Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2149(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0332/2018

Внесени текстове :

A8-0332/2018

Разисквания :

PV 28/11/2018 - 23
CRE 28/11/2018 - 23

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0479

Приети текстове
PDF 158kWORD 63k
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел
Доклад от 2018 г. относно Косово
P8_TA(2018)0479A8-0332/2018

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията относно Косово за 2018 г. (2018/2149(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид заключенията от заседанието на председателството на Европейския съвет, състояло се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към Европейския съюз на държавите от Западните Балкани,

—  като взе предвид декларацията от София от срещата на високо равнище ЕС — Западни Балкани, състояла се на 17 май 2018 г., и приложената към нея приоритетна програма от София,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово, влязло в сила от 1 април 2016 г.,

—  като взе предвид Европейската програма за реформи (ЕПР) за Косово, стартирана на 11 ноември 2016 г. в Прищина,

—  като взе предвид рамковото споразумение с Косово за участие в програми на Съюза, влязло в сила от 1 август 2017 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 февруари 2018 г., озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 април 2018 г. относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването (COM(2018)0450) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията — Доклад за Косово за 2018 г. (SWD(2018)0156),

—  като взе предвид първото споразумение от 19 април 2013 г. относно принципите, уреждащи нормализирането на отношенията между правителствата на Сърбия и на Косово, както и другите споразумения от Брюксел в рамките на провеждания с посредничеството на ЕС диалог за нормализиране на отношенията, включително протокола за интегрирано управление на границите, правната рамка за създаването на асоциация/общност на общините със сръбско мнозинство и споразуменията относно моста в Митровица и относно енергетиката,

—  като взе предвид включването на съдии, прокурори и административни служители от косовското сръбско малцинство в съдебната система на Косово, в съответствие със Споразумението за правосъдието, постигнато през февруари 2015 г.,

—  като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/856 на Съвета от 8 юни 2018 г. за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Косово)(1), което също така удължи продължителността на мисията до 14 юни 2020 г.,

—  като взе предвид годишния доклад за мисията и операциите във връзка с общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) за 2017 г. и доклада за постигнатия напредък по отношение на пакта в областта на EULEX за 2017 г.,

—  като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН относно текущите дейности на Временната административна мисия на ООН в Косово (ЮНМИК), включително най-новия доклад от 1 май 2018 г., и доклада относно операциите на силите на НАТО в Косово (KFOR) от 7 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид оценката на Комисията от 17 април 2018 г. относно програмата на Косово за икономически реформи за периода 2018—2020 г. (SWD(2018)0133) и съвместните заключения на Съвета относно икономическия и финансов диалог между ЕС и страните от Западните Балкани и Турция от 25 май 2018 г.,

—  като взе предвид окончателните доклади от мисията на ЕС за наблюдение на изборите от 11 юни 2017 г. относно законодателните избори в Косово и от 22 октомври 2017 г. относно изборите за кметове и общински съвети в Косово,

—  като взе предвид четвъртото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Косово (ПКСА), проведено в Страсбург на 17 и 18 януари 2018 г.,

—  като взе предвид предложението на Комисията oт 4 май 2016 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (COM(2016)0277) и четвъртия доклад на Комисията от 4 май 2016 г. за напредъка на Косово при изпълнението на изискванията от пътната карта за либерализирането на визовия режим (COM(2016)0276),

—  като взе предвид ратифицирането от парламентите на Черна гора и на Косово на споразумението за определяне на границата между Косово и Черна гора,

—  като взе предвид Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно съответствието с международното право на едностранното обявяване на независимост по отношение на Косово и Резолюция 64/298 на Общото събрание на ООН от 9 септември 2010 г., в която се признава съдържанието на становището на Международния съд и се приветства готовността на ЕС да улесни диалога между Сърбия и Косово,

—  като взе предвид резултатите от проучването от 2017 г. относно маргинализацията на ромите в Западните Балкани, проведено от Комисията, Световната банка и Програмата за развитие на ООН,

—  като взе предвид съвместния работен документ на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 21 септември 2015 г., озаглавен „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016—2020 г.“ (SWD(2015)0182),

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Косово,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0332/2018),

А.  като има предвид, че продължаващите значителни усилия, подкрепени чрез провеждането на конструктивен диалог между отделните политически сили и със съседните държави, са необходимо условие за подготовка за предизвикателствата, свързани с членството в ЕС;

Б.  като има предвид, че всяка страна кандидатка се оценява индивидуално, според собствените си заслуги, и че скоростта и качеството на реформите са определящи за графика за присъединяване;

В.  като има предвид, че 114 държави са признали независимостта на Косово, включително 23 от 28-те държави — членки на ЕС;

Г.  като има предвид, че ЕС многократно е показвал готовността си да подпомогне икономическото и политическото развитие на Косово посредством ясна европейска перспектива, а същевременно Косово показва стремеж по пътя си към европейска интеграция;

Д.  като има предвид, че поради продължаващата поляризация между политическите партии Косово показва ограничен напредък при свързаните с ЕС реформи, които са от съществено значение за постигането на по-нататъшен напредък в процеса на присъединяване към ЕС;

Е.  като има предвид, че процъфтяващата сива икономика в Косово възпрепятства развитието на жизнеспособна икономика в страната като цяло;

Ж.  като има предвид, че специализираните състави и специализираната прокуратура за Косово в Хага са напълно действащи по съдебен ред, считано от 5 юли 2017 г.;

З.  като има предвид, че на 8 юни 2018 г. Съветът взе решение да пренасочи и разшири мандата на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX), като преустанови съдебната изпълнителна част от мандата на мисията; като има предвид, че 14 юни 2020 г. беше определен за нова крайна дата на мандата;

И.  като има предвид, че Косово е единствената държава от Западните Балкани, чиито граждани се нуждаят от виза, за да пътуват в Шенгенското пространство;

1.  приветства важните законодателни актове, приети в рамките на Европейската програма за реформи (ЕПР), и призовава за пълното им прилагане; счита, че следва да се постигне консенсус между партиите, за да се приемат някои ключови реформи, свързани с ЕС; очаква приемането на нова ЕПР през 2019 г.;

2.  посочва обаче бавните темпове на изпълнение на основните реформи поради липсата на консенсус между политическите партии и продължаващата политическа поляризация; отбелязва, че това е засегнало неблагоприятно способността на парламента и на правителството за провеждане на трайни и устойчиви реформи; осъжда пораждащото пречки поведение на някои депутати; призовава всички политически партии да установят приобщаващ политически диалог; подчертава необходимостта от подобряване на ефективния контрол на парламента над изпълнителната власт и прозрачността и качеството на законотворчеството, включително чрез осигуряване на активно и конструктивно участие и ограничаване на използването на ускорени процедури за приемане на закони; насърчава консенсуса относно реформите, свързани с присъединяването на страната към ЕС;

3.  приветства факта, че в областта на публичната администрация е отбелязан известен напредък, но подчертава необходимостта от по-нататъшни реформи; призовава по-специално държавната администрация да бъде деполитизирана и преструктурирана;

4.  приветства дългоочакваното ратифициране през март 2018 г. на споразумението за определяне на границата с Черна гора от август 2015 г., което бележи стъпка напред в духа на добросъседските отношения; подчертава значението на тази стъпка към либерализацията на визовия режим;

5.  настоятелно призовава косовските органи да намерят цялостно решение на откритите изборни проблеми, включително липсата на прозрачност и отчетност във връзка с финансирането за политически партии и кампании, както и твърденията за широко разпространено сплашване на гласоподавателите, по-специално при множество общности на косовските сърби, чрез своевременно прилагане на законодателни и административни мерки за изпълнение на неизпълнените препоръки на ЕС, на мисиите на ЕП за наблюдение на избори и на Венецианската комисия, доста преди провеждането на следващия кръг от избори, за да се гарантира пълното им съответствие с международните стандарти; приветства напредъка, постигнат от изборната администрация във връзка с равенството между половете, и призовава Косово да положи още повече усилия за увеличаване на участието на жените в политиката и за укрепване на общата правна рамка;

6.  изразява загриженост относно недостатъчното финансиране за съдебната система в Косово, както и относно широко разпространената корупция, елементите на обсебване на държавата от частни интереси, неправомерното политическо влияние и проблемите с недостатъчното зачитане на правото на свободен и справедлив процес, включително и при случаите на екстрадиция; подчертава значението на процесите на реформи в областта на върховенството на закона, като обръща специално внимание на независимостта и ефикасността, както и на необходимостта от по-нататъшно подобряване на защитата на свидетелите;

7.  подчертава, че гарантирането на представителна съдебна власт и еднакво прилагане на законодателството на Косово са предпоставки за справяне с непоследователното, бавно и неефективно правораздаване; приветства включването на съдии, прокурори и административни служители от косовското сръбско малцинство в съдебната система на Косово, в съответствие със Споразумението за правосъдието между Сърбия и Косово от 2015 г.; счита, че съдебната власт все още е уязвима спрямо опитите за упражняване на неправомерно политическо влияние и че са необходими допълнителни усилия за изграждането на капацитет и за гарантиране на дисциплинарната отговорност на съдиите и прокурорите, включително чрез съществен преглед на функционирането на съдебната система за всички съдии, прокурори, висши полицейски служители и следователи по наказателни дела; приветства създаването през ноември 2017 г. на правителствената комисия за признаване и проверка на положението на жертвите на сексуално насилие по време на конфликта в Косово;

8.  отбелязва, че корупцията и организираната престъпност, включително трафикът на наркотици и хора, както и киберпрестъпността, продължават да будят безпокойство, което изисква полагането на съгласувани усилия; приветства първоначалния напредък, който беше постигнат във връзка с подобряването на резултатите при разследването и наказателното преследване на корупцията на високо равнище и случаите на организирана престъпност; очаква полагането на решителни и непрекъснати усилия във връзка със задълженията, произтичащи от процеса на присъединяване към ЕС; приветства непрекъснатите усилия на омбудсмана за укрепване на неговия капацитет във връзка с разглеждането на случаи;

9.  призовава за въвеждането на подобрена правна рамка и за по-голяма ефективност и капацитет на прокуратурата, за да може при разследванията и наказателните преследвания да се прилага всеобхватен подход, който да бъде подкрепен посредством замразяването, конфискацията и възстановяването на активи, както и за произнасянето на окончателни присъди по дела за корупция на високо равнище, организирана престъпност и финансови престъпления, изпиране на пари и финансиране на тероризъм; призовава за въвеждането на предпазни мерки, които да гарантират независимост при правоприлагането, както и на наказателни и превантивни мерки за борба с корупцията в различни сектори; счита, че са необходими допълнителни мерки, за да се гарантира по-добро сътрудничество и координация между правоприлагащите институции и да се увеличи максимално независимостта и отчетността на съдебната система; призовава Косово да се придържа към международните процедури и правила относно екстрадирането на чужди граждани, като въведе необходимите мерки за предотвратяване на случаи като този с шестимата турски граждани, депортирани от Косово в Турция в края на март 2018 г.; във връзка с това приветства решението на парламента на Косово за създаване на анкетна комисия за разследване на този случай;

10.  призовава за реално и конструктивно съдебно и полицейско сътрудничество между косовските и сръбските органи на управление; счита, че членството на Косово в Интерпол и засиленото сътрудничество с Европол ще подобрят допълнително ефективността на мерките, насочени към транснационални престъпления; междувременно насърчава по-нататъшното сътрудничество в борбата с тероризма;

11.  счита, че е важно да се гарантира своевременното и пълно прилагане на препоръките на омбудсмана на Косово, на главния одитор, на Агенцията за борба с корупцията и на Регулаторната комисия по обществените поръчки; подчертава необходимостта от коригиране на недостатъците в системата за възлагане на обществени поръчки и от подобряване на междуинституционалното сътрудничество и обмена на информация; категорично препоръчва укрепване на капацитета за мониторинг, оценка и одит и приемане и прилагане на стратегия за борба с измамите с цел защита на финансовите интереси на Косово и на ЕС;

12.  приветства потвърждението на Комисията от 18 юли 2018 г. за изпълнението на критериите за либерализиране на визовия режим; счита, че е важно да се гарантира незабавно либерализиране на визовия режим за Косово; счита, че либерализирането на визовия режим ще подобри стабилността и ще приближи Косово до ЕС, като се улесни пътуването и извършаването на стопанска дейност, и същевременно ще допринесе за борбата с трафика на хора и корупцията; призовава Съвета да приеме бързо своя мандат за придвижване към приемането на безвизов режим;

13.  отбелязва, че освен постигнатия напредък по изпълнението на изискванията за либерализиране на визовия режим, трябва да продължат да се полагат непрекъснати усилия за борба с организираната престъпност, трафика на наркотици, контрабандата на хора и корупцията, наред с конкретните усилия за справяне с незаконните миграционни потоци и намаляване на броя на неоснователните молби за предоставяне на убежище;

14.  оценява положително рязкото намаляване на броя на молбите за предоставяне на убежище и обратно приемане на граждани на Косово, както и на заявленията за споразумения за обратно приемане; оценява положително новата стратегия за реинтеграция и призовава за пълното ѝ прилагане;

15.  приветства усилията на Косово за предотвратяване на заминаването на чуждестранни бойци, които са почти изцяло джихадистки бойци, както и за борба с терористичните заплахи; призовава за активно регионално сътрудничество в борбата срещу потенциални терористични дейности и за прекъсване на финансовите потоци, предназначени за финансиране на тероризма; настоятелно призовава Косово да се справи с онлайн радикализацията и с външните екстремистки влияния; подчертава значението на предотвратяването на тероризма и наказателното преследване на заподозрените бойци, наред с гарантирането на реабилитация, образование и социална реинтеграция за тях и техните семейства; подчертава, че е необходимо да се предотвратява радикализацията на затворниците, по-специално при уязвимите младежи, и да се работи активно за тяхната дерадикализация;

16.  категорично осъжда убийството на политика Оливер Иванович, принадлежащ към косовското сръбско малцинство; счита, че неговото убийство е сериозен удар за конструктивните и умерено настроени представители на сръбската общност в Косово; подчертава спешната необходимост от реално сътрудничество между косовските и сръбските следователи и от осигуряване на международна подкрепа, за да може извършителите и поръчителите на това убийство да бъдат незабавно изправени пред правосъдието;

17.  изразява съжаление относно нежеланието за разглеждане на дела, касаещи военни престъпления, и подчертава, че е важно да се поеме ясен политически ангажимент за наказателното преследване на отговорните лица; настоятелно призовава косовските органи да демонстрират своя твърд и траен ангажимент за изпълнение на техните международни задължения във връзка със специализираните състави и специализираната прокуратура за Косово в Хага; изразява дълбоката си загриженост във връзка с опитите на косовски парламентарни представители да отменят Закона за специализираните състави и специализираната прокуратура за Косово през декември 2017 г.; изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че тези опити доведоха до неприемането на съвместни препоръки след отлагане на четвъртото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Косово (ПКСА) за 17—18 януари 2018 г.; призовава за конструктивен подход към ПКСА ЕС – Косово и за засилено парламентарно сътрудничество в тази връзка;

18.  настоятелно призовава органите да засилят взаимното правно сътрудничество между прокуратурите на Косово и на Сърбия и да подкрепят създаването на Регионална комисия за установяване на факти относно военните престъпления и други сериозни нарушения на правата на човека в бивша Югославия (RECOM) през периода 1991—2001 г.;

19.  отбелязва важната роля на EULEX за укрепването на независимата съдебна система, полицията и митническите системи; признава освен това превантивната и помирителна роля на EULEX при наказателното преследване и постановяването на решения по дела за военни престъпления, корупция и организирана престъпност, както и продължаващите усилия на мисията за идентифициране на изчезналите лица и отваряне на гробове, за да бъдат напълно решени съответните случаи; препоръчва извършването на оценка на силните и слабите страни на мисията;

20.  отново призовава EULEX да увеличи ефективността си и да поддържа най-високи стандарти за прозрачност, както и да прилага подход на нулева толерантност спрямо случаите на корупция, лошо управление, неправомерни действия и политически натиск и намеса;

21.  подчертава, че е необходимо парламентът на Косово да бъде незабавно информиран за дейностите на EULEX и за всякакви промени в правния статут на мисията;

22.  отбелязва новия мандат на EULEX и крайната му дата; подчертава обаче, че постигането на конкретен напредък в Косово е по-важно от определения график;

23.  призовава прилагането на рамката за правата на човека да се разглежда като важен приоритет и да се подкрепи посредством подходяща и достатъчна координация и финансиране, по-специално в областта на равенството между половете, децата и защитата на труда, социалното изключване и дискриминацията на хора с увреждания и етнически или езикови малцинства и общности, както и на ЛГБТИ лица; подчертава, че е необходимо да се подкрепят Агенцията за равенство между половете и националният координатор за защита от домашно насилие, както и да се подобри превенцията и прилагането на правосъдие срещу свързаните престъпления; отново изтъква факта, че проектозаконът за свободата на религията трябва да бъде приет;

24.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с неравенството между половете и насилието, основано на пола; настоятелно призовава Косово да гарантира пълното и навременно прилагане на законодателството в областта на равенството между половете и борбата с дискриминацията; изразява дълбоката си загриженост за липсата на напредък по прилагането на стратегията и плана за действие за борба с домашното насилие и призовава органите да предприемат по-строги и ефективни действия за борба с насилието, основано на пола, включително чрез укрепване на Агенцията за равенство между половете и националния координатор за защита от домашно насилие; изразява загриженост относно недостатъчното представителство на жените на постове, свързани с вземането на решения; призовава косовските органи да разгледат приоритетно въпросите за равенството между половете, включително в Европейската програма за реформи, с участието на гражданското общество, в това число и женски организации; насърчава Косово да разгледа допълнително въпроса за осигуряването на правосъдие и подкрепа за жените, които са били подложени на сексуално насилие по време на войната; настоятелно призовава Косово да изпълнява разпоредбите на Конвенцията от Истанбул;

25.  призовава парламента на Косово при изготвянето на закона за закрила на детето да вземе предвид документа за изразяване на позиция, подписан съвместно от ЕС, УНИЦЕФ, Коалицията от НПО за закрила на детето в Косово и организацията „Спасете децата“;

26.  отбелязва със загриженост, че Косово е постигнало ограничен напредък в областта на правата на хората с увреждания; призовава Косово да гарантира недискриминация и равни възможности за хората с увреждания;

27.  призовава косовските органи да разгледат приоритетно въпросите, свързани с малцинствата, включително техните културни и езикови права, както и техните възможности; изразява съжаление за факта, че малцинствата, като например роми, ашкали и египтяни, продължават да се сблъскват с проблеми при придобиването на лични документи, което засяга способността им за достъп до гражданство, образование, здравеопазване и социално подпомагане, и призовава косовските органи да разгледат тези въпроси; приветства готовността на органите да признаят правата на хората с исторически български етнически произход в районите на Гора и Жупа; приветства приемането на новата стратегия и план за действие за приобщаване на общностите на ромите и ашкалите в косовското общество за периода 2017—2021 г., и призовава Косово да участва активно в регионалното сътрудничество по проекта за интеграция на ромите до 2020 г., изпълняван от Съвета за регионално сътрудничество;

28.  изразява съжаление за продължаващата дискриминация срещу ЛГБТИ лица и за зачестилите изказвания онлайн, пораждащи омраза, във връзка с гей парада в Прищина;

29.  подчертава необходимостта от приемане на новия проектозакон за свободата на сдружаване на НПО; призовава за отделяне на повишено внимание при изготвянето и прилагането на законодателство в областите, които засягат пространството за гражданското общество, за да се гарантира, че това законодателство не налага непропорционална тежест и не оказва дискриминационно въздействие върху организациите на гражданското общество, нито води до намаляване на пространството за гражданското общество; подчертава необходимостта от осигуряване на публично финансиране за организациите на гражданското общество;

30.  подчертава необходимостта от осигуряване на редакционна свобода, финансова устойчивост и независимост на общественото радио и телевизия в Косово и от гарантиране на прозрачност на собствеността върху частните медии в съответствие с препоръките, съдържащи се в годишния доклад на Комисията; настоятелно призовава за прилагане на всички съответни закони в това отношение; призовава за подобряване на многоезичното телевизионно и радиоразпръскване, както и на качеството на информацията, която се предоставя на всички общности в Косово; изразява своята загриженост във връзка с увеличаването на заплахите и нападенията срещу журналисти и настоятелно призовава косовските органи незабавно да разследват и преследват по съдебен ред отговорните лица; приветства одобрението от правителството на Косово на проектозакона за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

31.  призовава за полагане на трайни усилия за пълно нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово; счита, че постигането на пълно нормализиране на отношенията със Сърбия чрез правно обвързващо споразумение и договорености за прилагането му няма да бъде възможно без цялостно и взаимно изпълнение на съществуващите споразумения, и че това е ключов елемент от пътя на двете страни към европейска интеграция;

32.  отбелязва текущия дебат и публичните изявления относно възможни корекции на границата между Сърбия и Косово, включително размяната на територии; подчертава мултиетническия характер на Косово и на Сърбия и че целта в региона не следва да бъде постигането на етнически хомогенни държави; подкрепя провеждания със съдействието на ЕС диалог, като рамка за постигане на споразумение за цялостно нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово; счита, че всяко споразумение може да бъде приемливо, само ако бъде постигнато взаимно съгласие по него, като се вземе предвид общата стабилност в региона и международното право;

33.  отбелязва, че пет държави — членки на ЕС все още не са признали Косово и ги приканва да направят това; подчертава, че това признаване би имало благоприятно въздействие за нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия;

34.  счита, че диалогът между Белград и Прищина трябва да бъде открит и прозрачен и че лицата, отговорни за провеждането на този диалог, следва да се консултират редовно с парламента на Косово за неговото развитие;

35.  изразява съжаление във връзка с факта, че много от подписаните досега споразумения не са били изпълнени или са били забавени, като например споразуменията относно енергетиката и относно сдружението на общините с преобладаващо сръбско население; настоятелно призовава и двете страни да прилагат изцяло и добросъвестно всички споразумения; подновява призива си към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да извърши оценка на резултатите на двете страни за изпълнението на техните задължения, с цел да се преодолеят всички предизвикателства във връзка с изпълнението; настоятелно призовава правителствата на Сърбия и на Косово да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да застрашат доверието между страните и да изложат на риск конструктивното продължаване на диалога;

36.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с увеличаването на броя на междуетническите инциденти; решително осъжда всякакви актове на сплашване и насилие; очаква от органите на Косово да се дистанцират незабавно от тези актове и призовава за откриване на извършителите и за изправянето им пред съда; призовава националните и местните органи да положат допълнителни усилия за прилагане на приетите закони с оглед на по-нататъшното развитие на мултиетническо общество; изразява съжаление във връзка със засилването на националистическата и крайната реторика в региона и изисква от Комисията да продължи да подкрепя помирението чрез проекти в областта на културата;

37.  призовава отново за незабавното и безпрепятствено отваряне на моста в Митровица, което е важна стъпка за обединението на града; призовава за пълно прилагане на споразумението за свобода на движение; призовава органите на Сърбия и на Косово да насърчават междуличностните контакти между местните общности с цел засилване на диалога, включително и на неправителствено равнище; в тази връзка приветства програмата за съвместно сътрудничество между Печ и Сабач и призовава Комисията да подкрепя подобни инициативи; приветства развитието на инфраструктурни проекти, които осигуряват възможности за увеличаване на контактите, като например магистралата Ниш — Мердаре — Прищина;

38.  приветства усилията на Косово за поддържане на конструктивни съседски отношения в целия регион и за проактивно съгласуване на действията с общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС, и призовава за постигане на допълнителен напредък в тази област; счита, че членството на Косово в международни органи ще предостави права и задължения, които водят до прилагането на международни норми и стандарти; насърчава прилагането на положителен подход по отношение на участието на Косово в международни организации;

39.  подчертава неотложната необходимост от приемането и прилагането на мерки, които да осигуряват прозрачни и конкурентни процедури на приватизация, както и от разследване на предполагаеми нередности; изразява загриженост, че паричните преводи на мигрантите са важен стимул за търсенето на вътрешния пазар; изразява загриженост за дискриминацията спрямо жените на пазара на труда, и по-специално при процеса на наемане на работа;

40.  изразява загриженост относно тежките медицински процедури за регистрация и качеството на лекарствата, както и относно корупцията в здравния сектор като цяло; настоятелно призовава Министерството на здравеопазването на Косово да засили усилията си за разследването на тези престъпления и да реши възможно най-бързо проблемите с регистрацията и качеството; призовава за всеобхватна реформа на сектора на здравеопазването, включително чрез въвеждането на всеобщо здравно осигуряване, за да се гарантира пълен достъп до здравни грижи; подчертава необходимостта от осигуряване на подходящо финансиране за системата на обществено здравеопазване;

41.  призовава Комисията да разработи регионална стратегия за справяне с трайната младежка безработица и изтичането на мозъци чрез преодоляване на несъответствието между търсените и предлаганите умения в рамките на образователната система и пазара на труда, подобряване на качеството на преподаването и осигуряване на подходящо финансиране за активни мерки на пазара на труда и системи за професионално обучение, както и обезпечаване на подходящи структури за гледане на деца и предучилищни учебни заведения; изразява съжаление относно липсата на напредък във връзка с подобряването на качеството на образованието; призовава съответните участници да включват лица от малцинствените групи при разработването и прилагането на мерки за заетост;

42.  настоятелно призовава Косово да се възползва пълноценно от потенциала, осигуряван от програмите на ЕС; приветства подписването на споразумението относно участието на Косово в програмите „Еразъм +“ и „Творческа Европа“; призовава косовските органи и Комисията да продължат да подкрепят МСП, за да се развие жизнеспособна икономика за Косово; подкрепя предложението за намаляване на таксите за роуминг в Западните Балкани;

43.  обръща внимание на изключително лошото качество на въздуха в Прищина и в някои други силно замърсени градове; призовава за обезпечаване на ефективни системи за мониторинг на качеството на въздуха и водата, за подобряване на инфраструктурата за пречистване на водите и за събиране на надеждни и лесно достъпни в реално време данни за замърсяването; изразява загриженост във връзка с лошото управление на отпадъците, неустойчивото депониране и широко разпространените незаконни дъмпингови практики; настоятелно призовава органите да приемат цели за разделно събиране и рециклиране на отпадъците, да подобрят местните съоръжения за обезвреждане и рециклиране на отпадъците и да потърсят отговорност от замърсителите; призовава ООН да предостави бързо необходимата подкрепа на жертвите на отравяния с олово в някои бежански лагери, създадени в Косово, включително чрез очаквания доверителен фонд;

44.  отбелязва, че повечето препоръки в областта на енергийната политика от миналогодишния доклад не са изпълнени; подчертава, че е необходимо да се спре използването на лигнитни въглища за неустойчиво производство на енергия и че електроцентралата „Косово А“ трябва спешно да се изведе от експлоатация и да се гарантира допълнителен капацитет за устойчиво производство и внос на енергия; отбелязва частичен напредък по третия енергиен пакет и подчертава, че е необходимо да се гарантира независимостта на енергийния регулатор в Косово; призовава за полагане на повече усилия за енергийна ефективност и икономия на енергия, по-специално в строителния сектор; отбелязва, че макар проектозаконът за енергийната ефективност да е приет на първо четене, енергийната ефективност е затруднена поради липсата на напредък по изпълнението на споразумението в областта на енергетиката между Косово и Сърбия; призовава органите да създадат фонд за енергийна ефективност;

45.  подчертава, че планираните водноелектрически централи следва да отговарят на екологичните стандарти на ЕС; в тази връзка приветства решението на министъра на околната среда за извършване на оценка и за спиране на разрешенията, издадени за проекти за водноелектрически централи;

46.  изразява съжаление относно липсата на напредък във връзка с използването на потенциала на възобновяемите енергийни източници; призовава органите да приемат плана за действие за енергийната стратегия за периода 2017—2026 г. с оглед постигане на задължителната цел за генериране на 25% енергия от възобновяеми източници до 2020 г.; настоятелно призовава Комисията да увеличи своята помощ в това отношение;

47.  настоятелно призовава органите на Косово да приемат надеждни и устойчиви политики за обществен транспорт и мобилност с цел преодоляване на дългогодишните инфраструктурни недостатъци;

48.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, както и на правителството и парламента на Косово.

(1) ОВ L 146, 11.6.2018 г., стр. 5.

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност