Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2149(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0332/2018

Texte depuse :

A8-0332/2018

Dezbateri :

PV 28/11/2018 - 23
CRE 28/11/2018 - 23

Voturi :

PV 29/11/2018 - 8.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0479

Texte adoptate
PDF 147kWORD 60k
Joi, 29 noiembrie 2018 - Bruxelles
Raportul pe 2018 privind Kosovo
P8_TA(2018)0479A8-0332/2018

Rezoluția Parlamentului European din 29 noiembrie 2018 referitoare la Raportul Comisiei pe 2018 privind Kosovo (2018/2149(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere concluziile Președinției în urma reuniunii Consiliului European de la Salonic din 19-20 iunie 2003 privind perspectivele țărilor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale Uniunii Europene,

–  având în vedere declarația din cadrul summitului UE-Balcanii de Vest organizat la Sofia la 17 mai 2018 și „Agenda priorităților de la Sofia” anexată la aceasta,

–  având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo, în vigoare din 1 aprilie 2016,

–  având în vedere agenda de reformă europeană (ARE) pentru Kosovo, lansată la Priștina la 11 noiembrie 2016,

–  având în vedere Acordul-cadru cu Kosovo privind participarea la programele Uniunii, în vigoare din 1 august 2017,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 februarie 2018 intitulată „O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune” (COM(2018)0065),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 aprilie 2018 privind politica de extindere a UE (COM(2018)0450), însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Raportul pe 2018 privind Kosovo” (SWD(2018)0156),

–  având în vedere Primul acord cu privire la principiile care reglementează normalizarea relațiilor dintre guvernele din Serbia și Kosovo din 19 aprilie 2013, precum și alte acorduri de la Bruxelles din cadrul dialogului facilitat de UE pentru normalizarea relațiilor, inclusiv Protocolul privind gestionarea integrată a frontierelor (GIF), cadrul juridic cu privire la asociația/comunitatea municipalităților cu majoritate sârbă și acordurile privind podul de la Mitrovița și privind energia;

–  având în vedere integrarea judecătorilor, procurorilor și personalului administrativ sârb kosovar în sistemul judiciar din Kosovo conform Acordului privind justiția încheiat în februarie 2015,

–  având în vedere Decizia Consiliului (PESC) 2018/856 din 8 iunie 2018 de modificare a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX Kosovo)(1), care a prelungit, de asemenea, durata misiunii până la 14 iunie 2020,

–  având în vedere Raportul anual pe 2017 privind misiunile și operațiile din cadrul politicii de securitate și apărare comune (CSDP) și Raportul EULEX pe 2017 privind progresele înregistrate,

–  având în vedere rapoartele Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite privind activitățile în curs de desfășurare ale Administrației Interimare ONU în Kosovo (UNMIK), inclusiv cel mai recent raport din 1 mai 2018, și Raportul privind operațiunile Forței multinaționale de menținere a păcii din Kosovo (KFOR) din 7 februarie 2018,

–  având în vedere evaluarea Comisiei din 17 aprilie 2018 privind programul de reforme economice din Kosovo pentru perioada 2018-2020 (SWD(2018)0133) și concluziile comune ale dialogului economic și financiar dintre UE și Balcanii de Vest și Turcia desfășurat la 25 mai 2018,

–  având în vedere rapoartele finale ale misiunilor UE de observare a alegerilor (EUEOM) privind alegerile legislative din Kosovo din 11 iunie 2017 și alegerile legislative pentru funcția de primar și pentru adunarea municipală din 22 octombrie 2017 din Kosovo,

–  având în vedere cea de a patra reuniune a Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere UE-Kosovo (SAPC), care a avut loc în perioada 17-18 ianuarie 2018 la Strasbourg,

–  având în vedere propunerea Comisiei din 4 mai 2016 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) (COM(2016)0277) și cel de Al patrulea raport al Comisiei din 4 mai 2016 privind progresele înregistrate de Kosovo referitor la foaia de parcurs privind liberalizarea regimului vizelor (COM(2016)0276),

–  având în vedere ratificarea Acordului de delimitare a frontierelor dintre Kosovo și Muntenegru de către parlamentele din Muntenegru și Kosovo,

–  având în vedere Rezoluția 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU, Avizul consultativ al Curții Internaționale de Justiție din 22 iulie 2010 privind conformitatea cu dreptul internațional a declarației unilaterale de independență a Kosovo, precum și Rezoluția 64/298 din 9 septembrie 2010 a Adunării Generale a ONU, care a luat act de conținutul avizului CIJ și a salutat disponibilitatea UE de a înlesni dialogul dintre Serbia și Kosovo,

–  având în vedere rezultatul anchetei din 2017 privind romii marginalizați din Balcanii de Vest, realizate de Comisie, de Banca Mondială și de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare,

–  având în vedere documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei și al Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 21 septembrie 2015 intitulat „Egalitatea de gen și emanciparea femeilor: transformarea vieților fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE în perioada 2016-2020”(SWD(2015)0182),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Kosovo,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0332/2018),

A.  întrucât este necesar să se depună în continuare eforturi considerabile, susținute de un dialog constructiv între forțele politice și cu țările vecine, în vederea pregătirii pentru provocările pe care le reprezintă aderarea la UE;

B.  întrucât fiecare țară candidată sau potențial candidată este evaluată individual, în funcție de propriile merite, iar viteza și calitatea reformelor sunt cele care determină calendarul de aderare;

C.  întrucât independența Kosovo a fost recunoscută de 114 țări, inclusiv de 23 dintre cele 28 de state membre ale UE;

D.  întrucât UE și-a demonstrat în repetate rânduri disponibilitatea de a asista Kosovo în dezvoltarea sa economică și politică, oferindu-i o perspectivă europeană clară, în timp ce Kosovo s-a arătat dornică să continue pe calea integrării europene;

E.  întrucât, din cauza polarizării persistente în rândul partidelor politice, Kosovo a făcut dovada unor progrese limitate în raport cu reformele legate de UE, care sunt esențiale pentru înregistrarea de progrese suplimentare în cadrul procesului de aderare la UE;

F.  întrucât economia informală înfloritoare împiedică dezvoltarea unei economii viabile pentru țară în ansamblul său;

G.  întrucât secțiunile judecătorești specializate pentru Kosovo și Parchetul specializat de la Haga sunt pe deplin operaționale pe plan judiciar începând din 5 iulie 2017;

H.  întrucât, la 8 iunie 2018, Consiliul a decis să reorienteze și să extindă mandatul misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX), punând capăt părții executive judiciare a mandatului misiunii; întrucât noua dată de încheiere a mandatului a fost stabilită la 14 iunie 2020;

I.  întrucât Kosovo este singura țară din Balcanii de Vest ai cărei cetățeni au nevoie de viză pentru a călători în spațiul Schengen,

1.  salută actele legislative importante adoptate în cadrul agendei europene de reformă (ARE) și solicită aplicarea lor integrală; consideră că ar trebui să se creeze un consens transpartinic în vederea adoptării unor reforme-cheie legate de UE; așteaptă cu interes adoptarea unei noi ARE în 2019;

2.  atrage însă atenția asupra ritmului lent cu care sunt transpuse în practică reformele esențiale, cauzat de lipsa unui consens transpartinic și de polarizarea politică permanentă; observă că acest lucru a afectat negativ capacitatea parlamentului și a guvernului de a realiza reforme susținute și durabile; condamnă comportamentul obstructiv al unor parlamentari; face apel la toate partidele politice să instituie un dialog politic incluziv; subliniază necesitatea de a îmbunătăți supravegherea eficace a executivului de către parlament, precum și transparența și calitatea legiferării, inclusiv prin asigurarea unei participări active și constructive și prin limitarea recurgerii la proceduri de urgență pentru adoptarea actelor legislative; încurajează consensul cu privire la reformele legate de aderarea la UE;

3.  salută faptul că domeniul administrației publice a înregistrat unele progrese, dar subliniază că sunt necesare reforme suplimentare; solicită, în special, depolitizarea și restructurarea administrației de stat;

4.  salută ratificarea Acordului de delimitare a frontierelor cu Muntenegru din august 2015, survenită în martie 2018 și așteptată de multă vreme, care reprezintă un pas înainte în spiritul unor bune relații de vecinătate; subliniază semnificația acestui pas către liberalizarea regimului de acordare a vizelor;

5.  îndeamnă autoritățile din Kosovo să soluționeze în mod cuprinzător deficiențele electorale identificate anterior, inclusiv lipsa de transparență și de responsabilitate a finanțării partidelor și campaniilor politice, precum și acuzațiile de intimidare pe scară largă a votanților, în special în interiorul a numeroase comunități de sârbi kosovari, aplicând măsuri legislative și administrative oportune pentru a da curs recomandărilor nerezolvate adresate de misiunile de observare a alegerilor ale UE și ale Parlamentului European și de Comisia de la Veneția, cu mult înaintea următoarei runde electorale, în scopul de a asigura că acestea sunt pe deplin aliniate la standardele internaționale; salută progresele înregistrate în cadrul administrației electorale în ceea ce privește egalitatea de gen și solicită Kosovo să își intensifice și mai mult eforturile pentru a spori participarea politică a femeilor și a consolida cadrul juridic general;

6.  își exprimă preocuparea cu privire la sistemul judiciar subfinanțat din Kosovo, la corupția extinsă, la elementele de acaparare a statului, la influența politică incorectă și la aspectele legate de lipsa respectării proceselor echitabile și a garanțiilor procedurale, inclusiv în cazurile de extrădare; subliniază importanța proceselor de reformă a statului de drept, cu un accent special pe independență și eficiență și pe nevoia de a consolida și mai mult protecția martorilor;

7.  subliniază că un sistem judiciar reprezentativ și o implementare uniformă a legislației din Kosovo reprezintă condiții prealabile pentru îmbunătățirea unei livrări inconsecvente, lente și ineficiente a actului de justiție; salută integrarea judecătorilor, procurorilor și personalului administrativ sârb kosovar în sistemul judiciar din Kosovo conform Acordului privind justiția încheiat în 2015 de Serbia și Kosovo; este de părere că sistemul judiciar este în continuare vulnerabil în fața influenței politice incorecte și că sunt necesare eforturi suplimentare pentru consolidarea capacităților și pentru asigurarea răspunderii disciplinare a judecătorilor și a procurorilor, inclusiv printr-o analiză funcțională substanțială pentru toți judecătorii, procurorii, ofițerii de poliție de rang înalt și anchetatorii; salută înființarea, în noiembrie 2017, a Comisiei guvernamentale pentru recunoașterea și verificarea stării victimelor violenței sexuale în timpul conflictului din Kosovo;

8.  constată că corupția și criminalitatea organizată, inclusiv traficul de droguri și de persoane și criminalitatea cibernetică, rămân motive de îngrijorare care necesită eforturi concertate; salută progresele inițiale înregistrate în ceea ce privește consolidarea palmaresului investigării și urmăririi penale a cazurilor de corupție la nivel înalt și de criminalitate organizată; așteaptă eforturi decisive și susținute conform obligațiilor impuse de procesul de aderare la UE; salută eforturile continue ale Avocatului Poporului de a-și consolida capacitatea de reexaminare a cauzelor;

9.  solicită instituirea unui cadru juridic îmbunătățit și ameliorarea eficienței și capacităților parchetelor, pentru a permite o abordare cuprinzătoare a anchetelor și urmăririlor penale, care ar trebui susținute prin indisponibilizarea, confiscarea și recuperarea activelor, precum și condamnări definitive în cazuri de corupție la nivel înalt, criminalitate financiară organizată, spălare a banilor și finanțarea terorismului; solicită garanții care să asigure independența în ceea ce privește aplicarea legii și urmărirea penală și măsuri preventive de combatere a corupției în diferite sectoare; consideră că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a asigura o mai bună cooperare și coordonare între instituțiile de aplicare a legii și pentru a maximiza independența și responsabilitatea sistemului judiciar; solicită Kosovo să respecte procedurile și normele internaționale privind extrădarea resortisanților străini, introducând măsurile necesare pentru a preveni cazuri cum este cel al celor șase cetățeni turci deportați din Kosovo în Turcia la sfârșitul lunii martie 2018; salută, în acest sens, decizia Adunării din Kosovo de a înființa o comisie de anchetă care să investigheze acest caz;

10.  solicită o cooperare polițienească și judiciară veritabilă și constructivă între autoritățile din Kosovo și cele sârbe; este de părere că apartenența Kosovo la Interpol și cooperarea sporită cu Europol ar îmbunătăți și mai mult eficacitatea măsurilor care vizează criminalitatea transnațională; încurajează, între timp, intensificarea cooperării în domeniul combaterii terorismului;

11.  consideră că este esențial să se dea curs, în timp util și de manieră cuprinzătoare, recomandărilor Avocatului Poporului din Kosovo, auditorului general, Agenției anticorupție și Comisiei de reglementare a achizițiilor publice; subliniază că este necesar să se corecteze deficiențele din sistemul de achiziții publice și să se îmbunătățească cooperarea interinstituțională și schimbul de informații; recomandă cu fermitate intensificarea capacităților de monitorizare, evaluare și audit și adoptarea și aplicarea unei strategii antifraudă pentru a proteja interesele financiare ale Kosovo și ale UE;

12.  salută confirmarea Comisiei, din 18 iulie 2018, potrivit căreia criteriile de referință pentru liberalizarea vizelor au fost îndeplinite; consideră esențială liberalizarea vizelor pentru Kosovo cât mai curând posibil; este de părere că liberalizarea vizelor va îmbunătăți stabilitatea și va aduce Kosovo mai aproape de UE, facilitând călătoriile și afacerile și contribuind, totodată, la combaterea traficului de persoane și a corupției; invită Consiliul să își adopte rapid mandatul pentru a avansa în direcția adoptării unui regim de călătorii fără viză;

13.  observă că, dincolo de progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor pentru liberalizarea vizelor, trebuie să continue eforturile susținute de combatere a criminalității organizate, a traficului de droguri, a traficului de persoane și a corupției, pe lângă eforturile concrete de gestionare a fluxurilor de migrație neregulamentară și de reducere a numărului de cereri de azil nejustificate;

14.  ia act cu satisfacție de reducerea drastică a numărului cererilor de azil și readmisiilor cetățenilor din Kosovo și a numărului cererilor de acorduri de readmisie; salută noua strategie de reintegrare și solicită implementarea sa deplină;

15.  salută eforturile depuse de Kosovo pentru stoparea fluxului de luptători străini, format aproape exclusiv din jihadiști islamici, și pentru eliminarea amenințărilor teroriste; solicită o cooperare activă la nivel regional pentru combaterea activităților teroriste potențiale și pentru întreruperea fluxurilor financiare destinate finanțării terorismului; îndeamnă Kosovo să abordeze radicalizarea online și influențele extremiste externe; subliniază importanța prevenirii terorismului și a urmăririi penale a celor suspectați că ar fi luptători, precum și a reabilitării, instruirii și reintegrării sociale a lor și a familiilor lor; insistă că este necesar să se prevină radicalizarea deținuților și a tinerilor, în special, precum și să se depună eforturi de deradicalizare a acestora;

16.  condamnă fără echivoc uciderea politicianului sârb kosovar Oliver Ivanović; consideră asasinarea sa o lovitură majoră pentru vocile constructive și moderate din rândul comunității sârbe din Kosovo; subliniază că sunt necesare de urgență cooperarea autentică între anchetatorii sârbi și cei kosovari, precum și sprijinul internațional, astfel încât atât autorii crimei, cât și cei care au dispus-o să fie aduși fără întârziere în fața justiției;

17.  regretă reticența în a trata cazurile de crime de război și subliniază importanța unui angajament politic clar față de urmărirea lor penală; îndeamnă autoritățile din Kosovo să își demonstreze angajamentul ferm și susținut față de obligațiile internaționale care le revin privind secțiunile judecătorești specializate pentru Kosovo și pentru Parchetul specializat de la Haga; își exprimă profunda preocupare față de încercările unor membri ai Adunării Parlamentare din Kosovo de a abroga Legea privind secțiunile judecătorești specializate și Parchetul specializat din decembrie 2017; regretă profund faptul că, din cauza acestor încercări, nu au putut fi adoptate recomandări comune în urma amânării celei de a patra reuniuni a Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere UE-Kosovo (SAPC) pentru 17-18 ianuarie 2018; solicită o abordare constructivă a SAPC UE-Kosovo și consolidarea cooperării parlamentare în acest sens;

18.  îndeamnă autoritățile să sporească cooperarea juridică reciprocă dintre parchetele sârb și kosovar și să sprijine înființarea unei comisii regionale (RECOM) pentru stabilirea faptelor legate de crimele de război și de alte încălcări grave ale drepturilor omului comise în fosta Iugoslavie în perioada 1991-2001;

19.  ia act de rolul important jucat de EULEX în consolidarea sistemelor judiciare, de poliție și vamale independente; recunoaște, de asemenea, rolul preventiv și de reconciliere al EULEX în urmărirea penală și judecarea cazurilor de crime de război, corupție și criminalitate organizată și eforturile sale continue de identificare a persoanelor dispărute și de descoperire a mormintelor comune pentru a soluționa integral cazurile respective; recomandă o evaluare a punctelor forte și a punctelor vulnerabile ale misiunii;

20.  își reiterează apelul adresat EULEX să își sporească eficacitatea și să mențină cele mai înalte standarde de transparență și o abordare lipsită de toleranță a corupției, administrării defectuoase, abuzului în serviciu și presiunilor și interferențelor politice;

21.  subliniază că este necesar ca Adunarea din Kosovo să fie informată prompt despre activitățile EULEX și despre orice modificare a statutului său juridic;

22.  ia act de noul mandat al EULEX și de data de încheiere a acestuia; subliniază însă că înregistrarea de progrese concrete în Kosovo este mai importantă decât un calendar fixat;

23.  solicită să se acorde prioritate deosebită aplicării cadrului privind drepturile omului, precum și ca acesta să fie sprijinit de o coordonare și finanțare adecvată și suficientă, îndeosebi în domeniul egalității de gen, al protecției copiilor și a muncii, al excluziunii sociale și al discriminării împotriva persoanelor cu handicap și a minorităților etnice și lingvistice, precum și a persoanelor LGBTI; subliniază necesitatea consolidării Agenției pentru egalitatea de gen și a Coordonatorului național pentru protecția împotriva violenței domestice, precum și a întăririi prevenției și a aplicării justiției împotriva infracțiunilor conexe; reiterează că proiectul de lege privind libertatea religioasă trebuie să fie adoptat rapid;

24.  își exprimă profunda preocupare față de inegalitatea de gen și violența bazată pe gen; îndeamnă Kosovo să asigure implementarea deplină și la timp a legislației privind egalitatea de gen și combaterea discriminării; își exprimă profunda preocupare față de lipsa de progrese în implementarea strategiei și planului de acțiune împotriva violenței domestice și solicită autorităților să adopte acțiuni mai stricte și mai eficace de combatere a violenței bazate pe gen, inclusiv prin consolidarea Agenției pentru egalitatea de gen și a Coordonatorului național pentru protecția împotriva violenței domestice; este preocupat de subreprezentarea femeilor în posturile de decizie; invită autoritățile din Kosovo să trateze integrarea perspectivei de gen ca pe o prioritate, inclusiv în agenda europeană de reformă și cu societatea civilă, inclusiv cu organizațiile femeilor; încurajează Kosovo să trateze problema justiției și sprijinului acordat femeilor victime ale violenței sexuale în timpul războiului; îndeamnă Kosovo să pună în aplicare dispozițiile Convenției de la Istanbul;

25.  invită Adunarea din Kosovo să ia în considerare documentul de poziție semnat în comun de UE, UNICEF, KOFM și Salvați Copiii la elaborarea legii privind protecția copilului;

26.  observă cu îngrijorare că Kosovo a înregistrat progrese limitate în domeniul drepturilor persoanelor cu handicap; invită Kosovo să garanteze oportunități nediscriminatorii și egale pentru persoanele cu handicap;

27.  invită autoritățile din Kosovo să trateze cu prioritate problemele minorităților, inclusiv drepturile lor, atât culturale, cât și lingvistice, și oportunitățile; regretă că minoritățile, cum ar fi romii, așkalii și egiptenii, se confruntă în continuare cu probleme în ceea ce privește obținerea documentelor de identitate, ceea ce le afectează capacitatea de a avea acces la cetățenie, asistență medicală, asistență socială și educație, și solicită autorităților din Kosovo să rezolve aceste probleme; salută disponibilitatea autorităților de a recunoaște drepturile persoanelor de etnie bulgară istorică din regiunile Gora și Zhupa; salută adoptarea noii strategii și a planului de acțiune pentru includerea comunităților de romi și așkali în societatea kosovară pentru perioada 2017-2021 și solicită Kosovo să joace un rol activ în cooperarea regională din cadrul proiectului de integrare a romilor 2020, implementat de Consiliul de Cooperare Regională;

28.  regretă discriminare permanentă și creșterea discursurilor online de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI în legătură cu manifestarea homosexualilor din Priștina;

29.  subliniază necesitatea de a adopta noul proiect de lege privind libertatea de asociere a ONG-urilor; solicită o atenție sporită la elaborarea și punerea în aplicare a legislației în domenii care afectează spațiul societății civile, pentru a asigura faptul că legislația nu împovărează în mod disproporționat organizațiile societății civile, nu are un impact discriminatoriu și nu diminuează spațiul societății civile; subliniază necesitatea disponibilității unei finanțări publice pentru organizațiile societății civile;

30.  subliniază necesitatea de a asigura libertatea editorială, viabilitatea financiară și independența radiodifuziunii publice din Kosovo, precum și de a garanta transparența în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei private în conformitate cu recomandările din raportul Comisiei din 2016; solicită punerea în aplicare a tuturor legilor aplicabile în această privință; solicită să se îmbunătățească sistemul de radiodifuziune multilingvă și calitatea informațiilor oferite tuturor comunităților din Kosovo; este preocupat de creșterea numărului de amenințări și de atacuri împotriva jurnaliștilor și îndeamnă autoritățile din Kosovo să investigheze prompt și să îi urmărească penal pe cei responsabili; salută aprobarea de către Guvernul din Kosovo a proiectului de lege privind protecția avertizorilor de integritate;

31.  solicită depunerea unor eforturi susținute pentru normalizarea cuprinzătoare a relațiilor dintre Serbia și Kosovo; este de părere că o normalizare deplină a relațiilor cu Serbia, în temeiul unui acord obligatoriu din punct de vedere juridic și al modalităților sale de punere în aplicare, nu va fi posibilă fără o aplicare extinsă a acordurilor existente și reprezintă un element-cheie al drumului european al ambelor părți;

32.  observă dezbaterea în curs și declarațiile publice cu privire la posibilele ajustări ale frontierei dintre Serbia și Kosovo, inclusiv schimburile de teritorii; subliniază natura multietnică atât a Kosovo, cât și a Serbiei și faptul că statele pure din punct de vedere etnic nu ar trebui să constituie obiectivul în regiune; sprijină dialogul facilitat de UE drept cadru pentru a ajunge la un acord cuprinzător de normalizare între Serbia și Kosovo; consideră că orice acord poate fi acceptabil numai dacă sunt de acord ambele părți, ținând cont de stabilitatea globală din regiune și de dreptul internațional;

33.  constată că cinci state membre ale UE nu au recunoscut încă Kosovo și le invită să o facă; subliniază că recunoașterea ar fi benefică pentru normalizarea relațiilor dintre Kosovo și Serbia;

34.  consideră că desfășurarea dialogului dintre Belgrad și Priștina trebuie să fie deschisă și transparentă și că persoanele responsabile ar trebui să consulte periodic Adunarea din Kosovo cu privire la evoluția acestui dialog;

35.  regretă că multe dintre acordurile semnate până în prezent nu au fost transpuse în practică sau au fost întârziate, cum ar fi cele privind energia și privind Asociația municipalităților cu majoritate sârbă; îndeamnă ambele părți să pună în aplicare toate acordurile, integral și cu bună-credință; își reiterează solicitarea adresată Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) de a evalua rezultatele obținute de părți în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le revin, în mod periodic și prezentând rapoarte Parlamentului European; îndeamnă guvernul din Serbia și guvernul din Kosovo să evite orice acte care ar putea să submineze încrederea dintre părți și să pună în pericol continuarea constructivă a dialogului;

36.  își exprimă profunda preocupare față de numărul tot mai mare de incidente interetnice; condamnă ferm toate actele de intimidare și violență; îndeamnă autoritățile din Kosovo să se distanțeze imediat de orice astfel de acte și solicită identificarea și aducerea în fața justiției a infractorilor; solicită autorităților naționale și locale să depună eforturi suplimentare de punere în aplicare a unor norme deja adoptate pentru a contribui la dezvoltarea continuă a societății multietnice; regretă ascensiunea retoricii naționaliste și extremiste în regiune și solicită Comisiei să sprijine în continuare reconcilierea prin proiecte culturale;

37.  solicită, încă o dată, deschiderea promptă și neîngrădită a podului din Mitrovița, fapt care constituie un pas important în direcția reunificării orașului; solicită implementarea deplină a acordului privind libertatea de circulație; invită autoritățile din Serbia și Kosovo să promoveze contacte între persoane între comunitățile locale ale celor două țări, în vederea consolidării dialogului, și la nivel neguvernamental; salută, în această privință, programul de cooperare reciprocă lansat recent de municipalitățile Peja și Sabac și invită Comisia să sprijine inițiative similare; salută dezvoltarea unor proiecte de infrastructură care permit sporirea contactelor, cum ar fi autostrada Niš-Merdane-Priștina;

38.  salută eforturile depuse de Kosovo pentru menținerea unor relații de vecinătate constructive în întreaga regiune și pentru a se alinia în mod proactiv la politica externă și de securitate comună (PESC) a UE și solicită progrese suplimentare în acest domeniu; consideră că apartenența Kosovo la organismele internaționale i-ar conferi drepturi și obligații care presupun aplicarea normelor și standardelor internaționale; încurajează o abordare pozitivă cu privire la participarea Kosovo în cadrul organizațiilor internaționale;

39.  subliniază necesitatea urgentă de a adopta și pune în aplicare măsuri care să asigure proceduri de privatizare transparente și competitive și să investigheze presupusele nereguli; este preocupat că remiterile de bani efectuate de migranți constituie un motor important al cererii interne; își exprimă preocuparea cu privire la discriminarea femeilor pe piața forței de muncă, în special în cadrul procesului de recrutare;

40.  își exprimă preocuparea cu privire la procedurile deficitare de înregistrare medicală și la calitatea medicamentelor, precum și la corupția existentă în acest sector; îndeamnă Ministerul Sănătății din Kosovo să își intensifice eforturile cu privire la investigarea acestor infracțiuni și la soluționarea cât mai rapidă a problemelor legate de înregistrare și de calitate; solicită o reformă cuprinzătoare a sectorului sănătății, inclusiv introducerea asigurării de sănătate universale, pentru a asigura accesul universal la asistență medicală; subliniază că este necesar ca sistemul de sănătate publică să beneficieze de finanțare adecvată;

41.  invită Comisia să elaboreze o strategie regională pentru a reduce șomajul persistent în rândul tinerilor și exodul de specialiști prin abordarea necorelării competențelor între sistemul de învățământ și piața forței de muncă, prin îmbunătățirea calității actului pedagogic și prin asigurarea unei finanțări adecvate pentru măsurile active vizând piața forței de muncă și sistemele de formare profesională, precum și facilități adecvate de îngrijire a copiilor și de învățământ preșcolar; regretă lipsa progreselor în ceea ce îmbunătățirea calității educației; invită actorii relevanți să includă persoanele care aparțin grupurilor minoritare în elaborarea și punerea în aplicare a măsurilor privind ocuparea forței de muncă;

42.  îndeamnă Kosovo să valorifice pe deplin potențialul oferit de programele UE; salută semnarea acordului privind participarea Kosovo la programele Erasmus + și Europa creativă; invită Comisia Europeană și Kosovo să sprijine în continuare IMM-urile în vederea dezvoltării unei economii viabile în Kosovo; sprijină propunerea de reducere a taxelor de roaming în Balcanii de Vest;

43.  atrage atenția asupra calității extrem de precare a aerului din Priștina și din alte orașe foarte poluate; solicită sisteme eficace de monitorizare a calității aerului și a apei, îmbunătățirea infrastructurii de tratare a apelor și date fiabile și ușor accesibile în timp real privind poluarea; își exprimă preocuparea cu privire la gestionarea defectuoasă a deșeurilor prin metode nesustenabile de depozitare a deșeurilor și descărcarea ilegală pe scară largă; îndeamnă autoritățile kosovare să adopte obiective de separare și reciclare a deșeurilor și să îmbunătățească instalațiile de reciclare invită ONU să ofere rapid sprijinul necesar pentru victimele expuse unui nivel ridicat de plumb în unele tabere de refugiați construite în Kosovo, inclusiv prin intermediul fondului fiduciar anticipat;

44.  constată că majoritatea recomandărilor din ultimul raport cu privire la politicile din domeniul energiei nu sunt puse în aplicare; constată nevoia de a se îndepărta de utilizarea lignitului pentru producerea nesustenabilă de energie și subliniază caracterul urgent al dezafectării centralei energetice Kosovo A și al asigurării capacității de generare și import durabile suplimentare; constată progrese parțiale în raport cu cel de al treilea pachet privind energia și subliniază necesitatea de a asigura independența autorității de reglementare în domeniul energiei din Kosovo; solicită intensificarea eforturilor în materie de eficiență energetică și de reducere a consumului de energie, în special în sectorul construcțiilor; observă că, deși a fost adoptată prima lectură a proiectului de lege privind eficiența energetică, aceasta din urmă este împiedicată de lipsa punerii în aplicare a acordului energetic dintre Kosovo și Serbia; invită autoritățile să înființeze fondul pentru eficiența energetică;

45.  subliniază că hidrocentralele preconizate ar trebui să respecte standardele de mediu ale UE; salută, în acest sens, decizia Ministerului Mediului de a evalua și de a suspenda autorizațiile emise pentru proiecte hidroelectrice;

46.  regretă lipsa progreselor în ceea ce privește exploatarea potențialului surselor regenerabile de energie; invită autoritățile să adopte planul de acțiune pentru strategia energetică 2017-2026 pentru atingerea obiectivului obligatoriu de energie din surse regenerabile de 25 % în 2020; îndeamnă Comisia să intensifice asistența acordată în această privință;

47.  îndeamnă autoritățile din Kosovo să adopte politici credibile și sustenabile în domeniul transportului public și al mobilității pentru a elimina deficiențele infrastructurii care datează de multă vreme;

48.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, precum și guvernului și Adunării din Kosovo.

(1) JO L 146, 11.6.2018, p. 5.

Ultima actualizare: 6 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate