Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0547/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0547/2018

Συζήτηση :

PV 29/11/2018 - 5
CRE 29/11/2018 - 5

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.19
CRE 29/11/2018 - 8.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0484

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 182kWORD 65k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες
Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες
P8_TA(2018)0484B8-0547/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (2018/2685(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UN CRPD), και τη θέση της σε ισχύ στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD)(1), ιδίως το άρθρο 6 που αφορά τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW, 1979) και το προαιρετικό της πρωτόκολλο (1999),

–  έχοντας υπόψη τον Κοινοτικό Χάρτη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10, 19 και 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με οδηγία του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426), και τη σχετική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009(4),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τίτλο «Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability» (Δημιουργία διακρίσεων λόγω της επικάλυψης φύλου και αναπηρίας),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με τίτλο «Poverty, gender and intersecting inequalities in the EU» (Φτώχεια, φύλο και επικαλυπτόμενες ανισότητες στην ΕΕ), ιδίως το κεφάλαιο 8 με τίτλο «Φύλο και αναπηρία»,

–  έχοντας υπόψη τον δείκτη ισότητας των φύλων του EIGE για το 2017,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (O-000117/2018 – B8‑0418/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ ζουν περισσότερα από 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους έχει στην οικογένειά του ένα μέλος με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ υπάρχουν κατά προσέγγιση 46 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια με αναπηρίες, που συνιστούν περίπου το 16 % του συνολικού γυναικείου πληθυσμού της και αντιπροσωπεύουν το 60 % του συνολικού πληθυσμού των ατόμων με αναπηρίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λέξη «αναπηρία» καλύπτει ευρύ φάσμα προσωρινών, βραχυχρόνιων ή μακροχρόνιων προσωπικών καταστάσεων που απαιτούν προσαρμοσμένες πολιτικές απαντήσεις και περιλαμβάνουν ζητήματα ψυχικής υγείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές μεταβολές και η γήρανση του πληθυσμού σημαίνουν ότι περισσότερα άτομα θα αποκτήσουν αναπηρίες αργότερα στη ζωή τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται σε καθημερινή βάση αποστέρηση από τα άτομα με αναπηρίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ως αποτέλεσμα των δυσκολιών πρόσβασης σε αμειβόμενη απασχόληση και στα συναφή με αυτή δικαιώματα, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρίες είναι ανεπαρκής σε σχέση με την κατάρτιση που απαιτείται και μπορεί να επιτευχθεί ώστε να καταστεί δυνατή η απόκτηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την ένταξη στην επαγγελματική ζωή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 18,8 % των γυναικών με αναπηρίες απασχολούνται στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 45 % των γυναικών με αναπηρίες σε ηλικία εργασίας (δηλ. 20-64 ετών) είναι ανενεργές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 35 %·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75 % των ατόμων με βαριές αναπηρίες δεν έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει πλήρως στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, και ότι οι γυναίκες με αναπηρίες έχουν από δύο έως πέντε φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πέσουν θύματα βίας σε σχέση με τις γυναίκες χωρίς αναπηρίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 34 % των γυναικών με πρόβλημα υγείας ή αναπηρία έχουν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία από σύντροφο στη διάρκεια της ζωής τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στείρωση των γυναικών με αναπηρίες χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή τους είναι μια διαδεδομένη μορφή βίας, ιδίως σε βάρος μελών εθνοτικών μειονοτήτων όπως οι γυναίκες Ρομά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη προβολής των ατόμων με αναπηρίες στη δημόσια ζωή και στα μέσα επικοινωνίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου τα δύο τρίτα των φροντιστών στην Ευρώπη είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80 % της φροντίδας στην ΕΕ παρέχεται από μη αμειβόμενους άτυπους φροντιστές, το 75 % των οποίων είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική αξία της μη αμειβόμενης άτυπης φροντίδας στην Ένωση ως ποσοστό του συνολικού κόστους της τυπικής μακροπρόθεσμης παροχής φροντίδας εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 50 % και 90 %·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική και οικονομική συμμετοχή των γυναικών με αναπηρίες είναι ουσιώδης για την επιτυχία της συνολικής οικονομικής και κοινωνικής στρατηγικής της Ευρώπης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρίες αντιμετωπίζουν συχνά πολλαπλές μορφές διακρίσεων λόγω, μεταξύ άλλων παραγόντων, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των φτωχών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρίες, ιδίως δε οι γυναίκες με αναπηρίες, έχουν χαμηλότερα εισοδήματα και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαιωνίζονται οι καταστάσεις φτώχειας και αποκλεισμού όταν η κοινωνική προστασία είναι καταφανώς ανεπαρκής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των εργαζόμενων γυναικών με αναπηρίες έχει επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου σε σύγκριση με εκείνη των ανδρών (το ποσοστό των εργαζόμενων γυναικών που αντιμετωπίζουν φτώχεια ήταν 10 % το 2007 και 12 % το 2014)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις προσφέρουν αθρόες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, ιδίως για τις γυναίκες με αναπηρίες, καθώς το εργατικό δυναμικό σε παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο ψηφιακά εργαλεία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στα κέντρα υγείας, τη νοσοκομειακή περίθαλψη, τα προϊόντα στήριξης, τα φάρμακα και τις βασικές θεραπείες για την παρακολούθηση και την αποκατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα κινητικότητας, είτε λόγω των αρχιτεκτονικών εμποδίων που παρακωλύουν την κυκλοφορία στους δημόσιους χώρους και τους δρόμους, είτε λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στις δημόσιες και συλλογικές μεταφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην επικοινωνία (όπως η έλλειψη διερμηνέων νοηματικής γλώσσας στις δημόσιες υπηρεσίες και η κακή πρόσβαση των κωφών στην τηλεόραση), τα οποία περιορίζουν και εμποδίζουν την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και πληροφορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη, η προστασία, η επικοινωνία και η παροχή υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, όπως εκείνες που συνδέονται με την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, τη βία κατά των γυναικών, τη φροντίδα των παιδιών και τη μητρότητα, θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμες σε όλες τις γλώσσες, τις μορφές και τους μορφότυπους από όλες τις γυναίκες, ιδίως δε από τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, στην πολιτική και δημόσια ζωή, όπου συχνά υποεκπροσωπούνται, θα παραμείνει ευσεβής πόθος, ιδίως για τις γυναίκες, εάν δεν αντιμετωπιστεί δεόντως το ζήτημα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πολυάριθμες διεθνείς συμβάσεις και διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και την τρέχουσα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες, τα εν λόγω άτομα εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολιτών και τα κοινωνικά τους δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στην ψυχαγωγία και η ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή δεν είναι εγγυημένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υποτιμάται η αξία των επαγγελματιών που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι προαναφερθείσες συμβάσεις και διατάξεις παρακάμπτονται συστηματικά και ότι, ταυτόχρονα, συνεχίζεται η αποστέρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ατόμων με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες εξακολουθούν να βρίσκονται στο περιθώριο της λήψης αποφάσεων και της προόδου στην εξίσωση των φύλων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων δεν ενσωματώθηκε οριζόντια στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες 2010-2020·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 21 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν ρητά τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και ζητούν την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση μεταχείριση μπορεί να διασφαλιστεί με την εφαρμογή θετικών μέτρων και πολιτικών για τις γυναίκες με αναπηρίες και τις μητέρες παιδιών με αναπηρίες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες για την περίοδο μετά το 2020 θα συμβάλει σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της εξάλειψης των διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηνιαίος μισθός των ανδρών με αναπηρίες είναι υψηλότερος από τον μισθό των γυναικών με αναπηρίες, ενώ οι μισθοί αμφοτέρων είναι εν γένει χαμηλότεροι από τους μισθούς άλλων εργαζομένων, στο πλαίσιο μιας πραγματικότητας όπου εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή αγορά εργασίας είναι ασταθής και επισφαλής, και ότι η αύξηση της ανεργίας συνεπάγεται μείωση των ευκαιριών πρόσβασης στην απασχόληση για τα άτομα με αναπηρίες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη ανθρώπινων, υλικών και παιδαγωγικών μέσων στο κρατικό σχολικό σύστημα για την κατάλληλη πλαισίωση και αποτελεσματική ένταξη των παιδιών και των νέων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης ένταξη στην κοινωνία επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της ποιοτικής απασχόλησης και της προσβάσιμης εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση όχι μόνο θεωρείται πηγή εισοδήματος, αλλά αποτελεί επίσης μηχανισμό κοινωνικής ένταξης, δεδομένου ότι δημιουργεί σύνδεση με την κοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις και το αίσθημα της συμμετοχής στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μοναδικές μορφές κακοποίησης, οι οποίες είναι δύσκολο να αναγνωριστούν, όπως η αφαίρεση ή η καταστροφή των συσκευών υποστήριξης της κινητικότητας ενός ατόμου ή η άρνηση της πρόσβασης σε σχετικούς με τις αναπηρίες πόρους εντός της κοινότητας ή/και σε επισκέψεις για υγειονομική περίθαλψη·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά καρκίνου του μαστού στις γυναίκες με αναπηρίες είναι πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά του γενικού γυναικείου πληθυσμού, λόγω έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού προσυμπτωματικού ελέγχου και διάγνωσης·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον δείκτη ισότητας των φύλων του EIGE για το 2017, κατά μέσο όρο το 13 % των γυναικών με αναπηρίες έχει ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται και το 12 % οδοντιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται, ενώ στην περίπτωση των γυναικών χωρίς αναπηρίες το 5 % έχει ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται·

Γενικές συστάσεις

1.  επαναλαμβάνει ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους σε ένα πλαίσιο ένταξης και πλήρους συμμετοχής τους στην κοινωνία· τονίζει ότι αυτό είναι δυνατό μόνο αν εφαρμοστούν ενεργές και δημόσιες πολιτικές και αν αρθούν όλοι οι φραγμοί στη συμμετοχή·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές πρόληψης, θεραπείας, αποκατάστασης και ενσωμάτωσης για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και στήριξης των οικογενειών τους, και να αναλάβουν την ευθύνη για την αποτελεσματική πραγμάτωση των δικαιωμάτων τους, χωρίς να θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων ή των κηδεμόνων· ζητεί επίσης να αναπτυχθεί μια παιδαγωγική η οποία ευαισθητοποιεί την κοινωνία ως προς το καθήκον της να σέβεται και να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τα άτομα με αναπηρίες, με στόχο την καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων τις οποίες αυτά υφίστανται·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την κύρωση της CRPD, και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών, αλλά και την τήρηση των υποχρεώσεων, που κατοχυρώνονται σε αυτήν, ειδικότερα σε τομείς όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική προστασία, η στέγαση, η κινητικότητα, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία και η συμμετοχή στον κοινωνικό και πολιτικό βίο, καθώς και των ειδικών υποχρεώσεων που ορίζονται στην CRPD για τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών με αναπηρίες·

4.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες υφίστανται διπλή διάκριση λόγω της επικάλυψης του φύλου και της αναπηρίας, και συχνά μπορεί να εκτίθενται ακόμη και σε πολλαπλές διακρίσεις που προκύπτουν από την επικάλυψη του φύλου και της αναπηρίας από τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου, την χώρα καταγωγής, την κοινωνική τάξη, το καθεστώς μετανάστη, την ηλικία, τη θρησκεία ή την εθνότητα·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν τη διάσταση των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες στη στρατηγική, τις πολιτικές και τα προγράμματά τους για την ισότητα των φύλων, τη διάσταση του φύλου στις στρατηγικές τους για τις αναπηρίες, και τη διάσταση τόσο του φύλου όσο και της αναπηρίας σε όλες τις άλλες πολιτικές·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία όσον αφορά την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρίες στις καθημερινές τους δραστηριότητες·

7.  υπογραμμίζει ότι ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξάνεται και ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η συχνότητα εμφάνισης αναπηρίας είναι μεγαλύτερη μεταξύ των γυναικών, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από αυτό το φαινόμενο λόγω του μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής τους· τονίζει ότι, ως εκ τούτου, θα υπάρξει μια αναλογική αύξηση του αριθμού των γυναικών με αναπηρίες·

8.  τονίζει ότι πρέπει να συλλέγονται δεδομένα ανά φύλο ούτως ώστε να προσδιοριστούν οι μορφές των επικαλυπτόμενων πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και όπου κρίνεται σκόπιμο·

9.  καλεί το EIGE να συνεχίσει να παρέχει αναλύσεις και εισηγήσεις σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών όσον αφορά την ειδική κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις επικαλυπτόμενες διακρίσεις·

10.  επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες με αναπηρίες συχνά αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις και κινδύνους σε χώρες και περιοχές συγκρούσεων· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη προστασίας των γυναικών με αναπηρίες στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ·

Δικαιώματα των γυναικών με αναπηρίες

11.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες με αναπηρίες απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την πρόσβαση σε ποιοτική, προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής υγειονομικής περίθαλψης για τα διεμφυλικά άτομα και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, στην απασχόληση, την κινητικότητα, την οικογενειακή ζωή, τη σωματική αυτονομία, τη σεξουαλικότητα και τον γάμο, καθώς και ότι υπάρχουν οι εγγυήσεις που διασφαλίζουν τα δικαιώματα αυτά·

12.  υπενθυμίζει ότι οι αρχές σε όλα τα επίπεδα και οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να σέβονται και να υποστηρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα, και, ως εκ τούτου, να παρέχουν τα απαραίτητα μέσα και την αναγκαία στήριξη για να μπορούν τα άτομα αυτά, ιδίως οι γυναίκες, να απολαμβάνουν την ελευθερία επιλογής και ελέγχου της ζωής τους και του τρόπου ζωής τους·

13.  τονίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους και με τις υπηρεσίες για τους πολίτες τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με απλό και ασφαλή τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων μεθόδων, μέσων και μορφοτύπων επικοινωνίας που επιλέγονται από τα άτομα αυτά και προσαρμόζονται σε αυτά· τονίζει ότι το δικαίωμα στην ενημέρωση δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ανάγκης ενεργού επιδίωξης της πρόσβασης σε δικαιώματα (μετατόπιση της ευθύνης ορθούς εφαρμογής σε όσους έχουν ανάγκη), δεδομένου ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να καλύπτουν όλα τα άτομα με αναπηρίες και να εξασφαλίζουν και να κατοχυρώνουν τα δικαιώματα που η νομοθεσία ή οι διεθνείς συμβάσεις προβλέπουν για αυτά·

14.  ζητεί την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στις τακτικές δομές της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ των οποίων η υγεία, η εκπαίδευση και η απασχόληση, λαμβανομένου υπόψη ότι η συνεχής και γενικευμένη χρήση ειδικών δομών ή υπηρεσιών οδηγεί σε διαχωρισμό και μειώνει τις ίσες ευκαιρίες·

15.  αναγνωρίζει την ανάγκη των ατόμων με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς χώρους, λ.χ. σε λέσχες και ενώσεις·

16.  καλεί την ΕΕ να άρει τα εμπόδια στο δικαίωμα ψήφου των ατόμων με αναπηρίες, ιδίως για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019·

17.  προτρέπει τα κράτη μέλη να επιβάλουν την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, να καταπολεμήσουν τις μισθολογικές διακρίσεις και να εγγυηθούν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία·

Προσβασιμότητα

18.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιβάλουν πολιτικές που προωθούν την προσβασιμότητα ως ουσιαστικό βήμα προς την ένταξη και απαραίτητη προϋπόθεση για την ενσωμάτωση και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες· τονίζει επίσης τη σημασία του σεβασμού των αρχών της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών σε σχέση με την προσβασιμότητα και την κινητικότητα·

19.  επιμένει ότι είναι αναγκαίο να λάβουν τα κράτη μέλη μέτρα ειδικά στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των μεταφορών, του πολεοδομικού σχεδιασμού και της στέγασης·

20.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι πολύ συχνά εμποδίζεται η πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα· θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες με αναπηρίες στερούνται τη δυνατότητα συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά τη χρήση αντισυλληπτικών και ότι διατρέχουν ακόμα και κίνδυνο αναγκαστικής στείρωσης· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν νομοθετικά μέτρα που διασφαλίζουν τη σωματική ακεραιότητα, την ελευθερία επιλογής και την αυτοδιάθεση των κοριτσιών και των γυναικών με αναπηρίες όσον αφορά τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική ζωή τους·

21.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι λίγες μόνο χώρες έχουν διατάξεις που διασφαλίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση στη νομική αναγνώριση του φύλου· σημειώνει ότι, ακόμα και όταν επιτρέπεται η νομική αναγνώριση του φύλου, οι γυναίκες και τα κορίτσια υπό καθεστώς νόμιμης επιτροπείας ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση σε αυτήν· σημειώνει ότι η υποχρεωτική ψυχιατρική εκτίμηση για την πρόσβαση στη νομική αναγνώριση του φύλου εμποδίζει την πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών με προβλήματα ψυχικής υγείας· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση του φύλου με βάση την αυτοδιάθεση και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες·

22.  επισημαίνει, όσον αφορά τις μεταφορές, ότι είναι αναγκαίο να αναπτύξουν τα κράτη μέλη πολιτικές δημόσιων μεταφορών που διευκολύνουν την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρίες, και παράλληλα αίρουν τα αρχιτεκτονικά εμπόδια· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διαθέσουν τα απαραίτητα κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη της ανάπτυξης τέτοιων πολιτικών·

Σχέσεις εργασίας και σχέσεις στον χώρο εργασίας με σκοπό την ποιοτική απασχόληση και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής

23.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές που προωθούν την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας· θεωρεί ότι οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να ενθαρρύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση ως προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη, προωθώντας τις ίσες ευκαιρίες·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ειδικές εργασιακές ρυθμίσεις που θα καλύπτουν και θα ενσωματώνουν τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, ιδίως όσον αφορά τη ρύθμιση των ωρών εργασίας· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ειδική εργατική νομοθεσία που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των γυναικών με αναπηρίες όσον αφορά την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, και διασφαλίζει την παραμονή τους στην αγορά εργασίας και την προστασία των εργαζομένων·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την ανάγκη για ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν ότι η εφαρμογή της άδειας μητρότητας, της άδειας πατρότητας και της γονικής άδειας, καθώς και του ευέλικτου ωραρίου εργασίας, προσαρμόζονται στις διάφορες ανάγκες που σχετίζονται με τις πολλαπλές γεννήσεις, τις πρόωρες γεννήσεις, τους θετούς γονείς, τους συνασκούντες τη γονική μέριμνα, τους γονείς με αναπηρίες, τους γονείς με προβλήματα ψυχικής υγείας, και τους γονείς παιδιού με αναπηρία, χρόνια ασθένεια ή πρόβλημα ψυχικής υγείας·

26.  ζητεί να προαχθεί το δικαίωμα στην υγεία και την αποκατάσταση και να εφαρμοστούν πολιτικές που αποσκοπούν στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και στην αποκατάσταση από αυτά, για τα άτομα με αναπηρίες·

27.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη εμπειρογνωσία σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των επικαλυπτόμενων διακρίσεων·

28.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω επικάλυψης της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, των χαρακτηριστικών φύλου και της αναπηρίας, μέσω της κατάρτισης σχετικά με τη διαφορετικότητα και της συνεργασίας με εργοδότες όσον αφορά μέτρα στον χώρο εργασίας, π.χ. προώθηση ανώνυμων διαδικασιών πρόσληψης·

Εκπαίδευση

29.  καλεί τα κράτη μέλη, κατά την παροχή φροντίδας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, να δίνουν έμφαση όχι μόνο στην προσβασιμότητα, αλλά και στην ποιότητα και την οικονομική προσιτότητα της εν λόγω φροντίδας, ιδίως όσον αφορά παιδιά με αναπηρίες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των γονέων με αναπηρίες· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις δημόσιες επενδύσεις στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα για τις εν λόγω ομάδες ατόμων·

30.  τονίζει τη σημασία της ένταξης γυναικών με αναπηρίες στα γενικά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά συστήματα·

31.  τονίζει ότι η αύξηση του επιπέδου και της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη χειραφέτηση των γυναικών με αναπηρίες, δεδομένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα εργαλεία που επηρεάζουν περισσότερο την πρόοδο της κοινωνίας, παρέχοντας τις γνώσεις και τις αξίες που απαιτούνται για να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας και οικονομικής και προσωπικής ανάπτυξης· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα άτομα με αναπηρίες·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν πραγματικές ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική ένταξη των παιδιών και των νέων με αναπηρίες στα εκπαιδευτικά τους συστήματα σε όλα τα επίπεδα· ζητεί να καλύπτονται οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να παρέχεται ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, με τη στήριξη σχολείων χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση, αλλά και η επιτυχία, στο εκπαιδευτικό σύστημα·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για τα παιδιά και τους ενηλίκους με αναπηρίες στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση, ιδίως μεταξύ των πλέον μειονεκτούντων τμημάτων του πληθυσμού·

34.  ζητεί να εφαρμοστούν εκπαιδευτικές πολιτικές που αποσκοπούν στην άρση των πολυάριθμων εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες· προτρέπει τα κράτη μέλη να επιτύχουν, στο πλαίσιο των ιδρυμάτων γενικής εκπαίδευσης, τις φυσικές ή/και παιδαγωγικές συνθήκες που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες να εντάσσονται σε αυτά· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που συνοδεύουν τα παιδιά με αναπηρίες·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές για την καταπολέμηση του εκφοβισμού και της παρενόχλησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και στο διαδίκτυο, κατά παιδιών και νέων λόγω αναπηρίας, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, καθεστώτος μετανάστη, κοινωνικής τάξης, ηλικίας, θρησκείας ή εθνότητας·

36.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της ΕΕ, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, της κινητικότητας και των δράσεων για τη νεολαία, και να αναληφθούν όλες οι σχετικές δράσεις για να εξασφαλιστεί περαιτέρω η συμμετοχή τους σε αυτές τις ευκαιρίες·

Υγεία

37.  θεωρεί ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στην ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, σε τομείς όπως η γυναικολογική φροντίδα, οι ιατρικές εξετάσεις, η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ο οικογενειακός προγραμματισμός και η ειδική στήριξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και στην ειδική υγειονομική περίθαλψη για διεμφυλικά άτομα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν δημόσιες επενδύσεις στον τομέα αυτόν και να μεριμνήσουν ώστε το εθνικό τους σύστημα υγειονομικής περίθαλψης να περιλαμβάνει κατάλληλη πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες·

38.  τονίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες πρέπει να λαμβάνουν όλες τις κατάλληλες πληροφορίες που τους επιτρέπουν να λαμβάνουν ελεύθερα αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους· τονίζει ότι είναι σημαντικό να λάβουν τα κράτη μέλη όλα τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της αναγκαστικής στείρωσης·

39.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει στόχους για τις υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα με αναπηρίες, στο ίδιο πλαίσιο με τους στόχους της Βαρκελώνης, με εργαλεία παρακολούθησης για τη μέτρηση της ποιότητας, της προσβασιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των υπηρεσιών αυτών·

40.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες έχουν ίση πρόσβαση τόσο σε ειδική υγειονομική περίθαλψη για τους αναπήρους όσο και στις γενικές υπηρεσίες·

41.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη εμπειρογνωσία σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των επικαλυπτόμενων διακρίσεων·

Έμφυλη βία

42.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να υπογράψει η ΕΕ τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) ως περαιτέρω βήμα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες· καλεί την ΕΕ να κυρώσει αμελλητί τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και προτρέπει τα κράτη μέλη που ακόμη δεν την έχουν κυρώσει να το πράξουν· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να ολοκληρώσει την προσχώρηση της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν·

43.  υπογραμμίζει με ανησυχία ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα έμφυλης βίας, ιδίως δε ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης· επισημαίνει ότι αυτό αφορά επίσης την αναγκαστική στείρωση και την εξαναγκαστική διακοπή κυήσεως· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα και να παρέχουν ποιοτικές, προσβάσιμες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, και να υποστηρίξουν τα θύματα της βίας μέσω της κατάρτισης του προσωπικού για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών καθώς και κατάλληλης νομικής προστασίας και στήριξης·

44.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν σε όλους τους επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης κατάλληλη κατάρτιση για την πρόληψη των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες·

45.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, με πρόταση νομοθετικής πράξης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες· ζητεί επίσης τη δημιουργία παρατηρητηρίου της ΕΕ για την έμφυλη βία·

46.  ζητεί ειδικά μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση της βίας και της κακοποίησης που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες, και ιδίως οι γυναίκες και τα κορίτσια, συμπεριλαμβανομένων του εκφοβισμού εντός και εκτός του διαδικτύου, της παρενόχλησης, καθώς και της βίας σε περιβάλλοντα τυπικής και άτυπης φροντίδας·

Ένταξη στην ψηφιακή τεχνολογία και στα μέσα ενημέρωσης

47.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων σχετικά με την αναπηρία, και ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες πρέπει να προβάλλονται περισσότερο στα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να αλλάξουν οι επικρατούσες κοινωνικές πρακτικές αποκλεισμού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στους οργανισμούς των μέσων ενημέρωσης, τους φορείς εκπροσώπησης και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδίως στα διοικητικά τους συμβούλια, και να επενδύσουν σε πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και να παρακολουθούν στενά την πρόοδο που σημειώνεται και να δίδουν την κατάλληλη συνέχεια·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα και υπηρεσίες για γυναίκες με αναπηρίες, εστιάζοντας στην ψηφιακή ένταξή τους και τονίζοντας τις τεράστιες δυνατότητες της ψηφιοποίησης για τις γυναίκες με αναπηρίες·

49.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας, με πλήρως προσβάσιμες υπηρεσίες διαδικτύου που θα πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα αριστείας, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στα άτομα με αναπηρίες·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να παρέχουν στις γυναίκες με αναπηρίες τη δυνατότητα ενεργού παρουσίας τους στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα κάθε είδους ως συμμετέχουσες και παρουσιάστριες·

Νομοθεσία και εφαρμογή

51.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ισχύουσα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες 2010-2020 δεν οδήγησε στην έγκριση αποτελεσματικών νομοθετικών πράξεων, μέτρων και πολιτικών για την αντιμετώπιση του διαχωρισμού και της απόρριψης των γυναικών με αναπηρίες από την αγορά εργασίας, την πολιτική ζωή, τα σχολεία και τα μαθησιακά περιβάλλοντα·

52.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές που θα επιτρέπουν και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες στον δημόσιο, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό και πολιτικό βίο, ιδίως με τη μείωση των φραγμών στην κινητικότητα και με την ενθάρρυνση των γυναικών με αναπηρίες να συγκροτούν και να προσχωρούν σε οργανώσεις και δίκτυα, καθώς και μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και καθοδήγησης·

53.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν θετικές δράσεις για τις γυναίκες με αναπηρίες, προκειμένου να προαχθεί η κατάρτιση, η τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, η πρόσβαση στην απασχόληση, η διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ισότητα στη σταδιοδρομία, η προσαρμογή στον χώρο εργασίας και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

54.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει θετικές δράσεις για να προωθήσει τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες, να συγκροτήσει μηχανισμό για την παρακολούθηση της προόδου και να χρηματοδοτήσει τη συλλογή δεδομένων και την έρευνα σχετικά με τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες, σύμφωνα με τις αρχές της CRPD.

55.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες 2020-2030, η οποία θα ενσωματώνει πλήρως τις διατάξεις της CRPD στη μελλοντική νομοθεσία, τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ και θα συνάδει με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και με τη στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες θα μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους όπως κάθε άλλο πρόσωπο·

56.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να κατοχυρώσουν τα πρότυπα της CRPD στα νομικά και πολιτικά πλαίσιά τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η προσέγγιση της αναπηρίας με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτυπώνεται πλήρως στη νομοθεσία και τη χάραξη πολιτικής·

57.  υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, θα πρέπει να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις και να δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών για τη διασφάλιση της μη διακριτικής μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών, καθώς και στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους· ζητεί να αναπτυχθεί ουσιαστικός διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ της ΕΕ και των οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες για την εκπόνηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρίες 2020-2030·

58.  τονίζει ότι οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες πρέπει να συμμετέχουν στην εκπόνηση, την εκτέλεση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση των σχεδίων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ·

Χρηματοδότηση

59.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου να προωθήσουν την προσβασιμότητα και τη μη εισαγωγή διακρίσεων για τις γυναίκες με αναπηρίες, και να αυξήσουν την προβολή των ευκαιριών χρηματοδότησης, π.χ. για νεοφυείς επιχειρήσεις και για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας εν γένει·

o
o   o

60.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35.
(2) ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(4) ΕΕ C 137 E της 27.5.2010, σ. 68.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου