Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2144(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0339/2018

Ingivna texter :

A8-0339/2018

Debatter :

PV 28/11/2018 - 27
CRE 28/11/2018 - 27

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0482

Antagna texter
PDF 166kWORD 50k
Torsdagen den 29 november 2018 - Bryssel
Rapport för 2018 om Montenegro
P8_TA(2018)0482A8-0339/2018

Europaparlamentets resolution av den 29 november 2018 om kommissionens rapport för 2018 om Montenegro (2018/2144(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Montenegro, som trädde i kraft den 1 maj 2010,

–  med beaktande av förklaringen från toppmötet mellan EU och länderna på västra Balkan den 17 maj 2018 och dess prioriteringsagenda från Sofia,

–  med beaktande av det nionde mötet i stabiliserings- och associeringsrådet EU–Montenegro den 25 juni 2018,

–  med beaktande av Montenegros anslutning till Nato den 5 juni 2017,

–  med beaktande av det montenegrinska och kosovanska parlamentets ratificering av gränsdragningsavtalet mellan Montenegro och Kosovo,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 februari 2018 Trovärdiga utsikter till EU-medlemskap och ett ökat EU-engagemang för västra Balkan (COM(2018)0065),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 april 2018 2018 års meddelande om EU:s utvidgningsstrategi (COM(2018)0450), åtföljt av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Montenegro 2018 Report (SWD(2018)0150),

–  med beaktande av kommissionens bedömning av den 17 april 2018 om Montenegros ekonomiska reformprogram 2018–2020 (SWD(2018)0131) och rådets gemensamma slutsatser från den ekonomiska och finansiella dialogen mellan EU och västra Balkan av den 25 maj 2018,

–  med beaktande av rapporterna från valobservatörsuppdraget från OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (OSSE/ODIHR) och uttalandet från Europaparlamentets valövervakningsdelegation om presidentvalet den 15 april 2018,

–  med beaktande av den förklaring och de rekommendationer som antogs vid det femtonde mötet i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro, som hölls i Podgorica den 16–17 juli 2018,

–  med beaktande av resultaten av undersökningen från 2017 om marginaliserade romer på västra Balkan, som genomfördes av Europeiska kommissionen, Världsbanken och FN:s utvecklingsprogram,

–  med beaktande av Berlinprocessen, som inleddes den 28 augusti 2014,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Montenegro,

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0339/2018), och av följande skäl:

A.  Varje utvidgningsland bedöms individuellt på grundval av sina egna meriter, och det är reformtakten och reformernas kvalitet som avgör tidsplanen för anslutning.

B.  Montenegro är för närvarande det land som kommit längst i förhandlingsprocessen, då det har öppnat 31 av 35 kapitel i EU:s regelverk och provisoriskt avslutat förhandlingar om tre av dem.

C.  En konstruktiv dialog mellan de interna politiska krafterna och grannländerna kommer att vara avgörande för att ytterligare framsteg ska kunna göras på vägen mot en EU‑anslutning.

D.  Montenegro håller fortfarande fast vid sitt åtagande att skapa en fungerande marknadsekonomi och har uppnått fortsatt goda resultat när det gäller att genomföra skyldigheterna enligt stabiliserings- och associeringsavtalet.

E.  Montenegro får föranslutningsstöd inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II).

F.  Montenegro måste bland annat stärka den parlamentariska kapaciteten samt lagstiftnings- och tillsynskapaciteten, den institutionella öppenheten, respekten för rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende, hanteringen av inhemska krigsförbrytelseärenden, integriteten i valprocessen, mediefriheten liksom kampen mot korruption, organiserad brottslighet och den informella ekonomin.

1.  Europaparlamentet välkomnar Montenegros fortsatta engagemang i EU‑integrationsprocessen och dess på det hela taget fortsatta goda framsteg som grundar sig i ett brett stöd för detta strategiska beslut bland allmänheten.

2.  Europaparlamentet betonar att genomförda och tillämpade reformer fortsätter att vara en central indikator för framgångsrik integration. Montenegro uppmanas att förbättra planeringen, samordningen och övervakningen av genomförandet av ny lagstiftning och politik, samt att i tid förverkliga de interimistiska riktmärkena för kapitlen 23 och 24.

3.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens bedömning i dess meddelande av den 6 februari 2018 om strategin för västra Balkan om att Montenegro skulle kunna stå redo för medlemskap senast 2025, om det finns en stark politisk vilja, om det görs verkliga och varaktiga reformer och om tvisterna med grannländerna slutgiltigt biläggs.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att den kommande fleråriga budgetramen (FBR) innefattar tillräckliga anslag för Montenegros eventuella anslutning till Europeiska unionen, såsom det beskrivs i strategin för västra Balkan.

Demokratisering

5.  Europaparlamentet erinrar alla politiska partier om att konstruktivt politiskt engagemang är beroende av ett fullt fungerande parlament där alla politiker tar sitt ansvar gentemot väljarna genom att fylla sina platser i parlamentet. Parlamentet välkomnar att de flesta oppositionspartierna har återvänt till parlamentet efter en långvarig parlamentarisk bojkott. Parlamentet vädjar till alla övriga politiska partier att också återvända till parlamentet och göra mer samordnade insatser för att inleda en uppriktig politisk dialog för att se till att det helt och fullt ska kunna fungera som lagstiftare och tillsynsorgan, och därigenom återställa en fungerande demokratisk process.

6.  Europaparlamentet uppmanar till genomförande av lagstiftningen om kvinnors och minoriteters, särskilt romers(1), deltagande i det offentliga och politiska livet, bland annat genom att kvinnor från minoriteter får möjlighet att meningsfullt delta i beslutsprocesser och inneha befattningar inom den offentliga förvaltningen och andra offentliga institutioner.

7.  Europaparlamentet uppmanar de politiska ledarna i Montenegro att fokusera på de utmaningar som kvarstår genom att ta itu med de problem som rör rättsstatsprincipen, mediefrihet, korruption, penningtvätt, organiserad brottslighet och därtill kopplat våld, och att prioritera dessa frågor.

8.  Europaparlamentet konstaterar att grundläggande friheter respekterades i presidentvalet i april 2018. Parlamentet uppmanar regeringen att arbeta tillsammans med oppositionspartierna och det civila samhället för att på ett övergripande sätt hantera de brister som identifierats av OSSE/ODIHR och att till fullo genomföra de prioriterade rekommendationerna från dess valobservatörsuppdrag genom att anta planerad nationell lagstiftning, och att göra så att valadministrationen blir öppnare och mer professionell så att allmänheten får ett ökat förtroende för valprocessen. Parlamentet begär att lokala val hålls samtidigt i hela landet och att kvaliteten på valen och insynen i dem förbättras. Parlamentet uppmanar med kraft att bestämmelserna om insyn i finansieringen av politiska partier förstärks.

9.  Europaparlamentet efterlyser fullständiga utredningar av alla påstådda oriktigheter i samband med valet. Parlamentet vidhåller än en gång att den så kallade affären med ljudupptagningar från 2012 måste få en vederbörlig uppföljning. Parlamentet uppmanar byrån för bekämpning av korruption att intensifiera övervakningen av eventuellt missbruk av offentliga medel för partipolitiska syften.

10.  Europaparlamentet uttrycker oro över det montenegrinska parlamentets beslut att avskeda Vanja Ćalović Marković från rådet för byrån för bekämpning av korruption, och uppmanar med kraft till fullständig insyn i handläggningen av detta ärende.

Rättsstatsprincipen

11.  Europaparlamentet noterar den centrala roll som revisionsmyndigheten, byrån för bekämpning av korruption, kommissionen för kontroll av offentlig upphandling, konkurrensbyrån och myndigheten för statligt stöd spelar i kampen mot organiserad brottslighet och korruption. Parlamentet välkomnar de fortsatta reformer som syftar till att förbättra dessa institutioners kapacitet och oberoende, men noterar behovet att förbättra effektiviteten, skapa bättre resultat, uppmuntra till korruptionsförebyggande åtgärder, bland annat med hjälp av lämpliga påföljder, och undanröja kvarvarande hinder så att de kan bli fullständigt oberoende.

12.  Europaparlamentet noterar vilka framsteg som gjorts med att stärka kapaciteten för byrån för bekämpning av korruption när det gäller undersökningar av hur valkampanjer finansierats. Parlamentet betonar emellertid att förtroendet för byrån och dess rykte måste förbättras, något som skulle kunna ske genom att dess arbete ytterligare fjärmas från allt politiskt inflytande.

13.  Europaparlamentet välkomnar de insatser som gjorts för att förbättra insynen i offentlig förvaltning och informationsutbyte, men uppmuntrar till steg i riktning mot en mer medborgarvänlig, professionell och avpolitiserad offentlig förvaltning. Parlamentet berömmer det mer effektiva arbete som utförs av ombudsmannen. Parlamentet efterlyser bättre konsekvensutredningar, heltäckande granskningsrapporter och inkluderande offentliga samråd om lagförslag. Parlamentet betonar vikten av samarbete med organisationer i det civila samhället och fri tillgång till information för en verkningsfull korruptionsbekämpning, och uppmuntrar till en översyn av lagändringarna från maj 2017. Parlamentet rekommenderar att resurser och humankapital inom den offentliga förvaltningen optimeras.

14.  Europaparlamentet välkomnar Montenegros betydande framsteg inom e-förvaltning och e-deltagande i och med att landet, enligt FN:s undersökning om e-förvaltning 2016, nu är ett av de 25 länder som visar bästa resultat på dessa områden. Parlamentet uppmanar Montenegros regering att upprätthålla reformtakten så att den offentliga förvaltningen blir ännu effektivare och tillgängligare.

15.  Europaparlamentet välkomnar de måttliga framsteg som gjorts i riktning mot större oberoende, öppenhet, ansvarsskyldighet, professionalism och effektivitet inom rättsliga institutioner. Parlamentet efterlyser garantier mot politisk inblandning och för en enhetlig tillämpning av etiska regler och disciplinära åtgärder. Parlamentet välkomnar att nya domare och åklagare har utsetts för första gången med hjälp av det nya rekryteringssystemet.

16.  Europaparlamentet noterar behovet att påskynda de rättsliga förfarandena avseende det påstådda kuppförsöket i oktober 2016 genom att säkerställa ett fullt utvecklat rättsligt samarbete med tredjeländer. Parlamentet välkomnar beslutet att genomföra offentliga sändningar av domstolsförhandlingarna för öppenhetens skull.

17.  Europaparlamentet välkomnar ändringarna av lagen om det rättsliga rådet, vilka antogs den 29 juni 2018 och låter rådet fortsätta sitt regelbundna arbete. Parlamentet konstaterar att ändringarna antogs i enlighet med Venedigkommissionens rekommendationer. Parlamentet framhåller att dessa ändringar av valet av lekmannamedlemmar till rådet endast innebär en tillfällig lösning och uppmanar med kraft parlamentets nytillsatta särskilda arbetsgrupp att snabbt lösa denna fråga.

18.  Europaparlamentet är oroat över allt fler fall av våld och mord med kopplingar till organiserad brottslighet, som får negativa effekter för vanliga medborgares vardag. Parlamentet välkomnar att myndigheterna har identifierat detta problem, men efterlyser kraftfullare förebyggande åtgärder, bland annat i form av att tillgångar kan förklaras förverkade också utan föregående fällande dom. Parlamentet uttalar sitt beröm för att fall av korruption på hög nivå utreds, lagförs och resulterar i fällande domar. Parlamentet inser dock att det behövs ännu mer övertygande resultat på detta område, särskilt när det gäller penningtvätt och människohandel.

19.  Europaparlamentet efterlyser framsteg i fråga om att förebygga intressekonflikter och offentliga tjänstemäns olagliga tillskansande av rikedom, även på kommunal nivå. Parlamentet uppmanar myndigheterna att intensifiera förverkandet av tillgångar som härrör från brottslig verksamhet, att främja undersökningar av orättmätiga förmögenheter och att vidta andra åtgärder som leder till en upplösning av kriminella gäng, så att kopplingarna mellan den organiserade brottsligheten, näringslivet och politiken bryts. Parlamentet fördömer härvidlag att det utmäts påföljder som understiger i lag föreskrivna minimipåföljder, eftersom detta motverkar syftet med att förebygga korruptionsbrott.

20.  Europaparlamentet påminner om att Montenegro måste göra mer för att tillförsäkra ett effektivt skydd av rätten till egendom, såsom det förutsätts i EU:s regelverk och i internationella människorättsnormer. Parlamentet uppmanar med kraft de statliga myndigheterna att sörja för rättvisa förfaranden inom rimliga tidsramar i samband med genomförandet av befintliga nationella rättsliga ramar, bland annat när det gäller rätten till egendom och återställande av egendom. Parlamentet konstaterar att ett gediget, icke‑diskriminerande och stabilt system för rätten till egendom är en förutsättning för tillit och förtroende bland medborgare, investerare utifrån och inom näringslivet.

Gränsförvaltning och migration

21.  Europaparlamentet noterar att Montenegro hittills har visat sig förmögna att handlägga asylansökningar, men understryker att ytterligare framsteg måste göras. Parlamentet uppmuntrar Montenegro att arbeta närmare tillsammans med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för att förbättra gränsförvaltningen i enlighet med europeiska normer, hantera irreguljär migration och störa nätverken för människosmuggling. Parlamentet efterlyser intensifierade insatser och gränsöverskridande samarbete för att förhindra och lösa upp organiserade kriminella nätverk med anknytning till människohandel samt smuggling av narkotika och tobak. Parlamentet framhåller den ständiga oro som föranleds av den olagliga tobakshandeln i Montenegro, framför allt oron för landets frihandelszoner. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta stödja Montenegros övervakning av sina frihandelszoner, samt dess insatser för att förhindra olaglig handel.

22.  Europaparlamentet beklagar bristen på framsteg i fråga om att bekämpa människohandeln och begär att särskild uppmärksamhet ägnas åt förebyggande arbete mot organiserad tvångsprostitution och tiggande barn. Parlamentet betonar att det behöver göras mer för att identifiera offer och ge dem tillgång till hjälp, skadestånd och skyddsåtgärder. Parlamentet uppmanar Montenegro att effektivt skydda offer för människohandel och ägna särskild uppmärksamhet åt rehabiliteringen av barn som fallit offer för människohandel samt åt romska kvinnor och flickor, på grund av den utsatta situation som de befinner sig i till följd av fattigdom och marginalisering.

Medier

23.  Europaparlamentet är allt mer oroat över situationen för yttrande- och mediefriheten, eftersom tre på varandra följande rapporter från kommissionen har noterat ”inga framsteg” på detta område. Parlamentet påminner om att det relevanta kapitel 23 öppnades i december 2013 och att det är framsteg i detta kapitel och i kapitel 24 som avgör den övergripande takten i förhandlingarna. Parlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag hot, smutskastningskampanjer samt verbala och fysiska angrepp mot journalister. Parlamentet konstaterar att det under 2017 förekom sju rapporterade fall av angrepp mot journalister. Parlamentet uppmanar med kraft regeringen att se till att journalister skyddas i praktiken. Parlamentet efterlyser ytterligare åtgärder för att säkerställa mediernas och journalisternas oberoende och uppmuntrar till en systematisk insamling av uppgifter om hot mot journalister. Parlamentet noterar att EU:s delegation i Montenegro följer händelseutvecklingen noga.

24.  Europaparlamentet är särskilt oroat över angreppet mot Vijestis journalist Olivera Lakić den 8 maj 2018 och efterlyser en fullständig utredning av fallet. Parlamentet anser att det är oacceptabelt att det inte skett någonting på senaste tiden i utredningarna av äldre fall av våld mot journalister. Parlamentet uppmanar myndigheterna att resolut fördöma alla angrepp mot journalister och att sporra till åtgärder för att skydda journalister och avskaffa straffrihet.

25.  Europaparlamentet beklagar djupt det ekonomiska och redaktionella tryck som Montenegros public service-företag (RTCG) och byrån för elektroniska medier (AEM) för närvarande utsätts för. Parlamentet begär att garantier införs mot otillbörligt politiskt och kommersiellt inflytande och att full öppenhet säkerställs i fråga om statlig reklam i medierna. Parlamentet upprepar att både RTCG och alla andra medier måste skyddas från otillbörligt politiskt inflytande. Parlamentet uppmanar med kraft de statliga myndigheterna att tillhandahålla både medietillsynsmyndigheterna och Montenegros public service-företag tillräckliga anslag för att säkerställa både RTCG:s och AEM:s ekonomiska självstyre och oberoende, vilket är utslagsgivande för ett gediget medielandskap under valkampanjerna. Parlamentet beklagar den förändrade sammansättningen i RTCG:s styrelse och avskedandet av RTCG:s generaldirektör Andrijana Kadija. Parlamentet anser att avskedanden i förtid endast bör tillåtas under begränsade omständigheter.

26.  Europaparlamentet varnar för att mediernas brist på ekonomiskt oberoende leder till att medierna hamnar i en allt större politisk beroendeställning och polariseras allt mer. Parlamentet anser att statliga reklampengar måste fördelas med insyn och utan diskriminering, och uppmanar myndigheterna att överväga alternativa former av indirekta subventioner som stimulans till mediernas oberoende.

27.  Europaparlamentet understryker den roll som byrån för elektroniska medier och effektiv självreglering har för att säkerställa högsta möjliga etiska normer i de montenegrinska medierna och för att minska antalet förtalsmål. Parlamentet konstaterar att den otrygga situationen för journalister undergräver kvaliteten på medierna och deras professionalism.

Det civila samhället och mänskliga rättigheter

28.  Europaparlamentet understryker den avgörande roll som organisationer i det civila samhället har för att förbättra statliga institutioners funktion och bekämpa korruption och organiserad brottslighet. Parlamentet fördömer i skarpa ordalag den senaste tidens hot och oacceptabla smutskastningskampanjer mot organisationer i det civila samhället som kritiserat de generellt långsamma framstegen, eller inga framsteg alls, på några för rättsstaten centrala områden.

29.  Europaparlamentet uppmanar till ökad uppmärksamhet vid utarbetande och genomförande av lagstiftning på områden som påverkar det civila samhällets utrymme, för att säkerställa att lagstiftningen inte lägger oproportionerliga bördor på organisationer i det civila samhället, och inte heller har en diskriminerande inverkan på eller minskar utrymmet för det civila samhället. Parlamentet understryker att offentlig finansiering måste finnas tillgänglig för organisationer i det civila samhället som arbetar för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, däribland övervaknings- och påverkansorganisationer och små gräsrotsorganisationer. Parlamentet anser att organisationer i det civila samhället bör fritt få ta emot medel från andra givare, såsom privata givare och internationella organisationer, organ eller byråer

30.  Europaparlamentet noterar att lagen om icke-statliga organisationer utformats för att dessa organisationer bättre ska kunna finansieras med allmänna medel, och rekommenderar ett snabbt antagande av den sekundärlagstiftning som behövs. Parlamentet upprepar sin uppmaning till systematiska, inkluderande och verkliga samråd som hålls i god tid med det civila samhället och den breda allmänheten om viktiga EU-relaterade lagstiftningsreformer, bland annat när det gäller deras genomförande på lokal nivå, för att beslutsfattandet ska bli mer demokratiskt och insynen öka. Parlamentet rekommenderar förbättringar i lagstiftningen om ekonomiskt stöd till organisationer i det civila samhället genom att ställa ytterligare resurser till förfogande och fastställa tydliga regler för statsförvaltningens mekanismer för samråd med organisationer i det civila samhället.

31.  Europaparlamentet välkomnar den pågående anpassningen av lagstiftningen om grundläggande rättigheter. Parlamentet begär en förstärkning av den institutionella ram som möjliggör ett effektivt skydd av rättigheter, även i fall av misshandel som begåtts av tjänstemän inom brottsbekämpningen, hot och fysiska angrepp. Parlamentet begär att lagen om religionsfrihet uppdateras.

32.  Europaparlamentet välkomnar visserligen det som hittills gjorts för att genomföra Istanbulkonventionen, men begär förbättringar i efterlevnads- och övervakningsmekanismerna för att värna de mänskliga rättigheterna, bland annat genom att bekämpa våld mot kvinnor och barn. Parlamentet uppmanar i detta avseende till ett effektivt genomförande av den politik som rör de grundläggande rättigheterna, framför allt inom områdena jämställdhet, social inkludering, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, barnets rättigheter och romers rättigheter, med hjälp av tillräckliga budgetanslag och tillräckliga resurser för genomförandet av politiken och uppbyggnaden av de ansvariga institutionernas kapacitet. Parlamentet uppmanar myndigheterna att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra tvångsäktenskap för barn.

33.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Montenegro att slå vakt om att lagstiftningen om jämställdhet och mot diskriminering genomförs fullt ut och i tid, och att övervaka hur den påverkar kvinnor från missgynnade och marginaliserade socialgrupper. Parlamentet uppmanar Montenegro att säkerställa oinskränkt tillgång till rättslig prövning för alla kvinnor, och att ge gratis rättshjälp åt kvinnor som fallit offer för könsrelaterat våld, varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas romska kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning och kvinnor som bor på landsbygden och i avlägsna områden. Parlamentet efterfrågar också en starkare roll och kapacitet för berörda myndigheter i landet, så att de bättre kan hantera skydd och rehabilitering av offer och arbeta förebyggande för att män inte ska bruka våld mot kvinnor. Parlamentet uppmanar med kraft Montenegro att öka antalet skyddade boenden i statlig regi och tillhandahålla ökad kapacitet för dem.

34.  Europaparlamentet uppmanar de montenegrinska myndigheterna att fortsätta att förbättra klimatet för social inkludering och tolerans och att vidta effektiva åtgärder mot hatpropaganda, social utestängning och diskriminering av minoriteter. Parlamentet konstaterar att Montenegro fortfarande inte fullständigt anpassat sig till FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning, och uppmuntrar de behöriga myndigheterna att fortsätta stärka insatserna för att skydda hbti-personers rättigheter. Parlamentet är fortfarande oroat över hur svårt det är att acceptera sexuell mångfald inom samhället i Montenegro. Parlamentet uttrycker oro över den diskriminering som romska kvinnor och flickor utsätts för och det faktum att marginaliserade romer i Montenegro har begränsade möjligheter inom allt som rör mänsklig utveckling, vilket framgår av resultaten i en undersökning från 2017 om denna fråga. Parlamentet betonar vikten av att stärka de små och medelstora företagen och att stödja dem genom att förbättra lagstiftningen och genomförandet av industripolitiken.

35.  Europaparlamentet noterar de fortsatta framstegen med att förbättra situationen för minoriteter. Parlamentet uppmanar till respekt för den multietniska identiteten i området runt Kotorbukten och ytterligare insatser till skydd för den.

36.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Montenegro att inleda kampanjer för att öka medvetenheten bland allmänheten i syfte att bekämpa diskriminering av och våld mot hbti-personer, samt att slå vakt om att brott som begåtts mot dem utreds och lagförs på rättvisa grunder.

37.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Montenegro att inleda kampanjer för att öka medvetenheten bland allmänheten i syfte att uppmuntra till att fall av våld i hemmet mot kvinnor och flickor anmäls, samt att öka antalet välutbildade och jämställdhetsmedvetna domare, att tillförsäkra att brott i vederbörlig ordning utreds och lagförs och att slå vakt om att offren får hjälp, rådgivning och tjänster för återintegrering.

Ekonomi, socialpolitik, sysselsättning och utbildning

38.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som Montenegro har gjort för att säkerställa makroekonomisk stabilitet och budgetkonsolidering, och efterlyser budgetinsyn, god sysselsättning och ett gott företagsklimat. Parlamentet understryker att korruption, den informella ekonomin, rättsstatliga brister och tungrodda rättsliga förfaranden fortfarande utgör hinder för tillväxt och investeringar. Parlamentet betonar att den europeiska sociala modellen förutsätter en dialog med alla ekonomiska aktörer, bland dem också fackföreningarna.

39.  Europaparlamentet kräver att den fulla potentialen hos digitala verktyg för fastighetsregister, fakturering och utfärdande av bygglov ska utnyttjas. Parlamentet noterar behovet att påskynda utbyggnaden av tillgång till bredband för företag och hushåll. Parlamentet betonar att det behövs en driftskompatibel ram som omfattar hela förvaltningen, till stöd för ytterligare digitalisering och förenkling av förfaranden inom förvaltningen och näringslivet. Parlamentet välkomnar den aktuella utvecklingen med att företagsregistreringen ska kunna ske elektroniskt, på internet.

40.  Europaparlamentet välkomnar regeländringar på utbildningsområdet och insatserna för att öka deltagandet i förskoleundervisningen, också för barn från missgynnade miljöer, och framhåller hur viktigt det är med en helhetssyn på utvecklingen under den tidiga barndomen. Parlamentet uppmanar eftertryckligen myndigheterna att ta itu med den höga långtidsarbetslösheten bland unga och kvinnor, bland annat med hjälp av jämställdhetskonsekvensbedömningar när så är lämpligt. Parlamentet konstaterar det pågående arbetet med en vitbok för främjande av ungdomssysselsättning, i samarbete med Internationella arbetsorganisationen. Parlamentet betonar att det behöver införas aktiva arbetsmarknadsåtgärder, framför allt för kvinnor som drabbats av att deras sociala förmåner avskaffats.

41.  Europaparlamentet konstaterar att effektiva och systematiska samråd bör hållas med arbetsmarknadens parter om sysselsättningsfrågor och sociala frågor. Parlamentet understryker att det sociala rådets kapacitet ytterligare behöver stärkas. Parlamentet välkomnar att det antagits föreskrifter om arbetarskydd men är fortsatt oroat över det procentuellt sett stora antalet arbetsolyckor med dödlig utgång, liksom över att det finns så få yrkesinspektörer.

42.  Europaparlamentet välkomnar Montenegros ökade deltagande i programmet Erasmus+ och uttrycker sitt stöd för kommissionens förslag att fördubbla budgeten för Erasmus+. Parlamentet uppmuntrar till en större samordning av övergripande frågor om ungdomssysselsättning, inkludering, aktivt medborgarskap, frivilligarbete och utbildning.

Miljö, energi och transporter

43.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att Montenegro, enligt artikel 1 i sin konstitution, är en miljövänlig stat. Parlamentet välkomnar att kapitel 27 i unionens regelverk möjligtvis kommer att öppnas i förhandlingarna med Montenegro i år. Parlamentet uppmanar myndigheterna att bättre skydda de värdefullaste områdena, särskilt biologisk mångfald, och att ompröva projekt som handlar om hotell- och vattenkraftverksbyggen.

44.  Europaparlamentet konstaterar att utvecklingen av extra vattenkraft och turismkapacitet, framför allt när den sker i skyddade områden, måste uppfylla EU:s miljönormer. Parlamentet uttrycker oro över att utbyggnaden av vattenkraft är ohållbar, i och med att många av de 80 vattenkraftverksprojekten inte planeras i enlighet med internationella konventioner eller EU-lagstiftning, trots kraven i kapitel 27. Parlamentet uppmanar eftertryckligen till ytterligare utnyttjande av potentiella förnybara energikällor och energieffektivitetsåtgärder samt en förbättring av vattenförvaltning och avfallshantering. Parlamentet välkomnar att Montenegros lag från 2016 om gränsöverskridande handel med el och naturgas med framgång kunnat anpassas till det tredje energipaketet, och berömmer Montenegro för att landet uppnått en bättre anpassning av lagstiftningen om energieffektivitet och förnybar energi, men uppmanar med kraft myndigheterna att fullständigt anpassa den nationella lagstiftningen till direktivet om förnybar energi och direktivet om byggnaders energiprestanda.

45.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Europeiska banken för återuppbyggnad (EBRD) och utveckling och Europeiska investeringsbanken (EIB) att ompröva sitt stöd till vattenkraftverksprojekt och dra tillbaka finansiering för alla projekt som genomförs i skyddade områden eller för vilka inga gedigna miljökonsekvensbedömningar gjorts på förhand.

46.  Europaparlamentet betonar att korrekt information måste göras tillgänglig i god tid för en bred allmänhet om vilka konsekvenser motorvägsbygget har för floden Tara, och att all verksamhet i form av avfallsdeponering och förändringar av flodbädden måste upphöra, i linje med Montenegros åtaganden att bevara områden under särskilt nationellt och internationellt skydd.

47.  Europaparlamentet uttrycker oro över den särskilda skötselplanen för nationalparken kring Skadarsjön. Parlamentet betonar att de storskaliga vattenkraftsprojekten i floden Morača måste avbrytas, eftersom de har betydande negativa konsekvenser för Skadarsjön och floden Tara, som båda är skyddade områden enligt nationell och internationell lagstiftning.

48.  Europaparlamentet välkomnar den positiva utvecklingen i fråga om att ytterligare anpassa Montenegros nationella lagstiftning om miljö och klimatförändringar till unionens regelverk. Parlamentet uppmanar med kraft Montenegros regering att skydda salinerna i Ulcinj, både på nationell och internationell nivå, såsom det rekommenderas i den EU-finansierade studien om skyddet av dessa saliner. Parlamentet understryker att de här salinerna absolut måste tas med i nätverket Natura 2000. Parlamentet uppmanar till identifiering och klassificering av marina skyddsområden.

49.  Europaparlamentet betonar Montenegros proaktiva deltagande och konstruktiva roll i det regionala och internationella samarbetet genom Berlinprocessen och sexpartsinitiativet för västra Balkan. Parlamentet välkomnar resultaten från toppmötet mellan EU och länderna på västra Balkan 2018, som hölls i Sofia, och antagandet av 2018 års IPA-paket, där det ingår finansiering av två viktiga infrastrukturprojekt, nämligen förbifartsleden Budva i korridoren mellan Adriatiska havet och Joniska havet och järnvägssträckan mellan Vrbnica och Bar i korridoren Öst/östra Medelhavet. Parlamentet framhåller vikten av trafikleder som direkt anknyter Balkanländerna med EU:s marknader.

50.  Europaparlamentet berömmer dels Montenegros avsikt att införa EU:s utsläppshandelssystem under de tre kommande åren, dels landets antagande av sekundärlagstiftning om bränsleekonomi och utsläpp från nya bilar. Parlamentet konstaterar hur viktigt det är att det i Montenegros nationella lagstiftning tas med aspekter som rör EU:s utsläppshandelssystem, förordningen om ansvarsfördelning och övervaknings- och rapporteringsmekanismen.

51.  Europaparlamentet välkomnar det fortsatta arbetet för bättre regionalt samarbete, särskilt avseende miljöskydd, såsom det beskrivs i det adriatiska trilaterala initiativet.

Regionalt samarbete och goda grannskapsförbindelser

52.  Europaparlamentet välkomnar Montenegros fortsatta insatser för konstruktivt regionalt samarbete och goda bilaterala grannförbindelser. Parlamentet stöder förslaget att sänka roamingavgifterna på västra Balkan.

53.  Europaparlamentet välkomnar ratificeringen av statsgränsavtalet mellan Montenegro och Kosovo. Parlamentet efterlyser ett snabbt ingående av avtal för att lösa kvarstående gränstvister med andra grannländer.

54.  Europaparlamentet välkomnar Montenegros och Albaniens undertecknande av en gemensam förklaring och tolv avtal om ömsesidigt bistånd inom många olika områden, och ser dem som ett exempel på positivt samarbete i regionen.

55.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Montenegro att intensifiera sina ansträngningar för att proaktivt prioritera och bestraffa krigsförbrytelser och klargöra vad som hänt saknade personer. Parlamentet välkomnar insatserna för att återintegrera fördrivna personer inom det regionala bostadsprogrammet. Parlamentet betonar att den statliga åklagarmyndigheten, trots att den antagit fyra dokument om strategin för utredning av krigsförbrytelser, varken inlett några nya undersökningar eller några nya förfaranden, och inte heller framfört nya anklagelser. Parlamentet är bekymrat över att den särskilda åklagarmyndigheten börjat handlägga åtta nya fall redan under 2016 och att sex av dem fortfarande befinner sig i det inledande skedet av utredningsarbetet. Parlamentet uttrycker åter sitt stöd för initiativet om inrättande av den regionala kommissionen för fastställande av fakta om krigsförbrytelser och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i f.d. Jugoslavien (Recom). Parlamentet understryker vikten av denna process och av att alla politiska ledare i regionen aktivt medverkar, samt välkomnar premiärministerns offentliga stöd för Recom.

56.  Europaparlamentet lovordar Montenegro för ännu ett år då landet fullständigt anpassat sig till EU:s alla ståndpunkter och förklaringar inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), och välkomnar landets aktiva deltagande i uppdrag inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Parlamentet sätter värde på hur Montenegro fört sin utrikespolitik och uppmanar Montenegro att anpassa sig till EU:s gemensamma ståndpunkt om Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och till dess vägledande principer om bilaterala immunitetsavtal.

57.  Europaparlamentet uppmanar till utökat samarbete mellan Montenegro och EU i kampen mot it-brottslighet och i frågor om it-försvar.

58.  Europaparlamentet påminner om den strategiska betydelsen av Montenegros anslutning till Nato för att säkerställa stabilitet och fred på västra Balkan.

o
o   o

59.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Montenegros regering och parlament.

(1) Ordet ”romer” används som ett samlingsbegrepp för olika besläktade grupper, vare sig de är bofasta eller inte, men används inte bara för romer, utan även ashkalier, egyptier m.fl., som kan ha olika kultur och livsstil.

Senaste uppdatering: 6 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy