Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2145(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0341/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0341/2018

Keskustelut :

PV 28/11/2018 - 25
CRE 28/11/2018 - 25

Äänestykset :

PV 29/11/2018 - 8.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0480

Hyväksytyt tekstit
PDF 162kWORD 52k
Torstai 29. marraskuuta 2018 - Bryssel
Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus
P8_TA(2018)0480A8-0341/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. marraskuuta 2018 entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (2018/2145(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 16. joulukuuta 2005 tekemän päätöksen EU:n ehdokasvaltion aseman myöntämisestä,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen,

–  ottaa huomioon lopullisen sopimuksen erimielisyyksien ratkaisemisesta, sellaisena kuin se on kuvailtuna YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 817 (1993) ja 845 (1993), vuonna 1995 tehdyn väliaikaisen sopimuksen päättämisen ja Kreikan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä 17. kesäkuuta 2018 perustetun strategisen kumppanuuden, joka tunnetaan myös Prespan sopimuksena,

–  ottaa huomioon Ohridissa tehdyn ja Skopjessa 13. elokuuta 2001 allekirjoitetun puitesopimuksen, jäljempänä ’Ohridin puitesopimus’,

–  ottaa huomioon komission kesäkuussa 2015 esittämät entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevat kiireelliset ensisijaiset uudistukset,

–  ottaa huomioon neljän tärkeimmän puolueen välillä Skopjessa 2. kesäkuuta ja 15. heinäkuuta 2015 tehdyn poliittisen sopimuksen, jäljempänä ’Pržinon sopimus’, ja 20. heinäkuuta ja 31. elokuuta 2016 tehdyn neljän puolueen sopimuksen sen täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon kokeneiden asiantuntijoiden ryhmän 14. syyskuuta 2017 antamat suositukset oikeusvaltioperiaatetta koskevista järjestelmällisistä kysymyksistä,

–  ottaa huomioon 28. elokuuta 2014 käynnistetyn Berliinin prosessin,

–  ottaa huomioon Etyjin/ODIHR:n loppuraportit, jotka koskevat 11. joulukuuta 2016 järjestettyjä ennenaikaisia parlamenttivaaleja, joita Euroopan parlamentti myös tarkkaili, ja 15. ja 29. lokakuuta 2017 järjestettyjä kunnallisvaaleja,

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2018 pidetyn EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokouksen julkilausuman ja siihen sisältyvän Sofian prioriteettiagendan,

–  ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2018 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa hyväksyttiin neuvoston 26. kesäkuuta 2018 antamat päätelmät laajentumisesta sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista,

–  ottaa huomioon valtion- ja hallitusten päämiesten 11.–12. heinäkuuta 2018 pidetyssä Naton kokouksessa tekemän päätöksen kutsua maa aloittamaan Natoon liittymistä koskevat neuvottelut,

–  ottaa huomioon EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakaus- ja assosiaationeuvoston 13. heinäkuuta 2018 pidetyn neljännentoista kokouksen,

–  ottaa huomioon 6. helmikuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Uskottavat jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu sitoumus Länsi-Balkanin maille” (COM(2018)0065),

–  ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2018 tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2018)0450), johon liittyi komission yksiköiden valmisteluasiakirja entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0154) ja jossa suositeltiin jäsenyysneuvottelujen aloittamista saavutetun edistyksen ja maan jatkuvan uudistuksiin sitoutumisen perusteella,

–  ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian talouden uudistusohjelmaa koskevasta arvioinnista (SWD(2018)0134) ja 25. toukokuuta 2018 annetut EU:n, Länsi-Balkanin maiden ja Turkin välisen taloutta ja rahoitusta koskevan vuoropuhelun yhteiset päätelmät,

–  ottaa huomioon Strasbourgissa 7.–8. helmikuuta 2018 pidetyssä EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisen sekavaliokunnan neljännessätoista kokouksessa hyväksytyt suositukset,

–  ottaa huomioon parlamentaarisen johdon ja maan parlamentin (Sobranie) poliittisten puolueiden kanssa Ohridissa 17.–18. toukokuuta 2018 käynnistetyn Jean Monnet -vuoropuhelua koskevan prosessin,

–  ottaa huomioon maasta aiemmin antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0341/2018),

A.  katsoo, että uusi hallitus osoittaa jatkuvaa sitoutumista maan eurooppalaiselle ja euroatlanttiselle tielle toteuttamalla vakaita ja osallistavia demokraattisia uudistuksia ja parantamalla aktiivisesti naapuruussuhteita; ottaa huomioon, että uudistusten toteuttaminen on yhdistettävä EU:n kiireellisten ensisijaisten uudistusten täytäntöönpanoa koskevaan tukeen ja mitattavissa oleviin tuloksiin; katsoo, että EU-jäsenyyden mahdollisuus on loistava uudistusten innoittaja entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, erityisesti oikeusvaltioperiaatteen, oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja korruption torjunnan kannalta; ottaa huomioon, että entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa pidetään ehdokasmaana, joka on edistynyt eniten lainsäädäntönsä yhdenmukaistamisessa unionin säännöstön kanssa;

B.  katsoo, että 17. kesäkuuta 2018 tehty Prespan sopimus erimielisyyksien ratkaisemisesta sekä Kreikan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen strategisen kumppanuuden perustaminen lähettävät kaivatun myönteisen viestin koko Länsi-Balkanin alueen vakaudesta ja sovinnonteosta, parantavat hyviä naapuruussuhteita ja alueellista yhteistyötä sekä tasoittavat tietä maan lähentymiselle Euroopan unioniin;

C.  ottaa huomioon, että Kreikan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä on sovittu 11:tä luottamusta lisäävästä toimesta, jotka liittyvät pääasiassa politiikkaan, EU-asioihin, koulutukseen, kulttuuriin, kauppaan, taloudelliseen yhteistyöhön, yhteyksiin, oikeus- ja sisäasioihin sekä terveysalan yhteistyöhön; ottaa huomioon, että nämä luottamusta lisäävät toimet ovat jo tuottaneet konkreettisia tuloksia;

D.  ottaa huomioon, että kaikilla poliittisilla puolueilla ja valtion instituutioilla on velvollisuus edistää osallistavampaa ja avoimempaa poliittista ilmapiiriä, mikä edistää EU:hun liittymistä koskevaa prosessia;

E.  ottaa huomioon, että maan on edelleen tehostettava muun muassa parlamentaarisia, lainsäädännöllisiä ja valvontaan liittyviä valmiuksia, oikeuslaitoksen toimintaa, oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, tiedotusvälineiden vapautta sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjuntaa; ottaa huomioon, että julkishallinnon, talouden ja työllisyyden aloilla on jatkettava uudistustoimia ja että Ohridin puitesopimuksen täytäntöönpano on myös tarkistettava perusteellisesti;

F.  katsoo, että entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian liittyminen Natoon edistää rauhaa ja vakautta koko alueella;

G.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto vahvisti 28. kesäkuuta 2018 neuvoston 26. kesäkuuta 2018 antamat päätelmät, mikä viitoittaa tietä liittymisneuvotteluille kesäkuussa 2019;

H.  ottaa huomioon, että komissio vahvisti alustavasti 18. heinäkuuta 2018 entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehtävän asemaa koskevan sopimuksen luonnoksen, jonka myötä Euroopan raja- ja merivartioston (Frontex) ryhmät voivat osallistua yhteisiin operaatioihin maan kanssa ja sen alueella muuttoliikkeen hallintaa ja rajaturvallisuutta varten, mikä on keskeinen tekijä komission Länsi-Balkanin aluetta koskevassa strategiassa;

I.  toteaa, että ilman pilaantuminen on merkittävä ongelma Makedonian kaupungeissa ja että Suomen Ilmatieteen laitoksen ja Makedonian kansanterveyslaitoksen viimeisimmän tutkimuksen mukaan Skopjessa ja Tetovossa on suurimmat pienhiukkaspitoisuudet (PM2,5) kaikista Euroopan kaupungeista;

J.  katsoo, että Balkanin alue on strategisesti tärkeä;

K.  toteaa, että kutakin ehdokasmaata arvioidaan erikseen sen omien ansioiden perusteella ja että uudistusten nopeus ja laatu määrittävät liittymisaikataulun ja neuvottelujen etenemisen;

L.  toteaa, että makedonialainen tuomioistuin tuomitsi perusteellisen ja avoimen oikeudenkäynnin jälkeen Nikola Gruevskin vallan väärinkäytöstä kahdeksi vuodeksi vankeuteen; ottaa huomioon, että useat tuomioistuimet vahvistivat tämän tuomion ja että päätös tuli voimaan sen jälkeen, kun kaikki valituskeinot oli käytetty; ottaa huomioon, että hänet on asetettu syytteeseen myös neljässä vireillä olevassa rikosasiassa ja että hän joutuu osallistumaan vielä viiteen vireillä olevaan rikostutkintaan;

Yleiset uudistukset ja hyvät naapuruussuhteet

1.  suhtautuu myönteisesti hallituksen vahvaan poliittiseen sitoumukseen panna täysin täytäntöön Pržinon sopimus ja kiireelliset ensisijaiset uudistukset, jotka johtavat EU:hun liittyvien uudistustoimien tehostamiseen puolueiden ja etnisten ryhmien välisen yhteistyön ja kansalaisyhteiskunnan kuulemisen pohjalta, ja korostaa näiden ponnistelujen merkitystä maan eurooppalaisen tulevaisuuden kannalta; kannustaa uutta hallitusta pitämään yllä myönteistä kehitystä ja varmistamaan edistymisen sekä vauhdittamaan EU:hun liittyviä uudistuksia ja panemaan ne kokonaan täytäntöön avoimella ja osallistavalla tavalla; kehottaa tukemaan entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa euroatlanttisten organisaatioiden jäseneksi liittymisessä alueellisen turvallisuuden parantamiseksi;

2.  antaa suurta kiitosta myönteiselle diplomatialle ja aktiivisille luottamusta lisääville toimille, jotka johtavat kompromissin tekemiseen, avointen kahdenvälisten kysymysten sopimiseen ja hyvien naapuruussuhteiden edistämiseen; korostaa, etteivät kahdenväliset kysymykset saa estää EU:hun liittymistä koskevaa prosessia; pitää erittäin myönteisenä 14. helmikuuta 2018 Bulgarian kanssa solmitun ystävyyssopimuksen voimaantuloa ja toteaa, että sen pitäisi taata pitkäkestoiset, sovinnolliset ja hyvät naapuruussuhteet maiden välillä;

3.  suhtautuu myönteisesti Kreikan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä 17. kesäkuuta 2018 tehtyyn Prespan sopimukseen ja antaa kiitosta molemmille osapuolille niiden huomattavista ponnisteluista molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämisessä nimikysymykseen; pitää myönteisenä, että entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentti ratifioi sen 20. kesäkuuta ja 5. heinäkuuta 2018; katsoo, että on maan kansalaisten etujen mukaista, että kaikki poliittiset toimijat ja kansalaisyhteiskunta toimivat rakentavalla tavalla ja historiallisen vastuunsa mukaisesti; kehottaa osapuolia asettamaan oman maansa edun puoluepoliittisten etujen edelle, tiedottamaan asianmukaisesti kansalaisilleen sopimuksen sisällöstä ja vaikutuksista ja saattamaan kaikki sisäiset menettelyt huolellisesti päätökseen tämän strategisesti tärkeän sopimuksen ratifioimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, mikä päättäisi pitkittyneen geopoliittisen välitilan ja näyttäisi hyvää esimerkkiä alueen rauhalle ja vakaudelle; korostaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yhdentymisestä EU:hun ja Natoon 30. syyskuuta 2018 järjestetyn kansanäänestyksen merkitystä;

4.  panee merkille 30. syyskuuta 2018 järjestetyn kansanäänestyksen tuloksen; korostaa, että on tuettava edelleen maan euroatlanttista tulevaisuutta ja pantava täytäntöön 17. kesäkuuta 2018 tehty Prespan sopimus; kannustaa maan hallitusta toteuttamaan kaikki tarvittavat ja mahdolliset toimet Prespan sopimuksen määräysten noudattamiseksi, sillä tämä on avain EU:hun ja Natoon liittymistä koskevien neuvottelujen käynnistämiseksi;

5.  pitää myönteisenä maan parlamentissa (Sobranie) 19. lokakuuta 2018 järjestettyä äänestystä perustuslain muutosmenettelyn käynnistämisestä, jotta Prespan sopimuksen määräykset voidaan panna täytäntöön; kehottaa kaikkia poliittisia puolueita jatkamaan yhteistyötä jaetun vastuun hengessä muutosmenettelyn seuraavissa vaiheissa; antaa jälleen vahvan tukensa maan eurooppalaiselle ja euroatlanttiselle tulevaisuudelle ja kehottaa hallitusta ja parlamenttia jatkamaan uudistuksia, joilla pohjustetaan tietä EU:hun liittymiselle; kannustaa erityissyyttäjää ja tuomioistuimia suorittamaan riippumattomia tutkimuksia kaikista vireillä olevista poliittisista ja rikollisista väärinkäytöksistä ja saattamaan syylliset oikeuden eteen;

6.  suhtautuu myönteisesti maan diplomaattisiin ponnisteluihin, joilla pyritään edistämään kahdenvälistä ja alueellista yhteistyötä Albanian kanssa ja luomaan uusia tiiviitä suhteita muun muassa kaupankäynnin, lainvalvonnan sekä petosten ja terrorismin torjunnan aloilla;

7.  muistuttaa, että maa on jo saavuttanut korkean tason lainsäädäntönsä mukauttamisessa unionin säännöstöön; pitää kuitenkin valitettavana, että osaa tästä lainsäädännöstä ei ole vielä pantu täytäntöön; panee merkille, että mukautumisessa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeviin unionin julistuksiin ja neuvoston päätöksiin on edistytty, ja korostaa, että on tärkeää saavuttaa asteittain täysimääräinen yhdenmukaisuus, joka on ennakkoedellytys maan euroatlanttiselle tulevaisuudelle;

8.  panee merkille julkisella sektorilla saavutetun edistyksen julkishallinnon uudistamista koskevan strategian ja rahoitushallinnon uudistusohjelman hyväksymisen muodossa; kehottaa hallitusta panemaan nämä uudistukset kokonaisuudessaan täytäntöön; kannustaa maata lisäämään edelleen ammattimaisuutta parantamalla avoimuutta ja tasavertaista edustusta ja varmistamalla, että julkishallinnon virkojen osalta kunnioitetaan täysimääräisesti ansioihin perustuvaa rekrytointia;

9.  tuomitsee erittäin jyrkästi 27. huhtikuuta 2017 maan parlamenttiin tehdyn hyökkäyksen, joka oli hyökkäys demokratiaa vastaan ja jonka yhteydessä useat parlamentin jäsenet ja toimittajat loukkaantuivat vakavasti, ja vaatii, että hyökkäyksen suunnittelijat ja tekijät tuodaan oikeuden eteen; suhtautuu myönteisesti asiasta meneillään olevaan tutkimukseen ja oikeudenkäyntiin; korostaa, että vastuuseen asettamisen näistä väkivallanteoista olisi jatkuttava lainsäädännön mukaisesti ja avoimella, riippumattomalla ja oikeasuhtaisella tavalla; tuomitsee myös kaiken parlamentin menettelyjen häiritsemisen ja väärinkäytön tai presidentin valtuuksien käyttämisen perustuslain vastaisesti;

10.  hyväksyy kaikilta osin komission suosituksen ja sen seurauksena tehdyn neuvoston päätöksen, jonka mukaan liittymisneuvottelut aloitetaan kesäkuussa 2019 myönteisten uudistustoimien seurauksena; katsoo, että seurantaprosessin ja liittymisneuvottelujen pikainen aloitus ylläpitää ja tehostaa uudistusvauhtia; katsoo, että neuvotteluiden avaaminen toimisi lisäkannustimena demokratiakehitykselle ja tehostaisi valvontaa ja vastuuvelvollisuutta;

11.  suhtautuu myönteisesti Naton maalle 11. heinäkuuta 2018 esittämään viralliseen kutsuun aloittaa neuvottelut järjestöön liittymisestä;

12.  katsoo, että entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian Nato-jäsenyys voisi edistää turvallisuutta ja poliittista vakautta Kaakkois-Euroopassa; kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita, jotka ovat Naton jäseniä, tukemaan aktiivisesti maan liittymistä Natoon;

13.  suhtautuu myönteisesti maan tulevaan siirtymiseen vakaus- ja assosiaatiosopimuksen toiseen vaiheeseen ja sisällyttämiseen Adrian- ja Joonianmeren aloitteeseen ja kehottaa neuvostoa sisällyttämään maan Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevaan Euroopan unionin strategiaan;

Demokratiakehitys

14.  pitää myönteisenä, että on edetty alustavasti kohti keskinäisen valvontajärjestelmän palauttamista ja osallisuuden lisäämistä toimenpiteillä, joilla parannetaan riippumattomien valvontalaitosten, tiedotusvälineiden ja kansalaisjärjestöjen toimintaympäristöä; suhtautuu myönteisesti hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen väliseen rakentavaan vuoropuheluun ja viimeksi mainittujen rooliin parempien tarkastus- ja valvontatoimien varmistamisessa; korostaa, että käynnissä olevat perustavaa laatua olevat muutokset olisi tehtävä osallistavassa ja avoimessa poliittisessa ilmapiirissä;

15.  arvostaa hallituksen toimia taantumisen estämiseksi ja valtiovallan toimintaan vaikuttavien tekijöiden poistamiseksi ja kannustaa tehostamaan näitä ponnisteluja; muistuttaa, että maa oli 2000-luvulla liittymisprosessin edelläkävijä;

16.  suhtautuu myönteisesti vaalilainsäädännön parannuksiin, mutta painottaa, että vaalilainsäädäntöä on tarkistettava ajoissa panemalla kattavasti täytäntöön jäljellä olevat Etyjin/ODIHR:n, Venetsian komission ja lahjonnan vastaisen valtioiden ryhmän (GRECO) kampanjarahoitusta ja poliittisia puolueita koskevat suositukset; korostaa, että lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan estää kaikenlainen äänestäjien pelottelu ja tutkia tällaiset tapaukset; kehottaa poliittisia puolueita demokratisoimaan sisäisiä päätöksentekoprosessejaan;

17.  kannustaa viranomaisia saattamaan päätökseen keskeytyneen väestönlaskennan, jonka avulla väestötiedoista saataisiin tehtyä tarkat tilastot, joita voitaisiin käyttää hallituksen kehittämisohjelmien ja asianmukaisen talousarvion suunnittelun sekä vaalien järjestämisen ja vaalien tuloslaskennan perustana;

18.  suhtautuu myönteisesti siihen, että EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen parlamentaarisen sekavaliokunnan kokoukset aloitettiin uudelleen, ja kannustaa jatkamaan rakentavaa työtä tämän parlamenttien välisen viitekehyksen puitteissa;

19.  pitää myönteisenä, että Jean Monnet -vuoropuhelua koskeva prosessi käynnistettiin Ohridissa 17.–18. toukokuuta 2018 ja että sen seurauksena eettiset säännöt hyväksyttiin yksimielisellä puoluerajat ylittävällä kannatuksella; kannustaa maan parlamentin uudistuksia käsittelevää työryhmää tarkistamaan parlamentin työjärjestystä ja esittämään muutosehdotuksia ja hyväksymistä koskevia aikatauluehdotuksia Ohridin päätelmien painopistealoilla; kannustaa kaikkia poliittiseen prosessiin osallistuvia sidosryhmiä vahvistamaan edelleen sovitteluratkaisun kulttuuria ja rakentavaa poliittista vuoropuhelua, erityisesti parlamentin jäsenten välillä, ja pidättäytymään estämästä parlamentin tehokasta toimintaa;

20.  suosittelee, että maan parlamentti hyödyntää täysimääräisesti valvonta- ja lainsäädäntötehtäviään samalla kun se rajoittaa tiukasti sellaisten kiireellisten menettelyjen käyttöä, jotka heikentävät parlamentaarista ja julkista valvontaa; vaatii saavuttamaan luotettavia tuloksia maassa tehtävässä tiedustelupalvelujen valvonnassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien seurannassa;

21.  suhtautuu myönteisesti merkittäviin askeliin, joita hallitus on ottanut sovitteluratkaisun kulttuurin vaiheittaisessa palauttamisessa kääntymällä kaikkien sidosryhmien, myös opposition, puoleen, jotta voitaisiin vahvistaa demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta ja aitoa tahtoa toteuttaa uudistuksia osallistavalla ja avoimella tavalla;

22.  kehottaa panemaan julkishallinnon uudistamista koskevan suunnitelman tehokkaasti täytäntöön ja sopimaan selkeästä vastuualueiden jaosta; korostaa ansioihin perustuvan rekrytoinnin ja avoimen kilpailun merkitystä kaikissa rekrytoinneissa ja kehottaa lisäämään henkilöstöhallinnon kapasiteettia; vaatii tehokkaampia toimenpiteitä alakohtaisten ja taloudellista suunnittelua koskevien valmiuksien parantamiseksi koko julkishallinnossa;

23.  suhtautuu myönteisesti hallinnon hajauttamista koskevien prosessien vahvistamiseen, jota hallitus on edistänyt hyväksymällä hajauttamista ja kehittämistä koskevan toimintasuunnitelman vuosiksi 2018–2020, mikä on tärkeä askel kuntien rahoituksen ja palvelujen niukkuuden ratkaisemiseksi;

24.  suhtautuu myönteisesti meneillään oleviin toimiin hyvän hallinnon, vastuuvelvollisuuden ja tiedotusvälineiden vapaan toimintaympäristön edistämiseksi, avoimuuden lisäämiseksi ja julkisten tietojen saatavuuden parantamiseksi esimerkiksi valtion toimielinten menojen julkaisemisen avulla; kehottaa lisätoimiin, jotta voidaan varmistaa kansalaisten oikeus saada julkista tietoa; kehottaa pitkäjänteisiin toimiin päätöksentekoprosessin osallisuuden edistämisessä ja instituutioiden välisen koordinoinnin parantamisessa;

25.  kehottaa kehittämään edelleen julkisen tiedon digitalisointia, jotta voitaisiin parantaa sen saatavuutta, ja kannustaa viranomaisia etsimään innovatiivisia sähköisiä ratkaisuja avoimuuden ja julkisten tietojen helpon saatavuuden parantamiseksi ja siihen liittyvän byrokratian vähentämiseksi;

Oikeusvaltioperiaate

26.  palauttaa mieliin, että oikeusjärjestelmän moitteeton toiminta ja korruption tehokas torjunta ovat ratkaisevan tärkeitä asioita EU:hun liittymistä koskevassa prosessissa;

27.  suhtautuu myönteisesti oikeuslaitoksen uudistusstrategiaan, jonka tavoitteena on oikeuslaitoksen riippumattomuuden, vastuuvelvollisuuden ja ammattimaisuuden palauttaminen ja poliittisen vaikuttamisen ja valikoivan oikeudenkäytön lopettaminen, ja kehottaa maan hallitusta ja muita sidosryhmiä tehostamaan toimia oikeuslaitoksen uudistamista koskevan strategian panemiseksi täytäntöön asianmukaisesti ottamalla käyttöön luotettavat seuranta- ja arviointimekanismit; painottaa, että lainsäädännön lähentäminen on saatettava päätökseen Venetsian komission suositusten mukaisesti; kehottaa hyväksymään jatkuvasti ja panemaan täytäntöön oikeuslaitoksen uudistusstrategiassa suunniteltuja toimenpiteitä; korostaa, että on toteutettava lisätoimia, jotta oikeuslaitosta voidaan suojata poliittiselta vaikuttamiselta;

28.  suhtautuu myönteisesti oikeusetiikan neuvoston perustamiseen tammikuussa 2018 ja tuomarien ja yleisten syyttäjien koulutuslaitoksen järjestämiin koulutuskursseihin tuomareiden eettisestä toiminnasta eturistiriitatilanteiden ehkäisemiseksi ja korruption vastaisten toimenpiteiden perustamiseksi;

29.  on edelleen huolissaan laajalle levinneestä korruptiosta ja pitää myönteisenä sitä, että korruption torjunnassa ja korruptiosta nostettavien syytteiden alalla on edistytty; on huolissaan tuomioistuinten korkean tason korruptiotapauksissa antamien lopullisten tuomioiden vähäisestä määrästä, mutta panee merkille ensimmäiset tuomioistuimen tuomiot korruptiota ja vallan väärinkäyttöä koskevissa asioissa ja 27. huhtikuuta 2017 sattuneet tapahtumat; kehottaa pitkäjänteisiin toimiin, jotta tutkimuksia, syytteitä ja lopullisia tuomioita tehostettaisiin korkean tason korruptioon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvissä tapauksissa; kiittää erityissyyttäjän viraston vaikeissa olosuhteissa tekemää työtä ja on edelleen huolissaan sen työhön kohdistuvista hyökkäyksistä ja häirinnästä sekä muiden instituutioiden yhteistyöhaluttomuudesta;

30.  kehottaa viranomaisia tehostamaan rahanpesun ja eturistiriitojen torjuntaa perustamalla ja vahvistamalla korruptiontorjuntaelimiä, rikostentorjuntaa ja talousrikostutkintaa koskevia valmiuksia ja jäädyttämällä, takavarikoimalla ja perimällä ja hallinnoimalla varoja; vaatii viranomaisia ryhtymään toimiin, joilla tehostetaan tutkimuksia ja syytteeseenpanoa, ja lisäämään tuomioiden määrää korkean tason rahanpesua ja talousrikoksia koskevissa tapauksissa; suhtautuu myönteisesti sellaisen väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevan lain hyväksymiseen, jolla varmistetaan väärinkäytösten paljastajien parempi suojelu ja vahvistetaan lahjonnan vastaisia valtionhallinnon politiikkoja; kehottaa tarkistamaan kiireellisesti korruption torjuntaa, varainhoidon valvontaa ja julkisia hankintoja koskevia lakeja; kannustaa uudistamaan yleistä oikeudellista kehystä siten, että valtion korruptiontorjuntavirastolla on selvät valtuudet ja mahdollisuus työskennellä täysin riippumattomasti ja että järjestäytyneen rikollisuuden ja lahjonnan torjuntaa käsittelevä syyttäjänvirasto voi suorittaa säännöllisiä tutkimuksia;

31.  huomauttaa, että korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus ovat alueella yleisiä ja muodostavat myös esteen maan demokraattiselle, yhteiskunnalliselle ja taloudelliselle kehitykselle; katsoo, että alueellinen strategia ja tehostettu yhteistyö kaikkien alueen maiden välillä on olennaisen tärkeää, jotta näitä ongelmia voitaisiin käsitellä entistä tehokkaammin;

32.  vaatii varmistamaan huolellisesti poliittisen ja oikeudellisen vastuun rikoksista, mukaan lukien salakuunteluskandaaliin perustuvat rikokset; kehottaa parlamenttia saattamaan päätökseen tiedustelupalvelua koskevan uudistuksen ja varmistamaan turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden kunnollisen ulkoisen valvonnan;

33.  kehottaa viranomaisia ryhtymään määrätietoisiin toimiin ihmis-, ase- ja huumekauppaa harjoittavien rikollisverkostojen hajottamiseksi, lainvalvontaviranomaisten välisten institutionaalisten valmiuksien ja toimielinten välisen yhteistyön lisäämiseksi ja tutkintatoimien, syytteeseenpanon ja lopullisten tuomioiden tehostamiseksi;

34.  panee merkille toteutetut toimet ja maan rakentavan roolin Euroopan muuttoliike- ja pakolaiskriisin haasteisiin vastaamisessa; panee merkille pitkäjänteiset toimet ja kehottaa tekemään lisää parannuksia turvapaikkajärjestelmään ja muuttoliikkeen hallintaan; kannustaa maata vauhdittamaan ja syventämään entisestään molempia osapuolia hyödyttävää alueellista yhteistyötä ja kumppanuutta Frontexin kanssa uudella asemaa koskevaa sopimuksella, jotta voidaan hajottaa ihmiskauppaverkostoja;

35.  korostaa tarvetta varmistaa, että maasta turvapaikkaa hakevia tai sen alueen kautta matkustavia maahanmuuttajia ja pakolaisia, erityisesti naisia ja lapsia, kohdellaan kansainvälisen ja EU:n lainsäädännön mukaisesti;

36.  katsoo, että viranomaisten on jatkettava ja tehostettava toimiaan islamistisen radikalisoitumisen ja ulkomaisten terroristitaistelijoiden torjumiseksi; kehottaa tekemään toimien täytäntöönpanon yhteydessä enemmän yhteistyötä turvallisuusviranomaisten, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, uskonnollisten johtajien, paikallisyhteisöjen ja muiden koulutus-, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelualoilla toimivien valtion laitosten kanssa; kehottaa turvallisuuspalveluja seuraamaan jatkuvasti maahan palaavia vierastaistelijoita, sopeuttamaan heidät asianmukaisesti yhteiskuntaan ja vaihtamaan koko ajan tietoja EU:n ja naapurimaiden viranomaisten kanssa;

37.  kehottaa parantamaan edelleen lapsia koskevaa oikeusjärjestelmää; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia osoittamaan riittävästi määrärahoja oikeutta lapsille -lain täytäntöönpanoon ja parantamaan väkivallan ja hyväksikäytön uhreiksi joutuneille tytöille ja pojille sekä lain kanssa vaikeuksiin joutuneille lapsille tarkoitettuja tukipalveluita;

38.  kehottaa Unkarin viranomaisia toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot ja antamaan tarvittavat selvitykset asiassa, joka koskee Makedonian entistä pääministeriä Gruevskia, joka pakeni maastaan Unkarin salaisen diplomaattisen tuen avulla välttääkseen vankeusrangaistuksen; katsoo, että kyseessä on sekaantuminen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sisäisiin asioihin ja erityisesti kyseisen maan oikeuslaitoksen ja oikeusvaltioperiaatteen halveksuntaa; panee merkille entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian viranomaisten esittämän luovutuspyynnön ja odottaa Unkarin toimivan tiukasti asiaa koskevien kansallisten ja kansainvälisten lakien mukaisesti vastaamalla myöntävästi tähän pyyntöön;

Perusoikeudet ja kansalaisyhteiskunta

39.  panee tyytyväisenä merkille etnisten ryhmien välistä luottamusta parantavat toimenpiteet ja kehottaa käsittelemään osallistavasti ja avoimesti Ohridin puitesopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä jäljellä olevia näkökohtia; pitää välttämättömänä, että etnisten vähemmistöjen oikeudet julkisessa elämässä tunnustetaan täysin; kehottaa lisätoimiin vähemmistöjen osallistavan koulutuksen takaamiseksi, jotta voidaan elvyttää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja yhteisöjen lähentymistä;

40.  katsoo, että oikeudenkäyntejä Makedoniassa on jatkettava maan menettelyjen mukaisesti ja että Nikola Gruevski on saatettava vastuuseen Makedonian oikeusjärjestelmässä; kehottaa Unkaria kunnioittamaan Makedonian oikeusjärjestelmän ja oikeusvaltion riippumattomuutta ja arvioimaan uudelleen Nikola Gruevskille myönnettyä poliittista turvapaikkaa ja luovuttamaan hänet Skopjeen; odottaa, että kaikki asianomaiset osapuolet toimivat ehdottomasti asiaa koskevien kansallisten ja kansainvälisten lakien mukaisesti; korostaa, että näitä oikeudenkäyntejä ei saisi politisoida;

41.  suhtautuu myönteisesti uudistuksiin ja toimiin oikeudellisen kehyksen mukauttamiseksi asteittain EU:n standardeihin, maan päätökseen osallistua tarkkailijana Euroopan unionin perusoikeusvirastoon ja siihen, että maa on ratifioinut suurimman osan kansainvälisistä ihmisoikeusvälineistä; kannustaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön ihmisoikeusnormit ja poliittiset asiakirjat, kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksen, kiinnittämällä erityistä huomiota oikeuteen oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen, oikeuteen elämään, sananvapauteen ja yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen;

42.  toteaa, että kielten käyttöä koskevan lain hyväksyminen on merkittävä saavutus, ja pitää valitettavana häiritseviä taktiikoita, joilla pyritään vaikeuttamaan sen hyväksymistä vakiomenettelyjä noudattaen;

43.  panee tyytyväisenä merkille, että maa ratifioi 23. maaliskuuta 2018 Istanbulin yleissopimuksen, ja kehottaa saattamaan päätökseen naisiin, tyttöihin ja kaikkiin lapsiin kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa torjuvat lainsäädäntöuudistukset ja jatkamaan laajalle levinneen perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan kitkemistä;

44.  korostaa tarvetta varmistaa riippumattomien valvontaelinten itsenäisyys ja riittävät henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit; kiittää oikeusasiamiehen toimiston roolia ihmisoikeuksien täytäntöönpanossa ja korostaa tarvetta varmistaa, että oikeusasiamiehen päätöksiä seurataan järjestelmällisesti;

45.  on yhä huolestunut vammaisten henkilöiden huonosta tilanteesta ja heihin jatkuvasti kohdistuvasta syrjinnästä; kehottaa panemaan nykyiset välineet ja strategiat tehokkaasti täytäntöön;

46.  panee tyytyväisenä merkille syrjinnän torjuntaa edistävät alustavat toimet ja vaatii viranomaisia sisällyttämään seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin syrjintäperusteina lakiin syrjinnän torjunnasta ja syrjinnältä suojelemisesta; kehottaa viranomaisia osoittamaan riittävästi määrärahoja vuosien 2016–2020 kansallisen tasa-arvoa ja syrjintäkieltoa koskevan strategian täytäntöönpanoa varten; kehottaa viranomaisia puuttumaan tehokkaasti vähemmistöihin, mukaan lukien heikossa asemassa oleviin ryhmiin kuten romaniväestöön ja hlbti-yhteisöön, kohdistuviin viharikoksiin ja vihapuheeseen ja rankaisemaan homo- ja transfobisesta väkivallasta ja väkivaltaan yllyttämisestä; on yhä huolestunut siitä, että yhteiskunnalliset ennakkoluulot jatkuvat ja että vihapuhe hlbti-henkilöitä vastaan on yleistä tiedotusvälineissä, internetissä ja sosiaalisessa mediassa; kehottaa viranomaisia varmistamaan tehokkaan suojelun ja ottamaan käyttöön varoittavat ja oikeasuhtaiset seuraamukset vihapuheesta ja homo-/transfobisista toimista sekä väkivallasta; korostaa tarvetta myöntää pääsy terveydenhuoltoon transsukupuolisille henkilöille; pitää valitettavana, että suojelua syrjinnältä käsittelevän komission työssä on toistuvia puutteita; suhtautuu myönteisesti hlbti-yhteisön oikeuksia käsittelevän puolueiden välisen parlamentaarisen ryhmän ja myös romanien oikeuksia käsittelevän puolueiden välisen parlamentaarisen ryhmän perustamiseen;

47.  kehottaa panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön strategiat ja lainsäädännön vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeuksista ja suojelusta ja tukemaan niitä julkisten varojen avulla; vaatii ryhtymään toimenpiteisiin, joilla parannetaan edelleen romanien koulutusta, työllisyyttä, terveyttä, asumista, tavaroiden ja palvelujen saatavuutta ja elinolosuhteita, ja tuomitsee kouluissa tapahtuvan erottelun ja muut syrjinnän muodot;

48.  panee tyytyväisenä merkille huomattavan edistyksen kansalaisyhteiskunnan järjestöjen toimintaympäristössä ja niiden kuulemisessa, mukaan lukien kansalaiskunnan kanssa tehtävää yhteistyötä käsittelevän neuvoston perustaminen; painottaa tarvetta parantaa oikeudellista, rahoituksellista, hallinnollista ja poliittista kehystä muun muassa säätiöitä ja lahjoituksia koskevalla lainsäädännöllä; korostaa, että on tärkeää jäsentää kansalaisyhteiskunnan järjestöjen osallisuutta säännöllisemmällä, kattavammalla, syrjimättömämmällä ja ennakoitavammalla kuulemisprosessilla;

49.  vahvistaa jälleen tukensa entisen Jugoslavian alueella tehtyjen sotarikosten ja muiden vakavien ihmisoikeusrikkomuksien kaikkia uhreja käsittelevän alueellisen totuuskomission perustamiselle eli RECOM-aloitteelle; kehottaa hallitusta johtamaan sen perustamista; korostaa tämän prosessin ja kaikkien alueellisten poliittisten johtajien aktiivisen osallistumisen merkitystä, jotta RECOM voi aloittaa työnsä ilman lisäviivytyksiä; kehottaa kiinnittämään huomiota RECOM-koalition ehdotukseen RECOMin toimintasuunnitelmasta, joka sisältää selkeät päivämäärät ja kriteerit;

50.  suhtautuu myönteisesti hallituksen lisäponnisteluihin laitoshoidon purkamista ja sosiaalialan uudistusta koskevan prosessin tehostamiseksi; antaa kiitosta sitoumukselle lopettaa lasten sijoittaminen suuriin julkisiin laitoksiin ja perustaa sen sijaan perhe- ja yhteisöpohjaisia hoitopalveluja; kehottaa viranomaisia ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin lisääntyvän perinataalikuolleisuuden torjumiseksi ja perustamaan järjestelmän tämän hälyttävän suuntauksen aiheuttajien analysoimiseksi;

51.  suhtautuu myönteisesti hallituksen ja maan kansallisen nuorisoneuvoston väliseen kumppanuuteen nuorisotakuujärjestelmän täytäntöönpanossa hyvänä mekanismina yhteistyön tekemiseksi nuorten ja päätöksentekijöiden välillä nuorisopolitiikkojen laatimisessa ja täytäntöönpanossa; kehottaa hallitusta lisäämään nuorisojärjestöille ja nuorille annettavaa taloudellista tukea aivovuotoa koskevan ongelman ratkaisemiseksi;

Tiedotusvälineet

52.  korostaa riippumattomien tiedotusvälineiden ratkaisevan tärkeää roolia demokraattisen ja suotuisan ympäristön luomisessa; toteaa, että mediaympäristö ja riippumattoman tiedonvälityksen olosuhteet ovat hieman kohentuneet; kehottaa toteuttamaan aloitteita sellaisen toimintaympäristön luomiseksi, joka on suotuisa kaikkien media-alan sidosryhmien ammattimaiselle toiminnalle ja tutkivalle journalismille ja johon ei kohdistu minkäänlaisia sisäisiä ja ulkoisia vaikutuksia; suhtautuu myönteisesti valtion tukeman poliittiseen suosimiseen perustuvan mainonnan päättymiseen tiedotusvälineissä ja pitää sitä tärkeänä toimenpiteenä tasapuolisten toimintaedellytyksen edistämiseksi alalla ja kehottaa jatkamaan suojatoimia tiedotusvälineiden politisoitumisen estämiseksi; korostaa, että viestimiä sääntelevien viranomaisten ja yleisradioyhtiön riippumattomuutta ja valmiuksia on parannettava; kehottaa toimenpiteisiin toimittajien työ- ja sosiaaliturvaoikeuksien suojelun lisäämiseksi ja sen varmistamiseksi, että toimittajiin kohdistuva väkivalta ja uhkaukset eivät jää rankaisematta, mikä auttaisi myös minimoimaan tiedotusvälineissä vallalla olevaa itsesensuuria;

53.  panee tyytyväisenä merkille, että tietojen saatavuuden varmistamisessa on edistytty; korostaa, että mediapalveluita ja julkisen tiedon saatavuutta koskevia asetuksia on päivitettävä; korostaa, että on osoitettava nollatoleranssia ja toteutettava tehokkaita seurantatoimia toimittajien uhkailua ja pelottelua ja heihin kohdistuvia hyökkäyksiä koskevissa tapauksissa rekisteröimällä tapaukset asianmukaisesti ja tutkimalla ne perusteellisesti; tuomitsee kaikenlaisen vihapuheen ja provosoivan kielenkäytön; kehottaa ryhtymään tehokkaisiin toimenpiteisiin, jotta voidaan torjua tällaista toimintaa ja verkossa tapahtuvia toimittajia koskevan eettisen säännöstön loukkauksia; huomauttaa lisäksi, että media-alaa on uudistettava viipymättä, jotta voidaan vahvistaa ääni- ja audiovisuaalisten mediapalveluiden viraston asemaa ja taata objektiivinen ja ammattimainen uutisointi;

Talous

54.  korostaa tarvetta parantaa yritysten toimintaympäristöä varmistamalla julkisen talouden vakauttaminen ja sääntelyn avoimuus sekä luotettavuus ja puuttumalla jäljellä oleviin oikeusvaltion puutteisiin, vaivalloisiin sääntelymenettelyihin ja mielivaltaisiin tarkastuksiin;

55.  kehottaa viranomaisia puuttumaan laajaan epäviralliseen talouteen sekä veropetoksia ja sopimusten heikkoa täytäntöönpanoa koskeviin jatkuviin ongelmiin, jotka estävät edelleen suorien ulkomaisten sijoitusten tekemistä; korostaa, että on pantava täytäntöön julkisia hankintoja ja sisäisen varainhoidon valvontaa koskevia toimenpiteitä; toteaa, että on parannettava julkisia menoja, hankintoja, valtiontukea ja EU:n varojen käyttöä koskevien tietojen läpinäkyvyyttä; vaatii toimenpiteitä liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) kansallisten rakenteiden suunnittelu-, ohjelmasuunnittelu- ja hallinnointivalmiuksien parantamiseksi;

56.  kehottaa hallitusta tekemään digitalisoinnista yhden monialaisista painopisteistään; vaatii laatimaan viipymättä pitkän aikavälin digitaalistrategian, johon sisältyvät muun muassa sähköistä hallintoa koskeva strategia, tieto- ja viestintätekniikkaa koskeva strategia ja kansallinen kyberturvallisuusstrategia; korostaa, että kattava digitaalistrategia parantaa talouden toimintaympäristöä ja suorituskykyä sekä lisää julkishallinnon ja julkisten palvelujen avoimuutta ja tehokkuutta;

57.  arvostaa hallituksen toimia nuorten tilanteen parantamiseksi ja nuorten politiikkaan osallistumisen vahvistamiseksi, esimerkiksi kansallisen nuorisostrategian (2016–2025) avulla; kannustaa hallitusta puuttumaan korkeaan nuorisotyöttömyyteen korjaamalla epäsuhdan nuorten tutkinnon suorittaneiden taitojen ja yksityisten yritysten tarpeiden välillä;

58.  kehottaa hallitusta torjumaan pitkäaikaistyöttömyyttä, nuorisotyöttömyyttä ja naisten vähäistä osallistumista työmarkkinoille kattavalla ja innovatiivisella tavalla; vaatii toteuttamaan kiireellisesti uudistuksia koulutusalalla sen varmistamiseksi, että hankitut taidot vastaavat työmarkkinoiden tarpeita, ja siten torjumaan aivovuotoa; kannustaa hallitusta laatimaan digitaalista osaamista koskevan strategian ja lisäämään väestön digitaalista lukutaitoa;

59.  palauttaa mieliin, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia suoritti viimeisimmän väestönlaskennan vuonna 2002; painottaa, että on tärkeää suorittaa uusi ja kauan odotettu väestölaskenta, jotta saataisiin ajantasaiset ja todenmukaiset EU:n standardien mukaiset demografiset tilastot;

60.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Makedonian parlamentti on hyväksynyt uuden energialain, jolla EU:n kolmas energiapaketti saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja joka on täysin yhteensopiva energiayhteisön perustamissopimuksen kanssa; kehottaa viranomaisia keskittymään energiamarkkinoiden uudistuksiin ja varmistamaan samalla toimitusvarmuuden ja energialähteiden monipuolistamisen, erityisesti uusiutuvien energialähteiden avulla;

61.  panee merkille tietyt suojelualueille suunnitellut infrastruktuurihankkeet, joilla olisi todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia tuleviin Natura 2000 -alueisiin; kehottaa noudattamaan Bernin yleissopimuksen pysyvän komitean suositusta (nro 184(2015)) ja keskeyttämään hankkeiden toteutuksen Mavrovon kansallispuiston alueella, kunnes strateginen ympäristöarviointi on tehty täysin EU:n ympäristölainsäädännön mukaisesti; kehottaa lisäksi kunnioittamaan Unescon maailmanperintökomitean päätöstä (40 KOM 7B.68) Ohridin alueen luonto- ja kulttuuriperinnöstä sekä tekemään kattavan strategisen ympäristöarvioinnin ja kulttuuriperinnön vaikutusten arvioinnin ennen muiden töiden aloittamista; kehottaa kehittämään kansallisen vesivoimastrategian EU:n ympäristölainsäädännön mukaisesti;

62.  kannustaa maata kehittämään kilpailua kaasu- ja energiamarkkinoilla, jotta yleishyödyllisten palvelujen tarjoajat voidaan eriyttää EU:n kolmannen energiapaketin mukaisesti; kehottaa toteuttamaan tuntuvia parannuksia energiatehokkuuden, uusiutuvan energian tuotannon ja ilmastonmuutoksen torjunnan aloilla;

63.  antaa kiitosta entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle Pariisin ilmastosopimuksen ratifioinnista 9. tammikuuta 2018, sillä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää yhteisiä ponnisteluja;

64.  panee tyytyväisenä merkille hallituksen myönteisen lähestymistavan alueelliseen yhteistyöhön ja hyviin naapuruussuhteisiin sekä aktiiviseen osallistumiseen alueellisiin aloitteisiin, kuten Kaakkois-Euroopan yhteistyöprosessiin, alueelliseen yhteistyöneuvostoon, CEFTA-sopimukseen, kuuden Länsi-Balkanin maan liitettävyysohjelmaan, energiayhteisösopimukseen, Euroopan yhteiseen ilmailualueeseen, Keski-Euroopan aloitteeseen, muuttoliikettä, turvapaikka-asioita ja pakolaisia koskevaan alueelliseen aloitteeseen (MARRI) ja Brdon-Brijunin prosessiin;

65.  pitää myönteisenä maan sitoutumista Berliinin prosessin yhteydessä toteutettuihin liitettävyyshankkeisiin; toteaa, että maantieliikennettä on monipuolistettava panemalla täytäntöön rautatieuudistusta koskevia toimenpiteitä, mukaan lukien Skopjesta naapurimaiden pääkaupunkeihin kulkevien rautatieyhteyksien kunnostaminen tai rakentaminen; vaatii ottamaan suurempia edistysaskeleita liikennekäytävien VIII ja X rautatie- ja maantieyhteyksien viimeistelemisessä;

66.  vaatii lisää kauppa- ja tullihelpotuksia ja viennin monipuolistamista muun muassa alueen sisäisten kaupankäyntimahdollisuuksien avulla; kehottaa komissiota myöntämään maalle vapautuksen terästä ja alumiinia koskevista suojatoimista;

67.  on huolissaan Skopjen ja muiden voimakkaasti saastuneiden kaupunkien ilmansaasteiden hälyttävän korkeasta tasosta ja vaatii valtion viranomaisia ja paikallisviranomaisia ryhtymään kiireellisesti riittäviin toimenpiteisiin tämän hätätilanteen ratkaisemiseksi ja ottamaan käyttöön tehokkaita ja kohdennettuja toimia ilmanlaadun seuraamiseksi ja parantamiseksi, julkisen liikenteen ja tehokkaiden liikkuvuussuunnitelmien edistäminen mukaan luettuina; kehottaa maata yhdenmukaistamaan kiireellisesti ympäristön-, luonnon- ja ilmastonsuojelua koskevan lainsäädäntönsä unionin säännöstön kanssa; kehottaa kehittämään jätehuoltojärjestelmiä;

o
o   o

68.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö