Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2147(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0334/2018

Predložena besedila :

A8-0334/2018

Razprave :

PV 28/11/2018 - 26
CRE 28/11/2018 - 26

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.16
CRE 29/11/2018 - 8.16
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0481

Sprejeta besedila
PDF 142kWORD 56k
Četrtek, 29. november 2018 - Bruselj
Poročilo o Albaniji za leto 2018
P8_TA(2018)0481A8-0334/2018

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2018 o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2018 (2018/2147(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU in Albanijo,

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 19. in 20. junija 2003 ter priloge z naslovom Solunska agenda za Zahodni Balkan,

–  ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta z dne 26. in 27. junija 2014, da se Albaniji dodeli status kandidatke za članstvo v EU,

–  ob upoštevanju sklepa Sveta za splošne zadeve z dne 26. junija 2018,

–  ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta z dne 28. in 29. junija 2018,

–  ob upoštevanju priporočil visokega komisarja za narodne manjšine Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi k osnutku sekundarne zakonodaje za zaščito narodnih manjšin v Albaniji,

–  ob upoštevanju izjave z vrhunskega srečanja EU in Zahodnega Balkana dne 17. maja 2018 in agende prednostnih nalog iz Sofije,

–  ob upoštevanju devete seje stabilizacijsko-pridružitvenega sveta med Albanijo in EU, ki je potekala 15. novembra 2017,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. februarja 2018 z naslovom Verodostojna širitvena perspektiva in okrepljeno sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom (COM(2018)0065),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. aprila 2018 z naslovom Sporočilo o širitveni politiki EU za leto 2018 (COM(2018)0450), ki mu je priložen delovni dokument služb Komisije z naslovom Poročilo o Albaniji za leto 2018 (SWD(2018)0151),

–  ob upoštevanju priporočil, sprejetih na dvanajstem srečanju stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora EU–Albanija, ki je potekalo 12. in 13. februarja 2018 v Tirani,

–  ob upoštevanju izsledkov raziskave iz leta 2017 o marginaliziranih Romih na Zahodnem Balkanu, ki jo je podprla Komisija, izvedla pa sta jo Svetovna banka in program OZN za razvoj (UNDP),

–  ob upoštevanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije z naslovom Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Albaniji,

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A8-0334/2018),

A.  ker je proces širitve EU še vedno strateška naložba v mir, demokracijo, blaginjo, varnost in stabilnost v Evropi;

B.  ker Albanija še naprej napreduje na poti do izpolnitve političnih meril in petih osrednjih prednostnih nalog za začetek pristopnih pogajanj, napredek pa dosega tudi pri utrjevanju demokratičnih institucij in praks;

C.  ker Komisija priporoča, da se začnejo pristopna pogajanja z Albanijo, saj je država dobro napredovala pri izpolnjevanju petih prednostnih nalog; ker bodo pristopna pogajanja omogočila tesnejši nadzor EU in so pomembno gonilo za izvajanje nadaljnjih reform ter utrditev demokratičnih institucij in praks;

D.  ker je Evropski svet 28. junija 2018 odobril sklepe Sveta z dne 26. junija 2018, v katerih je začrtana pot do začetka pristopnih pogajanj junija 2019;

E.  ker izzivi ostajajo in se je treba z njimi spoprijeti hitro in učinkovito v duhu dialoga in sodelovanja;

F.  ker je konstruktiven dialog med vlado in opozicijo o reformah, povezanih z EU, še vedno bistvenega pomena za napredovanje pri programu reform v korist državljanom ter za približevanje države k EU;

G.  ker pristop Albanije k EU v državi uživa precejšnjo podporo javnosti;

H.  ker so načela pravne države ena temeljnih vrednot, na katerih temelji EU, in so v središču tako širitvenega kot stabilizacijsko-pridružitvenega procesa; ker je treba na tem področju premagati preostale izzive ter sprejeti reforme, zlasti kar zadeva zagotavljanje neodvisnega, nepristranskega, odgovornega in učinkovitega sodstva ter boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, pa tudi varstvo temeljnih pravic;

I.  ker sodi varstvo verske svobode, kulturne dediščine in pravic manjšin med temeljne vrednote Evropske unije;

J.  ker je Albanija ratificirala vse temeljne konvencije Mednarodne organizacije dela, vključno s Konvencijo št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic iz leta 1948 in Konvencijo št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja iz leta 1949;

K.  ker se vsaka država širitve ocenjuje individualno glede na njene dosežke, časovni načrt za pristop pa se določa glede na hitrost in kakovost reform;

L.  ker so regionalno sodelovanje in dobri sosedski odnosi bistvenega pomena za napredek Albanije na poti pristopa k EU;

1.  pozdravlja okrepljena prizadevanja Albanije v zvezi s tem, ki so privedla do stalnega napredka pri izvajanju reform, povezanih s pristopom k EU, zlasti obsežne pravosodne reforme; poziva Albanijo, naj utrdi že izvedene reforme in nadaljuje priprave na izpolnjevanje obvez za članstvo v EU v vseh poglavjih;

2.  v celoti podpira priporočilo Komisije, da bi bilo treba začeti pristopna pogajanja, s čimer bi priznali prizadevanja države za reforme; je seznanjen z odločitvijo Sveta o ponovni preučitvi razmer junija 2019; pozdravlja, da je bila začrtana jasna pot v smeri začetka pristopnih pogajanj leta 2019, in poudarja, da se je začel pripravljalni postopek preverjanja; opozarja, da bo odločitev o začetku pristopnih pogajanj odvisna od nadaljnjega napredka v reformnem procesu, poziva Svet, naj objektivno in pošteno oceni napredek, ki ga je dosegla država, in naj do konca leta skliče prvo medvladno konferenco, ter spodbuja Albanijo, naj v zvezi s tem ohrani reformni zagon; meni, da bi z začetkom pristopnih pogajanj dodatno spodbudili proces reform in izboljšali nadzor nad njim in pozitivno prispevali h krepitvi demokracije in pravne države;

3.  poziva Komisijo, naj v pogajanjih o poglavju 23 (pravosodje in temeljne pravice) ter poglavju 24 (pravica, svoboda in varnost) uporabi okrepljeni pristop;

4.  opozarja, da je treba okrepiti nadzorno zmogljivost albanskega parlamenta, tudi v procesu pristopa k EU; poziva k učinkovitejši uporabi različnih nadzornih mehanizmov in institucij, tudi preiskovalnih odborov; pozdravlja, da je albanski parlament sprejel kodeks ravnanja, s katerim se bosta izboljšali integriteta in preglednost parlamentarnega procesa ter povečalo zaupanje javnosti v institucijo; poudarja potrebo po mehanizmu izvrševanja, vključno s sankcijami, da bo ta kodeks učinkovit; poudarja osrednjo vlogo odbora za vključevanje v EU in odgovornost narodnega sveta za evropsko povezovanje kot foruma za posvetovanje o pripravah na pristop; poziva, naj se sodelovanje z albanskim parlamentom v okviru podpornega programa Evropskega parlamenta za parlamente držav širitve izkoristi tudi za povečanje njegove zmogljivosti za pripravo kakovostne zakonodaje v skladu s pravnim redom EU in izvajanje nadzorne vloge;

5.  poudarja, kako pomembno je ozaveščati splošno javnost o procesu pristopa k EU ter vlogi institucij EU in albanskih institucij, ki v tem procesu sodelujejo;

6.  poziva, naj se sprejmejo upravni in zakonodajni ukrepi, s katerimi bi obravnavali še neizvedena priporočila Urada za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE); poudarja, da je treba pravočasno izvesti vključujočo reformo, da se bo povečalo zaupanje javnosti v volilni proces; opozarja, da je treba ustrezno pozornost posvetiti obtožbam o nezakonitem in neprijavljenem financiranju političnih strank; pozdravlja dejavnosti ad hoc odbora albanskega parlamenta za volilno reformo, povezane z neodvisnostjo in depolitizacijo volilne uprave, preglednostjo pri financiranju kampanj, registracijo volivcev, kupovanjem glasov, uporabo novih tehnologij za glasovanje ter glasovanje zunaj države, in ga poziva, naj pravočasno doseže soglasje o potrebnih reformah in jih sprejme pred lokalnimi volitvami leta 2019;

7.  pozdravlja spremembo albanske zakonodaje o financiranju političnih strank; ponovno poziva albanske politične stranke, naj izpolnijo svoje obveznosti in poskrbijo za to, da bo storilcem kaznivih dejanj onemogočeno opravljanje javne funkcije v vseh resorjih in na vseh ravneh vlade;

8.  poudarja, da so konstruktiven politični dialog, pripravljenost sprejemati sporazumne rešitve, trajno sodelovanje med strankami ter nenehna in neomahljiva predanost izvajanju in utrjevanju reform na vseh petih prednostnih področjih bistvenega pomena za doseganje napredka v procesu pristopa k EU, pa tudi za dobro delovanje demokratičnega sistema; pozdravlja porast dvostranskega sodelovanja in široko medstrankarsko soglasje, ki je bilo doseženo pri obravnavanju nekaterih ključnih reform; spodbuja vse politične sile, naj si še naprej prizadevajo vzpostaviti pristen politični dialog in začeti konstruktivno sodelovati, da bi podprle reformni proces; je še zmeraj trdno prepričan, da mora biti v demokratičnih institucijah prostor za politični dialog; je še vedno zaskrbljen, ker opozicija od poletnega premora leta 2018 dejansko bojkotira parlamentarni proces;

9.  poudarja, da je pravosodna reforma ena najpomembnejših zahtev albanskih državljanov in osnovni pogoj za ponovno vzpostavitev zaupanja v pravno državo, javne institucije in politične predstavnike; opozarja, da so verodostojnost in učinkovitost celotnega reformnega procesa, zlasti na področju boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu, ter izvrševanje lastninskih pravic odvisni od tega, ali bo postopek preverjanja uspešen ter ali se bo še naprej odločno izvajala pravosodna reforma;

10.  pozdravlja napredek pri pravosodni reformi, katere cilj je povečati neodvisnost, odgovornost, strokovnost in učinkovitost pravosodnih institucij v državi ter izboljšati zaupanje prebivalcev v pravosodne organe; obžaluje, da je pravosodje še vedno počasno in neučinkovito; ugotavlja, da ponovno ocenjevanje vseh sodnikov in tožilcev že prinaša prve konkretne rezultate; pozdravlja dejstvo, da je večina prednostnih dosjejev že obdelana; kljub temu poziva albanske oblasti, naj pospešijo neodvisni postopek preverjanja, ne da bi to vplivalo na kakovost ali pravičnost; poudarja, kako pomembno je, da se postopek preverjanja izvaja v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi, in spodbuja Albanijo, naj še naprej tesno sodeluje z mednarodno nadzorno misijo; je seznanjen s prvimi odpuščanji in prostovoljnimi odstopi nekaterih kandidatov pred zaslišanji; meni, da je pri tem še pomembnejša priprava naslednje generacije sodnikov in tožilcev, zato obžaluje, da se politične stranke v Albaniji še niso uspele dogovoriti glede potrebnih sprememb zakona o statusu sodnikov in tožilcev ob upoštevanju višje zmogljivosti zaposlovanja in usposabljanja; poziva, naj se institucijam za preverjanje nenehno zagotavljajo ustrezni finančni in človeški viri;

11.  poziva albanske oblasti, naj čim prej dokončno ustanovijo nove pravosodne organe in ponovno vzpostavijo delovanje ustavnega in višjega sodišča; poudarja, da je treba učinkovito delovanje teh institucij podpreti z ustreznimi človeškimi in finančnimi viri;

12.  pozdravlja nenehen napredek pri vzpostavljanju bolj državljanom prijazne, pregledne, strokovne in nepolitične javne uprave, tudi na lokalni ravni; poziva k celovitemu izvajanju priporočil nadzornih institucij in priporočil varuha človekovih pravic; ugotavlja tudi napredek, dosežen pri ozemeljski reformi in nadaljnji konsolidaciji, upravno in finančno, novoustvarjenih občin ter ustanovitev posvetovalnega sveta za izboljšanje usklajevanja med osrednjo in lokalnimi vladami; pozdravlja odprtje lokalnih pisarn in imenovanje koordinatorjev za EU;

13.  poziva, naj se dodatno okrepi upravna zmogljivost institucij in organov, pristojnih za izvajanje pristopnih reform, prenos zakonodaje EU v nacionalno pravo ter priprave na pogajanja za pristop k EU;

14.  želi pohvaliti občutne izboljšave pravnega in institucionalnega okvira, s katerimi se želi preprečiti in odpraviti korupcija v javnih institucijah, saj je ta še vedno zelo zaskrbljujoča; poziva k dodatnim prizadevanjem za zmanjšanje korupcije, ki vpliva na vsakdanje življenje državljanov Albanije, da bi izboljšali naložbeno ozračje in zagotovili pravno varnost naložb; poudarja, da visokih uradnikov v primeru obtožbe ne bi smeli obravnavati drugače kot navadnih državljanov; poziva Albanijo, naj okrepi uporabo finančnih preiskav in začne serijo uspešnih zasegov in zaplemb/izterjave sredstev, pridobljenih s kaznivimi dejanji, povezanimi s korupcijo, prav tako pa naj pokaže oprijemljive rezultate pri boju proti trgovini z drogami in pranju denarja;

15.  pozdravlja pred kratkim opravljeno posodobitev protikorupcijske zakonodaje države; poudarja, da je treba dokončno ustanoviti nacionalni preiskovalni urad, posebno sodišče in posebno tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala; poziva, naj se še izboljša medinstitucionalno sodelovanje ter izmenjava informacij med policijo in tožilstvom; pozdravlja, da se bo v skladu z zakonom o preverjanju policije ponovno preverilo uslužbence organov kazenskega pregona;

16.  poziva, naj se večja pozornost nameni politični in javno-zasebni korupciji; poziva h krepitvi rezultatov pri proaktivnih preiskavah, pregonu in pravnomočnih obsodbah v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu, tudi v primerih na visoki ravni;

17.  pozdravlja napredek, dosežen v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu, zlasti nedavne aretacije članov kriminalne združbe Bajri, in poziva k nadaljnjemu doseganju oprijemljivih in trajnostnih rezultatov, tudi na posebnem področju preprečevanja gojenja in prometa z drogami, med drugim z izvajanjem akcijskih načrtov zoper gojenje konoplje; pozdravlja, da je albanska policija okrepila dejavnosti v boju proti organiziranemu kriminalu, in je zadovoljen z okrepljenim mednarodnim policijskim sodelovanjem Albanije, med drugim v skupnih delovnih skupinah z državami članicami, kar je privedlo do učinkovitih operacij proti kriminalnim združbam; verjame, da je treba še izboljšati sodelovanje med policijo, tožilstvom in drugimi ustreznimi agencijami in organi;

18.  poziva albanske oblasti, naj odločno ukrepajo, da bi razbile kriminalne mreže, ki se ukvarjajo z nezakonito trgovino z ljudmi, orožjem in drogami, ter povečajo število preiskav in obtožb ter tudi končnih obsodb, zlasti obsodb članov organiziranih kriminalnih združb na visokih položajih; poudarja, da je treba okrepiti prizadevanja za preprečevanje trgovine z ljudmi, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti otrokom brez spremstva in otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi, zlasti če so brezdomci;

19.  ponovno poziva albanske oblasti, naj poskrbijo za učinkovito in pregledno izvrševanje lastninskih pravic in napredek pri varovanju teh pravic, obenem pa upoštevajo registracijo in vračanje premoženja ter izplačevanje odškodnine; poziva, naj se doseže potreben napredek v zvezi z digitalizacijo in kartiranjem premoženja; poziva albanske oblasti, naj ustrezno obveščajo državljane o njihovih pravicah in možnostih za uveljavljanje zahtevkov; poudarja, kako pomemben je učinkovit sistem lastninskih pravic za ohranjanje pravne države in učinkovitega poslovnega okolja;

20.  pozdravlja ukrepe, sprejete za okrepitev varstva človekovih pravic, pravic manjšin in protidiskriminacijske politike, vključno z enako obravnavo vseh manjšin; pozdravlja sprejetje okvirnega zakona o manjšinah, ki je odpravil razlikovanje med nacionalnimi manjšinami in etničnimi jezikovnimi skupnostmi ter uvedel načelo samoopredelitve, prepoved diskriminacije in pravico do ohranitve kultur, običajev in maternih jezikov; poziva, naj se začne ta zakon v celoti izvajati v praksi, in spodbuja Albanijo, naj nadaljuje prizadevanja s sprejetjem potrebne sekundarne zakonodaje za okvirni zakon v skladu z evropskimi standardi in zagotovi sodelovanje vseh ustreznih deležnikov pri pripravi osnutka; vztraja, da je treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi izboljšali izobraževanje, zdravje, stopnjo zaposlenosti ter življenjske razmere Romov, Egipčanov in drugih etničnih manjšin;

21.  je seznanjen z napetostjo po incidentu, v katerem je življenje izgubil Konstantinos Kacifas, član grške narodne manjšine in imetnik dvojnega (albanskega in grškega) državljanstva, ki so ga albanske specialne policijske sile (RENA) ustrelile med slovesnostjo grškim vojakom, padlim v drugi svetovni vojni, ki je potekala 28. oktobra 2018 v Bularatu; poziva vse strani k strpnosti in pričakuje, da bodo albanski organi preiskali in razjasnili okoliščine, ki so privedle do izgube življenja;

22.  pozdravlja napredek pri povečanju udeležbe in zastopanosti žensk v politiki, zlasti z uvedbo sistema kvot za spol, in enakopravno zastopanost žensk v novi vladi; kljub temu znova izraža zaskrbljenost zaradi diskriminacije žensk in deklet iz prikrajšanih in marginaliziranih skupin, kot so Rominje(1) ali invalidke, diskriminatornih določb do posameznega spola, ki jih je še vedno mogoče najti v številnih zakonih, težavnega dostopa žensk do pravnega varstva, deleža žensk na neformalnem trgu dela ter visokega števila primerov nasilja v družini nad ženskami in dekleti; poziva k primernemu odzivu na te težave in izraža pohvalo za sprejetje resolucije o boju proti nasilju na podlagi spola in ustanovitev parlamentarnega pododbora za enakost spolov;

23.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da imajo ženske, ki živijo na podeželskih in oddaljenih območjih, ter romske in egiptovske ženske še vedno omejen dostop do storitev primarnega zdravstvenega varstva in storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter pogosto niso seznanjene z razpoložljivostjo teh storitev; zato poziva albanske oblasti, naj zagotovijo boljše informacije o teh storitvah in zagotovijo, da so dostopne, cenovno dostopne in kakovostne;

24.  pozdravlja, da se je s sprejetjem zakona za varstvo otrokovih pravic, kazenskega zakonika za otroke in Agende za otroke 2020 izboljšal zakonodajni okvir na področju pravic otrok; opozarja, da je še zmeraj treba izboljšati institucionalne mehanizme za varstvo otrokovih pravic; spodbuja oblasti, naj začnejo izvajati sekundarno zakonodajo o varstvu otrokovih pravic in pravnem varstvu mladoletnikov, ter poziva k znatnemu povečanju finančnih sredstev za sistem za zaščito otrok, zlasti enot za zaščito otrok na lokalni in regionalni ravni;

25.  želi pohvaliti strpnost in sodelovanje med verskimi skupnostmi v državi; poziva albanske oblasti, naj učinkovito preganjajo sovražni govor ter izključevanje in diskriminacijo manjšin, tudi oseb LGBTI; pozdravlja akcijske načrte za enakost spolov, ki jih je v skladu z evropsko listino za enakost med ženskami in moškimi v lokalnem življenju nedavno sprejelo pet albanskih občin;

26.  poziva albanske oblasti, naj okrepijo sodelovanje z organizacijami civilne družbe ter poskrbijo za učinkovito sodelovanje javnosti in posvetovanje skozi celoten proces sprejemanja odločitev in povezovanja z EU, tudi na nacionalni in lokalni ravni, s čimer bi okrepili demokracijo in povečali preglednost; opozarja, da je treba spremeniti pravni in davčni okvir za organizacije civilne družbe, pa tudi javna sredstva, ki so na voljo za organizacije civilne družbe, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, demokracijo in pravno državo, vključno s tistimi, ki delujejo na področju nadzora in zagovorništva, ter malimi lokalnimi organizacijami, saj ostaja finančna vzdržnost pomemben izziv za precejšnje število teh organizacij, sploh ker sedanji proces registracije zaznamujejo dolgotrajni postopki in visoki stroški, trenutni davčni sistem pa zelo obremenjuje organizacije civilne družbe in ovira donacije podjetij in posameznikov; opozarja, da je močna civilna družba ključna značilnost dinamične demokracije in je strateško pomembna za preoblikovanje Albanije v državo članico EU;

27.  pozdravlja podpis sporazuma o sodelovanju med albansko vlado in Mednarodno komisijo za pogrešane osebe, na podlagi katerega bo lahko slednja pomagala pri iskanju in identifikaciji pogrešanih oseb iz komunistične dobe;

28.  poziva albanske oblasti, naj okrepijo politiko, namenjeno invalidom, ki se še zmeraj soočajo s težavami pri dostopu do izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenega varstva, socialnih služb in sodelovanja pri sprejemanju odločitev;

29.  obžaluje, da je prišlo pri ustanovitvi regionalnega urada za sodelovanje mladih v Tirani do zamude; poziva oblasti, naj bodo pri zagotavljanju podpore dejavnostim tega urada prilagodljive, saj bo tako lahko kar največ mladih deležnih sadov njegovega dela;

30.  poudarja, kako pomembni so strokovni ter neodvisni zasebni in javni mediji; je seznanjen z delnim napredkom, doseženim pri povečevanju neodvisnosti avdiovizualnega medijskega organa in javne radiotelevizije; poziva, naj se sprejmejo ukrepi za izboljšanje finančne preglednosti pri vladnem oglaševanju v medijih; prav tako poziva k ukrepom, s katerimi bi okrepili varstvo delavskih in socialnih pravic novinarjev;

31.  pozdravlja ustanovitev albanskega sveta za medije in poudarja njegovo vlogo pri vzpostavljanju visokih etičnih in strokovnih standardov za novinarje in medije ter spodbujanju njihove neodvisnosti in svobode; pozdravlja sprejetje revidiranega kodeksa novinarske etike in etičnih smernic za spletne medije ter poziva k okrepitvi teh načel, da se ohrani zaupanje javnosti, verodostojnost, pravičnost, integriteta, neodvisnost in odgovornost;

32.  poziva albanske oblasti, naj okrepijo reforme, katerih cilj je povečanje konkurenčnosti in odprava neformalne ekonomije; poudarja, da korupcija, pomanjkljivosti v načelih pravne države in okorni regulativni postopki še naprej odvračajo naložbe in preprečujejo trajnostni razvoj Albanije; poziva, naj se dodatno izboljša poslovno in naložbeno okolje ter poskrbi za predvidljiv regulativni in zakonodajni okvir, pravno varnost, načela pravne države, uveljavljanje lastninskih pravic in strožje izvrševanje pogodb, odločno nadaljevanje fiskalne konsolidacije ter okrepitev davčnega upravljanja;

33.  poudarja, da je treba v procesu pristopa zagotoviti pozitivno zbliževanje socialnih standardov; pozdravlja, da je bila sprejeta agenda prednostnih nalog iz Sofije, in je še posebej zadovoljen, da se osredotoča na družbeno-gospodarski razvoj in posveča posebno pozornost mladim; poziva albanske oblasti, naj ponovno preučijo vlogo javno-zasebnih partnerstev in njihov vpliv na storitve in dobrine v javnem interesu, kot so avtoceste, zdravstvo, narava in kulturna dediščina, v skladu z obveznostmi Unesca; poziva Albanijo, naj objavi merila za dodelitev socialne pomoči;

34.  se boji, da bi utegnila ukinitev albanskega ministrstva za socialno varstvo kot posledica vladnega prestrukturiranja negativno vplivati na sprejemanje zaposlitvenih in socialnih politik, poziva albanske oblasti, naj se zavzemajo za sodelovanje s sindikati in krepijo socialni dialog; poziva jih, naj sprejmejo učinkovite ukrepe, s katerimi bi obravnavale visoko stopnjo brezposelnosti, predvsem med mladimi in ženskami, ter preprečile delo otrok; poziva jih tudi, naj dodatno izboljšajo kakovost izobraževanja, obenem pa zagotovijo, da bo izobraževanje ostalo dostopno vsem prebivalcem;

35.  pozdravlja dejstvo, da se je stopnja brezposelnosti v Albaniji po podatkih albanskega statističnega inštituta (INSTAT) znižala; poudarja, da je treba izboljšati kakovost izobraževalnega sistema, tudi povečati njegove zmogljivosti, da bodo ljudje pridobili znanje in veščine, ki bodo bolj ustrezali potrebam na trgu dela; poudarja, da je treba dolgoročno rast podpreti z razvojem zmogljivosti za absorpcijo tehnologije, raziskave, razvoj in inovacije;

36.  poziva vlado, naj posodobi izobraževalni sistem, da bo mogoče vzpostaviti bolj vključujočo družbo, zmanjšati neenakost in diskriminacijo ter mladim bolje posredovati veščine in znanje;

37.  pozdravlja zavezanost Albanije, da začne v okviru berlinskega procesa izvajati agendo na področju povezljivosti, in sprejetje svežnja instrumenta za predpristopno pomoč za leto 2018, v katerem je tudi strateško pomemben infrastrukturni projekt za obnovo pristanišča Drač, ki omogoča boljšo povezanost Albanije s Hrvaško in Italijo ter neobalnima sosedama Kosovu in Makedoniji zagotavlja dostop do pomorskih prometnih poti; poziva albanske oblasti, naj pospešijo načrtovanje in izgradnjo albanskih odsekov vseevropskih omrežij in nadaljujejo z usklajevanjem pravnega okvira s pravnim redom EU; podpira predlog o znižanju tarif za gostovanje na Zahodnem Balkanu, ki bi spodbudilo trgu in naložbam prijazno okolje, usmerjeno v digitalno gospodarstvo; ugotavlja, da na podeželju živi 40 % albanskega prebivalstva, le 1 % tega prebivalstva pa ima povezavo z internetom;

38.  ponovno poudarja, kako pomembno je izboljšati javno infrastrukturo v državah Zahodnega Balkana ter med njimi in državami članicami EU; priporoča oblastem, naj pospešijo gradnjo glavnih infrastrukturnih projektov, kot sta železniška povezava in sodobna avtocesta med Tirano in Skopjem v sklopu koridorja VIII;

39.  je močno zaskrbljen zaradi nekaterih gospodarskih dejavnosti, ki povzročajo hudo okoljsko škodo na zaščitenih območjih, na primer obsežnih turističnih kompleksov in hidroelektrarn vzdolž rek Vjosa in Valbona; priporoča, naj Albanija ponovno preuči svojo strategijo glede energije iz obnovljivih virov in se pri proizvodnji električne energije manj zanaša na vodno energijo; zato poziva oblasti, naj preučijo možnost naložb v projekte na področju obnovljivih virov energije, pri katerih ne gre za hidroelektrarne; poziva oblasti, naj povečajo kakovost strateških okoljskih presoj, presoj vpliva na okolje in javnih posvetovanj v zvezi s tovrstnimi projekti, pri tem pa upoštevajo stališče lokalnih skupnosti; spodbuja Evropsko banko za obnovo in razvoj ter Evropsko investicijsko banko, naj opravita revizijo svoje podpore projektom za izgradnjo hidroelektrarn, pri katerih nista bili opravljeni zanesljiva predhodna strateška okoljska presoja in presoja vplivov na okolje; poudarja, da mora biti projekt čezjadranskega plinovoda v skladu z okoljskimi in socialnimi vidiki pravnega reda; ponovno poziva Albanijo, naj začne izvajati ustrezne ukrepe za ravnanje z odpadki ter uskladi zakonodajo s pravnim redom EU na področju okolja;

40.  izraža zaskrbljenost, ker je Albanija še vedno država Zahodnega Balkana, iz katere države članice beležijo največ nezakonitih vstopov in nedovoljenega prebivanja, pa tudi neupravičenih prošenj za azil; poziva k okrepitvi ukrepov, sprejetih v zadnjih mesecih, za učinkovito obravnavanje neutemeljenih prošenj za azil v EU ter prihodov mladoletnikov brez spremstva, vključno s temeljnimi vzroki za te težave; poziva h konkretnim ukrepom za izboljšanje zaposlovanja, zlasti med mladimi, izobraževanja, življenjskih razmer in zdravstva; poziva albanske oblasti, naj vzpostavijo sisteme v pomoč učinkoviti ponovni vključitvi družin in otrok po vrnitvi v državo;

41.  pozdravlja dosedanje korake k sporazumu o operativnem sodelovanju med Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in Albanijo, prvo državo v regiji, s katero je bil sklenjen tak sporazum, in spodbuja nadaljnje sodelovanje na operativni ravni;

42.  poziva albansko vlado, naj upošteva določbe iz člena 3 Evropske konvencije o izročitvi, ki jo je sprejel Svet Evrope, in člena 19 Listine EU o temeljnih pravicah ter ne dovoli izročitve zaradi političnih kaznivih dejanj ali, če bi bila oseba v državi, ki zahteva izročitev, podvržena mučenju ali nečloveškemu ravnanju;

43.  želi pohvaliti uspeh Albanije pri boju proti odhajanju tujih bojevnikov; pozdravlja regionalno sodelovanje, doseženo pri boju proti morebitnih terorističnim grožnjam; poudarja, da so potrebni nadaljnji ukrepi, s katerimi bi prekinili finančne tokove za financiranje terorizma, okrepili preventivne in nadzorne mehanizme, ki vključujejo civilno družbo in verske skupnosti, ter učinkovito obravnavali spletno radikalizacijo; ponovno poudarja, da je treba še izboljšati programe za ponovno vključevanje povratnikov in njihovih družin ter preprečevanje radikalizacije v zaporih, tudi z večjo udeležbo civilne družbe in verskih skupnosti v njih;

44.  poziva k večjemu sodelovanju med Albanijo in EU pri boju proti kibernetski kriminaliteti in vprašanjih kibernetske obrambe;

45.  pozdravlja dejavno sodelovanje Albanije v berlinskem procesu, pobudi šestih zahodnobalkanskih držav in drugih regionalnih pobudah, pa tudi njen prispevek h krepitvi profila Sveta za regionalno sodelovanje; pozdravlja, da je bila v okviru berlinskega procesa podpisana skupna izjava o regionalnem sodelovanju in dobrih sosedskih odnosih; pozdravlja proaktivno vlogo Albanije pri spodbujanju regionalnega sodelovanja in dobrih sosedskih odnosov z drugimi državami širitve in sosednjimi državami članicami EU ter poudarja, da so dobri odnosi bistveni del procesa širitve; pozdravlja uradno ustanovitev sklada za Zahodni Balkan, ki bi moral spodbujati skupne vrednote in razvijati regionalno sodelovanje med državljani, civilno družbo in institucijami Zahodnega Balkana; pozdravlja ustanovitev skupne albansko-srbske gospodarske zbornice v Tirani ter spodbuja krepitev trgovinskega in poslovnega sodelovanja v regiji; pozdravlja stalna prizadevanja za krepitev regionalnega sodelovanja, zlasti na področju varstva okolja, kot je določeno v tristranski jadranski pobudi; opozarja, da bi se bilo treba izogibati izjavam in dejanjem, ki bi utegnila negativno vplivati na dobre sosedske odnose;

46.  ponovno izraža podporo pobudi za ustanovitev regionalne komisije za ugotavljanje dejstev o vojnih hudodelstvih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic, zagrešenih na ozemlju nekdanje Jugoslavije (REKOM); poziva albansko vlado, naj prevzame vodilno vlogo pri njeni ustanovitvi; poudarja pomen tega procesa in aktivnega sodelovanja vseh regionalnih političnih voditeljev, da bi komisija lahko čim prej začela delovati; opozarja na predlog akcijskega načrta koalicije RECOM, ki vsebuje jasne datume in merila uspešnosti;

47.  izreka veliko pohvalo Albaniji, ker si prizadeva biti nenehno usklajena z vsemi stališči in izjavami EU, danimi v okviru skupne zunanje in varnostne politike; poziva jo, naj se uskladi s skupnim stališčem EU o integriteti Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča in razveljavi dvostranski sporazum o imuniteti z Združenimi državami Amerike; izraža priznanje Albaniji za dejavno sodelovanje v vojaških misijah za krizno upravljanje v okviru skupne varnostne in obrambne politike ter njen prispevek k misijam Nata, ki so strateškega pomena za EU;

48.  poziva albanske oblasti, naj v vseh regijah čim bolj učinkovito uporabljajo sredstva EU; poziva Komisijo, naj zagotovi strogo pogojevanje sredstev v sklopu instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) ter v okviru poročil o posameznih državah oceni, ali je pomoč Albaniji v okviru tega instrumenta učinkovita, zlasti ko gre za osrednje prednostne naloge in ustrezne projekte;

49.  ugotavlja, da je dvanajsto srečanje stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-Albanija 12. in 13. februarja 2018 v Tirani potekalo v konstruktivnem ozračju; je seznanjen tudi z boljšim sodelovanjem med predstavniki večine in opozicije v tem odboru; poudarja, kako pomembno je, da stranke med seboj še naprej sodelujejo pri reformah na poti pristopa k EU;

50.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladi in parlamentu Albanije.

(1) Izraz „Romi“ se uporablja kot krovni izraz, ki vključuje različne sorodne skupine, ne glede na to, ali so se ustalile na enem mestu, kot so Romi, Aškali, Egipčani itd., ki se lahko razlikujejo glede kulture in načina življenja.

Zadnja posodobitev: 6. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov