Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2149(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0332/2018

Indgivne tekster :

A8-0332/2018

Forhandlinger :

PV 28/11/2018 - 23
CRE 28/11/2018 - 23

Afstemninger :

PV 29/11/2018 - 8.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0479

Vedtagne tekster
PDF 143kWORD 49k
Torsdag den 29. november 2018 - Bruxelles
Kommissionens 2018-rapport om Kosovo
P8_TA(2018)0479A8-0332/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2018 om Kommissionens 2018-rapport om Kosovo (2018/2149(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 19. og 20. juni 2003 i Thessaloniki om udsigterne for de vestlige balkanlandes tiltrædelse af Den Europæiske Union,

–  der henviser til Sofia-erklæringen fra topmødet mellem EU og det vestlige Balkan af 17. maj 2018 og "den prioriterede Sofiadagsorden", der var vedføjet denne,

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo, som har været i kraft siden den 1. april 2016,

–  der henviser til den europæiske reformdagsorden for Kosovo, som blev lanceret i Pristina den 11. november 2016,

–  der henviser til rammeaftalen med Kosovo om deltagelse i Unionens programmer, som har været i kraft siden den 1. august 2017,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. februar 2018 "Et troværdigt udvidelsesperspektiv for landene på Vestbalkan og et øget engagement heri fra Den Europæiske Unions side" (COM(2018)0065),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. april 2018 om EU's udvidelsespolitik (COM(2018)0450) og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, 2018-rapporten om Kosovo (SWD(2018)0156),

–  der henviser til den første aftale om principperne for en normalisering af forholdet mellem regeringerne i Serbien og Kosovo af 19. april 2013 og til andre aftaler fra Bruxelles i forbindelse med den EU-støttede dialog med henblik på en normalisering af forholdet, herunder protokollen om den integrerede grænseforvaltning, de retlige rammer for sammenslutningen af kommuner med serbisk flertal samt aftalerne om Mitrovica-broen og om energi,

–  der henviser til integrationen af kosovoserbiske dommere, offentlige anklagere og administrativt personale i Kosovos retsvæsen i overensstemmelse med den aftale, der blev indgået i februar 2015,

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2018/856 af 8. juni 2018 om ændring af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (EULEX Kosovo)(1), som desuden udvidede missionens varighed indtil den 14. juni 2020,

–  der henviser til årsrapporten om missioner og operationer under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) 2017 og til statusrapporten om EULEX Compact 2017,

–  der henviser til rapporterne fra FN's generalsekretær om de igangværende aktiviteter under FN's midlertidige administrative mission i Kosovo (UNMIK), herunder den seneste rapport af 1. maj 2018, og til rapporten om de operationer, der udføres af Kosovostyrken (KFOR) af 7. februar 2018,

–  der henviser til Kommissionens vurdering af 17. april 2018 af Kosovos økonomiske reformprogram for 2018-2020 (SWD(2018)0133) og Rådets fælles konklusioner fra den økonomiske og finansielle dialog mellem EU, det vestlige Balkan og Tyrkiet af 25. maj 2018,

–  der henviser til de endelige rapporter fra EU's valgobservationsmission (EUEOM) af 11. juni 2017 om parlamentsvalget i Kosovo og af 22. oktober 2017 om borgmester- og kommunalbestyrelsesvalget i Kosovo i 2017,

–  der henviser til det fjerde møde i Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Kosovo, som blev afholdt i Strasbourg den 17.-18. januar 2018,

–  der henviser til Kommissionens forslag af 4. maj 2016 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (COM(2016)0277) og til Kommissionens fjerde rapport af 4. maj 2016 om Kosovos fremskridt med at opfylde kravene i køreplanen for visumliberalisering (COM(2016)0276),

–  der henviser til Montenegros og Kosovos parlamenters ratificering af grænsedragningsaftalen mellem Kosovo og Montenegro,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999), den rådgivende udtalelse fra Den Internationale Domstol af 22. juli 2010 om Kosovos ensidige uafhængighedserklærings overensstemmelse med folkeretten samt til FN's Generalforsamlings resolution 64/298 af 9. september 2010, hvori Den Internationale Domstols udtalelse anerkendtes, og der blev udtrykt tilfredshed med EU's vilje til at fremme dialogen mellem Serbien og Kosovo,

–  der henviser til resultatet af 2017-undersøgelsen om marginaliserede romaer på Vestbalkan, der blev gennemført af Kommissionen, Verdensbanken og FN's udviklingsprogram,

–  der henviser til det fælles arbejdsdokument fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 21. september 2015 med titlen "Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020" (SWD(2015)0182),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Kosovo,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0332/2018),

A.  der henviser til, at en fortsat betydelig indsats, understøttet af en konstruktiv dialog mellem de politiske kræfter og med nabolandene, er nødvendig for at gøre landet klar til udfordringerne ved et EU-medlemskab;

B.  der henviser til, at hvert kandidatland vurderes individuelt på grundlag af dets egne resultater, og at hastigheden og kvaliteten af reformer afgør tidsplanen for tiltrædelsen;

C.  der henviser til, at 114 lande, herunder 23 af de 28 EU-medlemsstater, har anerkendt Kosovos uafhængighed;

D.  der henviser til, at EU gentagne gange har vist sin villighed til at bistå med den økonomiske og politiske udvikling af Kosovo gennem et klart europæisk perspektiv, mens Kosovo har vist sine bestræbelser i retning af at nærme sig europæisk integration;

E.  der henviser til, at Kosovo som følge af den vedholdende polarisering mellem dets politiske partier har vist begrænsede fremskridt med EU-relaterede reformer, som er afgørende for at gøre yderligere fremskridt med EU-tiltrædelsesprocessen;

F.  der henviser til, at Kosovos blomstrende uformelle økonomi hæmmer udviklingen af en levedygtig økonomi for landet som helhed;

G.  der henviser til, at Kosovos specialiserede afdelinger og specialiserede anklagemyndighed i Haag har været fuld ud retsligt operationelle siden den 5. juli 2017;

H.  der henviser til, at Rådet den 8. juni 2018 besluttede at nyorientere og udvide mandatet for EU's retsstatsmission (EULEX) i Kosovo og dermed bragte den retslige udøvende del af missionens mandat til ophør; der henviser til, at mandatets nye udløbsdato blev sat til den 14. juni 2020;

I.  der henviser til, at Kosovo stadig er det eneste land på Vestbalkan, hvis statsborgere skal have visum for at rejse ind i Schengenområdet;

1.  glæder sig over de vigtige love, der er vedtaget inden for rammerne af den europæiske reformdagsorden, og opfordrer til, at de gennemføres fuldt ud; mener, at der bør skabes konsensus på tværs af partierne for at få vedtaget centrale EU-relaterede reformer; ser frem til vedtagelsen af en ny europæisk reformdagsorden i 2019;

2.  påpeger dog det langsomme tempo i gennemførelsen af de grundlæggende reformer, som følge af manglende konsensus på tværs af partierne og den fortsatte politiske polarisering; bemærker, at dette har haft negativ indvirkning på Nationalforsamlingens og regeringens mulighed for at levere varige og bæredygtige reformer; fordømmer visse parlamentsmedlemmers obstruerende adfærd; opfordrer alle politiske partier til at etablere en inkluderende politisk dialog; understreger nødvendigheden af at forbedre Nationalforsamlingens effektive overvågning af den udøvende magt og af lovgivningens gennemsigtighed og kvalitet, herunder ved at sikre aktiv og konstruktiv deltagelse og begrænse anvendelsen af hasteprocedurer til vedtagelse af love; opfordrer til konsensus om EU-tiltrædelsesrelaterede reformer;

3.  glæder sig over, at der er sket visse fremskridt inden for den offentlige forvaltning, men understreger, at der er behov for yderligere reformer; opfordrer især til, at den statslige forvaltning afpolitiseres og omstruktureres;

4.  glæder sig over den længe ventede ratifikation i marts 2018 af grænsedragningsaftalen med Montenegro fra august 2015, som markerer et skridt fremad i det gode naboskabs ånd; fremhæver betydningen af dette skridt hen imod en liberalisering af visumreglerne;

5.  opfordrer indtrængende Kosovos myndigheder til på omfattende vis at gøre noget ved tidligere konstaterede mangler i forbindelse med valg, herunder den manglende gennemsigtighed og ansvarlighed med hensyn til finansieringen af politiske partier og kampagner, og påstande om udbredte trusler mod vælgere, navnlig i mange kosovoserbiske lokalsamfund, ved at iværksætte rettidige lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger for at imødekomme de udestående henstillinger fra EU's og Europa-Parlamentets valgobservationsmissioner og fra Venedigkommissionen i god tid inden næste valg for at sikre, at det er i fuld overensstemmelse med internationale standarder; glæder sig over de fremskridt, der er gjort i valgadministrationen med hensyn til ligestilling mellem mænd og kvinder, og opfordrer Kosovo til yderligere at intensivere bestræbelserne på at øge kvinders politiske deltagelse og styrke de overordnede retlige rammer;

6.  giver udtryk for sin bekymring over Kosovos underfinansierede retsvæsen, den udbredte korruption, elementer af erobring af staten, utilbørlig politisk indflydelse og problemer med manglende respekt for retfærdig rettergang og retfærdig proces, bl.a. i udleveringssager; fremhæver betydningen af reformprocesser på retsstatsområdet med særligt fokus på uafhængighed og effektivitet og behovet for at styrke vidnebeskyttelsen yderligere;

7.  understreger, at et repræsentativt retsvæsen og en ensartet gennemførelse af Kosovos lovgivning er forudsætninger for at tackle den inkonsekvente, langsommelige og ineffektive behandling af sager ved domstolene; glæder sig over integrationen af kosovoserbiske dommere, offentlige anklagere og administrativt personale i Kosovos retsvæsen i overensstemmelse med aftalen fra 2015 mellem Serbien og Kosovo om retsvæsenet; mener, at retsvæsenet stadig er sårbart over for utilbørlig politisk indflydelse, og at der er behov for en yderligere indsats for at opbygge kapacitet og sikre dommeres og anklageres disciplinære ansvar, herunder gennem en omfattende domstolsprøvelse af retsvæsenets funktion for alle dommere, anklagere, højtstående polititjenestemænd og kriminalefterforskere; glæder sig over oprettelsen i november 2017 af regeringskommissionen for anerkendelse og verifikation af status for ofre for seksuel vold under konflikten i Kosovo;

8.  bemærker, at korruption og organiseret kriminalitet, herunder narkotikasmugling og menneskehandel, og cyberkriminalitet fortsat er problemer, som giver anledning til bekymring, og som kræver en samordnet indsats; glæder sig over de indledende fremskridt, der er gjort med at styrke resultatlisten over efterforskning og retsforfølgelse af korruption på højt niveau og sager om organiseret kriminalitet; forventer en beslutsom og vedvarende indsats i henhold til forpligtelserne i EU-tiltrædelsesprocessen; glæder sig over Ombudsmandens fortsatte indsats for at styrke sin kapacitet til at behandle sager;

9.  opfordrer til, at der skabes en forbedret retlig ramme, og til øget effektivitet og kapacitet hos anklagemyndigheden med henblik på at muliggøre en samlet tilgang til efterforskning og retsforfølgelse, som bør dokumenteres gennem indefrysning, beslaglæggelse og inddrivelse af aktiver, og endelig domfældelse i sager om korruption på højt niveau, organiseret og økonomisk kriminalitet, hvidvask af penge og finansiering af terrorisme; efterlyser sikkerhedsmekanismer, der sikrer uafhængighed i forbindelse med retshåndhævelse og retsforfølgelse og forebyggende foranstaltninger mod korruption på tværs af forskellige sektorer; mener, at der er behov for yderligere foranstaltninger for at sikre bedre samarbejde og koordinering mellem de retshåndhævende institutioner og for at maksimere domstolenes uafhængighed og ansvarlighed; opfordrer Kosovo til at overholde internationale procedurer og regler for udlevering af udenlandske statsborgere og til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at forhindre sager som den med de seks tyrkiske statsborgere, der blev deporteret fra Kosovo til Tyrkiet i slutningen af marts 2018; glæder sig i denne forbindelse over, at Kosovos parlament besluttede at nedsætte et undersøgelsesudvalg til at undersøge denne sag;

10.  opfordrer til et reelt og konstruktivt retsligt og politimæssigt samarbejde mellem Kosovos og Serbiens myndigheder; mener, at Kosovos medlemskab af Interpol og øgede samarbejde med Europol yderligere vil forbedre effektiviteten af foranstaltninger rettet mod tværnational kriminalitet; tilskynder i mellemtiden til yderligere samarbejde om bekæmpelse af terrorisme;

11.  anser det for afgørende, at henstillingerne fra Kosovos Ombudsmand, Statsrevisoren, Korruptionsbekæmpelsesagenturet og Kontrolkommissionen for Offentlige Udbud gennemføres rettidigt og udførligt; understreger, at det er nødvendigt at rette op på mangler i systemet for offentlige udbud og forbedre det interinstitutionelle samarbejde og udvekslingen af oplysninger; henstiller kraftigt, at overvågnings-, evaluerings- og revisionskapaciteten øges, og at der vedtages og gennemføres en strategi til bekæmpelse af svig for at beskytte Kosovos og EU's finansielle interesser;

12.  glæder sig over, at Kommissionen den 18. juli 2018 har bekræftet, at benchmarkene for visumliberalisering er opfyldt; finder det yderst vigtigt, at Kosovo indrømmes visumliberalisering uden unødig forsinkelse; mener, at visumliberalisering vil forbedre stabiliteten og bringe Kosovo tættere på EU ved at gøre det nemmere at rejse og drive virksomhed, samtidig med at den bidrager til at modvirke menneskesmugling og korruption; opfordrer Rådet til hurtigt at vedtage sit mandat til at gå videre i retning af indførelsen af en visumfri ordning;

13.  bemærker, at der ud over de fremskridt, der er gjort med hensyn til opfyldelse af kravene om visumliberalisering, fortsat skal gøres en vedvarende indsats for at bekæmpe organiseret kriminalitet, narkotikasmugling, menneskesmugling og korruption, foruden konkrete bestræbelser på at håndtere strømme af irregulære migranter og nedbringe antallet af grundløse asylansøgninger;

14.  bemærker med tilfredshed det kraftige fald i antallet af asylansøgninger fra og tilbagetagelser af Kosovos borgere og i ansøgninger om tilbagetagelsesaftaler; ser med tilfredshed på den nye reintegrationsstrategi og opfordrer til, at den gennemføres fuldt ud;

15.  roser Kosovos indsats for at dæmme op for den udadgående strøm af udenlandske krigere, som næsten alle er jihadistkrigere, og for at bekæmpe terrortruslerne; opfordrer til et aktivt regionalt samarbejde om bekæmpelse af potentiel terrorvirksomhed og afbrydelse af de finansielle strømme, der er bestemt til finansiering af terrorisme; opfordrer indtrængende Kosovo til at sætte ind over for radikalisering via internettet og ekstremistisk påvirkning udefra; fremhæver betydningen af at forebygge terrorisme og af at retsforfølge formodede krigere samt af rehabilitering, uddannelse og social reintegration af dem og deres familier; understreger, at det er nødvendigt at forebygge radikalisering af indsatte, og navnlig sårbare unge, og arbejde aktivt med deres afradikalisering;

16.  fordømmer utvetydigt drabet på den kosovoserbiske politiker Oliver Ivanović; anser drabet på ham for at være et alvorligt tilbageslag for de konstruktive og moderate stemmer i det kosovoserbiske samfund; fremhæver som et presserende anliggende behovet for et reelt samarbejde mellem efterforskere fra Kosovo og Serbien og for international støtte, så både gerningsmændene bag drabet og dem, som gav ordre til det, bringes for en domstol hurtigst muligt;

17.  beklager modviljen mod at behandle sager om krigsforbrydelser og understreger vigtigheden af et klart politisk tilsagn om, at de vil blive ført til ende; opfordrer indtrængende Kosovos myndigheder til at vise deres resolutte og vedholdende engagement med hensyn til deres internationale forpligtelser i forbindelse med Kosovos specialiserede afdelinger og specialiserede anklagemyndighed i Haag; giver udtryk for dyb bekymring over, at medlemmer af Kosovos Nationalforsamling i december 2017 forsøgte at få ophævet loven om Kosovos specialiserede afdelinger og specialiserede anklagemyndighed; beklager dybt, at disse bestræbelser førte til, at det ikke lykkedes at få vedtaget fælles henstillinger efter udsættelsen af det fjerde møde i Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Kosovo til den 17.-18. januar 2018; opfordrer til en konstruktiv tilgang til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Kosovo og til et forbedret parlamentarisk samarbejde i denne henseende;

18.  opfordrer indtrængende myndighederne til at øge det gensidige retlige samarbejde mellem Kosovos og Serbiens anklagemyndigheder og til at støtte oprettelsen af en regional kommission til at fastslå fakta vedrørende krigsforbrydelser og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser, som blev begået i det tidligere Jugoslavien mellem 1991 og 2001;

19.  bemærker, at EULEX har spillet en vigtig rolle med hensyn til at styrke det uafhængige retsvæsen, politi og toldvæsen; anerkender endvidere EULEX' forebyggende og forsonende rolle i forbindelse med retsforfølgelse og domfældelse i sager om krigsforbrydelser, korruption og organiseret kriminalitet og dens vedvarende indsats for at identificere savnede personer og afdække gravpladser med henblik på at få løst sager fuldstændigt; anbefaler, at der foretages en vurdering af missionens styrker og svagheder;

20.  gentager sin opfordring til EULEX om at øge dens effektivitet og opretholde de højeste standarder for gennemsigtighed og en nultolerancetilgang til korruption, dårlig forvaltning, embedsmisbrug og politisk pres og indblanding;

21.  fremhæver, at det er nødvendigt straks at informere Kosovos Nationalforsamling om EULEX' aktiviteter og om eventuelle ændringer af dens retlige status;

22.  tager EULEX' nye mandat og slutdato til efterretning; understreger imidlertid, at opnåelse af konkrete fremskridt i Kosovo er vigtigere end en fast tidsplan;

23.  opfordrer til, at håndhævelsen af menneskerettighedsrammen gøres til en topprioritet og understøttes af passende og tilstrækkelig koordination og finansiering, navnlig inden for områderne ligestilling mellem kønnene, beskyttelse af børn og arbejdstagere, social udstødelse og forskelsbehandling af personer med handicap, etniske og sproglige mindretal og lokalsamfund samt af LGBTI-personer; fremhæver behovet for at styrke Agenturet for Ligestilling og den nationale koordinator for beskyttelse mod vold i hjemmet samt for at styrke forebyggelse og retsforfølgelse af denne type lovovertrædelser; gentager, at det er nødvendigt, at lovforslaget om religionsfrihed vedtages;

24.  giver udtryk for sin dybe bekymring over uligheden mellem mænd og kvinder og kønsbaseret vold; opfordrer indtrængende Kosovo til at sikre fuldstændig og rettidig gennemførelse af ligestillingslovgivning og lovgivning om ikkeforskelsbehandling; udtrykker sin dybe bekymring over, at der ikke er gjort fremskridt med gennemførelsen af strategien og handlingsplanen til bekæmpelse af vold i hjemmet, og opfordrer myndighederne til at indføre strengere og virkningsfulde foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold, bl.a. gennem en styrkelse af Agenturet for Ligestilling og den nationale koordinator for beskyttelse mod vold i hjemmet; giver udtryk for sin bekymring over underrepræsentationen af kvinder i beslutningstagende stillinger; opfordrer Kosovos myndigheder til at prioritere at gøre noget ved integrering af kønsaspektet, bl.a. i forbindelse med den europæiske reformdagsorden og med civilsamfundet, herunder kvindeorganisationer; tilskynder Kosovo til i højere grad at tage fat på spørgsmålet om retfærdighed og støtte til kvinder, der blev udsat for seksuel vold under krigen; opfordrer indtrængende Kosovo til at gennemføre bestemmelserne i Istanbulkonventionen;

25.  opfordrer Kosovos Nationalforsamling til at tage det fælles holdningsdokument, som EU, UNICEF, Koalitionen af NGO'er for Beskyttelse af Børn i Kosovo (KOMF) og Red Barnet har underskrevet, med i betragtning ved udarbejdelsen af loven om beskyttelse af børn;

26.  bemærker med bekymring, at Kosovo har gjort begrænsede fremskridt hvad angår rettigheder for personer med handicap; opfordrer Kosovo til at sikre ikkeforskelsbehandling og lige muligheder for personer med handicap;

27.  opfordrer Kosovos myndigheder til at prioritere at tage sig af mindretalsanliggender, herunder deres rettigheder, både kulturelle og sproglige, og deres muligheder; beklager, at mindretal, såsom romaer, ashkalier og egyptere, fortsat har problemer med at erhverve personlige dokumenter, hvilket har indflydelse på deres mulighed for at få adgang til statsborgerskab, uddannelse, sundhedspleje og social bistand, og opfordrer myndighederne i Kosovo til at gøre noget ved disse problemer; glæder sig over myndighedernes vilje til at anerkende rettighederne for personer med historisk bulgarsk etnicitet i regionerne Gora og Zhupa; glæder sig over vedtagelsen af den nye strategi og handlingsplan for inklusion af romaer og ashkalier i Kosovos samfund 2017-2021 og opfordrer Kosovo til at spille en aktiv rolle i det regionale samarbejde om integration af romaer 2020, som gennemføres af det regionale samarbejdsråd;

28.  beklager den vedvarende forskelsbehandling af LGBTI-personer og stigningen i hadefulde ytringer på internettet i forbindelse med Gay Pride i Pristina;

29.  understreger, at det er nødvendigt at vedtage det nye udkast til lov om foreningsfrihed for NGO'er; opfordrer til større opmærksomhed i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af lovgivning på områder, der har indvirkning på civilsamfundets spillerum, så det sikres, at lovgivningen ikke medfører en uforholdsmæssig stor byrde eller får en diskriminerende virkning for civilsamfundsorganisationer eller mindsker civilsamfundets spillerum; fremhæver, at det er nødvendigt, at der er offentlig finansiering til rådighed for civilsamfundsorganisationer;

30.  understreger, at det er nødvendigt at sikre den redaktionelle frihed, den finansielle bæredygtighed og uafhængigheden for Kosovos offentlige radio- og tv-selskab og at sikre gennemsigtighed med hensyn til privat medieejerskab i overensstemmelse med henstillingerne i Kommissionens årsrapport; opfordrer indtrængende til, at al relevant lovgivning i denne henseende bliver gennemført; efterlyser forbedringer med hensyn til flersprogede radio- og tv-udsendelser og til kvaliteten af den information, der tilbydes alle befolkningsgrupper i Kosovo; giver udtryk for sin bekymring over stigningen i antallet af trusler og angreb mod journalister og opfordrer indtrængende Kosovos myndigheder til omgående at efterforske og retsforfølge de ansvarlige; glæder sig over, at Kosovos regering har godkendt lovforslaget om beskyttelse af whistleblowere;

31.  opfordrer til fortsatte bestræbelser på en vidtstrakt normalisering af forbindelserne mellem Serbien og Kosovo; mener, at en fuldstændig normalisering af forbindelserne med Serbien i henhold til en retligt bindende aftale og gennemførelsesordninger hertil ikke vil være mulig uden en udstrakt og gensidig anvendelse af de eksisterende aftaler og er et centralt element i begge parters vej mod europæisk integration;

32.  bemærker den igangværende debat og de offentlige udtalelser om mulige tilpasninger af grænsen mellem Serbien og Kosovo, herunder udveksling af territorier; fremhæver både Kosovos og Serbiens multietniske karakter, og at etnisk homogene stater ikke bør være målet i regionen; støtter den dialog, som EU fremmer som en ramme for at nå frem til en omfattende normaliseringsaftale mellem Serbien og Kosovo; mener, at en hvilken som helst aftale kun vil kunne accepteres, hvis den er aftalt i fællesskab under hensyntagen til den generelle stabilitet i regionen og til folkeretten;

33.  bemærker, at fem EU-medlemsstater endnu ikke har anerkendt Kosovo, og anmoder dem om at gøre det; understreger, at anerkendelse vil være til gavn for normaliseringen af forbindelserne mellem Kosovo og Serbien;

34.  er af den opfattelse, at gennemførelsen af dialogen mellem Beograd og Pristina skal foregå åbent og gennemsigtigt, og at de ansvarlige for den regelmæssigt bør høre Kosovos Nationalforsamling om udviklingen i dialogen;

35.  beklager, at mange af de aftaler, der er indgået indtil nu, ikke er blevet gennemført eller er blevet forsinket, f.eks. dem om energi og om sammenslutningen af kommuner med serbisk flertal; opfordrer indtrængende begge parter til at gennemføre alle aftalerne i god tro; gentager sin opfordring til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om at gennemføre en evaluering af begge parters resultater med overholdelsen af deres forpligtelser med henblik på at imødegå alle de udfordringer, man støder på i forbindelse med gennemførelsen; opfordrer indtrængende Serbiens og Kosovos regering til at afholde sig fra enhver handling, der kan undergrave tilliden mellem parterne og bringe den konstruktive videreførelse af dialogen i fare;

36.  giver udtryk for sin dybe bekymring over det stigende antal sammenstød mellem etniske grupper; fordømmer på det kraftigste alle tilfælde af intimidering og vold; forventer, at Kosovos myndigheder omgående tager afstand fra sådanne handlinger, og opfordrer til, at gerningsmændene identificeres og stilles for en domstol; opfordrer de nationale og lokale myndigheder til at gøre en yderligere indsats for at gennemføre vedtagne love med henblik på at videreudvikle et multietnisk samfund; beklager den tiltagende nationalistiske og ekstreme retorik i regionen og anmoder Kommissionen om yderligere at støtte forsoning gennem kulturelle projekter;

37.  opfordrer endnu en gang til øjeblikkelig og uhindret åbning af Mitrovica-broen, hvilket udgør et vigtigt skridt i retning af en genforening af byen; opfordrer til, at den frie bevægelighed gennemføres fuldt ud; opfordrer de serbiske og kosovoske myndigheder til at fremme mellemfolkelig kontakt mellem lokalsamfundene med henblik på at styrke dialogen, også på ikke-statsligt niveau; glæder sig i denne forbindelse over Peja/Sac-programmet for gensidigt samarbejde og opfordrer Kommissionen til at støtte lignende initiativer; glæder sig over udviklingen af infrastrukturprojekter, der giver mulighed for øget kontakt, såsom Nis-Merdare-Pristina-motorvejen;

38.  ser med tilfredshed på Kosovos bestræbelser på at opretholde konstruktive naboskabsforbindelser i hele regionen og proaktivt tilpasse sig EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), og opfordrer til yderligere fremskridt på dette område; mener, at Kosovos medlemskab af internationale organer ville give rettigheder og forpligtelser, som indebærer anvendelse af internationale normer og standarder; opfordrer til, at der anlægges en positiv tilgang til Kosovos deltagelse i internationale organisationer;

39.  fremhæver det presserende behov for, at der vedtages og gennemføres foranstaltninger, som sikrer gennemsigtige og konkurrencedygtige privatiseringsprocedurer, og for at de påståede uregelmæssigheder undersøges; er bekymret over, at pengeoverførsler fra migranter udgør en betydelig drivkraft for den nationale efterspørgsel; giver udtryk for bekymring over forskelsbehandlingen af kvinder på arbejdsmarkedet, navnlig under ansættelsesprocessen;

40.  giver udtryk for sin bekymring over de skrækkelige procedurer for registrering af lægemidler og over kvaliteten af lægemidler og korruptionen i sundhedssektoren generelt; opfordrer indtrængende Kosovos sundhedsministerium til at fremskynde sit arbejde med at undersøge sådanne forbrydelser og hurtigst muligt gøre noget ved problemerne med registrering og kvalitet; opfordrer til en gennemgribende reform af sundhedssektoren, herunder indførelse af universel sygesikring, for at sikre adgang til sundhedsydelser for alle; understreger, at der er behov for tilstrækkelig finansiering af det offentlige sundhedssystem;

41.  opfordrer Kommissionen til at udvikle en regional strategi til bekæmpelse af den vedvarende ungdomsarbejdsløshed og hjerneflugt ved at tackle den manglende kompetencemæssige overensstemmelse mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, forbedre kvaliteten af undervisningen og sikre tilstrækkelig finansiering af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger og erhvervsuddannelsesordninger såvel som tilstrækkelige børnepasningsordninger og førskoleundervisningsfaciliteter; beklager de manglende fremskridt med hensyn til at forbedre uddannelseskvaliteten; opfordrer de relevante aktører til at medtage personer, der tilhører minoritetsgrupper, i udformningen og gennemførelsen af beskæftigelsesforanstaltninger;

42.  opfordrer indtrængende Kosovo til fuldt ud at udnytte de muligheder, som findes i EU's programmer; glæder sig over undertegnelsen af aftalen om Kosovos deltagelse i programmerne Erasmus+ og Et Kreativt Europa; opfordrer Kosovos myndigheder og Kommissionen til yderligere at støtte SMV'er med henblik på at udvikle en bæredygtig økonomi for Kosovo; støtter forslaget om at sænke roamingtaksterne på Vestbalkan;

43.  henleder opmærksomheden på den ekstremt dårlige luftkvalitet i Pristina og andre stærkt forurenede byer; efterlyser effektive systemer til overvågning af luft- og vandkvaliteten, forbedring af infrastrukturen til spildevandsbehandling samt pålidelige og lettilgængelige realtidsdata om forurening; udtrykker bekymring over dårlig affaldsforvaltning, ikke-bæredygtig deponering og udbredt ulovlig affaldsudtømningspraksis; opfordrer indtrængende myndighederne til at vedtage mål for sortering og genanvendelse af affald, forbedre de lokale faciliteter til indsamling og genanvendelse af affald og drage dem, der forurener, til ansvar; opfordrer FN til hurtigt at yde den nødvendige støtte til ofrene for blyforgiftning i visse flygtningelejre i Kosovo, herunder gennem den imødesete trustfond;

44.  bemærker, at de fleste henstillinger vedrørende energipolitikken fra sidste års rapport ikke er blevet gennemført; understreger, at det er nødvendigt at gå væk fra anvendelsen af brunkul til ikke-bæredygtig produktion af energi, og at det haster med lukke kraftværket Kosovo A ned og sikre yderligere produktions- og importkapacitet til bæredygtig energi; bemærker de delvise fremskridt med den tredje energipakke og understreger, at det er nødvendigt at sikre, at Kosovos energireguleringsmyndighed er uafhængig; opfordrer til en øget indsats med hensyn til energieffektivitet og energibesparelser, navnlig i byggesektoren; bemærker, at selv om lovforslaget om energieffektivitet blev vedtaget ved førstebehandlingen, hæmmes energieffektiviseringen af de manglende fremskridt med gennemførelsen af energiaftalen mellem Kosovo og Serbien; opfordrer myndighederne til at oprette en energieffektivitetsfond;

45.  understreger, at de planlagte vandkraftværker bør opfylde EU's miljøstandarder; glæder sig i denne forbindelse over miljøministerens beslutning om at vurdere og suspendere de tilladelser, der er udstedt til vandkraftprojekter;

46.  beklager de manglende fremskridt med hensyn til at udnytte potentialet for vedvarende energi; opfordrer myndighederne til at vedtage handlingsplanen til energistrategien 2017-2026 for at nå det obligatoriske mål for vedvarende energi på 25 % i 2020; opfordrer indtrængende Kommissionen til at optrappe bistanden i denne henseende;

47.  opfordrer indtrængende Kosovos myndigheder til at vedtage troværdige og bæredygtige politikker for offentlig transport og mobilitet for at tackle mangeårige infrastrukturmangler;

48.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kosovos regering og Nationalforsamling.

(1) EUT L 146 af 11.6.2018, s. 5.

Seneste opdatering: 6. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik