Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0547/2018

Внесени текстове :

B8-0547/2018

Разисквания :

PV 29/11/2018 - 5
CRE 29/11/2018 - 5

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.19
CRE 29/11/2018 - 8.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0484

Приети текстове
PDF 175kWORD 63k
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел
Положението на жените с увреждания
P8_TA(2018)0484B8-0547/2018

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно положението на жените с увреждания (2018/2685(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на човека и Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН) и нейното влизане в сила на 21 януари 2011 г. в съответствие с Решение 2010/48/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания(1), и по-специално член 6 от нея относно жените и момичетата с увреждания,

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW, 1979 г.) и факултативния протокол към нея (1999 г.),

—  като взе предвид Хартата на Общността за основните социални права на работниците(2),

—  като взе предвид членове 10, 19 и 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите(3),

—  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426) и позицията на Парламента от 2 април 2009 г. относно това предложение(4),

—  като взе предвид проучването на Генералната дирекция на Европейския парламент за вътрешни политики на ЕС, озаглавено „Дискриминация, породена от съчетанието на пол и увреждане“,

—  като взе предвид доклада на Европейския институт за равенство между половете, озаглавен „Бедност, пол и интерсекционална неравнопоставеност в ЕС“, със специален акцент върху глава 8 от него на тема „Равенство между половете и увреждания“,

—  като взе предвид индекса за равенството между половете на Европейския институт за равенство между половете за 2017 г.,

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно положението на жените с увреждания (O-000117/2018 – B8‑0418/2018),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по правата на жените и равенството между половете,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в ЕС живеят над 80 милиона души с увреждания; като има предвид, че в семейството на всеки четвърти европеец има лице с увреждания; като има предвид, че в ЕС има приблизително 46 милиона жени и момичета с увреждания, които съставляват около 16% от общия брой на жените в ЕС и представляват 60% от общия брой на хората с увреждания;

Б.  като има предвид, че думата „увреждане“ обхваща множество временни, краткосрочни или дългосрочни лични обстоятелства, които изискват специфични политически реакции и включват проблеми с психичното здраве;

В.  като има предвид, че демографските промени и застаряването на населението означават, че повече хора ще станат инвалиди на по-късен етап от живота си;

Г.  като има предвид, че ежедневно на хората с увреждания се отказват основни права, като се затвърждават трудностите във връзка с достъпа до предоставяща права платена заетост, както в публичния, така и в частния сектор; като има предвид, че професионалното обучение на хората с увреждания не е на висотата на това, което е необходимо и би могло да се постигне, за да се даде възможност за придобиване на знанията, уменията и компетентностите, които са необходими за включване в професионалния живот;

Д.  като има предвид, че само 18,8% от жените с увреждания в ЕС работят; като има предвид, че 45% от жените в трудоспособна възраст (т.е. на възраст 20—64 години) с увреждания са неактивни, което съответства на 35% при мъжете;

Е.  като има предвид, че 75% от хората с тежки увреждания нямат възможност да участват пълноценно на европейския пазар на труда, а за жените с увреждания съществува от два до пет пъти по-голяма вероятност да станат жертви на насилие отколкото за жените без увреждания;

Ж.  като има предвид, че 34% от жените със здравословен проблем или увреждане са били жертви на физическо или сексуално насилие от партньор през живота си;

З.  като има предвид, че стерилизацията на жените с увреждания без тяхно знание или съгласие е широко разпространена форма на насилие, което засяга по-конкретно членовете на етническите малцинства, като например жените от ромски произход;

И.  като има предвид, че липсва видимост на хората с увреждания в обществения живот и медиите;

Й.  като има предвид, че приблизително две трети от полагащите грижи лица в Европа са жени; като има предвид, че 80% от грижите в ЕС се предоставят от лица, полагащи грижи безплатно и неформално, и че 75% от тях са жени; като има предвид, че според оценките икономическата стойност на безплатните неформални грижи в Съюза като процент от общите разходи за предоставяне на формални дългосрочни грижи варира между 50 и 90%;

К.  като има предвид, че социалното и икономическото участие на жените с увреждания е от съществено значение за успеха на цялостната икономическа и социална стратегия на Европа;

Л.  като има предвид, че жените с увреждания често се сблъскват с различни форми на дискриминация въз основа, наред с други фактори, на своята полова идентичност, изразяване на половата принадлежност и полови белези, което допринася за феминизирането на бедността;

М.  като има предвид, че хората с увреждания, и по-специално жените с увреждания, имат по-ниски доходи и са изложени на по-висок риск от бедност и социално изключване; като има предвид, че състоянията на бедност и изключване се затвърждават, когато социалната закрила е очевидно недостатъчна; като има предвид, че положението на работещите жени с увреждания с течение на времето се е влошило в сравнение с това на мъжете (броят на бедните работещи жени е бил 10% през 2007 г. и 12% през 2014 г.);

Н.  като има предвид, че технологичното развитие е пълно както с възможности, така и с предизвикателства, особено за жените с увреждания, тъй като работната сила в световен мащаб все по-често използва цифрови инструменти;

О.  като има предвид, че продължават да съществуват трудности при получаването на достъп до здравни центрове, болнични грижи, помощни продукти, лекарства и основни терапии за наблюдение и рехабилитация; като има предвид, че продължават да съществуват сериозни проблеми с мобилността, независимо дали се дължат на архитектурни препятствия, които възпрепятстват движението в обществените места и по улиците, или поради ограничения достъп до обществения и колективния транспорт; като има предвид, че продължават да съществуват пречки за комуникацията (като например липсата на жестомимични преводачи в обществените служби и слабата достъпност на телевизионните услуги за глухите хора), които ограничават и възпрепятстват достъпа до обществени услуги и информация; като има предвид, че подкрепата, защитата комуникацията, грижите и здравните услуги, като например тези, свързани с първичната здравна грижа, насилието срещу жените, грижите за децата и майчинството, следва да бъдат напълно достъпни на всички езици и във всички форми и формати за всички жени, и особено за жените и момичетата с увреждания;

П.  като има предвид, че пълноценното участие на хората с увреждания, както е посочено в член 29 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в политическия и обществения живот, където те често са недостатъчно представени, ще продължи да бъде илюзия, особено за жените, ако проблемът не бъде решен по подходящ начин;

Р.  като има предвид, че въпреки многобройните международни конвенции и разпоредби на европейското право, както и настоящата Европейска стратегия за хората с увреждания, хората с увреждания все още не се ползват изцяло от своите граждански и социални права; като има предвид, че равният достъп до култура, спорт и отдих и равноправното участие в социалния и политическия живот не са гарантирани; като има предвид, че специалистите, работещи в тези области, са подценени; като има предвид, че всички горепосочени конвенции и разпоредби системно се пренебрегват, като същевременно на работниците и хората с увреждания продължават да се отказват основни права; като има предвид, че жените и момичетата с увреждания остават в периферията на процесите на вземане на решения и напредъка в посока на равенството между половете;

С.  като има предвид, че принципът на равенство между половете не е хоризонтално интегриран в Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.;

Т.  като има предвид, че членове 21 и 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз изрично забраняват дискриминацията, основана на увреждане, и призовават за равното участие на хората с увреждания в обществото; като има предвид, че равното третиране може да се гарантира чрез положителни мерки и политики за жените с увреждания и майките на деца с увреждания;

У.  като има предвид, че включването на измерение, свързано с принципа на равенство между половете, в Европейската стратегия за хората с увреждания за периода след 2020 г. ще допринесе за интегриран подход за отстраняване на дискриминацията спрямо жените и момичетата с увреждания;

Ф.  като има предвид, че месечното възнаграждение на мъжете с увреждания е по-високо от това на жените с увреждания, като същевременно и двете възнаграждения са като цяло по-ниски от тези на другите работници, в една дискриминационна реалност, която продължава да съществува;

Х.  като има предвид, че настоящият пазар на труда е нестабилен и несигурен, а нарастването на безработицата означава намаляване на възможностите за достъп до заетост за хората с увреждания;

Ц.  като има предвид, че в държавната училищна система липсват човешки, материални и педагогически ресурси за подходящо придружаване и ефективно приобщаване на децата и младите хора със специални образователни потребности; като има предвид, че пълната интеграция в обществото се постига главно чрез качествена заетост и достъпно образование; като има предвид, че заетостта не само се разглежда като източник на доходи, но също така се е превърнала в механизъм за социална интеграция, тъй като създава връзка с обществото, междуличностни отношения и чувство за участие в социалния, културния и икономическия живот;

Ч.  като има предвид, че жените с увреждания могат да станат жертва на единствени по рода си форми на злоупотреба, които са трудни за разпознаване, като например отстраняване или унищожаване на устройства за придвижване или отказ на достъп до свързани с уврежданията ресурси в общността и/или до медицински консултации;

Ш.  като има предвид, че броят на случаите на рак на гърдата сред жените с увреждания е много по-голям отколкото сред женската част от населението като цяло поради липсата на адаптирано оборудване за скрининг и диагностика;

Щ.  като има предвид, че индексът за равенство между половете на Европейския институт за равенство между половете за 2017 г. показва, че средно 13% от жените с увреждания имат неудовлетворени медицински потребности, а 12 % — неудовлетворени стоматологични потребности, докато в случая на жените без увреждания 5% имат неудовлетворени медицински потребности;

Общи препоръки

1.  отново заявява, че всички хора с увреждания следва да имат правото да се ползват напълно от своите права чрез приобщаване и пълноценно участие в обществото; подчертава, че това е възможно само чрез прилагането на активни и публични политики и премахването на всички пречки за участие;

2.  призовава държавите членки да въведат политики за превенция, лечение, рехабилитация и интеграция по отношение на хората с увреждания и да подкрепят техните семейства, както и да поемат отговорност за ефективното упражняване на техните права, без да се засягат правата и задълженията на родителите или настойниците; призовава също така за развитието на педагогика, която повишава чувствителността на обществото към задълженията за зачитане и солидарност с хората с увреждания, за да се противодейства на социалната дискриминация, на която те са подложени;

3.  призовава държавите членки да изпълнят ангажиментите си по отношение на ратифицирането на Конвенцията за правата на хората с увреждания и да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират правата и свободите, както и отговорностите, залегнали в нея, по-специално в области като заетост, образование, здравеопазване, социална закрила, жилищно настаняване, мобилност, достъп до правосъдие, култура, спорт, отдих и участие в социалния и политическия живот, както и специфичните отговорности, определени във въпросната конвенция за правата на жените и децата с увреждания;

4.  подчертава факта, че жените и момичетата с увреждания страдат от двойна дискриминация поради съчетанието на пол и увреждане и често могат дори да бъдат изложени на множествена дискриминация, породена от съчетанието на пол и увреждане със сексуална ориентация, полова идентичност, изразяване на половата принадлежност, полови белези, държава на произход, класа, миграционен статут, възраст, религия или етническа принадлежност;

5.  отново призовава Комисията и държавите членки да включат въпросите, свързани с жените и момичетата с увреждания, в своите стратегии, политики и програми за равенство между половете, въпросите, свързани с пола, в своите стратегии за хората с увреждания, както и двата вида въпроси, свързана с пола и уврежданията, във всички други политики;

6.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят научните изследвания и иновациите във връзка с разработването на продукти и услуги в подкрепа на хората с увреждания в техните ежедневни дейности;

7.  подчертава, че броят на възрастните хора се увеличава и според Световната Здравна Организация увреждания се срещат по-често сред жените, които са засегнати в особена степен от този проблем поради по-дългата средна продължителност на живота при жените; подчертава, че поради това ще се наблюдава пропорционално увеличение на броя на жените с увреждания;

8.  настоява, че трябва да се събират групирани по полов признак данни, за да се идентифицират комбинациите от различни форми на дискриминация, с която се сблъскват жените и момичетата с увреждания във всички области, обхванати от Конвенцията от Истанбул, и когато това е уместно;

9.  призовава Европейския институт за равенство между половете да продължи да предоставя анализи и мнения на равнище ЕС и държави членки относно специфичното положение на жените и момичетата с увреждания, като поставя специален акцент върху комбинираната дискриминация;

10.  отново заявява, че жените с увреждания често са изправени пред още по-големи предизвикателства и опасности в държавите и зоните, в които съществува конфликт; ето защо подчертава, че е необходимо да се осигури защита на жените с увреждания във външните политики на ЕС;

Правата на жените с увреждания

11.  подчертава, че на жените с увреждания трябва да се гарантират пълното упражняване на правата им по отношение на достъпа до качествено и достъпно образование на приемлива цена, здравеопазване, включително специфични за транссексуалните лица здравни грижи, както и сексуално и репродуктивно здраве и права, заетост, мобилност, семеен живот, телесна автономност, сексуална ориентация и брак, както и предпазните мерки, гарантиращи тези права;

12.  припомня, че органите на всички равнища и съответните заинтересовани страни трябва да зачитат и отстояват правото на независим живот и следователно да предоставят необходимите инструменти и подкрепа, за да дадат възможност на хората с увреждания, особено на жените, да се ползват от свобода на избор и контрол над собствения си живот и начин на живот;

13.  изтъква, че жените и момичетата с увреждания трябва да бъдат информирани относно техните права и наличните услуги за граждани, от които могат да се ползват; подчертава, че тази информация трябва да се предоставя по прост и сигурен начин, като се вземат предвид различните комуникационни методи, медии и формати, избрани от тях и адаптирани за тях; подчертава, че правото на информация не трябва да се бърка с идеята за необходимостта от активно търсене на достъп до права (прехвърляне на отговорността за реализирането на правата към нуждаещите се лица), тъй като държавите членки трябва да поемат отговорността да достигнат до всички лица с увреждания и да им осигурят и гарантират правата, установени със закон или международна конвенция;

14.  призовава за интеграцията на хората с увреждания в редовите структури на обществото на всички равнища, включително в областта на здравеопазването, образованието и заетостта, като се има предвид, че продължаващото и повсеместно използване на специални структури или услуги води до сегрегация и намалява равните възможности;

15.  признава, че е необходимо хората с увреждания да имат достъп до безопасни пространства, например под формата на клубове и асоциации;

16.  призовава ЕС да премахне пречките пред правото на гласуване за хората с увреждания, особено за европейските избори през 2019 г.;

17.  настоятелно призовава държавите членки да прилагат принципа на равно заплащане за еднакъв труд, да се борят срещу дискриминацията в заплащането и да гарантират равенство между жените и мъжете, включително по отношение на хората с увреждания;

Достъпност

18.  призовава държавите членки и Комисията да прилагат политики, които насърчават достъпността като важна стъпка към приобщаване и задължително условие за интеграцията и участието на хората с увреждания; подчертава също така значението на зачитането на принципите на равно третиране и равни възможности по отношение на достъпността и мобилността;

19.  настоява, че е необходимо държавите членки да предприемат мерки, по-специално в областта на здравеопазването, образованието, транспорта, градоустройството и жилищното настаняване;

20.  изразява дълбока загриженост, че на жените и момичетата с увреждания прекалено често е отказван достъп до услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права; счита за тревожен факта, че на момичетата и жените с увреждания е отказвано информирано съгласие относно употребата на контрацептивни средства и че те също така дори са изложени на риск от принудителна стерилизация; призовава държавите членки да приложат законодателни мерки, които да гарантират физическата неприкосновеност, свободата на избор и самоопределянето по отношение на сексуалния и репродуктивния живот на момичетата и жените с увреждания;

21.  изразява загриженост, че малко на брой държави разполагат с разпоредби, които гарантират правото на хората с увреждания на достъп до правно признаване на пола; отбелязва, че правното признаване на пола, дори когато е позволено, може да бъде недостъпно за жените и момичетата под законно настойничество или попечителство; отбелязва, че задължителната психиатрична оценка с цел получаване на достъп до правно признаване на пола възпрепятства достъпа на жените и момичетата с психични здравословни проблеми; призовава държавите членки да приемат законодателство за правното признаване на пола въз основа на самоопределяне и като се вземат предвид потребностите, свързани с достъпността за хората с увреждания;

22.  по отношение на транспорта, посочва необходимостта държавите членки да разработят политики в областта на обществения транспорт, които улесняват мобилността на хората с увреждания, успоредно с премахването на архитектурните препятствия; призовава Съвета и Комисията да предоставят необходимите средства на ЕС с цел подпомагане на разработването на такива политики;

Трудови отношения и отношения на работното място с цел качествена заетост и справедливо съвместяване на професионалния и личния живот

23.  призовава държавите членки да разработят политики, които насърчават интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда; счита, че тези политики следва да насърчават достъпа до заетост като условие за социално приобщаване, което насърчава равните възможности;

24.  призовава държавите членки да гарантират специфични форми на регламентиране на труда, които разглеждат и включват специфичните потребности на хората с увреждания, особено по отношение на регламентирането на работното време; подчертава, че е необходимо да се определи специфично трудово законодателство, което отчита потребностите на жените с увреждания във връзка с бременността и майчинството, като осигурява оставане на пазара на труда и гарантира трудова защита;

25.  призовава държавите членки да направят оценка на необходимостта от мерки, които да гарантират, че прилагането на отпуск по майчинство, бащинство и родителски отпуск и гъвкаво работно време е съобразено с различните потребности във връзка с раждането на повече от едно дете, преждевременното раждане, осиновителите, съродителите, родителите с увреждания, родителите с психични здравословни проблеми и родителите на деца с увреждания, хронично заболяване или психични здравословни проблеми;

26.  призовава за насърчаване на правото на здравеопазване и рехабилитация и за политики, които целят предотвратяване и преодоляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания сред хората с увреждания;

27.  призовава Комисията да предостави на държавите членки експертни познания относно начините за справяне с комбинираната дискриминация;

28.  призовава Комисията да подкрепя и насърчава държавите членки в борбата с дискриминацията, основана на съчетанието на полова идентичност, изразяване на половата принадлежност, сексуална ориентация, полови белези и увреждане, посредством обучение за многообразието и работа с работодатели по мерките на работното място, например насърчаване на анонимни процедури за наемане на работа;

Образование

29.  призовава държавите членки, когато осигуряват грижи за деца в предучилищна възраст, да поставят акцент не само върху достъпността, но също така и върху качеството и приемливата цена на тези грижи, особено за децата с увреждания, като същевременно отчитат потребностите на родителите с увреждания; призовава също така държавите членки да подобрят публичните инвестиции в образованието и грижите в ранна детска възраст за тези групи хора;

30.  подчертава необходимостта от интеграция на жените с увреждания в рамките на общите образователни и професионални системи;

31.  подчертава, че по-високият стандарт и качество на образованието и обучението ще доведат до по-голямо овластяване на жените с увреждания, тъй като образованието е един от инструментите, които оказват най-силно влияние върху напредъка на обществото, предоставяйки знанията и ценностите, необходими за постигането на по-високи равнища на благосъстояние и икономическо и личностно израстване; подчертава специалното значение на качественото образование и обучение за хората с увреждания;

32.  призовава държавите членки да осигурят ефективни равни възможности за достъп до образование, като гарантират ефективната интеграция на децата и младите хора с увреждания в образователните си системи на всички равнища; призовава за оказване на подкрепа за специалните образователни потребности и образователните материали чрез приобщаващи училища с цел да се гарантира равен достъп, но също така и успех, в образователната система;

33.  призовава държавите членки да инвестират във висококачествено образование за деца и възрастни с увреждания като част от общото образование, улеснявайки по този начин достъпа, особено сред най-необлагодетелстваните групи от населението;

34.  призовава за образователни политики, които целят премахването на множеството пречки, които продължават да съществуват за хората с увреждания; настоятелно призовава държавите членки да осигурят, в рамките на своите общообразователни институции, физическите и/или педагогическите условия, които позволяват на хората с увреждания да ги посещават; поради това подчертава, че е необходимо да се увеличи броят на учителите, придружаващи децата с увреждания;

35.  призовава държавите членки да разработят стратегии за борба с малтретирането и тормоза, включително в образователния контекст и онлайн, срещу деца и младежи въз основа на увреждане, полова идентичност или изразяване на половата принадлежност, сексуална ориентация, миграционен статут, класа, възраст, религия или етническа принадлежност;

36.  припомня, че е важно да се вземат предвид потребностите на жените и момичетата с увреждания при разработването и изпълнението на програми и инициативи на ЕС, по-специално в областта на образованието, мобилността и младежките дейности, както и да се предприемат всички съответни действия, за да се гарантира по-нататъшното им участие в тези възможности;

Здравеопазване

37.  счита, че жените и момичетата с увреждания трябва да имат пълен достъп до медицински и стоматологични грижи, които отговарят на техните специфични нужди, в области като гинекологичните консултации, медицинските прегледи, сексуалното и репродуктивното здраве, семейното планиране и адаптираната подкрепа по време на бременността, както и специфичните за транссексуалните лица здравни грижи; настоятелно призовава държавите членки да осигурят публични инвестиции в тази област и да се уверят, че тяхното национално обществено здравеопазване включва подходящ достъп до тези услуги;

38.  подчертава, че жените и момичетата с увреждания трябва да получават цялата съответна информация, която им позволява да вземат свободно решения за здравето си; подчертава, че е важно държавите членки да предприемат всички необходими мерки за борба с принудителната стерилизация;

39.  призовава Комисията да въведе цели за услугите за грижи за хората с увреждания, подобно на целите от Барселона, с инструменти за мониторинг, които измерват качеството, достъпността и финансовата приемливост на тези услуги;

40.  призовава ЕС и държавите членки да предприемат всички мерки, за да гарантират, че жените и момичетата с увреждания имат равен достъп както до специфични за уврежданията здравни грижи, така и до общи услуги;

41.  призовава Комисията да предостави на държавите членки експертни познания относно начините за справяне с комбинираната дискриминация;

Насилие, основано на пола

42.  приветства решението на Съвета ЕС да подпише Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) като важна стъпка в борбата с насилието срещу жените и момичетата с увреждания; призовава ЕС да ратифицира бързо Конвенцията от Истанбул и настоятелно призовава онези държави членки, които все още не са я ратифицирали, да направят това; насърчава Съвета да пристъпи възможно най-скоро към приключване на присъединяването на ЕС;

43.  подчертава със загриженост, че за жените и момичетата с увреждания съществува по-голяма вероятност да станат жертви на основано на пола насилие, и по-специално домашно насилие и сексуална експлоатация; посочва, че това се отнася и за насилствената стерилизация и принудителните аборти; призовава държавите членки да предприемат подходящи мерки и да предоставят висококачествени, достъпни и съобразени с нуждите услуги, за да се сложи край на насилието срещу жени и деца и да се окаже подкрепа на жертвите на насилие, като осигурят служители, обучени да предоставят специализирани консултации, както и подходяща правна защита и подкрепа;

44.  насърчава държавите членки да предоставят на всички специалисти в областта на здравеопазването и образованието подходящо обучение за превенция на дискриминацията и насилието срещу жени и момичета с увреждания;

45.  припомня своя призив към Комисията да представи всеобхватна европейска стратегия за борба с насилието срещу жени, с предложение за законодателен акт за предотвратяване и борба срещу основаното на пола насилие, като се обръща специално внимание на жените и момичетата с увреждания; също така призовава за създаването на обсерватория на ЕС за насилието, основано на пола;

46.  призовава за конкретни мерки на политиките за справяне с насилието и малтретирането, засягащи хората с увреждания и затруднения при учене, по-специално жените и момичетата, включително онлайн сплашване, малтретиране и тормоз, както и насилие в ситуации на полагане на формални и неформални грижи;

Цифрово и медийно приобщаване

47.  подчертава, че трябва да бъдат положени още усилия за преодоляване на стереотипите и предразсъдъците по отношение на уврежданията и че е необходимо жените и момичетата с увреждания да бъдат в по-голяма степен представени в медиите, с цел да бъдат променени преобладаващите социални норми на изключване; призовава Комисията и държавите членки да насърчават равенството между половете в медийните организации, представителните органи и институциите за обучение, особено в техните управителни съвети, да инвестират в инициативи за осведомяване на обществеността, както и да наблюдават и следят отблизо постигнатия напредък;

48.  призовава Комисията и държавите членки да разработят програми и услуги за жените с увреждания, фокусирайки се върху тяхното цифрово приобщаване и подчертавайки огромния потенциал на цифровизацията за жените с увреждания;

49.  подчертава необходимостта да се увеличи достъпността на медийните услуги, като се осигурят напълно достъпни интернет услуги, които отговарят на най-високите стандарти за високи постижения, адаптирани към хората с увреждания;

50.  призовава държавите членки да насърчат излъчващите оператори да ангажират в пълна степен жените с увреждания като участници и водещи във всякакви видове радио- и телевизионни медии;

Законодателство и прилагане

51.  изразява съжаление, че прилаганата понастоящем Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. не успя да насърчи приемането на ефективни законодателни актове, мерки и политики за преодоляване на сегрегацията и отхвърлянето на жените с увреждания от пазара на труда, политическия живот, училищата и средата в учебните заведения;

52.  призовава Комисията и държавите членки да въведат политики, които да позволяват и насърчават участието на жените и момичетата с увреждания в обществения, социалния, културния, икономическия и политическия живот, по-конкретно посредством намаляване на пречките пред мобилността и насърчаване на жените с увреждания да сформират и да се присъединяват към организации и мрежи, както и чрез програми за обучение и наставничество;

53.  призовава ЕС и държавите членки да разработят позитивни мерки за жените с увреждания с цел насърчаване на обучението, намирането на работа, достъпа до заетост, задържането на работа, равните възможности за професионално развитие, адаптирането на работното място и равновесието между професионалния и личния живот;

54.  призовава Комисията да разработи позитивни мерки за насърчаване на правата на жените и момичетата с увреждания, да създаде механизъм за наблюдение на напредъка и да финансира събирането на данни и изследванията относно жените и момичетата с увреждания в съответствие с принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания;

55.  призовава Комисията да представи предложение за Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2020—2030 г., което изцяло да включва разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания в бъдещото законодателство, политики и програми на ЕС и което да бъде в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето и Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г., така че да се гарантира, че жените и момичетата с увреждания могат да се ползват напълно от своите права като всички останали хора;

56.  призовава ЕС и неговите държави членки да заложат стандартите на Конвенцията за правата на хората с увреждания в своите правни и политически рамки, за да се гарантира, че основаният на правата на човека подход към уврежданията намира пълно отражение при изготвянето на законите и политиките;

57.  подчертава, че с жените и момичетата с увреждания следва да се провеждат тесни консултации чрез представляващите ги организации и че те следва да участват активно в разработването и прилагането на законодателството и политиките за гарантиране на недискриминация и равни възможности, както и в наблюдението на тяхната ефективност; призовава за истински структуриран диалог между ЕС и организациите, представляващи хората с увреждания, при изготвянето на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2020—2030 г.;

58.  подчертава, че организациите на хората с увреждания трябва да участват в подготовката, изпълнението и последващата оценка на проектите, предприети в рамките на политиката на сближаване на ЕС;

Финансиране

59.  призовава Комисията и държавите членки да оптимизират структурните фондове на ЕС, включително Европейския социален фонд, с цел да се насърчи достъпността и недискриминацията на жените с увреждания, както и да се повиши видимостта на възможностите за финансиране, например за започване на стопанска дейност и за подпомагане на предприемачеството като цяло;

o
o   o

60.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

(1) ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35.
(2) ОВ С 364, 18.12.2000 г., стр. 1.
(3) OВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
(4) OВ C 137 E, 27.5.2010 г., стр. 68.

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност