Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2147(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0334/2018

Předložené texty :

A8-0334/2018

Rozpravy :

PV 28/11/2018 - 26
CRE 28/11/2018 - 26

Hlasování :

PV 29/11/2018 - 8.16
CRE 29/11/2018 - 8.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0481

Přijaté texty
PDF 160kWORD 57k
Čtvrtek, 29. listopadu 2018 - Brusel
Zpráva o Albánii za rok 2018
P8_TA(2018)0481A8-0334/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o zprávě Komise o Albánii za rok 2018 (2018/2147(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu o stabilizaci a přidružení mezi EU a Albánií,

–  s ohledem na závěry přijaté Evropskou radou ve dnech 19.– 20. června 2003 a na Soluňskou agendu pro země západního Balkánu,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady ze dnů 26.–27. června 2014 o udělení statusu kandidátské země pro členství v EU Albánii,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady pro všeobecné záležitosti ze dne 26. června 2018,

–  s ohledem na závěry Evropské rady, která se konala ve dnech 28.–29. června 2018,

–  s ohledem na doporučení vysokého komisaře Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) pro národnostní menšiny k návrhu sekundárního právního předpisu na ochranu národnostních menšin v Albánii,

–  s ohledem na prohlášení summitu EU a zemí západního Balkánu ze dne 17. května 2018 a na jeho „sofijský program priorit“,

–  s ohledem na závěry 9. zasedání Rady stabilizace a přidružení EU-Albánie, které se konalo dne 15. listopadu 2017,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. února 2018 s názvem „Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu“, COM(2018)0065,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. dubna 2018 nazvané „Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018“ (COM(2018)0450), doprovázené pracovním dokumentem útvarů Komise nazvaným „Zpráva o Albánii za rok 2018“ (SWD(2018)0151),

–  s ohledem na doporučení přijatá na 12. schůzi Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení mezi EU a Albánií (SAPC), která se konala ve dnech 12.–13. února 2018 v Tiraně,

–  s ohledem na výsledek průzkumu Světové banky a Rozvojového programu OSN z roku 2017 o marginalizovaných Romech na západním Balkáně, který podpořila Evropská Komise,

–  s ohledem na společný pracovní dokument útvarů nazvaný „Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020)“,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Albánii,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0334/2018),

A.  vzhledem k tomu, že rozšiřování EU i nadále představuje strategickou investici do míru, demokracie, prosperity, bezpečnosti a stability v Evropě;

B.  vzhledem k tomu, že Albánie i nadále stabilně pokračovala v dosahování pokroku na cestě ke splnění politických kritérií a všech pěti klíčových priorit pro zahájení jednání o přistoupení a současně dále konsolidovala demokratické instituce a postupy;

C.  vzhledem k tomu, že Komise doporučila zahájit jednání o přistoupení s Albánií s ohledem na znatelný pokrok, jehož tato země dosáhla při plnění těchto pěti klíčových priorit; vzhledem k tomu, že jednání o přistoupení umožní EU podrobněji prozkoumat situaci a představují mocný katalyzátor provádění dalších reforem a upevňování demokratických institucí a postupů;

D.  vzhledem k tomu, že Evropská rada dne 28. června 2018 přijala závěry Rady z 26. června 2018 stanovující cestu k zahájení přístupových jednání v červnu 2019;

E.  vzhledem k tomu, že výzvy přetrvávají a je třeba je rychle a účinně řešit v duchu dialogu a spolupráce;

F.  vzhledem k tomu, že konstruktivní dialog mezi vládou a opozicí ohledně reforem souvisejících s EU má pro dosažení pokroku v programu reforem ku prospěchu občanů a přiblížení země k EU zásadní význam;

G.  vzhledem k tomu, že veřejnost v Albánii široce podporuje přistoupení této země k EU;

H.  vzhledem k tomu, že právní stát je jednou ze základních hodnot, na nichž je EU založena, a že je tato hodnota ústředním prvkem procesu rozšíření i procesu stabilizace a přidružení; vzhledem k tomu, že k řešení zbývajících důležitých úkolů v této oblasti a v boji proti korupci a organizovanému zločinu, jakož i při ochraně základních práv, jsou nezbytné reformy, zejména zajištění nezávislého, nestranného, odpovědného a účinného soudnictví;

I.  vzhledem k tomu, že ochrana svobody náboženského vyznání, kulturního dědictví a práv menšin patří mezi základní hodnoty Evropské unie;

J.  vzhledem k tomu, že Albánie ratifikovala všechny základní úmluvy Mezinárodní organizace práce, zejména Úmluvu o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se z roku 1948 (č. 87) a Úmluvu o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat z roku 1949 (č. 98);

K.  vzhledem k tomu, že každá země usilující o přistoupení je posuzována individuálně na základě svých výsledků a o harmonogramu přistoupení rozhoduje rychlost a kvalita reforem;

L.  vzhledem k tomu, že regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy jsou pro pokrok Albánie na cestě k přistoupení k EU klíčové;

1.  vítá posílené úsilí Albánie v této oblasti, které vede ke stabilnímu pokroku při provádění reforem spojených s EU, zejména pokud jde o komplexní reformu justice; vyzývá Albánii, aby konsolidovala již přijaté reformy a aby se i nadále připravovala na povinnosti vyplývající z členství v EU, a to ve všech kapitolách;

2.  plně podporuje doporučení Komise, aby byla zahájena přístupová jednání, čímž uznáme reformní úsilí Albánie; bere na vědomí rozhodnutí Rady o opětovném zhodnocení situace v červnu 2019; vítá jasnou cestu, která byla nastíněna pro zahájení přístupových jednání v roce 2019, a zdůrazňuje skutečnost, že již začal proces přípravného prověřování; připomíná, že rozhodnutí o zahájení jednání bude záležet na dalším pokroku reformního procesu; vyzývá Radu, aby objektivně a spravedlivě zhodnotila pokrok, kterého země dosáhla a aby do konce uvedeného roku svolala první mezivládní konferenci, a vybízí Albánii k odpovídajícímu udržení tempa reforem; domnívá se, že by zahájení jednání pozitivně přispělo k posílení demokracie a právního státu tím, že by přineslo další pobídky podněcující reformní proces a posílilo jeho kontrolu;

3.  vyzývá Komisi, aby při jednání o kapitole 23 (soudnictví a základní práva) a kapitole 24 (právo, svoboda a bezpečnost) uplatnila posílený přístup;

4.  připomíná, že je třeba posílit dohledové pravomoci albánského parlamentu, a to i ve věci přistoupení k EU; vyzývá k efektivnějšímu využívání různých mechanismů a institucí dohledu, včetně vyšetřovacích výborů; vítá přijetí kodexu chování albánského parlamentu, který posílí integritu a transparentnost parlamentního procesu a důvěru veřejnosti v tuto instituci; zdůrazňuje potřebu mechanismu prosazování, včetně sankcí, aby byl tento kodex účinný; poukazuje na klíčovou úlohu Výboru pro unijní integraci a odpovědnost Národní rady pro evropskou integraci jakožto fóra pro konzultace ohledně příprav na přistoupení; ve snaze o zlepšení schopnosti albánského parlamentu vytvářet kvalitní právní předpisy v souladu s acquis EU a vykonávat svou úlohu dohledu požaduje pokračování ve spolupráci s albánským parlamentem v rámci podpůrného programu Evropského parlamentu pro parlamenty zemí, které jsou součástí procesu rozšiřování;

5.  zdůrazňuje význam zvyšování povědomí široké veřejnosti o procesu přistoupení k EU a úloze zúčastněných unijních a albánských orgánů;

6.  naléhavě vyzývá k tomu, aby byly učiněny kroky a přijata legislativní a správní opatření s cílem vyřešit dosud nezohledněná doporučení Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR); zdůrazňuje, že je zapotřebí inkluzivní a včasná volební reforma s cílem posílit důvěru veřejnosti ve volební proces; připomíná, že je třeba věnovat řádnou pozornost obviněním z protiprávního a neohlášeného financování politických stran; vítá práci ad hoc výboru albánského parlamentu pro volební reformu ve věci nezávislosti a odpolitizování volební správy, transparentnosti financování volebních kampaní, registrace voličů, kupování hlasů, využívání nových volebních technologií a hlasování ve volbách mimo území země a vybízí jej, aby dospěl ke konsenzu ohledně nezbytných reforem a tyto reformy přijal s dostatečným předstihem před volbami do místních zastupitelstev v roce 2019;

7.  vítá revizi albánského zákona o financování politických stran; opět vyzývá albánské politické strany, aby splnily svou povinnost zajistit, že budou pachatelé trestné činnosti vyloučeni z výkonu veřejných funkcí, a to ve všech složkách moci a na všech úrovních vlády;

8.  opakuje, že klíčovými prvky úsilí o dosažení pokroku na cestě k přistoupení k EU a také řádného fungování demokratického režimu jsou konstruktivní politický dialog, ochota ke kompromisu a neochvějný závazek provádět a konsolidovat reformy ve všech pěti klíčových prioritních oblastech; vítá rostoucí spolupráci obou politických táborů a široký konsensus mezi stranami, jehož bylo dosaženo při projednávání některých klíčových reforem; vyzývá veškeré politické síly, aby vynakládaly větší úsilí o navázání skutečného politického dialogu a konstruktivně spolupracovaly, čímž podpoří proces reforem; opakuje své hluboké přesvědčení, že politický dialog by měl probíhat v rámci demokratických institucí; je hluboce znepokojen de facto bojkotem parlamentního procesu, k němuž se uchýlila opozice po letní přestávce v roce 2018;

9.  zdůrazňuje, že klíčovým požadavkem albánských občanů je reforma soudnictví, která je rovněž předpokladem pro obnovení důvěry veřejnosti v právní stát, veřejné instituce a politické zástupce; opakuje, že důvěryhodnost a účinnost celkového reformního procesu, zejména boje proti korupci a organizovanému zločinu, a uplatňování majetkových práv záleží na úspěchu procesu prověřování a na setrvalém a rozhodném provádění reformy soudnictví;

10.  vítá pokrok, jehož bylo dosaženo v rámci reformy soudnictví zaměřené na posílení nezávislosti, odpovědnosti, profesionality a účinnosti justičních orgánů země a při prohlubování důvěry veřejnosti v justiční orgány; lituje, že výkon spravedlnosti zůstává pomalý a neefektivní; konstatuje, že proces nového hodnocení všech soudců a státních zástupců již poskytuje první hmatatelné výsledky; vítá skutečnost, že většina prioritních otázek již byla rozpracována; vyzývá však albánské orgány, aby dále urychlily nestranný proces prověřování, aniž by přitom snížily jeho kvalitu či ohrozily jeho spravedlivost; zdůrazňuje, že je důležité provádět proces prověřování v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy, a vyzývá Albánii, aby pokračovala v úzké spolupráci s mezinárodní kontrolní operací; bere na vědomí první případy odmítnutí nebo dobrovolného odstoupení kandidátů před jejich slyšením; v této souvislosti se domnívá, že příprava příští generace soudců a státních zástupců je ještě důležitější, a vyjadřuje proto politování nad tím, že politické strany v Albánii dosud nedosáhly dohody ohledně nezbytných změn v zákoně o postavení soudců a státních zástupců, pokud jde o větší rozsah náboru a odborné přípravy; vyzývá k tomu, aby byly prověřovacím orgánům setrvale poskytovány odpovídající finanční a lidské zdroje;

11.  naléhavě vybízí albánské orgány, aby co nejdříve dokončily zavádění nových justičních orgánů a obnovily fungování Ústavního soudu a Nejvyššího soudu; zdůrazňuje, že je třeba podporovat účinné fungování těchto institucí prostřednictvím přiměřených lidských zdrojů a financování;

12.  vítá setrvalý pokrok na cestě k zavedení občansky příznivější, transparentnější, profesionálnější a depolitizované státní správy, a to i na místní úrovni; naléhavě vyzývá k plnému provedení doporučení orgánů dohledu a doporučení ombudsmana; konstatuje rovněž pokrok, jehož bylo dosaženo s ohledem na územní reformu a další správní a finanční konsolidaci nově vytvořených obcí, jakož i zavedení konzultativní rady pro posílení koordinace mezi ústřední vládou a místními samosprávami; vítá zavedení místních kanceláří a koordinátorů EU;

13.  vyzývá k dalšímu posílení správní kapacity orgánů a subjektů zodpovědných za provádění reforem spojených s přistoupením, za provádění právních předpisů EU ve vnitrostátním právu a za přípravy jednání o přistoupení k EU;

14.  oceňuje výrazné zdokonalení právního a institucionálního rámce s cílem předcházet korupci a odstranit ji z veřejných institucí, neboť korupce je stále jedním z největších problémů; vyzývá k dalšímu úsilí směřujícímu ke snížení míry korupce, s níž se každodenně potýkají albánští občané, ke zlepšení investičního prostředí a k zaručení právní jistoty pro investice; zdůrazňuje, že s vysoce postavenými úředníky by v případě jejich obvinění nemělo být zacházeno lépe než s obyčejnými občany; vyzývá Albánii, aby zintenzivnila využívání finančních vyšetřování, zavedla záznamy o zabavení a konfiskaci/vymáhání majetku pocházejícího z trestné činnosti související s korupcí a dosáhla konkrétních výsledků v boji proti obchodu s drogami a praní peněz;

15.  vítá nedávné změny provedené v albánské protikorupční legislativě; zdůrazňuje, že je třeba dokončit zřizování Státního úřadu pro vyšetřování a zvláštního soudu a státního zastupitelství pro boj proti korupci a organizované trestné činnosti; vyzývá k dalšímu zlepšení interinstitucionální spolupráce a výměny informací mezi policií a státními zastupitelstvími; vítá prověrku personálu donucovacích orgánů na základě zákona o prověřování policistů;

16.  vyzývá k tomu, aby byla věnována větší pozornost politické korupci a korupčním vztahům mezi soukromým a veřejným sektorem; požaduje zlepšení výsledků v oblasti proaktivního vyšetřování, stíhání a pravomocného odsouzení v souvislosti s bojem proti korupci a organizované trestné činnosti, včetně případů na vysoké úrovni;

17.  vítá pokrok, jehož bylo dosaženo v boji proti organizovanému zločinu, obzvláště nedávná zatčení členů zločinné skupiny Bajri, a požaduje další hmatatelné a udržitelné výsledky, a to i v konkrétní oblasti boje proti pěstování omamných látek a obchodování s nimi, prostřednictvím akčních plánů na boj proti pěstování konopí; vítá skutečnost, že albánská policie je stále aktivnější v boji proti organizovanému zločinu, a je potěšen posílenou mezinárodní policejní spolupráci ze strany Albánie (která vedla k úspěšným operacím proti zločineckým sítím), a to i v rámci společných pracovních skupin s členskými státy; je přesvědčen, že je třeba dále konsolidovat spolupráci mezi policií, státním zastupitelstvím a dalšími příslušnými agenturami a institucemi;

18.  naléhavě vybízí albánské orgány, aby přijaly rozhodná opatření na rozprášení zločineckých sítí, které se zabývají nezákonným obchodem s lidmi, palnými zbraněmi a drogami, a na zvýšení počtu pravomocných odsouzení, a nikoli jen případů vyšetřování a stíhání, a to zejména vysoce postavených členů organizovaných zločineckých skupin; poukazuje na potřebu zintenzivnit úsilí o zabránění obchodování s lidmi se zvláštní pozorností věnovanou dětem bez doprovodu a dětským obětem obchodování s lidmi, zejména mezi dětmi na ulici;

19.  opět albánské orgány vyzývá, aby účinně a transparentně zajistily prosazování a pokrok při ochraně majetkových práv a zohlednily současně registraci majetku, restituce a náhrady; vyzývá k tomu, aby bylo dosaženo nezbytného pokroku při digitalizaci a mapování majetku; naléhavě vybízí albánské orgány, aby odpovídajícím způsobem informovaly občany o jejich právech a metodách pro účinné uplatnění jejich nároků; poukazuje na význam účinného systému majetkových práv pro zajištění právního státu a přitažlivého podnikatelského prostředí;

20.  vítá kroky, které byly učiněny s cílem posílit ochranu lidských práv, práv menšin a antidiskriminačních politik, včetně rovného zacházení s příslušníky všech menšin; vítá přijetí rámcového zákona o menšinách, v němž bylo zrušeno rozlišování mezi národnostními menšinami a etnicko-jazykovými komunitami a byla zavedena zásada sebeurčení, zákaz diskriminace a právo na ochranu kultur, tradic a mateřských jazyků; vyzývá k jeho plnohodnotnému provádění v praxi a vybízí Albánii, aby pokračovala ve svém úsilí a přijala nezbytné sekundární právní předpisy k tomuto rámcovému zákonu v souladu s evropskými normami a aby zajistila účast všech příslušných zúčastněných stran na jejich přípravě; zdůrazňuje, že je třeba přijmout opatření na další zlepšení vzdělávání, zdraví, míry zaměstnanosti a životních podmínek Romů, Egypťanů a dalších etnických menšin;

21.  bere na vědomí napětí, které vzniklo v důsledku incidentu, při němž přišel o život Konstantinos Katsifas, což byl příslušník řecké národnostní menšiny s dvojím (albánským a řeckým) občanstvím, kterého zastřelily albánské zvláštní policejní jednotky (RENEA) při vzpomínkovém aktu na řecké vojáky padlé v průběhu druhé světové války v Bularatu konaném dne 28. října 2018; vyzývá ke zdrženlivosti na všech stranách a očekává, že albánské orgány vyšetří a objasní okolnosti, které k této smrti vedly;

22.  vítá pokrok, kterého bylo dosaženo při zvyšování účasti žen na politickém životě a jejich zastoupení v politice, především v důsledku zavedení systému genderových kvót, a rovné zastoupení žen v nové vládě; znovu však opakuje, že je znepokojen diskriminací vůči ženám a dívkám, které patří do znevýhodněných skupin a do skupin na okraji společnosti, jako jsou romské ženy(1) a zdravotně postižené ženy, a nedostatkem vhodných opatření na jejich ochranu, jakož i doposud platným ustanovením diskriminujícím ženy v mnoha zákonech, obtížným přístupem žen ke spravedlnosti, podílem žen na neformálním trhu práce a vysokým počtem případů domácího násilí na ženách a dívkách, zejména těch z nich, které patří do zranitelných skupin; vyzývá k tomu, aby se tyto problémy odpovídajícím způsobem řešily, a oceňuje, že bylo přijato usnesení o boji proti genderově podmíněnému násilí a zřízen parlamentní podvýbor pro rovnost pohlaví;

23.  zdůrazňuje, že ženy žijící ve venkovských a vzdálených oblastech a romské a egyptské ženy mají nadále omezený přístup k základní zdravotní péči a službám v oblasti sexuálního a reproduktivního zdraví a často nejsou obeznámeny s dostupností těchto služeb; vyzývá proto albánské úřady, aby zajistily vyšší povědomí o těchto službách a zajistily, aby byly tyto služby dostupné, dosažitelné a kvalitní;

24.  vítá, že došlo k posílení legislativního rámce pro oblast dětských práv v důsledku přijetí zákona na ochranu dětských práv, zákona o trestním soudnictví pro děti a „dětské agendy 2020“; připomíná, že je třeba ještě zlepšit instituční mechanismy na ochranu práv dětí; naléhavě žádá orgány, aby uplatňovaly sekundární právní předpisy na ochranu práv dětí a mladistvých, a vyzývá k podstatnému zvýšení finančních příspěvků určených na systém ochrany dítěte, zvláště pak zařízení pro ochranu dětí na místní a regionální úrovni;

25.  oceňuje klima tolerance a spolupráce, které panuje mezi náboženskými komunitami v Albánii; vyzývá albánské úřady, aby účinně bojovaly proti nenávistným výrokům a vylučování a diskriminaci menšin, včetně osob z řad LGBTI; vítá, že pět albánských obcí před nedávnem přijalo akční plány pro rovnost pohlaví v souladu s Evropskou chartou pro rovné postavení žen a mužů v místním životě;

26.  vyzývá albánské úřady, aby posílily svou spolupráci s organizacemi občanské společnosti a zajistily účinnou účast veřejnosti a její konzultaci v průběhu celého rozhodovacího procesu a probíhajícího procesu integrace, a na celostátní i na místní úrovni, s cílem posílit demokracii a transparentnost; upozorňuje na skutečnost, že je třeba reformovat právní a fiskální rámec uplatňovaný na organizace občanské společnosti a také veřejné financování, které je poskytováno těmto organizacím zabývajícím se lidskými právy, demokracií a právním státem, včetně organizacím monitorujícím určité jevy, organizacím hájícím zájmy znevýhodněných skupin a malým místním organizacím, neboť finanční udržitelnost je pro velký počet těchto organizací značnou výzvou; stávající postup se vyznačuje zdlouhavými postupy a vysokými náklady a současný daňový systém vytváří pro organizace občanské společnosti značnou zátěž a omezuje jak podnikové, tak i individuální dárcovství; připomíná, že občanská společnost se silným postavením je klíčovým prvkem dynamické demokracie a má strategický význam pro přeměnu Albánie v členský stát EU;

27.  vítá, že byla podepsána dohoda o spolupráci mezi albánskou vládou a Mezinárodní komisí pro pohřešované osoby, díky které bude moci komise přispět k pátrání po pohřešovaných osobách z doby komunistického režimu a k jejich identifikaci;

28.  vyzývá albánské orgány, aby posílily své politiky ve vztahu ke zdravotně postiženým osobám, které se i nadále potýkají s obtížemi, pokud jde o jejich přístup ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a sociálním službám a o jejich účast na rozhodování;

29.  s politováním konstatuje zpoždění při zřizování Regionální kanceláře pro spolupráci mládeže (RYCO) v Tiraně; naléhavě úřady vybízí, aby podporovaly činnosti kanceláře RYCO a činily tak flexibilním způsobem, který umožní co největšímu počtu mladých lidí těžit z její práce;

30.  znovu zdůrazňuje zásadní význam profesionálních a nezávislých soukromých i veřejnoprávních sdělovacích prostředků; konstatuje určitý pokrok, kterého bylo dosaženo, pokud jde o albánský úřad pro audiovizuální sdělovací prostředky a veřejnoprávní vysílací stanice; vyzývá k přijetí opatření zaměřených na posílení finanční transparentnosti reklam státu ve sdělovacích prostředcích; vyzývá k přijetí opatření na posílení ochrany pracovních a sociálních práv novinářů;

31.  vítá zřízení albánské rady pro sdělovací prostředky a zdůrazňuje její úlohu při stanovování vysokých etických a profesních standardů pro novináře a sdělovací prostředky, přičemž současně podporuje jejich nezávislost a svobodu; vítá přijetí přepracovaného etického kodexu pro novináře i etických pokynů pro internetové sdělovací prostředky a vyzývá k posílení jejich zásad s cílem zachovat důvěru veřejnosti, pravdivost, poctivost, integritu, nezávislost a odpovědnost;

32.  naléhavě vybízí albánské orgány, aby zintenzivnily své reformy zaměřené na zvýšení konkurenceschopnosti a na potírání neformální ekonomiky; zdůrazňuje, že investicím a udržitelnému rozvoji Albánie nadále brání korupce, nedostatky ve fungování právního státu a těžkopádné regulační procesy; vyzývá k dalšímu zlepšení podnikového a investičního prostředí prostřednictvím zajištění předvídatelného regulačního a legislativního prostředí, právní jistoty, právního státu, vymahatelnosti vlastnických práv a posíleného prosazování smluvních závazků, důrazného prosazování fiskální konsolidace a posílení daňové správy;

33.  zdůrazňuje, že je v průběhu procesu přistupování třeba dosáhnout pozitivní konvergence sociálních standardů; vítá přijetí sofijského programu priorit, a zejména pak jeho zaměření na socioekonomický rozvoj a na mladé lidi; vyzývá albánské orgány, aby znovu posoudily úlohu partnerství veřejného a soukromého sektoru a jejich dopad na společné statky a na statky veřejného zájmu, jako jsou dálnice, zdraví, příroda a kulturní dědictví v souladu s povinnostmi stanovenými organizací UNESCO; vyzývá Albánii, aby zveřejnila kritéria pro udělování sociální pomoci;

34.  je znepokojen negativními dopady zrušení albánského ministerstva sociálních věcí – k němuž došlo v důsledku přeskupení vlády – na tvorbu politik v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti; vyzývá albánské orgány, aby posílily svou spolupráci s odborovými svazy a prohloubily sociální dialog; naléhavě je vyzývá, aby řešily problém vysoké míry nezaměstnanosti, zejména mezi mladými lidmi a ženami, a aby bojovaly proti dětské práci; žádá, aby dále zvýšily kvalitu vzdělávání a zároveň zaručily, aby vzdělání zůstalo i nadále dostupné pro všechny obyvatele;

35.  oceňuje, že míra nezaměstnanosti v Albánii podle albánského statistického úřadu (INSTAT) klesla; zdůrazňuje, že je nutné zkvalitnit vzdělávací systém, včetně zvýšení jeho kapacity, aby lidé mohli získávat lepší znalosti a dovednosti odpovídající potřebám trhu práce; zdůrazňuje, že je třeba podporovat dlouhodobý růst rozvojem kapacity pro absorpci technologií, výzkum, vývoj a inovace;

36.  naléhavě vyzývá vládu, aby modernizovala vzdělávací systém s cílem budovat inkluzivnější společnost, omezovat nerovnosti a diskriminaci a lépe vybavit mladé lidi dovednostmi a znalostmi;

37.  vítá závazek Albánie provádět agendu v oblasti propojení v rámci berlínského procesu a přijetí balíčku nástroje předvstupní pomoci (NPP) 2018, který zahrnuje strategicky důležitý projekt v oblasti infrastruktury, a to rekonstrukci přístavu Durrës, což zlepší spojení Albánie s Chorvatskem a Itálií a umožní vnitrozemským sousedům Albánie, Kosovu a Makedonii, přístup k námořním přepravním trasám; naléhavě žádá albánské orgány, aby zrychlily plánování a budování albánských částí transevropských sítí a aby pokračovaly v harmonizaci právního rámce s acquis EU; podporuje návrh na snížení poplatků za roaming na západním Balkáně s cílem podpořit prostředí příznivé pro trh i investice na cestě k digitální ekonomice; konstatuje, že ve venkovských oblastech Albánie žije 40 % obyvatelstva, ale pouze 1 % z nich má připojení na internet;

38.  znovu opakuje, nakolik důležité je zlepšit veřejnou infrastrukturu v zemích západního Balkánu a propojení s členskými státy EU; doporučuje, aby orgány urychlily výstavbu hlavních infrastrukturních projektů, jako je železniční spojení a moderní dálnice mezi Tiranou a Skopje v rámci koridoru VIII;

39.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad některými hospodářskými projekty, které vedly k vážnému poškození životního prostředí v chráněných oblastech, jak tomu bylo např. u budování rozsáhlých turistických středisek a vodních elektráren podél řek Vjosa a Valbona; doporučuje Albánii, aby přezkoumala svou strategii pro oblast obnovitelné energie a snížila závislost při výrobě elektřiny na vodních elektrárnách; žádá proto příslušné orgány, aby blíže přezkoumaly možnosti investic do projektů zaměřených na obnovitelné energie jiné než vodní energie; naléhavě vybízí příslušné orgány, aby zvýšily kvalitu strategického vyhodnocování vlivů na životní prostředí a posuzování vlivů na životní prostředí a veřejných konzultací ohledně takových projektů, přičemž se zohlední stanovisko místní komunity; naléhavě žádá Evropskou banku pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční banku, aby přehodnotily podporu, již poskytují projektům vodních elektráren, pokud u nich nebylo provedeno náležité předběžné strategické vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani posouzení vlivů na životní prostředí; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby byl projekt transjadranského plynovodu (TAP) v souladu s environmentálními a sociálními aspekty acquis; opakuje svou výzvu Albánii, aby provedla příslušná opatření v oblasti nakládání s odpady a sladila je s environmentálním acquis EU;

40.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že Albánie zůstává i nadále zemí západního Balkánu, z níž pochází největší počet nezákonných vstupů do EU a pobytu, jakož i nepodložených žádostí o azyl v členských státech; vyzývá ke zpřísnění opatření přijatých v uplynulých měsících s cílem řešit účinně fenomén nepodložených žádostí o azyl v EU a příjezdu nezletilých osob bez doprovodu a řešit i hluboké příčiny tohoto fenoménu; vybízí k přijetí konkrétních opatření na podporu zaměstnanosti (zejména mladých lidí) a vzdělávání a zlepšení životních podmínek a zdraví; vyzývá albánské orgány, aby zavedly systémy, které rodinám a dětem po návratu do země pomohou úspěšně se opět začlenit do společnosti;

41.  vítá kroky, které vedly k přijetí dohody o operativní spolupráci mezi Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a Albánií, která se tak stala první zemí v regionu, s níž byla taková dohoda uzavřena, a vybízí k další spolupráci na operativní úrovni;

42.  vyzývá albánskou vládu, aby dodržovala ustanovení článku 3 Evropské úmluvy o vydávání, kterou vypracovala Rada Evropy, a článku 19 Listiny základních práv EU a aby nepovolila vydávání osob za politické trestné činy nebo v případě, že by jednotlivec mohl být v zemi, která žádá o jeho vydání, vystaven mučení nebo nelidskému zacházení;

43.  oceňuje úspěch, jehož Albánie dosáhla při snižování počtu osob odcházejících bojovat do zahraničí; vítá regionální spolupráci, které bylo dosaženo ve věci boje s potenciálními teroristickými hrozbami; opakuje, že je třeba přijmout další opatření zaměřená na rozrušení finančních toků spojených s financováním terorismu, na posílení mechanismů pro prevenci a sledování, do kterých se zapojí občanská společnost a náboženské komunity, a na řešení problému radikalizace on-line; znovu opakuje, že je třeba dále zlepšit programy na znovuzačlenění navracejících se osob a jejich rodin a předcházet radikalizace ve vězení, a to prostřednictvím většího zapojení občanské společnosti a náboženských komunit;

44.  vyzývá k užší spolupráci mezi Albánií a EU v otázkách kybernetické kriminality a kybernetické obrany;

45.  vítá aktivní účast Albánie na berlínském procesu, na iniciativě šesti zemí západního Balkánu a na dalších regionálních iniciativách a její přínos k posílení profilu Rady pro regionální spolupráci; vítá, že bylo v rámci berlínského procesu podepsáno společné prohlášení o regionální spolupráci a dobrých sousedských vztazích; vítá proaktivní úlohu Albánie při podporování regionální spolupráce a dobrých sousedských vztahů s dalšími zeměmi, které jsou angažovány v procesu rozšíření EU, a se sousedskými členskými státy a zdůrazňuje, že dobré vztahy jsou zásadní součástí procesu rozšíření; vítá zahájení činnosti fondu pro země západního Balkánu, který by měl podporovat společné hodnoty a rozvíjet regionální spolupráci mezi občany, občanskou společnosti a institucemi v regionu západního Balkánu; vítá zřízení Albánsko-srbské smíšené obchodní komory v Tiraně a vybízí k posílení obchodní a podnikatelské spolupráce v regionu; vítá setrvalé úsilí o posílení regionální spolupráce, zejména v oblasti ochrany přírody, jak je uvedeno v Jaderské trojstranné iniciativě; připomíná, že je třeba se vyvarovat prohlášení a kroků, jež mohou poškodit dobré sousedské vztahy;

46.  znovu vyjadřuje svou podporu iniciativě usilující o zřízení regionální komise pro zjišťování skutečností o válečných zločinech a dalším závažném porušování lidských práv v bývalé Jugoslávii (RECOM); naléhavě žádá albánskou vládu, aby se v souvislosti se zřízením této komise chopila vedoucí úlohy; zdůrazňuje, že tento proces a aktivní zapojení všech regionálních politických vrcholných představitelů jsou důležité pro to, aby mohla komise zahájit svou činnost bez dalšího odkladu; upozorňuje na návrh akčního plánu vypracovaný koalicí pro komisi RECOM, který obsahuje jasná data a referenční hodnoty;

47.  velmi oceňuje, že Albánie jedná i nadále v souladu se všemi postoji a prohlášeními EU v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky; vyzývá Albánii, aby sladila svůj postoj se společným postojem EU ve věci integrity Římského statutu Mezinárodního trestního soudu a aby odstoupila od dvoustranné dohody o imunitě se Spojenými státy; oceňuje aktivní účast Albánie ve vojenských misích krizového řízení v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky i to, že se podílí na misích NATO, které mají pro EU strategický význam;

48.  naléhavě vybízí albánské orgány, aby ve všech regionech své země využívaly fondy EU tím nejúčinnějším způsobem; vyzývá Komisi, aby zajistila striktní podmíněnost prostředků nástroje předvstupní pomoci a vyhodnotila (v rámci svých zpráv o jednotlivých zemích) účinnost této pomoci v případě Albánie, zejména pokud se jedná o klíčové priority a relevantní projekty;

49.  bere na vědomí konstruktivní atmosféru na 12. schůzi Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení mezi EU a Albánií (SAPC), která se konala v Tiraně ve dnech 12.–13. února 2018; bere na vědomí posílenou spolupráci, které bylo dosaženo mezi vládními a opozičními zástupci v SAPC; zdůrazňuje, že je na cestě směřující k přistoupení k EU důležité pokračovat ve spolupráci napříč stranami;

50.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládě a parlamentu Albánie.

(1) Výraz „Rom“ je obecný termín, který zahrnuje různé příbuzné skupiny, ať žijí usazeně či nikoli, jako např. Romy, Aškalije, Egypťany atd., jejichž kultura a životní styl se mohou lišit.

Poslední aktualizace: 6. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí