Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2900(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0551/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0475

Antagna texter
PDF 130kWORD 51k
Torsdagen den 29 november 2018 - Bryssel
Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen
P8_TA(2018)0475RC-B8-0551/2018

Europaparlamentets resolution av den 29 november 2018 om cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (2018/2900(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av de cum-ex-avslöjanden som den 18 oktober 2018 gjordes av ett konsortium för undersökande journalistik, som leds av den tyska ideella medieorganisationen Correctiv,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(1) (Esmaförordningen),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(2) (EBA-förordningen),

–  med beaktande av rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (DAC2)(3),

–  med beaktande av rådets direktiv (EU) 2018/822 av den 25 maj 2018 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (DAC6)(4),

–  med beaktande av den utredning som gjorts av den tyska förbundsdagens fjärde undersökningskommitté med anledning av skandalen, som utmynnade i en rapport(5) i juni 2017,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 25 november 2015(6) och 6 juli 2016(7) om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt,

–  med beaktande av sin resolution av den 16 december 2015 med rekommendationer till kommissionen om ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i unionen(8),

–  med beaktande av sin rekommendation av den 13 december 2017 till rådet och kommissionen till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt(9),

–  med beaktande av sitt beslut av den 1 mars 2018 om tillsättning av ett särskilt utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX3) samt fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod(10),

–  med beaktande av sin debatt i plenum den 23 oktober 2018 om cum-ex-skandalen,

–  med beaktande av slutsatserna från ECON- och TAX3-utskottens gemensamma sammanträde den 26 november 2018,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  ”Cum-ex” – och ”cum-cum” –eller handelsupplägg för utdelningsarbitrage – står för den praxis som innebär handel med aktier i syfte att dölja den faktiska ägarens identitet och göra det möjligt för de två eller flera involverade parterna att begära återbetalning av källskatt på kapitalskatt som bara betalats en gång.

B.  Cum-ex-skandalen avslöjades för allmänheten genom en undersökning som utfördes i samarbete mellan 19 europeiska nyhetsmedier och som involverade 12 länder och 38 journalister.

C.  Det rapporteras att 11 medlemsstater har förlorat upp till 55,2 miljarder euro i skatteintäkter till följd av cum-ex- och cum-cum-uppläggen.

D.  Det är dock svårt att beräkna totalbeloppet för de skador som uppstått, med tanke på att mycket av denna verksamhet inleddes i slutet av 1990-talet och har varit preskriberad under en längre tid.

E.  I den utredning som gjorts av konsortiet av europeiska journalister identifieras Tyskland, Danmark, Spanien, Italien och Frankrike som de främsta målmarknaderna för cum-ex-affärsmetoderna, och därefter följer Norge, Finland, Polen, Danmark, Nederländerna, Österrike och Tjeckien. Dessa metoder omfattar potentiellt ett okänt antal EU-medlemsstater samt länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (t.ex. Schweiz).

F.  Utredningar pågår i de värst drabbade EU-medlemsstaterna.

G.  Cum-ex- och cum-cum-uppläggen har drag av skattebedrägeri och det behöver utredas om det har förekommit överträdelser av nationell lagstiftning eller EU:s lagstiftning.

H.  Det har rapporterats att dessa brottsliga handlingar involverar finansinstitut i EU‑medlemsstater, däribland flera stora, välkända affärsbanker.

I.  I vissa fall genomförde de berörda myndigheterna inte några djupgående undersökningar av den information som delades från andra medlemsstater om cum‑ex‑avslöjandena.

J.  Det faktum att utländska investerare har rätt att begära återbetalning av källskatt på utdelningar spelar en central roll i avslöjandena.

K.  Sedan september 2017 krävs det enligt det andra direktivet om administrativt samarbete (DAC2) att medlemsstaterna årligen ska erhålla information från sina finansinstitut och utbyta denna information med den medlemsstat där skattebetalaren har sin hemvist.

L.  I det sjätte direktivet om administrativt samarbete (DAC6) krävs det att alla personer som utformar, marknadsför eller organiserar rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, som uppvisar på förhand fastställda kännetecken, eller tillgängliggör dem för genomförande eller förvaltar genomförandet, ska rapportera dessa arrangemang till de nationella skattemyndigheterna.

M.  Mandatet för det särskilda utskottet för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX3) omfattar uttryckligen alla relevanta utvecklingstendenser relaterade till utskottets ansvarsområde som uppstår under utskottets mandatperiod.

N.  Den roll som visselblåsare spelat under de senaste 25 åren har visat sig vara betydande för att avslöja känslig information som har stort allmänintresse, vilket också har varit fallet med cum-ex-avslöjandena(11).

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt det skattebedrägeri och den skatteflykt som avslöjats och som inneburit förlorade skatteintäkter för medlemsstaterna som offentligt rapporterats och enligt vissa mediers uppskattningar uppgår till så mycket som 55,2 miljarder euro och som är ett hårt slag mot den europeiska sociala marknadsekonomin.

2.  Europaparlamentet betonar att enligt EU:s direktiv om penningtvätt(12) omfattas skattebrott som rör direkta och indirekta skatter av den breda definitionen av ”brottslig verksamhet”, och betraktas som förbrott till penningtvätt. Parlamentet påminner om att både kredit- och finansinstitut, liksom skatterådgivare, revisorer och advokater, betraktas som ”ansvariga enheter” i enlighet med direktivet om bekämpning av penningtvätt, och att de därför måste uppfylla en rad skyldigheter för att förebygga, upptäcka och rapportera om penningtvätt.

3.  Europaparlamentet noterar med oro att cum-ex-skandalen har skakat medborgarnas förtroende för skattesystemen och betonar hur viktigt det är att återupprätta allmänhetens förtroende och se till att eventuella skador inte kommer att upprepas.

4.  Europaparlamentet beklagar att kommissionsledamoten med ansvar för skatter inte har erkänt behovet av att utöka det existerande systemet för utbyte av information mellan nationella skattemyndigheter.

5.  Europaparlamentet begär att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) gör en undersökning av användningen av utdelningsarbitrage (såsom cum-ex- och cum-cum-uppläggen), i syfte att bedöma det potentiella hotet mot finansmarknadernas integritet och nationella budgetar, fastställa karaktären och omfattningen av de aktörer som deltar i dessa upplägg, bedöma om det förekommit överträdelser av nationell lagstiftning eller unionslagstiftning, bedöma de åtgärder som vidtagits av de finansiella tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna, och utfärda lämpliga rekommendationer för reformer och åtgärder till de berörda behöriga myndigheterna.

6.  Europaparlamentet understryker att de rapporterade avslöjandena inte påverkar stabiliteten i unionens finansiella system.

7.  Europaparlamentet rekommenderar att man i utredningen identifierar vad som gick fel i den samordning och tillsyn som utförts av finansiella tillsynsmyndigheter, börser och skattemyndigheter i de olika medlemsstaterna och möjliggjorde att dessa skattestöldmetoder kunde pågå i många år trots att de identifierats.

8.  Europaparlamentet begär att de nationella och europeiska tillsynsmyndigheterna ges mandat att undersöka skatteflyktsmetoder, eftersom de kan utgöra en risk för den inre marknadens integritet.

9.  Europaparlamentet understryker att dessa nya avslöjanden verkar peka på möjliga brister i nationell skattelagstiftning och i de nuvarande systemen för utbyte av information och samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att effektivt genomföra det obligatoriska automatiska utbytet av upplysningar i fråga om beskattning.

10.  Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av informationsutbytet mellan skattemyndigheter för att undvika de problem med skattesekretess som har konstaterats i vissa medlemsstater.

11.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstaters skattemyndigheter att utse gemensamma kontaktpunkter i linje med OECD:s internationella arbetsgrupp för gemensamma underrättelser och samarbete, och uppmanar kommissionen att säkerställa och underlätta samarbete mellan dem för att se till att information om ärenden med gränsöverskridande relevans snabbt och effektivt delas mellan medlemsstaterna.

12.  Europaparlamentet uppmuntrar också de nationella behöriga myndigheterna att vid behov inleda brottsutredningar, använda rättsliga verktyg för att frysa misstänkta tillgångar, inleda utredningar av de styrelser som kan vara inblandade i denna skandal, och påföra de inblandade parterna lämpliga och avskräckande påföljder. Parlamentet anser att både personer som är direkt skyldiga och personer som är medskyldiga till dessa brott, inte bara skatterådgivare utan även advokater, revisorer och banker, snarast möjligt bör ställas inför rätta. Parlamentet betonar att man brådskande måste sätta stopp för den ekonomiska brottslighetens straffrihet och säkerställa bättre efterlevnadskontroll av finansmarknadsregleringen.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaternas myndigheter att utreda försäkringsfonders och försäkringstillsynsmyndigheters roll i skandalen.

14.  Europaparlamentet uppmanar de nationella skattemyndigheterna att utnyttja den fulla potentialen i DAC6 när det gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, inbegripet användningen av gruppförfrågningar. Parlamentet begär dessutom att DAC6 förstärks så att krav införs på obligatoriskt utlämnande av information om utdelningsarbitrage och all information om kapitalvinster, inbegripet beviljande av återbetalning av utdelnings- och kapitalvinstskatt.

15.  Europaparlamentet uppmanar bestämt alla de medlemsstater som påståtts vara de främsta målmarknaderna för utdelningsarbitrage, att ingående utreda och analysera utdelningsbetalningspraxisen i sina jurisdiktioner, att identifiera de kryphål i sin skattelagstiftning som skapar möjligheter som utnyttjas av skattebedragare och skattesmitare, att analysera den potentiellt gränsöverskridande dimensionen av denna praxis och att sätta stopp för all denna skadliga skattepraxis.

16.  Europaparlamentet betonar behovet av samordnade åtgärder mellan de nationella myndigheterna för att säkerställa återvinning av alla tillgångar som olagligt tagits från statskassorna.

17.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att bedöma och medlemsstaterna att se över och uppdatera bilaterala beskattningsavtal mellan medlemsstaterna och med tredjeländer i syfte att täppa till kryphål som främjar skattedrivna affärsmetoder för att undvika skatt.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart påbörja utarbetandet av ett förslag till en europeisk finanspolis inom ramen för Europol med en egen utredningskapacitet samt en europeisk ram för gränsöverskridande skatteutredningar.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över direktivet om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater i syfte att åtgärda användningen av utdelningsarbitrage.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma den roll som de företag för särskilda ändamål och specialföretag som avslöjats av cum-ex-skandalen spelar och, där det är lämpligt, att föreslå en begränsning av användningen av dessa instrument.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka behovet av en europeisk ram för kapitalinkomstbeskattning, som minskar incitament som destabiliserar gränsöverskridande finansiella flöden, skapar skattekonkurrens mellan medlemsstaterna och undergräver de skattebaser som säkerställer de europeiska välfärdsstaternas hållbarhet.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga ett lagstiftningsförslag om en EU-finansunderrättelseenhet, ett europeiskt centrum för gemensamt utredningsarbete och en mekanism för tidig varning.

23.  Europaparlamentet noterar att 2008 års kris har lett till en allmän resurs- och personalminskning inom skatteförvaltningarna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera i och modernisera de verktyg som skattemyndigheterna har till sitt förfogande, och att avsätta tillräckliga mänskliga resurser i syfte att förbättra övervakningen och minska tids- och informationsluckor. Medlemsstaterna uppmanas att förbättra kapaciteten och färdigheterna hos sina finansiella myndigheter så att de blir fullt kapabla att upptäcka skattebedrägerier.

24.  Europaparlamentet betonar behovet av att skydda visselblåsare som lämnar information om skattebedrägerier och skatteundandragande på nationell nivå och på EU-nivå. Parlamentet uppmanar alla som har tillgång till information av allmänt intresse att rapportera detta, antingen internt, externt till de nationella myndigheterna eller vid behov till allmänheten. Parlamentet begär att förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ska antas snabbt, med beaktande av de yttranden som antagits av Europaparlamentets olika utskott.

25.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag av den 12 september 2018 om att, bland andra förordningar, ändra förordningen om inrättandet av EBA, i syfte att stärka EBA:s tillsynsroll när det gäller bekämpning av penningtvätt inom finanssektorn (COM(2018)0646). Parlamentet betonar att ECB, i enlighet med den gemensamma tillsynsmekanismen, har i uppgift att genomföra insatser för tidigt ingripande i enlighet med bestämmelserna i relevant unionslagstiftning. Parlamentet anser att ECB:s roll även bör vara att varna behöriga nationella myndigheter och att ECB bör samordna alla åtgärder som rör misstankar om bristande efterlevnad av reglerna för bekämpning av penningtvätt i banker eller grupper som omfattas av tillsyn.

26.  Europaparlamentet anser att TAXE-, TAX2-, PANA- och TAX3-utskotten bör fortsätta sitt arbete under parlamentets kommande mandatperiod, inom ramen för en permanent struktur inom parlamentet såsom ett underutskott till utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON).

27.  Europaparlamentet uppmanar det särskilda TAX3-utskottet att göra en egen bedömning av cum-ex-avslöjandena och att ta med resultaten samt eventuella relevanta rekommendationer i sitt slutliga betänkande.

28.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

(1) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.
(2) EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.
(3) EUT L 359, 16.12.2014, s. 1.
(4) EUT L 139, 5.6.2018, s. 1.
(5) Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20.6.2017.
(6) EUT C 366, 27.10.2017, s. 51.
(7) EUT C 101, 16.3.2018, s. 79.
(8) EUT C 399, 24.11.2017, s. 74.
(9) EUT C 369, 11.10.2018, s. 132.
(10) Antagna texter, P8_TA(2018)0048.
(11) Europaparlamentet, ECON- och TAX3-utskottens utfrågning den 26 november 2018, ”Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen”.
(12) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, EUT L 141, 5.6.2015, s. 73.

Senaste uppdatering: 6 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy