Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2147(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0334/2018

Внесени текстове :

A8-0334/2018

Разисквания :

PV 28/11/2018 - 26
CRE 28/11/2018 - 26

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.16
CRE 29/11/2018 - 8.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0481

Приети текстове
PDF 163kWORD 61k
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел
Доклад от 2018 г. относно Албания
P8_TA(2018)0481A8-0334/2018

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Албания (2018/2147(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Албания,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19 и 20 юни 2003 г. и Програмата от Солун,

—  като взе предвид решението на Европейския съвет от 26 и 27 юни 2014 г. за предоставяне на Албания на статут на страна — кандидатка за членство в ЕС,

—  като взе предвид решението на Съвета по общи въпроси от 26 юни 2018 г.,

—  като взе предвид решението на Европейския съвет от 28 и 29 юни 2018 г.,

—  като взе предвид препоръките на върховния комисар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по националните малцинства относно проекта на вторично законодателство за защита на националните малцинства в Албания,

—  като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище между ЕС и Западните Балкани от 17 май 2018 г. и Приоритетната програма от София,

—  като взе предвид Деветото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране между Албания и ЕС от 15 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 февруари 2018 г., озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 април 2018 г., озаглавено „Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването — 2018 г.“ (COM(2018)0450), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Albania 2018 Report“ (Доклад за Албания за 2018 г., (SWD(2018)0151)),

—  като взе предвид препоръките, приети на Дванадесетото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС — Албания, проведено на 12 и 13 февруари 2018 г. в Тирана,

—  като взе предвид резултатите от проучването от 2017 г. относно маргинализацията на ромите в Западните Балкани, подкрепено от Комисията и проведено от Световната банка и Програмата за развитие на ООН,

—  като взе предвид съвместния работен документ на службите, озаглавен „Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016 – 2020 г.“,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Албания,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0334/2018),

А.  като има предвид, че разширяването на ЕС продължава да представлява стратегическа инвестиция в мира, демокрацията, благоденствието, сигурността и стабилността в Европа;

Б.  като има предвид, че Албания продължи да отбеляза стабилен напредък в изпълнението на политическите критерии и петте основни приоритета за започване на преговори за присъединяване, както и при утвърждаването на демократични институции и практики;

В.  като има предвид, че Комисията препоръча започването на преговори за присъединяване с Албания, отчитайки добрия напредък, постигнат в изпълнението на петте ключови приоритета; като има предвид, че преговорите ще дадат възможност за по-задълбочена проверка от страна на ЕС и че те са мощен катализатор за осъществяването на по-нататъшни реформи и за утвърждаването на демократични институции и практики;

Г.  като има предвид, че на 28 юни 2018 г. Европейският съвет одобри заключенията на Съвета от 26 юни 2018 г., като посочи пътя за започване на преговори за присъединяване през юни 2019 г.;

Д.  като има предвид, че все още са налице предизвикателства, по отношение на които трябва да се предприемат бързи и ефикасни мерки в дух на диалог и сътрудничество;

Е.  като има предвид, че конструктивният диалог между правителството и опозицията по свързаните с ЕС реформи продължава да бъде от решаващо значение за постигане на напредък по програмата за реформи в полза на гражданите и за доближаване на страната до ЕС;

Ж.  като има предвид широката обществена подкрепа в Албания за присъединяването на страната към ЕС;

З.  като има предвид, че върховенството на закона е основна ценност, на която се базира ЕС и която заема централно място както в процеса на разширяване, така и в процеса на стабилизиране и асоцииране; като има предвид, че са необходими реформи за справяне с важните предизвикателства, които продължават да съществуват в тази област, и по-специално по отношение на осигуряването на независима, безпристрастна, отговорна и ефективна съдебна власт, в борбата с корупцията и организираната престъпност, както и в областта на защитата на основните права;

И.  като има предвид, че защитата на религиозната свобода, културното наследство и правата на малцинствата са сред основните ценности на Европейския съюз;

Й.  като има предвид, че Албания е ратифицирала всички основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ), в това число по-специално Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране от 1948 г. (№ 87) и Конвенцията за правото на организиране и на колективно договаряне от 1949 г. (№ 98);

К.  като има предвид, че всяка държава, обхваната от процеса на разширяване, се оценява индивидуално, според собствените си заслуги, и че скоростта и качеството на реформите са определящи за графика за присъединяване;

Л.  като има предвид, че регионалното сътрудничество и добросъседските отношения са от съществено значение за напредъка на Албания по пътя към присъединяване към ЕС;

1.  приветства активизирането на усилията на Албания в това отношение, водещо до стабилен напредък по осъществяването на свързаните с ЕС реформи, особено в областта на цялостната съдебна реформа; призовава Албания да затвърди постигнатите реформи и да продължи подготовката си за съдържащите се във всички глави задължения, свързани с членството в ЕС;

2.  подкрепя напълно препоръката на Комисията за започване на преговори за присъединяване в знак на признаване на усилията за реформи на Албания; отбелязва решението на Съвета за преразглеждане на положението през юни 2019 г.; приветства ясно очертания път за начало на преговорите за присъединяване през 2019 г. и подчертава факта, че подготвителният процес на скрининг е започнал; припомня, че решението за започване на преговори за присъединяване ще зависи от по-нататъшния напредък в процеса на реформи, призовава Съвета да направи обективна и справедлива оценка на напредъка, постигнат от страната, и да свика първата междуправителствена конференция до края на тази година, и насърчава Албания да запази темпото на реформи за тази цел; счита, че започването на преговори би допринесло в положителна насока за укрепването на демокрацията и върховенството на закона, като предостави допълнителни стимули за процеса на осъществяване на реформи и подобри контрола върху изпълнението им;

3.  призовава Комисията да прилага засиления подход в преговорите по глава 23 (съдебна система и основни права) и глава 24 (правосъдие, свобода и сигурност);

4.  припомня необходимостта от укрепване на капацитета на парламента на Албания за упражняване на контрол, включително в процеса на присъединяване към ЕС; призовава за по-ефективно използване на различни механизми и институции за надзор, включително анкетни комисии; приветства приемането на Кодекса за поведение на парламента на Албания, който ще повиши интегритета и прозрачността на парламентарния процес, както и общественото доверие в институцията; подчертава необходимостта от механизъм за гарантиране на прилагането на кодекса, включително санкции, с цел постигане на ефективност на кодекса; подчертава важната роля на комисията за интеграция с ЕС и отговорността на Националния съвет за европейска интеграция като форум за консултации във връзка с подготовката за присъединяване; призовава за по-нататъшно сътрудничество с парламента на Албания в рамките на програмата на Европейския парламент за подпомагане на парламентите на държавите, обхванати от процеса на разширяване, с цел увеличаване на неговия капацитет за създаване на качествено законодателство, съответстващо на достиженията на правото на ЕС, както и за да изпълнява той своята надзорна роля;

5.  изтъква значението на увеличаването на осведомеността сред населението относно процеса на присъединяване към ЕС и относно ролята на ЕС и на участващите албански институции;

6.  настоятелно призовава за действия и за законодателни и административни мерки за изпълнение на препоръките на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ); подчертава, че е необходима приобщаваща и своевременна избирателна реформа с цел повишаване на общественото доверие в изборния процес; припомня, че трябва да се обърне необходимото внимание на твърденията за незаконно и недекларирано финансиране на политическите партии. приветства работата на временната комисия на парламента на Албания за избирателната реформа, по отношение на независимостта и деполитизацията на изборната администрация, прозрачността на финансирането на кампаниите, регистрацията на гласоподавателите, купуването на гласове, използването на нови технологии за гласуване и гласуването извън страната, и настоятелно я призовава да постигне консенсус по необходимите реформи, както и да ги приеме навреме за местните избори през 2019 г.;

7.  приветства преразгледаното право на Албания в областта на финансирането на политическите партии; повтаря призивите си към политическите партии в страната да изпълняват задължението си за гарантиране на недопускането на криминално проявени лица до публични длъжности във всички клонове и нива на управление;

8.  отново подчертава, че конструктивният политически диалог, готовността за компромис, устойчивото междупартийно сътрудничество и твърдата решителност за изпълнение и укрепване на реформите по петте ключови приоритета са от съществено значение за усилията за постигане на напредък в процеса на присъединяване към ЕС, както и за доброто функциониране на един демократичен режим; приветства нарастващото сътрудничество и широк консенсус между партиите, постигнати при провеждането на някои ключови реформи; призовава всички политически сили да положат още усилия за установяване на истински политически диалог и да постигнат конструктивно сътрудничество, като по този начин подкрепят процеса на реформи; отново заявява твърдата си убеденост, че политическият диалог следва да се осъществява в рамките на демократични институции; изразява сериозна загриженост във връзка с фактическия бойкот, наложен от опозицията по отношение на парламентарния процес след лятната ваканция през 2018 г.;

9.  подчертава факта, че съдебната реформа е основно искане на гражданите на Албания и условие за възстановяване на доверието в принципите на правовата държава, държавните институции и политическите представители; отново заявява, че надеждността и ефективността на цялостния процес на реформи, особено борбата с корупцията и организираната престъпност, както и прилагането на правата на собственост, зависят от успеха на процеса на проучване и от постоянното и решително осъществяване на съдебната реформа;

10.  приветства напредъка, постигнат в съдебната реформа, насочен към увеличаването на независимостта, отчетността, професионализма и ефективността на съдебните институции на страната и към повишаването на доверието на хората в съдебните органи; изразява съжаление, че правораздаването продължава да е бавно и неефикасно; отбелязва, че процесът на повторното оценяване на всички съдии и прокурори е дал първите конкретни резултати; приветства факта, че повечето от приоритетните досиета вече са обработени; призовава обаче органите на Албания да ускорят процеса на безпристрастно проучване, без да правят компромиси с качеството или справедливостта; подчертава, че е от значение процесът на проучване да се осъществява при спазване на най-високите международни стандарти и насърчава Албания да продължи своето тясно сътрудничество с Международната операция за наблюдение (International Monitoring Operation); отбелязва първите уволнения и доброволни оттегляния на кандидати преди тяхното изслушване; счита в тази връзка, че подготовката на следващото поколение съдии и прокурори е още по-важна, и поради това изразява съжаление, че политическите партии в Албания до момента не са постигнали съгласие относно необходимите изменения в закона за статута на съдиите и прокурорите, що се отнася до повишаването на капацитета за набиране и обучение на служители; насърчава предоставянето на необходимите финансови и човешки ресурси на институциите за проучване;

11.  настоятелно призовава органите на Албания да завършат възможно най-скоро създаването на нови съдебни органи, както и да възстановят функционирането на Конституционния съд и Върховния съд; подчертава необходимостта от подкрепа за ефективното функциониране на тези институции с подходящи човешки ресурси и финансиране;

12.  приветства продължаващия напредък в изграждането на по-ориентирана към гражданите, прозрачна, професионална и деполитизирана публична администрация, включително на местно равнище; настоятелно призовава за цялостно изпълнение на препоръките на надзорните институции, както и на препоръките на омбудсмана; отбелязва също така напредъка, постигнат в областта на териториалната реформа и по-голямото консолидиране на новосъздадените общини в административен и във финансов план, както и създаването на консултативен съвет за подобряване на координацията между централните и местните органи на управление; приветства създаването на местни бюра на ЕС и определянето на координатори за ЕС;

13.  призовава за по-нататъшно укрепване на административния капацитет на институциите и органите, отговарящи за изпълнението на свързаните с присъединяването реформи, за транспониране на законодателството на ЕС в националното право и за подготовка за преговорите за присъединяване към ЕС;

14.  приветства значителните подобрения на правната и институционалната рамка за предотвратяване и изкореняване на корупцията в публичните институции, тъй като корупцията все още е значителен повод за тревога; призовава за допълнителни усилия за намаляване на корупцията, която засяга всекидневния живот на гражданите на Албания, за подобряване на инвестиционния климат, както и за гарантиране на правна сигурност за инвестициите; подчертава, че високопоставените служители не трябва да се ползват от преференциално третиране в сравнение с обикновените граждани, в случай че срещу тях бъде повдигнато обвинение; призовава Албания да увеличи използването на финансови разследвания и да постигне резултати по отношение на изземването и конфискацията/възстановяването на активи от престъпна дейност в резултат на престъпления, свързани с корупция, и да демонстрира осезаеми резултати в борбата с трафика на наркотици и изпирането на пари;

15.  приветства неотдавнашните актуализации на законодателството на страната за борба с корупцията; подчертава, че е необходимо да се завърши създаването на националното бюро за разследване, специализирания трибунал и специализираната прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност; призовава за по-нататъшно подобряване на междуведомственото сътрудничество и обмена на информация между полицията и прокуратурата; приветства извършването на повторна оценка на служителите в правоприлагащите органи съгласно закона за проучване на полицията;

16.  призовава да се обръща повече внимание на корупцията в политиката и публично-частния сектор; призовава за укрепване на резултатите в областта на дейното разследване, наказателното преследване и окончателните присъди в борбата с корупцията и организираната престъпност, включително по дела на високо равнище;

17.  приветства напредъка, постигнат в борбата с корупцията и организираната престъпност, и по-специално неотдавнашните арести на членове на престъпната група Байри, и призовава за по-нататъшни осезаеми и устойчиви резултати, включително в специфичната област на борбата с отглеждането и трафика на наркотици, чрез изпълнението на планове за действие срещу отглеждането на канабис; приветства факта, че албанската полиция става по-активна в борбата с организираната престъпност, и изразява задоволство от засиленото международно полицейско сътрудничество на Албания (включително в съвместни работни групи с държавите членки), което води до ефективни операции срещу престъпните мрежи; счита, че сътрудничеството между полицията, прокуратурата и другите съответни агенции и органи следва да бъде укрепено в още по-голяма степен;

18.  настоятелно призовава органите на Албания да предприемат решителни действия за разбиване на престъпните мрежи, занимаващи се с трафик на хора, оръжия и наркотици, и да увеличат броя не само на разследванията и наказателните преследвания, но и на окончателните присъди, особено на високопоставени членове на организирани престъпни групи; посочва необходимостта от повишаване на усилията за предотвратяване на трафика на хора, като се обръща специално внимание на непридружени деца и деца - жертви на трафик, по-специално сред бездомните деца;

19.  отново призовава органите на Албания ефективно да гарантират прилагане на правата на собственост и напредък в защитата на правата на собственост по ефективен и прозрачен начин, като в същото време обръщат внимание на регистрирането, възстановяването и обезщетяването на собствеността; изисква да бъде постигнат необходимият напредък по отношение на цифровизацията и картографирането на собствеността; настоятелно призовава органите на Албания адекватно да информират гражданите относно техните права и възможностите за защитата им; подчертава значението на един режим за ефективна защита на правата на собственост с цел гарантиране на върховенството на закона и привлекателна бизнес среда;

20.  приветства мерките, предприети за укрепване на защитата на правата на човека, правата на малцинствата и политиките за борба с дискриминацията, в т.ч. равното третиране на всички малцинства; приветства приемането на рамков закон за малцинствата, с който се премахва разграничаването между националните малцинства и етно-езиковите общности и се въвеждат принципът на самоопределението, забраната за дискриминация и правото на запазване на културите, традициите и майчините езици; призовава за пълното му прилагане на практика и насърчава Албания да продължи да полага усилия, като приеме необходимото вторично законодателство във връзка с рамковия закон в съответствие с европейските стандарти и с участието на всички съответни заинтересовани страни в неговото изготвяне; настоява да бъдат приети мерки за по-нататъшно подобряване на образованието, здравето, равнищата на заетост и условията на живот за ромите, гюптите и другите етнически малцинства;

21.  отбелязва напрежението след инцидент, довел до смъртта на Константинос Кацифас, член на гръцкото национално малцинство, с двойно (албанско и гръцко) гражданство, който е бил застрелян от специални части на албанската полиция (RENEA) на 28 октомври 2018 г. по време на възпоменание в памет на загинали гръцки войници във Втората световна война в Буларат; призовава всички страни да проявят сдържаност и очаква органите на Албания да разследват и изяснят обстоятелствата, довели до загубата на човешки живот;

22.  приветства напредъка, постигнат по отношение на засилването на участието на жените и представителството им в политиката, по-специално чрез въвеждането на система за квота по полов признак, и равното представителство на жените в новото правителство; при все това отново изразява загриженост по отношение на дискриминацията и липсата на подходящи мерки за защитата на жените и момичетата от групи в неравностойно положение и от маргинализирани групи, като например жените от ромски произход(1) и жените с увреждания, все още съществуващите дискриминационни по отношение на пола разпоредби в редица закони, трудния достъп до правосъдие за жените, дела на жените на неофициалния пазар на труда и големия брой на случаите на домашно насилие над жени и деца, особено над жени и деца от уязвими групи; призовава за адекватна реакция спрямо тези въпроси и приветства приемането на резолюцията относно борбата с основаното на пола насилие и създаването на парламентарна подкомисия по въпросите на равенството между половете;

23.  отбелязва със загриженост, че жените, които живеят в селски и отдалечени райони, както и ромските и гюптските жени продължават да имат ограничен достъп до първични здравни грижи и до здравни услуги в областта на половото и репродуктивното здраве, и често не знаят за съществуването на такива услуги; ето защо призовава органите на Албания да осигурят по-добра информация относно такива услуги и да гарантират, че те са достъпни, финансово приемливи и качествени;

24.  приветства укрепването на законодателната рамка за правата на детето чрез приемането на Закона за защита на правата на децата, Наказателния кодекс за деца и „Програма за децата 2020“; припомня, че все още е необходимо да се подобрят институционалните механизми за защита на правата на децата; настоятелно призовава органите да приложат вторично законодателство относно защитата на правата на децата и относно правосъдието спрямо ненавършили пълнолетие лица и призовава за значително увеличаване на финансовите средства, предназначени за системата за защита на детето, и по-специално за звената за защита на детето на местно и регионално равнище;

25.  приветства климата на толерантност и сътрудничество между религиозните общности в страната; призовава органите на Албания да се борят ефективно със словото на омразата и с изключването и дискриминацията на малцинствата, включително на ЛГБТИ лицата; приветства наскоро приетите от пет албански общини планове за действие за равенство между половете в съответствие с Европейската харта за равнопоставеност на мъжете и жените в живота на местно ниво;

26.  призовава органите на Албания да засилят сътрудничеството си с организациите на гражданското общество, като гарантират ефективното участие на обществеността и провеждането на консултации с обществеността по време на целия процес на вземане на решения и на текущия процес на европейска интеграция, включително на национално и местно равнище, като по този начин се укрепват демокрацията и прозрачността; обръща внимание на необходимостта от реформиране на правната и фискалната рамка за организациите на гражданското общество, както и на публичното финансиране, което е на разположение на организации на гражданското общество, работещи по въпросите на правата на човека, демокрацията и правовата държава, включително организации в ролята на „пазител“, застъпнически организации и малки местни организации, тъй като финансовата устойчивост продължава да бъде сериозно предизвикателство за значителен брой от тези организации поради факта, че настоящият процес на регистрация се характеризира с продължителни процедури и високи разходи, а настоящата данъчна система налага значителна тежест на организациите на гражданското общество и възпрепятства както корпоративните, така и индивидуалните дарения; припомня, че наличието на гражданско общество, което разполага със съответните права и възможности, е основна черта на жизнената демокрация и е от стратегическо значение за превръщането на Албания в държава — членка на ЕС;

27.  приветства подписването на споразумението за сътрудничество между правителството на Албания и Международната комисия за изчезнали лица, което ще даде възможност на последната да съдейства в локализирането и идентифицирането на изчезнали лица от времето на комунизма;

28.  призовава органите на Албания да укрепят своите политики във връзка с лицата с увреждания, които продължават да срещат трудности с достъпа до образование, заетост, здравеопазване и социални услуги и с участието във вземането на решения;

29.  изразява съжаление за забавянията при създаването на Регионалната служба за младежко сътрудничество (RYCO) в Тирана; настоятелно призовава органите да подкрепят дейностите на RYCO по гъвкав начин, който позволява нейната работа да е от полза за максимален брой млади хора;

30.  отново посочва, че е от решаващо значение частните и обществените медии да бъдат професионални и независими; отбелязва частично постигнатия напредък в засилването на независимостта на органа за аудио-визуалните медии и обществения радио- и телевизионен оператор на страната; призовава за мерки за подобряване на финансовата прозрачност на държавните реклами в медиите; призовава също така за мерки за засилване на защитата на трудовите и социалните права на журналистите;

31.  приветства учредяването на Албанския медиен съвет и подчертава ролята му за създаване на високи етични и професионални стандарти за журналистите и медиите, като същевременно се насърчава тяхната независимост и свобода; приветства приемането на преразгледания етичен кодекс на журналистите, както и етичните насоки за онлайн медиите и призовава за укрепване на залегналите в тях принципи с цел съхраняване на общественото доверие, достоверността, справедливостта, почтеността, независимостта и отчетността;

32.  настоятелно призовава органите на Албания да ускорят реформите, насочени към повишаване на конкурентоспособността и справяне с неформалната икономика; подчертава, че корупцията, недостатъците в прилагането на принципите на правовата държава и тромавите регулаторни процедури продължават да действат възпиращо по отношение на инвестициите, както и по отношение на устойчивото развитие на Албания; призовава за по-нататъшно подобряване на бизнес и инвестиционната среда чрез осигуряване на предвидима регулаторна и законодателна рамка, правна сигурност, правова държава, прилагане на правата на собственост и засилване на изпълнението на договорните задължения, чрез предприемане на енергични действия за постигане на фискална консолидация и чрез укрепване на данъчната администрация;

33.  подчертава необходимостта да се гарантира сближаване във възходяща посока на социалните стандарти по време на процеса на присъединяване; приветства приемането на Приоритетната програма от София, по-специално нейния акцент върху социално-икономическото развитие и младите хора; призовава органите на Албания да преразгледат ролята на публично-частните партньорства и тяхното въздействие върху общите ресурси и върху благата от обществен интерес като магистрали, здраве, природа и културно наследство, съгласно поетите ангажименти към ЮНЕСКО; призовава Албания да обяви публично критериите за предоставяне на социално подпомагане;

34.  изразява опасения за възможни отрицателни въздействия върху заетостта и социалните политики вследствие на закриването на Министерството на социалното подпомагане на Албания в резултат на преструктуриране на правителството; призовава органите на Албания да насърчават сътрудничеството с профсъюзите и да засилят социалния диалог; настоятелно призовава за предприемането на ефективни мерки за справяне с високото равнище на безработицата, особено сред младите хора и жените, и за предотвратяването на детския труд; призовава за по-нататъшно подобряване на качеството на образованието, като същевременно се направи необходимото образованието да остане достъпно за цялото население;

35.  приветства факта, че според статистическия институт на Албания (INSTAT) нивото на безработица в страната е намаляло; подчертава необходимостта от подобряване на качеството на образователната система, в това число и увеличаване на капацитета, с цел по-добра подготовка на хората за придобиване на умения и знания, отговарящи на нуждите на пазара на труда; подчертава необходимостта от подпомагане на дългосрочния растеж чрез развитие на капацитета за технологично усвояване, научни изследвания, развитие и иновации;

36.  настоятелно призовава правителството да модернизира образователната система с цел изграждане на по-приобщаващо общество, намаляване на неравенствата и дискриминацията и по-добра подготовка на младите хора по отношение на придобиваните от тях умения и знания;

37.  приветства ангажимента на Албания за изпълнение на програмата за свързаност в рамките на Берлинския процес и приемането на пакета на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за 2018 г., който включва стратегически важния инфраструктурен проект за реконструкция на пристанище Драч, който укрепва връзките на Албания с Хърватия и Италия и предоставя достъп до морски транспортни пътища на съседите на Албания – Косово и Македония, които не разполагат с излаз на море; настоятелно призовава органите на Албания да ускорят проектирането и изграждането на албанските отсечки на трансевропейските мрежи и да пристъпят към хармонизирането на правната рамка с достиженията на правото на ЕС; подкрепя предложението за намаляване на таксите за роуминг в Западните Балкани с цел насърчаване на благоприятна пазарна и инвестиционна среда по отношение на цифровата икономика; отбелязва, че 40% от населението на Албания живее в селските райони, но едва 1% от него разполага с интернет връзка;

38.  отново посочва значението на подобряването на обществената инфраструктура в държавите от Западните Балкани и с тази на държавите – членки на ЕС; препоръчва на органите да ускорят изграждането на големи инфраструктурни проекти, например железопътната връзка и модерната магистрала между Тирана и Скопие, като част от Коридор VІІІ;

39.  изразява дълбока загриженост във връзка с определени икономически проекти, които са довели до тежки вреди за околната среда в защитени зони, например големи туристически курорти и водноелектрическите централи по поречието на реките Вьоса и Валбона; препоръчва на Албания да преразгледа своята стратегия по отношение на енергията от възобновяеми източници и да намали зависимостта си от водноелектрически централи за производството на електроенергия; следователно призовава органите да проучат инвестициите в проекти за енергия от възобновяеми източници, различни от водноелектрически централи; настоятелно призовава органите да повишат качеството на стратегическите екологични оценки, на оценките на въздействието върху околната среда и на обществените консултации по такива проекти, като отчитат възгледите на местните общности; настоятелно призовава Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да преразгледат подпомагането, което предоставят за проекти за водноелектрически централи, ако проектите не разполагат със сериозни предварителни стратегически екологични оценки и оценки на въздействието върху околната среда; подчертава необходимостта да се гарантира, че проектът за Трансадриатически газопровод (ТАГ) е в съответствие с екологичните и социалните аспекти на достиженията на правото на ЕС; отново призовава Албания да приложи съответните мерки за управление на отпадъците и да се съобрази с достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда;

40.  изразява загриженост, че Албания продължава да бъде страната от Западните Балкани, която е източник на най-голям брой незаконни влизания и престои, както и на неоснователни молби за убежище в държавите членки; призовава за увеличаване на предприетите през последните месеци мерки за ефективно справяне с феномена на неоснователните молби за убежище в ЕС, както и пристиганията на непридружавани ненавършили пълнолетие лица, включително техните първопричини; насърчава предприемането на конкретни мерки за подобряване на заетостта, особено за младите хора, на образованието, условията на живот и здравето; призовава органите на Албания да въведат системи за подпомагане на ефективната реинтеграция на семействата и децата при завръщането им в страната;

41.  приветства предприетите стъпки за сключване на споразумението за оперативно сътрудничество между Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Албания — първата държава в региона, с която е сключено такова споразумение, и насърчава по-нататъшното сътрудничество на оперативно равнище;

42.  призовава правителството на Албания да спази разпоредбите на член 3 от Европейската конвенция за екстрадиция, издадена от Съвета на Европа, и на член 19 от Хартата на основните права на ЕС и да не позволява никаква екстрадиция за политически престъпления или в случай че лицето може да бъде подложено на изтезания или нечовешко третиране в държавата, която отправя искане за екстрадиция;

43.  приветства успеха на Албания в предотвратяването на заминаването на чуждестранни бойци; приветства постигнатото регионално сътрудничество в противодействието на потенциални терористични заплахи; отново заявява необходимостта от по-нататъшни мерки за прекъсване на финансовите потоци, предназначени за финансиране на тероризма, за укрепване на механизмите за превенция и мониторинг, включващи гражданското общество и религиозните общности, и за ефективно справяне с онлайн радикализацията; отново заявява необходимостта от допълнително усъвършенстване на програмите за реинтеграция на завърналите се лица и техните семейства и за превенция на радикализацията в затворите, включително чрез засилване на участието на гражданското общество и на религиозните общности;

44.  призовава за по-голямо сътрудничество между Албания и ЕС в борбата с киберпрестъпността и по въпросите, свързани с кибернетичната отбрана;

45.  приветства активното участие на Албания в Берлинския процес, Групата на шестте от Западните Балкани и други регионални инициативи, както и приноса ѝ за укрепване на профила на Съвета за регионално сътрудничество; приветства подписването на Съвместна декларация относно регионалното сътрудничество и добросъседските отношения в рамките на Берлинския процес; приветства проактивната роля на Албания за насърчаване на регионалното сътрудничество и добросъседските отношения с други държави, обхванати от процеса на разширяване, и със съседни държави — членки на ЕС, и подчертава, че добрите отношения са съществена част от процеса на разширяване; приветства официалното откриване на фонда за Западните Балкани, който следва да насърчава общите ценности и да развива регионалното сътрудничество между гражданите, гражданското общество и институциите в региона на Западните Балкани; приветства създаването на съвместната търговска палата на Албания и Сърбия в Тирана и насърчава укрепването на сътрудничеството в областта на търговията и бизнеса в региона; приветства продължаващите усилия за насърчаване на регионалното сътрудничество, по-специално в областта на опазването на околната среда, както е посочено в Адриатическата тристранна инициатива; припомня, че следва да се избягват изявления и действия, които биха могли да се отразят отрицателно на добросъседските отношения;

46.  отново потвърждава подкрепата си за инициативата за създаване на регионална комисия за установяване на фактите за всички жертви на военни престъпления и други тежки нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша Югославия (RECOM); настоятелно призовава правителството на Албания да поеме водещата роля за нейното създаване; подчертава значението на този процес, както и на активния ангажимент на всички регионални политически лидери, за да може RECOM да започне незабавно своята работа; насочва вниманието към коалицията за предложението на RECOM за план за действие с ясни дати и референтни показатели;

47.  силно приветства Албания за продължаващото пълно привеждане в съответствие с всички позиции и декларации на ЕС, направени в контекста на общата външна политика и политика на сигурност; призовава Албания да се присъедини към общата позиция на ЕС относно ненарушимостта на Римския статут на Международния наказателен съд и да се откаже от двустранното си споразумение за имунитет, сключено със Съединените американски щати; приветства активното участие на Албания в мисиите за управление на военни кризи в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, както и приноса на страната за мисиите на НАТО, имащи стратегическо значение за ЕС;

48.  настоятелно призовава органите на Албания да използват по най-ефективен начин средствата на ЕС във всички региони на страната; призовава Комисията да гарантира строго обвързване с условия при отпускането на средства от ИПП и да прави оценка, като част от своите доклади по държави, на ефективността на помощта по ИПП за Албания, особено по отношение на основните приоритети и съответните проекти;

49.  отбелязва конструктивната атмосфера на Дванадесетото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания, проведено на 12 и 13 февруари 2018 г. в Тирана; отбелязва подобряването на сътрудничеството между представителите на мнозинството и опозицията в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране; подчертава значението на продължаването на сътрудничеството между партиите по пътя на реформите за присъединяване към ЕС;

50.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителството и парламента на Албания.

(1) Терминът „роми“ се използва като обобщаващ термин, който включва различни сродни групи, независимо дали те водят уседнал начин на живот или не, като например роми, ашкали, гюпти и др., които може да имат различна култура и различен начин на живот.

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност