Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2147(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0334/2018

Pateikti tekstai :

A8-0334/2018

Debatai :

PV 28/11/2018 - 26
CRE 28/11/2018 - 26

Balsavimas :

PV 29/11/2018 - 8.16
CRE 29/11/2018 - 8.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0481

Priimti tekstai
PDF 154kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d. - Briuselis
2018 m. ataskaita dėl Albanijos
P8_TA(2018)0481A8-0334/2018

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Albanijos (2018/2147(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas ir Salonikų darbotvarkę Vakarų Balkanų valstybėms,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 26–27 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą suteikti Albanijai ES narystės siekiančios šalies kandidatės statusą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 26 d. Bendrųjų reikalų tarybos susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą,

–  atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) vyriausiojo tautinių mažumų reikalų komisaro rekomendacijas dėl antrinės teisės aktų dėl tautinių mažumų apsaugos Albanijoje projekto,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 17 d. ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimo deklaraciją ir Sofijos prioritetų darbotvarkę,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 15 d. vykusį Albanijos ir ES stabilizacijos ir asociacijos tarybos devintąjį susitikimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 6 d. Komisijos komunikatą „Įtikinama plėtros perspektyva ir didesnis ES įsipareigojimas Vakarų Balkanų šalims“ (COM(2018)0065),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 17 d. Komisijos komunikatą „2018 m. komunikatas dėl ES plėtros politikos“ (COM(2018)0450) ir prie jo pridėtą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2018 m. ataskaita dėl Albanijos“ (SWD(2018)0151),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 12–13 d. Tiranoje vykusiame ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto (SAPK) 12-ajame posėdyje priimtas rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. Pasaulio Banko bei pagal Jungtinių Tautų vystymo programą atliktos apklausos, kurią parėmė Komisija, dėl marginalizuotų romų Vakarų Balkanų šalyse išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. priimtą bendrą tarnybų darbinį dokumentą „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Albanijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0334/2018),

A.  kadangi ES plėtra ir toliau reiškia strateginį investavimą į taiką, demokratiją, gerovę, saugumą ir stabilumą Europoje;

B.  kadangi Albanija toliau darė nuoseklią pažangą siekdama atitikti politinius kriterijus ir įgyvendinti penkis pagrindinius prioritetus, kad galėtų pradėti stojimo derybas, ir konsoliduodama demokratines institucijas ir praktiką;

C.  kadangi, atsižvelgdama į padarytą gerą pažangą įgyvendinant penkis pagrindinius prioritetus, Komisija rekomendavo pradėti stojimo derybas su Albanija; kadangi stojimo derybos sudarys sąlygas Europos Sąjungai atidžiau tikrinti ir labai paskatins toliau vykdyti reformas ir įtvirtinti demokratines institucijas bei praktiką;

D.  kadangi 2018 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino 2018 m. birželio 26 d. Tarybos išvadas ir taip sudarytos sąlygos 2019 m. birželio mėn. pradėti stojimo derybas;

E.  kadangi vis dar yra problemų, kurias reikia greitai ir veiksmingai spręsti palaikant dialogą ir bendradarbiaujant;

F.  kadangi konstruktyvus vyriausybės ir opozicijos dialogas su ES susijusių reformų klausimais tebėra itin svarbus elementas siekiant daryti pažangą įgyvendinant reformų darbotvarkę piliečių labui ir priartinti šalį prie ES;

G.  kadangi visuomenė plačiai pritaria Albanijos stojimui į ES;

H.  kadangi teisinė valstybė yra viena iš pagrindinių vertybių, kuria grindžiama ES ir kuri yra tiek plėtros proceso, tiek stabilizacijos ir asociacijos proceso pagrindas; kadangi reformos yra būtinos siekiant išspręsti likusius svarbius uždavinius šioje srityje, visų pirma, užtikrinti nepriklausomas, nešališkas, atskaitingas ir veiksmingas teismines institucijas ir kovoti su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu, taip pat užtikrinti pagrindinių teisių apsaugą;

I.  kadangi religijos laisvės, kultūros paveldo ir mažumų teisių apsauga yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių;

J.  kadangi Albanija ratifikavo visas pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas, įskaitant, visų pirma, 1948 m. Konvenciją dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo (Nr. 87) ir 1949 m. Konvenciją dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas (Nr. 98);

K.  kadangi kiekviena plėtros šalis vertinama individualiai pagal savo pasiekimus ir būtent reformų sparta ir kokybė lemia stojimo tvarkaraštį;

L.  kadangi regioninis bendradarbiavimas ir geri kaimyniniai santykiai yra labai svarbūs Albanijos pažangai siekiant narystės ES;

1.  palankiai vertina šioje srityje Albanijos aktyviau dedamas pastangas, nes taip skatinama nuolatinė pažanga įgyvendinant su ES susijusias reformas, visų pirma, visapusišką teisingumo sektoriaus reformą; ragina Albaniją įtvirtinti atliktas reformas ir toliau rengtis vykdyti su ES naryste susijusius įsipareigojimus pagal visus skyrius;

2.  visiškai pritaria Komisijos rekomendacijai pradėti stojimo derybas pripažįstant Albanijos pastangas vykdyti reformas; atkreipia dėmesį į Tarybos sprendimą pakartotinai įvertinti padėtį 2019 m. birželio mėn.; palankiai vertina pasirinktą aiškų kelią siekiant pradėti stojimo derybas 2019 m., taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad prasidėjo parengiamasis acquis peržiūros procesas; primena, kad sprendimas pradėti stojimo derybas priklausys nuo tolesnės reformų proceso pažangos; ragina Tarybą objektyviai ir sąžiningai įvertinti šalies pasiektą pažangą ir iki šių metų pabaigos sušaukti pirmąją tarpvyriausybinę konferenciją, ir skatina Albaniją išlaikyti reformų pagreitį; mano, kad derybų pradėjimas teigiamai prisidėtų prie demokratijos ir teisinės valstybės stiprinimo, nes suteiktų papildomų paskatų vykdyti reformų procesą ir labiau jį tikrinti;

3.  ragina Komisiją laikytis griežtesnio požiūrio derantis dėl 23 skyriaus (teisminės institucijos ir pagrindinės teisės) ir 24 skyriaus (teisingumas, laisvė ir saugumas);

4.  primena, kad būtina stiprinti Albanijos parlamento priežiūros pajėgumus, taip pat stojimo į ES procese; ragina veiksmingiau taikyti įvairius priežiūros mechanizmus ir naudotis institucijomis, įskaitant tyrimo komitetus; palankiai vertina tai, kad buvo priimtas Albanijos parlamento elgesio kodeksas, kuris padidins parlamento procesų atskaitingumą bei skaidrumą ir visuomenės pasitikėjimą šia institucija; pabrėžia, kad reikia sukurti vykdymo užtikrinimo mechanizmą, ir be kita ko, numatyti sankcijas, kad kodeksas būtų veiksmingas; pabrėžia itin svarbų ES integracijos komiteto vaidmenį ir Nacionalinės Europos integracijos tarybos pareigą būti konsultacijų dėl pasirengimo stojimui forumu; ragina toliau bendradarbiauti su Albanijos parlamentu pagal Europos Parlamento paramos plėtros šalių parlamentams programą, siekiant sustiprinti jo gebėjimus parengti kokybiškus teisės aktus, atitinkančius ES acquis, ir vykdyti priežiūros vaidmenį;

5.  pažymi, kad svarbu didinti visuomenės informuotumą apie stojimo į ES procesą ir ES bei susijusių Albanijos institucijų vaidmenį;

6.  primygtinai ragina imtis teisėkūros ir administracinių priemonių, kad būtų įgyvendintos likusios Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijos; pabrėžia, kad būtina laiku įgyvendinti visapusišką rinkimų reformą, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą rinkimų procesu; primena, kad reikia tinkamai atsižvelgti į įtarimus dėl neteisėto ir nedeklaruojamo politinių partijų finansavimo; palankiai vertina Albanijos parlamento ad hoc komiteto rinkimų sistemos reformos klausimais atliekamą darbą, susijusį su rinkimų administracijos nepriklausomumo ir depolitizavimo, kampanijų finansavimo skaidrumo, rinkėjų registracijos, balsų pirkimo, naujų balsavimo technologijų naudojimo ir balsavimo užsienyje aspektais, ir primygtinai ragina jį pasiekti bendrą sutarimą dėl reikiamų reformų ir jas laiku patvirtinti prieš 2019 m. vyksiančius vietos rinkimus;

7.  palankiai vertina persvarstytą Albanijos įstatymą dėl politinių partijų finansavimo; dar kartą ragina šalies politines partijas įvykdyti savo įsipareigojimus užtikrinti, kad visuose valdžios organuose ir visais lygmenimis pareigų valstybės tarnyboje negalėtų eiti baudžiamąja tvarka teisti asmenys;

8.  pakartoja, kad konstruktyvus politinis dialogas, noras siekti kompromiso, tvarus partijų tarpusavio bendradarbiavimas ir tvirtas įsipareigojimas įgyvendinti ir stiprinti reformas atsižvelgiant į visus penkis pagrindinius prioritetus yra itin svarbūs siekiant dar labiau paspartinti stojimo į ES procesą ir užtikrinti gerai veikiančią demokratinę santvarką; teigiamai vertina gerėjantį partijų tarpusavio bendradarbiavimą ir plataus masto sutarimą tarp partijų, pasiektą dėl tam tikrų svarbių reformų; ragina visas politines partijas toliau stengtis užmegzti tikrą politinį dialogą ir konstruktyviai bendradarbiauti ir taip paremti reformų procesą; pakartoja, kad yra tvirtai įsitikinęs, kad demokratinėse institucijose turėtų vykti politinis dialogas; yra labai susirūpinęs dėl to, kad po 2018 m. vasaros pertraukos opozicija de facto boikotavo parlamentinį procesą;

9.  pabrėžia, kad teisminių institucijų reforma yra pagrindinis Albanijos piliečių reikalavimas ir būtina išankstinė sąlyga norint susigrąžinti pasitikėjimą teisine valstybe, viešosiomis institucijomis ir politiniais atstovais; pakartoja, kad viso reformos proceso patikimumas ir veiksmingumas, ypač kova su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu ir nuosavybės teisių užtikrinimas, priklauso nuo sėkmingai vykdomo patikimumo tikrinimo proceso ir nuo tolesnio bei ryžtingo teismų reformos įgyvendinimo;

10.  palankiai vertina pažangą, padarytą vykdant teisminių institucijų reformą, kuria siekiama didinti šalies teisminių institucijų nepriklausomumą, atskaitomybę, profesionalumą ir veiksmingumą ir žmonių pasitikėjimą teisminėmis institucijomis; apgailestauja dėl to, kad teisingumo administravimas ir toliau vykdomas lėtai ir neveiksmingai; pažymi, kad visų teisėjų ir prokurorų pakartotinio vertinimo procesas jau davė pirmų apčiuopiamų rezultatų; palankiai vertina tai, kad dauguma prioritetinių dokumentų jau išnagrinėti; visgi ragina Albanijos valdžios institucijas paspartinti nešališką patikimumo tikrinimo procesą, nepakenkiant kokybei ir teisingumui; pabrėžia, jog svarbu, kad patikimumo tikrinimo procesas būtų vykdomas laikantis aukščiausių tarptautinių standartų, ir skatina Albaniją tęsti glaudų bendradarbiavimą su Tarptautine stebėjimo misija; atkreipia dėmesį į pirmuosius kandidatų atšaukimus ir savanorišką jų pasitraukimą prieš jų klausymus; atsižvelgdamas į tai mano, jog dar svarbiau yra parengti naujos kartos teisėjus ir prokurorus, todėl apgailestauja, kad Albanijos politinės partijos iki šiol nepasiekė susitarimo dėl būtinų įstatymo dėl teisėjų ir prokurorų statuso pakeitimų, susijusių su didesnio skaičiaus darbuotojų įdarbinimu ir mokymu; skatina nuolat skirti tinkamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius patikimumo tikrinimo institucijoms;

11.  primygtinai ragina Albanijos valdžios institucijas kuo greičiau baigti kurti naujas teismines institucijas, taip pat atnaujinti Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo teismo veiklą; pabrėžia, kad reikia remti veiksmingą šių institucijų veikimą skiriant pakankamai žmogiškųjų išteklių ir lėšų;

12.  palankiai vertina nuolatinę pažangą siekiant sukurti labiau piliečiams palankų, skaidrų, profesionalų ir nepolitinį viešąjį administravimą, taip pat ir vietos lygmeniu; primygtinai ragina visapusiškai įgyvendinti priežiūros institucijų rekomendacijas ir ombudsmeno rekomendacijas; be to, atkreipia dėmesį į pažangą, padarytą vykdant teritorinę reformą ir toliau administraciniu ir finansiniu požiūriu stiprinant naujai įsteigtas savivaldybes, taip pat įsteigiant Konsultacinę tarybą, kad būtų užtikrintas geresnis centrinės ir vietos valdžios institucijų veiksmų koordinavimas; palankiai vertina tai, kad buvo įsteigti vietos ES biurai ir paskirti ES koordinatoriai;

13.  ragina toliau stiprinti institucijų ir įstaigų, atsakingų už su stojimu į ES susijusių reformų įgyvendinimą, ES teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir pasirengimą deryboms dėl stojimo į ES, administracinius gebėjimus;

14.  teigiamai vertina atliktus svarbius teisinės ir institucinės sistemos patobulinimus siekiant užkirsti kelią korupcijai viešosiose institucijose ir ją panaikinti, nes korupcija tebėra viena iš didžiausių problemų; ragina dėti papildomas pastangas siekiant sumažinti korupciją, kuri daro poveikį Albanijos piliečių kasdieniniam gyvenimui, pagerinti investicijų klimatą ir užtikrinti investicijų teisinį tikrumą; pabrėžia, kad aukšto rango pareigūnams neturi būti netaikomos ypatingos sąlygos, palyginti su eiliniais piliečiais, kai jiems pareiškiami kaltinimai; ragina Albaniją atlikti daugiau finansinių tyrimų ir registruoti su korupcija susijusių nusikaltimų metu įgyto nusikalstamo turto arešto ir konfiskavimo ir (arba) susigrąžinimo atvejus ir pasiekti apčiuopiamų rezultatų kovojant su prekyba narkotikais ir pinigų plovimu;

15.  palankiai vertina neseniai atliktą šios šalies kovos su korupcija teisės aktų atnaujinimą; pabrėžia, kad reikia baigti kurti Nacionalinį tyrimų biurą, Specialųjį tribunolą ir Specialiąją prokuratūrą kovai su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu; ragina toliau gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir policijos ir prokuratūros keitimąsi informacija; palankiai vertina teisėsaugos pareigūnų pakartotinį vertinimą pagal policijos darbuotojų patikimumo patikrinimo įstatymą;

16.  ragina daugiau dėmesio skirti politinei korupcijai ir korupcijai viešajame bei privačiame sektoriuose; ragina siekti geresnių rezultatų iniciatyviai vykdant tyrimus, baudžiamąjį persekiojimą ir priimant galutinius apkaltinamuosius nuosprendžius kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu bylose, įskaitant aukšto rango pareigūnų bylas;

17.  palankiai vertina pažangą kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir, visų pirma, neseniai įvykdytus Bajri nusikalstamos grupuotės narių suėmimus ir ragina toliau siekti apčiuopiamų ir tvarių rezultatų, be kita ko, konkrečiai kovos su narkotikų auginimu ir neteisėta prekyba jais srityje vykdant veiksmų planus, skirtus kovai su kanapių auginimu; teigiamai vertina aktyvesnius Albanijos policijos veiksmus kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir aktyvesnį Albanijos dalyvavimą vykdant tarptautinį policijos pajėgų bendradarbiavimą, nes taip, be kita ko, bendrose darbo grupėse su valstybėmis narėmis, galima vykdyti efektyvias operacijas prieš nusikaltėlių tinklus; mano, kad turėtų būti toliau gerinamas policijos, prokuratūros ir kitų atitinkamų agentūrų bei įstaigų bendradarbiavimas;

18.  primygtinai ragina Albanijos valdžios institucijas imtis ryžtingų veiksmų siekiant išardyti nusikaltėlių tinklus, užsiimančius prekyba žmonėmis, šaunamaisiais ginklais ir narkotikais, ir didinti ne tik tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo atvejų, bet ir galutinių apkaltinamųjų nuosprendžių, visų pirma aukšto rango organizuotų nusikalstamų grupuočių nariams, skaičių; pabrėžia, kad reikia dėti daugiau pastangų, kad būtų užkirstas kelias prekybai žmonėmis, ypatingą dėmesį skiriant nelydimiems vaikams ir vaikams, tapusiems prekybos žmonėmis aukomis, ypač turint mintyje gatvėje gyvenančius vaikus;

19.  dar kartą ragina Albanijos valdžios institucijas veiksmingai užtikrinti nuosavybės teises ir siekti pažangos gerinant jų apsaugą veiksmingu ir skaidriu būdu ir kartu atsižvelgiant į nuosavybės registracijos, grąžinimo ir kompensavimo už ją aspektus; ragina siekti reikiamos pažangos nuosavybės skaitmeninimo ir jos žemėlapių sudarymo srityje; primygtinai ragina Albanijos valdžios institucijas tinkamai informuoti piliečius apie jų teises ir galimybes užtikrinti jų reikalavimų vykdymą; pabrėžia veiksmingos nuosavybės teisių tvarkos svarbą garantuojant teisinės valstybės principą ir patrauklią verslo aplinką;

20.  palankiai vertina veiksmus, kuriais siekiama stiprinti žmogaus teisių ir mažumų teisių apsaugą ir kovos su diskriminacija politiką, įskaitant vienodą požiūrį į visas mažumas; palankiai vertina tai, kad buvo priimtas pagrindų įstatymas dėl mažumų, kuriuo buvo panaikinta tautinių mažumų ir etninių bei kalbinių bendruomenių diferenciacija ir pradėtas taikyti tapatybės pasirinkimo principas, draudžiama diskriminacija ir užtikrinama teisė išsaugoti kultūrą, tradicijas ir gimtąją kalbą; ragina visapusiškai įgyvendinti šį įstatymą praktikoje ir skatina Albaniją toliau dėti pastangas, kad būtų priimti būtini su pagrindų įstatymu susiję antrinės teisės aktai laikantis Europos standartų ir užtikrinant visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą rengiant jų projektus; primygtinai reikalauja imtis priemonių siekiant toliau gerinti romų, egiptiečių ir kitų etninių mažumų švietimą, sveikatą, užimtumo lygį ir gyvenimo sąlygas;

21.  atkreipia dėmesį į įtampą, kilusią po incidento, per kurį gyvybės neteko graikų tautinės mažumos narys Konstantinos Katsifas, turintis dvigubą pilietybę (Albanijos ir Graikijos), nes jį nušovė Albanijos specialiosios policijos pajėgos (RENEA) per 2018 m. spalio 28 d. Bularate vykusį Antrojo pasaulinio karo metu žuvusių Graikijos karių paminėjimą; ragina visas šalis elgtis santūriai ir tikisi, kad Albanijos valdžios institucijos ištirs ir patikslins aplinkybes, dėl kurių žuvo žmogus;

22.  palankiai vertina pažangą, padarytą didinant moterų dalyvavimą ir atstovavimą joms politikoje, visų pirma įvedant lyčių kvotų sistemą, taip pat vienodą atstovavimą moterims naujojoje vyriausybėje; visgi pakartoja savo susirūpinimą dėl moterų diskriminacijos ir dėl to, kad trūksta tinkamų apsaugos priemonių, skirtų moterims ir mergaitėms, priklausančioms palankių sąlygų neturinčioms ir marginalizuotoms grupėms, pvz., romų moterims(1) ir neįgalioms moterims, dėl to, kad kai kuriuose įstatymuose vis dar esama lyčių požiūriu diskriminacinių nuostatų, dėl sunkumų, kylančių moterims kreipiantis į teismą, dėl didelio moterų, dalyvaujančių neoficialioje darbo rinkoje, skaičiaus ir dėl didelio prieš moteris ir mergaites, visų pirma priklausančias pažeidžiamoms grupėms, nukreipto smurto šeimoje atvejų skaičiaus; ragina tinkamai reaguoti į šias problemas ir teigiamai vertina rezoliucijos dėl kovos su smurtu dėl lyties priėmimą ir parlamentinio lyčių lygybės pakomitečio įsteigimą;

23.  susirūpinęs pažymi, kad kaimo ir atokiose vietovėse gyvenančios moterys ir romų moterys bei egiptietės vis dar turi ribotą prieigą prie pagrindinių sveikatos priežiūros paslaugų ir lytinės bei reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų, taip pat jos dažnai nežino apie galimybę gauti tokias paslaugas; todėl ragina Albanijos valdžios institucijas užtikrinti geresnį informavimą apie tokias paslaugas ir užtikrinti, kad jos būtų prieinamos, įperkamos ir kokybiškos;

24.  palankiai vertina teisinės sistemos vaiko teisių srityje stiprinimą priimant vaiko teisių apsaugos įstatymą, vaikų baudžiamosios justicijos kodeksą ir 2020 m. vaikų darbotvarkę; primena, kad institucinius vaiko teisių apsaugos mechanizmus reikia toliau tobulinti; primygtinai ragina valdžios institucijas įgyvendinti antrinės teisės aktus vaiko teisių apsaugos ir nepilnamečių justicijos srityje, taip pat ragina gerokai padidinti vaiko apsaugos sistemos finansavimą, visų pirma skirti daugiau lėšų vaikų apsaugos skyriams vietos ir regionų lygmeniu;

25.  teigiamai vertina tolerantišką aplinką ir bendradarbiavimą tarp šalies religinių bendruomenių; ragina Albanijos valdžios institucijas veiksmingai kovoti su neapykantą kurstančiomis kalbomis ir mažumų, įskaitant LGBTI asmenis, atskirtimi ir diskriminacija; palankiai vertina penkių Albanijos savivaldybių neseniai priimtus lyčių lygybės veiksmų planus, atsižvelgiant į Europos moterų ir vyrų lygybės vietos gyvenime chartiją;

26.  ragina Albanijos valdžios institucijas aktyviau bendradarbiauti su pilietinės visuomenės organizacijomis užtikrinant veiksmingą nacionalinio ir vietos lygmens visuomenės dalyvavimą ir viešas konsultacijas per visą sprendimų priėmimo procesą ir vykstantį integracijos į ES procesą ir taip stiprinti demokratiją ir skaidrumą; pabrėžia, kad būtina reformuoti pilietinės visuomenės organizacijoms skirtą teisinę ir fiskalinę sistemą, taip pat viešąjį finansavimą pilietinės visuomenės organizacijoms, veikiančioms žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės srityse, įskaitant stebėtojų ir gynėjų organizacijas ir mažas visuomenines organizacijas, kadangi finansų tvarumas yra didelis iššūkis daugeliui šių organizacijų, nes dabartinis registracijos procesas yra susijęs su ilgai trunkančiomis procedūromis ir didelėmis sąnaudomis, o dabartinė mokesčių sistema užkrauna didelę finansinę naštą ne pelno organizacijoms ir sudaro kliūčių aukoti tiek įmonėms, tiek individualiems asmenims; primena, kad aktyviai dalyvaujanti pilietinė visuomenė yra svarbiausias dinamiškos demokratijos bruožas ir yra strategiškai svarbi Albanijai persitvarkant į ES valstybę narę;

27.  palankiai vertina tai, kad Albanijos vyriausybė ir Tarptautinė be žinios dingusiu asmenų komisija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį pastaroji galės padėti surasti ir identifikuoti nuo komunistinių laikų dingusius asmenis;

28.  ragina Albanijos valdžios institucijas stiprinti savo politiką, skirtą žmonėms su negalia, nes jie vis dar susiduria su sunkumais siekdami gauti išsilavinimą, darbą, sveikatos priežiūrą, socialines paslaugas ir dalyvauti priimant sprendimus;

29.  apgailestauja dėl vėlavimų steigiant Regioninį jaunimo bendradarbiavimo biurą (RYCO) Tiranoje; primygtinai ragina valdžios institucijas lanksčiai remti RYCO veiklą, kad jo darbas būtų naudingas kuo didesniam skaičiui jaunuolių;

30.  pakartoja, kad labai svarbu turėti profesionalias ir nepriklausomas privačias ir visuomenines žiniasklaidos priemones; atkreipia dėmesį į pasiektą tam tikrą pažangą didinant šalies audiovizualinės žiniasklaidos institucijos ir visuomeninio transliuotojo nepriklausomumą; ragina imtis priemonių siekiant pagerinti žiniasklaidoje vykdomos valstybinės reklamos finansinį skaidrumą; taip pat ragina įgyvendinti priemones, skirtas žurnalistų darbo ir socialinių teisių apsaugai stiprinti;

31.  palankiai vertina tai, kad buvo įsteigta Albanijos žiniasklaidos taryba, ir pabrėžia jos vaidmenį nustatant žurnalistams ir žiniasklaidai taikomus aukštus etikos ir profesinius standartus ir kartu skatinant jų nepriklausomumą ir laisvę; palankiai vertina tai, kad buvo priimtas persvarstytas Žurnalistų etikos kodeksas ir Internetinės žiniasklaidos etikos gairės, ir ragina stiprinti jų principus, siekiant išsaugoti visuomenės pasitikėjimą, teisingumą, sąžiningumą, vientisumą, nepriklausomumą ir atskaitomybę;

32.  primygtinai ragina Albanijos valdžios institucijas paspartinti reformas, kuriomis siekiama didinti konkurencingumą ir kovoti su neoficialia ekonomika; pabrėžia, kad korupcija, trūkumai teisinės valstybės srityje ir sudėtingos reguliavimo procedūros ir toliau stabdo investicijas bei darnų Albanijos vystymąsi; ragina toliau gerinti verslui ir investicijoms palankią aplinką užtikrinant nuspėjamą reglamentavimo ir teisinę sistemą, teisinį tikrumą, teisinę valstybę, nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimą ir sugriežtintą sutarčių vykdymo užtikrinimą, ryžtingai vykdant finansų konsolidavimą bei stiprinant mokesčių administravimą;

33.  pabrėžia, kad vykstant stojimo procesui reikia užtikrinti teigiamą socialinių standartų konvergenciją; palankiai vertina priimtą Sofijos prioritetų darbotvarkę, visų pirma tai, kad joje akcentuojamas socialinis ir ekonominis vystymasis ir daug dėmesio skiriama jaunimui; ragina Albanijos valdžios institucijas persvarstyti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės vaidmenį ir jos poveikį bendriems ištekliams bei viešojo intereso gėrybėms, pvz., greitkeliams, sveikatos priežiūrai, gamtai ir kultūros paveldui, laikantis su UNESCO susijusių įpareigojimų; ragina Albaniją viešai paskelbti kriterijus, kuriais remiantis suteikiama socialinė parama;

34.  baiminasi, kad Albanijos socialinės gerovės ministerijos panaikinimas vykdant vyriausybės restruktūrizavimą gali turėti neigiamo poveikio užimtumui ir socialinės politikos formavimui; ragina Albanijos valdžios institucijas stiprinti bendradarbiavimą su profesinėmis sąjungomis ir socialinį dialogą; primygtinai ragina imtis veiksmingų priemonių siekiant mažinti didelį nedarbo lygį, ypač jaunimo ir moterų nedarbo lygį, ir užkirsti kelią vaikų darbui; ragina toliau gerinti švietimo kokybę ir kartu užtikrinti, kad švietimas ir toliau būtų prieinamas visiems gyventojams;

35.  teigiamai vertina tai, kad, remiantis Albanijos statistikos instituto (INSTAT) duomenimis, šalyje nedarbo lygis sumažėjo; pabrėžia, kad reikia gerinti švietimo sistemos kokybę ir, be kita ko, didinti pajėgumą, kad žmonės galėtų įgyti geresnių, darbo rinkos poreikius atitinkančių įgūdžių ir žinių; pabrėžia, kad reikia remti ilgalaikį augimą plėtojant technologijų naudojimo, mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų pajėgumus;

36.  primygtinai ragina vyriausybę modernizuoti švietimo sistemą siekiant sukurti įtraukesnę visuomenę, sumažinti nelygybę ir diskriminaciją ir užtikrinti jaunimui geresnes galimybes įgyti gebėjimų ir žinių;

37.  palankiai vertina Albanijos įsipareigojimą įgyvendinti sujungiamumo darbotvarkę per Berlyno procesą ir tai, kad priimtas 2018 m. Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP) dokumentų rinkinys, į kurį įtrauktas strategiškai svarbus infrastruktūros projektas – Duresio uosto rekonstrukcija, kuri pagerins Albanijos susisiekimą su Kroatija ir Italija ir suteiks Albanijos kaimyninėms nejūrinėms valstybėms – Kosovui ir Makedonijai – prieigą prie jūrų transporto maršrutų; primygtinai ragina Albanijos valdžios institucijas spartinti transeuropiniam tinklui priklausančios Albanijos atkarpos planavimą ir statybą ir toliau derinti teisės aktus su ES acquis; pritaria pasiūlymui sumažinti tarptinklinio ryšio mokesčius Vakarų Balkanuose, kad būtų skatinama rinkai ir investicijoms palanki aplinka kuriant skaitmeninę ekonomiką; pažymi, kad kaimo vietovėse gyvena 40 proc. gyventojų, tačiau tik 1 proc. iš jų turi interneto ryšį;

38.  pakartoja, kad svarbu gerinti viešąją infrastruktūrą Vakarų Balkanų šalyse ir su ES valstybėmis narėmis; rekomenduoja valdžios institucijoms paspartinti su pagrindiniais infrastruktūros projektais susijusią statybą, pvz., geležinkelio jungties ir šiuolaikinio greitkelio tarp Tiranos ir Skopjės kaip 8-ojo transporto koridoriaus dalį tiesimą;

39.  reiškia didelį susirūpinimą dėl tam tikrų ekonominių projektų, kurie padarė didelę žalą saugomų teritorijų aplinkai, pavyzdžiui, dėl didelių turistinių kompleksų ir hidroelektrinių palei Vjosės ir Valbonos upes; rekomenduoja Albanijai peržiūrėti savo atsinaujinančiųjų išteklių energijos strategiją ir sumažinti elektros energijos gamybos priklausomybę nuo hidroelektrinių; todėl ragina valdžios institucijas ištirti investicijų į atsinaujinančiosios energijos projektus, išskyrus hidroenergiją, galimybes; primygtinai ragina valdžios institucijas gerinti strateginių poveikio aplinkai vertinimų ir poveikio aplinkai vertinimų kokybę, aktyviau vykdyti viešas konsultacijas dėl tokių projektų ir atsižvelgti į vietos bendruomenės nuomonę; primygtinai ragina Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką (ERPB) ir Europos investicijų banką (EIB) persvarstyti savo paramą hidroelektrinių projektams, jei neatlikti patikimi jų ex-ante strateginiai poveikio aplinkai vertinimai ir poveikio aplinkai vertinimai; pabrėžia, kad būtina užtikrinti, kad Transadrijos dujotiekio projektas atitiktų acquis aplinkosaugos ir socialinius aspektus; dar kartą ragina Albaniją įdiegti atitinkamas atliekų tvarkymo priemones ir prisiderinti prie ES aplinkos acquis;

40.  yra susirūpinęs dėl to, kad Albanija tebėra Vakarų Balkanų šalis, iš kurios valstybėse narėse užregistruota daugiausia neteisėto įvažiavimo ir buvimo šalyje atvejų, taip pat pateikiama daugiausia nepagrįstų prašymų suteikti prieglobstį; ragina sustiprinti pastaraisiais mėnesiais taikomas priemones siekiant veiksmingai spręsti nepagrįstų prieglobsčio prašymų ES ir nelydimų nepilnamečių problemą ir šalinti pagrindines jos priežastis; ragina numatyti konkrečios priemones užimtumui, visų pirma, jaunimo užimtumui, švietimui, gyvenimo sąlygoms ir sveikatos priežiūrai gerinti; ragina Albanijos valdžios institucijas sukurti sistemas, skirtas padėti šeimoms ir vaikams veiksmingai reintegruotis jiems grįžus į šalį;

41.  palankiai vertina veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant susitarti dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros ir Albanijos operatyvinio bendradarbiavimo, nes Albanija pirmoji šio regiono valstybė, su kuria sudarytas toks susitarimas, ir skatina toliau bendradarbiauti operatyviniu lygmeniu;

42.  ragina Albanijos vyriausybę laikytis Europos Tarybos paskelbtos Europos konvencijos dėl ekstradicijos 3 straipsnio ir ES pagrindinių teisių chartijos 19 straipsnio nuostatų ir nevykdyti ekstradicijos dėl politinio pobūdžio nusikaltimų arba atvejais, kai asmuo gali būti kankinamas ar su juo nežmoniškai elgiamasi šalyje, kuri prašo ekstradicijos;

43.  giria Albaniją už sėkmingas pastangas sustabdyti užsienio kovotojų srautą; palankiai vertina pasiektą regioninį bendradarbiavimą kovojant su galimomis terorizmo grėsmėmis; pakartoja, jog būtina imtis tolesnių priemonių siekiant nutraukti finansinius srautus, skirtus terorizmui finansuoti, stiprinti prevencijos ir stebėsenos mechanizmus, dalyvaujant pilietinei visuomenei ir religinėms bendruomenėms, ir veiksmingai spręsti radikalizacijos internete problemą; pakartoja, kad reikia toliau tobulinti grąžinamų asmenų ir jų šeimų reintegracijos programas, užkirsti kelią radikalizacijai kalėjimuose ir tuo tikslu taip pat aktyviau įtraukti pilietinę visuomenę ir religines bendruomenes;

44.  ragina Albaniją ir ES glaudžiau bendradarbiauti kovos su kibernetiniais nusikaltimais ir kibernetinės gynybos klausimais;

45.  palankiai vertina aktyvų Albanijos dalyvavimą Berlyno procese, šešių Vakarų Balkanų šalių iniciatyvoje bei kitose regioninėse iniciatyvose ir šios šalies indėlį didinant Regioninio bendradarbiavimo tarybos prestižą; palankiai vertina tai, kad buvo pasirašyta bendra deklaracija dėl regioninio bendradarbiavimo ir gerų kaimyninių santykių vykdant Berlyno procesą; palankiai vertina iniciatyvų Albanijos vaidmenį skatinant regioninį bendradarbiavimą ir gerus kaimyninius santykius su kitomis plėtros šalimis ir kaimyninėmis valstybėmis narėmis ir pabrėžia, kad geri santykiai yra esminė plėtros proceso dalis; palankiai vertina oficialiai veiklą pradėjusį vykdyti Vakarų Balkanų fondą, kuris turėtų propaguoti bendras vertybes ir plėtoti regioninį piliečių, pilietinės visuomenės ir institucijų Vakarų Balkanų regione bendradarbiavimą; palankiai vertina Albanijos ir Serbijos bendrų prekybos rūmų Tiranoje įsteigimą ir skatina stiprinti prekybos ir verslo bendradarbiavimą regione; palankiai vertina nuolatines pastangas stiprinti regioninį bendradarbiavimą, visų pirma aplinkos apsaugos srityje, kaip nurodyta Adrijos jūros regiono trišalėje iniciatyvoje; primena, kad reikėtų vengti pareiškimų ir veiksmų, kurie gali turėti neigiamą poveikį geriems kaimyniniams santykiams;

46.  dar kartą reiškia paramą iniciatyvai įsteigti faktų apie visas buvusios Jugoslavijos teritorijoje padarytų karo nusikaltimų ir kitų rimtų žmogaus teisių pažeidimų aukas nustatymo regioninę komisiją (RECOM); primygtinai ragina Albanijos vyriausybę imtis iniciatyvos ją steigiant; pabrėžia šio proceso ir aktyvaus visų regiono politinių lyderių dalyvavimo svarbą siekiant, kad ji galėtų nedelsdama pradėti darbą; atkreipia dėmesį į RECOM koalicijos pasiūlytą veiksmų planą, kuriame nustatytos aiškios datos ir kriterijai;

47.  ypač giria Albaniją už tai, kad ji nuolat visapusiškai prisijungia prie ES pozicijų ir deklaracijų, paskelbtų įgyvendinant bendrą užsienio ir saugumo politiką; ragina Albaniją prisijungti prie ES bendrosios pozicijos dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto vientisumo ir atšaukti savo dvišalį susitarimą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl imuniteto; teigiamai vertina Albanijos aktyvų dalyvavimą vykdant karines krizių valdymo misijas pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką, taip pat jos indėlį į ES strategiškai svarbias NATO misijas;

48.  primygtinai ragina Albanijos valdžios institucijas kuo veiksmingiau panaudoti ES lėšas visuose šalies regionuose; ragina Komisiją užtikrinti, kad Pasirengimo narystei pagalbos priemonės lėšoms gauti būtų taikomos griežtos sąlygos, ir rengiant šalies ataskaitas įvertinti PNPP paramos Albanijai veiksmingumą, ypač pagrindinių prioritetų ir atitinkamų projektų atžvilgiu;

49.  atkreipia dėmesį į 2018 m. vasario 12–13 d. Tiranoje vykusio ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto (SAPK) 12-ojo posėdžio konstruktyvumą; pažymi, kad SAPK pagerėjo daugumos ir opozicijos atstovų bendradarbiavimas; pabrėžia, kad svarbu tęsti partijų bendradarbiavimą vykdant reformas siekiant narystės ES;

50.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Albanijos vyriausybei bei parlamentui.

(1) Žodis „romas“ vartojamas kaip bendras terminas, apimantis įvairias susijusias grupes, tiek sėslias, tiek nesėslias, pvz., romus, aškalius, egiptiečius ir kt., kurių kultūra ir gyvenimo būdas gali skirtis.

Atnaujinta: 2020 m. vasario 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika