Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2149(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0332/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0332/2018

Συζήτηση :

PV 28/11/2018 - 23
CRE 28/11/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0479

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 170kWORD 66k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες
Έκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο
P8_TA(2018)0479A8-0332/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο (2018/2149(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Σόφιας, στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, της 17ης Μαΐου 2018, και το συνημμένο σε αυτήν «Θεματολόγιο προτεραιότητας της Σόφιας»,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για το Κοσσυφοπέδιο, που δρομολογήθηκε στην Πρίστινα, στις 11 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο με το Κοσσυφοπέδιο για τη συμμετοχή του σε προγράμματα της Ένωσης, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους» (COM(2018)0065),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ (COM(2018)0450), και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας που τη συνόδευε, με τίτλο «Kosovo 2018 Report» («Κοσσυφοπέδιο - Έκθεση για το 2018») (SWD(2018)0156),

–  έχοντας υπόψη την πρώτη συμφωνία επί των αρχών για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των κυβερνήσεων της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου, της 19ης Απριλίου 2013, καθώς και τις άλλες συμφωνίες των Βρυξελλών στο πλαίσιο του διαλόγου υπό την αιγίδα της ΕΕ για την εξομάλυνση των σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων του πρωτοκόλλου ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, του νομικού πλαισίου περί της Ένωσης/Κοινότητας δήμων με σερβική πλειοψηφία και των συμφωνιών σχετικά με τη γέφυρα της Μιτρόβιτσα και σχετικά με την ενέργεια,

–  έχοντας υπόψη την ενσωμάτωση στο δικαστικό σύστημα του Κοσσυφοπεδίου Σέρβων δικαστών, εισαγγελέων και διοικητικού προσωπικού, σε ευθυγράμμιση με τη συμφωνία περί δικαιοσύνης, που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2015,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/856 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX Kosovo)(1), η οποία παρέτεινε επίσης την διάρκεια της αποστολής έως τις 14 Ιουνίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2017 περί αποστολών και επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και την έκθεση προόδου του Συμφώνου EULEX, του 2017,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις τρέχουσες δραστηριότητες της αποστολής προσωρινής διοίκησης του ΟΗΕ στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK), μεταξύ των οποίων και την πλέον πρόσφατη έκθεση, της 1ης Μαΐου 2018, και την έκθεση για τις επιχειρήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων στο Κοσσυφοπέδιο (KFOR), της 7ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την εκτίμηση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης του Κοσσυφοπεδίου για την περίοδο 2018-2020 (SWD(2018)0133) και τα κοινά συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά τον οικονομικό και δημοσιονομικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας, της 25ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής εκλογικής παρατήρησης της ΕΕ (EUEOM), της 11ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές στο Κοσσυφοπέδιο, και την τελική έκθεση, της 22ας Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις δημοτικές εκλογές στο Κοσσυφοπέδιο,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου, που διεξήχθη στις 17-18 Ιανουαρίου 2018 στο Στρασβούργο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2016, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (COM(2016)0277), και την τέταρτη έκθεση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2016, σχετικά με την πρόοδο του Κοσσυφοπεδίου όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (COM(2016)0276),

–  έχοντας υπόψη την κύρωση της συμφωνίας για την οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Μαυροβουνίου από τα κοινοβούλια του Μαυροβουνίου και του Κοσσυφοπεδίου,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τη Συμβουλευτική Γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ), της 22ας Ιουλίου 2010, σχετικά με το εάν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα 64/298 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, η οποία αναγνώρισε το περιεχόμενο της γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου και εξέφρασε ικανοποίηση για την ετοιμότητα της ΕΕ να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της έρευνας του 2017 σχετικά με τους περιθωριοποιημένους Ρομά στα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία εκπονήθηκε από την Επιτροπή, την Παγκόσμια Τράπεζα και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 21ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020) (SWD(2015)0182),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κοσσυφοπέδιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0332/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται συνεχείς και ουσιαστικές προσπάθειες, με την υποστήριξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και με τις γειτονικές χώρες, στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή στην ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται χωριστά με βάση τις επιδόσεις της, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων είναι αυτές που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 114 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 23 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι είναι πρόθυμη να βοηθήσει στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου με γνώμονα μια σαφή ευρωπαϊκή προοπτική, καθώς και ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει δείξει φιλοδοξία στην πορεία του προς την ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της επίμονης πόλωσης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, το Κοσσυφοπέδιο έχει επιδείξει περιορισμένη πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ, οι οποίες είναι ουσιώδεις για την επίτευξη περαιτέρω προόδου στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθηρή ανεπίσημη οικονομία του Κοσσυφοπεδίου παρεμποδίζει την ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας για το σύνολο της χώρας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ειδικά Τμήματα και η Ειδική Εισαγγελία για θέματα του Κοσσυφοπεδίου στη Χάγη είναι από δικαστική άποψη πλήρως επιχειρησιακά από τις 5 Ιουλίου 2017·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Ιουνίου 2018 το Συμβούλιο αποφάσισε τον αναπροσανατολισμό και την επέκταση της εντολής βάσει της οποίας ενεργεί η αποστολή της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX), καταργώντας τα δικαστικά στελέχη στην εν λόγω εντολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ημερομηνία λήξης της εντολής έχει οριστεί για τις 14 Ιουνίου 2020·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοσσυφοπέδιο είναι η μοναδική χώρα των Δυτικών Βαλκανίων, των οποίων οι υπήκοοι χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στο χώρο Σένγκεν·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για τα σημαντικά νομοθετήματα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) και ζητεί την πλήρη εφαρμογή τους· πιστεύει ότι θα πρέπει να οικοδομηθεί διακομματική συναίνεση ώστε να εγκριθούν βασικές μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ· προσβλέπει στην έγκριση ενός νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) το 2019·

2.  επισημαίνει, ωστόσο, τον βραδύ ρυθμό στην εφαρμογή θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων, εξαιτίας της έλλειψης διακομματικής συναίνεσης και της συνεχιζόμενης πολιτικής πόλωσης· σημειώνει ότι το γεγονός αυτό επηρέασε αρνητικά την ικανότητα της Συνέλευσης και της κυβέρνησης να επιτύχουν συνεχείς και βιώσιμες μεταρρυθμίσεις· καταδικάζει την παρελκυστική συμπεριφορά ορισμένων βουλευτών· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να καθιερώσουν πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθούν τόσο η ενεργός εποπτεία που ασκεί η Συνέλευση επί της εκτελεστικής εξουσίας, όσο και η διαφάνεια και η ποιότητα του νομοθετικού έργου, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση ενεργού και εποικοδομητικής συμμετοχής και τον περιορισμό της χρήσης διαδικασιών κατεπείγοντος για την έγκριση νομοσχεδίων· ενθαρρύνει τη συναίνεση επί των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την προσχώρηση στην ΕΕ·

3.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο τομέας της δημόσιας διοίκησης σημείωσε κάποια πρόοδο, αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις· καλεί, ιδίως, την αποπολιτικοποίηση και αναδιάρθρωση της κρατικής διοίκησης·

4.  εκφράζει ικανοποίηση για την από μακρού αναμενόμενη κύρωση της συμφωνίας του Αυγούστου του 2015 για την οριοθέτηση των συνόρων με το Μαυροβούνιο, τον Μάρτιο του 2018, η οποία αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός στο πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας· υπογραμμίζει τη σημασία αυτού του βήματος προς την κατεύθυνση της ελευθέρωσης των θεωρήσεων·

5.  καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να αντιμετωπίσουν συνολικά τις εντοπισμένες αδυναμίες των εκλογικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης διαφάνειας και λογοδοσίας όσον αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των εκστρατειών, καθώς και τους ισχυρισμούς για γενικευμένο εκφοβισμό των ψηφοφόρων, ιδίως σε πολλές σερβικές κοινότητες του Κοσσυφοπεδίου, με τη λήψη έγκαιρων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αντιμετώπιση των εκκρεμουσών συστάσεων της ΕΕ και των αποστολών παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και της Επιτροπής της Βενετίας, πολύ πριν από τις επόμενες εκλογές, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα· εκφράζει ικανοποίηση για τα μέτρα που ελήφθησαν όσον αφορά την εκλογική διοίκηση σε σχέση με την ισότητα των φύλων και καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειές του για να αυξήσει την πολιτική συμμετοχή των γυναικών και να ενισχύσει το γενικό νομικό πλαίσιο·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για την υποχρηματοδότηση της Δικαιοσύνης, την εκτεταμένη διαφθορά, την άλωση στοιχείων του κράτους, την αθέμιτη πολιτική επιρροή και περιπτώσεις έλλειψης σεβασμού στις δίκαιες δίκες και την ορθή εφαρμογή της δικονομίας, μεταξύ άλλων και σε υποθέσεις έκδοσης προσώπων· υπογραμμίζει τη σημασία των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών στο κράτος δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα, και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της προστασίας των μαρτύρων·

7.  τονίζει ότι ένα αντιπροσωπευτικό δικαστικό σύστημα και η ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας του Κοσσυφοπεδίου είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διόρθωση της σήμερα μη συνεκτικής, αργής και αναποτελεσματικής απονομής δικαιοσύνης· επιδοκιμάζει την ενσωμάτωση στο δικαστικό σύστημα του Κοσσυφοπεδίου Σέρβων δικαστών, εισαγγελέων και διοικητικού προσωπικού, σε ευθυγράμμιση με τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου περί δικαιοσύνης, που εγκρίθηκε το 2015· θεωρεί ότι η δικαστική εξουσία εξακολουθεί να είναι ευάλωτη σε αθέμιτη πολιτική επιρροή και ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας και την εξασφάλιση της πειθαρχικής ευθύνης των δικαστών και των εισαγγελέων, μεταξύ άλλων μέσω μιας ουσιαστικής επανεξέτασης για όλους τους δικαστές, τους εισαγγελείς, τους υψηλόβαθμους αστυνομικούς και τους ανακριτές· επικροτεί την συγκρότηση, τον Νοέμβριο του 2017, της Κυβερνητικής Επιτροπής για την αναγνώριση και εξακρίβωση της κατάστασης των θυμάτων σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στο Κοσσυφοπέδιο·

8.  επισημαίνει ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, περιλαμβανομένων της διακίνησης ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, εξακολουθούν να αποτελούν θέματα που προκαλούν ανησυχία και απαιτούν συντονισμένες προσπάθειες· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ενίσχυση του ιστορικού επιδόσεων σχετικά με τη διερεύνηση και τη δίωξη της διαφθοράς υψηλού επιπέδου και των υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος· αναμένει ότι θα πραγματοποιηθούν αποφασιστικές και συνεχείς προσπάθειες, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που επιβάλλει η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ· επικροτεί τις συνεχείς προσπάθειες του Διαμεσολαβητή για την ενίσχυση της ικανότητάς του ως προς την εξέταση υποθέσεων·

9.  ζητεί τη θέσπιση ενός βελτιωμένου νομικού πλαισίου, και για μεγαλύτερη απόδοση και ικανότητα των διωκτικών αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις έρευνες και τις διώξεις, που θα πρέπει να τεκμηριωθεί με τη δέσμευση, τη δήμευση και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και με τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις σε περιπτώσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου, οργανωμένου εγκλήματος, οικονομικού εγκλήματος, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· ζητεί εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των αρχών επιβολής του νόμου και δίωξης, καθώς και μέτρα προληπτικής αντιμετώπισης της διαφθοράς σε διάφορους τομείς· πιστεύει ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την εξασφάλιση καλύτερης συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των φορέων επιβολής του νόμου και για τη μεγιστοποίηση της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας των δικαστικών αρχών· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να τηρήσει τις διεθνείς διαδικασίες και τους κανόνες σχετικά με την έκδοση ξένων υπηκόων, θεσπίζοντας τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων όπως αυτή των έξι τούρκων υπηκόων που απελάθηκαν από το Κοσσυφοπέδιο στην Τουρκία στο τέλος του Μαρτίου 2018· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση της Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου να συστήσει εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση της εν λόγω υπόθεσης·

10.  ζητεί την εποικοδομητική και ουσιαστική δικαστική και αστυνομική συνεργασία μεταξύ των αρχών του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας· πιστεύει ότι η συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου στην Ιντερπόλ και η εντατικότερη συνεργασία με την Ευρωπόλ θα βελτιώσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των μέτρων κατά του διεθνικού εγκλήματος· ενθαρρύνει, στο μεταξύ, την περαιτέρω συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

11.  κρίνει απαραίτητο να εφαρμοστούν, κατά τρόπο έγκαιρο και ολοκληρωμένο, οι συστάσεις του Διαμεσολαβητή, του Γενικού Ελεγκτή, της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Ρυθμιστικής Επιτροπής Δημόσιων Συμβάσεων του Κοσσυφοπεδίου· τονίζει την ανάγκη να διορθωθούν οι ανεπάρκειες στο σύστημα δημοσίων συμβάσεων και να βελτιωθεί η διοργανική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών· συνιστά ένθερμα την ενίσχυση των ικανοτήτων παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου και την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης, με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Κοσσυφοπεδίου και της ΕΕ·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση της Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε στις 18 Ιουλίου 2018, ότι πληρούνται τα κριτήρια για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων· θεωρεί ζωτικής σημασίας την έγκριση της ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων για το Κοσσυφοπέδιο, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις· είναι της άποψης ότι η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων θα βελτιώσει τη σταθερότητα και θα φέρει το Κοσσυφοπέδιο πιο κοντά στην ΕΕ, διευκολύνοντας τα ταξίδια και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και βοηθώντας, ταυτόχρονα, στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και της διαφθοράς· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την εντολή του προκειμένου να προχωρήσει η υιοθέτηση ενός καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεωρήσεων·

13.  επισημαίνει ότι, επιπλέον της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών, και της διαφθοράς, καθώς και σαφείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και για τη μείωση του αριθμού των αβάσιμων αιτήσεων ασύλου·

14.  σημειώνει με ικανοποίηση τη μεγάλη μείωση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου και επανεισδοχής πολιτών του Κοσσυφοπεδίου και των αιτήσεων για συμφωνίες επανεισδοχής· κρίνει θετικά τη νέα στρατηγική επανένταξης και ζητεί την πλήρη εφαρμογή της·

15.  επαινεί τις προσπάθειες του Κοσσυφοπεδίου για την αναχαίτιση της εξόδου αλλοδαπών μαχητών, που είναι σχεδόν αποκλειστικά τζιχαντιστές μαχητές, και την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών· ζητεί να υπάρξει δραστήρια περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της εξουδετέρωσης των δυνητικών τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και της διακοπής των χρηματοοικονομικών ροών που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να αντιμετωπίσει τη ριζοσπαστικοποίηση μέσω του διαδικτύου και τις εξωτερικές εξτρεμιστικές επιρροές· υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης της τρομοκρατίας, και της δίωξης υπόπτων μαχητών, καθώς και της αποκατάστασης, εκπαίδευσης και κοινωνικής επανένταξης των ίδιων και των οικογενειών τους· τονίζει την ανάγκη πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης κρατουμένων, και ιδίως των ευάλωτων νέων ανθρώπων, και την ανάληψη ενεργού δράσης για την αποριζοσπαστικοποίησή τους·

16.  καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία του πολιτικού της σερβικής κοινότητας του Κοσσυφοπεδίου Όλιβερ Ιβάνοβιτς· θεωρεί τη δολοφονία του σημαντικό πλήγμα στις εποικοδομητικές και μετριοπαθείς φωνές της σερβικής κοινότητας του Κοσσυφοπεδίου· υπογραμμίζει ότι είναι επειγόντως αναγκαία η πραγματική συνεργασία μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης, με διεθνή υποστήριξη, προκειμένου οι δράστες της δολοφονίας και εκείνοι που τη διέταξαν να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

17.  εκφράζει τη λύπη του για την διστακτικότητα όσον αφορά την αντιμετώπιση υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου και υπογραμμίζει τη σημασία μιας σαφούς πολιτικής δέσμευσης για τη δίωξή τους· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να επιδείξουν απόλυτη και σταθερή δέσμευση απέναντι στις διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα Ειδικά Τμήματα και την Ειδική Εισαγγελία της Χάγης για θέματα του Κοσσυφοπεδίου· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις προσπάθειες μελών της Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου, τον Δεκέμβριο του 2017, να καταργήσουν το νόμο για τα Ειδικά Τμήματα και την Ειδική Εισαγγελία· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι προσπάθειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη μη έγκριση κοινών συστάσεων, μετά την αναβολή της τέταρτης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου (ΚΕΣΣ) στις 17-18 Ιανουαρίου 2018· ζητεί την εφαρμογή μιας εποικοδομητικής προσέγγισης απέναντι στην ΚΕΣΣ ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου, ενισχύοντας έτσι την κοινοβουλευτική συνεργασία στο πλαίσιο αυτό·

18.  καλεί τις αρχές να αυξήσουν την αμοιβαία νομική συνεργασία μεταξύ των εισαγγελιών του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας και να στηρίξουν τη δημιουργία περιφερειακής επιτροπής για τον καθορισμό των πραγματικών περιστατικών που αφορούν τα εγκλήματα πολέμου και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία την περίοδο 1991-2001·

19.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η EULEX όσον αφορά την ενίσχυση των ανεξάρτητων δικαστικών, αστυνομικών και τελωνειακών συστημάτων· αναγνωρίζει, επιπλέον, τον προληπτικό και συμφιλιωτικό ρόλο της EULEX όσον αφορά τη δίωξη και εκδίκαση υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου, διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, και τις συνεχείς προσπάθειές της για τον εντοπισμό αγνοουμένων και την αποκάλυψη θέσεων ταφής, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων· συνιστά αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της αποστολής·

20.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την EULEX να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της και να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής προς τη διαφθορά, την κακοδιοίκηση, την παράβαση καθήκοντος και τις πολιτικές πιέσεις και παρεμβάσεις·

21.  υπογραμμίζει την ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης της Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τις δραστηριότητες της EULEX και τυχόν αλλαγές στο νομικό καθεστώς της·

22.  σημειώνει τη νέα εντολή της EULEX και την ημερομηνία λήξης της· τονίζει, ωστόσο, ότι η επίτευξη συγκεκριμένης προόδου στο Κοσσυφοπέδιο είναι πιο σημαντική από ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα·

23.  ζητεί να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην επιβολή του πλαισίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υποστηριχθεί με ουσιαστικό και επαρκή συντονισμό και χρηματοδότηση, ιδίως στα πεδία της ισότητας των φύλων, της προστασίας των παιδιών και της εργασίας και της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων σε βάρος ατόμων με αναπηρίες και εθνοτικών και γλωσσικών μειονοτήτων ή κοινοτήτων, περιλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ· υπογραμμίζει την ανάγκη να στηριχθεί ο Οργανισμός για την Ισότητα των Φύλων και ο Εθνικός Συντονιστής για την προστασία από την ενδοοικογενειακή βία και να ενισχυθεί η πρόληψη και η επιβολή δικαιοσύνης κατά σχετικών αξιόποινων πράξεων· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να εγκριθεί το σχέδιο νόμου για την θρησκευτική ελευθερία·

24.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ανισότητα των φύλων και τη βία λόγω φύλου· παροτρύνει το Κοσσυφοπέδιο να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης κατά της ενδοοικογενειακής βίας και καλεί τις αρχές να λάβουν αυστηρότερα και πιο αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του Οργανισμού για την ισότητα των φύλων και του εθνικού συντονιστή για την προστασία από την ενδοοικογενειακή βία· εκφράζει την ανησυχία του για την υποεκπροσώπηση των γυναικών στις θέσεις λήψης αποφάσεων· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να αντιμετωπίσουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως προτεραιότητα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων γυναικών· προτρέπει το Κοσσυφοπέδιο να αντιμετωπίσει το ζήτημα της δικαιοσύνης και υποστήριξης στις γυναίκες που υπέστησαν σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια του πολέμου· παροτρύνει το Κοσσυφοπέδιο να εφαρμόσει τις διατάξεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

25.  καλεί τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου, κατά τη σύνταξη του νόμου για την προστασία των παιδιών, να λάβει υπόψη το έγγραφο διατύπωσης θέσεων που υπογράφηκε από κοινού από την ΕΕ, την UNICEF, τη Συμμαχία των ΜΚΟ για την προστασία των παιδιών στο Κοσσυφοπέδιο (KOMF) και την οργάνωση Save the Children·

26.  σημειώνει με ανησυχία ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο στον τομέα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να διασφαλίσει την απαγόρευση διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία·

27.  καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να αντιμετωπίσουν κατά προτεραιότητα τα ζητήματα που αφορούν τις μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών και γλωσσικών δικαιωμάτων τους και των ευκαιριών τους· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μειονότητες όπως οι Ρομά, οι Ασκάλι και οι Αιγύπτιοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα για την απόκτηση προσωπικών εγγράφων, πράγμα που επηρεάζει τη δυνατότητά τους να αποκτήσουν την ιθαγένεια και να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική πρόνοια και την εκπαίδευση, και καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα· επιδοκιμάζει την προθυμία των αρχών να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα των ατόμων με ιστορική καταγωγή από τη Βουλγαρία στις περιφέρειες Gora και Zhupa· επικροτεί την έγκριση της νέας στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την ένταξη των Ρομά και Ασκάλι στην κοινωνία του Κοσσυφοπεδίου 2017-2021 και καλεί το Κοσσυφοπέδιο να αναλάβει ενεργό ρόλο στην περιφερειακή συνεργασίαπου σχετίζεται με το σχέδιο για την ένταξη των Ρομά 2020, το οποίο υλοποιείται από το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας·

28.  εκφράζει τη λύπη του για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΔΜ και για την αύξηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, σε σχέση με την εκδήλωση «Gay Pride» στην Πρίστινα·

29.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να εγκριθεί το νέο σχέδιο νόμου για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι των ΜΚΟ· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή της νομοθεσίας σε τομείς που επηρεάζουν το χώρο της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία δεν θα επιβαρύνει δυσανάλογα ή δεν θα εισάγει διακρίσεις στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), ούτε μειώνει τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη να διατίθεται δημόσια χρηματοδότηση για τις ΟΚΠ·

30.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η συντακτική ελευθερία, η οικονομική βιωσιμότητα και η ανεξαρτησία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Κοσσυφοπεδίου, και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τις συστάσεις της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής· ζητεί επιμόνως την εφαρμογή όλων των σχετικών νόμων· ζητεί να επέλθουν βελτιώσεις στην πολύγλωσση μετάδοση και την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε όλες τις κοινότητες του Κοσσυφοπεδίου· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του αριθμού των απειλών και των επιθέσεων κατά δημοσιογράφων και καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να διερευνούν και να διώκουν αμέσως τους υπεύθυνους· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου του νομοσχεδίου σχετικά με την προστασία των καταγγελλόντων·

31.  ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί ότι η πλήρης εξομάλυνση των σχέσεων με τη Σερβία, βάσει μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας και των λεπτομερειών εφαρμογής της, δεν είναι δυνατή χωρίς την ολοκληρωμένη και αμοιβαία εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών και ότι αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας και των δύο μερών·

32.  σημειώνει την εν εξελίξει συζήτηση σχετικά με τις πιθανές προσαρμογές των συνόρων μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών εδαφών· υπογραμμίζει την πολυεθνική φύση τόσο του Κοσσυφοπεδίου όσο και της Σερβίας και τονίζει ότι στην εν λόγω περιοχή ο στόχος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι η δημιουργία εθνικά ομογενρών κρατών· υποστηρίζει τον διάλογο που διευκολύνεται από την ΕΕ ως το πλαίσιο για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας διευθετήσεως μεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί ότι κάθε συμφωνία μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο εάν συμφωνούν και τα δύο μέρη, εάν μεριμνά για τη συνολική σταθερότητα στην περιοχή και εάν συμφωνεί με το διεθνές δίκαιο·

33.  σημειώνει ότι πέντε κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το Κοσσυφοπέδιο και τα καλεί να το πράξουν· υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση αυτή θα ήταν επωφελής για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας·

34.  πιστεύει ότι η διεξαγωγή του διαλόγου μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας θα πρέπει να είναι ανοικτή και διαφανής και ότι οι υπεύθυνοι θα πρέπει να πραγματοποιούν τακτικά διαβούλευση με τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τις εξελίξεις αυτού του διαλόγου·

35.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλές από τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί ή έχουν καθυστερήσει, όπως εκείνες για την ενέργεια και για την ένωση δήμων σερβικής πλειοψηφίας· παροτρύνει τα δύο μέρη να εφαρμόσουν όλες τις συμφωνίες πλήρως και με καλή πίστη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να προβαίνει σε αξιολόγηση των επιδόσεων των πλευρών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ώστε να αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση· παροτρύνει τις κυβερνήσεις της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου να αποφεύγουν όλες τις πράξεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών και να θέσουν σε κίνδυνο την εποικοδομητική συνέχιση του διαλόγου·

36.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό των διεθνοτικών επεισοδίων· καταδικάζει σθεναρά όλες τις πράξεις εκφοβισμού και βίας· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να αποστασιοποιούνται αμέσως από τέτοιες πράξεις και ζητεί τον εντοπισμό και την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης· καλεί τις εθνικές και τοπικές αρχές να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την εφαρμογή της θεσπισθείσας νομοθεσίας για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας πολυεθνοτικής κοινωνίας· εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση της εθνικής και ακραίας ρητορικής στην περιοχή και ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει περαιτέρω τη συμφιλίωση, μέσω πολιτιστικών σχεδίων·

37.  ζητεί για μια ακόμη φορά την άμεση και απρόσκοπτη απόδοση στην κίνηση της γέφυρας της Μιτρόβιτσα, η οποία συνιστά σημαντικό βήμα προς την επανένωση της πόλης· ζητεί την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερης κυκλοφορίας· καλεί τις αρχές της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου να προωθήσουν τις διαπροσωπικές επαφές μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων, με σκοπό την ενίσχυση του διαλόγου, μεταξύ άλλων σε μη κυβερνητικό επίπεδο· επικροτεί, εν προκειμένω, το πρόγραμμα αμοιβαίας συνεργασίας Peja/Sabac και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει παρόμοιες πρωτοβουλίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη έργων υποδομής που επιτρέπουν αυξημένες επαφές, όπως ο αυτοκινητόδρομος Νις-Merdare-Πρίστινα·

38.  εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες του Κοσσυφοπεδίου για τη διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων γειτονίας σε ολόκληρη την περιοχή και για την κατά τρόπο προορατικό ευθυγράμμισή του με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ, και ζητεί περαιτέρω πρόοδο στον τομέα αυτόν· θεωρεί ότι η ένταξη του Κοσσυφοπεδίου σε διεθνείς οργανισμούς θα συνεπαγόταν την εκ μέρους του ανάληψη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που επιβάλλουν την εφαρμογή διεθνών κανόνων και προτύπων· ενθαρρύνει μια θετική προσέγγιση όσον αφορά τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε διεθνείς οργανισμούς·

39.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων και να διερευνηθούν οι εικαζόμενες παρατυπίες· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα εμβάσματα των μεταναστών αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη της εσωτερικής ζήτησης· εκφράζει επίσης ανησυχία σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας, και ιδίως κατά τις διαδικασίες πρόσληψης·

40.  εκφράζει την ανησυχία του για τις δεινές διαδικασίες εγγραφής στους ιατρικούς συλλόγους και για την ποιότητα των φαρμάκων, καθώς και για τη διαφθορά γενικά στον τομέα της υγείας· παροτρύνει το υπουργείο Υγείας του Κοσσυφοπεδίου να επιταχύνει τις προσπάθειές του για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τα εγκλήματα αυτά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων εγγραφής και ποιότητας το συντομότερο δυνατόν· ζητεί να υπάρξει ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της καθολικής ασφάλισης υγείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη· υπογραμμίζει την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας·

41.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια περιφερειακή στρατηγική για να αντιμετωπιστεί η επίμονη ανεργία των νέων και η «διαρροή εγκεφάλων», με τη διόρθωση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας, τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και τη διασφάλιση της κατάλληλης χρηματοδότησης για ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας και την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και με την παροχή επαρκών υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών και εγκαταστάσεων προσχολικής εκπαίδευσης· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης· καλεί τους αρμόδιους παράγοντες να συμπεριλάβουν πρόσωπα που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων απασχόλησης

42.  καλεί το Κοσσυφοπέδιο να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρονται από τα προγράμματα της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία όσον αφορά τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου στα προγράμματα Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη»· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου και την Επιτροπή να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις ΜΜΕ, προκειμένου να αναπτυχθεί μια βιώσιμη οικονομία στο Κοσσυφοπέδιο· υποστηρίζει την πρόταση για τη μείωση των τελών περιαγωγής στα Δυτικά Βαλκάνια·

43.  εφιστά την προσοχή στην εξαιρετικά κακή ποιότητα του αέρα της Πρίστινας και άλλων πόλεων με μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση· ζητεί αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και των υδάτων, τη βελτίωση των υποδομών επεξεργασίας υδάτων και αξιόπιστα και εύκολα διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο δεδομένα σχετικά με τη ρύπανση· εκφράζει την ανησυχία του για την κακή διαχείριση των αποβλήτων, τις μη βιώσιμες μεθόδους υγειονομικής ταφής και την εκτεταμένη παράνομη απόρριψη· παροτρύνει τις αρχές να εγκρίνουν στόχους για τον διαχωρισμό των αποβλήτων και την ανακύκλωση, να βελτιώσουν τις τοπικές εγκαταστάσεις διάθεσης και ανακύκλωσης και να επιβάλουν στους ρυπαίνοντες να λογοδοτούν· καλεί τον ΟΗΕ να παράσχει γρήγορα την αναγκαία στήριξη στα θύματα δηλητηριάσεων από μόλυβδο σε ορισμένους καταυλισμούς προσφύγων που έχουν δημιουργηθεί στο Κοσσυφοπέδιο, μεταξύ άλλων μέσω του προβλεπόμενου ταμείου αρωγής·

44.  σημειώνει ότι οι περισσότερες από τις συστάσεις ενεργειακής πολιτικής που διατυπώθηκαν στην έκθεση του περασμένου έτους δεν εφαρμόστηκαν· τονίζει την ανάγκη απομάκρυνσης από τη χρήση του λιγνίτη για μη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας, και τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα του παροπλισμού του σταθμού «Κοσσυφοπέδιο Α» και διασφάλισης πρόσθετης βιώσιμης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής και εισαγωγής ενέργειας· σημειώνει τη μερική πρόοδο σχετικά με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας του Κοσσυφοπεδίου· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα· σημειώνει ότι, ενώ η πρώτη ανάγνωση του σχεδίου νόμου για την ενεργειακή απόδοση έχει εγκριθεί, η ενεργειακή απόδοση παρεμποδίζεται από την έλλειψη προόδου στην εφαρμογή της συμφωνίας για την ενέργεια μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας· καλεί τις αρχές να ιδρύσουν ταμείο ενεργειακής απόδοσης·

45.  τονίζει ότι οι σχεδιαζόμενοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί θα πρέπει να πληρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ· επικροτεί, εν προκειμένω, την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος να αξιολογήσει και να αναστείλει άδειες που έχουν εκδοθεί για έργα υδροηλεκτρικών σταθμών·

46.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στην αξιοποίηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί τις αρχές να εγκρίνουν σχέδιο δράσης για την ενεργειακή στρατηγική 2017-2026, ώστε να επιτύχουν τον υποχρεωτικό στόχο του 25% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2020· παροτρύνει την Επιτροπή να αναβαθμίσει την παροχή βοήθειας στον τομέα αυτόν·

47.  καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να υιοθετήσουν αξιόπιστες και βιώσιμες πολιτικές δημόσιων μεταφορών και κινητικότητας για την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων ελλείψεων στις υποδομές·

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καθώς και στην Κυβέρνηση και τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου.

(1) ΕΕ L 146 της 11.6.2018, σ. 5.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου