Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2084(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0379/2018

Předložené texty :

A8-0379/2018

Rozpravy :

PV 28/11/2018 - 20
CRE 28/11/2018 - 20

Hlasování :

PV 29/11/2018 - 8.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0477

Přijaté texty
PDF 151kWORD 53k
Čtvrtek, 29. listopadu 2018 - Brusel Konečné znění
Světová obchodní organizace: další postup
P8_TA(2018)0477A8-0379/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o Světové obchodní organizaci: další postup (2018/2084(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Marrákešskou dohodu ze dne 15. dubna 1994 o zřízení Světové obchodní organizace (WTO),

–  s ohledem na prohlášení ministrů z Dohá přijaté na úrovni WTO dne 14. listopadu 2001(1),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o WTO, zejména na usnesení ze dne 24. dubna 2008 o reformě Světové obchodní organizace(2) a na usnesení ze dne 15. listopadu 2017 o vícestranných jednáních s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO)(3),

–  s ohledem na závěrečný dokument přijatý formou konsensu dne 10. prosince 2017 na výročním zasedání Parlamentní konference o WTO v Buenos Aires(4),

–  s ohledem na výsledky 11. Konference ministrů, která se konala v Buenos Aires v prosinci 2017, včetně řady ministerských rozhodnutí, kde však nebylo možné přijmout prohlášení ministrů(5),

–  s ohledem na 6. celkové hodnocení pomoci na podporu obchodu (Aid for Trade), které se uskutečnilo ve dnech 11.–13. července 2017 v Ženevě(6)

–  s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN(7),

–  s ohledem na Pařížskou dohodu, která je součástí Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a jež nabyla účinnosti v listopadu 2016,

–  s ohledem na nejnovější zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu, zveřejněnou dne 8. října 2018, která ukazuje, že omezení globálního oteplování na 1,5°C je stále možné, pokud země do roku 2020 zvýší své vnitrostátní stanovené příspěvky;

–  s ohledem na bod 16 závěrů Evropské rady ze dne 28. června 2018(8),

–  s ohledem na společné prohlášení z třístranného zasedání ministrů obchodu Spojených států, Japonska a Evropské unie, které bylo přijato dne 31. května 2018(9),

–  s ohledem na společné prohlášení z 20. summitu EU a Číny, kterým se zřizuje společná pracovní skupina pro reformu WTO na úrovni zástupců ministrů(10);

–  s ohledem na koncepční dokument Komise o modernizaci WTO ze dne 18. září 2018(11),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0379/2018),

A.  vzhledem k tomu, že WTO od svého vytvoření hraje zásadní úlohu při posilování mnohostrannosti, podpoře světového hospodářského řádu, který vede k začleňování, a při vytváření otevřeného a nediskriminačního mnohostranného obchodního systému založeného na pravidlech; vzhledem k tomu, že na rozvojové země nyní připadá asi polovina světového obchodu, což je oproti 33 % v roce 2000 zvýšení, a že počet osob žijících v extrémní chudobě se od roku 1990 snížil o polovinu, a sice na méně než jednu miliardu lidí; vzhledem k tomu, že WTO je založena na systému práv a povinností, který členy zavazuje k otevření svých trhů a nediskriminaci;

B.  vzhledem k tomu, že WTO by měla zůstat hlavním referenčním bodem pro vlády a podniky při vytváření pravidel a při obchodních sporech;

C.  vzhledem k tomu, že Evropská unie vždy hájila přístup k obchodu založený na pevných mnohostranných pravidlech, neboť hospodářství EU a pracovníci a spotřebitelé v EU a jejích partnerských zemích jsou stále více propojeni s globálními hodnotovými řetězci a závisejí na předvídatelném vývoji mezinárodního obchodu v oblasti dovozu i vývozu a v oblasti sociálních a environmentálních podmínek;

D.  vzhledem k tomu, že výsledky 11. konference ministrů WTO v Buenos Aires v prosinci 2017 přinesly zklamání a jasně prokázaly, že je vyjednávací funkce této organizace paralyzována;

E.  vzhledem k tomu, že mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech čelí nejhlubší krizi od založení WTO, která ohrožuje základní funkce této organizace, konkrétně při stanovování základních pravidel a struktury mezinárodního obchodu a při poskytování nejúčinnějšího a nejrozvinutějšího mechanismu pro urovnávání sporů jakékoli mnohostranné organizace;

F.  vzhledem k tomu, že i přes významné výjimky, jako je dohoda o usnadnění obchodu, reforma obchodu v rámci WTO od roku zaostává;

G.  vzhledem k tomu, že odvolací orgán je nejdůležitější součástí WTO díky závaznému charakteru jeho rozhodnutí a jeho statusu nezávislého a nestranného odvolacího orgánu; vzhledem k tomu, že se odvolací orgán přiblížil k minimálnímu počtu soudců, které potřebuje, aby fungoval po skončení funkčního období soudce Shree Baboo Chekitan Servansinga, kdy zůstanou ve funkci pouze tři soudci; vzhledem k tomu, že tato patová situace způsobená vládou USA by mohla vést ke kolapsu systému, který je zásadní pro řešení sporů mezi všemi členy WTO;

1.  znovu potvrzuje, že plně podporuje trvalou hodnotu mnohostrannosti, a vyzývá k přijetí programu obchodu založeného na volném obchodu podle pravidel ve prospěch všech, který přispívá k míru, bezpečnosti a naplňování agendy udržitelného rozvoje začleňováním a posilováním sociálních, environmentálních a lidských práv, a zajišťuje, aby harmonizovaná pravidla přijatá na multilaterální úrovni byla uplatňována a jednotně na všechny a účinně podporována; zdůrazňuje, že WTO musí také přispět k podpoře spravedlivého obchodu a boji proti nekalým praktikám; zdůrazňuje, že obchod není cílem sám o sobě, ale nástrojem pro dosažení globálně definovaných rozvojových cílů;

2.  domnívá se, že je nyní naléhavě nutné přistoupit k modernizaci WTO v souvislosti s nejnovějším vývojem a s dlouho zanedbávaným pokrokem, pokud jde o rozvojový program z Dohá, a zásadně přezkoumat některé aspekty fungování WTO s cílem zvýšit jak její efektivitu, tak i její legitimitu; domnívá se, že v tomto ohledu je mimořádně důležité, aby sekretariát WTO vytvořil příležitosti k tomu, aby se všichni členové WTO mohli od začátku zapojit do diskuse; vyzývá Komisi a členské státy EU ve WTO, aby se obrátili na další členy WTO, zvláště na naše hlavní obchodní partnery, např. USA, Japonsko, Čínu, Kanadu, Brazílii a Indii, za účelem dohody na společných postojích; je povzbuzen počátečními prohlášeními ze summitu EU-Čína o reformě WTO;

3.  vítá v této souvislosti mandát, který Evropská rada udělila Komisi ve dnech 28. a 29. června 2018, a bere na vědomí přístup nastíněný v závěrech a koncepční dokument Komise týkající se modernizace WTO ze dne 18. září 2018 a návrhy Kanady na reformu WTO ze dne 25. září 2018; se zájmem očekává zveřejnění dalších návrhů, zejména od rozvojových zemí, a návrhy pracovních skupin, které již byly zřízeny v rámci členských států WTO;

4.  vyjadřuje své krajní znepokojení nad skutečností, že v odvolacím orgánu jsou obsazena pouze tři místa, což závažně ohrožuje současné a řádné fungování postupu pro urovnávání sporů, a důrazně vyzývá Spojené státy, aby tuto situaci vyřešily způsobem, který umožní urychleně doplnit prázdná místa v odvolacím orgánu; vítá původní návrhy předložené Komisí v jejím koncepčním dokumentu o modernizaci WTO s cílem nalézt z této patové situace východisko díky řešení některých obav, které zazněly, a to i pomocí přechodných pravidel pro odcházející členy, pomocí změn v délce funkčního období odvolacího orgánu, nebo stanovením maximální povolené doby před zveřejněním zprávy a vytvořením nové judikatury odvolacím orgánem; konstatuje, že obavy, které vyjádřily Spojené státy v souvislosti s odvolacím orgánem, jdou nad rámec procesních změn a vyžadují významné reformy rozhodování soudců tohoto orgánu;

5.  považuje rozhodnutí Spojených států o uvalení cla na výrobky z oceli a hliníku ke dni 31. květnu 2018 z důvodů „národní bezpečnosti“ podle článku 232 zákona o rozšíření obchodu z roku 1962 (Trade Expansion Act) za neodůvodněné, a je přesvědčen, že to neřeší problém, který představuje přebytek oceli na celosvětovém trhu, a není to ani v souladu s pravidly WTO; důrazně vybízí Komisi, aby spolupracovala se Spojenými státy na řešení neshod v oblasti obchodu a na odstranění překážek obchodu v souladu s rámcem WTO pro řešení sporů založeným na pravidlech;

6.   je toho názoru, že aby bylo možné řešit základní příčiny stávající krize, je nezbytné, aby WTO dosáhla výsledků v oblasti některých nevyřešených otázek v rámci jednacího kola z Dohá, zejména pokud jde o zajišťování potravin; považuje tedy za nezbytné:

   a) řešit současné mezery v souboru pravidel s cílem zajistit rovné podmínky, pokud jde o dotace narušující trh a státem vlastněné podniky, a zachovat ochranu duševního vlastnictví a přístupu na investiční trh na co nejpokročilejší úrovni; dále řešit otázky spojené s ochranou a povinným zveřejňováním zdrojového kódu a dalšími státem řízenými činnostmi vedoucími k nadměrným kapacitám a regulační překážky ve službách a investicích, včetně převodu technologií, požadavků společných podniků a požadavků na místní obsah; monitorovat provádění, řízení a fungování stávajících dohod;
   b) vytvářet nezbytné regulační rámce pro vyrovnání se s technologickým rozvojem pokrytím elektronického obchodu, globálních hodnotových řetězců, zadávání veřejných zakázek, aktuálních vnitrostátních předpisů týkajících se služeb a mikropodniků a malých a středních podniků (MMSP);
   c) zvládnout nejnaléhavější globální environmentální a sociální výzvy a zajistit systémovou politickou soudržnost mezi programy v oblasti obchodu, práce a životního prostředí;
   d) vítá v této souvislosti společná prohlášení přijatá v Buenos Aires, pokud jde o elektronický obchod, vnitrostátní předpisy, usnadnění investic a posilování ekonomického postavení žen a také to, co bylo v těchto oblastech od té doby učiněno;

7.  zdůrazňuje, že by EU měla klást důraz na své předpisy týkající se ochrany soukromí a ochrany údajů tak, aby mohly být prosazovány na mezinárodní úrovni a staly se referenčním měřítkem při vypracovávání mezinárodních a mnohostranných norem;

8.  připomíná, že přístup k zadávání veřejných zakázek je jednou z priorit Evropské unie v rámci obchodních jednání a že se v tomto smyslu očekává v duchu vzájemnosti a vzájemných přínosů naplnění závazků členů WTO ve smyslu připojení k dohodě o veřejných zakázkách a zlepšení ve fungování a dodržování ustanovení této dohody; konstatuje, že plná účinnost možných zlepšení rámce upravujícího státní podpory a úloha veřejných podniků částečně závisí na pokroku v této oblasti; vyzývá Komisi, aby spolupracovala s těmi členy, kteří jsou v procesu přistoupení k této dohodě v zájmu urychlení jejich úsilí s cílem rozšířit výhody liberalizace zadávání veřejných zakázek mezi členy WTO;

9.  je přesvědčen o tom, že současné rozlišení rozvinutých a rozvojových zemí neodráží hospodářskou realitu a skutečnou situaci ve WTO a že to brání pokroku v rámci jednacího kola z Dohá, na úkor nejpotřebnějších zemí; naléhavě vyzývá vyspělejší rozvojové země, aby přijaly svůj díl odpovědnosti a přispívaly přiměřeně k úrovni svého rozvoje a konkurenceschopnosti (jednotlivých odvětví); bere na vědomí, že koncepční dokument Komise požaduje pravidla, podle nichž budou rozvojové země postupně opouštět svůj nízkopříjmový status spolu s tím, jak se budou stávat bohatšími; je přesvědčen, že mechanismus zvláštního a rozdílného zacházení (S&DT) by měl být přezkoumán s cílem lépe odrážet indexy lidského rozvoje; jde o politický nástroj umožňující rozvojovým zemím, aby propojily provádění mnohostranných dohod s přijímáním podpory od bohatších zemí a dárcovských organizací;

10.  rozhodně vítá ratifikaci dohody o usnadnění obchodu (TFA) dvěma třetinami členů WTO v únoru 2017; je přesvědčen, že dohoda o usnadnění obchodu představuje důležitý příklad a mohla by představovat model budoucích dohod WTO, přičemž by se měly vzít v úvahu rozdíly v rozvojovém statusu a potřebách členů WTO; vybízí členy WTO, aby převzali odpovědnost a dodržovali své závazky podle své skutečné hospodářské síly a schopností; má za to, že mezi budoucí výzvy bude patřit: plná ratifikace dohody (zejména africkými členy, u nichž se očekává, že jim dohoda přinese největší výnosy), účinné provádění TFA a oznámení rozvojové pomoci v rámci dohody;

11.  bere na vědomí, že vstup Číny do WTO v roce 2001 celkově zvýšil přístup na její domácí trh, což prospělo světové ekonomice; vyjadřuje znepokojení nad tím, že Čína neuplatňuje ducha a zásady WTO v oblasti národního zacházení;

12.  domnívá se, že je nezbytné upravit fungování vyjednávacího procesu zavedením větší flexibility, než je tomu nyní v rámci pravidla konsensu, a zároveň uznává, že přístup jednotného závazku omezuje účinnost multilaterálního řízení obchodu; vyjadřuje svou podporu koncepci flexibilního multilateralismu, kdy členové WTO, kteří mají zájem se dále věnovat určité problematice, v níž ještě není možný úplný konsenzus, by měli mít možnost postupovat vpřed a uzavírat vícestranné dohody buď pomocí tzv. dohod WTO podle přílohy 4, v souladu s článkem II:3, článkem III:1 a článkem X:9 Marrákešské dohody, nebo pomocí dohod „kritického množství“, které rozšiřují dojednané ústupky na členy WTO na základě doložky nejvyšších výhod; vybízí Komisi, aby nepoužívala tyto články jako alternativu konstruktivního dialogu se členy WTO pro řešení překážek obchodu a pro reformu WTO a jejích funkcí; v této souvislosti se domnívá, že jeho členové by měli posílit budování kapacit WTO s cílem zajistit, aby bylo WTO vybaveno finančními a lidskými zdroji v souladu s jeho rozšířenými potřebami, a mohlo tak zachovat stejnou kvalitu práce; v obecné rovině je přesvědčen, že finanční příspěvky nových členů do rozpočtu WTO by měly být zvýšeny a neměly by vést ke snížení příspěvku stávajících členů za členství;

13.  uznává, že ačkoli multilateralismus založený na pravidlech je i nadále klíčovou částí struktury WTO, existují možnosti hlubší a flexibilnější vícestranné spolupráce mezi zainteresovanými státy v oblastech, v nichž je obtížné dosáhnout konsenzu; trvá na tom, že tyto dohody musí doplňovat a nikoli oslabovat mnohostranný přístup a neměly by se používat jako alternativní fóra k řešení obchodních překážek, ale jako odrazový můstek k pokroku na mnohostranné úrovni; vyzývá k obnovení mnohostranných jednání o dohodě o environmentálních produktech (EGA) a dohodě o obchodu se službami (TiSA) a žádá o zavedení zvláštních pravidel pro malé a střední podniky v rámci vícestranných a mnohostranných dohod; zdůrazňuje, že je důležité, aby WTO pokračovala a prohlubovala svou činnost v rámci mezinárodní spolupráce s ostatními mezinárodními organizacemi, jako jsou například OSN, OECD, WCO (Světová celní organizace) a MOP;

14.   zdůrazňuje úlohu, kterou může a musí hrát obchod, pokud jde o přispívání k rozvoji a dosahování cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 a naplňování závazků Pařížské dohody v boji proti změně klimatu; vyjadřuje politování nad tím, že dohoda o environmentálních produktech byla v roce 2016 zablokována, a připomíná její potenciál poskytnout širší přístup k ekologickým technologiím a přispět k dosažení výše uvedených cílů; zdůrazňuje, že nad rámec jednání o dotacích na rybolov musí WTO nyní stanovit konkrétnější opatření, která je třeba v tomto ohledu přijmout na ochranu mořských rostlin a živočichů; připomíná, že koncepce WTO týkající se postupů a výrobních metod nabízí možnosti pro rozlišování mezi tzv. „obdobnými produkty“ z hlediska jejich dopadu na životní prostředí; navrhuje oživení výboru WTO pro obchod a životní prostředí tím, že bude pověřen vypracováním kritérií pro boj proti ignorování dopadů na životní prostředí a vytvořením užší vazby na sekretariát UNFCCC;

15.  znovu potvrzuje souvislost mezi rovností žen a mužů a rozvojem podporujícím začlenění, jak je také vyjádřeno v 5. cíli udržitelného rozvoje, přičemž zdůrazňuje, že posílení postavení žen je klíčem k vymýcení chudoby a že odstranění překážek bránících účasti žen na obchodu má pro hospodářský rozvoj zásadní význam; vítá zvýšené zaměření WTO na problematiku související s obchodem a rovností žen a mužů a vybízí všech 121 signatářů prohlášení o obchodu a posílení hospodářského postavení žen podepsaného v roce 2017 v Buenos Aires, aby plnili své závazky; zdůrazňuje potřebu systematického přístupu založeného na pohlaví ve všech oblastech tvorby pravidel WTO, a to ve formě posuzování dopadů z hlediska příslušnosti k pohlaví; poukazuje na důležitost iniciativy, jako je SheTrades pro zdůrazňování pozitivní úlohy žen v obchodu a podněcování větší účasti žen v mezinárodním obchodu po celém světě;

16.  upozorňuje na závěry 6. celkového hodnocení pomoci na rozvoj obchodu (Aid for Trade), které proběhlo v Ženevě v červenci 2017, nazvané „Podpora obchodu, zapojení více stran a konektivita pro udržitelný rozvoj“; podporuje názor, že by se to mělo projevit v konkrétním působení s cílem usnadnit elektronický obchod a proměnit digitální příležitosti (např. tzv. „blockchain“) v obchodní realitu, a to i v rozvojových zemích; konstatuje v tomto ohledu, že klíčovou výzvou zůstávají investice do fyzické i digitální infrastruktury, která je zásadní pro dosažení pokroku v této oblasti; vyzývá proto členské státy WTO, aby podporovaly investice do infrastruktury – včetně digitální – a mezi jinými iniciativami podněcovaly i partnerství veřejného a soukromého sektoru;

17.  opět vyzývá EU, aby zajistila, aby se její společné aktivity s rozvojovými zeměmi (v oblasti rozvoje i obchodu) zakládaly na vyváženém rámci mezi rovnocennými partnery, aby byly v souladu se zásadou soudržnosti politik ve prospěch rozvoje stanovenou v článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie a aby se zaměřovaly na podporu a dodržování lidských práv;

18.  vyjadřuje politování nad tím, že 11. konference ministrů WTO nedosáhla pokroku v otázkách zásadního významu pro rozvojové země; vítá však posílené preferenční zacházení, které bylo již dříve v rámci WTO poskytnuto nejméně rozvinutým zemím, včetně preferenčních pravidel původu a preferenčního zacházení s poskytovateli služeb, a zdůrazňuje, že je nutné přijmout opatření na budování kapacit, která umožní dodavatelům z nejméně rozvinutých zemí využívat výjimku v oblasti služeb pro nejméně rozvinuté země;

19.  zdůrazňuje, že transparentnost je klíčový prvek při zajišťování stabilního a předvídatelného obchodního a investičního prostředí; je přesvědčen, že je důležité posilovat transparentnost monitorovacích postupů pomocí zvýšených pobídek pro členy WTO, aby plnili požadavky na oznámení, snižováním složitosti a omezováním překážek, a případně zajištěním budování kapacit, přičemž by mělo být odrazováno od úmyslného neplnění, od nějž je třeba odrazovat a proti kterému je třeba bojovat;

20.  zdůrazňuje, že úloha sekretariátu WTO při usnadňování a ochraně přístupu zdola v zájmu aktivního zapojení všech členů je rozhodující a že by se měla dále posilovat a učinit pružnější s cílem podpořit různé vyjednávací procesy, a také pokud jde o funkce provádění a monitorování; považuje za nezbytné posílit finanční a lidské zdroje a zdroje sekretariátu WTO a naléhavě žádá členy WTO, aby vzájemně plnili své úkoly v tomto ohledu; vyjadřuje názor, že by měla být oživena i pravidelná práce výborů WTO tím, že by předsedové měli aktivnější roli při vytváření a navrhování řešení a kompromisů, aby pouze nemoderovali příspěvky členů, a že tato rozšířená úloha by měla být podpořena sekretariátem;

21.  naléhavě žádá členy WTO, aby posílením parlamentní dimenze WTO zajistili demokratickou legitimitu a transparentnost a aby podpořili memorandum o porozumění zavádějící formální pracovní vztah s parlamentní konferencí o WTO; zdůrazňuje v této souvislosti, že je třeba zajistit, aby poslanci měli plný přístup k obchodním jednáním a byli zapojeni do přípravy a provádění rozhodnutí WTO a aby obchodní politiky podléhaly řádnému dohledu v zájmu občanů;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a generálnímu řediteli WTO.

(1) Prohlášení ministerské konference Světové obchodní organizace (WTO) WT/MIN(01)/DEC/1 ze dne 14. listopadu 2001 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) Úř. věst. C 259 E, 29.10.2009, s. 77–83.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0439.
(4) http://www.europarl.europa.eu/pcwto/en/sessions/2017.html
(5) https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_10dec17_e.htm
(6) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm
(7) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
(8) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
(9) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156906.pdf
(10) https://www.consilium.europa.eu/media/36165/final-eu-cn-joint-statement-consolidated-text-with-climate-change-clean-energy-annex.pdf
(11) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf

Poslední aktualizace: 6. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí