Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2147(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0334/2018

Ingivna texter :

A8-0334/2018

Debatter :

PV 28/11/2018 - 26
CRE 28/11/2018 - 26

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.16
CRE 29/11/2018 - 8.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0481

Antagna texter
PDF 147kWORD 50k
Torsdagen den 29 november 2018 - Bryssel
Rapport för 2018 om Albanien
P8_TA(2018)0481A8-0334/2018

Europaparlamentets resolution av den 29 november 2018 om kommissionens rapport för 2018 om Albanien (2018/2147(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Albanien,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 19–20 juni 2003 och Thessalonikiagendan för västra Balkan,

–  med beaktande av Europeiska rådets beslut av den 26–27 juni 2014 att bevilja Albanien status som kandidatland för EU-medlemskap,

–  med beaktande av rådets (allmänna frågor) beslut av den 26 juni 2018,

–  med beaktande av Europeiska rådets beslut av den 28–29 juni 2018,

–  med beaktande av rekommendationerna från Högkommissarien för nationella minoriteter vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) om utkastet till sekundärlagstiftning för skydd av nationella minoriteter i Albanien,

–  med beaktande av förklaringen från toppmötet mellan EU och västra Balkan den 17 maj 2018 och dess prioriteringsagenda från Sofia,

–  med beaktande av det nionde sammanträdet i stabiliserings- och associeringsrådet för Albanien och EU den 15 november 2017,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 februari 2018 Trovärdiga utsikter till EU-medlemskap och ett ökat EU-engagemang för västra Balkan (COM(2018)0065),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 april 2018 2018 års meddelande om EU:s utvidgningspolitik (COM(2018)0450), åtföljt av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Albania 2018 Report (SWD(2018)0151),

–  med beaktande av rekommendationerna från det tolfte sammanträdet i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien, vilket hölls i Tirana den 12–13 februari 2018,

–  med beaktande av resultaten från undersökningen från 2017 om marginaliserade romer på västra Balkan, som genomfördes av Världsbanken och FN:s utvecklingsprogram, med stöd från kommissionen,

–  med beaktande av det gemensamma arbetsdokumentet om jämställdhet och kvinnors egenmakt – Förändra flickors och kvinnors liv genom EU:s yttre förbindelser 2016–2020,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Albanien,

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0334/2018), och av följande skäl:

A.  Utvidgningen av EU utgör fortfarande en strategisk investering i fred, demokrati, välstånd, säkerhet och stabilitet i Europa.

B.  Albanien har fortsatt att göra stadiga framsteg när det gäller att uppfylla de politiska kriterierna och de fem huvudprioriteringarna för inledandet av anslutningsförhandlingar samt med att konsolidera demokratiska institutioner och demokratisk praxis.

C.  Kommissionen har rekommenderat att man ska inleda anslutningsförhandlingar med Albanien, med tanke på de stora framstegen med uppfyllandet av de fem huvudprioriteringarna. Anslutningsförhandlingarna kommer att möjliggöra närmare granskning från EU:s sida och är en kraftfull katalysator för att genomföra ytterligare reformer och befästa demokratiska institutioner och demokratisk praxis.

D.  Den 28 juni 2018 ställde sig Europeiska rådet bakom rådets slutsatser av den 26 juni 2018, som visar vägen för hur anslutningsförhandlingar ska kunna inledas i juni 2019.

E.  Det finns dock fortfarande utmaningar som kräver ett snabbt och effektivt bemötande i en anda av dialog och samarbete.

F.  En konstruktiv dialog mellan regeringen och oppositionen om EU-relaterade reformer förblir av avgörande betydelse för att framsteg ska kunna göras med reformagendan till förmån för medborgarna och för att landet ska föras närmare EU.

G.  Det finns ett brett folkligt stöd i Albanien för att landet ska ansluta sig till EU.

H.  Rättsstatsprincipen är ett grundläggande värde som ligger till grund för EU och som står i centrum för såväl utvidgningsprocessen som stabiliserings- och associeringsprocesserna, och det behövs reformer för att hantera de viktiga återstående utmaningarna på detta område, särskilt när det gäller att säkerställa ett oberoende, opartiskt, ansvarigt och effektivt rättsväsen och bekämpa korruption och organiserad brottslighet samt skydda de grundläggande rättigheterna.

I.  Skyddet av religionsfriheten, kulturarvet och minoriteters rättigheter är några av Europeiska unionens grundläggande värden.

J.  Albanien har ratificerat alla grundläggande internationella ILO-konventioner, framför allt 1948 års konvention om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten (nr 87) samt 1949 års konvention om organisationsrätten och kollektivförhandlingsrätten (nr 98).

K.  Varje utvidgningsland bedöms individuellt på grundval av sina egna meriter, och det är reformtakten och reformernas kvalitet som avgör tidsplanen för anslutning.

L.  Regionalt samarbete och goda grannförbindelser är av avgörande betydelse för Albaniens framsteg på sin väg mot EU-anslutning.

1.  Europaparlamentet välkomnar Albaniens intensifierade insatser på detta område, vilka leder till kontinuerliga framsteg med genomförandet av EU-relaterade reformer, framför allt med den övergripande reformen av rättsväsendet. Parlamentet uppmanar Albanien att befästa de genomförda reformerna och fortsätta att förbereda sig för de skyldigheter – inom alla förhandlingskapitel – som EU-medlemskapet medför.

2.  Europaparlamentet stöder till fullo kommissionens rekommendation att anslutningsförhandlingar bör inledas som ett erkännande av Albaniens reformansträngningar. Parlamentet noterar rådets beslut att ompröva situationen i juni 2019. Parlamentet välkomnar den tydliga väg som har stakats ut mot ett inledande av anslutningsförhandlingar 2019 och betonar att det förberedande granskningsförfarandet har påbörjats. Parlamentet påminner om att beslutet att inleda anslutningsförhandlingar kommer att vara beroende av ytterligare framsteg med reformprocessen, uppmanar rådet att på ett objektivt och rättvist sätt utvärdera de framsteg som landet gjort och att sammankalla den första regeringskonferensen före slutet av det året, och uppmuntrar Albanien att för detta ändamål upprätthålla reformtakten. Parlamentet anser att inledandet av förhandlingar positivt skulle bidra till att stärka demokratin och rättsstaten genom att ge ytterligare incitament för reformprocessen och förbättra granskningen av den.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa en förstärkt strategi för förhandlingarna om kapitel 23 (Rättsväsen och grundläggande rättigheter) och kapitel 24 (Rättvisa, frihet och säkerhet).

4.  Europaparlamentet påminner om behovet av att stärka det albanska parlamentets tillsynskapacitet, däribland när det gäller processen för anslutning till EU. Parlamentet efterfrågar en effektivare användning av olika översynsmekanismer och översynsinstitutioner, däribland undersökningskommittéer. Parlamentet välkomnar antagandet av det albanska parlamentets uppförandekod, som kommer att främja den parlamentariska processens integritet och transparens och öka allmänhetens förtroende för denna institution. Parlamentet understryker behovet av en verkställighetsmekanism som omfattar påföljder, så att uppförandekoden blir verkningsfull. Parlamentet understryker den centrala roll som utskottet för EU-integration spelar och det ansvar som det nationella rådet för europeisk integration har som ett forum för samråd om förberedelser inför anslutningen. Parlamentet efterlyser ytterligare samarbete med Albaniens parlament som ett led i Europaparlamentets program för stöd till parlament i utvidgningsländer, i syfte att stärka det albanska parlamentets kapacitet att ta fram lagstiftning av hög kvalitet i linje med EU:s regelverk samt utöva sin tillsynsroll.

5.  Europaparlamentet framhäver vikten av att öka medvetenheten hos allmänheten om processen för anslutning till EU och den roll som EU och de involverade albanska institutionerna spelar.

6.  Europaparlamentet kräver handling och lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder för att bemöta de kvarstående rekommendationerna från Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (ODIHR/OSSE). Parlamentet understryker att en inkluderande och snar valreform är nödvändig för att öka allmänhetens förtroende för valprocessen. Parlamentet påminner om behovet av att särskild uppmärksamhet riktas mot påståenden om olaglig och icke deklarerad finansiering av politiska partier. Parlamentet välkomnar det arbete som utförs av Albaniens parlaments tillfälliga utskott för valreformer när det gäller oberoendet och avpolitiseringen av valadministrationen, insyn i kampanjfinansiering, väljarregistrering, röstköp, användningen av nya röstningstekniker samt utlandsröstning, och uppmanar med kraft utskottet att nå konsensus om de nödvändiga reformerna och anta dessa i god tid före 2019 års lokalval.

7.  Europaparlamentet välkomnar Albaniens ändrade lag om finansiering av politiska partier. Parlamentet upprepar sina uppmaningar till landets politiska partier att fullgöra sin skyldighet att säkerställa att personer med ett brottsligt förflutet utesluts från att inneha offentliga ämbeten inom alla delar och nivåer av förvaltningen.

8.  Europaparlamentet upprepar att en konstruktiv politisk dialog och kompromissvilja, ett hållbart samarbete mellan partier och ett fortsatt orubbligt åtagande att genomföra och befästa reformer när det gäller de fem huvudprioriteringarna är avgörande för ansträngningarna att gå vidare med processen för EU-anslutning och för en välfungerande demokratisk ordning. Parlamentet välkomnar det allt större samarbetet mellan partierna och den breda enighet över partigränserna som nåddes under arbetet med vissa centrala reformer. Parlamentet uppmuntrar alla politiska krafter att anstränga sig ytterligare för att upprätta en verklig politisk dialog och få till stånd ett konstruktivt samarbete och på så sätt stödja reformprocessen. Parlamentet upprepar sin starka övertygelse att politisk dialog bör föras inom demokratiska institutioner. Parlamentet är starkt bekymrat över oppositionens de facto-bojkott av den parlamentariska processen efter sommaruppehållet 2018.

9.  Europaparlamentet understryker att en reform av rättsväsendet efterfrågas starkt av Albaniens medborgare och är en förutsättning för att återupprätta förtroendet för rättsstatsprincipen, de offentliga institutionerna och de politiska företrädarna. Parlamentet upprepar att en framgångsrik omprövningsprocess och ett fortsatt och beslutsamt genomförande av reformen av rättsväsendet är förutsättningar för ett trovärdigt och effektivt reformarbete – särskilt när det gäller kampen mot korruption och organiserad brottslighet – och genomförande av rätten till egendom.

10.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i reformen av rättsväsendet, som syftar till att öka landets rättsliga institutioners oberoende, ansvarsskyldighet, professionalism och effektivitet, och till att förbättra människors förtroende för rättsliga organ. Parlamentet beklagar att rättskipningen fortsätter att vara långsam och ineffektiv. Parlamentet konstaterar att processen med granskning av alla domare och åklagare har levererat de första konkreta resultaten. Parlamentet välkomnar att de flesta prioriterade ärenden redan har behandlats. Parlamentet uppmanar dock de albanska myndigheterna att driva vidare den opartiska omprövningsprocessen, utan att ge avkall på kvalitet eller rättvisa. Parlamentet betonar att omprövningsprocessen måste genomföras i enlighet med högsta internationella standard, och uppmuntrar Albanien att fortsätta sitt nära samarbete med den internationella övervakningsinsatsen samt noterar de första fallen med ogillande av kandidater före utfrågningarna och kandidaters frivilliga avgångar före sina utfrågningar. Med detta som bakgrund anser parlamentet att förberedelsearbetet för att få fram nästa generation av domare och åklagare är än viktigare, och beklagar därför att de politiska partierna i Albanien hittills inte har nått en överenskommelse om nödvändiga ändringar av lagen om domares och åklagares ställning för att få till stånd rekrytering och utbildning av högre kapacitet. Parlamentet uppmuntrar till ett fortlöpande tillhandahållande av lämpliga finansiella och mänskliga resurser till omprövningsinstitutionerna.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de albanska myndigheterna att så snart som möjligt slutföra inrättandet av de nya rättsliga organen och att se till att författningsdomstolen och högsta domstolen fungerar på nytt, och understryker behovet av att dessa institutioner fungerar effektivt genom stöd i form av personalresurser och finansiering på en adekvat nivå.

12.  Europaparlamentet välkomnar de fortsatta framstegen i riktning mot en mer medborgarvänlig, öppen, professionell och avpolitiserad offentlig förvaltning, även på lokal nivå. Parlamentet yrkar på ett fullständigt genomförande av tillsynsorganens rekommendationer och av ombudsmannens rekommendationer. Parlamentet noterar även de framsteg som gjorts när det gäller territoriella reformer och ytterligare konsolidering, administrativt och finansiellt, av de nya kommunerna, samt inrättandet av ett rådgivande organ för att förbättra samordningen mellan de centrala och lokala myndigheterna. Parlamentet välkomnar inrättandet av EU:s lokala kontaktpunkter och EU-samordnare.

13.  Europaparlamentet efterfrågar en ytterligare förstärkning av den administrativa kapaciteten hos de institutioner och organ som ansvarar för genomförandet av reformer med anknytning till anslutningen, införlivandet av EU:s lagstiftning i nationell lag och förberedelserna inför anslutningsförhandlingarna med EU.

14.  Europaparlamentet lovordar de betydande förbättringar av den rättsliga och institutionella ramen som gjorts i syfte att förebygga och utrota korruption i de offentliga institutionerna, eftersom korruption fortfarande är ett stort problem. Parlamentet uppmanar till ytterligare insatser för att minska den korruption som påverkar vardagslivet för Albaniens medborgare, förbättra investeringsklimatet och garantera rättslig förutsebarhet avseende investeringar. Parlamentet understryker att höga tjänstemän inte får åtnjuta förmånlig behandling jämfört med vanliga medborgare om de misstänks för brott. Parlamentet uppmanar de albanska myndigheterna att i högre grad använda finansiella utredningar och upprätta ett register över beslag och förverkande/återvinning av kriminella tillgångar som härrör från korruptionsrelaterade brott och visa upp konkreta resultat i kampen mot narkotikahandel och penningtvätt.

15.  Europaparlamentet välkomnar den senaste tidens uppdateringar av landets lagstiftning mot korruption. Parlamentet betonar behovet av att slutföra inrättandet av den nationella kriminalpolisen, den särskilda domstolen och den särskilda åklagarmyndigheten mot korruption och organiserad brottslighet. Parlamentet efterfrågar en ytterligare förbättring av det interinstitutionella samarbetet och informationsutbytet mellan polis och åklagare. Parlamentet välkomnar den nya utvärderingen av personalen inom brottsbekämpningen i enlighet med lagen om granskning av polisen.

16.  Europaparlamentet efterlyser ökad uppmärksamhet på politisk och offentlig-privat korruption, och vill se förstärkta resultat när det gäller förebyggande utredningar, åtal och slutliga fällande domar i kampen mot korruption och organiserad brottslighet, även när det gäller fall på hög nivå.

17.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i kampen mot korruption och organiserad brottslighet, framför allt den senaste tidens gripande av medlemmar av den kriminella organisationen Bajri och efterfrågar att ytterligare konkreta och varaktiga resultat eftersträvas, bland annat inom det särskilda området bekämpning av narkotikaodling och narkotikahandel, genom att handlingsplaner mot cannabisodling genomförs. Parlamentet välkomnar att Albaniens poliskår håller på att bli mer aktiv i kampen mot organiserad brottslighet, och uppmuntras av Albaniens intensifierade internationella polissamarbete, däribland i gemensamma arbetsgrupper med medlemsstaterna, vilket leder till effektiva insatser mot kriminella nätverk. Parlamentet anser att samarbetet mellan polis, åklagarmyndigheter och andra relevanta byråer och organ bör förbättras ytterligare.

18.  Europaparlamentet uppmanar de albanska myndigheterna att vidta kraftfulla åtgärder för att upplösa kriminella nätverk som är inblandade i olaglig människo-, vapen- och narkotikahandel och att öka antalet utredningar och åtal men även antalet slutliga fällande domar, särskilt avseende medlemmar på hög nivå i grupper inom den organiserade brottsligheten. Parlamentet påpekar behovet av ökade insatser för att förebygga människohandel, med särskild tanke på ensamkommande barn och barn som fallit offer för människohandel, särskilt bland gatubarn.

19.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de albanska myndigheterna att effektivt säkerställa respekten för rätten till egendom och göra framsteg för att skydda äganderätten på ett effektivt och öppet sätt och samtidigt ta hänsyn till registrering, återlämnande och ersättning av egendom. Parlamentet uppmanar till nödvändiga framsteg i fråga om digitalisering och kartläggning av egendom. Parlamentet uppmanar de albanska myndigheterna att på ett adekvat sätt informera medborgarna om deras rättigheter och möjligheter att kräva in sina fordringar. Parlamentet understryker vikten av ett effektivt egendomsrättsligt system för att trygga de rättsstatliga principerna och för att skapa ett attraktivt företagsklimat.

20.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som vidtagits för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter och politiken för bekämpning av diskriminering, bland annat genom likabehandling av minoriteter. Parlamentet välkomnar antagandet av en ramlagstiftning om minoriteter, som upphäver differentieringen mellan nationella minoriteter och etniska/språkliga grupper och inför principen om självidentifiering, förbud mot diskriminering och rätten att bevara kulturer, traditioner och modersmål. Parlamentet efterfrågar ett fullständigt genomförande av denna lagstiftning i praktiken och uppmuntrar Albanien att fortsätta sina ansträngningar genom att anta nödvändig sekundärlagstiftning till ramlagstiftningen, i överensstämmelse med EU:s normer och med inblandning av alla berörda parter i utarbetandet av denna lagstiftning. Parlamentet insisterar på att åtgärder vidtas för att ytterligare förbättra utbildningen, sysselsättningsnivån och levnadsvillkoren för romer, balkanegyptier och andra etniska minoriteter.

21.  Europaparlamentet noterar spänningarna till följd av en incident som innebar att Konstantinos Katsifas, medlem av den grekiska nationella minoriteten och innehavare av dubbelt medborgarskap (albanskt och grekiskt), miste livet genom att han sköts till döds av de albanska specialpolisstyrkorna (RENEA) under en minnesceremoni för grekiska soldater som stupade under andra världskriget, i Bularat den 28 oktober 2018. Parlamentet uppmanar till återhållsamhet på alla sidor och förväntar sig att de albanska myndigheterna undersöker och klargör de omständigheter som ledde till att ett människoliv gick förlorat.

22.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts när det gäller att förbättra kvinnors deltagande och representation i politiken, särskilt genom införandet av systemet med könskvotering, och kvinnornas jämlika representation i den nya regeringen. Parlamentet upprepar sin oro över diskrimineringen mot och avsaknaden av lämpliga skyddsåtgärder för kvinnor och flickor som tillhör missgynnade och marginaliserade grupper, såsom romska(1) kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning, de könsdiskriminerande bestämmelser som fortfarande finns i flera lagar, svårigheterna när det gäller kvinnors tillgång till rättslig prövning, andelen kvinnor på den informella arbetsmarknaden och det stora antalet fall av våld i hemmet mot kvinnor och barn, särskilt de som tillhör sårbara grupper. Parlamentet efterfrågar lämpliga motåtgärder när det gäller dessa problem och lovordar antagandet av en resolution om kampen mot könsrelaterat våld och inrättandet i parlamentet av ett underutskott för jämställdhet.

23.  Europaparlamentet konstaterar med oro att kvinnor som lever på landsbygden och i avlägset belägna områden samt roma- och egyptiska kvinnor fortfarande har begränsad tillgång till primärvård och vårdtjänster i fråga om sexuell och reproduktiv hälsa, och de är ofta omedvetna om att sådana tjänster finns att tillgå. Parlamentet uppmanar därför de albanska myndigheterna att säkerställa bättre information om sådana tjänster och säkerställa att de är tillgängliga till överkomliga priser och av bra kvalitet.

24.  Europaparlamentet gläder sig över att lagstiftningen om barns rättigheter har stärkts genom antagandet av lagen om skydd för barns rättigheter, lagen om rättskipning för barn och barnens agenda 2020. Parlamentet påminner om att de institutionella mekanismerna för att skydda barns rättigheter fortfarande behöver förbättras och uppmanar med kraft myndigheterna att införa sekundärlagstiftning om skydd för barns rättigheter och rättskipning för unga. Parlamentet uppmanar till en kraftig ökning av de finansiella anslagen för systemet för skydd av barn, framför allt skyddsenheterna för barn på lokal och regional nivå.

25.  Europaparlamentet lovordar det klimat av tolerans och samarbete som råder mellan landets religiösa samfund. Parlamentet uppmanar de albanska myndigheterna att effektivt bekämpa hatpropaganda mot samt utestängning och diskriminering av minoriteter, däribland hbti-personer. Parlamentet välkomnar de handlingsplaner för jämställdhet som fem albanska kommuner nyligen antagit i linje med den europeiska stadgan för jämställdhet mellan män och kvinnor på det lokala planet.

26.  Europaparlamentet uppmanar de albanska myndigheterna att stärka samarbetet med det civila samhällets organisationer och säkerställa ändamålsenligt offentligt deltagande och samråd under hela beslutsfattandet och den pågående EU-integrationsprocessen, både på nationell och lokal nivå, för att på så sätt stärka demokrati och insyn. Parlamentet uppmärksammar behovet av att reformera de rättsliga och skattemässiga ramarna för det civila samhällets organisationer samt den offentliga finansiering som finns tillgänglig för de organisationer i det civila samhället som arbetar med mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, bland annat organisationer med övervakande funktion och intresseorganisationer samt mindre organisationer på gräsrotsnivå, eftersom ekonomisk hållbarhet förblir en stor utmaning för ett betydande antal av dessa organisationer i och med att den nuvarande registreringsprocessen kännetecknas av utdragna förfaranden och höga kostnader, och att det befintliga skattesystemet lägger en betydande börda på det civila samhällets organisationer och hämmar både företags och enskilda individers donationer. Parlamentet påminner om att ett stärkt civilt samhälle är avgörande för en livskraftig demokrati och av strategisk betydelse för Albaniens omvandling till en EU-medlemsstat.

27.  Europaparlamentet välkomnar det samarbetsavtal som undertecknats mellan Albaniens regering och den internationella kommissionen för saknade personer och som ger denna kommission möjlighet att hjälpa till att lokalisera och identifiera personer som saknas sedan kommunisttiden.

28.  Europaparlamentet uppmanar de albanska myndigheterna att stärka sin politik gentemot personer med funktionsnedsättningar, vilka fortfarande möts av svårigheter när det gäller tillträde till utbildning, anställning, hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt deltagande i beslutsfattande.

29.  Europaparlamentet beklagar förseningarna med inrättandet av det regionala samarbetskontoret för ungdom i Tirana. Parlamentet uppmanar myndigheterna att stödja den verksamhet som bedrivs inom ramen för detta samarbetskontor på ett flexibelt sätt som gör det möjligt för ett maximalt antal ungdomar att dra nytta av dess arbete.

30.  Europaparlamentet upprepar hur oerhört viktigt det är med professionella och oberoende privata medier och public service-medier. Parlamentet konstaterar att en del framsteg har gjorts för att öka oberoendet för landets audiovisuella medier och public service-medier. Parlamentet efterfrågar åtgärder för att förbättra insynen i finansieringen av statliga reklamkampanjer i medierna och även åtgärder för att stärka skyddet av journalisters arbetstagarrättigheter och sociala rättigheter.

31.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av det albanska medierådet och understryker dess betydelse för fastställandet av stränga etiska och yrkesmässiga normer för journalister och medier, samtidigt som deras oberoende och frihet främjas. Parlamentet välkomnar antagandet av den ändrade etiska koden för journalister liksom de etiska riktlinjerna för onlinemedier och uppmanar till att deras principer stärks för att upprätthålla allmänhetens förtroende, sanningshalten, rättvisan, integriteten, oberoendet och ansvarsskyldigheten.

32.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck de albanska myndigheterna att påskynda reformerna för att öka konkurrenskraften och ta itu med den informella ekonomin. Parlamentet understryker att korruption, rättsstatliga brister och tungrodda rättsliga förfaranden fortsätter att avskräcka investerare och hindra en hållbar utveckling i Albanien. Parlamentet uppmanar Albanien att ytterligare förbättra företags- och investeringsklimatet, genom att säkerställa en förutsebar rättslig och lagstiftningsmässig ram, visshet om rättsläget, rättsstatsprincipen, respekt för rätten till egendom och förstärkt kontroll av avtals efterlevnad, beslutsamt eftersträva finanspolitisk konsolidering och förstärka skatteförvaltningen.

33.  Europaparlamentet betonar behovet av att säkerställa positiv konvergens i fråga om sociala normer under anslutningsprocessen. Parlamentet välkomnar antagandet av prioriteringsagendan från Sofia, särskilt dess inriktning på socioekonomisk utveckling och på ungdomar. Parlamentet uppmanar de albanska myndigheterna att ompröva de offentlig-privata partnerskapens roll och inverkan på kollektiva nyttigheter och på varor av allmänt intresse, till exempel motorvägar, hälso- och sjukvård och natur- och kulturarv, i enlighet med Unescos skyldigheter. Parlamentet uppmanar Albanien att offentliggöra tilldelningskriterierna för socialt bistånd.

34.  Europaparlamentet fruktar möjliga negativa effekter på utformningen av sysselsättnings- och socialpolitiken efter avvecklingen av Albaniens ministerium för sociala frågor till följd av regeringens omstrukturering. Parlamentet uppmanar de albanska myndigheterna att främja samarbete med fackföreningarna och stärka dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Parlamentet kräver effektiva åtgärder för att ta itu med den höga arbetslösheten, särskilt bland ungdomar och kvinnor, och för att förhindra barnarbete. Parlamentet anser att kvaliteten på utbildningen måste förbättras ytterligare, samtidigt som det måste säkerställas att utbildningen är tillgänglig för hela befolkningen.

35.  Europaparlamentet gläds åt att arbetslösheten i Albanien enligt landets statistikinstitut (Instat) har minskat. Parlamentet betonar behovet av att förbättra utbildningssystemets kvalitet, bland annat genom att öka kapaciteten för att bättre rusta människor med kunskaper och färdigheter som stämmer överens med arbetsmarknadens behov. Parlamentet understryker behovet av att stödja långsiktig tillväxt genom att utveckla kapaciteten för teknikabsorption, forskning, utveckling och innovation.

36.  Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringen att modernisera utbildningssystemet i syfte att bygga upp ett mer inkluderande samhälle, minska orättvisor och diskriminering samt bättre rusta ungdomar med kunskaper och färdigheter.

37.  Europaparlamentet välkomnar Albaniens åtagande att genomföra konnektivitetsagendan inom ramen för Berlinprocessen och antagandet av 2018-paketet inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen. Agendan innehåller det strategiskt viktiga infrastrukturprojektet för en ombyggnad av hamnen i Durrës, vilket stärker Albaniens förbindelser med Kroatien och Italien och ger Albaniens kustlösa grannländer, Kosovo och Makedonien, tillgång till sjötransportvägar. Parlamentet uppmanar med kraft de albanska myndigheterna att påskynda planeringen och uppbyggnaden av de albanska delarna av det transeuropeiska nätet och gå vidare med arbetet med att anpassa den rättsliga ramen till EU:s regelverk. Parlamentet stöder förslaget att minska roamingavgifterna på västra Balkan för att främja en marknads- och investeringsvänlig miljö på vägen mot en digital ekonomi. Parlamentet konstaterar att 40 procent av Albaniens befolkning bor på landsbygden men att bara 1 procent av dessa människor är anslutna till internet.

38.  Europaparlamentet betonar vikten av att förbättra den offentliga infrastrukturen inom länderna på västra Balkan och deras förbindelser till EU:s medlemsstater. Parlamentet rekommenderar myndigheterna att påskynda konstruktionen av större infrastrukturprojekt såsom järnvägsanknytningen och den moderna motorvägen mellan Tirana och Skopje som en del av korridor VIII.

39.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över vissa ekonomiska projekt som har lett till allvarliga miljöskador i skyddade områden, såsom storskaliga turistanläggningar och vattenkraftverken längs floderna Vjosa och Valbona. Parlamentet rekommenderar Albanien att se över sin strategi för förnybar energi och minska beroendet av vattenkraft för sin elproduktion Parlamentet uppmanar därför myndigheterna att ytterligare utforska möjligheterna för investeringar i projekt för annan förnybar energi än vattenkraft. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att öka kvaliteten på strategiska miljöbedömningar, miljökonsekvensbedömningar och offentliga samråd om sådana projekt, och beakta lokalsamhällenas synpunkter. Parlamentet uppmanar med kraft Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling och Europeiska investeringsbanken (EIB) att ompröva sitt stöd till vattenkraftverksprojekt för vilka inga gedigna strategiska miljöbedömningar och miljökonsekvensbedömningar gjorts på förhand. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att se till att det transadriatiska gasledningsprojektet (TAP) är i linje med de miljömässiga och sociala aspekterna av EU:s regelverk. Parlamentet upprepar sin uppmaning till Albanien att genomföra relevanta åtgärder för avfallshantering och att anpassa sig till EU:s regelverk på miljöområdet.

40.  Europaparlamentet uttrycker oro över att Albanien fortfarande är det land på västra Balkan varifrån det högsta antalet olagliga inresor och vistelser till medlemsstaterna görs och att det är ursprungsland för störst antal ogrundade asylansökningar i medlemsstaterna. Parlamentet efterfrågar en utvidgning av de ansträngningar som gjort de senaste månaderna för att ändamålsenligt hantera företeelsen med ogrundade asylansökningar, liksom ankomsten av ensamkommande barn inom EU, inbegripet deras underliggande orsaker. Parlamentet uppmuntrar till konkreta åtgärder för att främja sysselsättning, särskilt för unga, utbildning, levnadsförhållanden och hälsa. Parlamentet uppmanar de albanska myndigheterna att inrätta system till stöd för en effektiv återintegrering av familjer och barn när de återvänder till landet.

41.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts för att nå avtalet om operativt samarbete mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Albanien, det första landet i regionen med vilket ett sådant avtal slutits, och uppmuntrar till vidare samarbete på operativ nivå.

42.  Europaparlamentet uppmanar Albaniens regering att efterleva bestämmelserna i artikel 3 i den europeiska utlämningskonventionen, vilken utfärdats av Europarådet, och i artikel 19 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna samt att inte tillåta någon utlämning när det gäller politiska brott eller om personen kan komma att utsättas för tortyr eller omänsklig behandling i det land som begär utlämning.

43.  Europaparlamentet lovordar Albaniens framgångar med att hejda utflödet av utländska stridande. Parlamentet välkomnar det regionala samarbete som har uppnåtts när det gäller att bemöta potentiella terroristhot. Parlamentet upprepar behovet av ytterligare åtgärder för att störa finansiella flöden för terrorismfinansiering, stärka förebyggande och övervakande mekanismer med deltagande från religiösa grupper och grupper i det civila samhället, samt för att effektivt motverka radikalisering på nätet. Parlamentet upprepar behovet att ytterligare förbättra programmen för att återintegrera de återvändande och förebygga radikalisering i fängelser, genom att även stärka medverkan av religiösa grupper och grupper i det civila samhället.

44.  Europaparlamentet uppmanar till mer samarbete mellan Albanien och EU mot it-brottslighet och i frågor som rör it-försvar.

45.  Europaparlamentet välkomnar Albaniens aktiva deltagande i Berlinprocessen, sexpartsinitiativet för västra Balkan (Western Balkans Six initiative) och andra regionala initiativ samt landets bidrag till att stärka det regionala samarbetsrådets profil. Parlamentet välkomnar undertecknandet av en gemensam förklaring om regionalt samarbete och goda grannskapsförbindelser inom ramen för Berlinprocessen. Parlamentet välkomnar Albaniens aktiva medverkan i främjandet av regionalt samarbete och goda grannförbindelser med andra utvidgningsländer och angränsande EU-medlemsstater och understryker att goda förbindelser är en central del av utvidgningsprocessen. Parlamentet välkomnar den officiella lanseringen av fonden för västra Balkan, som bör främja gemensamma värden och utveckla det regionala samarbetet mellan medborgare, civilsamhälle och institutioner i västra Balkanregionen. Parlamentet välkomnar inrättandet av den gemensamma handelskammaren för Albanien och Serbien i Tirana och uppmuntrar till ett stärkt handels- och affärssamarbete i regionen. Parlamentet välkomnar det fortsatta arbetet för bättre regionalt samarbete, särskilt på området miljöskydd, såsom det förutskickas i det adriatiska trilaterala initiativet. Parlamentet påminner om att uttalanden och åtgärder som skulle kunna inverka negativt på de goda grannförbindelserna bör undvikas.

46.  Europaparlamentet uttrycker åter sitt stöd för initiativet att inrätta den regionala kommissionen med uppdrag att fastställa fakta om alla offer för krigsförbrytelser och andra allvarliga människorättsbrott som begåtts i f.d. Jugoslavien (Recom). Parlamentet uppmanar med kraft den albanska regeringen att gå i spetsen för dess inrättande. Parlamentet understryker betydelsen av denna process och alla regionala politiska ledares aktiva engagemang för att den ska kunna inleda sitt arbete utan dröjsmål. Parlamentet uppmärksammar Recom-koalitionens förslag till handlingsplan med tydliga datum och riktmärken.

47.  Europaparlamentet lovordar med beröm Albanien för landets fortsatta fullständiga anpassning till EU:s alla ståndpunkter och förklaringar inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Parlamentet uppmanar Albanien att anpassa sig till EU:s gemensamma ståndpunkt om Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och dess integritet samt att lämna sitt bilaterala immunitetsavtal med Förenta staterna. Parlamentet lovordar Albaniens aktiva deltagande i militära krishanteringsuppdrag inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, samt dess bidrag till Nato-uppdrag av strategisk betydelse för EU.

48.  Europaparlamentet uppmanar de albanska myndigheterna att säkerställa att EU:s medel används så effektivt som möjligt i samtliga delar av landet. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa stränga villkor för medlen från föranslutningsinstrumentet och att, som en del av landsrapporterna, utvärdera hur effektivt stödet från föranslutningsinstrumentet till Albanien är, särskilt när det gäller huvudprioriteringarna och berörda projekt.

49.  Europaparlamentet noterar den konstruktiva anda som rådde vid det tolfte sammanträdet i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien, vilket ägde rum i Tirana den 12–13 februari 2018. Parlamentet noterar det förbättrade samarbetet mellan majoritetens och oppositionens företrädare i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén. Parlamentet betonar vikten av fortsatt samarbete över partigränserna i reformarbetet på vägen mot EU-anslutning.

50.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till Albaniens regering och parlament.

(1) Ordet ”romer” används som ett samlingsbegrepp för olika besläktade grupper, både bofasta och icke-bofasta, såsom romer, ashkali och balkanegyptier, som kan ha olika kultur och livsstil.

Senaste uppdatering: 6 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy