Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2084(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0379/2018

Внесени текстове :

A8-0379/2018

Разисквания :

PV 28/11/2018 - 20
CRE 28/11/2018 - 20

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0477

Приети текстове
PDF 158kWORD 61k
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел
СТО: бъдещи перспективи
P8_TA(2018)0477A8-0379/2018

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно СТО: бъдещи перспективи (2018/2084(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Маракешкото споразумение от 15 април 1994 г. за създаване на Световната търговска организация (СТО),

—  като взе предвид Министерската декларация от Доха на СТО от 14 ноември 2001 г.(1),

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно СТО, и по-специално резолюцията от 24 април 2008 г., озаглавена „Към реформа на Световната търговска организация“(2), и резолюцията от 15 ноември 2017 г., озаглавена „Многостранни преговори с оглед на 11-тата Министерска конференция на СТО“(3),

—  като взе предвид заключителния документ, приет с консенсус на 10 декември 2017 г. на годишната сесия на Парламентарната конференция по въпросите на СТО в Буенос Айрес(4),

—  като взе предвид резултатите от 11-ата Министерска конференция, проведена в Буенос Айрес през декември 2017 г., на която не беше възможно да се приеме министерска декларация(5),

—  като взе предвид 6-ия световен преглед на помощта за търговията, състоял се в Женева от 11 до 13 юли 2017 г.(6),

—  като взе предвид целите на ООН за устойчиво развитие(7),

—  като взе предвид Парижкото споразумение в контекста на 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата РКООНИК, което е в сила от ноември 2016 г.,

—  като взе предвид последния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата, публикуван на 8 октомври 2018 г., който показва, че ограничаването на глобалното затопляне до 1,5°C все още е възможно, ако държавите увеличат своите национално определени приноси до 2020 г.,

—  като взе предвид параграф 16 от заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2018 г.(8),

—  като взе предвид съвместното изявление от тристранната среща на министрите на търговията на САЩ, Япония и Европейския съюз, приета на 31 май 2018 г.(9),

—  като взе предвид съвместното изявление от 20-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай за създаване на съвместна работна група относно реформата на СТО, председателствана на равнище заместник-министри(10);

—  като взе предвид концептуалния документ на Комисията от 18 септември 2018 г. относно модернизацията на СТО(11),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A8-0379/2018),

А.  като има предвид, че още от създаването си СТО играе ключова роля за засилване на многостранното сътрудничество, подпомагане на един приобщаващ световен икономически ред и насърчаване на отворена и недискриминационна многостранна търговска система, основана на правила; като има предвид, че развиващите се страни в момента представляват около половината от световната търговия, в сравнение с 33% през 2000 г., и че броят на хората, живеещи в крайна бедност, е намалял наполовина от 1990 г. насам до малко под един милиард души; като има предвид, че СТО се основава на система от права и задължения, която задължава членовете да отворят собствените си пазари и да не извършват дискриминация;

Б.  като има предвид, че СТО следва да остане основната отправна точка за правителствата и предприятията при определянето на правила и търговските спорове;

В.  като има предвид, че ЕС винаги се е застъпвал за един силен, многостранен и основан на правила подход към търговията, тъй като икономиката на ЕС, както и работниците и потребителите в ЕС и неговите партньори, са все по-интегрирани в световните вериги за създаване на стойност и зависят от предвидимостта на промените в международната търговия за вноса и износа, както и в социалните и екологичните условия;

Г.  като има предвид, че резултатите от 11-тата Министерска конференция на СТО в Буенос Айрес през декември 2017 г. бяха разочароващи и ясно показаха, че функцията за водене на преговори на организацията е парализирана;

Д.  като има предвид, че основаната на правила многостранна търговска система е изправена пред най-дълбоката си криза от създаването на СТО насам, която застрашава основните функции на организацията, а именно определянето на основните правила и структурата за международната търговия и осигуряването на най-ефективния и развит механизъм за уреждане на спорове на всяка многостранна организация;

Е.  като има предвид, че въпреки някои важни изключения, като например Споразумението за улесняване на търговията, търговската реформа на СТО е в застой от 2000 г. насам;

Ж.  като има предвид, че Апелативният орган е „перлата в короната“ на СТО поради задължителния характер на неговите решения и статута му на независим и безпристрастен орган за преглед; като има предвид, че броят на членовете на Апелативния орган спадна до минималния брой съдии, необходими за неговото функциониране, след края на мандата на съдия Шри Бабу Чекитан Сервансинг, при което останаха само трима назначени съдии; като има предвид, че това безизходно положение, причинено от администрацията на САЩ, би могло да доведе до срив на една система, която е от съществено значение за уреждането на спорове между всички членове на СТО;

1.  потвърждава отново пълната си ангажираност по отношение на непреходната ценност на многостранната система и призовава за програма за търговията въз основа на справедлива и основана на правила търговия в полза на всички, която допринася за мира, сигурността и програмата за устойчиво развитие, като включва и укрепва социалните, екологичните и човешките права и гарантира, че договорените на многостранно равнище и хармонизирани правила се прилагат еднакво за всички и се отстояват ефективно; подчертава, че СТО трябва също така да допринася за насърчаването на лоялната търговия и борбата с нелоялните практики; подчертава, че търговията не е самоцел, а инструмент за постигане на определени на световно равнище цели за развитие;

2.  счита, че вече е наложително да се пристъпи към модернизацията на СТО в контекста на последните развития, но също така и поради трайната липса на напредък по Програмата за развитие от Доха (ПРД), и към основно преразглеждане на няколко аспекта на функционирането на СТО с оглед на повишаването както на ефективността на организацията, така и на нейната легитимност; с оглед на това счита, че е изключително важно секретариатът на СТО да създаде възможности за всички членове на СТО да участват в дебата от самото начало; призовава Комисията и държавите – членки на ЕС, в СТО да се обърнат към другите членове на СТО, и по-специално нашите основни търговски партньори като САЩ, Япония, Китай, Канада, Бразилия и Индия, с цел постигане на съгласие по общите позиции; изразява задоволство от първоначалните изявления от срещата на високо равнище между ЕС и Китай във връзка с реформата на СТО;

3.  във връзка с това приветства мандата, даден от Европейския съвет на Комисията на 28 – 29 юни 2018 г., и отбелязва подхода, изложен в заключенията, както и концептуалния документ на Комисията относно модернизацията на СТО от 18 септември 2018 г. и предложенията на Канада за реформа на СТО от 25 септември 2018 г.; очаква публикуването на повече предложения, особено от развиващите се страни, както и от работните групи, които вече са установени сред държавите – членки на СТО;

4.  изразява изключително сериозно безпокойство относно факта, че само три длъжности в Апелативния орган са заети, което сериозно подкопава настоящото и правилното функциониране на процеса за уреждане на спорове, и призовава категорично САЩ да намерят решение за тази ситуация по начин, който позволява бързото попълване на свободните места в Апелативния орган; приветства първоначалните предложения, представени от Комисията в концептуалния ѝ документ относно модернизацията на СТО, за преодоляване на безизходното положение посредством намиране на решение за някои от изразените опасения, включително чрез преходни правила за напускащите членове или промени в продължителността на мандата на Апелативния орган или в максимално допустимия срок преди публикуването на доклад, както и установяването на нова съдебна практика от Апелативния орган; отбелязва, че опасенията, изразени от САЩ по отношение на Апелативния орган, надхвърлят процедурните промени и са свързани със съществени реформи на решенията на съдиите в този орган;

5.  смята, че решението на САЩ от 31 май 2018 г. да наложи мита върху продуктите от стомана и алуминий на основание „национална сигурност“ съгласно Раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г. е необосновано, и счита, че то не дава решение за предизвикателството, породено от наличието на прекомерни количества стомана на световните пазари, и не спазва правилата на СТО; силно насърчава Комисията да работи със САЩ за преодоляването на търговските разногласия и за премахването на пречките пред търговията в рамките на основаната на правила рамка на СТО за уреждане на спорове;

6.   счита, че с оглед на справянето с първопричините за настоящата криза е необходимо СТО да се адаптира към променящия се свят, като същевременно даде отговор на някои от нерешените въпроси във връзка с Програмата за развитие от Доха, особено по отношение на продоволствената сигурност; счита, че поради това е необходимо:

   а) да се преодолеят съществуващите пропуски в нормативната уредба с цел да се осигурят еднакви условия на конкуренция по отношение на изкривяващите пазара субсидии и държавните предприятия, както и да се поддържат в актуализиран вид защитата на интелектуалната собственост и достъпът до инвестиционния пазар; също така да се намери решение на проблемите, свързани със защитата и принудителното разкриване на изходния код и други разпоредени от държавата дейности, които водят до свръхкапацитет, както и регулаторни пречки пред услугите и инвестициите, включително трансфер на технологии, изисквания за съвместни предприятия и изисквания за местно съдържание, както и да се наблюдава прилагането, управлението и функционирането на съществуващите споразумения;
   б) да се създаде необходимата нормативна уредба за справяне с технологичното развитие, като се обхванат електронната търговия, световните вериги за създаване на стойност, възлагането на обществени поръчки и актуализираното вътрешно регламентиране в областта на услугите и микро-, малките и средните предприятия (ММСП);
   в) да се преодолеят най-належащите глобални екологични и социални предизвикателства, като се гарантира системна съгласуваност на политиките между програмите в областта на търговията, труда и околната среда;
   г) в тази връзка да се приветстват съвместните изявления, които бяха приети в Буенос Айрес относно електронната търговия, вътрешното регламентиране, улесняването на инвестициите и икономическото овластяване на жените, както и свършената по тези въпроси работа оттогава насам;

7.  подчертава, че ЕС следва да постави акцент върху своите правила за неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, така че те да могат да бъдат популяризирани на международно равнище и да се превърнат в еталон за разработването на международни и многостранни стандарти;

8.  припомня, че достъпът до обществени поръчки е един от приоритетите на Европейския съюз в търговските преговори и че в този смисъл очакванията са, в духа на реципрочност и взаимна изгода, за изпълнение на ангажиментите на членовете на СТО да се присъединят към Споразумението за държавните поръчки и подобрения на функционирането и спазването на разпоредбите на това споразумение; отбелязва, че пълната ефективност на потенциалните подобрения в рамката за държавните помощи и ролята на публичните предприятия зависи отчасти от напредъка в тази област; призовава Комисията да работи с членовете, които са в процес на присъединяване към Споразумението за държавните поръчки, за ускоряване на усилията им с цел разширяване на ползите от либерализацията на обществените поръчки сред членовете на СТО;

9.  изразява убеденост, че настоящото разграничение между развитите и развиващите се страни не отразява икономическата действителност и действителната ситуация в СТО и че това е било пречка за постигането на напредък в кръга от преговори „Доха“ в ущърб на най-нуждаещите се държави; настоятелно призовава по-напредналите развиващи се страни да поемат своя дял от отговорността и да допринесат съобразно своето равнище на развитие и (отраслова) конкурентоспособност; отбелязва, че в концептуалния документ на Комисията се призовава за правила, съгласно които със забогатяването си развиващите се страни ще се измъкнат от статута си на държави с ниски доходи; счита, че механизмът за специално и диференцирано третиране следва да бъде преразгледан с цел по-добро отразяване на индексите за човешко развитие, като инструмент на политиката, който дава възможност на развиващите се страни да обвържат прилагането на многостранните споразумения с получаването на помощ от по-богатите държави и организациите донори;

10.  категорично приветства ратифицирането от две трети от членовете на СТО на Споразумението за улесняване на търговията през февруари 2017 г.; изразява убеждението, че Споразумението за улесняване на търговията създава важен пример и би могло да служи като модел за бъдещи споразумения в рамките на СТО, който взема предвид различията в състоянието на развитие и потребностите на членовете на СТО; насърчава членовете на СТО да поемат отговорност и да изпълняват ангажиментите си в съответствие с реалната си икономическа мощ и възможности; счита, че следващите предизвикателства ще бъдат пълната ратификация на споразумението, особено от страна на членовете от Африка, които се очаква да се възползват в най-голяма степен от споразумението, ефективното прилагане на Споразумението за улесняване на търговията и уведомяването за помощ за развитие съгласно споразумението;

11.  признава, че като цяло присъединяването на Китай към СТО през 2001 г. е увеличило достъпа до вътрешния му пазар, което е било от полза за световната икономика; изразява загриженост, че Китай не прилага духа и принципите на принципите на СТО за националното третиране;

12.  счита, че е необходимо да се преразгледа функционирането на процеса на преговори, като се внесе по-голяма гъвкавост отколкото съществува понастоящем съгласно правилото за консенсус, като същевременно се признае, че подходът на единния ангажимент е ограничил ефективността на многостранното управление на търговията; изразява своята подкрепа за концепцията за гъвкав многостранен подход, при който членовете на СТО, заинтересовани от разглеждането на даден въпрос, по който все още не може да се постигне пълен консенсус, следва да могат да постигнат напредък и да сключват многостранни споразумения или чрез т.нар. споразумения съгласно приложение 4 за СТО, в съответствие с член II:3, член III:1 и член X:9 от Маракешкото споразумение, или чрез споразуменията за „критична маса“, с които се удължават договорените отстъпки спрямо членовете на СТО въз основа на статут на най-облагодетелствана нация (НОН); насърчава Комисията да не използва тези членове като алтернатива на конструктивния диалог с членовете на СТО за преодоляването на пречките пред търговията и реформата на СТО и нейните функции; във връзка с това счита, че членовете на СТО следва да засилят изграждането на капацитет на организацията, за да се гарантира, че тя разполага със съответстващи на нарасналите си потребности финансови и човешки ресурси, така че да поддържа същото качество на работа; счита, че като цяло паричните вноски на новите членове следва да увеличат бюджета на СТО, а не да водят до намаляване на членския внос за съществуващите членове;

13.  признава, че въпреки че основаният на правила многостранен подход остава ключовият елемент от структурата на СТО, съществуват възможности за по-задълбочено и по-гъвкаво многостранно сътрудничество между заинтересованите държави в области, в които постигането на консенсус се е оказало трудно за постигане; отбелязва, че тези споразумения трябва да допълват, а не да подкопават многостранната програма, и следва да се използват не като алтернативни форуми за разглеждане на пречките пред търговията, а по-скоро като трамплин за постигането на напредък на многостранно равнище; призовава за възобновяването на многостранните преговори за Споразумението за екологичните стоки (EGA) и Споразумението за търговията с услуги (TiSA) и отправя искане за специални правила за МСП в многостранните и многостранните споразумения; подчертава, че е важно СТО да продължи и задълбочи своята работа в областта на международното сътрудничество с други международни организации, като например, но не само, ООН, ОИСР, СМО и МОТ;

14.   подчертава ролята, която търговията може и трябва да играе за приноса към развитието и постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) до 2030 г. и на ангажиментите съгласно Парижкото споразумение в борбата срещу изменението на климата; изразява съжаление, че Споразумението за екологичните стоки беше блокирано през 2016 г., и припомня потенциала му да осигури по-голям достъп до зелени технологии и помощ за изпълнението на горепосочените ангажименти; подчертава, че извън преговорите за субсидиите за рибарство понастоящем СТО трябва да определи по-конкретните действия, които трябва да бъдат предприети в това отношение с цел защита на морските организми; припомня, че концепцията на СТО за методите на преработка и производство предлага възможности да се прави разграничение между т. нар. „подобни продукти“ с оглед на тяхното въздействие върху околната среда; предлага съживяване на Комитета по търговия и околна среда на СТО с мандат за изготвяне на критерии за борба с паразитизма в областта на околната среда и установяване на по-тесни връзки със секретариата на РКООНИК;

15.  потвърждава връзките между равенството между половете и приобщаващото развитие, което намира израз и в ЦУР 5, като подчертава, че овластяването на жените е от основно значение за изкореняването на бедността и че премахването на пречките пред участието на жените в търговията е от решаващо значение за икономическото развитие; приветства поставения от СТО засилен акцент на въпросите във връзка с търговията и пола и насърчава всички 121 страни, които са подписали декларацията от Буенос Айрес относно търговията и икономическото овластяване на жените от 2017 г., да изпълнят ангажиментите си; подчертава необходимостта от системен подход по отношение на равенството между половете във всички области на нормотворчество в рамките на СТО под формата на оценки на въздействието по признак пол; отбелязва значението на инициативи като „SheTrades“ за подчертаването на положителната роля на жените в търговията и за насърчаването на по-голямо участие на жените в международната търговия по света;

16.  обръща внимание на заключенията от 6-ия световен преглед на помощта за търговията, състоял се през юли 2017 г. в Женева под наслов „Насърчаване на търговията, приобщаването и свързаността за устойчиво развитие“; подкрепя виждането, че това следва да бъде превъплътено в конкретни действия с цел да се улесни електронната търговия, а цифровите възможности, като например блоковата верига, да бъдат претворени в търговски реалности, също така и за развиващите се страни; в тази връзка отбелязва, че инвестициите във физическа и цифрова инфраструктура, които са от решаващо значение за постигането на напредък в тази област, продължават да бъдат основно предизвикателство; ето защо призовава членовете на СТО да насърчават инвестициите във физическа и цифрова инфраструктура, като поощряват, наред с други инициативи, публично-частните партньорства;

17.  отново призовава ЕС да гарантира, че неговите дейности, осъществявани заедно с развиващите се страни в областта както на развитието, така и на търговията, се основават на балансирана рамка между равноправни партньори, съобразени са с принципа на съгласуваност на политиките за развитие, установен в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и са насочени към утвърждаването и зачитането на правата на човека;

18.  изразява съжаление, че 11-ата Министерска конференция на СТО не постигна напредък по въпросите от ключово значение за развиващите се държави; при все това приветства подобреното преференциално третиране, осигурено преди това в рамките на СТО за най-слаборазвитите държави, включително преференциалните правила за произход и третиране на доставчиците на услуги, както и подчертава необходимостта от предприемане на мерки за изграждане на капацитет, които биха позволили на доставчиците от най-слаборазвитите държави да се възползват от освобождаването от задължения в областта на услугите за най-слаборазвитите държави;

19.  подчертава, че прозрачността е ключов елемент за осигуряването на стабилна и предвидима търговска и инвестиционна среда; счита, че е важно да се повиши прозрачността на процедурите за мониторинг чрез увеличаване на стимулите за членовете на СТО за спазване на изискванията за уведомяване, чрез намаляване на тяхната сложност и тежест и чрез осигуряване на възможности за изграждане на капацитет при необходимост, докато умишленото неспазване следва да избягва и да се води борба с него;

20.  подчертава, че ролята на секретариата на СТО за улесняването и гарантирането на подход „отдолу нагоре“ за активното участие на всички членове е от критично значение и че тя следва да бъде засилена в още по-голяма степен и гъвкавостта ѝ да бъде повишена в подкрепа на различните процеси на преговори, както и във функциите за изпълнение и мониторинг; счита, че е необходимо да се увеличат финансовите и човешките ресурси и средства, които са на разположение на секретариата на СТО, и настоятелно призовава членовете на СТО взаимно да изпълняват своите отговорности в това отношение; изразява становището, че редовната работа на комитетите на СТО също следва да бъде активизирана, като на председателите им се отреди по-активна роля в разработването и предлагането на решения и компромиси, като по този начин се надхвърлят рамките на обикновеното модериране на приноса на членовете, както и че секретариатът следва да подкрепя тези разширени задачи;

21.  настоятелно призовава членовете на СТО да гарантират демократична легитимност и прозрачност, като укрепят парламентарното измерение на СТО, и да подкрепят меморандум за разбирателство, с който се установяват официални работни отношения с Парламентарната конференция по въпросите на СТО; подчертава във връзка с това необходимостта да се осигури пълен достъп до търговските преговори на парламентаристите и участието им във формулирането и изпълнението на решенията на СТО, както и търговските политики да подлежат на подходящ надзор в интерес на гражданите;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на генералния директор на СТО.

(1) Министерска декларация от Доха (WT/MIN(01)/DEC/1) от 14 ноември 2001 г. – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) OВ C 259E, 29.10.2009 г., стр. 77.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0439.
(4) http://www.europarl.europa.eu/pcwto/en/sessions/2017.html
(5) https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_10dec17_e.htm
(6) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm
(7) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
(8) http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
(9) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156906.pdf
(10) https://www.consilium.europa.eu/media/36165/final-eu-cn-joint-statement-consolidated-text-with-climate-change-clean-energy-annex.pdf
(11) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност