Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2145(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0341/2018

Внесени текстове :

A8-0341/2018

Разисквания :

PV 28/11/2018 - 25
CRE 28/11/2018 - 25

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0480

Приети текстове
PDF 193kWORD 62k
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел
Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония
P8_TA(2018)0480A8-0341/2018

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно бивша югославска република Македония (2018/2145(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид решението на Европейския съвет от 16 декември 2005 г. за предоставяне на страната на статут на кандидатка за членство в ЕС,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна,

—  като взе предвид Окончателното споразумение за уреждане на различията, както е описано в резолюции № 817 (1993 г.) и № 845 (1993 г.) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, прекратяването на Временното споразумение от 1995 г. и установяването на стратегическо партньорство между Гърция и бивша югославска република Македония от 17 юни 2018 г., известно още като споразумението от Преспа,

—  като взе предвид рамковото споразумение, сключено в Охрид и подписано в Скопие на 13 август 2001 г. (Охридското рамково споразумение, наричано по-нататък „ОРС“),

—  като взе предвид документа на Комисията от юни 2015 г., озаглавен „Приоритети за неотложни реформи за бившата югославска република Македония“,

—  като взе предвид политическото споразумение (т.нар. Споразумение от Пържино), постигнато между четирите основни политически партии в Скопие на 2 юни и 15 юли 2015 г., и четиристранното споразумение за неговото изпълнение от 20 юли и 31 август 2016 г.,

—  като взе предвид препоръките на Групата от старши експерти относно системни проблеми, свързани с принципите на правовата държава, от 14 септември 2017 г.,

—  като взе предвид Берлинския процес, стартиран на 28 август 2014 г.,

—  като взе предвид окончателните доклади на ОССЕ/БДИПЧ относно предсрочните парламентарни избори от 11 декември 2016 г., които бяха наблюдавани също от Европейския парламент, и общинските избори от 15 октомври и 29 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище между ЕС и Западните Балкани от 17 май 2018 г. и Приоритетната програма от София,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2018 г., с които се одобряват заключенията относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране, приети от Съвета на 26 юни 2018 г.,

—  като взе предвид решението на държавните и правителствените ръководители на срещата на НАТО от 11—12 юли 2018 г. да поканят държавата да започне преговори за присъединяване, за да се присъедини към Алианса,

—  като взе предвид четиринадесетата среща на Съвета за стабилизиране и асоцииране между бившата югославска република Македония и ЕС от 13 юли 2018 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 февруари 2018 г., озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 април 2018 г., озаглавено „Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването — 2018 г.“ (COM(2018)0450), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за бившата югославска република Македония за 2018 г.“ (SWD(2018)0154), в които се препоръчва започване на преговори за присъединяване с оглед на постигнатия напредък и предвид трайния ангажимент за реформи,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно нейната оценка на програмата за икономически реформи на бившата югославска република Македония (SWD(2018)0134) и съвместните заключения относно икономическия и финансов диалог между ЕС и държавите от Западните Балкани и Турция от 25 май 2018 г.,

—  като взе предвид препоръките, приети на четиринадесетото заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС — бивша югославска република Македония, проведено в Страсбург на 7 — 8 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид диалога „Жан Моне“ с парламентарното ръководство и политическите партии в парламента (Sobranie), чието начало беше поставено в Охрид на 17 — 18 май 2018 г.,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно страната,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0341/2018),

A.  като има предвид, че чрез осъществяването на солидни и приобщаващи демократични реформи и чрез активното подобряване на отношенията със съседните държави новото правителство демонстрира приемственост в ангажимента за европейския и евро-атлантическия път на държавата; като има предвид, че на усилията за реформи следва да бъде отговорено с продължаване на подкрепата на ЕС за изпълнението на приоритетите за неотложни реформи и измерими резултати; като има предвид, че перспективите за членство в Европейския съюз представляват значителен стимул за реформи в бившата югославска република Македония, по-специално що се отнася до правовата държава, независимостта на съдебната власт и борбата с корупцията; като има предвид, че бивша югославска република Македония се счита за държавата кандидатка, постигнала най-голям напредък при привеждането в съответствие на законодателството си с достиженията на правото на Съюза;

Б.  като има предвид, че споразумението от Преспа от 17 юни 2018 г. за уреждане на различията и установяване на стратегическо партньорство между бившата югославска република Македония и Гърция изпраща така необходимия положителен сигнал за стабилност и помирение в целия регион на Западните Балкани, засилва духа на добросъседски отношения и регионално сътрудничество и проправя пътя за европейската интеграция на държавата;

В.  като има предвид, че между Гърция и бивша югославска република Македония бяха договорени единадесет мерки за изграждане на доверие главно в областите на политическите въпроси и въпросите на ЕС, образованието и културата, търговията и икономическото сътрудничество, свързаността, правосъдието и вътрешните работи и сътрудничеството в областта на здравеопазването; като има предвид, че тези мерки за изграждане на доверие вече дадоха конкретни резултати;

Г.  като има предвид, че всички политически партии и държавни институции имат задължението да допринасят за по-приобщаваща и открита политическа атмосфера, даваща възможност за по-нататъшен напредък в процеса на присъединяване към ЕС;

Д.  като има предвид, че страната трябва допълнително да засили, inter alia, парламентарния законодателен и надзорен капацитет, съдебната система, спазването на принципите на правовата държава, свободата на медиите и борбата с организираната престъпност и корупцията; като има предвид, че са необходими постоянни усилия за реформи в областта на публичната администрация, икономиката и заетостта, както и цялостен преглед на прилагането на Охридското рамково споразумение (ОРС);

Е.  като има предвид, че присъединяването на бивша югославска република Македония към НАТО ще допринесе за мира и стабилността в целия регион;

Ж.  като има предвид, че на 28 юни 2018 г. Европейският съвет одобри заключенията на Съвета от 26 юни 2018 г., като посочи пътя за започване на преговори за присъединяване през юни 2019 г.;

З.  като има предвид, че на 18 юли 2018 г. Комисията парафира споразумение за статута с бивша югославска република Македония, за да позволи на екипите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) да осъществяват съвместни операции със и в рамките на страната за управление на миграцията и границите, като основен елемент на стратегията на Комисията за Западните Балкани;

И.  като има предвид, че замърсяването на въздуха е сериозен проблем в македонските градове и според най-новото проучване на Финландския институт по метеорология и Македонския институт за обществено здравеопазване, Скопие и Тетово са с най-висока концентрация на фини прахови частици (PM2.5) във въздуха сред всички европейски градове;

Й.  като има предвид, че регионът на Балканите е стратегически важен;

К.  като има предвид, че всяка държава кандидатка се оценява индивидуално, според собствените ѝ заслуги, и че скоростта и качеството на реформите са определящи за графика за присъединяване и скоростта на преговорите;

Л.  като има предвид, че след задълбочен и прозрачен съдебен процес Никола Груевски е осъден от македонския съд за злоупотреба с властта и му е наложена присъда две години лишаване от свобода; като има предвид, че множество съдилища са потвърдили тази присъда и че решението е влязло в сила, след като са били изчерпани всички възможности за обжалване; като има предвид, че той също така е подведен под отговорност по още четири висящи наказателни дела и е обект на пет допълнителни наказателни разследвания, които са в ход;

Цялостни реформи и добросъседски отношения

1.  приветства силния политически ангажимент на правителството за цялостно изпълнение на Споразумението от Пържино и приоритетите за неотложни реформи, което доведе до по-интензивни усилия за реформи, свързани с ЕС, основани на междупартийно и междуетническо сътрудничество и консултации с гражданското общество, и подчертава колко е важно да бъдат продължени тези усилия за европейското бъдеще на държавата; насърчава новото правителство да запази положителната динамика и да осигури напредък, да ускори и приложи напълно реформите, свързани с ЕС, по прозрачен и приобщаващ начин; призовава за подкрепа за членството на бивша югославска република Македония в евроатлантическите организации с цел повишаване на сигурността в региона;

2.  оценява високо положителната дипломация и активните усилия за изграждане на доверие, които водят до постигане на компромис, уреждане на откритите двустранни въпроси и насърчаване на добросъседските отношения; подчертава, че двустранните въпроси не следва да възпрепятстват процеса на присъединяване; приветства горещо влизането в сила на 14 февруари 2018 г. на Договора за приятелство с България, който следва да осигури дълготрайни и добросъседски отношения на помирение между двете страни;

3.  приветства споразумението от Преспа от 17 юни 2018 г. между Гърция и бивша югославска република Македония и приветства и двете страни за значителните им усилия за постигане на взаимно удовлетворяващо решение на проблема за името; приветства ратифицирането на споразумението от парламента на бивша югославска република Македония на 20 юни и 5 юли 2018 г.; счита, че е в интерес на гражданите на страната всички политически участници и гражданското общество да действат по конструктивен начин и да поемат своята историческа отговорност; настоятелно призовава страните да дадат приоритет на интересите на държавата пред партийните политически интереси, да информират надлежно своите граждани относно съдържанието и последиците от споразумението и съвестно да изпълнят всички вътрешни процедури за ратифициране и прилагане на това стратегически важно споразумение, с което да се сложи край на проточилата се геополитическа несигурност и да се даде добър пример за мира и стабилността в региона; подчертава значението на референдума от 30 септември 2018 г. относно интеграцията на бивша югославска република Македония в ЕС и НАТО;

4.  отбелязва резултата от референдума от 30 септември 2018 г.; подчертава необходимостта от допълнителна подкрепа за евро-атлантическото бъдеще на държавата и за прилагането на споразумението от Преспа от 17 юни 2018 г.; насърчава правителството в Скопие да предприеме всички необходими и възможни стъпки за изпълнение на разпоредбите на споразумението от Преспа, което отваря вратата към преговори за присъединяване към ЕС и НАТО;

5.  приветства гласуването на 19 октомври 2018 г. в парламента за започване на процес на изменение на конституцията с цел прилагане на разпоредбите, предвидени в споразумението от Преспа; призовава всички политически партии да продължат да си сътрудничат в дух на споделена отговорност в следващите стъпки от процедурата за изменение; отново изразява силната си подкрепа за европейското и евро-атлантическото бъдеще на страната и настоятелно призовава правителството и парламента да продължат работата по реформите, които ще проправят пътя за присъединяване към ЕС; насърчава специалния прокурор и съдилищата да проведат своите независими разследвания по всички висящи дела за политически и наказателни нарушения и да изправят отговорните лица пред правосъдието;

6.  приветства дипломатическите усилия на страната за насърчаване на двустранното и регионалното сътрудничество с Албания и установяване на нови качествени отношения в области като търговията, правоприлагането, борбата с измамите и предотвратяването на тероризма;

7.  припомня, че страната вече е постигнала висока степен на привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС; въпреки това изразява съжаление, че част от това законодателство все още не е приложено; отбелязва подобряването на привеждането в съответствие с декларациите на ЕС и решенията на Съвета относно общата външна политика и политика на сигурност и подчертава значението на постепенното достигане на пълно съответствие, което е необходимо условие за евроатлантическото бъдеще на държавата;

8.  признава постигнатия напредък в публичния сектор с приемането на стратегията за реформа на публичната администрация и програмата за реформа в управлението на финансите; призовава правителството да осигури пълно осъществяване на тези реформи; насърчава държавата да продължи да засилва професионализма чрез подобряване на прозрачността и справедливото представителство и чрез гарантиране на пълното зачитане на принципите за назначаване на държавни служители въз основа на заслугите;

9.  осъжда най-категорично нападението срещу парламента на държавата на 27 април 2017 г., което представлява посегателство срещу демокрацията и по време на което няколко депутати и журналисти бяха тежко ранени, и призовава организаторите и извършителите да бъдат изправени пред съда; приветства продължаващото разследване и съдебния процес по случая; подчертава, че установяването на отчетност за тези актове на насилие следва да продължи да се провежда в съответствие със закона и по прозрачен, независим и пропорционален начин; освен това осъжда всяка форма на възпрепятстване и всяка злоупотреба с процедурите на парламента или на президентските правомощия в нарушение на конституцията;

10.  напълно подкрепя препоръката на Комисията и последващото решение на Съвета за определяне на юни 2019 г. за започване на преговорите за присъединяване като признание за окуражаващите усилия за реформи; счита, че бързото стартиране на процеса на скрининг и на преговорите за присъединяване ще запази и задълбочи темпото на реформите; счита, че започването на преговорите би дало допълнителни стимули за демократизация и би подобрило контрола и отчетността;

11.  приветства официалната покана на НАТО от 11 юли 2018 г. държавата да започне преговори за присъединяване към организацията;

12.  счита, че членството на бившата югославска република Македония в НАТО би могло да допринесе за постигането на по-голяма сигурност и политическа стабилност в Югоизточна Европа; призовава всички държави — членки на ЕС, които са членки на НАТО, да подкрепят активно присъединяването на държавата към НАТО;

13.  приветства предстоящото преминаване на държавата към втория етап от Споразумението за стабилизиране и асоцииране и включването ѝ в Адриатическо-йонийската инициатива и призовава Съвета да включи държавата в стратегията на ЕС за Адриатическия и Йонийския регион;

Демократизация

14.  приветства първоначалните стъпки, предприети за възстановяване на взаимозависимостта и взаимоограничаването и за засилване на приобщаването чрез мерки за подобряване на средата, в която функционират независимите надзорни институции, медиите и организациите на гражданското общество; приветства конструктивния диалог между правителството и организациите на гражданското общество и ролята, която имат последните за гарантиране на повече взаимозависимост и взаимоограничаване; подчертава, че текущите радикални промени следва да бъдат направени в приобщаваща и открита политическа атмосфера;

15.  оценява усилията на правителството да предотврати връщане назад и да премахне оставащите елементи на обсебване на държавата от частни интереси и го насърчава да увеличи тези усилия; припомня, че страната беше начело в процеса на присъединяване в първите години на 21 век;

16.  приветства подобренията в изборното законодателство, но подчертава необходимостта от своевременно преразглеждане на Изборния кодекс чрез изчерпателно обръщане внимание на оставащите препоръки на ОССЕ/СДИПЧ, Венецианската комисия и Групата държави срещу корупцията (GRECO) относно финансирането на кампаниите и относно политическите партии; подчертава, че са необходими допълнителни усилия за предотвратяване и разследване на всяка форма на сплашване на избиратели; настоятелно призовава политическите партии да демократизират своите вътрешни процеси на вземане на решения;

17.  насърчава органите да довършат прекъснатото преброяване на населението, което ще предостави точни статистически данни относно населението като основа за изготвяне на правителствените програми за развитие и за подходящо бюджетно планиране, наред с организиране на избори и изчисляване на резултатите от изборите;

18.  приветства възобновяването на срещите на Съвместния парламентарен комитет ЕС – бивша югославска република Македония и насърчава постоянна конструктивна работа в тази междупарламентарна рамка;

19.  приветства стартирането на диалога „Жан Моне“ в Охрид на 17 и 18 май 2018 г. и последвалото приемане с единодушие от всички партии на етичния кодекс; насърчава Работната група по въпросите, свързани с реформите и функционирането на парламента, да преразгледа процедурния правилник на парламента и да представи предложения за изменения и срокове за приемането им в приоритетните области, посочени в заключенията от Охрид; насърчава всички заинтересовани лица, участващи в политическия процес, да продължат да укрепват културата на компромис и конструктивен политически диалог, особено сред членовете на парламента, и да се въздържат от създаването на каквото и да било препятствие, което би попречило на ефективното функциониране на парламента;

20.  препоръчва парламентът на държавата да се възползва в пълна степен от своите надзорни и законодателни функции, като строго ограничи използването на процедури по спешност, които подкопават парламентарния и публичния контрол; призовава за надеждни резултати в контрола върху разузнавателните служби и в мониторинга на правата на човека и основните свободи в страната;

21.  приветства значителните стъпки, които правителството предприема за постепенно възстановяване на културата на компромис, като се обръща към всички заинтересовани лица, в т.ч. опозицията, за укрепване на демокрацията и принципите на правовата държава и истинско желание за реформа по приобщаващ и прозрачен начин;

22.  призовава да започне ефективно изпълнение на стратегията за реформа на публичната администрация и за установяване на ясни линии на отчетност; подчертава значението на основаното на заслуги наемане на работа и на отворените конкурси за всички процедури по назначение, и призовава за увеличаване на капацитета за управление на човешките ресурси; призовава за засилени мерки за подобряване на секторния капацитет и капацитета за финансово планиране в цялата публична администрация;

23.  приветства засилването на процесите на децентрализация от правителството с приемането на Плана за действие за децентрализация и развитие 2018—2020 г. като важна стъпка за справяне с недостига на финансиране и услуги в общините;

24.  приветства продължаващите усилия на правителството за насърчаване на добро управление, отчетност и свободна медийна среда, за увеличаване на прозрачността и подобряване на достъпа до обществена информация, в т.ч. чрез публикуване на разходите на държавните институции; призовава за допълнителни стъпки за гарантиране на правото на гражданите на достъп до информация; призовава за постоянни усилия за увеличаване на приобщаващия характер на процеса на вземане на решения и за подобряване на междуинституционалната координация;

25.  призовава за по-нататъшен напредък в цифровизацията на обществената информация с оглед тя да стане по-достъпна и насърчава органите да намерят иновативни електронни решения за по-нататъшно повишаване на прозрачността и лесния достъп до обществена информация, както и за намаляване на свързаната с това бюрокрация;

Принципи на правовата държава

26.  припомня, че правилното функциониране на съдебната система и ефективните мерки за борба срещу корупцията са от първостепенно значение в процеса на присъединяване към ЕС;

27.  приветства стратегията за съдебна реформа, насочена към възстановяване на независимостта на съдебната власт, отчетност и професионализъм и прекратяване на политическата намеса и избирателното правосъдие, и призовава правителството на страната и другите заинтересовани лица да увеличат усилията за правилно осъществяване на стратегията за съдебна реформа чрез въвеждане на солидни механизми за мониторинг и оценяване; подчертава необходимостта от пълно привеждане на законодателството в съответствие с препоръките на Венецианската комисия; призовава за непрекъснато приемане и прилагане на мерките, предвидени в стратегията за съдебна реформа; подчертава, че са необходими по-нататъшни усилия за предпазване на съдебната система от политическа намеса;

28.  приветства създаването на Съвета за съдебна етика през януари 2018 г. и организирането на курсове за обучение от Академията за съдии и прокурори относно етичното поведение на съдиите за предотвратяване на конфликти на интереси и за установяване на мерки за борба с корупцията;

29.  продължава да бъде обезпокоен от широко разпространената корупция и приветства първите постижения в предотвратяването и съдебното преследване на корупцията; изразява загриженост относно ограничените окончателни съдебни решения по дела за корупция на високо равнище, но отбелязва първите съдебни присъди по случаи на корупция и злоупотреба с власт и във връзка със събитията от 27 април 2017 г.; призовава за постоянни усилия за постигане на резултати при разследвания, наказателни преследвания и окончателни осъдителни присъди по дела за корупция на високо равнище и организирана престъпност; приветства работата, извършена от Службата на специалния прокурор (ССП) при трудни обстоятелства, и продължава да се тревожи за нападенията и възпрепятстването на нейната работа, както и за липсата на съдействие от страна на други институции;

30.  призовава органите да засилят борбата с изпирането на пари и конфликтите на интереси, като изградят и укрепят капацитет за борба с корупцията и звена за противодействие на престъпността и за финансови разследвания, както и чрез замразяване, конфискация, възстановяване и управление на активи; настоятелно призовава органите да постигнат резултати при разследванията и наказателните преследвания и да увеличат броя на осъдителните присъди при случаи на изпиране на пари и по дела за финансови престъпления на високо равнище; приветства приемането на закона за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, който гарантира по-добра защита за тях, и укрепва държавните политики срещу корупцията; призовава за спешно преразглеждане на законодателството в областта на борбата с корупцията, финансовия контрол и обществените поръчки; насърчава реформа на общата правна рамка, така че Държавната комисия за предотвратяване на корупцията да има ясни правомощия и да работи в пълна независимост, и Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията да може да извършва редовни разследвания;

31.  посочва, че корупцията и организираната престъпност са широко разпространени в региона и също представляват пречка за демократичното, социалното и икономическото развитие на държавата; счита, че една регионална стратегия и засилено сътрудничество между всички държави в региона са от съществено значение с оглед на по-ефективното справяне с тези проблеми;

32.  призовава за престъпленията да бъде стриктно гарантирана политическа и правна отчетност, включително за престъпления, свързани със скандала с телефонните подслушвания; настоятелно призовава парламента да завърши реформата на разузнавателните служби, с което да се осигури подходящ външен надзор на агенциите за сигурност и разузнаване;

33.  настоятелно призовава органите да предприемат решителни действия за разбиване на престъпните мрежи, занимаващи се с трафик на хора, оръжия и наркотици, да увеличат институционалния капацитет на правоприлагащите агенции и междуведомственото сътрудничество между тях и да подобрят резултатите при разследванията, наказателните преследвания и окончателните присъди;

34.  признава положените усилия и конструктивната роля на страната за справяне с предизвикателствата на европейската миграционна и бежанска криза; отбелязва постоянните усилия и призовава за по-нататъшно подобряване на системата за предоставяне на убежище и управлението на миграцията; насърчава страната да засили и още повече да задълбочи взаимно изгодното регионално сътрудничество и партньорство с Frontex съгласно ново споразумение за статута с оглед разбиване на мрежите за трафик на хора;

35.  подчертава необходимостта да се гарантира, че мигрантите и бежанците, особено жените и децата, които кандидатстват за предоставяне на убежище в страната или преминават през нейната територия, биват третирани в съответствие с международното и европейското право;

36.  счита за необходимо органите да продължат и увеличат усилията си за борба с ислямската радикализация и чуждестранните бойци терористи; призовава това да бъде осъществено чрез засилено сътрудничество между агенциите за сигурност и организациите на гражданското общество, религиозните лидери, местните общности и други държавни институции в секторите на образованието, здравеопазването и социалните услуги; призовава за постоянно наблюдение на завръщащите се чуждестранни бойци от страна на службите за сигурност, тяхната действителна реинтеграция в обществото и непрестанен обмен на информация с органите на ЕС и на съседните държави;

37.  призовава за по-нататъшно подобряване на системата за правосъдие за деца; призовава компетентните органи да разпределят достатъчно бюджетни средства за прилагане на Закона за справедливостта за децата и да подобрят службите за специализирана помощ за момичета и момчета, жертви на насилие и злоупотреби, и за децата правонарушители;

38.  призовава унгарските органи да предоставят цялата относима информация и необходимите обяснения по случая с бившия македонски министър-председател Груевски, избягал от страната с тайната дипломатическа помощ на Унгария, за да избегне наказание лишаване от свобода; счита това за акт на намеса във вътрешните работи на бившата югославска република Македония, и по-специално за неуважение към съдебната система и принципите на правовата държава в тази страна; отбелязва искането за екстрадиция, отправено от органите в Скопие, и очаква Унгария да действа в строго съответствие със съответните национални и международни закони, като отговори положително на това искане;

Основни права и гражданско общество

39.  приветства мерките за подобряване на междуетническото доверие и призовава за приобщаващ и прозрачен преглед на неуредените аспекти на прилагането на Охридското рамково споразумение; счита, че е от съществено значение да се гарантира пълното утвърждаване на етническите малцинства в обществения живот; призовава за допълнителни мерки за насърчаване на включването в образователната система на малцинствата с цел да се даде нов тласък на социалното сближаване и интеграцията на общностите;

40.  счита, че македонското съдебно производство трябва да продължи съгласно процедурите в страната и че Никола Груевски трябва да носи отговорност в рамките на македонската съдебна система; приканва Унгария да зачита независимостта на македонската съдебна система и принципите на правовата държава в страната, да преосмисли политическото убежище, предоставено на Никола Груевски, и да пристъпи към екстрадирането му в Скопие; очаква всички заинтересовани страни да действат в строго съответствие с относимите национални и международни закони; подчертава, че тези съдебни производства не следва да бъдат политизирани;

41.  приветства реформите и положените усилия за постепенно привеждане на правната рамка в съответствие със стандартите на ЕС, решението на страната да стане наблюдател в Агенцията на Европейския съюз за основните права и ратифицирането на повечето международни инструменти за правата на човека; насърчава цялостно прилагане на стандартите за правата на човека и политическите документи като Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), като се обръща специално внимание на правото на справедлив съдебен процес, свободата на събиране и сдружаване, правото на живот, свободата на изразяване и зачитането на личния и семейния живот;

42.  отбелязва, че приемането на закона за използването на езиците е важно постижение, и изразява съжаление по повод на разрушителните тактики, насочени към подкопаване на неговото приемане при пълно спазване на стандартните процедури;

43.  приветства ратифицирането от страната на Конвенцията от Истанбул на 23 март 2018 г. и настоятелно я призовава да завърши правните реформи за справяне с дискриминацията и насилието срещу жени, момичета и деца и да продължи да се бори с домашното насилие и насилието, основано на пола, които все още са широко разпространени;

44.  подчертава необходимостта от осигуряване на автономност и подходящи човешки и финансови ресурси за независимите надзорни органи; приветства ролята на службата на омбудсмана за прилагането на правата на човека и подчертава необходимостта да се гарантират системни последващи действия във връзка с решенията на омбудсмана;

45.  остава загрижен за тежкото положение на хората с увреждания и постоянната дискриминация срещу тях; призовава за ефективно прилагане на съществуващи инструменти и стратегии;

46.  приветства първоначалните стъпки, предприети за по-добро предотвратяване на дискриминацията, и настоятелно призовава органите да включат сексуалната ориентация и половата идентичност като основание за дискриминация в Закона за предотвратяване и защита срещу дискриминация; призовава органите да предоставят подходящ бюджет за прилагането на националната стратегия за равенство и недискриминация за периода 2016 – 2020 г.; настоятелно призовава органите да обърнат ефективно внимание на престъпленията от омраза и на речта на омразата срещу малцинствата, включително уязвими групи като ромската общност и общността на ЛГБТИ, и да наказват случаите на хомофобско и трансфобско насилие и подбуждане към насилие; остава загрижен поради факта, че обществените предразсъдъци продължават и че словото на омразата срещу ЛГБТИ лицата е широко разпространено в средствата за информация и в интернет и социалните медии; призовава органите да осигурят ефективна защита и да прилагат възпиращи и пропорционални санкции за словото на омразата и хомофобските/трансфобските действия и насилие; подчертава необходимостта да се даде достъп на транссексуалните лица до медицински грижи; изразява съжаление във връзка с продължаващите пропуски в работата на Комисията за защита от дискриминация; приветства създаването на междупартийна парламентарна група за правата на общността на ЛГБТИ, а така също и на междупартийна парламентарна група за правата на ромите;

47.  призовава за стратегии и законодателство относно правата на лицата, принадлежащи към малцинствени групи, а така също тяхната закрила да бъде изцяло осъществена и подкрепена с публични средства; настоява за предприемането на мерки за по-нататъшно подобряване на образованието, заетостта, здравеопазването, жилищното настаняване, достъпа до стоки и услуги и условията на живот за ромите, като осъжда училищната сегрегация и другите форми на дискриминация;

48.  приветства значителното подобрение на оперативната среда за организациите на гражданското общество и консултациите с тях, включително създаването на Съвета за сътрудничество с гражданското общество; подчертава необходимостта от укрепване на правната, финансовата, административната и политическата рамка, включително чрез закони за фондациите и даренията; подчертава значението на структурираното участие на организациите на гражданското общество чрез по-редовен, всеобхватен, недискриминационен и предвидим процес на консултации;

49.  потвърждава подкрепата си за инициативата за създаване на регионална комисия за установяване на фактите за всички жертви на военни престъпления и други тежки нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша Югославия (RECOM); настоятелно призовава правителството да поеме ръководна роля за нейното създаване; подчертава значението на този процес, както и на активния ангажимент на всички регионални политически лидери, за да може RECOM да започне незабавно своята работа; обръща внимание на предложението на Коалицията за RECOM за план за действие за RECOM с ясни срокове и показатели;

50.  приветства увеличените усилия на правителството за засилване на процеса на деинституционализация и реформа на социалния сектор; приветства ангажимента за прекратяване на настаняването на деца в големи обществени институции и за създаване вместо това на услуги за грижи в семейството и общността; призовава органите да предприемат спешни мерки за обръщане на тенденцията за нарастваща перинатална смъртност и да създадат система за анализ на причините за тази тревожна тенденция;

51.  приветства партньорството между правителството и националния младежки съвет на страната за прилагането на схемата за гаранция за младежта като добър механизъм за сътрудничество между младите хора и лицата, вземащи решения, при формулирането и прилагането на политиките за младежта; призовава правителството да увеличи финансовата подкрепа за младежките организации и младите хора, за да се справи с проблема с изтичането на мозъци;

Медии

52.  подчертава изключително важната роля на независимите медии за една демократична и благоприятна среда; отбелязва някои скромни подобрения в медийната среда и условията за независимо отразяване на събития; призовава за инициативи за създаване на климат, свободен от вътрешно и външно влияние, който да е благоприятен за професионалното поведение на всички заинтересовани лица в областта на медиите и за разследващата журналистика; приветства прекратяването на спонсорираната от държавата реклама в медиите, основана на политическо фаворизиране, като важна мярка за създаване на условия на равнопоставеност в сектора и призовава за допълнителни предпазни мерки срещу политизирането на медиите; подчертава необходимостта от засилване на независимостта и капацитета на медийния регулатор и на обществените радио и телевизия; призовава за мерки за засилване на защитата на трудовите и социалните права на журналистите и за гарантиране, че няма безнаказаност в случаи на насилие, злоупотреба или заплахи срещу журналистите, което също би допринесло за намаляване на широко разпространената автоцензура в медиите;

53.  приветства подобренията при осигуряването на достъп до информация; подчертава необходимостта от актуализиране на нормативната уредба относно медийните услуги и достъпа до обществена информация; подчертава необходимостта от демонстриране на нулева толерантност и ефективни последващи действия във връзка със заплахите, сплашването и нападенията над журналисти чрез подходяща регистрация и задълбочено разследване на подобни инциденти; осъжда всякакви форми на изказвания, подбуждащи към омраза, и подстрекателски език; призовава за ефективни мерки за борба с тях и за борба срещу нарушенията на етичния кодекс на журналистите, които се наблюдават онлайн; подчертава освен това необходимостта от незабавно реформиране на сектора на медиите с оглед укрепване на Агенцията за аудио-визуални медийни услуги и гарантиране на обективно и професионално отразяване на събитията;

Икономика

54.  подчертава необходимостта от подобряване на бизнес средата чрез осигуряване на фискална консолидация и регулаторна прозрачност и надеждност, като в същото време се вземат мерки за останалите недостатъци във връзка с правовата държава, тромавите регулаторни процедури и произволните инспекции;

55.  настоятелно призовава органите да се справят с голямата неформална икономика и с продължаващите проблеми на данъчните измами и слабото изпълнение на договорите, които продължават да възпират преките чуждестранни инвестиции; подчертава необходимостта от прилагане на мерки в областта на обществените поръчки и вътрешния финансов контрол; отбелязва, че е необходимо подобряване на прозрачността на данните относно публичните разходи, обществените поръчки, държавните помощи и използването на средствата на ЕС; призовава за мерки за подобряване на капацитета за планиране, програмиране и управление в националните структури на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП);

56.  призовава правителството да превърне цифровизацията в един от основните си междусекторни приоритети; настоятелно призовава незабавно да се разработи дългосрочна програма в областта на цифровите технологии, включваща, наред с другото, стратегия за електронно управление, стратегия в областта на ИКТ и национална стратегия в областта на киберсигурността; подчертава, че една всеобхватна програма в областта на цифровите технологии ще засили икономическата среда и резултатите и ще повиши прозрачността и ефективността на публичната администрация и услугите;

57.  оценява усилията на правителството за подобряване на условията за младите хора и засилване на участието на младите хора в политиката, например чрез Националната стратегия за младежта (2016—2025 г.); насърчава правителството да се справи с високите равнища на младежка безработица, като преодолее несъответствието между уменията на младите дипломирани висшисти и нуждите на частните дружества;

58.  настоятелно призовава правителството да разгледа дългосрочната безработица, младежката безработица и ниското равнище на участие на жените на пазара на труда по всеобхватен и иновативен начин; призовава за спешни реформи в образованието, за да се гарантира че придобитите умения отговарят на нуждите на пазара на труда, като така се предотвратява изтичането на мозъци; насърчава правителството да разработи стратегия за електронни умения и да увеличи цифровата грамотност сред населението;

59.  припомня, че бившата югославска република Македония завърши последното преброяване на населението си през 2002 г.; подчертава, че е важно да се проведе ново, отдавна отлагано преброяване на населението, за да се получи актуална и реалистична демографска статистика в съответствие със стандартите на ЕС;

60.  приветства приемането на новия закон за енергетиката от македонския парламент, който транспонира третия енергиен пакет на ЕС и го прави напълно съвместим с Договора за създаване на Енергийна общност; призовава органите да съсредоточат вниманието си върху реформите на енергийния пазар, като в същото време гарантират сигурност на доставките и диверсификация на енергийните източници, особено чрез възобновяеми източници на енергия;

61.  отбелязва редицата планирани инфраструктурни проекти в защитени територии, които биха могли да имат значително въздействие върху бъдещите защитени зони по „Натура 2000“; в този контекст призовава за спазване на препоръката на Постоянния комитет на Бернската конвенция (№ 184(2015)) чрез спиране на изпълнението на проектите на територията на Национален парк „Маврово“ до изготвянето на стратегическа екологична оценка в пълно съответствие със законодателството на ЕС в областта на околната среда; призовава също така за спазване на решение № 40 COM 7B.68 на Комитета по световно наследство на ЮНЕСКО относно природното и културното наследство на региона на Охрид и за изготвяне на цялостна стратегическа екологична оценка (СЕО) и оценка на въздействието върху културното и природното наследството преди извършването на каквато и да е по-нататъшна работа; настоятелно призовава за изработване на стратегия за производството на електроенергия от водноелектрически централи в съответствие със законодателството на ЕС в областта на околната среда;

62.  насърчава страната да развие конкуренцията на пазара на газ и електроенергия с оглед на пълното отделяне на комуналните услуги в съответствие с третия енергиен пакет на ЕС; призовава за значителни подобрения в областта на енергийната ефективност, производството на енергия от възобновяеми източници и борбата срещу изменението на климата;

63.  приветства бившата югославска република Македония за ратифицирането на Парижкото споразумение на 9 януари 2018 г., тъй като борбата с изменението на климата ще бъде постигната единствено чрез общи усилия;

64.  приветства позитивния подход на правителството към регионалното сътрудничество и добросъседските отношения и активното му участие в регионални инициативи като Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, Съвета за регионално сътрудничество, ЦЕФТА, Групата на шестте от Западните Балкани, Договора за създаване на Енергийна общност, Споразумението за общоевропейското авиационно пространство, Централноевропейската инициатива, Регионалната инициатива за миграция и убежище и процеса Бърдо-Бриюни;

65.  приветства ангажимента на страната за проекти за свързване, осъществявани в рамките на Берлинския процес; отбелязва необходимостта от диверсифициране отвъд автомобилния транспорт чрез прилагане на мерки за реформа в железопътния транспорт, включително подобряване или изграждане на железопътни връзки от Скопие до столиците на съседните държави; призовава за по-голям напредък при финализирането на железопътните и пътните връзки в рамките на коридори VIII и X;

66.  призовава за по-нататъшно улесняване на търговията и митниците и диверсифициране на износа, включително чрез използване на потенциала на вътрешнорегионалната търговия; призовава Комисията да освободи страната от защитните мерки за стоманодобивната и алуминиевата промишленост;

67.  изразява загрижеността си за обезпокоителното равнище на замърсяването на въздуха в Скопие и други силно замърсени градове, и призовава държавните и местните органи да предприемат подходящи незабавни мерки за справяне с тази извънредна ситуация чрез ефективни целенасочени мерки за мониторинг и подобряване на качеството на въздуха, включително чрез подобряване на обществения транспорт и ефективни планове за мобилност; настоятелно призовава страната да хармонизира спешно законодателството си с достиженията на правото на ЕС в областта на опазването на околната среда, природата и климата; призовава да бъдат разработени системи за управление на отпадъците;

o
o   o

68.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителството и парламента на бившата югославска република Македония.

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност