Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2146(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0331/2018

Внесени текстове :

A8-0331/2018

Разисквания :

PV 28/11/2018 - 22
CRE 28/11/2018 - 22

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0478

Приети текстове
PDF 184kWORD 67k
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел
Доклад от 2018 г. относно Сърбия
P8_TA(2018)0478A8-0331/2018

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Сърбия (2018/2146(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид заключенията на председателството от заседанието на Европейския съвет в Солун на 19 и 20 юни 2003 г.,

—  като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище ЕС — Западни Балкани от 17 май 2018 г. и „приоритетната програма от София“,

—  като взе предвид Решение 2008/213/EО на Съвета(1) от 18 февруари 2008 г. относно принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Европейското партньорство със Сърбия, и за отмяна на Решение 2006/56/EО,

—  като взе предвид становището на Комисията от 12 октомври 2011 г. относно кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз (SEC(2011)1208), решението на Европейския съвет от 2 март 2012 г. да предостави на Сърбия статут на страна кандидатка, както и решението на Европейския съвет от 27 — 28 юни 2013 г. да започне със Сърбия преговори за присъединяване на страната към ЕС,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки и Република Сърбия, което влезе в сила на 1 септември 2013 г.,

—  като взе предвид Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно съответствието с международното право на едностранното обявяване на независимост по отношение на Косово и Резолюция 64/298 на Общото събрание на ООН от 9 септември 2010 г., в която се признава съдържанието на становището на Международния съд и се приветства готовността на ЕС да улесни диалога между Сърбия и Косово,

—  като взе предвид Берлинския процес, стартиран на 28 август 2014 г.,

—  като взе предвид декларацията и препоръките, приети на осмото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС — Сърбия (ПКСА) от 13 — 14 юни 2018 г.,

—  като взе предвид окончателния доклад на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) относно неговата ограничена мисия за наблюдение на избори във връзка с предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 29 юли 2016 г.,

—  като взе предвид доклада на мисията за оценка на избори на ОССЕ/БДИПЧ относно президентските избори в Сърбия на 2 април 2017 г.,

—  като взе предвид доклада на Комисията относно Сърбия за 2018 г., от 17 април 2018 г. (SWD(2018)0152),

—  като взе предвид съобщението на Комисията относно надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани, от 6 февруари 2018 г. (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съвместните заключения от Диалога по икономическите и финансовите въпроси между ЕС и Западните Балкани и Турция от 23 май 2017 г. (9655/17),

—  като взе предвид четвъртото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС — Сърбия, проведено на 16 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид осмото заседание на Конференцията за присъединяване със Сърбия на равнище министри, което се проведе на 25 юни 2018 г.,

—  като взе предвид доклада относно Сърбия от юли 2015 г. на органа на Съвета на Европа за борба с корупцията GRECO и доклада от четвъртия кръг за оценка на GRECO от 20 октомври 2017 г. относно „Предотвратяване на корупцията по отношение на членове на парламента, съдии и прокурори“,

—  като взе предвид оценката на Комисията от 17 април 2018 г. относно програмата на Сърбия за икономически реформи за периода 2018 — 2020 г. (SWD(2018)0132) и съвместните заключения от Диалога по икономическите и финансовите въпроси между ЕС и Западните Балкани, приети от Съвета на 25 май 2018 г.,

—  като взе предвид становището на Венецианската комисия от 25 юни 2018 г. относно проекта за изменения на конституционните разпоредби относно съдебната система,

—  като взе предвид резултатите от проучването от 2017 г. относно маргинализацията на ромите в Западните Балкани, подкрепено от Комисията и проведено от Световната банка и Програмата за развитие на ООН,

—  като взе предвид съвместния работен документ на службите, озаглавен „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016 — 2020 г.“,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2017 г. относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Сърбия(2),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0331/2018),

А.  като има предвид, че Сърбия, както всяка държава, стремяща се към членство в ЕС, трябва да бъде оценявана според собствените си заслуги по отношение на изпълнението, прилагането и спазването на същия набор от критерии, и като има предвид, че ангажираността за извършване на необходимите реформи и тяхното качество са определящи за графика за присъединяване; като има предвид, че присъединяването е и ще продължи да бъде процес, основан на постигнатите резултати, който зависи изцяло от обективния напредък, постигнат от всяка държава, включително и Сърбия;

Б.  като има предвид, че от започването на преговорите със Сърбия са отворени 14 глави, две от които са временно затворени;

В.  като има предвид, че Сърбия пое траен ангажимент за нормализиране на отношенията с Косово, което доведе до Първото споразумение относно принципите за нормализиране на отношенията от 19 април 2013 г. и до споразуменията от август 2015 г.; като има предвид, че Сърбия продължава да участва в диалога;

Г.  като има предвид, че Сърбия допринася за укрепване на регионалното сътрудничество и добросъседските отношения, за мира и стабилността, както и за помирението и създаването на климат, благоприятстващ решаването на нерешени двустранни въпроси от миналото;

Д.  като има предвид, че Сърбия запазва ангажимента си за създаване на функционираща пазарна икономика и продължава да постига резултати във връзка с изпълнението на задълженията по Споразумението за стабилизиране и асоцииране;

Е.  като има предвид, че върховенството на закона е основна ценност, на която се базира ЕС и която заема централно място както в процеса на разширяване, така и в процеса на стабилизиране и асоцииране; като има предвид, че са необходими реформи за справяне с важните предизвикателства, които продължават да съществуват в тази област, и по-специално по отношение на осигуряването на независима, безпристрастна, отговорна и ефективна съдебна власт, в борбата с корупцията и организираната престъпност, както и в областта на защитата на основните права;

Ж.  като има предвид, че Сърбия е ратифицирала всички основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ), в това число по-специално Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране от 1948 г. (№ 87), Конвенцията за правото на организиране и на колективно договаряне от 1949 г. (№ 98) и Конвенцията относно премахването на принудителния труд от 1930 г. (№ 29);

З.  като има предвид, че положението във връзка със свободата на изразяване и независимостта на медиите продължава да е особено сериозен въпрос, който трябва да бъде разрешен по решителен и ефективен начин, като приоритетна задача;

И.  като има предвид, че Сърбия ползва предприсъединителна помощ в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), с общ индикативен бюджет от 1,5 милиарда евро за периода 2014 — 2020 г.; като има предвид, че преразгледаното индикативно разпределение на средствата по линия на ИПП II за Сърбия за периода 2018 — 2020 г. възлиза на сумата от 722 милиона евро; като има предвид, че Сърбия получи междинно възнаграждение за постигнатите резултати;

1.  приветства продължаващата ангажираност на Сърбия по нейния път на интеграция към Европейския съюз; призовава Сърбия, с подкрепата на Комисията, да популяризира активно това стратегическо решение сред сръбската общественост и да засили допълнително своевременното и прозрачно информиране и гарантиране на видимостта на ЕС и финансираните от него проекти и програми;

2.  подчертава, че цялостното прилагане на реформите и политиките е основен показател за успеха на процеса на интеграция; призовава Сърбия да подобри планирането, координирането и наблюдението във връзка с прилагането на новото законодателство и новите политики; приветства приемането на трето преразглеждане на националната програма за приемане на достиженията на правото на ЕС и предупреждава за последиците от неправилното транспониране на важни законодателни актове на ЕС във връзка с постигането на съответствие с достиженията на правото на ЕС; приветства оценката на Комисията от нейното съобщение, озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“, според която чрез демонстриране на силна политическа воля, провеждане на реални и трайни реформи и окончателно решаване на споровете със съседите Сърбия би могла да стане член на ЕС; призовава Съвета и Комисията да подкрепят отварянето на технически подготвените глави и да ускорят целия процес на преговори за присъединяване, ако е постигнат необходимият напредък, особено по отношение на принципите на правовата държава като основна област;

3.  приветства успешното приключване на процеса на програмиране на ИПП за 2018 г. и подписването на споразумението за финансиране на Инструмента за предприсъединителна помощ за развитието на селските райони (IPARD II); призовава Комисията, при изготвянето на новия Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III), да включи подходящи разпоредби за подкрепа на евентуалното присъединяване на Сърбия към ЕС;

4.  приветства напредъка, постигнат от Сърбия във връзка с развитието на функционираща пазарна икономика, която да гарантира икономически растеж и запазване на макроикономическата и паричната стабилност; подчертава, че Сърбия е постигнала добър напредък при преодоляването на някои слабости в политиката, които бяха проблем в миналото, по-специално чрез консолидация на бюджета; подчертава обаче, че все още е налице високо равнище на безработица, изтичане на мозъци и трудова неактивност; призовава Сърбия да разработи устойчив план за бъдещето на държавните предприятия; подчертава първостепенното значение на малките и средните предприятия (МСП) за икономиката на Сърбия и призовава за по-прозрачна и по-облекчена бизнес среда; подкрепя присъединяването на Сърбия към Световната търговска организация (СТО);

5.  изразява загриженост относно трайната безработица и подчертава значението на обучението и развитието на предприемачески умения сред младите хора; призовава Сърбия да подобри положението на жените на пазара на труда; призовава Сърбия да засили тристранния диалог; призовава за изменение на Закона за вноските за задължително социално осигуряване и на Закона за здравно осигуряване с цел предотвратяване на дискриминацията спрямо дребните земеделски производители;

6.  отбелязва президентските избори, проведени на 2 април 2017 г.; приветства общото провеждане на изборите и призовава органите да гарантират прилагането на международните стандарти; призовава органите на управление да изпълнят и приложат изцяло препоръките на мисията за наблюдение на избори на ОССЕ/БДИПЧ, и по-специално да осигурят равнопоставеност при провеждането на предизборната кампания, както и да започнат диалог с местните независими мисии за наблюдение на изборите; призовава органите на управление да разследват надлежно сигналите за нередности, насилие и сплашване, подадени при предходни изборни процеси; отбелязва със загриженост липсата на прозрачност при финансирането на политическите партии и предизборните кампании; изтъква, че финансирането на политическите партии трябва да бъде прозрачно и в съответствие с международните стандарти;

7.  призовава Сърбия да постигне по-голямо съответствие с външната политика и политиката на сигурност на ЕС, включително политиката ѝ по отношение на Русия, също така в рамките на ООН; приветства значителния принос на Сърбия и продължаващото ѝ участие в редица мисии и операции на ЕС по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) (EUTM Мали, EUTM Сомалия, EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), като страната участва в 4 от 6-те военни мисии или операции, провеждани в момента от Съюза; все пак изразява загриженост относно продължаващото военно сътрудничество на Сърбия с Русия и Беларус;

8.  поздравява Сърбия за нейния конструктивен подход при управлението на последиците от миграционната и бежанска криза, както и значителните усилия, които страната положи за осигуряване на подслон и хуманитарна помощ, главно с подкрепата на ЕС; приветства приемането от Сърбия на нов Закон за убежището, Закон за чужденците и Закон за граничния контрол; настоятелно призовава Сърбия постепенно да приведе визовата си политика в съответствие с тази на ЕС; отбелязва със загриженост, че нехармонизираната визова политика на Сърбия създава възможности за незаконна миграция и контрабанда към държави от ЕС, както и към съседни държави извън ЕС; настоятелно призовава Сърбия да въведе механизъм за връщане на незаконните мигранти, който да бъде в съответствие с достиженията на правото на ЕС, и да подобри още повече капацитета си за удовлетворяване на потребностите на непридружените непълнолетни лица; призовава Сърбия да намери приемливо решение за бежанците от съседните държави, включително във връзка с техните нужди от жилищно настаняване и достъпа им до работа и образование;

Принципи на правовата държава

9.  настоятелно призовава Сърбия да активизира усилията си за провеждане на реформи в областта на правовата държава, и по-специално за гарантиране на независимостта и цялостната ефективност на съдебната система; подчертава, че следва да се отдели специално внимание на прилагането на ефективни реформи в тази област; отбелязва, че макар да е постигнат известен напредък за намаляване на натрупването на стари изпълнителни дела и за въвеждане на мерки за хармонизиране на съдебната практика, независимостта на съдебната система в Сърбия не е напълно гарантирана и възможността за оказване на политическо влияние върху съдебната система продължава да буди безпокойство; призовава Сърбия да увеличи отчетността, безпристрастността, професионализма и цялостната ефективност на съдебната система и да създаде система за предоставяне на безплатна правна помощ, която да осигури широк кръг от лица, предоставящи безплатна правна помощ; призовава да бъдат изпълнени решенията на Европейския съд по правата на човека;

10.  отново посочва, че е важно да се засили борбата срещу корупцията и настоятелно призовава Сърбия да покаже ясен ангажимент за справяне с този проблем; приветства прилагането на Закона за организацията и правомощията на националните органи с цел предотвратяване на организираната престъпност, тероризма и корупцията; приветства приемането на измененията по раздела за икономическите престъпления от Наказателния кодекс на страната и насърчава Сърбия да ги прилага изцяло, включително и изменението относно злоупотребата със служебно положение, с цел предотвратяване на възможни злоупотреби; призовава за продължаване на изпълнението на националната стратегия за борба с корупцията, както и на плана за действие; подновява призива си към Сърбия да приеме бързо нов закон за своята Агенция за борба с корупцията, за да подобри планирането, координирането и наблюдението във връзка с прилагането на новото и действащото законодателство и политики; подчертава важността на факта, че Агенцията успява да си осигури и запази човешките и финансовите ресурси, от които се нуждае, за да може да изпълнява мандата си по независим начин; подчертава, че членовете на Агенцията за борба с корупцията трябва да бъдат избирани съгласно принципите за прозрачност и липса на конфликт на интереси или политическа принадлежност; призовава органите да запълнят всички незаети работни места в Агенцията; призовава Сърбия да продължи да подобрява своите резултати по отношение на провеждането на разследвания, повдигането на обвинения и издаването на окончателни присъди по дела за корупция на високо равнище, и да публикува редовно статистика за резултатите от разследванията на всички случаи на предполагаема корупция на държавни служители;

11.  призовава сръбските органи да изпълнят препоръките на Групата държави срещу корупцията (GRECO); призовава сръбския парламент да изпълни по-специално препоръките по отношение на предотвратяването на корупцията и конфликтите на интереси и да приеме кодекса за поведение;

12.  признава, че е постигнат известен напредък в борбата срещу корупцията и организираната престъпност и приветства активната роля на Сърбия в международното и регионалното полицейско и съдебно сътрудничество; призовава Сърбия да демонстрира засилена ангажираност и да гарантира осезаеми резултати в тази борба, по-специално чрез постигане на убедителни резултати при разследванията, наказателните преследвания и присъдите по дела за организирана престъпност, включително незаконен трафик и контрабанда на мигранти от Сърбия към ЕС и към държави извън ЕС, убийства, свързани с организираната престъпност, киберпрестъпност, финансови потоци за подкрепа на терористични дейности и изпиране на пари; призовава Сърбия да продължи с цялостното прилагане на плана за действие, договорен със Специалната група за финансови действия (FATF); обръща внимание на нарастващия брой престъпни нападения и призовава за решаването на този проблем чрез пълно сътрудничество със съдебните органи;

Демокрация и социален диалог

13.  подчертава, че Сърбия все още не упражнява ефективен контрол върху изпълнителната власт и че прозрачността, приобщаващият характер и качеството на законодателния процес трябва да бъдат допълнително подобрени; приветства все по-малкото използване на ускорени процедури при приемането на законодателство; подчертава обаче, че все още честото използване на ускорени процедури подкопава парламентарния и публичния контрол; подчертава, че следва да се избягват действия, които ограничават способността на сръбския парламент да провежда ефективен дебат и да осъществява контрол по отношение на законодателството; подчертава значението на работата на опозицията в условията на демокрация и подчертава, че нейните политици не следва да бъдат обект на злословия и клевети; изразява загриженост за това, че някои политици злоупотребяват с обществения дебат, за да насърчават засилването на радикализма; призовава за въвеждането на допълнителни мерки за гарантиране на междупартиен диалог и ефективно участие на гражданското общество; призовава сръбския парламент да разгледа практиката за блокиране на законодателния процес и дали тя задушава демократичния дебат; приветства непрекъснатите усилия на сръбския парламент за подобряване на прозрачността чрез дебати относно преговорните позиции на Сърбия по главите за присъединяване към ЕС, както и посредством обмен с основния преговарящ екип и с Националния конвент за Европейския съюз; подчертава, че ролята на независимите регулаторни органи, включително омбудсмана, Агенцията за борба с корупцията, Държавната сметна палата и комисаря по въпросите на информацията от обществено значение и защитата на личните данни, трябва да бъде напълно призната и подкрепяна; призовава сръбския парламент да започне да изпълнява констатациите и препоръките на независимите регулаторни органи, и по-специално тези на омбудсмана; припомня, че един от стълбовете на европейския социален модел е социалният диалог и че редовните консултации между правителството и социалните партньори са от голямо значение за предотвратяването на социалното напрежение и конфликти; подчертава, че е от съществено значение социалният диалог да надхвърли обмена на информация и че със заинтересованите страни следва да се провеждат консултации относно важните закони преди подлагането им на парламентарна процедура;

14.  приветства представянето на проекта за конституционна реформа на съдебната система на страната, внесен във Венецианската комисия за становище; подчертава значението на пълното прилагане на препоръките на Венецианската комисия; насърчава сръбските органи да започнат приобщаващ и смислен обществен дебат, който да се провежда по конструктивен начин, с цел повишаване на осведомеността относно процеса на конституционна реформа в страната; призовава за провеждането на всеобхватни обществени консултации, преди окончателният проект да бъде предаден на сръбския парламент;

15.  приветства отбелязания от Сърбия напредък за реформа на публичната администрация на страната, по-конкретно чрез приемането на няколко нови закона за заплатите в обществения сектор и трудовите правоотношения, за местното управление и заплатите в автономните провинции, както и за националната академия за обучение; подчертава, че упражняването на политическо влияние при назначаването на лица на висши ръководни длъжности продължава да бъде въпрос, който поражда загриженост; призовава Сърбия да измени Закона за държавните служители, за да гарантира неутралността на публичната администрация; отбелязва, че укрепването на административния капацитет на всички равнища е важно за успешното провеждане на ключови реформи; приветства създаването на Министерство на европейската интеграция, което включва структурите на предишната Сръбска служба за европейска интеграция, която продължава да предоставя политически насоки за европейската интеграция;

Права на човека

16.  подчертава, че е създадена законодателната и институционална рамка за зачитане на правата на човека; подчертава, че е необходимо последователно и ефикасно прилагане на тази рамка на територията на цялата страна; призовава Сърбия да приеме новия Закон за защита на данните и да гарантира пълното му съответствие със стандартите и най-добрите практики на ЕС; отбелязва, че са необходими по-нататъшни непрекъснати усилия за подобряване на положението на лицата, принадлежащи към уязвими групи, включително децата, хората с увреждания, хората с ХИВ/СПИН и ЛГБТИ лицата; осъжда продължаващите престъпления от омраза, извършвани срещу роми и ЛГБТИ лица; призовава Сърбия да провежда активно разследвания и наказателни преследвания и да издава присъди за подбудени от омраза престъпления; призовава сръбските органи да насърчават климат на толерантност и да осъждат всички форми на изказвания, подбуждащи към омраза, общественото одобрение и отричане на геноцида, както и престъпленията срещу човечеството и военните престъпления;

17.  настоятелно призовава Сърбия да засили ролята и капацитета на своите органи с цел защита на уязвимите групи, включително жени, деца и хора с увреждания, както и да осигури по-добро сътрудничество между полицията, прокуратурата и социалните служби в тази връзка; приветства ратифицирането от Сърбия на Конвенцията от Истанбул и неотдавнашните промени във връзка с мерките за закрила на децата от насилие, включително съобщението на правителството за създаването на длъжност „омбудсман за децата“, и призовава органите да наблюдават въздействието от прилагането на законодателството и другите мерки; подчертава, че все още съществуват проблеми със защитата на човешките права на хората с увреждания, и настоятелно призовава правителството да приеме национална стратегия за хората с увреждания;

18.  настойчиво приканва сръбските органи да увеличат усилията си за подобряване на положението със свободата на словото и свободата на медиите; приветства създаването на новата работна група, която да се заеме с разработването на проекта за стратегия за медиите; подчертава, че заплахите, сплашването и насилието срещу журналисти и медии, включително административният тормоз и сплашването чрез съдебни процедури, продължават да будят безпокойство; призовава държавните служители да бъдат последователни във връзка с публичното осъждане на всяка форма на сплашване на журналисти и да се въздържат от намеса в дейността на медиите и журналистите, включително при провеждането на избори; отбелязва във връзка с това, че въпреки разрешаването на няколко случая и повдигането на някои наказателни обвинения, присъдите продължават да бъдат рядкост; приветства усилията на постоянната работна група, която беше създадена чрез споразумението за сътрудничество и мерки за повишаване на безопасността на журналистите, и призовава органите на управление да демонстрират пълна ангажираност за разследването и преследването по съдебен ред на всички случаи на нападения срещу журналисти и медии; призовава за пълно прилагане на законите за медиите и за укрепване на независимостта на регулаторния орган за електронните медии на страната; приветства подновените усилия за приемане на медийна стратегия, с цел създаване на плуралистична медийна среда, и подчертава във връзка с това значението на провеждането на прозрачни и приобщаващи консултации със заинтересованите страни; подчертава необходимостта от пълна прозрачност по отношение на собствеността върху медиите и тяхното финансиране; призовава за приемането на политики, които да защитават медиите и програмите, излъчвани на езиците на националните малцинства, живеещи в Сърбия;

19.  призовава сръбските органи да засилят сътрудничеството с организациите на гражданското общество, в т.ч. с организациите на жените и групите за правата на човека, чиято роля е от ключово значение за добре функциониращата демокрация; осъжда негативните кампании и ограниченията срещу някои организации на гражданското общество; призовава за приемане на национална стратегия и свързан с нея план за действие за регулиране на средата, в която действат организациите на гражданското общество; счита, че са необходими допълнителни усилия за осигуряване на системно сътрудничество между правителството и гражданското общество и призовава за повишено внимание при изготвянето и прилагането на законодателство в области, засягащи гражданското общество;

20.  отбелязва известен напредък по случая с незаконното разрушаване на частна собственост и ограничаването на свободата на движение в квартал „Савамала“ в Белград през април 2016 г.; призова за разрешаването на този случай и за пълно сътрудничество със съдебните органи при провеждането на разследването, с цел подвеждане под съдебна отговорност на извършителите;

Зачитане и защита на малцинствата

21.  приветства приемането на план за действие за прилагане на правата на националните малцинства, както и приемането на наредба за създаване на фонд за националните малцинства; приканва сръбското правителство да прилага изцяло всички международни договори, отнасящи се до правата на малцинствата; все пак подчертава, че напредъкът в областта на гарантирането на правата на националните малцинства е незадоволителен, и призовава за пълно прилагане на плана за действие, както и за подобряване на координацията и участието на заинтересованите страни, включително и на съседните държави, във връзка с нуждите на транспорта и комуникациите; отбелязва, че фондът за националните малцинства функционира и че неговото финансиране е увеличено; приветства приемането на някои много важни закони относно рамката за правата на малцинствата; подновява призива си към Сърбия да гарантира последователно прилагане на законодателството за защита на малцинствата, включително по отношение на образованието и културата, използването на малцинствените езици, представителството в публичната администрация и съдебната система, както и непрекъснатия достъп до медийни и религиозни услуги, на езиците на малцинствата; признава активното участие на националните малцинства на страната в изборните цикли и призовава за приемането на политики, които да гарантират тяхното справедливо политическо представителство в сръбския национален парламент; призовава за пълно прилагане на правото за своевременно вписване на новородените в регистъра за ражданията; подчертава, че насърчаването и защитата на правата на човека, включително правата на националните малцинства, е предпоставка за присъединяването към ЕС;

22.  отбелязва, че културното многообразие на Войводина допринася за идентичността на Сърбия; подчертава, че автономията на Войводина следва да бъде запазена и че Законът за финансовите ресурси на Войводина следва да бъде приет без по-нататъшно отлагане, както е записано в конституцията;

23.  приветства приемането на новата стратегия за социално приобщаване на ромите за периода 2016 — 2025 г., заедно с план за действие, който включва образованието, здравеопазването, жилищното настаняване и заетостта; приветства факта, че в стратегията се признава, че ромските жени са подложени на особена дискриминация; настоятелно призовава Сърбия да определи ясни цели и показатели за наблюдение на изпълнението на новата стратегия; изразява загриженост във връзка с високия процент на момичетата от ромски произход, които отпадат от училище; отбелязва, че по-голямата част от ромите са засегнати от социално изключване и се сблъскват със системни нарушения на техните права; призовава за пълно прилагане на новата стратегия за приобщаване на ромите, както и на плана за действие; изтъква, че е важно да се разработят политики, които да допринасят за борбата с дискриминацията срещу ромите и антиромските настроения; призовава за осигуряването на възможности на всички равнища за пълноценно публично и политическо участие на ромите;

Регионално сътрудничество и добросъседски отношения

24.  приветства факта, че Сърбия продължава да се ангажира за поддържане на конструктивни двустранни отношения с другите държави, обхванати от процеса на разширяване, както и със съседните държави членки; приветства факта, че Сърбия запази ангажимента си по редица инициативи за регионално сътрудничество, като например Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, Съвета за регионално сътрудничество, Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА), Адриатическо-йонийската инициатива, макрорегионалните стратегии на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR), стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR), процеса Бърдо-Бриюни, инициативата на Шестте относно Западните Балкани и нейната програма за свързаност, както и Берлинския процес; приветства постигнатите досега резултати по инициативата на Шестте относно Западните Балкани и призовава за по-нататъшното развитие на регионалното икономическо пространство; подновява призива си към Сърбия да приложи мерките за реформа на свързаността, обвързани с програмата за свързаност; приветства усилията на Сърбия за отдаване на приоритет на инфраструктурните инвестиции и подчертава значението на по-голямата свързаност в региона; отбелязва, че трябва да се положат повече усилия за икономическото и социалното развитие на граничните региони, за да се предотврати тяхното обезлюдяване; подкрепя предложението за намаляване на таксите за роуминг в Западните Балкани; подчертава, че неразрешените двустранни спорове не следва да оказват отрицателно въздействие върху процеса на присъединяване; категорично подкрепя ангажимента на партньорите от Западните Балкани да продължат да укрепват добросъседските отношения, регионалната стабилност и взаимното сътрудничество; припомня, че ЕС е решен да засили и активизира своята ангажираност за подкрепа на промените в региона;

25.  приветства приемането на национална стратегия за разследването и наказателното преследване на военни престъпления; отбелязва приемането на стратегия на прокуратурата за разследване и наказателно преследване на военни престъпления и настоятелно призовава Сърбия да изпълни всички предвидени дейности; приветства назначаването през май 2017 г. на нов прокурор за военните престъпления; повтаря призива си за изпълнението на тази стратегия, по-специално чрез повдигането на обвинения, и за приемането на оперативна стратегия за наказателно преследване; призовава Сърбия да разследва ефективно всички дела за военни престъпления, и по-специално знаковите дела, и да си сътрудничи със своите регионални партньори по тези дела; призовава Комисията и държавите членки да положат допълнителни усилия за решаването на тези въпроси в процеса на преговори между ЕС и Сърбия; настоятелно призовава органите да продължат да разглеждат проблема с изчезналите лица по време на войните от 90-те години на миналия век; отново призовава Сърбия за пълно сътрудничество с действащия Международен остатъчен механизъм за наказателните трибунали; настоятелно призовава сръбските органи да продължат да работят по въпроса за съдбата на изчезналите лица, включително да отворят държавните архиви, свързани с периода на войната; настоятелно призовава Сърбия да изготви схема за обезщетяване на жертвите и техните семейства; потвърждава подкрепата си за инициативата за създаване на регионалната комисия за установяване на фактите за военните престъпления и другите тежки нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша Югославия; подчертава значението на работата, извършвана от Регионалната служба за младежко сътрудничество и нейните местни клонове, с цел насърчаване на помирение сред младите хора; призовава за допълнителни изменения на Закона за реституцията и подчертава значението на недискриминационното третиране на лицата с реституционни претенции спрямо другите бенефициенти, по-специално във връзка с регистрацията на публична собственост;

26.  изразява съжаление относно нееднократното отричане на геноцида в Сребреница от страна на някои сръбски органи; припомня им, че пълното сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия и с неговия наследник — Международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали означава също пълното приемане и прилагане на неговите присъди и решения; подчертава, че признаването на геноцида в Сребреница е основна стъпка по пътя на Сърбия за присъединяване към Европейския съюз;

27.  приветства продължаващата ангажираност на Сърбия в процеса на нормализиране на отношенията с Косово и ангажимента ѝ за прилагане на споразуменията, постигнати в рамките на диалога с посредничеството на ЕС; приветства факта, че сръбският президент започна вътрешен диалог относно Косово; отново призовава за продължаване на действията за добросъвестно, своевременно и пълно прилагане на всички постигнати до момента договорености, включително и тези за енергетиката, и насърчава двете страни да продължат решително процеса на нормализиране; подчертава значението на създаването на асоциация/общност на общините със сръбско мнозинство; подчертава, че трябва да се ускори работата по започване на нов етап от диалога с оглед на пълно нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово, като това ще бъде определено в правно обвързващо споразумение; подновява призива си към Европейската служба за външна дейност да извърши оценка на резултатите, постигнати от страните при изпълнението на техните задължения; недвусмислено осъжда убийството на политика Оливер Иванович, принадлежащ към косовското сръбско малцинство, и подчертава необходимостта от реално сътрудничество между косовските и сръбските следователи, както и от международна подкрепа, за да може извършителите да бъдат изправени пред съда;

28.  отбелязва текущия дебат и публичните изявления относно възможни корекции на границата между Сърбия и Косово, включително размяната на територии; подчертава мултиетническия характер на Косово и на Сърбия и че целта в региона не следва да бъде постигането на етнически хомогенни държави; подкрепя диалога, провеждан със съдействието на ЕС, като рамка за постигане на споразумение за пълно нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово; счита, че споразумението ще бъде приемливо единствено ако двете страни постигнат взаимно съгласие по него, като вземат предвид общата стабилност в региона и международното право;

29.  изразява загриженост относно многократните изявления на високопоставени политици, които поставят под съмнение териториалната цялост на Босна и Херцеговина, и осъжда всяка форма на националистическа реторика, насочена към насърчаване на разпадането на тази страна;

Енергетика и транспорт

30.  призовава Сърбия да приложи напълно мерките за реформа на свързаността в сектора на енергетиката; насърчава Сърбия да развива конкуренцията на пазара на газ и да изпълнява съответните задължения по отношение на отделянето на собствеността, както е предвидено в третия енергиен пакет; призовава Сърбия да развие енергийната си политика, за да намали зависимостта от вноса на руски газ; приветства усилията на страната за насърчаване на инвестициите в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници; припомня, че законодателството относно ефективното използване на енергията не съответства напълно на съответните директиви на ЕС; призовава Сърбия да диверсифицира енергийните си източници, като добави други възобновяеми енергийни източници;

31.  призовава сръбското правителство да приеме необходимите мерки за опазване на защитените територии, по-специално във връзка с развитието на водноелектрически централи в чувствителни от екологична гледна точка райони като природния парк „Стара планина“; в този контекст призовава за извършването на задълбочени оценки на въздействието върху околната среда, основаващи се на стандартите на ЕС, установени с Директивата за птиците, Директивата за местообитанията и Рамковата директива за водите; насърчава сръбското правителство да увеличи прозрачността по отношение на планираните проекти чрез участие на обществеността и провеждане на консултации, с участието на всички заинтересовани страни;

32.  приветства съвместния ангажимент, подписан от Сърбия и България на 17 май 2018 г., по повод на срещата на високо равнище на лидерите на държавите от Западните Балкани в София, за изграждането на газопреносна връзка между двете държави и приемането на пакета ИПП за 2018 г., включващ стратегически важния инфраструктурен проект за магистралата на мира „Ниш — Мердаре — Прищина“, който ще позволи по-добра транспортна връзка между Централна Сърбия и Косово и който има символично значение за отношенията в региона;

33.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с обезпокоителното равнище на замърсяване на въздуха в Сърбия, заради което, по данни на Световната здравна организация, през 2016 г. около 6 500 души са починали от респираторни заболявания; във връзка с това призовава сръбските органи да приемат необходимите краткосрочни мерки за справяне с тази ситуация и да реформират ефективно средносрочните и дългосрочните политики за транспорт и мобилност в големите градове;

o
o   o

34.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителството и парламента на Сърбия.

(1) OВ L 80, 19.3.2008 г., стр. 46.
(2) ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 71.

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност