Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2144(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0339/2018

Předložené texty :

A8-0339/2018

Rozpravy :

PV 28/11/2018 - 27
CRE 28/11/2018 - 27

Hlasování :

PV 29/11/2018 - 8.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0482

Přijaté texty
PDF 177kWORD 55k
Čtvrtek, 29. listopadu 2018 - Brusel
Zpráva o Černé Hoře za rok 2018
P8_TA(2018)0482A8-0339/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2018 (2018/2144(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu o stabilizaci a přidružení mezi EU a Černou Horou platnou od 1. května 2010,

–  s ohledem na prohlášení summitu EU a zemí západního Balkánu ze dne 17. května 2018 a na jeho sofijský program priorit,

–  s ohledem na 9. zasedání Rady pro stabilizaci a přidružení EU–Černá Hora, které se konalo dne 25. června 2018,

–  s ohledem na přistoupení Černé Hory k NATO dne 5. června 2017,

–  s ohledem na ratifikaci dohody o vymezení hranic mezi Černou Horou a Kosovem ze strany parlamentu Černé Hory a Kosova,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. února 2018 s názvem „Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu“, COM(2018)0065,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. dubna 2018 nazvané „Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018“ (COM(2018)0450), doprovázené pracovním dokumentem útvarů Komise nazvaným „Zpráva o Černé Hoře za rok 2018“ (SWD(2018)0150),

–  s ohledem na hodnocení Komise ze dne 17. dubna 2018 týkající se programu Černé Hory v oblasti hospodářských reforem na období 2018–2020 (SWD(2018)0131) a společné závěry Rady ze zasedání v rámci hospodářského a finančního dialogu mezi EU a zeměmi západního Balkánu ze dne 25. května 2018,

–  s ohledem na zprávy volební pozorovatelské mise Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE (OBSE/ODIHR) a na prohlášení delegace Evropského parlamentu pro sledování průběhu voleb o prezidentských volbách konaných dne 15. dubna 2018,

–  s ohledem na prohlášení a doporučení, která přijal Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora na své 15. schůzi konané ve dnech 16.–17. července 2018 v Podgorici,

–  s ohledem na výsledky průzkumu týkajícího se marginalizovaných Romů na západním Balkáně, který v roce 2017 realizovala Komise, Světová banka a Rozvojový program OSN;

–  s ohledem na berlínský proces zahájený dne 28. srpna 2014,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Černé Hoře,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0339/2018),

A.  vzhledem k tomu, že každá země usilující o přistoupení je posuzována individuálně na základě svých výsledků a o harmonogramu přistoupení rozhoduje rychlost a kvalita reforem;

B.  vzhledem k tomu, že Černá Hora pokročila v současné době v procesu vyjednávání nejdál, jelikož otevřela 31 z 35 kapitol acquis communautaire EU a předběžně uzavřela jednání o třech kapitolách;

C.  vzhledem k tomu, že pro další pokrok v procesu přistoupení k EU bude nezbytný konstruktivní dialog mezi vnitřními politickými silami a se sousedními zeměmi;

D.  vzhledem k tomu, že Černá Hora zůstává odhodlána vytvářet fungující tržní hospodářství a i nadále vykazovat dobré výsledky ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z dohody o stabilizaci a přidružení;

E.  vzhledem k tomu, že Černá Hora je příjemcem předvstupní pomoci z nástroje předvstupní pomoci (NPP II);

F.  vzhledem k tomu, že Černá Hora musí dále posilovat mimo jiné parlamentní, legislativní a kontrolní kapacitu, institucionální transparentnost, respektování právního státu a nezávislost soudnictví, řešení případů válečných zločinů na vnitrostátní úrovni, integritu volebního procesu, svobodu sdělovacích prostředků a boj proti korupci, organizovanému zločinu a neformální ekonomice;

1.  vítá pokračující zapojení Černé Hory do procesu integrace EU a její celkové značné pokroky opírající se o širokou veřejnou podporu tohoto strategického rozhodnutí;

2.  zdůrazňuje, že provádění a uplatňování reforem zůstává klíčovým ukazatelem úspěšné integrace; vyzývá Černou Horu ke zlepšení plánování, koordinace a kontroly uplatňování nových právních předpisů a politik a také ke včasnému splnění prozatímních kritérií pro kapitoly 23 a 24;

3.  vítá posouzení Komise uvedené v jejím sdělení ze dne 6. února 2018 s názvem „Strategie pro západní Balkán“, ve kterém se uvádí, že pokud bude mít Černá Hora silnou politickou vůli, zajistí skutečné a udržitelné reformy a nabídne konečné řešení sousedských sporů, mohla by být v roce 2025 připravena na členství;

4.  vyzývá Komisi a Radu, aby do příštího víceletého finančního rámce (VFR) zahrnuly odpovídající ustanovení o možnosti přistoupení Černé Hory k Evropské unii, jak je uvedeno ve strategii pro západní Balkán;

Demokratizace

5.  připomíná všem politickým stranám, že konstruktivní politické zapojení závisí na plně fungujícím parlamentu, v němž všichni politici převezmou svou odpovědnost vůči voličům spojenou s výkonem funkce člena parlamentu; vítá skutečnost, že většina opozičních stran se po dlouhém parlamentním bojkotu vrátila do parlamentu; naléhavě vyzývá všechny ostatní politické strany, aby se vrátily do parlamentu a usilovaly o skutečný politický dialog, aby zajistily, že prostředky k tomu, aby mohl v plné míře plnit svou úlohu zákonodárce a vykonávat dohled, čímž se obnoví fungující demokratický proces;

6.  vyzývá k provádění právních předpisů týkajících se účasti na veřejném a politickém životě žen a menšin, konkrétně Romů(1), včetně toho, že jim bude umožněno, aby se ženy z menšin smysluplně podílely na rozhodovacích procesech a obsazovaly pozice ve veřejné správě a v jiných veřejných institucích;

7.  vyzývá politické vedení Černé Hory, aby se soustředilo na zbývající výzvy spojené s řešením problémů týkajících se právního státu, svobody sdělovacích prostředků, korupce, praní peněz, organizované trestné činnosti a s ní souvisejícího násilí a aby se těmto problémům věnovalo prioritně;

8.  konstatuje, že během prezidentských voleb v dubnu 2018 byly dodrženy základní svobody; vyzývá vládu, aby spolupracovala s opozičními stranami a občanskou společností s cílem komplexně řešit nedostatky, které zjistil OBSE/ODIHR, a v plné míře provádět prioritní doporučení volební pozorovatelské mise ODIHR, a to až do přijetí vnitrostátních právních předpisů a s cílem posílit transparentnost a profesionalizaci volební správy, aby se zlepšila důvěra veřejnosti ve volební proces; požaduje, aby se volby do místního zastupitelstva konaly v celé zemi současně a aby se zlepšila kvalita a transparentnost voleb; naléhavě žádá, aby byla posílena ustanovení o transparentnosti financování politických stran;

9.  vyzývá k úplnému vyšetření všech údajných volebních nesrovnalostí; opět naléhavě vyzývá k tomu, aby byla přijata řádná opatření v návaznosti na „nahrávací aféru’ z roku 2012; vyzývá protikorupční úřad (ACA), aby zintenzívnil sledování možného zneužívání veřejných prostředků pro účely politických stran;

10.  vyjadřuje znepokojení nad rozhodnutím černohorské vlády odvolat Vanju Ćalovićovou Markovićovou z rady Úřadu pro předcházení korupci; naléhavě žádá zajištění naprosté transparentnosti při řešení tohoto případu;

Právní stát

11.  bere na vědomí ústřední úlohu, kterou hraje v boji proti organizované trestné činnosti a korupci auditní orgán, protikorupční úřad, komise pro kontrolu veřejných zakázek, úřad pro hospodářskou soutěž a orgán státní podpory; vítá pokračující reformy zaměřené na zlepšení kapacity a nezávislosti těchto institucí, ale bere na vědomí potřebu zvýšit účinnost, zajistit lepší výsledky, podpořit prevenci korupce i prostřednictvím odpovídajících sankcí a odstranit zbývající překážky pro dosažení jejich úplné nezávislosti;

12.  bere na vědomí pokrok, kterého bylo dosaženo v oblasti posílení kapacity antikorupčního úřadu, pokud jde o vyšetřování financování kampaní; zdůrazňuje, že je ovšem nutné zlepšit důvěru v antikorupční úřad a posílit jeho pověst, čehož může být dosaženo, pokud se jeho práce ještě více distancuje od jakéhokoli politického vlivu;

13.  vítá úsilí vynaložené na zlepšení transparentnosti veřejné správy a sdílení informací, ale podporuje vytvoření veřejné správy, která bude přátelštější k občanům, bude profesionální a nebude podléhat politickému vlivu; oceňuje efektivnější práci veřejného ochránce práv; vyzývá k lepšímu posouzení dopadu právních předpisů, komplexním zprávám o auditech a inkluzivním veřejným konzultacím legislativních návrhů; zdůrazňuje význam spolupráce s organizacemi občanské společnosti a otevřeného přístupu k informacím pro účely efektivního boje proti korupci a podporuje revizi legislativních změn provedených v květnu 2017; doporučuje provést optimalizaci zdrojů a lidského kapitálu ve veřejné správě;

14.  vítá významný pokrok, kterého Černá Hora dosáhla v oblastech elektronické správy a elektronického zapojení veřejnosti, v těchto oblastech se země zařadila mezi 25 zemí s nejlepšími výsledky podle průzkumu elektronické správy OSN z roku 2016; vyzývá černohorskou vládu, aby toto tempo přeměny udržela, aby tak dále posilovala efektivitu a přístupnost veřejné správy;

15.  vítá mírný pokrok dosažený ve zvyšování nezávislosti, transparentnosti, odpovědnosti, profesionality a účinnosti soudních institucí; požaduje záruky proti politickému zasahování a jednotné uplatňování etických kodexů a disciplinárních opatření; vítá skutečnost, že byli poprvé jmenováni noví soudci a státní zástupci za použití nového systému náboru pracovníků;

16.  bere na vědomí potřebu zajistit plnou soudní spolupráci se třetími zeměmi a pokročit tak v soudním řízení ve věci údajného pokusu o převrat v říjnu 2016; vítá rozhodnutí veřejně vysílat soudní řízení přijaté v zájmu transparentnosti;

17.  vítá novely zákona o soudní radě přijaté 29. června 2018, které soudní radě umožní nadále řádně fungovat; bere na vědomí, že tyto novely byly přijaty v souladu s doporučeními Benátské komise; zdůrazňuje, že tyto změny týkající se volení laických členů do rady jsou pouze dočasným řešením; naléhavě žádá nově utvořenou ad hoc pracovní skupinu Parlamentu, aby tuto záležitost urychleně vyřešily;

18.  je znepokojen narůstajícím počtem případů násilí a vražd spojených s organizovanou trestnou činností, které mají negativní dopad na každodenní život obyčejných občanů; vítá skutečnost, že orgány tento problém pojmenovaly, ale vyzývá k důkladnějším preventivním opatřením včetně využívání zabavování majetku nezaloženého na soudním rozhodnutí; oceňuje vyšetřování, trestní stíhání a odsuzující rozsudky v případech korupce na vysoké úrovni; uznává však, že tyto výsledky je třeba dále posílit, zejména pokud jde o praní peněz a obchodování s lidmi;

19.  vyzývá k pokroku při předcházení střetu zájmů a nedovolenému obohacování veřejných činitelů, a to i na komunální úrovni; vyzývá orgány, aby zintenzivnily zabavování majetku pocházejícího z trestné činnosti, aby pokročily v prošetřování neoprávněně nabytého majetku a aby podnikly další kroky vedoucí k rozbíjení zločineckých skupin a k odstranění vazeb mezi organizovanou trestnou činností, obchodem a politikou; odsuzuje také zavedenou praxi ukládání nižších sankcí, než je zákonem stanové minimum, jelikož to působí kontraproduktivně na prevenci korupčních trestných činů;

20.  připomíná, že Černá Hora musí vyvinout další úsilí k zajištění efektivní ochrany práva na vlastnictví v souladu s acquis EU a mezinárodními standardy v oblasti lidských práv; naléhavě žádá státní orgány, aby při provádění stávajícího vnitrostátního právního rámce zajistily spravedlivé řízení v přiměřené lhůtě, a to i pokud jde o majetková práva a restituce majetku; konstatuje, že spolehlivý, nediskriminační a stabilní režim majetkových práv je předpokladem důvěry občanů i vnějších investorů a podniků;

Správa hranic a migrace

21.  konstatuje, že Černá Hora dosud prokázala, že je schopna vyřizovat žádosti o azyl, ale zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout dalšího pokroku; vybízí Černou Horu, aby v úzké spolupráci s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž spolupracovala na zlepšení správy hranic v souladu s evropskými normami, zabránění nelegální migrace a rozbíjení převaděčských sítí; vyzývá k zintenzivnění úsilí a přeshraniční spolupráce s cílem předcházet a rozbíjet organizované zločinecké sítě zabývající se obchodováním s lidmi, stejně jako pašováním drog a tabáku; zdůrazňuje, že stále existuje znepokojení, co se týče nezákonného obchodu s tabákovými výrobky v Černé Hoře, konkrétně v oblastech volného obchodu; vyzývá Komisi, aby i nadále podporovala Černou Horu v kontrole jejích oblastí volného obchodu a zamezování nezákonnému obchodu;

22.  vyjadřuje politování nad nedostatečným pokrokem v oblasti obchodování s lidmi a naléhavě žádá, aby byla věnována zvláštní pozornost předcházení nucené organizované prostituce a žebrání dětí; zdůrazňuje, že je třeba vyvinout další úsilí, pokud jde o identifikaci obětí a jejich přístup k pomoci, odškodnění a ochranným opatřením; vyzývá Černou Horu, aby obětem obchodování s lidmi poskytla účinnou ochranu a věnovala zvláštní pozornost rehabilitaci dětí, které se staly obětmi obchodování s lidmi, a romským ženám a dívkám, a to s ohledem na zranitelné okolnosti, v nichž se nacházejí v důsledku chudoby a marginalizace;

Média

23.  je stále více znepokojen stavem svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků, u něhož tři po sobě jdoucí zprávy Komise nezaznamenaly „žádný pokrok“; připomíná, že související kapitola 23 byla otevřena v prosinci 2013 a že celkové tempo jednání určuje pokrok v této kapitole a v kapitole 24; co nejdůrazněji odsuzuje zastrašování, pomlouvačné kampaně a verbální a fyzické útoky na novináře; konstatuje, že v roce 2017 bylo nahlášeno sedm případů útoků na novináře; naléhavě vyzývá vládu, aby zajistila, že novináři budou ve výkonu své praxe chráněni; žádá, aby byla přijata další opatření k zajištění nezávislosti sdělovacích prostředků a novinářů, a vybízí k systematickému shromažďování údajů o hrozbách pro novináře; poznamenává, že delegace EU v Černé Hoře tuto situaci i nadále podrobně sleduje;

24.  je obzvláště znepokojen útokem ze dne 8. května 2018 na novinářku deníku Vijesti Oliveru Lakićovou a vyzývá k podrobnému vyšetření tohoto případu; pokládá za nepřijatelné, že nebyl zaznamenán žádný nový vývoj ve vyšetřování starých případů násilí proti novinářům; vyzývá orgány, aby důrazně odsoudily všechny útoky proti novinářům a prosazovaly opatření na ochranu novinářů a vymýcení beztrestnosti;

25.  vyjadřuje politování nad pokračujícím finančním a redakčním tlakem na veřejnoprávní rozhlasovou a televizní stanici Černé Hory (RTCG) a Agenturu pro elektronická média; naléhavě žádá, aby byly zavedeny záruky proti nepřiměřeným politickým a obchodním vlivům a aby byla zajištěna plná transparentnost ve věcech státní reklamy v médiích; znovu připomíná, že je nutné, aby byly RTCG a ostatní sdělovací prostředky chráněny před nepatřičným politickým vlivem; naléhavě vyzývá státní orgány, aby poskytly regulačním orgánům i veřejnoprávním vysílacím organizacím dostatečné finanční prostředky na zajištění finanční autonomie a nezávislosti jak RTCG, tak Agentury pro elektronická média, které mají zásadní význam pro solidní mediální prostředí během volebních kampaní; vyjadřuje politování nad změnou složení rady RTCG a odvoláním generální ředitelky RTCG Andrijany Kadijové; je přesvědčen, že předčasné propuštění by mělo být možné pouze v ojedinělých případech;

26.  varuje, že nedostatek finanční autonomie sdělovacích prostředků způsobuje jejich politickou závislost a polarizaci; je přesvědčen, že je nezbytné transparentní a nediskriminující přidělování státních financí na oblast reklam a vyzývá orgány, aby zvážily alternativní možnosti nepřímých dotací na podporu nezávislosti médií;

27.  zdůrazňuje úlohu Agentury pro elektronická média a účinné samoregulace při zajišťování nejvyšších etických norem v černohorských médiích a při snižování počtu případů pomluvy; konstatuje, že svízelná situace novinářů podkopává kvalitu a profesionalitu sdělovacích prostředků;

Občanská společnost a lidská práva

28.  zdůrazňuje zásadní úlohu organizací občanské společnosti při zlepšování fungování státních institucí a boji proti korupci a organizované trestné činnosti; důrazně odsuzuje nedávné zastrašování a nepřijatelnou pomlouvačnou kampaň namířenou proti organizacím občanské společnosti, které kritizovaly celkový pomalý nebo nedostatečný pokrok v klíčových oblastech právního státu;

29.  žádá, aby byla věnována větší pozornost vypracovávání a provádění právních předpisů v oblastech, které mají vliv na prostor občanské společnosti, s cílem zajistit, aby právní předpisy neukládaly organizacím občanské společnosti nepřiměřenou zátěž, neměly na ně diskriminační dopad nebo nezmenšovaly prostor občanské společnosti; zdůrazňuje, že organizace občanské společnosti působící v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu, včetně kontrolních organizací a organizací na ochranu zájmů různých skupin, a malé místní organizace musejí mít k dispozici finanční prostředky z veřejných zdrojů; je přesvědčen o tom, že organizace občanské společnosti by měly mít možnost získávat finanční prostředky od jiných dárců, jako jsou soukromí dárci, mezinárodní organizace, subjekty nebo agentury;

30.  bere na vědomí změny zákona o nevládních organizacích navržené tak, aby zlepšily jejich veřejné financování, a doporučuje rychlé přijetí potřebných sekundárních právních předpisů; znovu opakuje svou výzvu k systematickým, inkluzivním, včasným a řádným konzultacím s občanskou společností a širší veřejností o klíčových legislativních reformách souvisejících s EU, včetně jejich provádění na místní úrovni, s cílem zlepšit demokratičnost rozhodování a zajistit větší transparentnost; doporučuje zlepšit finanční regulační prostředí pro organizace občanské společnosti tím, že jim budou poskytnuty dodatečné zdroje a budou stanovena jasná pravidla, pokud jde o vládní mechanismy konzultací s organizacemi občanské společnosti;

31.  vítá pokračující sbližování právních předpisů v oblasti základních práv; naléhavě žádá, aby byl posílen institucionální rámec umožňující účinnou ochranu práv, včetně případů špatného zacházení ze strany donucovacích orgánů, zastrašování a fyzického útoku; požaduje aktualizaci zákona o svobodě náboženského vyznání;

32.  vítá úsilí, jež bylo dosud vynaloženo na provádění Istanbulské úmluvy, naléhavě však vyzývá ke zdokonalení mechanismu prosazování a sledování ochrany lidských práv, včetně řešení otázky násilí páchaného na ženách a dětech; vyzývá v této souvislosti k účinnému provádění politik v oblasti základních práv, zejména v oblasti rovnosti žen a mužů, sociálního začlenění, práv osob se zdravotním postižením, práv dětí a práv Romů, a to prostřednictvím zajištění náležitého přidělení rozpočtových prostředků a zdrojů na provádění politik a budování kapacit odpovědných institucí; vyzývá příslušné orgány, aby přijaly nezbytná opatření k prevenci vynucených sňatků dětí;

33.  naléhavě žádá Černou horu, aby zaručila plné a včasné uplatňování svých předpisů v oblasti rovnosti žen a mužů a antidiskriminačních právních předpisů a aby sledovala jejich dopady na ženy ze znevýhodněných a vyloučených sociálních skupin; vyzývá Černou horu, aby všem ženám zaručila neomezený přístup ke spravedlnosti a aby ženám, které se staly obětí genderově podmíněného násilí, poskytla bezplatnou právní pomoc, a to se zvláštním důrazem na romské ženy, ženy se zdravotním postižením a ženy žijící ve venkovských a odlehlých oblastech; vyzývá Černou Horu, aby posílila úlohu a kapacitu svých příslušných orgánů, tak aby byly lépe vybaveny pro ochranu a rehabilitaci obětí a aby aktivně spolupracovala s muži na tom, aby se zavazovali nedopouštět se násilí na ženách; naléhavě vyzývá Černou Horu, aby zvýšila počet a kapacitu svých státních azylových domů;

34.  vyzývá černohorské orgány, aby nadále zlepšovaly klima sociálního začleňování a tolerance a přijaly účinná opatření proti nenávistným projevům, sociálnímu vyloučení a diskriminaci menšin; konstatuje, že Černá Hora stále nedosáhla plného souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením; vybízí příslušné orgány, aby nadále zvyšovaly své úsilí s cílem chránit práva osob LGBTI; je i nadále znepokojen obtížemi, pokud jde o akceptování pohlavní rozmanitosti v černohorské společnosti; vyjadřuje znepokojení nad diskriminací, se kterou se potýkají ženy a dívky v romské komunitě, a nad skutečností, že marginalizovaní Romové v Černé Hoře mají omezený přístup k příležitostem v každém aspektu lidského rozvoje, jak dokládají výsledky průzkumu z roku 2017; zdůrazňuje, že je důležité posílit odvětví malých a středních podniků a poskytovat podporu prostřednictvím lepších právních předpisů a prováděním průmyslové politiky;

35.  konstatuje trvající pokrok, pokud jde o zlepšování postavení menšin; vyzývá k respektování mnohonárodnostní identity Kotorského zálivu a k vynaložení dalšího úsilí o jeho ochranu;

36.  naléhavě vyzývá Černou Horu, aby spustila veřejné informační kampaně zaměřené na boj proti diskriminaci a násilí vůči osobám LGBTI a zajistila spravedlivé vyšetřování a stíhání trestných činů, které byly na těchto osobách spáchány;

37.  naléhavě vyzývá Černou Horu, aby zahájila veřejné informační kampaně na podporu ohlašování případů domácího násilí páchaného na ženách a dívkách, aby zvýšila počet kvalitně vyškolených soudců zohledňujících rovnost pohlaví, aby zajistila řádné vyšetřování a stíhání trestných činů a aby zajistila pomoc, poradenství a reintegrační služby obětem;

Ekonomika, sociální politika, zaměstnanost a vzdělávání

38.  vítá pokrok, kterého Černá Hora dosáhla při zajišťování makroekonomické stability a fiskální konsolidace, a vyzývá k transparentnosti rozpočtu, dobré zaměstnanosti a podnikatelskému prostředí; zdůrazňuje, že růstu a investicím nadále brání korupce, neformální ekonomika, nedostatky v právním řádu a těžkopádné regulační postupy; zdůrazňuje, že evropský sociální model vyžaduje dialog se všemi zúčastněnými hospodářskými subjekty včetně odborových organizací;

39.  naléhavě žádá, aby se využíval plný potenciál digitálních nástrojů v oblasti katastru nemovitostí, fakturace a vydávání stavebních povolení; bere na vědomí potřebu urychlit zavádění širokopásmového přístupu pro podniky a domácnosti; zdůrazňuje, že je třeba posílit rámec pro interoperabilitu v rámci celé vlády k podpoře další digitalizace a zjednodušení administrativních a obchodních postupů; vítá probíhající vytváření systému elektronické registrace společností on-line;

40.  vítá změny právních předpisů v oblasti vzdělávání a úsilí o zvýšení míry účasti na předškolním vzdělávání, a to pokud jde o děti ze znevýhodněného prostředí, a zdůrazňuje význam komplexního přístupu k rozvoji v raném dětském věku; naléhavě žádá úřady, aby řešily vysokou míru dlouhodobé nezaměstnanosti mezi mladými lidmi a ženami, mimo jiné prostřednictvím posouzení dopadů na rovnost žen a mužů tam, kde je to vhodné; bere na vědomí přípravu bílé knihy o podpoře zaměstnanosti mladých ve spolupráci s MOP; zdůrazňuje, že je třeba zavést aktivní opatření na trhu práce zejména pro ženy, které byly negativně postiženy odebráním sociálních dávek;

41.  konstatuje, že sociální partneři by měli být účinně a systematicky konzultováni v otázkách týkajících se zaměstnanosti a sociálních věcí; zdůrazňuje, že je třeba dále posilovat kapacity Sociální rady; vítá přijetí pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, avšak je i nadále znepokojen vysokým procentem počtu smrtelných pracovních úrazů a nízkým počtem pracovních inspektorů;

42.  vítá posílenou účast Černé Hory v programu Erasmus+ a vyjadřuje svou podporu návrhu Komise zdvojnásobit rozpočet pro Erasmus+; vybízí k silnější koordinaci průřezových otázek týkajících se zaměstnanosti mladých lidí, začlenění, aktivního občanství, dobrovolnické činnosti a vzdělávání;

Životní prostředí, energetika a doprava

43.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že Černá Hora je podle článku 1 své ústavy ekologickým státem; vítá případné otevření kapitoly 27 acquis v rámci jednání s Černou Horou v tomto roce; vyzývá příslušné orgány, aby lépe chránily nejcennější oblasti, zejména pokud jde o biologickou rozmanitost, a aby přezkoumaly stavební projekty pro hotely a vodní elektrárny;

44.  konstatuje, že rozvoj dalších kapacit v oblasti vodní energie a cestovního ruchu, zejména těch, co jsou v chráněných oblastech, musí splňovat environmentální normy EU; vyjadřuje znepokojení nad neudržitelným rozvojem vodní energie, neboť mnoho z 80 projektů na vodní elektrárny není naplánováno v souladu s mezinárodními úmluvami nebo právními předpisy EU, a to navzdory požadavkům kapitoly 27; vyzývá k dalšímu využívání opatření v oblasti potenciálních obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti a zlepšování vodního a odpadového hospodářství; vítá úspěšné sladění zákona Černé Hory z roku 2016 o přeshraniční výměně elektřiny a zemního plynu s třetím energetickým balíčkem; oceňuje lepší sladění právních předpisů Černé hory v oblasti energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů, ale vyzývá orgány, aby v plném rozsahu sladily vnitrostátní právní předpisy se směrnicí o obnovitelných zdrojích energie a se směrnicí o energetické náročnosti budov;

45.  naléhavě žádá Evropskou banku pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční banku, aby přehodnotily podporu, již poskytují projektům vodních elektráren, a aby ukončily financování veškerých projektů uskutečňovaných v chráněných oblastech nebo projektů, u nichž nebylo provedeno náležité posouzení vlivů na životní prostředí ex ante;

46.  zdůrazňuje, že v souladu se závazky, které Černá Hora přijala pro zachování oblastí se zvláštní vnitrostátní a mezinárodní ochranou, je nutné včas a přesně informovat širokou veřejnost o dopadu dálniční výstavby na řeku Tara, jakož i ukončit veškeré činnosti týkající se ukládání odpadu a úprav koryta řeky;

47.  vyjadřuje znepokojení nad územním plánem zvláštního určení pro Národní park Skadarské jezero; zdůrazňuje, že je třeba upustit od projektů velkých vodních elektráren na řece Morača, neboť mají značný nepříznivý vliv na Skadarské jezero a řeku Taru, jež jsou chráněnými oblastmi podle vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů;

48.  vítá pozitivní vývoj dalšího sbližování vnitrostátních právních předpisů Černé Hory v oblasti životního prostředí a změny klimatu s acquis; naléhavě vyzývá černohorskou vládu, aby chránila lokalitu Ulcinj Salina jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni v souladu s doporučeními studie o ochraně lokality Ulcinj Salina financované EU; zdůrazňuje naléhavou potřebu zajistit začlenění lokality Ulcinj Salina do sítě Natura 2000; požaduje určení a ustavení chráněných mořských oblastí;

49.  zdůrazňuje proaktivní účast Černé Hory a její konstruktivní úlohu v regionální a mezinárodní spolupráci v rámci tzv. berlínského procesu a iniciativy šesti zemí západního Balkánu; vítá výsledek summitu EU-západní Balkán 2018, který se konal v Sofii, a přijetí balíčku z roku 2018, který zahrnuje financování dvou důležitých projektů v oblasti infrastruktury: obchvatu Budvy v rámci Jadersko - jónského koridoru a Železničního úseku Vrbnica-Bar v rámci koridoru Východ - východní Středomoří; zdůrazňuje význam dopravních tras, které poskytují přímé spojení mezi zeměmi Balkánu a trhy EU;

50.  oceňuje záměr Černé Hory zavést v příštích třech letech systém EU pro obchodování s emisemi a přijetí sekundárních právních předpisů o spotřebě pohonných hmot a emisích u nových automobilů; konstatuje, že je důležité začlenit do vnitrostátních právních předpisů Černé hory aspekty systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), nařízení o sdílení úsilí a mechanismu pro monitorování a podávání zpráv (MRM);

51.  vítá setrvalé úsilí o posílení regionální spolupráce, zejména v oblasti ochrany přírody, jak je uvedeno v Jaderské trojstranné iniciativě;

Regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy

52.  vítá pokračující úsilí Černé Hory o konstruktivní regionální spolupráci a dobré dvoustranné sousedské vztahy; podporuje návrh na snížení poplatků za roaming na západním Balkánu;

53.  vítá ratifikaci dohody o státní hranici mezi Černou Horou a Kosovem; vyzývá k rychlému uzavření dohod vedoucích k vyřešení přetrvávajících sporů o hranice s ostatními sousedními zeměmi;

54.  vítá podepsání společného prohlášení Černé Hory a Albánie a 12 dohod o vzájemné pomoci v různých oblastech a tento čin považuje za příklad pozitivní spolupráce v regionu;

55.  naléhavě vyzývá Černou Horu, aby zintenzivnila své úsilí v oblasti aktivního upřednostnění a potrestání válečných zločinů a objasnění osudu pohřešovaných osob; vítá úsilí o opětovné začlenění vysídlených osob v rámci regionálního programu pro bydlení; zdůrazňuje, že navzdory přijetí čtyř studií o boji proti válečným zločinům, státní zastupitelství nezahájilo nová vyšetřování, soudní řízení nebo nové obžaloby; vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že zvláštní státní zastupitelství (SPO) otevřelo v roce 2016 osm nových případů, přičemž šest z nich je dosud stále ve fázi předběžného šetření; znovu vyjadřuje svou podporu iniciativě usilující o ustavení regionální komise pro zjišťování skutečností o válečných zločinech a dalším závažném porušování lidských práv v bývalé Jugoslávii (RECOM); zdůrazňuje význam tohoto procesu a aktivního zapojení všech regionálních vedoucích politických představitelů; vítá veřejnou podporu komisi RECOM ze strany premiéra;

56.  oceňuje, že Černá Hora jedná i další rok v souladu se všemi postoji a prohlášeními EU v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), a vítá její aktivní zapojení do misí společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP); oceňuje způsob, jakým byla provedena zahraniční politika Černé Hory; vyzývá Černou Horu, aby sladila své postoje se společnými postoji EU k integritě Římského statutu a s jejími hlavními zásadami týkajícími se dvoustranných dohod o imunitě;

57.  vyzývá k užší spolupráci mezi Černou horou a EU v oblasti boje proti kybernetické kriminalitě a v oblasti kybernetické obrany;

58.  připomíná strategický význam přistoupení Černé Hory k NATO pro zajištění stability a míru na západním Balkáně;

o
o   o

59.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Černé Hory.

(1) Výraz „Rom“ je obecný termín, který zahrnuje různé příbuzné skupiny, ať žijí usazeně či nikoliv, jako např. Romy, Aškalije, Egypťany, atd., jejichž kultury a životní styly se mohou lišit.

Poslední aktualizace: 6. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí