Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2144(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0339/2018

Внесени текстове :

A8-0339/2018

Разисквания :

PV 28/11/2018 - 27
CRE 28/11/2018 - 27

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0482

Приети текстове
PDF 181kWORD 64k
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел
Доклад от 2018 г. относно Черна гора
P8_TA(2018)0482A8-0339/2018

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Черна гора (2018/2144(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Черна гора, влязло в сила на1 май 2010 г.,

—  като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище между ЕС и Западните Балкани от 17 май 2018 г. и Приоритетната програма от София,

—  като взе предвид деветото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора, проведено на 25 юни 2018 г.,

—  като взе предвид присъединяването на Черна гора към НАТО на 5 юни 2017 г.,

—  като взе предвид ратифицирането от парламентите на Черна гора и на Косово на споразумението за определяне на границата между Черна гора и Косово,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 февруари 2018 г., озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 април 2018 г., озаглавено „Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването – 2018 г.“ (COM(2018)0450), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Черна гора за 2018 г.“ (SWD(2018)0150),

—  като взе предвид оценката на Комисията от 17 април 2018 г. относно Програмата за икономически реформи на Черна гора за периода 2018 — 2020 г. (SWD(2018)0131) и съвместните заключения на Съвета от 25 май 2018 г. относно икономическия и финансов диалог между ЕС и страните от Западните Балкани,

—  като взе предвид докладите на мисията за наблюдение на избори на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) и изявлението на делегацията на Европейския парламент за наблюдение на избори във връзка с президентските избори от 15 април 2018 г.,

—  като взе предвид декларацията и препоръките, приети на петнадесетото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС — Черна гора, проведено в Подгорица на 16 — 17 юли 2018 г.,

—  като взе предвид резултатите от проучването от 2017 г. относно маргинализацията на ромите в Западните Балкани, проведено от Комисията, Световната банка и Програмата за развитие на ООН,

—  като взе предвид Берлинския процес, стартиран на 28 август 2014 г.,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Черна гора,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0339/2018),

А.  като има предвид, че всяка държава, обхваната от процеса на разширяване, се оценява индивидуално, според собствените си заслуги, и че скоростта и качеството на реформите са определящи за графика за присъединяване;

Б.  като има предвид, че Черна гора понастоящем е най-напреднала в преговорния процес, като е отворила 31 от общо 35 глави от достиженията на правото на ЕС и е приключила неокончателно преговорите по три глави;

В.  като има предвид, че конструктивният диалог между вътрешнополитическите сили и със съседните държави ще бъде от съществено значение за постигането на по-нататъшен напредък в процеса на присъединяване към ЕС;

Г.  като има предвид, че Черна гора запазва ангажимента си за създаване на функционираща пазарна икономика и продължава да постига резултати във връзка с изпълнението на задълженията по Споразумението за стабилизиране и асоцииране;

Д.  като има предвид, че Черна гора ползва предприсъединителна помощ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II);

Е.  като има предвид, че Черна гора трябва допълнително да засили, inter alia, парламентарния, законодателния и надзорния си капацитет, институционалната прозрачност, спазването на принципите на правовата държава и независимостта на съдебната система, работата на национално равнище по случаите на военни престъпления, честността на изборния процес, свободата на медиите, както и борбата с корупцията, организираната престъпност и неформалната икономика;

1.  приветства трайния ангажимент на Черна гора в процеса на интеграция с ЕС и като цяло непрекъснатия ѝ добър напредък, основан на широка обществена подкрепа за това стратегическо решение;

2.  подчертава, че изпълнението и прилагането на реформите продължава да бъдат основен показател за успешна интеграция; призовава Черна гора да подобри планирането, координирането и наблюдението във връзка с прилагането на новото законодателство и новите политики и призовава за своевременно изпълнение на междинните критерии за глави 23 и 24;

3.  приветства оценката на Комисията, представена в съобщението ѝ от 6 февруари 2018 г. относно стратегията за Западните Балкани, че със силна политическа воля, с провеждане на реални и трайни реформи и с окончателно решаване на споровете със съседните държави Черна гора потенциално може да е готова за членство до 2025 г.;

4.  призовава Комисията и Съвета да осигурят наличието на подходяща разпоредба в следващата многогодишна финансова рамка (МФР), която да отчита евентуалното присъединяване на Черна гора към Европейския съюз, както е посочено в стратегията за Западните Балкани;

Демократизация

5.  припомня на всички политически партии, че конструктивният политически ангажимент зависи от наличието на напълно функциониращ парламент, в който всички политици поемат своята отговорност пред избирателите, като заемат местата си в парламента; приветства факта, че повечето опозиционни партии се върнаха в парламента след дълъг парламентарен бойкот; настоятелно призовава всички останали политически партии да се върнат в парламента и да положат повече съгласувани усилия за истински политически диалог, за да се гарантира, че парламентът има капацитета да изпълнява пълноценно своята законодателна и надзорна роля, като по този начин ще се възстанови функциониращият демократичен процес;

6.  призовава за прилагане на законодателството относно участието на жените и малцинствата в обществения и в политическия живот, по-специално на ромите(1), включително като се даде възможност за пълноценно участие на жени от малцинствата в процесите на вземане на решение и заемане на постове в публичната администрация и други държавни институции;

7.  призовава политическото ръководство на Черна гора да се съсредоточи върху оставащите предизвикателства, като се справи с проблемите за принципите на правовата държава, свободата на медиите, корупцията, изпирането на пари, организираната престъпност и свързаното с нея насилие, и да подходи приоритетно към тези въпроси;

8.  отбелязва, че основните свободи бяха спазени по време на президентските избори през април 2018 г.; призовава правителството да работи съвместно с опозиционните партии и гражданското общество, за да разгледа изчерпателно недостатъците, установени от ОССЕ/БДИПЧ, и да изпълни докрай приоритетните препоръки на мисията за наблюдение на избори на БДИПЧ, като приеме висящото национално законодателство, а така също и да засили прозрачността и професионализма на изборната администрация с цел повишаване на общественото доверие в изборния процес; призовава за провеждане на местни избори едновременно в цялата страна и за подобряване на качеството и прозрачността на изборите; настоятелно призовава разпоредбите относно прозрачността на финансирането на политическите партии да бъдат засилени;

9.  призовава за пълно разследване на всички твърдения за изборни нарушения; отново настоява за надлежни последващи действия във връзка с „аферата с аудиозаписите“ от 2012 г.; призовава Агенцията за борба с корупцията да засили наблюдението във връзка с евентуални злоупотреби с обществени средства за целите на политическите партии;

10.  изразява безпокойство от решението на парламента на Черна гора да освободи Ваня Чалович Маркович от съвета на Агенцията за борба с корупцията; настоятелно призовава за пълна прозрачност при разглеждането на случая;

Принципи на правовата държава

11.  отбелязва централната роля на Одитния орган, Агенцията за борба с корупцията, Комисията за контрол на обществените поръчки, Агенцията по конкуренцията и Органа за държавната помощ за справянето с организираната престъпност и корупцията; приветства продължаващите реформи, целящи да подобрят капацитета и независимостта на тези институции, но отбелязва необходимостта от повишаване на ефективността, постигане на по-добри резултати, насърчаване на предотвратяването на корупцията, включително чрез подходящи санкции, и премахване на оставащите пречки пред постигането на пълната им независимост;

12.  отбелязва напредъка, постигнат по отношение на укрепването на капацитета на Агенцията за борба с корупцията за разследване на финансирането на кампании; при все това подчертава необходимостта от повишаване на доверието в агенцията и засилване на репутацията ѝ, което би могло да се постигне чрез още по-голямо отдалечаване на нейната работа от всякакво политическо влияние;

13.  приветства усилията, положени за подобряване на прозрачността на публичната администрация и обмена на информация, но насърчава създаването на по-достъпна за гражданите, професионална и деполитизирана публична администрация; приветства по-ефективната работа на Омбудсмана; призовава за по-добри оценки на въздействието на нормативната уредба, изчерпателни одиторски доклади и приобщаващи обществени консултации по законодателните предложения; подчертава значението на сътрудничеството с организациите на гражданското общество и на свободния достъп до информация за целите на ефективната борба с корупцията и насърчава преразглеждане на законодателните промени, направени през май 2017 г.; препоръчва оптимизиране на ресурсите и човешкия капитал в публичната администрация;

14.  приветства значителния напредък, постигнат от Черна гора по отношение на електронното управление и на електронното участие, като страната сега е една от 25-те държави с най-добри резултати в тези области според проучването на ООН в областта на електронното управление за 2016 г.; призовава правителството на Черна гора да поддържа темпa на реформите, за да повиши допълнително ефикасността и достъпността на публичната администрация;

15.  приветства постигнатия умерен напредък по отношение на повишаването на независимостта, прозрачността, отчетността, професионализма и ефективността на съдебните институции; призовава за гаранции срещу политическа намеса и за последователно прилагане на етичните кодекси и дисциплинарните мерки; приветства факта, че за пръв път са назначени нови съдии и прокурори посредством новата система за подбор на служители;

16.  отбелязва необходимостта от напредък в съдебното производство във връзка с твърдението за опит за преврат от октомври 2016 г., като се осигури пълно съдебно сътрудничество с трети държави; приветства решението за публично излъчване на съдебните заседания в интерес на прозрачността;

17.  приветства измененията на Закона за Съдебния съвет, приети на 29 юни 2018 г., с които се дава възможност да продължи редовното функциониране на Съдебния съвет; отбелязва, че тези изменения бяха приети в съответствие с препоръките на Венецианската комисия; подчертава, че тези промени по отношение на избора на непрофесионални членове на Съвета представляват само временно решение; настоятелно призовава новосформираната ad-hoc работна група на парламента бързо да разреши този въпрос;

18.  изразява загриженост във връзка с увеличаващите се случаи на насилие и убийства, свързани с организираната престъпност, които оказват отрицателно въздействие върху ежедневието на обикновените граждани; приветства факта, че органите отчитат този проблем, но призовава за по-решителни превантивни действия, включително използването на неоснована на присъда конфискация на активи; приветства разследването, наказателното преследване и произнасянето на присъди по дела за корупция на високо равнище; при все това отчита, че тези резултати трябва да бъдат допълнително засилени, особено по дела за изпиране на пари и трафик на хора;

19.  призовава за напредък в областта на предотвратяването на конфликти на интереси и незаконно обогатяване на държавни служители, включително на общинско равнище; призовава органите да засилят конфискацията на активи от престъпна дейност, да ускорят проверките на богатство с неизяснен произход и да предприемат други стъпки за разбиване на престъпните групировки и за разкъсване на връзките между организираната престъпност, бизнеса и политиката; същевременно осъжда практиката на налагане на санкции под нормативно установените минимални равнища, тъй като това има конктрапродуктивен ефект върху предотвратяването на корупционните престъпления;

20.  припомня, че Черна гора трябва да положи допълнителни усилия, за да гарантира ефективна защита на правото на собственост в съответствие с достиженията на правото на ЕС и с международните стандарти за правата на човека; настоятелно призовава държавните органи да осигуряват справедлив съдебен процес в разумни срокове, когато прилагат действащата национална правна рамка, включително по отношение на имуществените права и реституцията на имущество; отбелязва, че надеждният, недискриминационен и стабилен режим по отношение на правата на собственост е предпоставка за доверието на гражданите и външните инвеститори и доверието сред бизнеса;

Управление на границите и миграция

21.  отбелязва, че Черна гора досега е показала способност да обработва молби за убежище, но подчертава, че е необходимо да се постигне допълнителен напредък; насърчава Черна гора да работи в тясно сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана за подобряване на управлението на границите в съответствие с европейските норми, справяне с нередовната миграция и разбиване на мрежите за контрабанда на мигранти; призовава за активизиране на усилията и трансграничното сътрудничество за предотвратяване и разбиване на организираните престъпни мрежи, свързани с трафика на хора, както и с контрабандата на наркотици и тютюневи изделия; подчертава продължаващите опасения относно незаконната търговия с тютюневи изделия в Черна гора, особено във връзка със зоните за свободна търговия в страната; призовава Комисията да продължи да подкрепя Черна гора в упражняването на контрол над зоните си за свободна търговия и работата за предотвратяване на незаконна търговия;

22.  изразява съжаление за липсата на напредък при справянето с трафика на хора и настоятелно призовава да се обърне особено внимание на предотвратяването на принудителната организирана проституция и детска просия; подчертава, че са необходими допълнителни усилия по отношение на идентифицирането на жертвите и техния достъп до мерки за предоставяне на помощ, обезщетение и закрила; призовава Черна гора да осигури ефективна закрила на жертвите на трафик и да обърне специално внимание на рехабилитацията на децата – жертви на трафик и на ромските жени и момичета, предвид уязвимото им положение вследствие на бедността и маргинализацията;

Медии

23.  изразява нарастващата си загриженост за състоянието на свободата на изразяване и свободата на медиите, по отношение на които в три последователни доклада на Комисията се отбелязва „липса на напредък“; припомня, че свързаната с това глава 23 беше отворена през декември 2013 г. и че именно напредъкът по тази глава и по глава 24 определя общия темп на преговорите; осъжда най-категорично сплашванията, кампаниите за оклеветяване и словесните и физическите нападения срещу журналисти; отбелязва, че има седем докладвани случая на нападения срещу журналисти през 2017 г.; настоятелно призовава правителството да гарантира защитата на журналистите на практика; призовава за предприемане на по-нататъшни стъпки за гарантиране на независимостта на медиите и журналистите и насърчава систематично събиране на данни за заплахи срещу журналисти; отбелязва, че делегацията на ЕС в Черна гора следи отблизо положението;

24.  изразява особена загриженост по повод нападението от 8 май 2018 г. срещу журналистката от вестник „Vijesti“ Оливера Лакич и призовава за пълно разследване на случая; счита за неприемливо, че няма ново развитие във връзка с разследванията на стари случаи на насилие срещу журналисти; призовава органите да осъдят категорично всички нападения срещу журналисти и да насърчат мерки за защита на журналистите и за изкореняване на безнаказаността;

25.  изразява съжаление относно финансовия и редакционен натиск, оказван срещу обществения радио- и телевизионен оператор (RTCG) и Агенцията за електронни медии (AEM); настоятелно призовава за въвеждане на гаранции срещу неправомерни политически и бизнес влияния и за гарантиране на пълна прозрачност по отношение на държавните разходи за реклама в медиите; отново изтъква необходимостта общественият радио- и телевизионен оператор RTCG и всички други медии да бъдат защитени от неправомерно политическо влияние; настоятелно призовава държавните органи да предоставят на медийните регулаторни органи и на обществения радио- и телевизионен оператор достатъчно средства за осигуряване на финансова самостоятелност и независимост на RTCG и AEM, които са от решаващо значение за една стабилна медийна среда по време на предизборните кампании; изразява съжаление по повод на промяната в състава на съвета на RTCG и освобождаването на генералния директор на RTCG г-жа Андрияна Кадия; счита, че преждевременните уволнения следва да бъдат разрешени само в ограничени случаи;

26.  предупреждава, че липсата на финансова самостоятелност насърчава политическата зависимост и поляризацията на медиите; счита, че е необходимо прозрачно и недискриминационно разпределение на държавните средства за реклама, и призовава органите да обмислят алтернативни форми на непреки субсидии за насърчаване на независимостта на медиите;

27.  подчертава ролята на Агенцията за електронни медии и на ефективното саморегулиране за осигуряване на най-високи етични стандарти в медиите в Черна гора и за намаляване броя на случаите на оклеветяване; отбелязва, че несигурното положение на журналистите подкопава качеството и професионализма на медиите;

Гражданско общество и права на човека

28.  подчертава решаващата роля на организациите на гражданското общество за подобряване на функционирането на държавните институции и за борба с корупцията и организираната престъпност; решително осъжда неотдавнашното сплашване и неприемливата кампания за оклеветяване срещу организациите на гражданското общество, критикуващи бавния като цяло напредък или липсата на такъв в ключови области на правовата държава;

29.  призовава за отделяне на повишено внимание при изготвянето и прилагането на законодателство в областите, които засягат пространството за гражданското общество, за да се гарантира, че това законодателство не налага непропорционална тежест на тези организации и не оказва дискриминационно въздействие върху гражданското общество, нито води до намаляване на неговото пространство; подчертава необходимостта от публично финансиране, което да е на разположение на организации на гражданското общество, работещи по въпросите на правата на човека, демокрацията и правовата държава, включително в ролята на „пазител“ и застъпнически организации и малки местни организации; счита, че организациите на гражданското общество следва да могат да получават финансиране от други донори, като например частни донори и международни организации, органи или агенции;

30.  отбелязва промените в законодателството относно неправителствените организации, което има за цел да подобри публичното им финансиране, и препоръчва бързо приемане на необходимото вторично законодателство; отново призовава за систематични, приобщаващи, навременни и действителни консултации с гражданското общество по ключови законодателни реформи, свързани с ЕС, включително и прилагането им на местно равнище, за да се насърчи демократичният характер на вземането на решения и да се постигне по-голяма прозрачност; препоръчва да се подобри финансовата регулаторна среда за организациите на гражданското общество чрез предоставяне на допълнителни ресурси, и да бъдат установени ясни правила по отношение на правителствените механизми за консултации с организациите на гражданското общество;

31.  приветства продължаващото привеждане в съответствие на законодателството в областта на основните права; настоятелно призовава за укрепване на институционалната рамка, която да дава възможност за ефективна защита на правата, включително в случаи на малтретиране от правоприлагащите органи, сплашване и физическо нападение; призовава за актуализиране на закона за свободата на религиозните убеждения;

32.  приветства положените до момента усилия за прилагане на Конвенцията от Истанбул, но настоятелно призовава за подобряване на механизмите за прилагане и наблюдение във връзка със защитата на правата на човека, включително чрез справяне с насилието срещу жени и деца; във връзка с това призовава за ефективно провеждане на политиките в областта на основните права, по-специално относно равенството между половете, правата на социално включване на хората с увреждания, правата на детето и правата на ромите, като се осигурят подходящи бюджетни средства и ресурси за провеждане на политиките и изграждане на капацитет на отговорните институции; призовава органите да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на принудителни бракове между деца;

33.  настоятелно призовава Черна гора да гарантира цялостно и навременно прилагане на законодателството за равенството между половете и борбата с дискриминацията и да наблюдава въздействието му върху жените от групи в неравностойно положение и маргинализирани социални групи; призовава Черна гора да осигури свободен достъп до правосъдие на всички жени и да предостави безплатна правна помощ на жени, които са били жертви на основано на пола насилие, като се обърне особено внимание на жените от ромски произход, жените с увреждания и жените, живеещи в селски и отдалечени райони; призовава Черна гора да укрепи ролята и капацитета на съответните си органи, така че да бъдат по-добре подготвени да се справят със защитата и рехабилитацията на жертвите и да работят проактивно с мъжете, за да не извършват насилие срещу жени; настоятелно призовава Черна гора да увеличи броя и капацитета на държавните заведения за подслон;

34.  призовава органите на Черна гора да продължат да подобряват климата на приобщаване и толерантност в обществото и да предприемат ефективни мерки срещу словото на омразата, социалното изключване и дискриминацията на малцинствата; отбелязва, че Черна гора все още не спазва изцяло Конвенцията на ООН относно правата на хората с увреждания; насърчава компетентните органи да продължат да укрепват усилията си за защита на правата на ЛГБТИ лицата; остава загрижен за трудностите, свързани с приемането на сексуалното многообразие в обществото на Черна гора; изразява загриженост относно дискриминацията, с която се сблъскват жените и момичетата от ромската общност, както и факта, че маргинализираните ромски граждани на Черна гора имат ограничен достъп до възможности във всички аспекти на човешкото развитие, за което свидетелстват резултатите от проучване от 2017 г. по този въпрос; набляга на важността на укрепването на сектора на МСП и предоставянето на подкрепа чрез по-добро законодателство и изпълнение на промишлената политика;

35.  отбелязва продължаващия напредък в подобряването на положението на малцинствата; призовава да бъде зачитана мултиетническата идентичност на залива Котор и да бъдат положени допълнителни усилия за запазването ѝ;

36.  настоятелно призовава Черна гора да започне кампании за повишаване на обществената осведоменост за борба с дискриминацията и насилието срещу ЛГБТИ лица и да осигури справедливо разследване и наказателно преследване в случаи на престъпления, извършвани срещу тях;

37.  настоятелно призовава Черна гора да започне кампании за повишаване на обществената осведоменост, за да насърчи съобщаването на случаи на домашно насилие срещу жени и момичета, да увеличи броя на добре обучените и съобразяващи се с аспектите на пола съдии, да гарантира справедливо разследване и наказателно преследване на престъпленията и да осигури помощ, консултации и услуги за реинтеграция за жертвите;

Икономика, социална политика, заетост и образование

38.  приветства постигнатия от Черна гора напредък по отношение на гарантирането на макроикономическа стабилност и фискална консолидация и призовава за прозрачност на бюджета и добра среда за заетостта и бизнеса; подчертава, че корупцията, неформалната икономика, недостатъците в прилагането на принципите на правовата държава и тромавите регулаторни процедури продължават да възпират растежа и инвестициите; подчертава, че европейският социален модел изисква диалог с всички заинтересовани лица в икономиката, включително профсъюзите;

39.  настоятелно призовава за използване на пълния потенциал на цифровите инструменти в областта на поземлените регистри, фактурирането и издаването на разрешения за строителство; отбелязва необходимостта от ускоряване на въвеждането на широколентов достъп за предприятията и домакинствата; подчертава необходимостта от общодържавна рамка за оперативна съвместимост, която да подкрепи по-нататъшната цифровизация и опростяването на административните и бизнес процедури; приветства продължаващото разработване на онлайн електронна регистрация на дружества;

40.  приветства нормативните промени в областта на образованието и усилията за увеличаване на процента на децата, обхванати от предучилищно образование, включително деца в неравностойно положение, и подчертава значението на един всеобхватен подход към развитието в ранна детска възраст; настоятелно призовава органите да се справят с високия процент на дълготрайно безработните сред младите хора и жените, включително по целесъобразност чрез оценки на въздействието по признак пол; отбелязва изготвянето на Бяла книга за насърчаване на младежката заетост в сътрудничество с Международната организация на труда; подчертава необходимостта от въвеждане на активни мерки на пазара на труда, най-вече за жени, неблагоприятно засегнати от отмяната на социалните помощи;

41.  отбелязва, че със социалните партньори следва ефективно и систематично да се провеждат консултации по теми, засягащи заетостта и социалните въпроси; подчертава необходимостта от допълнително укрепване на капацитета на Социалния съвет; приветства приемането на правилници в областта на здравето и безопасността на работното място, но остава загрижен поради високия процент на трудовите злополуки, завършващи със смърт, и малкия брой инспектори по труда;

42.  приветства засиленото участие на Черна гора в програмата „Еразъм+“ и изразява подкрепата си за предложението на Комисията за удвояване на бюджета на „Еразъм+“; насърчава по-голяма координация по междусекторни въпроси, засягащи младежката заетост, приобщаването, активното гражданско участие, доброволчеството и образованието;

Околна среда, енергетика и транспорт

43.  изразява задоволство, че според член 1 от конституцията на Черна гора тя е екологична държава; приветства възможното отваряне на глава 27 от достиженията на правото на ЕС в преговорите с Черна гора тази година; призовава органите да осигурят по-добра защита на най-ценните зони, по-специално по отношение на биологичното разнообразие, и да преразгледат проектите за строителство на хотели и водноелектрически централи;

44.  отбелязва, че изграждането на допълнителен капацитет в областта на водноелектрическата енергия и туризма, особено в защитени зони, трябва да отговаря на стандартите на ЕС по отношение на околната среда; изразява загриженост във връзка с неустойчивото развитие на водноелектрическата енергия, тъй като много от 80-те проекта за водноелектрически централи не се планират в съответствие с международните конвенции или законодателството на ЕС, въпреки изискванията на глава 27; настоятелно призовава за по-нататъшно използване на потенциални възобновяеми енергийни източници и мерки за енергийна ефективност и за подобряване на управлението на водите и отпадъците; приветства успешното привеждане в съответствие на законодателството на Черна гора от 2016 г. относно трансграничния обмен на електроенергия и природен газ с третия енергиен пакет; приветства подобреното привеждане в съответствие, което Черна гора постигна относно енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, но настоятелно призовава органите напълно да приведат в съответствие националното законодателство с Директивата за енергията от възобновяеми източници и Директивата относно енергийните характеристики на сградите;

45.  настоятелно призовава Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да преразгледат своята подкрепа за проектите за водноелектрически централи и да оттеглят финансирането за всички проекти, които се осъществяват в защитени зони или не разполагат със солидни предварителни оценки на въздействието върху околната среда;

46.  подчертава необходимостта на широката общественост да бъде предоставена навременна и точна информация относно въздействието върху река Тара от изграждането на магистралата, а така също да се прекратят всички дейности, свързани с изхвърляне на отпадъци и промяна на речното корито, в съответствие с ангажиментите, поети от Черна гора за опазване на зоните, които се ползват със специална национална и международна защита;

47.  изразява тревога във връзка с устройствения план със специална цел за националния парк „Езеро Скадар“; набляга на необходимостта да бъдат изоставени големите водноелектрически проекти на река Морача, тъй като те имат значителен отрицателен ефект върху езерото Скадар и река Тара, защитени по силата на международното и националното законодателство;

48.  приветства положителното развитие при по-нататъшното съгласуване на националното екологично законодателство на Черна гора и на това за изменението на климата с достиженията на правото на ЕС; настоятелно призовава правителството на Черна гора да предостави защита на обекта Улцин Салина, както на национално, така и на международно равнище, в съответствие с дадените препоръки на финансираното от ЕС проучване относно защитата на Улцин Салина; подчертава спешната необходимост да се осигури включването на Улцин Салина в мрежата „Натура 2000“; призовава за идентифициране и определяне на защитени морски зони;

49.  подчертава проактивното участие и конструктивната роля на Черна гора в регионалното и международното сътрудничество чрез Берлинския процес и инициативата за Групата на шестте от Западните Балкани; приветства резултата от провелата се в София среща на върха ЕС – Западни Балкани 2018 г. и приемането на пакета за ИПП за 2018 г., който включва финансиране за два важни инфраструктурни проекта: „Обходен път Будва“ по Адриатическо-Йонийския коридор и „Железопътен участък Връбница – Бар“ по коридора Ориент/Източно Средиземноморие; подчертава значението на транспортните маршрути, които предоставят пряка връзка между балканските държави и пазарите на ЕС;

50.  приветства намерението на Черна гора да създаде схема на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) в следващите три години и приемането на вторично законодателство относно икономиите на гориво и емисиите от нови автомобили; отбелязва значението на включването в националното законодателство на Черна гора на аспекти от СТЕ на ЕС, Регламента за разпределяне на усилията и механизма за мониторинг и докладване;

51.  приветства продължаващите усилия за насърчаване на регионално сътрудничество, по-специално в опазването на околната среда, както е посочено в Адриатическата тристранна инициатива;

Регионално сътрудничество и добросъседски отношения

52.  приветства продължаващите усилия на Черна гора за конструктивно регионално сътрудничество и добри двустранни съседски отношения; подкрепя предложението за намаляване на разходите за роуминг в Западните Балкани;

53.  приветства ратифицирането на споразумението за определяне на границата между Черна гора и Косово; призовава за бързо сключване на споразумения за разрешаване на неуредените гранични спорове с други съседски държави;

54.  приветства подписването от Черна гора и Албания на съвместна декларация и 12 споразумения относно взаимната помощ в различни области и го разглежда като пример за положително сътрудничество в региона;

55.  настоятелно призовава Черна гора да активизира усилията си за проактивно приоритизиране и наказване на военните престъпления и за изясняване на съдбата на изчезналите лица; приветства усилията за реинтеграция на разселените лица по линия на регионалната програма за жилищно настаняване; подчертава, че въпреки приемането на четири документа във връзка със стратегия за разследване на военните престъпления, прокуратурата не е предприела нови проверки, не е започнала съдебни производства и не е повдигнала нови обвинения; изразява загриженост, че Службата на специалния прокурор започна разглеждането на осем нови случая през 2016 г., шест от които са все още на етап на предварително разследване; потвърждава подкрепата си за инициативата за създаване на регионалната комисия за установяване на фактите за военните престъпления и другите тежки нарушения на правата на човека, извършени в бивша Югославия (RECOM); подчертава значението на този процес и активното участие на всички регионални политически лидери; приветства публичната подкрепа на министър-председателя за RECOM;

56.  поздравява Черна гора за поредната година на пълно привеждане в съответствие с всички позиции и декларации на ЕС, направени в контекста на общата външна политика и политика на сигурност, и приветства активното ѝ участие в мисии по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); оценява начина, по който се провежда външната политика на Черна гора; призовава Черна гора да се присъедини към общата позиция на ЕС относно интегритета на Римския статут на Международния наказателен съд и към ръководните му принципи относно двустранните споразумения за имунитет;

57.  призовава за по-голямо сътрудничество между Черна гора и ЕС в борбата с киберпрестъпността и по въпросите, свързани с кибернетичната отбрана;

58.  припомня стратегическото значение на присъединяването на Черна гора към НАТО за гарантирането на стабилността и мира в Западните Балкани;

o
o   o

59.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Черна гора.

(1) Терминът „роми“ се използва като обобщаващ термин, който включва различни сродни групи, независимо дали те водят уседнал начин на живот или не, не само роми, но и ашкали, гюпти и др., които може да имат различна култура и начин на живот.

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност