Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2144(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0339/2018

Texte depuse :

A8-0339/2018

Dezbateri :

PV 28/11/2018 - 27
CRE 28/11/2018 - 27

Voturi :

PV 29/11/2018 - 8.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0482

Texte adoptate
PDF 166kWORD 56k
Joi, 29 noiembrie 2018 - Bruxelles
Raportul pe 2018 privind Muntenegru
P8_TA(2018)0482A8-0339/2018

Rezoluția Parlamentului European din 29 noiembrie 2018 referitoare la Raportul Comisiei pe 2018 privind Muntenegru (2018/2144(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru, în vigoare de la 1 mai 2010,

–  având în vedere declarația din cadrul summitului UE-Balcanii de Vest din 17 mai 2018 și „Agenda priorităților de la Sofia”,

–  având în vedere cea de a patra reuniune a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru, desfășurată la 25 iunie 2018,

–  având în vedere aderarea Muntenegrului la NATO la 5 iunie 2017,

–  având în vedere ratificarea de către parlamentele din Muntenegru și Kosovo a Acordului de delimitare a frontierelor între Muntenegru și Kosovo,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 6 februarie 2018 intitulată „O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune” (COM(2018)0065),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 aprilie 2018 intitulată „Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE” (COM(2018)0450), însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Raportul pe 2018 privind Muntenegru” (SWD(2018)0150),

–  având în vedere evaluarea Comisiei din 17 aprilie 2018 privind programul de reforme economice din Muntenegru (2018-2020) (SWD(2018)0131) și concluziile comune ale Consiliului din 25 mai 2018 privind dialogul economic și financiar dintre UE și Balcanii de Vest,

–  având în vedere rapoartele misiunii de observare a alegerilor a Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) și declarația delegației Parlamentului European de observare a alegerilor, cu privire la alegerile prezidențiale din 15 aprilie 2018,

–  având în vedere declarația și recomandările adoptate în urma celei de-a 15-a reuniuni a Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere (CPSA) UE-Muntenegru, desfășurată la Podgorica, în perioada 16-17 iulie 2018,

–  având în vedere rezultatul anchetei din 2017 privind romii marginalizați din Balcanii de Vest, realizate de Comisie, de Banca Mondială și de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare,

–  având în vedere Procesul de la Berlin lansat la 28 august 2014,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Muntenegru,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0339/2018),

A.  întrucât fiecare țară candidată sau potențial candidată este evaluată individual, în funcție de propriile merite, iar viteza și calitatea reformelor sunt cele care determină calendarul de aderare;

B.  întrucât Muntenegru este în prezent cea mai avansată țară în procesul de negociere, cu 31 de capitole deschise din cele 35 de capitole din acquis-ul comunitar al UE, trei dintre acestea fiind închise provizoriu;

C.  întrucât un dialog constructiv între forțele politice interne și cu țările învecinate este esențial pentru a se înregistra în continuare progrese în cadrul procesului de aderare la UE;

D.  întrucât Muntenegru și-a menținut angajamentul față de crearea unei economii de piață funcționale și a continuat să pună în aplicare obligațiile prevăzute în Acordul de stabilizare și de asociere (ASA);

E.  întrucât Muntenegru beneficiază de asistență de preaderare în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II);

F.  întrucât Muntenegru trebuie să continue consolidarea, printre altele, a capacității de control, a instituțiilor parlamentare și legislative, a transparenței instituționale, a statului de drept și a independenței puterii juridice, a gestionării pe plan intern a cazurilor de crime de război, a integrității procesului electoral, a libertății mass-media și a luptei împotriva corupției, a criminalității organizate și a economiei informale,

1.  salută implicarea continuă a Muntenegrului în procesul de integrare în UE și progresele continue și satisfăcătoare în ansamblu, ce se bucură de un sprijin public masiv pentru această decizie strategică;

2.  subliniază că o implementare și aplicare riguroase a reformelor rămân un indicator-cheie pentru un proces de integrare reușit; invită Muntenegru să îmbunătățească planificarea, coordonarea și monitorizarea implementării noii legislații și a noilor politici și solicită implementarea la timp a criteriilor de referință interimare pentru capitolele 23 și 24;

3.  salută evaluarea efectuată de Comisie, astfel cum se precizează în comunicarea sa din 6 februarie 2018 referitoare la strategia privind Balcanii de Vest, că, dacă există voință politică clară, însoțită de realizarea de reforme reale și susținute și de soluționarea definitivă a disputelor cu vecinii, Muntenegru ar putea fi pregătit pentru integrarea în UE în 2025;

4.  invită Comisia și Consiliul să asigure alocarea unor fonduri suficiente în următorul cadru financiar multianual pentru a acoperi posibilitatea aderării Muntenegrului la Uniunea Europeană, așa cum se subliniază în Strategia pentru Balcanii de Vest;

Democratizarea

5.  reamintește tuturor partidelor politice că un angajament politic constructiv depinde de buna funcționare a parlamentului, în care toți oamenii politici își asumă responsabilitatea față de alegători prin îndeplinirea mandatului în parlament; salută faptul că cele mai multe partide de opoziție au revenit în parlament, după un boicot parlamentar de lungă durată; îndeamnă toate celelalte partide politice să revină în parlament și să depună eforturi mai concertate pentru a iniția un veritabil dialog politic, pentru a se asigura că dispune de mijloacele necesare pentru a-și exercita pe deplin rolul de legiuitor și de control, restabilind astfel un proces democratic funcțional;

6.  solicită punerea în aplicare a legislației privind participarea publică și politică a femeilor și minorităților, în special a romilor(1), inclusiv prin facilitarea participării femeilor aparținând minorităților în procesele de luare a deciziilor și ocuparea de posturi în administrația publică și în alte instituții publice;

7.  solicită conducerii politice a Muntenegrului să se concentreze asupra problemelor încă existente legate de statul de drept, libertatea mass-media, corupție, spălare de bani, crimă organizată și violența asociată acesteia și să acorde prioritate rezolvării acestor probleme;

8.  constată că libertățile fundamentale au fost respectate în ceea ce privește alegerile prezidențiale din aprilie 2018; solicită guvernului să colaboreze cu partidele din opoziție și cu societatea civilă pentru a aborda în mod cuprinzător deficiențele identificate de BIDDO al OSCE și să pună în aplicare pe deplin recomandările prioritare ale misiunii de observare a alegerilor prin adoptarea legislației naționale în curs și pentru a consolida transparența și profesionalizarea administrației electorale, în vederea îmbunătățirii încrederii publice în procesul electoral; solicită ca alegerile locale să aibă loc simultan în întreaga țară și solicită sporirea calității și a transparenței acestora; solicită insistent consolidarea dispozițiilor privind transparența finanțării partidelor politice;

9.  solicită investigații complete privind toate neregulile electorale acuzate; îndeamnă, încă o dată, să se acorde cuvenita atenție așa-numitei „afaceri a ascultărilor ilegale” din 2012; invită Agenția anticorupție să intensifice monitorizarea posibilelor abuzuri de resurse publice comise de partide politice;

10.  își manifestă îngrijorarea cu privire la decizia parlamentului muntenegrean de a o demite pe Vanja Ćalović Marković din Consiliul Agenției pentru prevenirea corupției; îndeamnă la o transparență deplină în gestionarea cazului;

Statul de drept

11.  ia act de rolul central jucat de către Curtea de Conturi, de Agenția anticorupție, de Comisia de control al achizițiilor publice, de Agenția pentru concurență și Autoritatea pentru ajutoarele de stat în ceea ce privește combaterea criminalității organizate și a corupției; salută continuarea reformelor care vizează îmbunătățirea capacității și a independenței acestor instituții, dar constată necesitatea de a îmbunătăți eficiența, de a îmbunătăți evidența, de a încuraja prevenirea corupției inclusiv prin sancțiuni adecvate și de a elimina obstacolele rămase în calea realizării independenței depline a acestora;

12.  ia act de progresele înregistrate în consolidarea capacității de investigare a Agenției anticorupție în materie de finanțare a campaniilor; subliniază necesitatea de a îmbunătăți totuși încrederea în agenție și în reputația acesteia, lucru care ar putea fi realizat prin îndepărtarea și mai mare a acesteia de orice influență politică;

13.  salută eforturile depuse pentru a îmbunătăți transparența administrației publice și schimbul de informații, însă încurajează crearea unei administrații publice orientate către cetățeni, depolitizate și profesioniste; salută creșterea eficienței activității Ombudsmanului; evaluări mai bune ale impactului legislativ, rapoarte de audit cuprinzătoare și consultări publice largi în privința proiectelor de lege; subliniază importanța cooperării cu organizațiile societății civile și a accesului liber la informații în scopul combaterii eficace a corupției și încurajează o revizuire a modificărilor legislative efectuate în mai 2017; recomandă optimizarea resurselor și a capitalului uman în administrația publică;

14.  salută progresele considerabile făcute de Muntenegru în domeniile e-guvernării și e-participării, domenii în care Muntenegru se situează între primele 25 de țări, potrivit studiului ONU privind e-guvernarea din 2016; solicită guvernului muntenegrean să mențină acest ritm al reformelor în domeniu, pentru a crește în continuare eficiența și accesibilitatea administrației publice;

15.  salută progresele moderate înregistrate în ceea ce privește îmbunătățirea independenței, a transparenței, a responsabilității, a profesionalismului și a eficienței instituțiilor judiciare; solicită măsuri de protecție împotriva interferențelor politice și o aplicare coerentă a codurilor de etică și a măsurilor disciplinare; salută numirea, pentru prima oară sub noul sistem de recrutare, de noi judecători și procurori;

16.  ia act de necesitatea de a se accelera procedurile judiciare privind presupusa tentativă de lovitură de stat din octombrie 2016, asigurându-se pe deplin cooperarea judiciară cu țări terțe; salută decizia de a difuza în mod public procesul în interesul transparenței;

17.  salută amendamentele aduse legii privind Consiliul Judiciar adoptată la 29 iunie 2018, prin care se permite continuarea funcționării normale a Consiliului Judiciar; constată că aceste amendamente au fost adoptate în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția; subliniază că aceste modificări privind alegerea în Consiliu a unor membri nespecialiști sunt doar o soluție temporară; îndeamnă nou-înființatul grup de lucru ad hoc al parlamentului să rezolve rapid această problemă;

18.  se declară preocupat de creșterea cazurilor de violență și asasinate legate de criminalitatea organizată, cu un efect negativ asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor; salută faptul că autoritățile au identificat acest aspect, dar solicită măsuri preventive mai stringente, inclusiv utilizarea confiscării activelor fără necesitatea condamnării prealabile; salută cercetarea, urmărirea penală și pronunțarea de condamnări în cazurile de corupție la nivel înalt; recunoaște, cu toate acestea, că acest istoric trebuie consolidat în continuare, în special în ceea ce privește spălarea banilor și traficul de persoane;

19.  solicită să se realizeze progrese în prevenirea conflictelor de interese și îmbogățirea ilicită a funcționarilor publici, inclusiv la nivel local; solicită autorităților să intensifice confiscarea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni, să avanseze cu anchetarea averilor nejustificate și să ia noi măsuri care să conducă la eliminarea bandelor infracționale și a legăturilor dintre crima organizată, mediul de afaceri și viața politică; în același timp, denunță practica de a aplica sancțiuni sub nivelul minim legal, deoarece acest fapt are un efect contraproductiv asupra prevenirii faptelor de corupție;

20.  reamintește că Muntenegru trebuie să facă în continuare eforturi pentru a garanta protejarea efectivă a dreptului de proprietate, în conformitate cu acquis-ul UE și cu standardele internaționale în materie de drepturile omului; îndeamnă autoritățile statului să asigure proceduri echitabile într-un termen rezonabil în aplicarea cadrului juridic național existent, inclusiv în domeniul drepturilor de proprietate și al restituirii proprietăților. ia act de faptul că un regim solid, nediscriminatoriu și stabil al drepturilor de proprietate este o condiție prealabilă pentru câștigarea încrederii cetățenilor și investitorilor externi;

Paza frontierelor și migrația

21.  ia act de faptul că Muntenegru s-a dovedit până în prezent în măsură să soluționeze cererile de azil, dar subliniază că trebuie să se realizeze noi progrese; încurajează Muntenegru să lucreze în strânsă cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru îmbunătățirea pazei frontierelor în conformitate cu dispozițiile europene, pentru abordarea migrației neregulamentare și pentru eliminarea rețelelor de introducere ilegală de migranți; solicită intensificarea eforturilor și a cooperării transfrontaliere pentru a preveni și a elimina rețelele de crimă organizată legate de traficul de persoane, de droguri și de tutun; subliniază îngrijorările care persistă privind comerțul ilicit cu tutun în Muntenegru, în special în zonele de liber schimb; solicită Comisiei să continue să susțină Muntenegrul să își controleze zonele de liber schimb și să combată comerțul ilicit;

22.  regretă lipsa progreselor în ceea ce privește combaterea traficului de persoane și îndeamnă să se acorde o atenție deosebită prevenirii prostituției organizate și a cerșetoriei forțate a copiilor; subliniază că sunt necesare eforturi suplimentare în ceea ce privește identificarea victimelor și accesul acestora la asistență, despăgubiri și măsuri de protecție; invită Muntenegru să acorde o protecție eficace victimelor traficului de persoane și să acorde o atenție deosebită reabilitării copiilor care sunt victime ale traficului de persoane și femeilor și fetelor de etnie romă, ca urmare a circumstanțelor vulnerabile în care se găsesc din cauza sărăciei și a marginalizării;

Mass-media

23.  se declară din ce în ce mai preocupat de situația libertății de exprimare și a libertății mass-media, trei rapoarte succesive ale Comisiei notând „niciun progres”; reamintește că capitolul 23 a fost deschis în decembrie 2013 și că progresele înregistrate în acest capitol și în capitolul 24 decid ritmul de ansamblu al negocierilor; condamnă în termenii cei categorici intimidările, campaniile de denigrare și atacurile verbale și fizice îndreptate împotriva jurnaliștilor; ia act de cele șapte cazuri de atacuri împotriva jurnaliștilor înregistrate în 2017; îndeamnă guvernul să se asigure că jurnaliștii sunt protejați în practică; solicită să se ia măsuri suplimentare pentru a asigura independența mass-media și a jurnaliștilor și să încurajeze colectarea sistematică a datelor privind amenințările la adresa jurnaliștilor; ia act de faptul că Delegația UE în Muntenegru urmărește îndeaproape situația;

24.  este preocupat în mod deosebit de atacul din 8 mai 2018 împotriva jurnalistului Olivera Lakić de la „Vijesti” și solicită inițierea unei anchete atente în acest caz; consideră inacceptabil faptul că nu se constată evoluții noi în ceea ce privește anchetarea cazurilor vechi de violență împotriva jurnaliștilor; invită autoritățile să condamne ferm toate atacurile împotriva jurnaliștilor și să promoveze măsuri de protecție a jurnaliștilor și de combatere a impunității;

25.  regretă actuala presiune financiară și editorială asupra serviciului public de radiodifuziune din Muntenegru (RTCG) și asupra Agenției pentru mijloacele electronice de informare; îndeamnă aplicarea de măsuri de garantare împotriva influențelor politice și comerciale necuvenite și asigurarea deplinei transparențe în materie de mediatizare a politicii publice în mass-media; reiterează necesitatea ca RTCG și toate celelalte instituții media să fie protejate de influențe politice neavenite; îndeamnă autoritățile de stat să furnizeze atât autorităților de reglementare a mass-mediei, cât și organismului public de radiodifuziune fonduri suficiente pentru a garanta autonomia financiară și independența lor, esențiale pentru o presă sănătoasă în timpul campaniilor electorale; regretă schimbările efectuate în consiliul de conducere a RTCG și demiterea Directoarei generale a acestuia, dna Andrijana Kadija; consideră că concedierile anticipate ar trebui să fie permise numai în situații limitate;

26.  avertizează că lipsa unei autonomii financiare a presei conduce la polarizarea și dependența politică a acesteia; consideră că se impune o alocare transparentă și nediscriminatorie a fondurilor publice destinate publicității și invită autoritățile să ia în considerare forme alternative de subvenții indirecte pentru a încuraja independența mass-media;

27.  subliniază rolul Agenției pentru mijloacele electronice de informare și al unei autoreglementări eficace în asigurarea celor mai înalte standarde de etică în mass-media din Muntenegru și în reducerea numărului de cazuri de defăimare; ia act de faptul că situația precară a jurnaliștilor subminează calitatea și profesionalismul presei;

Societatea civilă și drepturile omului

28.  subliniază rolul esențial pe care organizațiile societății civile îl au în ceea ce privește îmbunătățirea modului de funcționare a instituțiilor statului, precum și în combaterea corupției și a criminalității organizate; condamnă în termenii cei mai fermi intimidările și inacceptabila campanie de denigrare împotriva organizațiilor societății civile care au criticat progresul redus sau lipsa acestuia în domenii foarte importante ce țin de statul de drept;

29.  solicită o atenție sporită la elaborarea și punerea în aplicare a legislației în domenii care afectează spațiul societății civile, pentru a asigura faptul că legislația nu împovărează în mod disproporționat organizațiile societății civile, nu are un impact discriminatoriu asupra spațiului societății civile și nu îl restrânge; subliniază nevoia disponibilității fondurilor publice pentru organizațiile societății civile care activează în domeniul drepturilor omului, al democrației și al statului de drept, inclusiv pentru organizațiile de supraveghere și susținere a drepturilor omului și pentru organizațiile locale de mici dimensiuni; consideră că organizațiile societății civile ar trebui să fie libere să primească finanțare de la alți donatori, cum ar fi donatorii privați, organizațiile, organismele sau agențiile internaționale;

30.  ia act de modificările aduse legii ONG-urilor care își propune să îmbunătățească finanțarea acestora din fonduri publice și recomandă o adoptare rapidă a legislației secundare necesare; își reiterează apelul pentru consultări sistematice, largi, oportune și veritabile cu societatea civilă și cu publicul larg cu privire la reformele legislative cheie legate de UE, inclusiv punerea lor în aplicare la nivel local, pentru a spori caracterul democratic al procesului de luare a deciziilor și transparența; recomandă îmbunătățirea cadrului de reglementare financiară pentru organizațiile societății civile prin furnizarea de resurse suplimentare și stabilirea unor norme clare privind mecanismele guvernamentale de consultare a organizațiilor societății civile;

31.  salută armonizarea legislativă în curs privind drepturile fundamentale; solicită consolidarea cadrului instituțional de protecție a drepturilor, inclusiv în caz de rele tratamente aplicate de către autoritățile de aplicare a legii, în caz de intimidare și de atacuri fizice; solicită actualizarea legislației privind libertatea convingerilor religioase;

32.  salută eforturile întreprinse până în prezent privind punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, dar solicită insistent îmbunătățiri în aplicarea și monitorizarea protecției drepturilor omului, inclusiv prin combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor; solicită, prin urmare, o punere în aplicare efectivă a politicilor privind drepturile fundamentale, în special în ceea ce privește egalitatea de gen, dreptul la integrarea socială a persoanelor cu dizabilități, drepturile copiilor și drepturile romilor, prin asigurarea unor alocări bugetare și resurse adecvate pentru punerea în aplicare a politicilor și pentru creșterea capacităților instituțiilor responsabile; solicită autorităților să ia măsurile necesare pentru a împiedica căsătoriile timpurii forțate;

33.  îndeamnă Muntenegru să asigure punerea în aplicare integrală și în timp util a legislației privind egalitatea de gen și combaterea discriminării și să monitorizeze efectul acesteia asupra femeilor care provin din grupuri sociale defavorizate și marginalizate; invită Muntenegru să asigure accesul neîngrădit al tuturor femeilor la justiție, să acorde asistență juridică gratuită femeilor care au fost victime ale violenței de gen, acordând o atenție specială femeilor de etnie romă, femeilor cu dizabilități și femeilor care trăiesc în zone rurale și izolate; invită Muntenegru să consolideze rolul și capacitatea autorităților competente, astfel încât acestea să fie mai bine pregătite să se ocupe de protecția și reabilitarea victimelor și să lucreze în mod proactiv cu bărbații pentru a nu comite acte de violență împotriva femeilor; îndeamnă Muntenegru să sporească numărul și capacitatea adăposturilor administrate de stat;

34.  solicită autorităților din Muntenegru să îmbunătățească în continuare climatul de incluziune și toleranță în societate și să ia măsuri eficace împotriva discursului de incitare la ură, a excluziunii sociale și a discriminării minorităților; ia act de faptul că Muntenegru nu s-a aliniat încă pe deplin Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități; încurajează autoritățile competente să continue să își intensifice eforturile pentru a proteja drepturile persoanelor LGBTI; este în continuare îngrijorat cu privire la problemele de acceptare a diversității sexuale în societatea muntenegreană; își exprimă îngrijorarea cu privire la discriminarea cu care se confruntă femeile și fetele de etnie romă, precum și la faptul că romii marginalizați au acces limitat la oportunitățile privind orice aspect al dezvoltării umane, după cum reiese din rezultatele unui studiu realizat în 2017 cu privire la această chestiune; subliniază importanța consolidării sectorului IMM-urilor și a acordării de sprijin prin intermediul unei mai bune legiferări și al punerii în aplicare a politicii industriale;

35.  constată continuarea progreselor în îmbunătățirea situației minorităților; solicită respectarea identității multietnice a zonei golfului Kotor și depunerea de eforturi pentru protejarea acesteia;

36.  îndeamnă Muntenegru să lanseze campanii publice de sensibilizare pentru a combate discriminarea și violența împotriva persoanelor LGBTI și să asigure anchetarea și urmărirea penală corectă a infracțiunilor săvârșite împotriva acestora;

37.  îndeamnă Muntenegru să lanseze campanii publice de sensibilizare pentru a încuraja raportarea violenței domestice împotriva femeilor și a fetelor, să crească numărul de judecători bine pregătiți și care iau în considerare dimensiunea de gen, să asigure anchetarea și urmărirea penală adecvată a infracțiunilor și să asigure victimelor servicii de asistență, consiliere și reintegrare;

Economie, politici sociale, ocuparea forței de muncă și educație

38.  salută progresele înregistrate de Muntenegru în asigurarea stabilității macroeconomice și a consolidării fiscale și solicită transparență bugetară, ocuparea forței de muncă și un mediu de afaceri adecvat; subliniază că corupția, economia informală, deficiențele legate de statul de drept și procedurile de reglementare greoaie continuă să împiedice investițiile și creșterea economică; subliniază că modelul social european necesită un dialog cu toate părțile interesate din domeniul economic, inclusiv cu sindicatele;

39.  solicită să se realizeze întregul potențial oferit de instrumentele digitale în materie de cadastru, facturare și eliberarea autorizațiilor de construire; ia act de necesitatea de a accelera dezvoltarea serviciilor de acces în bandă largă pentru întreprinderi și gospodării; subliniază că este necesar un cadru de interoperabilitate la nivel guvernamental pentru a sprijini și mai mult digitalizarea și simplificarea procedurilor administrative și de afaceri; salută implementarea în curs a înregistrării electronice online a întreprinderilor;

40.  salută modificările de reglementare în domeniul educației și eforturile de creștere a înscrierii în învățământul preșcolar, inclusiv a copiilor din medii defavorizate și subliniază importanța unei abordări cuprinzătoare a dezvoltării copiilor în primii ani de viață; îndeamnă autoritățile să abordeze rata ridicată a șomajului pe termen lung în rândul tinerilor și al femeilor, inclusiv prin evaluări de impact din perspectiva genului acolo unde este necesar; ia act de pregătirea unei Cărți albe pentru promovarea angajării tinerilor, în cooperare cu Organizația Internațională a Muncii; subliniază necesitatea introducerii unor măsuri active pe piața muncii, îndeosebi pentru femeile care sunt afectate în mod negativ de abrogarea prestațiilor sociale;

41.  remarcă faptul că partenerii sociali ar trebui să fie consultați efectiv și sistematic în legătură cu probleme privind ocuparea forței de muncă și afacerile sociale; subliniază necesitatea consolidării în continuare a capacităților Consiliului Social; salută adoptarea de normative în domeniul sănătății și securității la locul de muncă, dar rămâne îngrijorat de procentajul mare al accidentelor de muncă mortale și de numărul mic de inspectori de muncă;

42.  salută participarea consolidată a Muntenegrului la programul Erasmus + și își exprimă sprijinul pentru propunerea Comisiei de a dubla bugetul Erasmus +; încurajează o mai bună coordonare în ceea ce privește aspectele transversale care afectează ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, integrarea, cetățenia activă, voluntariatul și educația;

Mediul, energia și transporturile

43.  își exprimă satisfacția satisfacție că, în conformitate cu articolul 1 din constituția sa, Muntenegru este un stat ecologic; salută posibila deschidere a capitolului 27 din acquis pentru negocierile cu Muntenegru în acest an; solicită autorităților să protejeze mai bine cele mai valoroase zone, în special în ceea ce privește biodiversitatea, și să revadă în special proiectele de construcții din sectorul hotelier și hidroenergetic;

44.  subliniază că dezvoltarea turismului și a energiei hidroelectrice, mai ales în zonele protejate, trebuie să îndeplinească standardele de mediu ale UE; își exprimă îngrijorarea cu privire la dezvoltarea nesustenabilă a centralelor hidroelectrice, deoarece multe dintre cele 80 de proiecte de centrale hidroelectrice nu sunt planificate în conformitate cu convențiile internaționale sau legislația UE, în pofida cerințelor de la capitolul 27; îndeamnă exploatarea în continuare a potențialului surselor regenerabile de energie, adoptarea de măsuri privind eficiența energetică și îmbunătățirea gestionării apei și a deșeurilor; salută alinierea reușită între legea cu privire la schimbul transfrontalier de energie electrică și gaz natural, adoptată de Muntenegru în 2016, și cel de-al treilea pachet privind energia; salută alinierea legislativă îmbunătățită a Muntenegrului în materie de eficiență energetică și energie din surse regenerabile, dar îndeamnă autoritățile să alinieze pe deplin legislația națională la Directiva privind energia din surse regenerabile și la Directiva privind performanța energetică a clădirilor;

45.  îndeamnă Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI) să își revizuiască sprijinul pentru proiectele de hidrocentrale și să suspende finanțarea pentru toate proiectele din zone protejate sau care nu dispun de evaluări solide ex ante ale impactului asupra mediului;

46.  subliniază necesitatea de a pune în timp util la dispoziția publicului larg informații precise cu privire la impactul construirii de autostrăzi asupra râului Tara și solicită încetarea depozitării de deșeuri și a altor activități de modificare a albiei fluviului, în conformitate cu angajamentele asumate de Muntenegru de a ocroti zonele ce se bucură de protecție specială națională și internațională;

47.  își exprimă îngrijorarea cu privire la planul special de amenajare a teritoriului elaborat pentru Parcul Național Lacul Skadar; subliniază că trebuie abandonate proiectele hidroelectrice de mari dimensiuni de pe râul Morača, deoarece acestea au efecte negative semnificative asupra lacului Skadar și a râului Tara, ambele având statutul de zone protejate în temeiul legislației naționale și internaționale;

48.  salută evoluțiile pozitive înregistrate în ceea ce privește alinierea la acquis a legislației naționale muntenegrene privind mediul și schimbările climatice; solicită insistent guvernului muntenegrean să protejeze salina Ulcinj atât la nivel național, cât și la nivel internațional, în conformitate cu recomandările formulate în cadrul studiului finanțat de UE privind protecția acestei saline; subliniază nevoia urgentă ca salina Ulcinj să fie integrată în rețeaua Natura 2000; solicită identificarea și desemnarea zonelor marine protejate;

49.  subliniază participarea proactivă a Muntenegrului și rolul constructiv al acestuia în cooperarea regională și internațională prin intermediul „Procesului de la Berlin” și al inițiativei celor șase din Balcanii de Vest; salută rezultatul summitului UE-Balcanii de Vest, care a avut loc la Sofia, și adoptarea pachetului IPA 2018, care include finanțarea a două proiecte importante de infrastructură: „varianta ocolitoare Budva” de pe coridorul adriatic—ionic și „tronsonul de cale ferată Vrbnica—Bar” de pe coridorul Orient—Mediterana de Est; subliniază importanța pe care o au axele care fac legătura directă între țările din Balcani și piețele europene;

50.  salută intenția Muntenegrului de a institui în următorii trei ani sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) și de a adopta legislație secundară privind economia de combustibil și emisiile provenind de la autovehiculele noi; ia act de importanța includerii în legislația națională a unor aspecte ale sistemului EU ETS, ale Regulamentului privind partajarea eforturilor și ale mecanismului de monitorizare și raportare (MRM);

51.  salută eforturile continue de a consolida cooperarea regională, în special în domeniul protecției mediului, așa cum a fost stabilită în cadrul inițiativei Trilaterala adriatică;

Cooperarea regională și relațiile de bună vecinătate

52.  salută eforturile neîntrerupte ale Muntenegrului pentru o cooperare bilaterală constructivă și bune relații de vecinătate; sprijină propunerea de reducere a taxelor de roaming în Balcanii de Vest;

53.  salută ratificarea Acordului privind frontierele de stat între Muntenegru și Kosovo; solicită încheierea rapidă de acorduri pentru soluționarea diferendelor frontaliere restante cu alte țări învecinate;

54.  salută semnarea de către Muntenegru și Albania a declarației comune și cele 12 acorduri privind asistența reciprocă în diverse domenii, ca exemplu de cooperare pozitivă în regiune;

55.  îndeamnă Muntenegru să își intensifice eforturile în stabilirea priorităților și pedepsirea crimelor de război și clarificarea situației persoanelor dispărute; salută eforturile depuse pentru reintegrarea persoanelor strămutate în temeiul programului regional de locuințe; subliniază că, în ciuda adoptării a patru documente care se referă la strategia de investigare a crimelor de război, parchetele nu au inițiat anchete sau proceduri noi și nici nu au formulat noi condamnări; își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că Biroul procurorului special a deschis opt noi cazuri în 2016, dintre care șase se află încă doar în faza de anchetă preliminară; își reiterează sprijinul pentru inițiativa de înființare a Comisiei regionale pentru stabilirea faptelor legate de crimele de război și de alte încălcări grave ale drepturilor omului comise în fosta Iugoslavie (RECOM); subliniază importanța acestui proces și implicarea activă a tuturor liderilor politici regionali; salută sprijinul public acordat RECOM de către prim-ministrul;

56.  felicită Muntenegru pentru a-și fi asumat pe deplin, și în anul scurs, toate pozițiile și declarațiile adoptate de UE în contextul politicii externe și de securitate comune (PESC) și salută participarea sa activă la misiunile de Politică de securitate și apărare comună (PSAC); apreciază modul în care a fost condusă politica externă a Muntenegrului; invită Muntenegru să se alinieze la poziția comună a UE privind integritatea Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale și la principiile directoare ale UE cu privire la acordurile bilaterale de imunitate;

57.  solicită o cooperare mai strânsă între Muntenegru și UE cu privire la probleme legate de criminalitatea cibernetică și apărarea cibernetică;

58.  reamintește importanța strategică a aderării Muntenegrului la NATO pentru asigurarea stabilității și a păcii în Balcanii de Vest;

o
o   o

59.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și parlamentului Muntenegrului.

(1) Cuvântul „romi” este utilizat drept termen generic care include diferite grupuri înrudite, indiferent dacă sunt sedentari sau nu, cum ar fi romii, așkalii, egiptenii balcanici etc., care pot fi diferite în cultură și stil de viață.

Ultima actualizare: 6 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate