Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0209(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0397/2018

Внесени текстове :

A8-0397/2018

Разисквания :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Обяснение на вота
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Приети текстове :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Приети текстове
PDF 334kWORD 127k
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург
Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I
P8_TA(2018)0487A8-0397/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 11 декември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета6, е последната от редица програми на Съюза в продължение на 25 години, които подкрепят прилагането на законодателството в областта на околната среда и климата, както и приоритетите на политиките. В неотдавна извършения междинен преглед тя бе оценена положително, като се посочи, че тя е на правилен път по отношение на ефективността7, ефикасността и целесъобразността. Поради това програмата LIFE за периода 2014—2020 г. следва да бъде продължена с определени промени, набелязани в междинния преглед и последващите оценки. Следователно за периода, започващ от 2021 г., следва да се изготви програма за околната среда и действията по климата (LIFE) („програмата“).
(2)  Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) за периода 2014 – 2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета6, е последната от редица програми на Съюза в продължение на 25 години, които подкрепят прилагането на законодателството в областта на околната среда и климата, както и приоритетите на политиките. В неотдавна извършения междинен преглед7 тя бе оценена положително, като се посочи, че тя вече e във висока степен икономически ефективна и е на правилен път по отношение на общата ефективност, ефикасността и целесъобразността. Поради това програмата LIFE за периода 2014—2020 г. следва да бъде продължена с определени промени, набелязани в междинния преглед и последващите оценки. Следователно за периода, започващ от 2021 г., следва да се изготви програма за околната среда и действията по климата (LIFE) („програмата“).
_________________
_________________
6 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185);
6 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185);
7 Доклад за междинния преглед на Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) (SWD(2017)0355).
7 Доклад за междинния преглед на Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) (SWD(2017)0355).
Изменение 102
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Продължавайки постигането на целите, определени в законодателството в областта на околната среда, климата и свързаната чиста енергия, програмата следва да допринесе за прехода към чиста, кръгова, енергийноефективна, нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика, за опазването и подобряването на качеството на околната среда и за спирането и обръщането процеса на загуба на биологично разнообразие или чрез директни действия, или чрез подкрепа за интегрирането на тези цели в други политики.
(3)  Като преследва постигането на целите, определени в законодателството в областта на околната среда, климата и свързаната чиста енергия, програмата следва да допринесе в рамките на справедлива трансформация за прехода към чиста, кръгова, енергийноефективна и устойчива на изменението на климата икономика с нулеви нетни емисии, за опазването и подобряването на състоянието на околната среда и на здравето, за спирането и обръщането процеса на загуба на биологично разнообразие, включително чрез подкрепа за мрежата „Натура 2000“, ефективно управление и предприемане на мерки срещу влошаването на състоянието на екосистемите, или чрез директни действия, или чрез подкрепа за интегрирането на тези цели в други политики. Справедливата трансформация следва да бъде постигната в процес на консултации и диалог със социалните партньори и със засегнатите региони и общности. Те следва да бъдат включени, доколкото това е възможно, и в разработването и изпълнението на проектите.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Европейският съюз е поел ангажимент за разработването на всеобхватен отговор на целите за устойчиво развитие, залегнали в Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие, в които се подчертава тясната връзка между управлението на природните ресурси с цел да се гарантира тяхната дългосрочна наличност, екосистемните услуги и тяхната връзка със здравето на човека и устойчивия и приобщаващ икономически растеж. В този дух програмата следва съществено да допринесе както за икономическото развитие, така и за социалното сближаване.
(4)  Европейският съюз е поел ангажимент за разработването на всеобхватен отговор на целите за устойчиво развитие, залегнали в Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие, в които се подчертава тясната връзка между управлението на природните ресурси с цел да се гарантира тяхната дългосрочна наличност, екосистемните услуги и тяхната връзка със здравето на човека и устойчивия и приобщаващ икономически растеж. В този дух програмата следва да отразява принципите на солидарност и споделяне на отговорността, като същевременно съществено допринася както за икономическото развитие, така и за социалното сближаване.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  С цел да се насърчи устойчивото развитие, изискванията за опазване на околната среда и на климата следва да бъдат включени в определянето и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза. Поради това следва да се насърчават полезните взаимодействия и допълняемостта с други програми на Съюза за финансиране, включително чрез улесняване на финансирането на дейности, които допълват стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за опазване на природата и подпомагат внедряването и възпроизвеждането на разработените в рамките на програмата решения. Необходимо е координиране, за да се предотврати двойно финансиране. Комисията и държавите членки следва да предприемат действия, за да предотвратят административно припокриване и административна тежест за бенефициерите по проектите, произтичаща от задължения за докладване по различни финансови инструменти.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Програмата следва да допринесе за устойчивото развитие и за постигането на целите на законодателство, стратегиите, плановете и международните ангажименти на Съюза в областта на околната среда, климата и свързаната чиста енергия, по-специално на Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие8, Конвенцията за биологичното разнообразие9 и Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменението на климата10 („Парижко споразумение относно изменението на климата“).
(5)  Програмата следва да допринесе за устойчивото развитие и за постигането на международните ангажименти, свързани с целите на законодателството, стратегиите и плановете на Съюза в областта на околната среда, климата и свързаната чиста енергия, по-специално на Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие8 и нейните цели за устойчиво развитие, Конвенцията за биологичното разнообразие9, Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменението на климата10 („Парижко споразумение относно изменението на климата“), Конвенцията на ИКЕ на ООН за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда („Конвенцията от Орхус“), Конвенцията на ИКЕ на ООН за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, Базелска конвенция на ООН за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, Ротердамската конвенция на ООН относно процедурата за предварително обосновано съгласие за определени опасни химични вещества и пестициди в международната търговия, както и Стокхолмската конвенция на ООН за устойчивите органични замърсители.
_________________
_________________
8 Програма до 2030 г., резолюция, приета от ОС на ООН на 25.9.2015 г.
8 Програма до 2030 г., резолюция, приета от ОС на ООН на 25.9.2015 г.
9 93/626/ЕИО: Решение на Съвета от 25 октомври 1993 г. за сключване на Конвенцията за биологичното разнообразие (ОВ L 309, 13.12.1993 г., стр. 1).
9 93/626/ЕИО: Решение на Съвета от 25 октомври 1993 г. за сключване на Конвенцията за биологичното разнообразие (ОВ L 309, 13.12.1993 г., стр. 1).
10 ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.
10 ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.
Изменения 6 и 101
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  За да се постигнат общите цели, изпълнението на пакета за кръговата икономика11, рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г.12 ,13 ,14, законодателството на Съюза за опазване на природата15, както и на свързани политики16 ,17 ,18 ,19 ,20, е изключително важно.
(6)  За да се постигнат общите цели, изпълнението на пакета за кръговата икономика11, рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г.12,13,14, достиженията на правото на Съюза в областта на опазването 14а, 14б, 15, както и на свързани политики16,17,18,19,20,20а, е изключително важно, както и изпълнението2ба на общите програми за действие в рамките на политиката в областта на околната среда и на климата, приети в съответствие с член 192, параграф 3 от ДФЕС, като например Седмата програма за действие за околната среда20в.
_________________
_________________
11 COM(2015)0614, 2.12.2015 г.
11 COM(2015)0614, 2.12.2015 г.
12 Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г., COM(2014)0015, 22.1.2014 г.
12 Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г., COM(2014)0015, 22.1.2014 г.
13 Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата, COM(2013)0216, 16.4.2013 г.
13 Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата, COM(2013)0216, 16.4.2013 г.
14 Пакет „Чиста енергия за всички европейци“, COM(2016)0860, 30.11.2016 г.
14 Пакет „Чиста енергия за всички европейци“, COM(2016)0860, 30.11.2016 г.
14а Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
14б Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
15 План за действие за природата, хората и икономиката, COM(2017)0198, 27.4.2017 г.
15 План за действие за природата, хората и икономиката, COM(2017)0198, 27.4.2017 г.
16 Програма за чист въздух за Европа, COM(2013)0918.
16 Програма за чист въздух за Европа, COM(2013)0918.
17 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
17 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
18 Тематичната стратегия за опазване на почвите, COM(2006)0231.
18 Тематичната стратегия за опазване на почвите, COM(2006)0231.
19 Стратегия за мобилност с ниски емисии, COM(2016)0501.
19 Стратегия за мобилност с ниски емисии, COM(2016)0501.
20 План за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива съгласно член 10, параграф 6 от Директива 2014/94/ЕС, 8.11.2017 г.
20 План за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива съгласно член 10, параграф 6 от Директива 2014/94/ЕС, 8.11.2017 г.
20а Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
20б Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата.
20в Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6a)  Съюзът отдава голямо значение на дългосрочната устойчивост на резултатите от проектите по LIFE и на способността тези резултати да бъдат гарантирани и запазени след изпълнението на проекта, наред с другото чрез продължаване, възпроизвеждане и/или прехвърляне на проекта. Това предполага специални изисквания за кандидатите, както и необходимостта от гаранции на равнището на Съюза, за да се осигури, че другите финансирани от Съюза проекти не застрашават резултатите от нито един от изпълняваните проекти по LIFE.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  В съответствие с ангажиментите на Съюза в рамките на Парижкото споразумение относно изменението на климата се изисква превръщането на Съюза в енергийноефективно, нисковъглеродно и устойчиво на изменението на климата общество. Това на свой ред изисква мерки — със специален акцент върху секторите, допринасящи най-много за сегашните нива на емисиите на CO2 и замърсяването, които спомагат за изпълнението на рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и на интегрираните национални планове на държавите членки в областта на енергетиката и климата, както и за подготовката на стратегията на Съюза до средата на века и дългосрочната стратегия на Съюза в областта на климата и енергетиката. Програмата следва да включва и мерки, които допринасят за изпълнението на политиката на Съюза по адаптация към климата, за да се намали уязвимостта спрямо неблагоприятните въздействия на изменението на климата.
(7)  В съответствие с ангажиментите на Съюза в рамките на Парижкото споразумение относно изменението на климата се изисква превръщането на Съюза в устойчиво, прилагащо кръгова икономика, използващо възобновяеми източници на енергия, енергийноефективно и устойчиво на изменението на климата общество с нулеви нетни емисии. Това на свой ред изисква мерки — със специален акцент върху секторите, допринасящи най-много за сегашните нива на емисиите на парникови газове и замърсяването, които спомагат за изпълнението на рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и на интегрираните национални планове на държавите членки в областта на енергетиката и климата, както и за изпълнението на стратегията на Съюза до средата на века и дългосрочната стратегия на Съюза в областта на климата и енергетиката, в съответствие с целта за декарбонизация в Парижкото споразумение. Програмата следва да включва и мерки, които допринасят за изпълнението на политиката на Съюза по адаптация към климата, за да се намали уязвимостта спрямо неблагоприятните въздействия на изменението на климата.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Преходът към чиста енергия е съществен принос към смекчаването на изменението на климата, който има и съпътстващи ползи за околната среда. Действията за изграждане на капацитет в подкрепа на прехода към чиста енергия, финансирани до 2020 г. в рамките на „Хоризонт 2020“, следва да бъдат включени в Програмата, тъй като тяхната цел не е да финансират проекти за високи постижения и да създават иновации, а да улеснят внедряването на вече налични технологии, които да допринесат за смекчаване на последиците от изменението на климата. Включването на тези дейности за изграждане на капацитет в програмата осигурява богати възможности за полезно взаимодействие между подпрограмите и увеличава цялостната съгласуваност на финансирането от ЕС. Поради това следва да бъдат събирани и разпространявани данни за внедряването на съществуващи научноизследователски и иновационни решения, включително от програма „Хоризонт Европа“ и нейните предшественици, в проектите по програма LIFE.
(8)  Преходът към възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и енергия с почти нулево равнище на емисиите е съществен принос към смекчаването на изменението на климата, който има и съпътстващи ползи за околната среда. Действията за изграждане на капацитет в подкрепа на прехода към чиста енергия, финансирани до 2020 г. в рамките на „Хоризонт 2020“, следва да бъдат включени в Програмата, тъй като тяхната цел не е да финансират проекти за високи постижения и да създават иновации, а да улеснят внедряването на вече налични технологии за енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност, които да допринесат за смекчаване на последиците от изменението на климата. Програмата следва да включва всички заинтересовани лица и сектори, които участват в прехода към чиста енергия, като например сектора на строителството, промишлеността, транспорта и селското стопанство. Включването на тези дейности за изграждане на капацитет в програмата осигурява богати възможности за полезно взаимодействие между подпрограмите и увеличава цялостната съгласуваност на финансирането от ЕС. Поради това следва да бъдат събирани и разпространявани данни за внедряването на съществуващи научноизследователски и иновационни решения, включително от програма „Хоризонт Европа“ и нейните предшественици, в проектите по програма LIFE.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Оценките на въздействието на законодателството в областта на чистата енергия сочат, че за изпълнението на целите на Съюза в областта на енергетиката до 2030 г. ще бъдат необходими допълнителни инвестиции в размер на 177 млрд. евро годишно през периода 2021—2030 г. Най-големите празнини трябва да бъдат запълнени от инвестиции в декарбонизацията на сгради (енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в малък мащаб), където капиталът трябва да бъде насочен към силно децентрализирани проекти. Една от целите на подпрограмата за прехода към чиста енергия е да се изгради капацитет за разработване и обединяване на проекти, като по този начин се спомага и за усвояване на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и се стимулират инвестиции в чиста енергия, като се използват и финансовите инструменти, предоставени в рамките на фонда InvestEU.
(9)  Оценките на въздействието на законодателството в областта на чистата енергия сочат, че за изпълнението на целите на Съюза в областта на енергетиката до 2030 г. ще бъдат необходими допълнителни инвестиции в размер на 177 млрд. евро годишно през периода 2021—2030 г. Най-големите празнини трябва да бъдат запълнени от инвестиции в декарбонизацията на сгради (енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в малък мащаб), където капиталът трябва да бъде насочен към силно децентрализирани проекти. Една от целите на подпрограмата за прехода към чиста енергия е да се изгради капацитет за разработване и обединяване на проекти, като по този начин се спомага и за усвояване на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и се стимулират инвестиции в енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност, като се използват и финансовите инструменти, предоставени в рамките на фонда InvestEU.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9a)   Програмата LIFE е единствената програма, посветена специално на действията в областта на околната среда и климата, и поради това играе ключова роля за подкрепата на прилагането на законодателството на Съюза в тези области.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  За действие, за което е предоставен принос по програмата на Съюза, може също да бъде предоставен принос по друга програма на Съюза, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. Действия, които получават кумулативно финансиране от различни програми на Съюза, се одитират само веднъж, като се обхващат всички засегнати програми и съответните им приложими правила.
(11)  За действие, за което е предоставен принос по програмата на Съюза, може също да бъде предоставен принос по друга програма на Съюза, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. Действия, които получават кумулативно финансиране от различни програми на Съюза, следва да се одитират само веднъж, като се обхващат всички засегнати програми и съответните им приложими правила.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  От последния пакет на Съюза за преглед на изпълнението на политиките за околната среда21 става ясно, че е необходим значителен напредък, за да се ускори прилагането на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и да се засили включването на целите, свързани с околната среда и климата, в други политики. Поради това програмата следва да действа като катализатор за постигане на необходимия напредък чрез разработване, изпитване и възпроизвеждане на нови подходи; подпомагане на разработването, мониторинга и прегледа на политики; засилване на участието на заинтересованите страни; мобилизиране на инвестиции с помощта на всички инвестиционни програми на Съюза или други източници на финансиране и подпомагане на действия за преодоляване на различните пречки пред ефективното изпълнение на ключовите планове, изисквани от законодателството в областта на околната среда.
(12)  От последния пакет на Съюза за преглед на изпълнението на политиките за околната среда21 става ясно, че е необходим значителен напредък, за да се ускори прилагането на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и да се засили включването и интегрирането на целите, свързани с околната среда и климата, в други политики. Поради това програмата следва да действа като катализатор за предприемането на мерки за справяне с хоризонталните, системни предизвикателства, както и с първопричините за слабостите в изпълнението, посочени в прегледа на изпълнението на политиките за околната среда, и за постигане на необходимия напредък чрез изграждане на капацитет, разработване, изпитване и възпроизвеждане на нови подходи; подпомагане на разработването, мониторинга и прегледа на политики; подобряване на управлението в областта на околната среда, изменението на климата и свързаните с това въпроси относно прехода към чиста енергия, включително чрез засилване на участието на обществеността и на заинтересованите страни на различни равнища, изграждане на капацитет, комуникация и осведоменост; мобилизиране на инвестиции с помощта на всички инвестиционни програми на Съюза или други източници на финансиране и подпомагане на действия за преодоляване на различните пречки пред ефективното изпълнение на ключовите планове, изисквани от законодателството в областта на околната среда.
_________________
_________________
21 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда: общи предизвикателства и начини за обединяване на усилията с цел постигане на по-добри резултати (COM(2017)0063).
21 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда: общи предизвикателства и начини за обединяване на усилията с цел постигане на по-добри резултати (COM(2017)0063).
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Спирането и обръщането процеса на загуба на биологично разнообразие, включително в морските екосистеми, изисква подкрепа за разработването, изпълнението, правоприлагането и оценяването на съответното законодателство и съответната политика на Съюза, включително Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.22, Директива 92/43/ЕИО23 на Съвета и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета24 и Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета25 , по-специално чрез разширяване на базата от знания за разработване и изпълнение на политиките и чрез разработване, изпитване, демонстриране и прилагане на най-добрите практики и решения в малки мащаби или пригодени към специфичните местни, регионални или национални особености, включително интегрирани подходи за изпълнението на рамките на приоритетни действия, изготвени въз основа на Директива 92/43/ЕИО. Съюзът следва да следи за своите разходи във връзка с биологичното разнообразие, за да изпълни задълженията си за представяне на отчети съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие. Следва да бъдат изпълнени и изискванията за проследяване, съдържащи се в други законодателни актове на Съюза по темата.
(13)  Спирането и обръщането процеса на загуба на биологично разнообразие и на влошаване на състоянието на екосистемите, включително в морските и други водни екосистеми, изисква подкрепа за разработването, изпълнението, правоприлагането и оценяването на съответното законодателство и съответната политика на Съюза, включително Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.22, Директива 92/43/ЕИО23 на Съвета и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета24 и Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета25 , по-специално чрез разширяване на базата от знания за разработване и изпълнение на политиките и чрез разработване, изпитване, демонстриране и прилагане на най-добрите практики и решения, като например ефективно управление, в малки мащаби или пригодени към специфичните местни, регионални или национални особености, включително интегрирани подходи за изпълнението на рамките на приоритетни действия, изготвени въз основа на Директива 92/43/ЕИО. Съюзът и държавите членки следва да следят за своите разходи във връзка с биологичното разнообразие, за да изпълнят задълженията си за представяне на отчети съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие. Следва да бъдат изпълнени и изискванията за проследяване, съдържащи се в други законодателни актове на Съюза по темата.
_________________
_________________
22 COM(2011)0244.
22 COM(2011)0244.
23 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
23 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
24 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
24 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
25 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (OB L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).
25 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (OB L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Последните оценки, в това число междинния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и проверката за пригодност на законодателството за опазване на природата, показват, че една от основните причини за незадоволителното изпълнение на законодателството на Съюза за опазване на природата и на стратегията за биологичното разнообразие е липсата на подходящо финансиране. Основните инструменти на Съюза за финансиране, включително Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, могат съществено да допринесат за задоволяване на такива нужди. Програмата може още повече да подобри ефективността на това включване чрез стратегически проекти за опазване на природата, които са предназначени да служат за катализатор за изпълнението на законодателството и политиката на Съюза за опазване на природата и биологичното разнообразие, включително действията, определени в рамките за приоритетни действия, създадени съгласно Директива 92/43/ЕИО. Стратегическите проекти за опазване на природата следва да подкрепят програми за действие в държавите членки с цел включване на съответни цели за опазване на природата и биологичното разнообразие в други политики и програми за финансиране, като по този начин се гарантира, че за изпълнение на тези политики се мобилизират подходящите средства. Държавите членки могат да решат в рамките на своите стратегически планове за общата селскостопанска политика да използват определена част от своя дял от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за да привлекат подпомагане за действия, които допълват стратегическите проекти за опазване на природата, предвидени в настоящия регламент.
(14)  Последните оценки, в това число междинния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и проверката за пригодност на законодателството за опазване на природата, показват, че една от основните причини за незадоволителното изпълнение на законодателството на Съюза за опазване на природата и на стратегията за биологичното разнообразие е липсата на подходящо финансиране. Основните инструменти на Съюза за финансиране, включително Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, могат съществено да допринесат за задоволяване на такива нужди, с предварителното условие, че финансирането трябва да бъде допълващо. Програмата може още повече да подобри ефективността на това включване чрез стратегически проекти за опазване на природата, които са предназначени да служат за катализатор за изпълнението на законодателството и политиката на Съюза за опазване на природата и биологичното разнообразие, включително действията, определени в рамките за приоритетни действия, създадени съгласно Директива 92/43/ЕИО. Стратегическите проекти за опазване на природата следва да подкрепят програми за действие, с цел да се подпомогне включването на съответни цели за опазване на природата и биологичното разнообразие в други политики и програми за финансиране, като по този начин се гарантира, че за изпълнение на тези политики се мобилизират подходящите средства. Държавите членки могат да решат в рамките на своите стратегически планове за общата селскостопанска политика да използват определена част от своя дял от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за да привлекат подпомагане за действия, които допълват стратегическите проекти за опазване на природата, предвидени в настоящия регламент.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Доброволната схема в областта на биологичното разнообразие и екосистемните услуги в отвъдморските територии на ЕС (BEST) насърчава опазването на биологичното разнообразие, включително на морското биологично разнообразие, и устойчивото използване на екосистемните услуги, включително екосистемни подходи за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, в най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии на Съюза. BEST помогна за повишаване на осведомеността за значението, което най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии имат за околната среда, по-специално за опазването на световното биологично разнообразие. В министерските си декларации от 2017 и 2018 г. отвъдморските страни и територии изразиха задоволството си от тази схема за малка финансова помощ в подкрепа на биологичното разнообразие. Целесъобразно е да се гарантира, че програмата ще може да продължи финансирането на безвъзмездни средства в малък размер за биологичното разнообразие в най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии.
(15)  Доброволната схема в областта на биологичното разнообразие и екосистемните услуги в отвъдморските територии на ЕС (BEST) насърчава опазването на биологичното разнообразие, включително на морското биологично разнообразие, и устойчивото използване на екосистемните услуги, включително екосистемни подходи за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, в най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии на Съюза. Чрез подготвителното действие на BEST, прието през 2011 г., както и чрез последващата програма BEST 2.0 и проекта BEST RUP, BEST помогна за повишаване на осведомеността за значението, което най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии имат за околната среда и за ключовата им роля при опазването на световното биологично разнообразие. По приблизителни оценки на Комисията е необходима финансова подкрепа за проекти по места в тези територии в размер на 8 милиона EUR годишно. В министерските си декларации от 2017 и 2018 г. отвъдморските страни и територии изразиха задоволството си от тази схема за малка финансова помощ в подкрепа на биологичното разнообразие. Следователно е целесъобразно програмата да продължи да осигурява финансирането за бъзвъзмездни средства в малък размер за биологичното разнообразие, включително изграждането на капацитет и капитализирането на финансираните дейности, в най-отдалечените региони и в отвъдморските страни и територии.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Насърчаването на кръговата икономика изисква промяна в начина на мислене по отношение на проектирането, производството, потреблението и обезвреждането на материали и продукти, включително пластмаси. Програмата следва да допринесе за прехода към модел на кръгова икономика чрез финансова подкрепа, насочена към различни действащи лица (предприятия, публични органи и потребители), по-специално чрез прилагане, разработване и възпроизвеждане на най-добри технологии, практики и решения, пригодени към специфичните местни, регионални или национални особености, включително чрез интегрирани подходи за изпълнението на планове за управление на отпадъците и за тяхното предотвратяване. Чрез подпомагане на изпълнението на стратегията за пластмасите могат да се предприемат действия по-специално за решаване на проблема с морските отпадъци.
(16)  Насърчаването на кръговата икономика и на ефикасното използване на ресурсите изисква промяна в начина на мислене по отношение на проектирането, производството, потреблението и обезвреждането на материали и продукти, включително пластмаси. Програмата следва да допринесе за прехода към модел на кръгова икономика чрез финансова подкрепа, насочена към различни действащи лица (предприятия, публични органи и потребители), по-специално чрез прилагане, разработване и възпроизвеждане на най-добри технологии, практики и решения, пригодени към специфичните местни, регионални или национални особености, включително чрез интегрирани подходи за прилагане на йерархията на отпадъците и за изпълнението на планове за управление на отпадъците и за тяхното предотвратяване. Чрез подпомагане на изпълнението на стратегията за пластмасите могат да се предприемат действия по-специално за решаване на проблема с морските отпадъци.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)  Високото равнище на опазване на околната среда е от основно значение за здравето и благосъстоянието на гражданите на Съюза. Програмата следва да подпомага целта на Съюза да се произвеждат и използват химикалите по начини, които да свеждат до минимум значителните неблагоприятни ефекти върху здравето на човека и върху околната среда, и да се разработи стратегия на Съюза за нетоксична околна среда. Програмата следва също така да подпомага дейностите за улесняване на прилагането на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се постигнат нива на шума, които не пораждат значително отрицателно въздействие и опасности за човешкото здраве.
___________________
1a Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда – Декларация на Комисията в Помирителния комитет във връзка с Директивата относно оценката и управлението на шума в околната среда (OВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12).
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Дългосрочната цел на Съюза в областта на политиката за чистота на въздуха е да се постигнат равнища на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни последици и рискове за здравето на човека. Обществеността е много добре осведомена за замърсяването на въздуха, а гражданите очакват органите да предприемат действия. В Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета26 се подчертава ролята, която финансирането от Съюза може да играе за постигането на целите за чист въздух. Поради това програмата следва да подпомага проекти, включително стратегически интегрирани проекти, които имат потенциал за привличане на публични и частни средства, както и да бъдат примери за добри практики и катализатори за изпълнението на планове и законодателство за качеството на въздуха на местно, регионално, многорегионално, национално и транснационално равнище.
(17)  Дългосрочната цел на Съюза в областта на политиката за чистота на въздуха е да се постигнат равнища на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни последици и рискове за здравето на човека и за околната среда, като същевременно укрепват полезните взаимодействия между подобряването на качеството на въздуха и намаляването на емисиите на парникови газове. Обществеността е много добре осведомена за замърсяването на въздуха, а гражданите очакват органите да предприемат действия, по-специално в областите, в които населението и екосистемите са изложени на високи равнища на замърсители на въздуха. В Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета26 се подчертава ролята, която финансирането от Съюза може да играе за постигането на целите за чист въздух. Поради това програмата следва да подпомага проекти, включително стратегически интегрирани проекти, които имат потенциал за привличане на публични и частни средства, както и да бъдат примери за добри практики и катализатори за изпълнението на планове и законодателство за качеството на въздуха на местно, регионално, многорегионално, национално и транснационално равнище.
_________________
_________________
26 Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1).
26 Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1).
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Опазването и възстановяването на морската среда е една от основните цели на политиката на ЕС в областта на околната среда. Програмата следва да предоставя подкрепа за следното: управлението, опазването, възстановяването и мониторинга на биологичното разнообразие и морските екосистеми, по-специално в морските зони по „Натура 2000“, както и от защитата на видовете в съответствие с рамките за приоритетни действия, разработени съгласно Директива 92/43/ЕИО; постигането на добро екологично състояние в съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета28; насърчаването на чисти и „здрави“ морета; изпълнението на европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика с цел решаване по-специално на проблема с изгубените риболовни уреди и морските отпадъци; и насърчаването на участието на Съюза в международното управление на океаните, което е от съществено значение за постигане на целите на Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие и за осигуряване на „здрави“ океани и за бъдещите поколения. Стратегическите интегрирани проекти и стратегическите проекти за опазване на природата в рамките на програмата следва да съдържат съответни действия, целящи опазването на морската среда.
(19)  Опазването и възстановяването на водната среда е една от основните цели на политиката на ЕС в областта на околната среда. Програмата следва да предоставя подкрепа за следното: управлението, опазването, възстановяването и мониторинга на биологичното разнообразие и водните екосистеми, по-специално в морските зони по „Натура 2000“, както и от защитата на видовете в съответствие с рамките за приоритетни действия, разработени съгласно Директива 92/43/ЕИО; постигането на добро екологично състояние в съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета28; насърчаването на чисти и „здрави“ морета; изпълнението на европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика с цел решаване по-специално на проблема с изгубените риболовни уреди и морските отпадъци; и насърчаването на участието на Съюза в международното управление на океаните, което е от съществено значение за постигане на целите на Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие и за осигуряване на „здрави“ океани и за бъдещите поколения. Стратегическите интегрирани проекти и стратегическите проекти за опазване на природата в рамките на програмата следва да съдържат съответни действия, целящи опазването на водната среда.
_________________
_________________
28 Директива 2008/56/EО на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (OВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
28 Директива 2008/56/EО на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (OВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
(19a)  Настоящият природозащитен статус на обектите по „Натура 2000“ в рамките на земеделски земи е много лош, което показва, че тези зони продължават да имат нужда от защита. Настоящите плащания по ОСП за зоните по „Натура 2000“ са най-ефективното средство за запазване на биологичното разнообразие в рамките на земеделските земи. Тези плащания обаче не са достатъчни и нямат голяма стойност за природния капитал. Поради това, с цел да се стимулира екологичната защита на тези зони, плащанията по ОСП за зоните по „Натура 2000“ следва да бъдат увеличени.
_________________
1a G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer, and Y. Zinngrebe (2017 г.). Is the CAP Fit for purpose? An evidence based fitness-check assessment („Подходяща ли е ОСП, за да изпълнява своето предназначение? Оценка на проверката на пригодността, основаваща се на данни“). Leipzig, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Подобряването на управлението в областта на околната среда, изменението на климата и свързаните с това въпроси на прехода към чиста енергия изисква участието на гражданското общество чрез повишаване на осведомеността на обществеността, ангажираност на потребителите и разширяване на участието на заинтересованите страни, в това число неправителствените организации, в консултации по свързани с темата политики и тяхно осъществяване.
(20)  Подобряването на управлението в областта на околната среда, изменението на климата и свързаните с това въпроси на прехода към чиста енергия изисква участието на гражданското общество чрез повишаване на осведомеността на обществеността, включително чрез комуникационна стратегия, която да взема предвид новите медии и социалните мрежи, ангажираност на потребителите и разширяване на участието на обществеността и на заинтересованите страни на различни равнища, в това число неправителствените организации, в консултации по свързани с темата политики и тяхно осъществяване. Поради това е целесъобразно програмата да подпомага широк кръг от неправителствени организации (НПО), както и мрежи на организации с нестопанска цел, които преследват цел от общ интерес за Съюза и които развиват дейност предимно в областта на околната среда или действията във връзка с климата, като предоставят по конкурентен и прозрачен начин безвъзмездни средства за оперативни разходи, за да помагат на тези НПО, мрежи и субекти да допринасят реално за политиката на Съюза и да изграждат и укрепват капацитета си да се превърнат в по-ефикасни партньори.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  Въпреки че подобряването на управлението на всички равнища следва да бъде цел, съдържаща се във всички подпрограми на програмата, програмата следва да подпомага разработването и прилагането на хоризонталното законодателство относно управлението на околната среда, включително законодателството за прилагане на Конвенцията на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда29.
(21)  Въпреки че подобряването на управлението на всички равнища следва да бъде цел, съдържаща се във всички подпрограми на програмата, програмата следва да подпомага разработването, прилагането и гарантирането на изпълнението на достиженията на правото в областта на околната среда и климата, както и действителното постигане на съответствие с тези достижения, и по-специално на хоризонталното законодателство относно управлението на околната среда, включително законодателството за прилагане на Конвенцията на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда29 29а, както и по отношение на Комитета за преглед на съответствието с разпоредбите на Орхуската конвенция.
_________________
_________________
29 OВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4.
29 OВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4.
29a Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13);
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Програмата следва да подготвя и подкрепя пазарните участници за прехода към чиста, кръгова, енергийноефективна, нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика чрез изпробване на нови бизнес възможности, повишаване на професионалните умения, улесняване на достъпа на потребителите до устойчиви продукти и услуги, ангажиране и овластяване на влиятелни личности и изпробване на нови методи за адаптиране на съществуващите процеси и бизнес средата. За да се съдейства за по-широк пазарно проникване на устойчиво развити решения, следва да се насърчават приемането от страна на обществеността и ангажираността на потребителите.
(22)  Програмата следва да подготвя и подкрепя пазарните участници за прехода към чиста, кръгова, енергийноефективна и устойчива на изменението на климата икономика с нулеви нетни емисии чрез изпробване на нови бизнес възможности, повишаване на професионалните умения, улесняване на достъпа на потребителите до устойчиви продукти и услуги, ангажиране и овластяване на влиятелни личности и изпробване на нови методи за адаптиране на съществуващите процеси и бизнес средата. За да се съдейства за по-широк пазарно проникване на устойчиво развити решения, следва да се насърчават приемането от страна на обществеността и ангажираността на потребителите.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)
(22а)  Програмата е разработена в подкрепа на демонстрирането на техники, подходи и най-добри практики, които могат да бъдат възпроизведени и разширени. Намирането на новаторски решения ще допринесе за подобряването на екологичните показатели и на устойчивостта, по-специално за развитието на устойчиви селскостопански практики в областите, в които се извършват дейности във връзка с климата, водите, почвите, биологичното разнообразие и отпадъците. В това отношение следва да се подчертае полезното взаимодействие с други програми и политики, като например Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост и Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  На равнището на Съюза големи инвестиции в мерки в областта на околната среда и климата се финансират предимно чрез основните програми за финансиране от Съюза (включване). В своята роля на катализатор стратегическите интегрирани проекти и стратегическите проекти за опазване на природата, които трябва да бъдат разработени в рамките на програмата, следва да привлекат възможности за финансиране по тези програми за финансиране и други източници на финансиране, като например национални фондове, и да създадат полезни взаимодействия.
(23)  На равнището на Съюза големи инвестиции в мерки в областта на околната среда и климата се финансират предимно чрез основните програми за финансиране от Съюза. Ето защо е от първостепенно значение да се увеличат усилията с цел включване, да се гарантира устойчивост, биологично разнообразие и устойчивост на изменението на климата по другите програми на Съюза за финансиране и да се включат гаранции за устойчивост във всички инструменти на Съюза. Комисията следва да разполага с правомощията да приеме обща методология и да предприеме ефективни мерки, за да гарантира, че проектите по програма LIFE няма да бъдат засегнати по отрицателен начин от други програми и политики на Съюза. В своята роля на катализатор стратегическите интегрирани проекти и стратегическите проекти за опазване на природата, които трябва да бъдат разработени в рамките на програмата, следва да привлекат възможности за финансиране по тези програми за финансиране и други източници на финансиране, като например национални фондове, и да създадат полезни взаимодействия.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
(23a)  Успехът на стратегическите проекти за природата и на стратегическите интегрирани проекти зависи от тясното сътрудничество между националните, регионалните и местните органи и недържавните участници, засегнати от целите на Програмата. Поради това следва да се прилагат принципите на прозрачност и оповестяване във връзка с решенията относно разработването, изпълнението, оценката и мониторинга на проектите, по-специално в случай на интегриране или когато са включени множество източници на финансиране.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  С оглед на значението на борбата срещу изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включване на мерките в областта на климата и за постигане на общата цел 25 % от разходите на бюджета на ЕС да бъдат заделени за подпомагане на цели, свързани с климата. Очаква се действията по програмата да допринесат с 61 % от общия финансов пакет на Програмата за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата, и ще бъдат преразгледани в рамките на съответните прегледи и оценки.
(24)  С оглед на значението на координираната и амбициозна борба срещу изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включване на мерките в областта на климата и за постигане на общата цел поне 25% от разходите на бюджета на ЕС да бъдат заделени за подпомагане на цели, свързани с климата, за МФР за периода 2021—2027 г. и годишна цел от 30% във възможно най-кратък срок и не по-късно от 2027 г. Очаква се действията по програмата да допринесат с [61%] от общия финансов пакет на Програмата за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата, и ще бъдат преразгледани в рамките на съответните прегледи и оценки.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  При изпълнението на програмата следва да се обърне надлежно внимание на стратегията за най-отдалечените региони в съответствие с член 349 от ДФЕС и предвид специфичните нужди и уязвимостта на тези региони. Освен това следва да се вземат предвид и други политики на Съюза, различни от тези в областта на околната среда, климата и свързаната политика за прехода към чиста енергия.
(25)  При изпълнението на програмата следва да се обърне надлежно внимание на стратегията за най-отдалечените региони в съответствие с член 349 от ДФЕС и предвид специфичните нужди и уязвимостта на тези региони. Въз връзка с това финансирането от Съюза и държавите членки следва да се засили по подходящ начин. Освен това следва да се вземат предвид и други политики на Съюза, различни от тези в областта на околната среда, климата и свързаната политика за прехода към чиста енергия.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  В подкрепа на изпълнението на програмата Комисията следва да си сътрудничи с националните звена за контакт по програмата, да организира семинари и работни срещи, да публикува списъци с проекти, финансирани по програмата, или да предприеме други дейности за разпространяване на резултатите от проектите и за улесняване на обмена на опит, познания и най-добри практики и на възпроизвеждането на резултатите от проектите в целия Съюз. Тези дейности следва да са насочени по-специално към държавите членки със слабо усвояване на средствата и да улеснят комуникацията и сътрудничеството между бенефициерите, кандидатите или заинтересованите страни по завършени и текущи проекти в една и съща област.
(26)  В подкрепа на изпълнението на програмата Комисията следва да си сътрудничи с националните, регионалните и местните звена за контакт по програмата, включително при създаването на консултативна мрежа на местно равнище, за да се улесни разработването на проекти с висока добавена стойност и въздействие върху политиките и да се гарантира предоставянето на информация относно допълнителното финансиране, възможностите за прехвърляне на проектите, както и дългосрочната устойчивост, да организира семинари и работни срещи, да публикува списъци с проекти, финансирани по програмата, или да предприеме други дейности, например медийни кампании, с цел да разпространява по-добре резултатите от проектите и за улесняване на обмена на опит, познания и най-добри практики и на възпроизвеждането на резултатите от проектите в целия Съюз, като по този начин насърчава сътрудничеството и комуникацията. Тези дейности следва да са насочени по-специално към държавите членки със слабо усвояване на средствата и да улеснят комуникацията и сътрудничеството между бенефициерите, кандидатите или заинтересованите страни по завършени и текущи проекти в една и съща област. От съществено значение е тази комуникация и това сътрудничество да включват и регионалните и местните органи и заинтересовани лица.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)
(28a)  Минималните и максималните проценти на съфинансиране следва да бъдат определени на такива равнища, каквито са необходими за поддържане на ефективното равнище на подпомагане, предоставяно от програмата, като същевременно се вземат предвид гъвкавостта и адаптивността, необходими с цел да се отговори на съществуващото многообразие от действия и субекти.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  Видовете финансиране и методите за изпълнение следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. По отношение на безвъзмездните средства това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и скали за разходи за единица.
(31)  Видовете финансиране и методите за изпълнение следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. По отношение на безвъзмездните средства това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и скали за разходи за единица. Комисията следва да гарантира, че прилагането е лесно разбираемо, и да насърчава реално опростяване за организаторите на проекти.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)
(36a)  За да се гарантира, че подпомагането от страна на програмата, както и нейното изпълнение са в съответствие с политиките и приоритетите на Съюза и допълват другите финансови инструменти на Съюза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да допълва настоящия регламент чрез приемане на многогодишни работни програми. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно допринасяне за устойчиво развитие и за постигане на целите на законодателството, стратегиите, плановете или международните ангажименти на Съюза в областта на околната среда, климата и — ако има отношение — на чистата енергия не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, а поради мащаба и последиците от настоящия регламент могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.
(38)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно да допринесе за висока степен на опазване на околната среда и амбициозни действия в областта на климата в рамките на добро управление и възприемане на подход с участието на множество заинтересовани лица и за постигане на целите на законодателството, стратегиите, плановете или международните ангажименти на Съюза в областта на околната среда, биологичното разнообразие, климата, кръговата икономика и — ако има отношение — на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците от настоящия регламент могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
С настоящия регламент се създава Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) („програмата“).
С настоящия регламент се създава Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) („програмата“), обхващаща периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021—-2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.
С него се определят целите на програмата, бюджетът за посочения период, формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
(1)  „стратегически проекти за опазване на природата“ означава проекти, с които се подпомага постигането на целите за опазване на природата и биологичното разнообразие, като в държавите членки се изпълняват съгласувани програми за действие с цел включване на тези цели и приоритети в други политики и инструменти за финансиране, включително чрез координираното изпълнение на рамките за приоритетни действия, създадени съгласно Директива 92/43/ЕИО;
(1)  „стратегически проекти за опазване на природата“ означава проекти, с които се подпомага постигането на целите за опазване на природата и биологичното разнообразие, като се изпълняват съгласувани програми за действие, по-специално като се включват тези цели и приоритети в други политики и инструменти за финансиране, включително чрез координираното изпълнение на рамките за приоритетни действия, създадени съгласно Директива 92/43/ЕИО;
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Общата цел на програмата е да допринесе за преминаването към чиста, кръгова, енергийноефективна, нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика, включително чрез прехода към чиста енергия, за опазването и подобряването на качеството на околната среда и за спирането и обръщането процеса на загуба на биологично разнообразие, като по този начин се допринася за устойчиво развитие.
1.  Общата цел на програмата е да се допринесе в рамките на справедлива трансформация за преминаването към чиста, кръгова, енергийноефективна и устойчива на изменението на климата икономика с нулеви нетни емисии, да се опазва и да се подобрява качеството на околната среда и да се спре и да се обърне процесът на загуба на биологично разнообразие и влошаването на състоянието на екосистемите, като по този начин се допринася за устойчиво развитие.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a
a)  разработване, демонстриране и насърчаване на новаторски техники и подходи за постигане на целите, залегнали в законодателството и политиката на Съюза в областта на околната среда и действията по климата, включително прехода към чиста енергия, както и допринасяне за прилагането на най-добри практики в областта на природата и биологичното разнообразие;
a)  разработване, демонстриране и насърчаване на новаторски техники и подходи за постигане на целите, залегнали в законодателството и политиката на Съюза в областта на околната среда и действията по климата, включително прехода към чиста, възобновяема енергия и повишаване на енергийната ефективност, както и допринасяне за основано на знания ефективно управление и прилагането на най-добри практики в областта на природата и биологичното разнообразие, включително посредством подкрепа за мрежата „Натура 2000“;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б
б)  подпомагане на разработването, изпълнението, мониторинга и правоприлагането на съответното законодателство и политика на Съюза, включително като се подобрява управлението чрез укрепване на капацитета на публичните и частните субекти и участието на гражданското общество;
б)  подпомагане на разработването, изпълнението, мониторинга и ефективното спазване и прилаганe на съответното законодателство и политика на Съюза, по-специално като се подкрепя изпълнението на общите програми на Съюза за действие за околната среда, приети съгласно член 192, параграф 3 от ДФЕС, и като се подобрява управлението в областта на околната среда и климата на всички равнища, включително като се подобрява управлението чрез укрепване на капацитета на публичните и частните субекти и участието на гражданското общество;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021–2027 г. възлиза на 5 450 000 000 EUR по текущи цени.
1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021— 2027 г. възлиза на 6 442 000 000 EUR по цени за 2018 г. (7 272 000 000 EUR по текущи цени).
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:
2.  Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:
a)  3 500 000 000 EUR за областта на околната среда, от които
a)   4 715 000 000 EUR по цени за 2018 г. (5 322 000 000 EUR по текущи цени), които представляват 73,2% от целия финансов пакет за програмата, за областта на околната среда, от които
(1)  2 150 000 000 EUR за подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие и
(1)  2 829 000 000 EUR по цени за 2018 г. (3 261 420 000 EUR по текущи цени, които представляват 44,9% от целия финансов пакет за програмата) за подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие и
(2)  1 350 000 000 EUR за подпрограмата за кръгова икономика и качество на живот;
(2)   1 886 000 000 по цени за 2018 г (2 060 580 000 EUR по текущи цени, които представляват 28,3% от целия финансов пакет за програмата) за подпрограмата за кръгова икономика и качество на живот;
б)  1 950 000 000 EUR за областта на околната среда, от които
б)  1 950 000 000 EUR за областта на околната среда, от които
(1)  950 000 000 EUR за подпрограмата за смекчаване на изменението на климата и приспособяването към това изменение и
(1)  950 000 000 EUR за подпрограмата за смекчаване на изменението на климата и приспособяването към това изменение и
(2)  1 000 000 000 EUR за подпрограмата за прехода към чиста енергия.
(2)  1 000 000 000 EUR за подпрограмата за прехода към чиста енергия.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част
1.  Програмата е отворена за следните трети държави:
1.  Програмата е отворена за следните трети държави, при условие че се спазват напълно всички нейни правила и разпоредби:
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 6 а (нов)
Член 6а
Международно сътрудничество
В процеса на изпълнение на програмата е възможно сътрудничество със съответните международни организации и техните институции и органи, когато е необходимо за постигането на общите цели, предвидени в член 3.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 7
Програмата се изпълнява по начин, който да гарантира нейната съгласуваност с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, „Хоризонт Европа“, Механизма за свързване на Европа и InvestEU, с цел да се създадат полезни взаимодействия, по-специално по отношение на стратегическите проекти за опазване на природата и стратегическите интегрирани проекти, и да се подпомага за внедряването и възпроизвеждането на разработени по програмата решения.
Комисията осигурява съгласувано изпълнение на програмата; Комисията и държавите членки осигуряват последователност и координиране с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство, „Хоризонт Европа“, Механизма за свързване на Европа, Фонда за иновации на схемата на ЕС за търговия с емисии и InvestEU, с цел да се създадат полезни взаимодействия, по-специално по отношение на стратегическите проекти за опазване на природата и стратегическите интегрирани проекти, и да се подпомага за внедряването и възпроизвеждането на разработени по програмата решения. Комисията и държавите членки осигуряват допълняемост на всички равнища. Комисията определя конкретни действия и мобилизира съответното финансиране по други програми на Съюза, както и улеснява координираното и последователно изпълнение на допълнителните действия, финансирани от други източници.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)
1a.  Програмата се изпълнява в рамките на справедлива трансформация, при която засегнатите общности и територии са включени в разработването и изпълнението на проектите, по-специално чрез консултации и диалог.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3
3.  Проекти в рамките на подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие във връзка с управлението, възстановяването и мониторинга на обекти по „Натура 2000“ съгласно директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО се подпомагат в съответствие с рамките за приоритетни действия, установени съгласно Директива 92/43/ЕИО.
3.  Проекти в рамките на подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие във връзка с управлението, възстановяването и мониторинга на обекти по „Натура 2000“ съгласно директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО вземат под внимание приоритетите, определени в националните и регионалните планове, стратегии и политики, наред с другото в рамките за приоритетни действия, установени съгласно Директива 92/43/ЕИО.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4
4.  С безвъзмездни средства може да бъдат финансирани дейности извън Съюза, при условие че проектът преследва целите на Съюза в областта на околната среда и климата и дейностите извън Съюза са необходими за осигуряване на ефективността на мерките, осъществявани на териториите на държавите членки.
4.  С безвъзмездни средства може да бъдат финансирани дейности извън държава – членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея, при условие че проектът преследва целите на Съюза в областта на околната среда и климата и дейностите извън Съюза са необходими за осигуряване на ефективността на мерките, осъществявани на териториите на държавите членки или отвъдморска страна или територия, или за подкрепа на международни споразумения, по които Съюзът е страна.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква а – точка 3
(3)  други трети държави, посочени в работната програма съгласно условията, посочени в параграфи 46;
(3)  други трети държави, посочени в многогодишните работни програми съгласно условията, посочени в параграфи 46;
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6 а (нов)
6a.   За да се гарантира ефективното използване на средствата по програмата и ефективното участие на правните субекти, посочени в параграф 4, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 за допълване на настоящия член чрез определяне на степента, до която участието на тези правни субекти в провежданата от Съюза политика в областта на околната среда и климата е достатъчно, за да се считат те за допустими за програмата.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 12 а (нов)
Член 12а
Процедури за представяне и подбор на проекти
1.  По програмата се въвеждат следните процедури за представяне и подбор на проекти:
a)  опростен двуетапен подход, основаващ се на представянето и оценката на резюме, последвано от пълно предложение, за кандидатите, чиито предложения са преминали предварителния подбор;
б)  стандартен едноетапен подход, основаващ се единствено на представянето и оценката на пълно предложение. Ако се избере стандартният подход, а не опростеният, в работната програма се посочат мотивите за това решение, с оглед на организационните и оперативните ограничения, свързани с всяка подпрограма, и ако е приложимо, с всяка покана за представяне на предложения.
2.  За целите на параграф 1 „резюме“ означава докладна записка от не повече от 10 страници, която включва описание на съдържанието на проекта, потенциалния(ите) партньор(и), ограниченията, които има вероятност да възникнат, и плана за действие при извънредни ситуации за тяхното преодоляване, както и избраната стратегия за гарантиране на устойчивостта на резултатите от проекта след неговото приключване, административните формуляри, свързани с бенефициерите, участващи в проекта, и подробен бюджет на проекта.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 13
Член 13
Член 13
Критерии за оценка на офертите
Критерии за оценка на офертите
Критериите за оценка на офертите се определят в поканите за представяне на предложения, като се взема под внимание следното:
Критериите за оценка на офертите се определят в многогодишните работни програми, посочени в член 17, и в поканите за представяне на предложения, като се взема под внимание следното:
a)  Проектите, финансирани по програмата, избягват да подронват постигането на целите на програмата в областта на околната среда, климата или ако има отношение на чистата енергия, и, ако е възможно, насърчават екологосъобразни обществени поръчки.
a)  Проектите, финансирани по програмата, не подронват постигането на целите на програмата в областта на околната среда, климата или ако има отношение на чистата енергия, и когато е възможно, насърчават екологосъобразни обществени поръчки.
aа)  Проектите осигуряват ефективен от гледна точка на разходите подход и са последователни в техническо и финансово отношение.
аб)  Приоритет се дава на проектите с възможно най-голям потенциален принос за постигане на целите, определени в член 3.
б)  Приоритет се дава на проекти, които осигуряват съпътстващи ползи, и насърчават полезни взаимодействия между подпрограмите, посочени в член 4.
б)  Приоритет се дава на проекти, които осигуряват съпътстващи ползи, и насърчават полезни взаимодействия между подпрограмите, посочени в член 4.
в)  Приоритет се дава на проекти, които имат най-голям потенциал за възпроизвеждане и за внедряване в публичния или частния сектор или за мобилизиране на най-големите инвестиции или финансови ресурси (каталитичен потенциал).
в)  Проектите, които имат най-голям потенциал за възпроизвеждане и за внедряване в публичния или частния сектор или за мобилизиране на най-големите инвестиции или финансови ресурси (каталитичен потенциал), получават бонус, когато се оценяват.
г)  Възпроизводимостта на резултатите от стандартни проекти за действия трябва да бъде гарантирана.
г)  Възпроизводимостта на резултатите от стандартни проекти за действия трябва да бъде гарантирана.
д)  Проекти, които се опират върху резултатите или разширяват мащаба на резултатите от други проекти, финансирани по програмата, предшестващите програми или с други средства от Съюза, получават допълнителни точки при оценяването.
д)  Проекти, които се опират върху резултатите или разширяват мащаба на резултатите от други проекти, финансирани по програмата, предшестващите програми или с други средства от Съюза, получават допълнителни точки при оценяването.
е)  Когато е уместно, се обръща специално внимание на проектите в географски райони със специфични нужди и уязвимост, като например райони със специфични предизвикателствата в областта на околната среда или природни ограничения, трансгранични райони или най-отдалечени региони.
е)  Когато е уместно, се обръща специално внимание на биогеографското равновесие на проектите и проектите в географски райони със специфични нужди и уязвимост, като например райони със специфични предизвикателствата в областта на околната среда или природни ограничения, трансгранични райони, райони с висока природна стойност или най-отдалечени региони.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
1.  За действие, за което е предоставен принос по друга програма на Съюза, може да бъде предоставен и принос по програмата, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. За всеки принос на програма на Съюза към действието се прилагат правилата на съответната програма. Кумулативното финансиране не може да превишава общия размер на допустимите разходи за действието, а подпомагането от различните програми на Съюза може да бъде изчислено на пропорционална основа в съответствие с документите, в които се определят условията за предоставяне на подпомагане.
1.  За действие, за което е предоставен принос по друга програма на Съюза, може да бъде предоставен и принос по програмата, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. За да отговарят на условията за принос по линия на програмата, действията, които са финансирани по други програми на Съюза, не трябва да са подронвали целите в областта на околната среда или климата, определени в член 3. За всеки принос на програма на Съюза към действието се прилагат правилата на съответната програма. Кумулативното финансиране не може да превишава общия размер на допустимите разходи за действието, а подпомагането от различните програми на Съюза може да бъде изчислено на пропорционална основа в съответствие с документите, в които се определят условията за предоставяне на подпомагане.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
2.  Действия, получили сертификата „Печат за високи постижения“, или които отговарят на следните кумулативни, сравнителни условия:
2.  Действия, получили сертификата „Печат за високи постижения“, или които отговарят на следните кумулативни, сравнителни условия:
a)  оценени са в рамките на покана за представяне на предложения по програмата;
a)  оценени са в рамките на покана за представяне на предложения по програмата;
б)  отговарят на минималните изисквания за качество на съответната покана за представяне на предложения;
б)  отговарят на минималните изисквания за качество на съответната покана за представяне на предложения;
в)  възможно е те да не бъдат финансирани в рамките на посочената покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения,
в)  възможно е те да не бъдат финансирани в рамките на посочената покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения,
могат да получават подпомагане от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) XX [Регламент за общоприложимите разпоредби] и член [8] от Регламент (ЕС) XX [финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], при условие че тези действия са в съответствие с целите на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, предоставящ подпомагането.
могат да получават подпомагане от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) XX [Регламент за общоприложимите разпоредби] и член [8] от Регламент (ЕС) XX [финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], при условие че тези действия са в съответствие с целите и критериите за допустимост на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, предоставящ подпомагането.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
Операциите за смесено финансиране по настоящата програма се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент.
Операциите за смесено финансиране по настоящата програма се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент, като се обръща надлежно внимание на изискванията за устойчивост и прозрачност.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 17 – заглавие
Работна програма
Многогодишна работна програма
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
1.  Програмата се изпълнява чрез най-малко две многогодишни работни програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. В работните програми се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.
1.  Програмата се изпълнява чрез най-малко две многогодишни работни програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 за допълване на настоящия регламент чрез приемането на тези многогодишни работни програми.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)
1a.   Комисията гарантира, че при разработването на работните програми се провеждат надлежни консултации със съзаконодателите и със съответните заинтересовани страни, включително организациите на гражданското общество.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква a а (нова)
(aa)  минималните и максималните проценти на съфинансиране, диференцирани между подпрограмите, посочени в член 4, и допустимите действия, посочени в член 10, за които общият максимален процент на съфинансиране в първата многогодишна работна програма за дейностите, посочени в член 10, параграф 2, букви а), б) и г), е до [60%] от допустимите разходи и [75%] в случай на проекти, финансирани по подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие, които се отнасят за приоритетни местообитания или видове за целите на прилагането на Директива 92/43/ЕИО или за видовете птици, считани за приоритет за финансиране от Комитета за адаптиране към техническия и научния прогрес, създаден съгласно член 16 от Директива 2009/147/ЕО, когато това е необходимо за постигане на целта за опазване;
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква а б (нова)
аб)  максималната обща сума , предвидена за операции за смесено финансиране;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква г а (нова)
га)  ориентировъчни графици за поканите за представяне на предложения за периода, обхванат от многогодишната работна програма;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква г б (нова)
гб)  техническата методология за процедурата за представяне и подбор на проекти и критериите, посочени в член 13, за оценка на офертите.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 а (нов)
2а.  Първата многогодишна работна програма е за срок от четири години, а втората многогодишна работна програма е за срок от три години.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 б (нов)
2б.  Комисията гарантира, че неизползваните средства от дадена покана за представяне на предложения се преразпределят между различните видове действия, посочени в член 10, параграф 2.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2 в (нов)
2в.  Комисията осигурява консултации със заинтересованите страни при разработването на многогодишните работни програми.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.
1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения, при надлежно отчитане на съгласуваността, полезните взаимодействия, добавената стойност за Съюза и дългосрочната устойчивост, като се използват приоритетите на съответната програма за действие за околната среда.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата.
2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от три години след започване на изпълнението на програмата, като се използват показатели за крайния продукт и за резултатите, определени в съответствие с приложение II. Ако е необходимо, оценката се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент.
Оценката включва най-малко следното:
a)  качествените и количествените аспекти на прилагането на програмата;
б)  ефикасността на използването на ресурсите;
в)  степента , в която са постигнати целите на всички мерки, като се посочват, когато е възможно, резултатите и въздействията;
г)  действителния или очаквания успех на проектите за мобилизиране на други фондове на Съюза, като се вземат предвид по-специално ползите от по-голямата съгласуваност с други финансови инструменти на Съюза;
д)  степента, в която са постигнати полезни взаимодействия между целите, и допълняемостта на програмата с други съответни програми на Съюза;
е)  добавената стойност за Съюза и дългосрочното въздействие на програмата с оглед на вземане на решение за подновяване, изменение или прекратяване на мерките;
ж)  степента , в която са участвали заинтересованите страни;
з)  количествен и качествен анализ на приноса на програмата към природозащитния статус на местообитанията и видовете, изброени в Директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3
3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.
3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата; тази окончателна оценка се допълва от външен и независим доклад за последваща оценка, обхващащ прилагането на програмата и резултатите от нея.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4
4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите и оповестява публично резултатите от оценките.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността. За тази цел бенефициерите използват логото на програмата, представено в приложение IIa, за всички комуникационни дейности и това лого се поставя на видими за обществеността информационни табла, разположени на стратегически места. Всички стоки за дълготрайна употреба, придобити в рамките на програмата, носят логото на програмата, освен ако Комисията не е уточнила друго.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4
4.  Обратните постъпления от финансовите инструменти, създадени с Регламент (ЕС) № 1293/2013, могат да бъдат инвестирани във финансовите инструменти, създадени по [фонда InvestEU].
4.  Обратните постъпления от финансовите инструменти, създадени с Регламент (ЕС) № 1293/2013, се преразпределят между действията по настоящата програма.
Изменение 71
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – тире 3 а (ново)
—  Химически вещества
Изменение 72
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – тире 5 а (ново)
—  Шум
Изменение 73
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – тире 5 б (ново)
—  Използване и ефективност на ресурсите
Изменение 74
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.2а (нова)
2.2a.  Обществена осведоменост
Изменение 75
Предложение за регламент
Приложение ІI a (ново)
ПРИЛОЖЕНИЕ IIa
Лого на програмата
20181211-P8_TA(2018)0487_BG-p0000002.png

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0397/2018).

Последно осъвременяване: 21 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност