Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2144(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0339/2018

Pateikti tekstai :

A8-0339/2018

Debatai :

PV 28/11/2018 - 27
CRE 28/11/2018 - 27

Balsavimas :

PV 29/11/2018 - 8.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0482

Priimti tekstai
PDF 171kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d. - Briuselis
2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos
P8_TA(2018)0482A8-0339/2018

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos (2018/2144(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 1 d. įsigaliojusį ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 17 d. ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimo deklaraciją ir jo Sofijos prioritetų darbotvarkę,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 25 d. vykusį devintąjį ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2017 m. birželio 5 d. Juodkalnija prisijungė prie NATO,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Juodkalnijos ir Kosovo parlamentai ratifikavo Juodkalnijos ir Kosovo sienos demarkacijos susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 6 d. Komisijos komunikatą „Įtikinama plėtros perspektyva ir didesnis ES įsipareigojimas Vakarų Balkanų šalims“ (COM(2018)0065),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 17 d. Komisijos komunikatą „2018 m. komunikatas dėl ES plėtros politikos“ (COM(2018)0450) ir prie jo pridėtą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Juodkalnijos 2018 m. ataskaita“ (SWD(2018)0150),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2018 m. balandžio 17 d. Juodkalnijos ekonominių reformų programos (2018–2020 m.) vertinimą (SWD(2018)0131) ir 2018 m. gegužės 25 d. bendras Tarybos išvadas dėl ES ekonominio ir finansinio dialogo su Vakarų Balkanais,

–  atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų stebėjimo misijos ataskaitas ir 2018 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento rinkimų stebėjimo delegacijos pareiškimą dėl prezidento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 16–17 d. Podgoricoje vykusiame ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto (SAPK) 15-ame posėdyje priimtą pareiškimą ir rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. Komisijos, Pasaulio Banko ir Jungtinių Tautų vystymosi programos atlikto tyrimo dėl marginalizuotų romų Vakarų Balkanų šalyse rezultatus,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 28 d. pradėtą Berlyno procesą,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Juodkalnijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0339/2018),

A.  kadangi kiekviena plėtros šalis vertinama individualiai pagal jos nuopelnus, o stojimo tvarkaraštis priklauso nuo reformų įgyvendinimo greičio ir kokybės;

B.  kadangi dabar Juodkalnija yra labiausiai pažengusi derybų procese, pradėjusi derybas dėl 31 iš 35 ES acquis communautaire skyrių ir preliminariai baigusi derybas dėl trijų;

C.  kadangi konstruktyvus vidinių politinių jėgų ir kaimyninių šalių dialogas bus būtinas tolesnei pažangai siekiant narystės ES užtikrinti;

D.  kadangi Juodkalnija ir toliau įsipareigojusi sukurti veikiančią rinkos ekonomiką ir toliau siekė rezultatų įgyvendindama stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (SAS) įsipareigojimus;

E.  kadangi Juodkalnija pagal Pasirengimo narystei paramos priemonę (PNPP II) gauna pasirengimo narystei paramą;

F.  kadangi Juodkalnija turi toliau stiprinti, be kita ko, parlamentinius, teisėkūros ir priežiūros pajėgumus, institucijų skaidrumą, pagarbą teisinės valstybės principui ir teisminių institucijų nepriklausomumą, karo nusikaltimų bylų nagrinėjimą šalyje, rinkimų proceso sąžiningumą, žiniasklaidos laisvę ir kovą su korupcija, organizuotu nusikalstamumu ir neoficialia ekonomika;

1.  palankiai vertina nuolatinį Juodkalnijos dalyvavimą ES integracijos procese ir jos tolesnę gerą pažangą apskritai, pagrįstą tuo, kad visuomenė labai palaiko šį strateginį sprendimą;

2.  pabrėžia, kad reformų įgyvendinimas ir taikymas ir toliau yra nepaprastai svarbūs siekiant sėkmingos integracijos; ragina Juodkalniją pagerinti naujų teisės aktų ir politikos priemonių planavimą, koordinavimą ir įgyvendinimo stebėseną ir ragina laiku įvykdyti 23 ir 24 skyrių tarpinius kriterijus;

3.  palankiai vertina Komisijos vertinimą, pateiktą jos 2018 m. vasario 6 d. komunikate dėl strategijos dėl Vakarų Balkanų, kad Juodkalnija, jei rodys tvirtą politinę valią, vykdys tikras ir ilgalaikes reformas ir priims galutinius ginčų su kaimynais sprendimus, galėtų būti pasirengusi narystei 2025 m.;

4.  ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad kitoje daugiametėje finansinėje programoje (DFP) būtų numatyta pakankamai išteklių siekiant atsižvelgti į galimą Juodkalnijos įstojimą į Europos Sąjungą, kaip nurodyta strategijoje dėl Vakarų Balkanų;

Demokratizacija

5.  primena visoms politinėms partijoms, kad konstruktyvus politinis dalyvavimas priklauso nuo visapusiškai veikiančio parlamento, kuriame, užimdami savo vietas parlamente, visi politikai prisiima savo atsakomybę rinkėjų atžvilgiu; palankiai vertina tai, kad daugelis opozicijos partijų po ilgai trukusio parlamento boikoto grįžo į parlamentą; primygtinai ragina visas kitas politines partijas grįžti į parlamentą ir dėti daugiau bendrų pastangų siekiant vykdyti tikrą politinį dialogą, kad būtų užtikrinta, kad Parlamentas galėtų visapusiškai atlikti savo teisės aktų leidybos ir priežiūros vaidmenį, taip atkuriant veikiantį demokratinį procesą;

6.  ragina įgyvendinti teisės aktus dėl viešojo ir politinio moterų ir mažumoms priklausančių asmenų, ypač romų(1) tautybės žmonių, dalyvavimo, įskaitant sąlygų sudarymą mažumoms priklausančioms moterims prasmingai dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose ir pradėti eiti pareigas viešojo administravimo ir kitose viešosiose institucijose;

7.  ragina Juodkalnijos politinius lyderius dėmesį sutelkti į likusius sunkumus sprendžiant problemas teisinės valstybės, žiniasklaidos laisvės, korupcijos, pinigų plovimo, organizuoto nusikalstamumo ir su juo siejamo smurto srityse ir skirti šiems klausimams prioritetinę reikšmę;

8.  pažymi, kad 2018 m. balandžio mėn. prezidento rinkimuose buvo paisoma pagrindinių teisių; ragina vyriausybę bendradarbiauti su opozicinėmis partijomis ir pilietine visuomene, kad būtų visapusiškai pašalinti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro nustatyti trūkumai ir iki galo įgyvendintos jo rinkimų stebėjimo misijos prioritetinės rekomendacijos, priimant dar nepriimtus nacionalinius teisės aktus, ir padidinti rinkimų administravimo skaidrumą ir profesionalumą siekiant sustiprinti visuomenės pasitikėjimą rinkimų procesu; ragina vietos rinkimus rengti vienu metu visoje šalyje ir padidinti rinkimų kokybę ir skaidrumą; primygtinai ragina sustiprinti nuostatas dėl politinių partijų finansavimo skaidrumo;

9.  ragina visapusiškai ištirti visus įtariamus rinkimų pažeidimus; dar kartą primygtinai ragina imtis tinkamų tolesnių veiksmų dėl vadinamosios 2012 m. garso įrašų istorijos; ragina Kovos su korupcija agentūrą aktyviau vykdyti galimo politinių partijų piktnaudžiavimo viešaisiais ištekliais stebėseną;

10.  reiškia susirūpinimą dėl Juodkalnijos parlamento sprendimo atleisti Vanją Ćalović Marković iš Korupcijos prevencijos agentūros tarybos; primygtinai ragina užtikrinti visapusišką šios bylos nagrinėjimo skaidrumą;

Teisinė valstybė

11.  pažymi, kad kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija pagrindinį vaidmenį atlieka Audito institucija, Kovos su korupcija agentūra, Viešųjų pirkimų kontrolės komisija, Konkurencijos agentūra ir Valstybės pagalbos institucija; palankiai vertina toliau vykdomas reformas, kurių tikslas – šių institucijų pajėgumų ir nepriklausomumo didinimas, tačiau pažymi, kad būtina gerinti efektyvumą, užtikrinti geresnius rezultatus, skatinti korupcijos prevenciją, be kita ko, taikant tinkamas sankcijas, ir pašalinti likusias kliūtis siekiant visiško jų nepriklausomumo;

12.  atkreipia dėmesį į pažangą, padarytą stiprinant Kovos su korupcija agentūros pajėgumus, susijusius su kampanijų finansavimo tyrimais; tačiau pabrėžia, kad reikia stiprinti pasitikėjimą šia agentūra ir jos reputaciją, o tai būtų galima pasiekti dar labiau atitolinant jos veiklą nuo bet kokios politinės įtakos;

13.  palankiai vertina pastangas, kuriomis siekiama pagerinti viešojo administravimo ir dalijimosi informacija skaidrumą, tačiau ragina sukurti piliečiams palankesnį, profesionalesnį ir labiau depolitizuotą viešąjį administravimą; palankiai vertina veiksmingesnį ombudsmeno darbą; ragina gerinti reguliavimo poveikio vertinimus, išsamias audito ataskaitas ir įtraukias viešąsias konsultacijas pasiūlymų dėl įstatymų klausimais; pabrėžia, kad svarbu bendradarbiauti su pilietinės visuomenės organizacijomis (PVO) ir užtikrinti galimybes laisvai susipažinti su informacija, siekiant veiksmingai kovoti su korupcija, ir ragina persvarstyti teisės aktų pakeitimus, padarytus 2017 m. gegužės mėn.; rekomenduoja optimizuoti viešojo administravimo išteklius ir žmogiškąjį kapitalą;

14.  palankiai vertina didelę pažangą, kurią Juodkalnija padarė e. valdžios ir e. dalyvavimo srityse, nes šalis, JT 2016 m. elektroninės valdžios tyrimo duomenimis, šiuo metu yra tarp 25 geriausiai šiose srityse įvertintų valstybių; ragina Juodkalnijos vyriausybę toliau tuo pačiu tempu vykdyti reformą, kad būtų dar labiau padidintas viešojo administravimo efektyvumas ir prieinamumas;

15.  palankiai vertina nuosaikią pažangą siekiant teisminių institucijų nepriklausomumo, skaidrumo, atskaitomybės, profesionalumo ir efektyvumo; ragina imtis apsaugos nuo politinio kišimosi priemonių ir nuosekliai taikyti etikos kodeksus ir drausmines priemones; palankiai vertina tai, kad nauji teisėjai ir prokurorai paskirti pirmą kartą taikant naują įdarbinimo sistemą;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad, užtikrinant visapusišką teisminių institucijų bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis, būtina tęsti teismo procesą dėl tariamo bandymo 2016 m. spalio mėn. įvykdyti perversmą; palankiai vertina sprendimą viešai transliuoti bylos teisme nagrinėjimą siekiant skaidrumo;

17.  palankiai vertina 2018 m. birželio 29 d. priimtus Teisėjų tarybos įstatymo pakeitimus, kuriais užtikrinama, kad Teisėjų taryba galėtų toliau vykdyti įprastą veiklą; pažymi, kad šie pakeitimai priimti laikantis Venecijos komisijos rekomendacijų; pabrėžia, kad šie pakeitimai, susiję su teisinio išsilavinimo neturinčių narių rinkimais į tarybą, yra tik laikinas sprendimas; primygtinai ragina naujai suformuotą Parlamento ad hoc darbo grupę skubiai išspręsti šį klausimą;

18.  yra susirūpinęs dėl dažnėjančių su organizuotu nusikalstamumu susijusių smurto ir žudymų atvejų, kurie neigiamai veikia paprastų piliečių kasdienybę; palankiai vertina tai, kad valdžios institucijos pripažino šią problemą, bet ragina imtis griežtesnių prevencinių veiksmų, įskaitant ne apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįsto turto konfiskavimo taikymą; teigiamai vertina aukšto lygio korupcijos bylų tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir apkaltinamųjų nuosprendžių paskelbimą; tačiau pripažįsta, kad šie rezultatai turi būti toliau gerinami, visų pirma pinigų plovimo ir prekybos žmonėmis srityse;

19.  ragina siekti pažangos siekiant išvengti valstybės tarnautojų interesų konfliktų ir neteisėto jų praturtėjimo, be kita ko, savivaldybių lygmeniu; ragina valdžios institucijas intensyviau vykdyti nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimą, remti tyrimus dėl nepagrįsto turto ir imtis kitų veiksmų, siekiant išardyti nusikalstamas grupuotes ir nutraukti organizuoto nusikalstamumo, verslo bei politikos ryšius; tuo pačiu metu smerkia švelnesnių sankcijų nei teisės aktais nustatytos minimalios sankcijos taikymo praktiką, nes tai daro neigiamą poveikį korupcijos nusikaltimų prevencijai;

20.  primena, kad Juodkalnija turi toliau dėti pastangas, kad užtikrintų veiksmingą teisės į nuosavybę apsaugą, atitinkančią ES acquis ir tarptautinius žmogaus teisių standartus; primygtinai ragina valstybės institucijas, įgyvendinant galiojančią nacionalinę teisinę sistemą, sudaryti sąlygas sąžiningam procesui per pagrįstą laikotarpį, be kita ko, nuosavybės teisių ir nuosavybės grąžinimo klausimais; pažymi, kad tvirta, nediskriminacinė ir stabili nuosavybės teisių sistema yra būtina piliečių bei išorės investuotojų, taip pat verslo įmonių pasitikėjimo sąlyga;

Sienų valdymas ir migracija

21.  pažymi, jog Juodkalnija iki šiol parodė, kad gali tvarkyti prieglobsčio prašymus, tačiau pabrėžia, kad reikia užtikrinti tolesnę pažangą; ragina Juodkalniją glaudžiau bendradarbiauti su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra tam, kad pagerintų sienų valdymą pagal Europos standartus, spręstų neteisėtos migracijos problemas ir suardytų neteisėto migrantų gabenimo tinklus; ragina dėti daugiau pastangų ir imtis tarpvalstybinio bendradarbiavimo, siekiant užkirsti kelią ir išardyti organizuotų nusikaltėlių tinklus, susijusius su prekyba žmonėmis, taip pat neteisėtu narkotikų ir tabako įvežimu; atkreipia dėmesį į nuolat susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su neteisėta prekyba tabako gaminiais Juodkalnijoje, ypač susijusius su šalies laisvosios prekybos zonomis; ragina Komisiją ir toliau remti Juodkalniją jai kontroliuojant savo laisvosios prekybos zonas ir siekiant užkirsti kelią neteisėtai prekybai;

22.  apgailestauja, kad sprendžiant prekybos žmonėmis problemas nepadaryta pažanga, ir primygtinai ragina ypatingą dėmesį skirti priverstinės organizuotos prostitucijos ir vaikų elgetavimo prevencijai; pabrėžia, kad reikia dėti papildomas pastangas aukų nustatymo ir jų prieigos prie pagalbos, žalos atlyginimo ir apsaugos priemonių srityje; ragina Juodkalniją veiksmingai apsaugoti prekybos žmonėmis aukas ir ypač daug dėmesio skirti nuo prekybos žmonėmis nukentėjusių vaikų reabilitacijai ir romų tautybės moterims ir mergaitėms, nes dėl skurdo ir marginalizacijos jos yra pažeidžiamoje padėtyje;

Žiniasklaida

23.  vis labiau nerimauja dėl saviraiškos laisvės ir žiniasklaidos laisvės, kurių srityje, kaip nurodoma trijose vienoje paskui kitą parengtose Komisijos ataskaitose, nepadaryta pažanga; primena, kad derybos dėl susijusio 23 skyriaus pradėtos 2013 m. gruodžio mėn. ir kad derybų dėl šio ir 24 skyrių pažanga lemia visą derybų tempą; kuo griežčiausiai smerkia bauginimą, šmeižto kampanijas ir žodinius bei fizinius išpuolius prieš žurnalistus; pažymi, kad 2017 m. buvo pranešta apie septynis išpuolių prieš žurnalistus atvejus; primygtinai ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad žurnalistai būtų faktiškai apsaugoti; ragina imtis tolesnių priemonių žiniasklaidos ir žurnalistų nepriklausomumui užtikrinti ir ragina sistemingai rinkti duomenis apie grasinimus žurnalistams; pažymi, kad ES delegacija Juodkalnijoje atidžiai stebi padėtį;

24.  yra ypač susirūpinęs dėl 2018 m. gegužės 8 d. įvykdyto išpuolio prieš laikraščio „Vijesti“ žurnalistę Oliverą Lakić ir ragina visapusiškai ištirti šį atvejį; mano, jog nepriimtina tai, kad nepastebėta jokių naujų pokyčių vykdant senų bylų dėl smurto prieš žurnalistus tyrimus; ragina valdžios institucijas griežtai pasmerkti visus išpuolius prieš žurnalistus ir skatinti žurnalistų apsaugos priemones bei panaikinti nebaudžiamumą;

25.  apgailestauja dėl to, kad Juodkalnijos visuomeninis transliuotojas (RTCG) ir Elektroninės žiniasklaidos agentūra nuolat patiria finansinį ir redakcinį spaudimą; primygtinai ragina imtis apsaugos nuo netinkamos politikos ir verslo įtakos priemonių ir užtikrinti visišką skaidrumą valstybės reklamos žiniasklaidoje klausimais; pakartoja, kad RTCG ir visos kitos žiniasklaidos priemonės turi būti apsaugotos nuo netinkamos politinės įtakos; primygtinai ragina valstybės institucijas teikti žiniasklaidos reguliavimo institucijoms ir visuomeniniam transliuotojui pakankamai lėšų, kad būtų užtikrintas RTCG ir Elektroninės žiniasklaidos agentūros finansinis savarankiškumas ir nepriklausomumas – tai yra nepaprastai svarbu siekiant sukurti tvirtą žiniasklaidos aplinką rinkimų kampanijų metu; apgailestauja dėl pasikeitusios RTCG tarybos sudėties ir dėl RTCG generalinės direktorės Andrijanos Kadijos atleidimo; mano, kad ankstyvas atleidimas turėtų būti leidžiamas tik labai specifinėmis aplinkybėmis;

26.  įspėja, kad dėl žiniasklaidos priemonių finansinio savarankiškumo trūkumo skatinama jų politinė priklausomybė ir poliarizacija; mano, kad reikia užtikrinti skaidrų ir nediskriminacinį valstybinės reklamos lėšų paskirstymą, ir ragina valdžios institucijas apsvarstyti alternatyvias netiesioginių subsidijų formas siekiant skatinti žiniasklaidos nepriklausomumą;

27.  atkreipia dėmesį į Elektroninės žiniasklaidos agentūros vaidmenį ir veiksmingą savireguliavimą, siekiant užtikrinti aukščiausius etikos standartus Juodkalnijos žiniasklaidos priemonėse ir sumažinti šmeižto atvejų skaičių; pažymi, kad dėl nesaugios žurnalistų padėties daroma žala žiniasklaidos kokybei ir profesionalumui;

Pilietinė visuomenė ir žmogaus teisės

28.  pabrėžia, kad gerinant valstybės institucijų veikimą ir kovojant su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu PVO atlieka ypač svarbų vaidmenį; griežtai smerkia neseniai vykdytą PVO, kurios kritikavo bendrą lėtą pažangą pagrindinėse teisinės valstybės srityse ar tai, kad tokios pažangos nepadaryta, bauginimą ir nepriimtinas šmeižto kampanijas prieš jas;

29.  ragina atidžiau rengti ir įgyvendinti teisės aktus srityse, turinčiose poveikio pilietinės visuomenės erdvei, siekiant užtikrinti, kad teisės aktais nebūtų užkraunama neproporcingos naštos PVO, jie neturėtų diskriminacinio poveikio joms ir nesumažintų pilietinės visuomenės erdvės; pabrėžia, kad būtina skirti viešąjį finansavimą PVO, veikiančioms žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės srityse, įskaitant stebėtojų, gynėjų ir mažas visuomenines organizacijas; mano, kad PVO turėtų turėti galimybę gauti finansavimą iš kitų paramos teikėjų, pvz., privačių paramos teikėjų, tarptautinių organizacijų, įstaigų ar agentūrų;

30.  atkreipia dėmesį į NVO įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama pagerinti jų viešąjį finansavimą, ir rekomenduoja skubiai priimti būtinus antrinės teisės aktus; pakartotinai ragina sistemingai, įtraukiai, laiku ir iš tikrųjų konsultuotis su pilietine visuomene ir plačiąja visuomene dėl pagrindinių su ES susijusių teisėkūros reformų, įskaitant jų įgyvendinimą vietos lygmeniu, kad būtų didinamas demokratinis sprendimų priėmimo pobūdis ir užtikrinama daugiau skaidrumo; rekomenduoja pagerinti PVO finansų reguliavimo aplinką teikiant papildomus išteklius ir nustatyti aiškias taisykles, susijusias su vyriausybiniais PVO konsultacijų mechanizmais;

31.  palankiai vertina vykdomą teisės aktų pagrindinių teisių srityje derinimą; primygtinai ragina, kad būtų sustiprinta institucinė struktūra, kuria užtikrinama veiksminga teisių apsauga, be kita ko, teisėsaugos pareigūnų netinkamo elgesio, bauginimo ir fizinių išpuolių atvejais; ragina atnaujinti įstatymą dėl religijos laisvės;

32.  palankiai vertina pastangas, kurių buvo imtasi iki šiol, kad būtų įgyvendinta Stambulo konvencija, tačiau primygtinai ragina gerinti vykdymo užtikrinimo ir stebėsenos mechanizmus, susijusius su žmogaus teisių apsauga, be kita ko, kovojant su smurtu prieš moteris ir vaikus; atsižvelgdamas į tai ragina veiksmingai įgyvendinti pagrindinių teisių politikos priemones, visų pirma lyčių lygybės, socialinės įtraukties, neįgaliųjų teisių, vaiko teisių ir romų teisių srityse, užtikrinant pakankamai biudžeto asignavimų ir išteklių politikai įgyvendinti ir atsakingų institucijų pajėgumams stiprinti; ragina valdžios institucijas imtis priemonių, kurių reikia siekiant užkirsti kelią priverstinėms vaikų santuokoms;

33.  primygtinai ragina Juodkalniją užtikrinti, kad lyčių lygybės ir kovos su diskriminacija teisės aktai būtų visiškai ir laiku įgyvendinti, ir stebėti jų daromą poveikį nepalankioje padėtyje esančioms bei marginalizuotoms socialinėms grupėms priklausančioms moterims; ragina Juodkalniją užtikrinti visoms moterims teisę be kliūčių kreiptis į teismą ir teikti nemokamą teisinę pagalbą moterims, nukentėjusioms nuo smurto dėl lyties, ypatingą dėmesį skiriant romų tautybės moterims, neįgalioms moterims ir kaimo bei atokiose vietovėse gyvenančioms moterims; ragina Juodkalniją stiprinti savo atitinkamų valdžios institucijų vaidmenį ir pajėgumus, kad jos būtų geriau pasirengę užtikrinti aukų apsaugą ir reabilitaciją ir aktyviai bendradarbiauti su vyrais siekiant, kad jie nesmurtautų prieš moteris; primygtinai ragina Juodkalniją didinti valstybinių prieglaudų skaičių ir pajėgumus;

34.  ragina Juodkalnijos valdžios institucijas ir toliau gerinti visuomeninės įtraukties ir tolerancijos atmosferą ir imtis veiksmingų priemonių kovojant su neapykantą kurstančia kalba, socialine atskirtimi ir mažumų diskriminacija; pažymi, kad Juodkalnija vis dar nevisapusiškai laikosi JT neįgaliųjų teisių konvencijos; ragina kompetentingas institucijas toliau stiprinti pastangas siekiant apsaugoti LGBTI asmenų teises; ir toliau yra susirūpinęs dėl to, kad Juodkalnijos visuomenėje vis dar sunku priimti seksualinę įvairovę; reiškia susirūpinimą dėl diskriminacijos, su kuria susiduria romų bendruomenės moterys ir mergaitės, ir dėl marginalizuotų romų tautybės asmenų ribotų galimybių naudotis visais žmogaus socialinės raidos aspektais Juodkalnijoje, kaip matyti iš 2017 m. tyrimo šiuo klausimu rezultatų; pabrėžia, kad svarbu stiprinti MVĮ sektorių ir teikti paramą priimant geresnius teisės aktus ir įgyvendinant pramonės politiką;

35.  atkreipia dėmesį į nuolat daromą pažangą gerinant mažumų padėtį; ragina paisyti Kotoro įlankos regiono daugiatautiškumo ir dėti daugiau pastangų siekiant jį apsaugoti;

36.  primygtinai ragina Juodkalniją pradėti visuomenės informuotumo didinimo kampanijas, skirtas kovai su diskriminacija ir smurtu prieš LGBTI asmenis, ir užtikrinti teisingą jų atžvilgiu padarytų nusikaltimų tyrimą bei baudžiamąjį persekiojimą;

37.  primygtinai ragina Juodkalniją pradėti visuomenės informuotumo didinimo kampanijas, kad būtų skatinama pranešti apie smurtą šeimoje prieš moteris ir mergaites, padidinti tinkamai apmokytų ir į lyčių aspektą atsižvelgiančių teisėjų skaičių, užtikrinti tinkamą nusikaltimų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, taip pat aukoms užtikrinti pagalbos, konsultavimo ir reintegracijos paslaugas;

Ekonomika, socialinė politika, užimtumas ir švietimas

38.  palankiai vertina tai, kad Juodkalnija padarė pažangą užtikrindama makroekonominį stabilumą ir fiskalinį konsolidavimą, ir ragina užtikrinti biudžeto skaidrumą bei gerą darbo ir verslo aplinką; pabrėžia, kad korupcija, neoficiali ekonomika, teisinės valstybės trūkumai ir sudėtingos reguliavimo procedūros ir toliau stabdo augimą ir investicijas; pabrėžia, kad Europos socialiniam modeliui užtikrinti būtinas dialogas su visais ekonominiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant profesines sąjungas;

39.  primygtinai ragina visapusiškai išnaudoti skaitmeninių priemonių teikiamas galimybes žemės registrų, sąskaitų faktūrų išrašymo ir statybų leidimų išdavimo srityje; pažymi, kad būtina paspartinti įmonių ir namų ūkių prieigos prie plačiajuosčio ryšio diegimą; pabrėžia, kad reikia sukurti vyriausybės masto sąveikumo sistemą, kuria būtų remiamas tolesnis skaitmeninimas ir administracinių bei verslo procedūrų supaprastinimas; teigiamai vertina vykdomą elektroninio įmonių registravimo internetu plėtojimą;

40.  palankiai vertina reguliavimo pokyčius švietimo srityje ir pastangas didinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų, įskaitant nepalankioje padėtyje esančius vaikus, skaičių ir pabrėžia, kad svarbu laikytis visapusiško požiūrio į ankstyvąjį vaikų ugdymą; primygtinai ragina valdžios institucijas spręsti aukšto jaunimo ir moterų ilgalaikio nedarbo lygio problemas, be kita ko, prireikus atliekant poveikio lyčių lygybei vertinimus; atkreipia dėmesį į tai, kad, bendradarbiaujant su Tarptautine darbo organizacija, rengiama baltoji knyga siekiant skatinti jaunimo užimtumą; pabrėžia, kad reikia įdiegti aktyvias darbo rinkos priemones, visų pirma skirtas moterims, kurioms neigiamą poveikį daro jų socialinių išmokų panaikinimas;

41.  pažymi, kad turėtų būti veiksmingai ir sistemingai konsultuojamasi su socialiniais partneriais su užimtumu ir socialiniais reikalais susijusiais klausimais; pabrėžia poreikį toliau stiprinti Socialinės tarybos pajėgumus; palankiai vertina tai, kad darbuotojų sveikatos ir saugos srityje priimtas taisyklių sąvadas, tačiau ir toliau yra susirūpinęs dėl didelės mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe procentinės dalies ir mažo darbo inspektorių skaičiaus;

42.  palankiai vertina tai, kad Juodkalnija aktyviau dalyvauja „Erasmus +“ programoje, ir pritaria Komisijos pasiūlymui padvigubinti „Erasmus +“ biudžetą; ragina labiau koordinuoti horizontaliuosius klausimus, kurie daro poveikį jaunimo užimtumu, įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui, savanoriškai veiklai ir švietimui;

Aplinka, energetika ir transportas

43.  su pasitenkinimu pažymi, kad Juodkalnija, kaip nurodyta jos konstitucijos 1 straipsnyje, yra ekologiška valstybė; palankiai vertina tai, kad šiais metais galbūt su Juodkalnija bus pradėtos derybos dėl acquis 27 skyriaus; ragina valdžios institucijas geriau apsaugoti vertingiausias sritis, visų pirma biologinės įvairovės, ir persvarstyti viešbučių ir hidroelektrinių statybos projektus;

44.  pažymi, kad papildomi hidroenergijos ir turizmo pajėgumai, ypač saugomose teritorijose, turi atitikti ES aplinkos apsaugos standartus; reiškia susirūpinimą dėl netvaraus hidroenergijos plėtojimo, nes net 80 hidroelektrinių projektų planuojami nesilaikant tarptautinių konvencijų ar ES teisės aktų, nepaisant 27 skyriaus reikalavimų primygtinai ragina, kad ir toliau būtų naudojami galimi atsinaujinantieji energijos ištekliai ir energijos vartojimo efektyvumo priemonės ir gerinamas vandens ir atliekų valdymas; palankiai vertina tai, kad Juodkalnijos 2016 m. įstatymas dėl tarpvalstybinių elektros energijos ir gamtinių dujų mainų buvo sėkmingai suderintas su trečiuoju energetikos dokumentų rinkiniu; teigiamai vertina Juodkalnijos patobulintą teisės aktų derinimą energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje, tačiau primygtinai ragina valdžios institucijas visiškai suderinti nacionalinius teisės aktus su Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva ir Pastatų energinio naudingumo direktyva;

45.  primygtinai ragina Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką (ERPB) ir Europos investicijų banką (EIB) persvarstyti savo paramą hidroelektrinių projektams ir nutraukti finansavimą visiems projektams, kurie vykdomi saugomose teritorijose arba dėl kurių neatlikti patikimi ex ante poveikio aplinkai vertinimai;

46.  pabrėžia, kad reikia laiku skelbti plačiajai visuomenei tikslią informaciją apie greitkelio tiesimo poveikį Taros upei, taip pat nutraukti bet kokią atliekų vertimo ir upės vagos keitimo veiklą, laikantis Juodkalnijos prisiimtų įsipareigojimų saugoti specialų nacionalinės ir tarptautinės apsaugos statusą turinčias teritorijas;

47.  reiškia susirūpinimą dėl specialios paskirties teritorijų plano, skirto Skadaro ežero nacionaliniam parkui; pabrėžia, kad reikia atsisakyti didelio masto hidroelektrinių projektų Moračos upėje, nes jie turi didelį neigiamą poveikį Skadaro ežerui ir Taros upei, kurie yra saugomi pagal nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus;

48.  palankiai vertina teigiamus pokyčius toliau derinant Juodkalnijos nacionalinius aplinkos ir klimato kaitos teisės aktus su acquis; primygtinai ragina Juodkalnijos vyriausybę apsaugoti Ulcinio Salinos teritoriją nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, laikantis rekomendacijų, pateiktų ES finansuotame tyrime dėl Ulcinio Salinos apsaugos; pabrėžia būtinybę kuo skubiau užtikrinti Ulcinio Salinos įtraukimą į ES tinklą „Natura 2000“; ragina nustatyti saugomas jūrų teritorijas ir suteikti joms šį statusą;

49.  atkreipia dėmesį į aktyvų Juodkalnijos dalyvavimą ir konstruktyvų vaidmenį bendradarbiaujant regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu pagal Berlyno procesą ir Vakarų Balkanų šešeto iniciatyvą; teigiamai vertina 2018 m. ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimo, įvykusio Sofijoje, rezultatus ir tai, kad priimtas 2018 m. PNPP dokumentų rinkinys, į kurį įtrauktas dviejų svarbių infrastruktūros projektų – Budvos aplinkkelio Adrijos ir Jonijos jūrų koridoriuje ir Vrbnicos–Baro geležinkelio ruožo Rytų ir Rytinės Viduržemio jūros regiono dalies transporto koridoriuje – finansavimas; pabrėžia tokių transporto maršrutų, kurie užtikrina tiesioginį Balkanų šalių ir ES rinkų ryšį, svarbą;

50.  teigiamai vertina Juodkalnijos ketinimą per būsimus trejus metus įdiegti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) ir priimtus antrinės teisės aktus dėl degalų sąnaudų ir naujų automobilių išmetamų teršalų; pažymi, kad svarbu į Juodkalnijos nacionalinius teisės aktus įtraukti ES ATLPS, Pastangų pasidalijimo reglamento bei stebėsenos ir ataskaitų teikimo mechanizmo aspektus;

51.  palankiai vertina nuolatines pastangas stiprinti regioninį bendradarbiavimą, visų pirma aplinkos apsaugos srityje, kaip numatyta Adrijos jūros trišalėje iniciatyvoje;

Regioninis bendradarbiavimas ir geri kaimyniniai santykiai

52.  palankiai vertina Juodkalnijos nuolatines pastangas, siekiant konstruktyvaus regioninio bendradarbiavimo ir gerų dvišalių kaimyninių santykių; pritaria pasiūlymui sumažinti tarptinklinio ryšio mokesčius Vakarų Balkanuose;

53.  palankiai vertina Juodkalnijos ir Kosovo valstybių sienų susitarimo ratifikavimą; ragina skubiai sudaryti susitarimus siekiant spręsti neišspręstus ginčus dėl sienų su kitomis kaimyninėmis šalimis;

54.  palankiai vertina Juodkalnijos ir Albanijos bendro pareiškimo ir 12 susitarimų dėl savitarpio pagalbos įvairiose srityse pasirašymą ir mano, kad tai yra teigiamo bendradarbiavimo šiame regione pavyzdys;

55.  primygtinai ragina Juodkalniją dėti daugiau pastangų aktyviai teikiant prioritetą ir baudžiant už karo nusikaltimus bei išaiškinant dingusių asmenų likimą; palankiai vertina pastangas dėl perkeltųjų asmenų reintegracijos pagal regioninę aprūpinimo būstu programą; pabrėžia, kad, nepaisant priimtų keturių dokumentų dėl karo nusikaltimų tyrimo strategijos, valstybės prokuratūra nepradėjo naujų tyrimų ar procedūrų ir nepareiškė naujų kaltinimų; reiškia susirūpinimą dėl to, kad specialioji prokuratūra 2016 m. pradėjo aštuonias naujas bylas, iš kurių šešių atžvilgiu vis dar tik vykdomas išankstinis tyrimas; dar kartą reiškia paramą iniciatyvai įsteigti Faktų apie karo nusikaltimus ir kitus rimtus žmogaus teisių pažeidimus buvusioje Jugoslavijoje nustatymo regioninę komisiją (RECOM); pabrėžia šio proceso ir aktyvaus visų regioninių politinių lyderių dalyvavimo svarbą; palankiai vertina ministro pirmininko viešą paramą RECOM;

56.  giria Juodkalniją už dar vienus metus visapusiško derinimo su visomis ES pozicijomis ir pareiškimais, padarytais įgyvendinant bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP), ir teigiamai vertina aktyvų dalyvavimą bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijose; teigiamai vertina tai, kaip vykdoma Juodkalnijos užsienio politika; ragina Juodkalniją priderinti savo poziciją prie ES bendros pozicijos dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto vientisumo ir prie jos pagrindinių principų dėl dvišalių susitarimų dėl imuniteto;

57.  ragina Juodkalniją ir ES glaudžiau bendradarbiauti kovos su kibernetiniais nusikaltimais ir kibernetinės gynybos srityse;

58.  primena, koks strategiškai svarbus Juodkalnijos prisijungimas prie NATO, siekiant užtikrinti stabilumą ir taiką Vakarų Balkanų regione;

o
o   o

59.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Juodkalnijos vyriausybei ir parlamentui.

(1) Žodis „romas“ vartojamas kaip skėtinis terminas, apimantis įvairias susijusias grupes, tiek sėslias, tiek nesėslias, ne tik romų tautybės žmones, bet ir aškalius, egiptiečius ir kt., kurių kultūra ir gyvenimo būdas gali skirtis.

Atnaujinta: 2020 m. vasario 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika