Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2147(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0334/2018

Predkladané texty :

A8-0334/2018

Rozpravy :

PV 28/11/2018 - 26
CRE 28/11/2018 - 26

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.16
CRE 29/11/2018 - 8.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0481

Prijaté texty
PDF 156kWORD 56k
Štvrtok, 29. novembra 2018 - Brusel
Správa o Albánsku za rok 2018
P8_TA(2018)0481A8-0334/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2018 o správe Komisie o Albánsku za rok 2018 (2018/2147(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodu o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Albánskom,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Európskej rady z 19. a 20. júna 2003 a na Solúnsku agendu pre západný Balkán,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady z 26. – 27. júna 2014 udeliť Albánsku štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady pre všeobecné záležitosti z 26. júna 2018,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady z 28. – 29. júna 2018,

–  so zreteľom na odporúčania vysokého komisára Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre otázky národnostných menšín týkajúce sa návrhu sekundárnych právnych predpisov o ochrane národnostných menšín v Albánsku,

–  so zreteľom na vyhlásenie zo samitu EÚ – západný Balkán zo 17. mája 2018 a jeho agendu priorít zo Sofie,

–  so zreteľom na 9. zasadnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko z 15. novembra 2017,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. februára 2018 s názvom Dôveryhodná perspektíva rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a väčšia angažovanosť EÚ v tejto oblasti (COM(2018)0065),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. apríla 2018 s názvom Oznámenie o politike rozširovania EÚ za rok 2018 (COM(2018)0450) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o Albánsku za rok 2018 (SWD(2018)0151),

–  so zreteľom na odporúčania, ktoré prijal Parlamentný výbor pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko na svojej dvanástej schôdzi, ktorá sa konala 12. – 13. februára 2018 v Tirane,

–  so zreteľom na výsledok prieskumu z roku 2017 o marginalizovaných Rómoch na západnom Balkáne, ktorý podporila Komisia a uskutočnili Svetová banka a Rozvojový program OSN,

–  so zreteľom na spoločný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Albánsku,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0334/2018),

A.  keďže proces rozširovania EÚ je aj naďalej strategickou investíciou do mieru, demokracie, prosperity, bezpečnosti a stability v Európe;

B.  keďže Albánsko naďalej zaznamenáva stabilný pokrok pri plnení politických kritérií a piatich priorít, ktoré sú kľúčové pre začatie prístupových rokovaní, ako aj pri konsolidácii demokratických inštitúcií a postupov;

C.  keďže Komisia odporučila otvorenie prístupových rokovaní s Albánskom vzhľadom na dobrý pokrok dosiahnutý v plnení piatich kľúčových priorít; keďže rokovania o pristúpení umožnia užšiu kontrolu EÚ a sú silným katalyzátorom na realizáciu ďalších reforiem a konsolidáciu demokratických inštitúcií a postupov;

D.  keďže Európska rada 28. júna 2018 schválila závery Rady z 26. júna 2018, a tak vytýčila cestu k otvoreniu prístupových rokovaní v júni 2019;

E.  keďže stále pretrvávajú problémy, ktoré je potrebné riešiť urýchlene a efektívne v duchu dialógu a spolupráce;

F.  keďže pre dosiahnutie pokroku pri uskutočňovaní programu reforiem v prospech občanov a pre priblíženie krajiny k EÚ má aj naďalej kľúčový význam konštruktívny dialóg medzi vládou a opozíciou o reformách, ktoré súvisia s EÚ;

G.  keďže verejnosť v Albánsku v širokej miere podporuje pristúpenie krajiny k EÚ;

H.  keďže právny štát predstavuje základnú hodnotu, na ktorej je založená EÚ, a je jadrom rozširovania, ako aj procesu stabilizácie a pridruženia; keďže na riešenie dôležitých problémov, ktoré v tejto oblasti pretrvávajú, sú potrebné reformy, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie nezávislého, nestranného, zodpovedného a efektívneho súdnictva a boj proti korupcii a organizovanému zločinu, ako aj o ochranu základných práv;

I.  keďže ochrana slobody náboženstva, kultúrneho dedičstva a práv menšín patria medzi základné hodnoty Európskej únie;

J.  keďže Albánsko ratifikovalo všetky základné dohovory Medzinárodnej organizácie práce, a to najmä Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať z roku 1948 (č. 87) a Dohovor o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať z roku 1949 (č. 98);

K.  keďže každá krajina zapojená do procesu rozširovania sa posudzuje jednotlivo na základe vlastných zásluh, pričom rýchlosť a kvalita reforiem je rozhodujúca pre harmonogram pristúpenia;

L.  keďže regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy sú dôležité na to, aby Albánsko dosiahlo pokrok na svojej ceste k pristúpeniu k EÚ;

1.  víta skutočnosť, že Albánsko v tomto smere zvýšilo úsilie, čo vedie k stabilnému pokroku, pokiaľ ide o vykonávanie reforiem týkajúcich sa EÚ, najmä v súvislosti s komplexnou reformou súdnictva; vyzýva Albánsko, aby upevnilo dosiahnuté reformy a aby sa naďalej pripravovalo na povinnosti vyplývajúce z členstva v EÚ vo všetkých kapitolách;

2.  plne podporuje odporúčanie Komisie, aby sa otvorili prístupové rokovania vzhľadom na reformné úsilie, ktoré Albánsko vynakladá; berie na vedomie rozhodnutie Rady prehodnotiť situáciu v júni 2019; víta jasnú cestu načrtnutú smerom k začiatku prístupových rokovaní v roku 2019 a zdôrazňuje skutočnosť, že začal prípravný proces preverovania; pripomína, že rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní bude závisieť od ďalšieho pokroku reformného procesu, vyzýva Radu, aby objektívne a spravodlivo zhodnotila pokrok, ktorý krajina dosiahla, a aby do konca uvedeného roka zvolala prvú medzivládnu konferenciu, a nabáda Albánsko, aby na tento účel udržalo tempo reforiem; domnieva sa, že začatie rokovaní by pozitívne prispelo k posilneniu demokracie a právneho štátu tým, že poskytne ďalšie stimuly pre reformný proces a posilní jeho kontrolu;

3.  vyzýva Komisiu, aby uplatňovala posilnený prístup k rokovacej kapitole 23 (súdnictvo a základné práva) a kapitole 24 (spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť);

4.  pripomína, že treba posilniť kapacity dohľadu albánskeho parlamentu, a to aj pokiaľ ide o proces pristúpenia k EÚ; požaduje efektívnejšie využívanie rôznych mechanizmov a inštitúcií dohľadu vrátane vyšetrovacích výborov; víta prijatie kódexu správania albánskeho parlamentu, ktorým sa posilní integrita a transparentnosť parlamentného procesu a dôvera verejnosti voči tejto inštitúcii; zdôrazňuje, že na to, aby bol tento kódex účinný, je nutný mechanizmus presadzovania, a to vrátane sankcií; zdôrazňuje ústrednú úlohu Výboru pre európsku integráciu a zodpovednosť Národnej rady pre európsku integráciu ako fóra pre konzultácie o príprave na pristúpenie; požaduje ďalšiu spoluprácu s parlamentom Albánska v rámci podporného programu Európskeho parlamentu pre parlamenty krajín zapojených do procesu rozširovania, aby sa tak zvýšila jeho schopnosť produkovať kvalitné právne predpisy v súlade s acquis EÚ a vykonávať úlohu dohľadu;

5.  zdôrazňuje význam zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o procese pristúpenia k EÚ a o úlohe zúčastnených inštitúcií EÚ a Albánska;

6.  požaduje prijatie krokov a legislatívnych a administratívnych opatrení na riešenie zostávajúcich odporúčaní Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE/ODIHR); zdôrazňuje, že je nutná inkluzívna a včasná volebná reforma s cieľom zvýšiť dôveru verejnosti vo volebný proces; pripomína potrebu venovať náležitú pozornosť obvineniam z nezákonného a nedeklarovaného financovania politických strán; víta prácu ad hoc výboru albánskeho parlamentu pre volebnú reformu týkajúcu sa nezávislosti a odpolitizovania volebných orgánov, transparentnosti financovania kampane, registrácie voličov, kupovania hlasov, využívania nových technológií v oblasti hlasovania a hlasovania mimo krajiny a naliehavo ho žiada, aby dosiahol konsenzus, pokiaľ ide o potrebné reformy, a prijal ich v dostatočnom predstihu pred komunálnymi voľbami v roku 2019;

7.  víta revidovaný zákon o financovaní politických strán Albánska; opätovne vyzýva politické strany v krajine, aby si plnili svoje povinnosti s cieľom zabezpečiť vylúčenie páchateľov trestných činov z verejných funkcií vo všetkých zložkách a na všetkých úrovniach vlády;

8.  opätovne zdôrazňuje, že konštruktívny politický dialóg, vôľa dosiahnuť kompromis, udržateľná spolupráca medzi stranami a pretrvávajúci neochvejný záväzok vykonávať a konsolidovať reformy vo všetkých piatich kľúčových prioritách majú zásadný význam pre úsilie o dosiahnutie pokroku v procese pristúpenia k EÚ a pre dobré fungovanie demokratického zriadenia; víta rastúcu dvojstrannú spoluprácu a široký konsenzus medzi stranami, ktorý sa dosiahol pri riešení niektorých kľúčových reforiem; nabáda všetky politické sily, aby vyvinuli ďalšie úsilie o to, aby zaviedli skutočný politický dialóg a dosiahli konštruktívnu spoluprácu, a tak podporili reformný proces; opakuje svoje pevné presvedčenie, že politický dialóg by sa mal uskutočňovať v rámci demokratických inštitúcií; je vo veľkej miere znepokojený de facto bojkotom parlamentného procesu opozíciou po prestávke v lete 2018;

9.  zdôrazňuje, že reforma súdnictva je jednou z hlavných požiadaviek občanov Albánska a predpokladom na obnovenie dôvery v právny štát, verejné inštitúcie a politických zástupcov; pripomína, že dôveryhodnosť a účinnosť celkového reformného procesu, a najmä boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, a vykonávanie vlastníckych práv závisia od úspechu procesu preverovania a nepretržitého a rozhodného vykonávania reformy súdnictva;

10.  víta pokrok dosiahnutý v reforme súdnictva s cieľom zvýšiť nezávislosť, zodpovednosť, profesionalitu a efektívnosť súdnych inštitúcií krajiny a na zlepšenie dôvery ľudí v justičné orgány; vyslovuje poľutovanie nad tým, že výkon spravodlivosti je naďalej pomalý a neefektívny; konštatuje, že proces prehodnocovania všetkých sudcov a prokurátorov priniesol prvé konkrétne výsledky; víta skutočnosť, že väčšina prioritných spisov už bola spracovaná; vyzýva však albánske orgány, aby ďalej presadzovali nestranný proces preverovania bez toho, aby bola ohrozená kvalita alebo spravodlivosť; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa proces preverovania vykonával v súlade s najvyššími medzinárodnými normami, a nabáda Albánsko, aby pokračovalo v úzkej spolupráci s Medzinárodnou monitorovacou operáciou; berie na vedomie prvé prípady odmietnutia a dobrovoľného odstúpenia kandidátov pred ich vypočutím; v tejto súvislosti sa domnieva, že príprava ďalšej generácie sudcov a prokurátorov je ešte dôležitejšia, a preto vyjadruje poľutovanie nad tým, že politické strany v Albánsku doteraz nedospeli k dohode o potrebných zmenách zákona o postavení sudcov a prokurátorov, pokiaľ ide o väčšiu kapacitu v oblasti náboru a odbornej prípravy; podporuje primerané finančné a ľudské zdroje, ktoré sa majú nepretržite poskytovať preverovacím inštitúciám;

11.  naliehavo vyzýva albánske orgány, aby čo najskôr dokončili zriadenie nových súdnych orgánov a aby obnovili fungovanie ústavného súdu a najvyššieho súdu; zdôrazňuje, že treba podporiť účinné fungovanie týchto inštitúcií prostredníctvom primeraných ľudských zdrojov a finančných prostriedkov;

12.  víta neustály pokrok smerom k zriadeniu verejnej správy, ktorá bude viac orientovaná na občanov, transparentná, profesionálna a apolitická, a to aj na miestnej úrovni; naliehavo vyzýva na úplné vykonávanie odporúčaní inštitúcií dohľadu, ako aj odporúčaní ombudsmana; berie na vedomie aj pokrok, ktorý sa dosiahol, pokiaľ ide o územnú reformu a ďalšiu konsolidáciu – administratívnu i finančnú – novovytvorených obcí, ako aj zriadenie poradnej rady s cieľom zlepšiť koordináciu medzi ústrednou vládou a miestnymi samosprávami; víta zriadenie miestnych kancelárií EÚ a koordinátorov EÚ;

13.  vyzýva na ďalšie posilnenie administratívnej kapacity inštitúcií a orgánov zodpovedných za vykonávanie reforiem súvisiacich s pristúpením, transpozíciu právnych predpisov EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov a nadchádzajúcu prípravu prístupových rokovaní s EÚ;

14.  víta významný pokrok dosiahnutý v právnom a inštitucionálnom rámci v záujme prevencie a odstránenia korupcie vo verejných inštitúciách, pretože korupcia je stále jeden z hlavných problémov; požaduje ďalšie úsilie zamerané na zníženie korupcie, ktorá ovplyvňuje každodenný život občanov Albánska, zlepšenie investičného prostredia a zaručenie právnej istoty investícií; zdôrazňuje, že vysokí funkcionári v prípade obvinenia nesmú mať nárok na lepšie zaobchádzanie v porovnaní s bežnými občanmi; vyzýva Albánsko, aby zintenzívnilo využívanie finančných vyšetrovaní a vytvorilo záznamy o zaistení a konfiškácii/vymáhaní majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v dôsledku trestných činov súvisiacich s korupciou a aby preukázalo hmatateľné výsledky v boji proti obchodovaniu s drogami a praniu špinavých peňazí;

15.  víta nedávne aktualizácie právnych predpisov krajiny týkajúcich sa boja proti korupcii; zdôrazňuje, že treba dokončiť zriadenie národného vyšetrovacieho úradu, osobitného tribunálu a špeciálnej prokuratúry na boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti; vyzýva na ďalšie zlepšovanie medziinštitucionálnej spolupráce a výmeny informácií medzi políciou a prokuratúrou; víta prehodnotenie pracovníkov v oblasti presadzovania práva v rámci zákona o policajnom preverovaní;

16.  žiada, aby sa väčšia pozornosť venovala politickej a verejno-súkromnej korupcii; požaduje posilnenie výsledkov v oblasti proaktívneho vyšetrovania, stíhania a právoplatných odsúdení v rámci boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, a to aj v prípadoch na vysokej úrovni;

17.  víta pokrok dosiahnutý v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, najmä nedávne zadržanie členov zločineckej skupiny Bajri, a vyzýva na dosiahnutie ďalších konkrétnych a udržateľných výsledkov, a to aj v špecifickej oblasti boja proti pestovaniu drog a obchodovania s nimi, prostredníctvom realizácie akčných plánov proti pestovaniu konope; víta skutočnosť, že albánsky policajný zbor sa stáva čoraz aktívnejším v boji proti organizovanej trestnej činnosti, a je povzbudený zintenzívnenou medzinárodnou policajnou spoluprácou Albánska, čo vedie k účinným operáciám proti zločineckým sieťam, a to aj v rámci spoločných pracovných skupín s členskými štátmi; domnieva sa, že spolupráca medzi políciou, prokuratúrou a ostatnými príslušnými agentúrami a orgánmi by sa mala ďalej upevňovať;

18.  naliehavo vyzýva albánske orgány, aby podnikli rozhodné kroky s cieľom rozložiť zločinecké siete zapojené do obchodovania s ľuďmi, so strelnými zbraňami a s drogami, a aby zvýšili počet vyšetrovaní a trestných stíhaní, ale aj právoplatných odsúdení, a to najmä vysokopostavených členov skupín organizovanej trestnej činnosti; poukazuje na to, že je nutné zintenzívniť úsilie o predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a osobitnú pozornosť pritom venovať deťom bez sprievodu a detským obetiam obchodovania s ľuďmi, najmä pokiaľ ide o deti žijúce na ulici;

19.  opätovne vyzýva albánske orgány, aby účinne zabezpečili presadzovanie a pokrok pri ochrane vlastníckych práv efektívnym a transparentným spôsobom a pritom súčasne zohľadňovali registráciu majetku, reštitúcie a odškodnenie; požaduje, aby sa dosiahol potrebný pokrok v oblasti digitalizácie a mapovania majetku; nalieha na albánske orgány, aby zodpovedajúcim spôsobom informovali občanov o ich právach a možnostiach uplatňovania svojich nárokov; zdôrazňuje význam účinného režimu vlastníckych práv pre zaručenie právneho štátu a atraktívneho podnikateľského prostredia;

20.  víta opatrenia prijaté na posilnenie ochrany ľudských práv, práv menšín a politík boja proti diskriminácii vrátane rovnakého zaobchádzania so všetkými menšinami; víta prijatie rámcového zákona o menšinách, ktorým sa zrušilo rozlišovanie medzi národnostnými menšinami a etno-lingvistickými spoločenstvami a ktorým sa zaviedla zásada sebaidentifikácie, zákaz diskriminácie a právo na ochranu kultúr, tradícií a materinského jazyka; požaduje plné uplatňovanie tohto zákona v praxi a nabáda Albánsko, aby pokračovalo vo svojom úsilí prijatím potrebných sekundárnych právnych predpisov k rámcovému zákonu v súlade s európskymi normami, pričom zaistí zapojenie všetkých príslušných zainteresovaných strán do ich vypracúvania; trvá na tom, aby sa prijali opatrenia na ďalšie zlepšenie vzdelávania, zdravia, miery zamestnanosti a životných podmienok Rómov, Egypťanov a ďalších etnických menšín;

21.  berie na vedomie napätie, ktoré nasledovalo po incidente, keď prišiel o život Konstantinos Katsifas, zástupca gréckej národnostnej menšiny s dvojitým občianstvom (albánskym a gréckym), ktorého 28. októbra 2018 v Bularate zastrelili albánske špeciálne policajné jednotky (RENEA) počas spomienkového aktu na gréckych vojakov, ktorí padli v druhej svetovej vojne; vyzýva na zdržanlivosť na všetkých stranách a očakáva, že albánske orgány vyšetria a objasnia okolnosti, ktoré viedli k tomuto usmrteniu;

22.  víta pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti zvyšovania účasti a zastúpenia žien v politike, najmä prostredníctvom zavedenia systému rodovej rovnosti, a rovné zastúpenie žien v novej vláde; opakuje však svoje znepokojenie, pokiaľ ide o diskrimináciu a nedostatok vhodných opatrení na ochranu žien a dievčat, ktoré patria do znevýhodnených a marginalizovaných skupín, ako sú rómske(1) ženy a ženy so zdravotným postihnutím, stále existujúce rodovo diskriminujúce ustanovenia v mnohých právnych predpisoch, ťažký prístup žien k spravodlivosti, podiel žien na neformálnom trhu práce a vysoký počet prípadov domáceho násilia páchaného na ženách a deťoch, najmä tých, ktoré patria do zraniteľných skupín; žiada primeranú reakciu na tieto otázky a oceňuje prijatie uznesenia o boji proti rodovo motivovanému násiliu a zriadenie parlamentného podvýboru pre rodovú rovnosť;

23.  so znepokojením berie na vedomie, že ženy žijúce vo vidieckych a odľahlých oblastiach a rómske a egyptské ženy majú naďalej obmedzený prístup k základnej zdravotnej starostlivosti a k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a často nevedia o dostupnosti takýchto služieb; vyzýva preto albánske orgány, aby zabezpečili lepšie informácie o takýchto službách a aby zabezpečili, že budú prístupné, cenovo dostupné a kvalitné;

24.  víta posilnenie legislatívneho rámca týkajúceho sa práv detí prijatím zákona o ochrane práv detí, kódexu o trestnej justícii pre deti a agendy detí 2020; pripomína, že je ešte potrebné zlepšiť inštitucionálne mechanizmy na ochranu práv detí; naliehavo vyzýva orgány, aby vykonávali sekundárne právne predpisy o ochrane práv detí a justícii pre mladistvých, a vyzýva orgány, aby výrazne zvýšili finančné prostriedky pridelené na systém ochrany detí, najmä na jednotky na ochranu detí na miestnej a regionálnej úrovni;

25.  oceňuje atmosféru tolerancie a spolupráce medzi náboženskými komunitami v krajine; vyzýva albánske orgány, aby účinne bojovali proti nenávistným prejavom, vylúčeniu a diskriminácii menšín vrátane LGBTI osôb; víta skutočnosť, že v súlade s Európskou chartou rovnosti žien a mužov na miestnej úrovni päť albánskych obcí nedávno prijalo akčné plány rodovej rovnosti;

26.  vyzýva albánske orgány, aby posilnili spoluprácu s organizáciami občianskej spoločnosti, čím sa zabezpečí účinná účasť verejnosti a konzultácie s ňou v rozhodovacom procese a v prebiehajúcom procese integrácie do EÚ, a to aj na celoštátnej a miestnej úrovni, v záujme posilňovania demokracie a transparentnosti; upriamuje pozornosť na potrebu reformy právneho a fiškálneho rámca pre organizácie občianskej spoločnosti, ako aj financovania dostupného z verejných zdrojov pre organizácie občianskej spoločnosti, ktoré pracujú v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu, vrátane kontrolných a podporných organizácií a malých organizácií na najnižšej úrovni, keďže finančná udržateľnosť je naďalej veľkou výzvou pre značný počet týchto organizácií, pretože súčasný proces registrácie sa vyznačuje zdĺhavými postupmi a vysokými nákladmi a súčasný daňový systém kladie značnú záťaž na organizácie občianskej spoločnosti a bráni podnikovému aj individuálnemu darcovstvu; pripomína, že občianska spoločnosť so silným postavením je kľúčovým prvkom dynamickej demokracie a má strategicky význam pre transformáciu Albánska na členský štát EÚ;

27.  víta podpísanie dohody o spolupráci medzi albánskou vládou a Medzinárodnou komisiou pre nezvestné osoby, ktorá tejto komisii umožní pomáhať pri lokalizácii a identifikácii nezvestných osôb z komunistickej éry;

28.  vyzýva albánske orgány, aby posilnili svoje politiky zamerané na ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa naďalej stretávajú s ťažkosťami s prístupom k vzdelaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám a pri účasti na rozhodovaní;

29.  vyjadruje poľutovanie nad omeškaním pri zriaďovaní Úradu pre regionálnu spoluprácu mládeže (RYCO) v Tirane; naliehavo vyzýva orgány, aby podporovali činnosti úradu RYCO flexibilným spôsobom, ktorý umožní, aby mal čo najväčší počet mladých ľudí prospech z jeho činnosti;

30.  zdôrazňuje kľúčový význam profesionálnych a nezávislých súkromných a verejnoprávnych médií; berie na vedomie čiastočný pokrok, ktorý sa dosiahol pri zvyšovaní nezávislosti orgánu pre audiovizuálne médiá a verejnoprávneho vysielania krajiny; vyzýva na prijatie opatrení s cieľom zlepšiť finančnú transparentnosť štátnej reklamy v médiách; žiada tiež opatrenia na posilnenie ochrany pracovných a sociálnych práv novinárov;

31.  víta zriadenie albánskej mediálnej rady a zdôrazňuje jej úlohu pri zavádzaní vysokých etických a profesijných noriem pre novinárov a médiá, pričom táto rada bude zároveň podporovať ich nezávislosť a slobodu; víta prijatie revidovaného novinárskeho etického kódexu, ako aj etických usmernení pre online médiá, a požaduje posilnenie ich zásad s cieľom zachovať dôveru verejnosti, pravdivosť, spravodlivosť, integritu, nezávislosť a zodpovednosť;

32.  naliehavo vyzýva albánske orgány, aby zintenzívnili reformy zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti a riešenie otázky neformálneho hospodárstva; zdôrazňuje, že korupcia, nedostatok zásad právneho štátu a zložité regulačné postupy naďalej odrádzajú od investovania a bránia udržateľnému rozvoju Albánska; požaduje, aby sa podnikateľské a investičné prostredie ešte viac zlepšilo zabezpečením predvídateľného regulačného a legislatívneho rámca, právnej istoty, právneho štátu, presadzovania vlastníckych práv a posilneného presadzovania zmlúv, intenzívneho presadzovania fiškálnej konsolidácie a posilnenia daňovej správy;

33.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť pozitívnu konvergenciu sociálnych noriem počas prístupového procesu; víta prijatie agendy priorít zo Sofie, a najmä skutočnosť, že kladie dôraz na sociálno-ekonomický rozvoj a na mládež; vyzýva albánske orgány, aby prehodnotili úlohu verejno-súkromných partnerstiev a ich vplyv na spoločné zdroje a na statky verejného záujmu, ako sú diaľnice, zdravotníctvo, príroda a kultúrne dedičstvo, v súlade so záväzkami stanovenými organizáciou UNESCO; vyzýva Albánsko, aby zverejnilo kritériá poskytovania sociálnej pomoci;

34.  obáva sa možných negatívnych vplyvov na tvorbu politiky zamestnanosti a sociálnej politiky v nadväznosti na zrušenie albánskeho ministerstva sociálneho zabezpečenia v dôsledku reštrukturalizácie vlády; nabáda albánske orgány, aby posilnili spoluprácu s odbormi a sociálny dialóg; naliehavo vyzýva na účinné opatrenia s cieľom riešiť vysokú mieru nezamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi a ženami, a s cieľom zabrániť detskej práci; vyzýva na ďalšie zlepšenie kvality vzdelávania a na zabezpečenie toho, aby vzdelávanie zostalo dostupné pre všetkých obyvateľov;

35.  oceňuje skutočnosť, že podľa albánskeho štatistického inštitútu (INSTAT) miera nezamestnanosti v Albánsku klesla; zdôrazňuje potrebu zlepšiť kvalitu systému vzdelávania, ako aj zvýšiť kapacity s cieľom lepšie vybaviť ľudí zručnosťami a znalosťami v súlade s potrebami trhu práce; zdôrazňuje potrebu podporovať dlhodobý rast prostredníctvom rozvoja kapacít na technologickú absorpciu, výskum, vývoj a inovácie;

36.  naliehavo vyzýva vládu, aby zmodernizovala systém vzdelávania s cieľom vybudovať inkluzívnejšiu spoločnosť, znížiť nerovnosti a diskrimináciu a lepšie vybaviť mladých ľudí zručnosťami a vedomosťami;

37.  víta, že Albánsko sa zaviazalo realizovať program v oblasti prepojenosti v rámci berlínskeho procesu, ako aj prijatie balíka v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA) na rok 2018, ktorý zahŕňa projekt v oblasti strategicky dôležitej infraštruktúry, a to obnovu prístavu Durrës, čím sa zlepší spojenie Albánska s Chorvátskom a Talianskom a poskytne vnútrozemským susedom Albánska – Kosovu a Macedónsku – prístup k trasám námornej dopravy; naliehavo vyzýva albánske orgány, aby zrýchlili plánovanie a výstavbu albánskych častí transeurópskych sietí a pokračovali v harmonizácii právneho rámca s acquis EÚ; podporuje návrh na zníženie poplatkov za roaming v krajinách západného Balkánu, aby sa podporilo prostredie priaznivé pre trhy a investície, ktoré je zamerané na digitálne hospodárstvo; konštatuje, že 40 % obyvateľstva Albánska žije vo vidieckych oblastiach, ale len 1 % z týchto obyvateľov má pripojenie na internet;

38.  opätovne zdôrazňuje význam zlepšenia verejnej infraštruktúry v krajinách západného Balkánu a prepojenia s členskými štátmi EÚ; odporúča, aby orgány urýchlili výstavbu hlavných infraštruktúrnych projektov, ako je železničné prepojenie a moderná diaľnica medzi Tiranou a Skopje ako súčasť koridoru VIII;

39.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad určitými hospodárskymi projektmi, ktoré viedli k závažnému poškodeniu životného prostredia v chránených oblastiach, napríklad rozsiahle strediská cestovného ruchu a vodné elektrárne pozdĺž riek Vjosa a Valbona; odporúča, aby Albánsko preskúmalo svoju stratégiu týkajúcu sa energie z obnoviteľných zdrojov a znížilo svoju závislosť od vodnej energie na výrobu elektrickej energie; preto vyzýva orgány, aby preskúmali investície do iných projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, než je vodná energia; naliehavo vyzýva orgány, aby zvýšili kvalitu strategických environmentálnych posúdení, posúdení vplyvu na životné prostredie a verejných konzultácií o takýchto projektoch s prihliadnutím na názory miestnych komunít; naliehavo vyzýva Európsku banku pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Európsku investičnú banku (EIB), aby preskúmali svoju podporu pre projekty v oblasti vodných elektrární, v prípade ktorých sa nevykonali riadne strategické environmentálne hodnotenia ani posudzovania vplyvov na životné prostredie ex ante; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby bol projekt Transjadranský plynovod (TAP) v súlade s environmentálnymi a sociálnymi aspektmi acquis; opakuje svoju výzvu Albánsku, aby zaviedlo príslušné opatrenia týkajúce sa nakladania s odpadom a aby sa zosúladilo s acquis EÚ v oblasti životného prostredia;

40.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že Albánsko zostáva krajinou západného Balkánu, z ktorej je zaznamenaných najviac nelegálnych vstupov a pobytov, ako aj neodôvodnených žiadostí o azyl v členských štátoch; vyzýva na posilnenie opatrení prijatých v posledných mesiacoch na účinné riešenie javu neopodstatnených žiadostí o azyl v EÚ, ako aj príchodu maloletých osôb bez sprievodu, a to aj na riešenie základných príčin týchto javov; nabáda na konkrétne opatrenia na podporu zamestnanosti, najmä pre mladých ľudí, a na podporu vzdelávania, životných podmienok a zdravia; vyzýva albánske orgány, aby vytvorili systémy na podporu účinnej reintegrácie rodín a detí po ich návrate do krajiny;

41.  víta kroky, ktoré boli prijaté s cieľom dosiahnuť dohodu o operačnej spolupráci medzi Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Albánskom, ktoré sa tak stalo prvou krajinou v regióne, s ktorou bola takáto dohoda uzavretá, a nabáda na ďalšiu spoluprácu na operačnej úrovni;

42.  vyzýva albánsku vládu, aby dodržiavala ustanovenia článku 3 Európskeho dohovoru o vydávaní, ktorý vypracovala Rada Európy, a ustanovenia článku 19 Charty základných práv Európskej únie a aby nepovolila žiadne vydávanie osôb za politické trestné činy alebo v prípade, že by jednotlivec mohol byť vystavený mučeniu alebo neľudskému zaobchádzaniu v krajine, ktorá žiada o jeho vydanie;

43.  vyjadruje Albánsku uznanie za jeho úspech pri znižovaní počtu osôb, ktoré z krajiny odchádzajú ako zahraniční bojovníci; víta regionálnu spoluprácu, ktorá sa dosiahla v boji proti potenciálnym teroristickým hrozbám; opakuje, že je potrebné, aby sa prijali ďalšie opatrenia s cieľom narušiť finančné toky zamerané na financovanie terorizmu, posilniť preventívne a monitorovacie mechanizmy zahŕňajúce občiansku spoločnosť a náboženské komunity a účinne riešiť radikalizáciu cez internet; opätovne zdôrazňuje potrebu ďalšieho zlepšovania programov na opätovné začlenenie navrátilcov a ich rodín a na predchádzanie radikalizácii vo väzniciach aj tým, že sa posilní zapojenie občianskej spoločnosti a náboženských spoločenstiev;

44.  vyzýva na väčšiu spoluprácu medzi Albánskom a EÚ v boji proti počítačovej kriminalite a v otázkach kybernetickej obrany;

45.  víta aktívnu účasť Albánska na berlínskom procese, iniciatíve šiestich krajín západného Balkánu a ďalších regionálnych iniciatívach a jeho prínos k posilneniu profilu Rady pre regionálnu spoluprácu; víta podpísanie spoločného vyhlásenia o regionálnej spolupráci a dobrých susedských vzťahoch v rámci berlínskeho procesu; víta proaktívnu úlohu Albánska, pokiaľ ide o podporu regionálnej spolupráce a dobrých susedských vzťahov s ostatnými krajinami zapojenými do procesu rozširovania a so susednými členskými štátmi, a zdôrazňuje, že dobré vzťahy sú zásadnou súčasťou procesu rozširovania; víta, že oficiálne začal fungovať Západobalkánsky fond, ktorý by mal podporovať spoločné hodnoty a rozvíjať regionálnu spoluprácu medzi občanmi, občianskou spoločnosťou a inštitúciami v regióne západného Balkánu; víta zriadenie Albánsko-srbskej spoločnej obchodnej komory v Tirane a nabáda na posilnenie obchodnej a podnikateľskej spolupráce v regióne; víta pokračujúce úsilie o posilnenie regionálnej spolupráce, najmä v oblasti ochrany životného prostredia, ako sa uvádza v Jadranskej trojstrannej iniciatíve; pripomína, že by sa malo zabrániť vyhláseniam a krokom, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dobré susedské vzťahy;

46.  opakuje svoju podporu iniciatíve zriadiť regionálnu komisiu poverenú zistením faktov o všetkých obetiach vojnových zločinov a ostatných prípadov závažného porušenia ľudských práv spáchaných na území bývalej Juhoslávie (RECOM); naliehavo vyzýva albánsku vládu, aby prevzala vedenie v súvislosti s jej zriadením; zdôrazňuje význam tohto procesu a aktívnej účasti všetkých regionálnych politických predstaviteľov pre to, aby táto komisia mohla začať svoju činnosť bez ďalšieho odkladu; upozorňuje na návrh akčného plánu s jasnými dátumami a referenčnými hodnotami, ktorý vypracovala koalícia pre komisiu RECOM;

47.  vyjadruje Albánsku vysoké uznanie za jeho pokračujúce plné zosúlaďovanie so všetkými pozíciami a vyhláseniami EÚ vydanými v kontexte spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky; vyzýva Albánsko, aby sa zosúladilo so spoločnou pozíciou EÚ k integrite Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu a vzdalo sa svojej dvojstrannej dohody o imunite so Spojenými štátmi americkými; vyzdvihuje aktívnu účasť Albánska na misiách vojenského krízového riadenia v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, ako aj jeho príspevok k misiám NATO, ktoré majú strategický význam pre EÚ;

48.  naliehavo vyzýva albánske orgány, aby čo najefektívnejšie využívali finančné prostriedky EÚ vo všetkých regiónoch krajiny; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila prísnu podmienenosť financovania z IPA a aby v rámci svojich správ o jednotlivých krajinách posúdila účinnosť podpory poskytovanej Albánsku v rámci IPA, a to najmä v kľúčových prioritách a relevantných projektoch;

49.  berie na vedomie konštruktívnu atmosféru dvanástej schôdze Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko (SAPC), ktorá sa konala 12. a 13. februára 2018 v Tirane; berie na vedomie zlepšenie spolupráce medzi zástupcami väčšiny a opozície v rámci SAPC; zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v spolupráci medzi stranami týkajúcej sa reforiem na ceste k pristúpeniu k EÚ;

50.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu Albánska.

(1) Slovo „Rómovia“ sa používa ako termín zastrešujúci rôzne súvisiace skupiny, či už usadené, alebo nie, ako sú Rómovia, Aškalovia, Egypťania atď., ktoré môžu mať odlišnú kultúru a životné štýly.

Posledná úprava: 6. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia