Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0209(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0397/2018

Indgivne tekster :

A8-0397/2018

Forhandlinger :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Vedtagne tekster
PDF 268kWORD 125k
Tirsdag den 11. december 2018 - Strasbourg
Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ***I
P8_TA(2018)0487A8-0397/2018

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 11. december 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE), som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1293/20136 for perioden 2014-2020, er det seneste i en række EU-programmer, der i de seneste 25 år har støttet gennemførelsen af miljø- og klimapolitik og politiske prioriteter. Det fik en positiv vurdering i en nylig midtvejsevaluering7, hvor det blev beskrevet som værende på rette vej til at blive effektivt, virkningsfuldt og relevant. LIFE-programmet for 2014-2020 bør derfor videreføres med visse ændringer som påpeget i midtvejsevalueringen og de efterfølgende vurderinger. Et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ("programmet") bør derfor oprettes for en periode, som indledes i 2021.
(2)  Programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE), som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1293/20136 for perioden 2014-2020, er det seneste i en række EU-programmer, der i de seneste 25 år har støttet gennemførelsen af miljø- og klimapolitik og politiske prioriteter. Det fik en positiv vurdering i en nylig midtvejsevaluering7, hvor det blev beskrevet som allerede værende meget omkostningseffektivt og på rette vej til at blive effektivt generelt, virkningsfuldt og relevant. LIFE-programmet for 2014-2020 bør derfor videreføres med visse ændringer som påpeget i midtvejsevalueringen og de efterfølgende vurderinger. Et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ("programmet") bør derfor oprettes for en periode, som indledes i 2021.
_________________
_________________
6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 185).
6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 185).
7 Rapport om midtvejsevalueringen af programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) (SWD(2017)0355).
7 Rapport om midtvejsevalueringen af programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) (SWD(2017)0355).
Ændring 102
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  I bestræbelserne på at opfylde Unionens målsætninger og mål, som er fastsat i lovgivning, politikker, planer og internationale forpligtelser på områderne miljø, klima og relateret ren energi, bør programmet bidrage til omstillingen til en ren, cirkulær, energieffektiv og klimaresistent lavemissionsøkonomi, til beskyttelsen og forbedringen af miljøkvaliteten og til at standse og vende biodiversitetstab, enten ved hjælp af direkte interventioner eller ved at integrere disse målsætninger i andre politikker.
(3)  I bestræbelserne på at opfylde Unionens målsætninger og mål, som er fastsat i lovgivning, politikker, planer og internationale forpligtelser på områderne miljø, klima og relateret ren energi, bør programmet inden for rammerne af en retfærdig overgang bidrage til omstillingen til en ren, cirkulær, energieffektiv og klimaresistent nulemissionsøkonomi, til beskyttelsen og forbedringen af miljøet og sundheden og til at standse og vende biodiversitetstab, herunder gennem støtte til Natura 2000-netværket, effektiv forvaltning og afhjælpning af økosystemforringelse, enten ved hjælp af direkte interventioner eller ved at integrere disse målsætninger i andre politikker. Den retfærdige overgang bør foregå i samråd og dialog med arbejdsmarkedets parter og de berørte regioner og samfund. Disse bør også medtages i det omfang, det er muligt i forbindelse med udvikling og gennemførelse af projekter.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Unionen er fast besluttet på at udvikle en helhedstilgang til målene for bæredygtig udvikling under De Forenede Nationers 2030-dagsorden, som fremhæver den tætte forbindelse mellem forvaltning af naturressourcer, der skal sikre, at de er tilgængelige i lang tid fremover, økosystemtjenester, deres sammenhæng med folkesundheden samt bæredygtig og socialt inklusiv økonomisk vækst. Programmet bør i denne ånd yde et væsentligt bidrag til både den økonomiske udvikling og den sociale samhørighed.
(4)  Unionen er fast besluttet på at udvikle en helhedstilgang til målene for bæredygtig udvikling under De Forenede Nationers 2030-dagsorden, som fremhæver den tætte forbindelse mellem forvaltning af naturressourcer, der skal sikre, at de er tilgængelige i lang tid fremover, økosystemtjenester, deres sammenhæng med folkesundheden samt bæredygtig og socialt inklusiv økonomisk vækst. Programmet bør i denne ånd afspejle principperne om solidaritet og ansvarsdeling og samtidig yde et væsentligt bidrag til både den økonomiske udvikling og den sociale samhørighed.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  For at fremme bæredygtig udvikling bør miljø- og klimabeskyttelseskrav indgå i udformningen og gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter. Synergier og komplementaritet med andre af Unionens finansieringsprogrammer bør derfor fremmes, herunder ved at understøtte finansiering af aktiviteter, der supplerer strategiske integrerede projekter og strategiske naturprojekter og støtter udnyttelsen og udbredelsen af de løsninger, der udvikles under programmet. Der kræves koordinering for at forhindre dobbelt finansiering. Kommissionen og medlemsstaterne bør tage skridt til at undgå administrativ overlapning og byrde for projektstøttemodtagere i form af rapporteringskrav under forskellige finansielle instrumenter.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Programmet bør bidrage til bæredygtig udvikling og til at opfylde Unionens målsætninger og mål, som er fastsat i lovgivning, strategier, planer og internationale forpligtelser på områderne miljø, klima og relateret ren energi, herunder FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling8, konventionen om den biologiske mangfoldighed9 og Parisaftalen, som blev vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer10 ("Parisaftalen om klimaændringer).
(5)  Programmet bør bidrage til bæredygtig udvikling og til at opfylde Unionens målsætninger og mål, som er fastsat i lovgivning, strategier, planer og internationale forpligtelser på områderne miljø, klima og relateret ren energi, herunder FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling8, konventionen om den biologiske mangfoldighed9, Parisaftalen, som blev vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer10 ("Parisaftalen om klimaændringer), FN/ECE's konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet ("Århuskonventionen"), FN/ECE's konvention om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, FN's Basekonvention om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse heraf, FN's Rotterdamkonvention om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel og FN's Stockholmkonvention om persistente organiske miljøgifte.
_________________
_________________
8 Agenda 2030, resolution vedtaget af FN's Generalforsamling den 25.9.2015.
8 Agenda 2030, resolution vedtaget af FN's Generalforsamling den 25.9.2015.
9 93/626/EØF: Rådets afgørelse af 25. oktober 1993 om indgåelse af konventionen om den biologiske mangfoldighed (EFT L 309 af 13.12.1993, s. 1).
9 93/626/EØF: Rådets afgørelse af 25. oktober 1993 om indgåelse af konventionen om den biologiske mangfoldighed (EFT L 309 af 13.12.1993, s. 1).
10 EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4.
10 EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4.
Ændring 6 + 101
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Gennemførelsen af pakken om cirkulær økonomi11, 2030-rammen for klima- og energipolitikken12,13,14, Unionens naturlovgivning15, og tilknyttede politikker16,17,18,19,20 har særlig stor betydning for at opnå de overordnede målsætninger.
(6)   Gennemførelsen af pakken om cirkulær økonomi11, 2030-rammen for klima- og energipolitikken12, 13, 14, den gældende EU-ret på naturområdet14a, 14b, 15 og tilknyttede politikker16, 17, 18, 19, 20, 20a har særlig stor betydning for at opnå de overordnede målsætninger, ligesom gennemførelsen20b af de generelle handlingsprogrammer for miljø- og klimapolitik i overensstemmelse med artikel 192, stk. 3, i TEUF, f.eks. det syvende miljøhandlingsprogram20c.
__________________
__________________
11 COM(2015)0614 af 2.12.2015.
11 COM(2015)0614 af 2.12.2015.
12 2030-rammen for klima- og energipolitikken, COM(2014)0015 af 22.1.2014.
12 2030-rammen for klima- og energipolitikken (COM(2014)0015) af 22.1.2014.
13 EU-strategi for tilpasning til klimaændringer, COM(2013)0216 af 16.4.2013.
13 EU-strategi for tilpasning til klimaændringer, COM(2013)0216 af 16.4.2013.
14 Pakken om ren energi til alle europæere, COM(2016)0860 af 30.11.2016.
14 Pakken om ren energi til alle europæere, COM(2016)0860 af 30.11.2016.
14a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).
14b Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).
15 Handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien, COM(2017)0198 af 27.4.2017.
15 Handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien, COM(2017)0198 af 27.4.2017.
16 Programmet ren luft i Europa, COM(2013)0918.
16 Programmet ren luft i Europa, COM(2013)0918.
17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
18 Temastrategi for jordbundsbeskyttelse, COM(2006)0231.
18 Temastrategi for jordbundsbeskyttelse, COM(2006)0231.
19 En strategi for lavemissionsmobilitet, COM(2016)0501.
19 En strategi for lavemissionsmobilitet, COM(2016)0501.
20 Handlingsplan om infrastruktur for alternative brændstoffer i henhold til artikel 10, stk. 6, i direktiv 2014/94/EU af 8.11.2017.
20 Handlingsplan om infrastruktur for alternative brændstoffer i henhold til artikel 10, stk. 6, i direktiv 2014/94/EU af 8.11.2017.
20a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
20b Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand.
20c Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171).
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
(6a)  Unionen lægger stor vægt på den langsigtede bæredygtighed af resultaterne af LIFE-projekter og på kapaciteten til at sikre og opretholde disse resultater efter projektets gennemførelse, bl.a. ved hjælp af fortsættelse, udbredelse og/eller overførsel af projektet. Dette indebærer særlige krav til ansøgerne samt et behov for garantier på EU-plan for at sikre, at andre EU-finansierede projekter ikke underminerer resultaterne af nogen gennemførte LIFE-projekter.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Hvis Unionen skal opfylde sine forpligtelser i henhold til Parisaftalen om klimaændringer, kræver det, at Unionen omstiller sig til et energieffektivt, klimarobust lavemissionssamfund. Dette forudsætter foranstaltninger med særlig fokus på de sektorer, der bidrager mest til de aktuelle niveauer for CO2-udledning og forurening, for derigennem at bidrage til gennemførelsen af 2030-rammen for klima- og energipolitikken og medlemsstaternes integrerede nationale energi- og klimaplaner samt forberedelse af Unionens langsigtede klima- og energistrategi frem til midten af århundredet. Programmet bør også omfatte foranstaltninger, som bidrager til gennemførelsen af Unionens klimatilpasningspolitik for at mindske sårbarheden over for klimaændringernes negative virkninger.
(7)  Hvis Unionen skal opfylde sine forpligtelser i henhold til Parisaftalen om klimaændringer, kræver det, at Unionen omstiller sig til et bæredygtigt, cirkulært, vedvarende, energieffektivt, klimarobust nulemissionssamfund. Dette forudsætter foranstaltninger med særlig fokus på de sektorer, der bidrager mest til de aktuelle niveauer for drivhusgasudledning og forurening, for derigennem at bidrage til gennemførelsen af 2030-rammen for klima- og energipolitikken og medlemsstaternes integrerede nationale energi- og klimaplaner samt gennemførelse af Unionens langsigtede klima- og energistrategi frem til midten af århundredet i overensstemmelse med Parisaftalens dekarboniseringsmålsætninger. Programmet bør også omfatte foranstaltninger, som bidrager til gennemførelsen af Unionens klimatilpasningspolitik for at mindske sårbarheden over for klimaændringernes negative virkninger.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Omstillingen til ren energi er et vigtigt bidrag til modvirkning af klimaændringerne, der har miljømæssige sidegevinster. Foranstaltninger for kapacitetsopbygning, som støtter omstillingen til ren energi, og som er finansieret under Horisont 2020 indtil 2020, bør integreres i programmet, eftersom målsætningen hermed ikke er at yde støtte til topkvalitet og generere innovation, men at fremme udnyttelsen af allerede tilgængelig teknologi, der bidrager til modvirkning af klimaforandringer. Medtagelsen af disse kapacitetsopbyggende aktiviteter i programmet åbner mulighed for synergier mellem delprogrammerne og øger den overordnede sammenhæng i EU-finansieringen. Derfor bør data indsamles og formidles om udnyttelsen af eksisterende forsknings- og innovationsløsninger i LIFE-projekter, bl.a. fra Horisont Europa-programmet og dets forgængere.
(8)  Omstillingen til vedvarende og energieffektiv nulemissionsenergi er et vigtigt bidrag til modvirkning af klimaændringerne, der har miljømæssige sidegevinster. Foranstaltninger for kapacitetsopbygning, som støtter omstillingen til ren energi, og som er finansieret under Horisont 2020 indtil 2020, bør integreres i programmet, eftersom målsætningen hermed ikke er at yde støtte til topkvalitet og generere innovation, men at fremme udnyttelsen af allerede tilgængelig teknologi for vedvarende energi og energieffektivitet, der bidrager til modvirkning af klimaforandringer. Programmet bør omfatte alle interessenter og sektorer, der er involveret i omstillingen til ren energi, herunder byggesektoren, industrien, transportsektoren og landbruget. Medtagelsen af disse kapacitetsopbyggende aktiviteter i programmet åbner mulighed for synergier mellem delprogrammerne og øger den overordnede sammenhæng i EU-finansieringen. Derfor bør data indsamles og formidles om udnyttelsen af eksisterende forsknings- og innovationsløsninger i LIFE-projekter, bl.a. fra Horisont Europa-programmet og dets forgængere.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  I konsekvensanalyserne vedrørende lovgivningen om ren energi vurderes det, at opfyldelse af Unionens energimål for 2030 vil kræve yderligere investeringer på 177 mia. EUR årligt i perioden 2021-2030. De største mangler vedrører investeringer i dekarbonisering af bygninger (energieffektivitet og vedvarende energikilder i lille målestok), hvor der er behov for at tilføre kapital til projekter af meget decentral karakter. En af målsætningerne i delprogrammet Omstilling til Ren Energi går ud på at opbygge kapacitet til projektudvikling og -aggregering for derved også at øge absorberingen af midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og katalysere investeringer i ren energi, idet der også trækkes på de finansielle instrumenter, som tilvejebringes inden for rammerne af InvestEu.
(9)  I konsekvensanalyserne vedrørende lovgivningen om ren energi vurderes det, at opfyldelse af Unionens energimål for 2030 vil kræve yderligere investeringer på 177 mia. EUR årligt i perioden 2021-2030. De største mangler vedrører investeringer i dekarbonisering af bygninger (energieffektivitet og vedvarende energikilder i lille målestok), hvor der er behov for at tilføre kapital til projekter af meget decentral karakter. En af målsætningerne i delprogrammet Omstilling til Ren Energi går ud på at opbygge kapacitet til projektudvikling og -aggregering for derved også at øge absorberingen af midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og katalysere investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet, idet der også trækkes på de finansielle instrumenter, som tilvejebringes inden for rammerne af InvestEu.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)   LIFE-programmet er det eneste program, der specifikt er dedikeret til miljø- og klimaindsatsen og derfor spiller en vigtig rolle i at støtte gennemførelsen af EU-lovgivningen på disse områder.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  En foranstaltning, som har modtaget et bidrag inden for rammerne af programmet, kan også modtage et bidrag fra et andet EU-program, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger. Foranstaltninger, der modtager kumuleret finansiering fra forskellige EU-programmer, skal kun revideres én gang, idet alle involverede programmer og de respektive regler herfor vil være omfattet.
(11)  En foranstaltning, som har modtaget et bidrag inden for rammerne af programmet, kan også modtage et bidrag fra et andet EU-program, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger. Foranstaltninger, der modtager kumuleret finansiering fra forskellige EU-programmer, bør kun revideres én gang, idet alle involverede programmer og de respektive regler herfor vil være omfattet.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Unionens seneste pakke om revision af gennemførelsen af miljøreglerne21 viser, at der er brug for betydelige fremskridt for at fremme gennemførelsen af Unionens gældende miljølovgivning og i højere grad integrere miljø- og klimamålsætninger i andre politikker. Programmet bør derfor fungere som katalysator med henblik på at virkeliggøre de fornødne fremskridt gennem udvikling, afprøvning og udbredelse af nye tilgange, idet det støtter udviklingen af politikker, overvågning og revision, øger interessenternes engagement, mobiliserer investeringer på tværs af Unionens investeringsprogrammer eller andre finansieringskilder og støtter foranstaltninger, der har til formål at overvinde de forskellige forhindringer for en effektiv gennemførelse af centrale planer fastsat i miljølovgivningen.
(12)  Unionens seneste pakke om revision af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR)21 viser, at der er brug for betydelige fremskridt for at fremme gennemførelsen af Unionens gældende miljølovgivning og i højere grad integrere og mainstreame miljø- og klimamålsætninger i andre politikker. Programmet bør derfor fungere som katalysator med henblik på at imødegå horisontale, systemiske udfordringer samt de grundlæggende årsager til mangler i gennemførelsen, som er konstateret i EIR, og for at virkeliggøre de fornødne fremskridt gennem udvikling, afprøvning og udbredelse af nye tilgange, idet det støtter udviklingen af politikker, overvågning og revision, forbedrer forvaltningen inden for miljø, klimaændringer og relaterede anliggender vedrørende omstilling til ren energi, herunder gennem øget inddragelse af offentligheden og interessenterne på flere niveauer, kapacitetsopbygning, kommunikation og bevidsthed; mobiliserer investeringer på tværs af Unionens investeringsprogrammer eller andre finansieringskilder og støtter foranstaltninger, der har til formål at overvinde de forskellige forhindringer for en effektiv gennemførelse af centrale planer fastsat i miljølovgivningen.
_________________
_________________
21 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – EU's revision af gennemførelsen af miljøreglerne: Fælles udfordringer og en samlet indsats for at levere bedre resultater (COM(2017)0063).
21 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – EU's revision af gennemførelsen af miljøreglerne: Fælles udfordringer og en samlet indsats for at levere bedre resultater (COM(2017)0063).
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Hvis biodiversitetstabet, herunder i havets økosystemer, skal standses og vendes, kræver det støtte til udvikling, gennemførelse, håndhævelse og vurdering af relevant EU-lovgivning og -politik, bl.a. Unionens biodiversitetsstrategi frem til 202022, Rådets direktiv 92/43/EØF23 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF24 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1143/201425, navnlig ved at udvikle videnbasen for politikudvikling og -gennemførelse og ved at udvikle, teste, demonstrere og anvende bedste praksis og løsninger i lille målestok, eller som er tilpasset særlige lokale, regionale eller nationale forhold, heriblandt integrerede tilgange til gennemførelse af de prioriterede aktionsplaner, der er opstillet på grundlag af direktiv 92/43/EØF. Unionen bør spore sine biodiversitetsrelaterede udgifter for at opfylde sine rapporteringsforpligtelser i henhold til konventionen om den biologiske mangfoldighed. Krav om sporing i anden relevant EU-lovgivning bør også opfyldes.
(13)  Hvis biodiversitetstabet og økosystemforringelsen, herunder i havets økosystemer og andre vandøkosystemer, skal standses og vendes, kræver det støtte til udvikling, gennemførelse, håndhævelse og vurdering af relevant EU-lovgivning og -politik, bl.a. Unionens biodiversitetsstrategi frem til 202022, Rådets direktiv 92/43/EØF23 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF24 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/201425, navnlig ved at udvikle videnbasen for politikudvikling og -gennemførelse og ved at udvikle, teste, demonstrere og anvende bedste praksis og løsninger, såsom effektiv forvaltning, i lille målestok, eller som er tilpasset særlige lokale, regionale eller nationale forhold, heriblandt integrerede tilgange til gennemførelse af de prioriterede aktionsplaner, der er opstillet på grundlag af direktiv 92/43/EØF. Unionen og medlemsstaterne bør spore deres biodiversitetsrelaterede udgifter for at opfylde deres rapporteringsforpligtelser i henhold til konventionen om den biologiske mangfoldighed. Krav om sporing i anden relevant EU-lovgivning bør også opfyldes.
_________________
_________________
22 KOM(2011)0244.
22 COM(2011)0244.
23 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).
23 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).
24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7)
24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7)
25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).
25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Det fremgår af nylige evalueringer og vurderinger, herunder midtvejsevalueringen af Unionens biodiversitetsstrategi frem til 2020 og kvalitetskontrollen af naturlovgivningen, at en af de væsentligste underliggende årsager til en mangelfuld gennemførelse af Unionens naturlovgivning og biodiversitetsstrategien er utilstrækkelig finansiering. Unionens primære finansielle instrumenter, herunder [Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond], kan yde et betydeligt bidrag til at opfylde disse behov. Programmet kan bidrage yderligere til at forbedre effektiviteten af denne mainstreaming gennem strategiske naturprojekter, som har til formål at katalysere gennemførelsen af Unionens lovgivning og politik om natur og biodiversitet, herunder de foranstaltninger, der er fastsat i de prioriterede aktionsplaner, der er udviklet i overensstemmelse med direktiv 92/43/EØF. De strategiske naturprojekter bør støtte programmer af foranstaltninger i medlemsstaterne med henblik på mainstreaming af relevante natur- og biodiversitetsmålsætninger i andre politikker og finansieringsprogrammer for derigennem at sikre, at tilstrækkelige midler mobiliseres til gennemførelsen af disse politikker. Medlemsstaterne kan vælge inden for deres strategiske plan for den fælles landbrugspolitik at anvende en vis andel af tildelingen til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til at fungere som løftestang for foranstaltninger, der supplerer de strategiske naturprojekter, som er defineret i denne forordning.
(14)  Det fremgår af nylige evalueringer og vurderinger, herunder midtvejsevalueringen af Unionens biodiversitetsstrategi frem til 2020 og kvalitetskontrollen af naturlovgivningen, at en af de væsentligste underliggende årsager til en mangelfuld gennemførelse af Unionens naturlovgivning og biodiversitetsstrategien er utilstrækkelig finansiering. Unionens primære finansielle instrumenter, herunder [Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond], kan yde et betydeligt bidrag til at opfylde disse behov under for forudsætning af, at finansieringen skal være supplerende. Programmet kan bidrage yderligere til at forbedre effektiviteten af denne mainstreaming gennem strategiske naturprojekter, som har til formål at katalysere gennemførelsen af Unionens lovgivning og politik om natur og biodiversitet, herunder de foranstaltninger, der er fastsat i de prioriterede aktionsplaner, der er udviklet i overensstemmelse med direktiv 92/43/EØF. De strategiske naturprojekter bør støtte programmer af foranstaltninger til at hjælpe til mainstreaming af relevante natur- og biodiversitetsmålsætninger i andre politikker og finansieringsprogrammer for derigennem at sikre, at tilstrækkelige midler mobiliseres til gennemførelsen af disse politikker. Medlemsstaterne kan vælge inden for deres strategiske plan for den fælles landbrugspolitik at anvende en vis andel af tildelingen til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til at fungere som løftestang for foranstaltninger, der supplerer de strategiske naturprojekter, som er defineret i denne forordning.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Den frivillige ordning for biodiversitet og økosystemtjenester i de europæiske oversøiske territorier (BEST) fremmer bevarelsen af biodiversiteten, herunder havets biodiversitet, og bæredygtig brug af økosystemtjenester, heriblandt økosystembaserede tilgange til tilpasning til og modvirkning af klimaændringer, i områderne i Unionens yderste periferi og oversøiske lande og territorier. Den frivillige ordning har budraget til at øge bevidstheden om de oversøiske lande og territoriers økologiske betydning for bevarelsen af den globale biodiversitet. De oversøiske lande og territorier har i deres ministererklæringer i 2017 og 2018 udtrykt deres påskønnelse af denne ordning for små tilskud til biodiversitet. Det bør gøres muligt via programmet fortsat at finansiere små tilskud til biodiversitet i områderne i den yderste periferi og i de oversøiske lande og territorier.
(15)  Den frivillige ordning for biodiversitet og økosystemtjenester i de europæiske oversøiske territorier (BEST) fremmer bevarelsen af biodiversiteten, herunder havets biodiversitet, og bæredygtig brug af økosystemtjenester, heriblandt økosystembaserede tilgange til tilpasning til og modvirkning af klimaændringer, i områderne i Unionens yderste periferi og oversøiske lande og territorier. Med den forberedende BEST-foranstaltning, som blev vedtaget i 2011, og BEST 2.0-programmet og BEST RUP-projektet vedrørende regioner i den yderste periferi, som fulgte efter, har den frivillige ordning bidraget til at øge bevidstheden om de oversøiske lande og territoriers økologiske betydning og centrale rolle for bevarelsen af den globale biodiversitet. Kommissionen vurderer, at behovet for finansiel støtte til konkrete foranstaltninger i disse områder er 8 mio. EUR om året. De oversøiske lande og territorier har i deres ministererklæringer i 2017 og 2018 udtrykt deres påskønnelse af denne ordning for små tilskud til biodiversitet. Derfor bør programmet fortsat finansiere små tilskud til biodiversitet, herunder kapacitetsopbygning og kapitalisering af de finansierede foranstaltninger i områderne i den yderste periferi og i de oversøiske lande og territorier.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Fremme af den cirkulære økonomi kræver en mentalitetsændring i den måde, hvorpå materialer og produkter, herunder plast, designes, produceres, forbruges og bortskaffes. Programmet bør bidrage til omstillingen til en cirkulær økonomimodel gennem finansiel støtte, som er målrettet en bred vifte af aktører (virksomheder, offentlige myndigheder og forbrugere), navnlig ved at anvende, udvikle og udbrede den bedste teknologi, praksis og de bedste løsninger, som er tilpasset særlige lokale, regionale eller nationale forhold, herunder via integrerede tilgange til gennemførelsen af planer for affaldshåndtering og -forebyggelse. Ved at støtte gennemførelsen af plaststrategien kan der navnlig træffes foranstaltninger til at imødegå problemet med havaffald.
(16)  Fremme af den cirkulære økonomi og ressourceeffektivitet kræver en mentalitetsændring i den måde, hvorpå materialer og produkter, herunder plast, designes, produceres, forbruges og bortskaffes. Programmet bør bidrage til omstillingen til en cirkulær økonomimodel gennem finansiel støtte, som er målrettet en bred vifte af aktører (virksomheder, offentlige myndigheder, civilsamfundet og forbrugere), navnlig ved at anvende, udvikle og udbrede den bedste teknologi, praksis og de bedste løsninger, som er tilpasset særlige lokale, regionale eller nationale forhold, herunder via integrerede tilgange til anvendelsen af affaldshierarkiet og gennemførelsen af planer for affaldshåndtering og -forebyggelse. Ved at støtte gennemførelsen af plaststrategien kan der navnlig træffes foranstaltninger til at imødegå problemet med havaffald.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
(16a)  Et højt miljøbeskyttelsesniveau er afgørende for EU-borgernes sundhed og trivsel. Programmet bør støtte Unionens mål om at fremstille og anvende kemikalier på en måde, der minimerer de væsentlige negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet, og at udarbejde en EU-strategi for et ugiftigt miljø. Programmet bør også støtte aktiviteter, der fremmer gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2002/49/EF1a med henblik på at opnå støjniveauer, som ikke giver anledning til væsentlige negative indvirkninger på og risici for menneskers sundhed.
___________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj – Kommissionens erklæring i Forligsudvalget vedrørende direktivet om vurdering og styring af ekstern støj (EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12).
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  Unionens langsigtede målsætning for politikken om ren luft er at opnå luftkvalitetsniveauer, som ikke medfører væsentlige negative virkninger på og risici for den menneskelige sundhed. Offentligheden er meget opmærksom på luftforureningen, og borgerne forventer handling fra myndighedernes side. I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/228426 understreges den rolle, som EU-finansieringen kan spille i bestræbelserne på at opfyldt målsætningerne for ren luft. Programmet bør derfor støtte projekter, herunder strategiske integrerede projekter, som har potentiale til at mobilisere offentlige og private midler samt fungere som eksempler på god praksis og katalysator for gennemførelsen af luftkvalitetsplaner og lovgivning på lokalt, regionalt, multiregionalt, nationalt og tværnationalt niveau.
(17)  Unionens langsigtede målsætning for politikken om ren luft er at opnå luftkvalitetsniveauer, som ikke medfører væsentlige negative virkninger på og risici for den menneskelige sundhed og miljøet, samtidig med at synergierne mellem forbedringer af luftkvaliteten og reduktionen af drivhusgasemissioner styrkes. Offentligheden er meget opmærksom på luftforureningen, og borgerne forventer handling fra myndighedernes side, især i områder, hvor befolkningen og økosystemerne er udsat for et højt niveau af luftforurenende stoffer. I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/228426 understreges den rolle, som EU-finansieringen kan spille i bestræbelserne på at opfyldt målsætningerne for ren luft. Programmet bør derfor støtte projekter, herunder strategiske integrerede projekter, som har potentiale til at mobilisere offentlige og private midler samt fungere som eksempler på god praksis og katalysator for gennemførelsen af luftkvalitetsplaner og lovgivning på lokalt, regionalt, multiregionalt, nationalt og tværnationalt niveau.
_________________
_________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer, om ændring af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 17.12.2016, s. 1).
26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer, om ændring af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 17.12.2016, s. 1).
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  Beskyttelse og genopretning af havmiljøet er et af Unionens miljøpolitiks overordnede mål. Programmet bør støtte følgende: forvaltning, bevaring, genopretning og overvågning af biodiversiteten og havets økosystemer – især i havområder, der er udpeget som Natura 2000-lokaliteter, og beskyttelse af arter i overensstemmelse med de prioriterede aktionsplaner, der er udarbejdet i henhold til direktiv 92/43/EØF, opnåelse af en god miljøtilstand i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF28, fremme af rene og sunde have, gennemførelsen af den europæiske strategi for plast i en cirkulær økonomi navnlig for at tage hånd om problemet med tabte fiskeredskaber og havaffald og fremme af Unionens engagement i international havforvaltning, som er afgørende for at opfylde målene for FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og garantere sunde have til gavn for fremtidige generationer. Programmets strategiske integrerede projekter og strategiske naturprojekter bør omfatte relevante foranstaltninger, der sigter mod at beskytte havmiljøet.
(19)  Beskyttelse og genopretning af vandmiljøet er et af Unionens miljøpolitiks overordnede mål. Programmet bør støtte følgende: forvaltning, bevaring, genopretning og overvågning af biodiversiteten og vandøkosystemer – især i havområder, der er udpeget som Natura 2000-lokaliteter, og beskyttelse af arter i overensstemmelse med de prioriterede aktionsplaner, der er udarbejdet i henhold til direktiv 92/43/EØF, opnåelse af en god miljøtilstand i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF28, fremme af rene og sunde have, gennemførelsen af den europæiske strategi for plast i en cirkulær økonomi navnlig for at tage hånd om problemet med tabte fiskeredskaber og havaffald og fremme af Unionens engagement i international havforvaltning, som er afgørende for at opfylde målene for FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og garantere sunde have til gavn for fremtidige generationer. Programmets strategiske integrerede projekter og strategiske naturprojekter bør omfatte relevante foranstaltninger, der sigter mod at beskytte vandmiljøet.
_________________
_________________
28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).
28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)
(19a)  Den aktuelle bevaringsstatus for Natura 2000-områder på landbrugsjord er meget dårlig, hvilket viser, at sådanne områder stadig skal beskyttes. De nuværende betalinger under den fælles landbrugspolitik til Natura 2000-områder er den mest effektive metode til at beskytte biodiversiteten i landbrugsområder1a. Disse betalinger er imidlertid utilstrækkelige, ligesom de ikke afspejler en værdi for samfundet. For at skabe incitamenter til at sikre miljøbeskyttelse af sådanne områder bør betalingerne under den fælles landbrugspolitik til Natura 2000-områder derfor hæves.
_________________
1a G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. Moreira, C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J. Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S. Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer, og Y. Zinngrebe (2017). "Is the CAP Fit for purpose? An evidence based fitness-check assessment". Leipzig, Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  Forbedret forvaltning inden for miljø, klimaændringer og relateret omstilling til ren energi kræver deltagelse fra civilsamfundet, hvilket kan ske med opmærksomhedsskabende foranstaltninger, forbrugerengagement og inddragelse af interessenterne, herunder ikke-statslige organisationer, igennem høringer om og gennemførelse af relaterede politikker.
(20)  Forbedret forvaltning inden for miljø, klimaændringer og relateret omstilling til ren energi kræver deltagelse fra civilsamfundet, hvilket kan ske med opmærksomhedsskabende foranstaltninger, bl.a. ved brug af en kommunikationsstrategi, der tager højde for nye medier og sociale netværk, forbrugerengagement, øget inddragelse af offentligheden og interessenterne på flere niveauer, herunder ikke-statslige organisationer, igennem høringer om og gennemførelse af relaterede politikker. Det er derfor hensigtsmæssigt, at programmet støtter en bred vifte af NGO'er samt netværk af almennyttige foretagender, der forfølger et mål af generel interesse for Unionen, og som primært er aktive inden for miljø og klimaindsats, ved på en konkurrencepræget og gennemsigtig måde at tildele driftstilskud, for at hjælpe sådanne NGO'er, netværk og enheder til at yde effektive bidrag til Unionens politik og til at opbygge og styrke deres kapacitet til at blive mere effektive partnere.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 21
(21)  Om end bedre forvaltning på alle niveauer bør være en tværgående målsætning for alle programmets delprogrammer, bør programmet støtte udvikling og gennemførelse af horisontal lovgivning vedrørende miljøforvaltning, herunder lovgivning til gennemførelse af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas (UNECE's) konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet29.
(21)  Om end bedre forvaltning på alle niveauer bør være en tværgående målsætning for alle programmets delprogrammer, bør programmet støtte udvikling, gennemførelse samt overholdelse og effektiv håndhævelse af miljø- og klimalovgivningen, navnlig af horisontal lovgivning vedrørende miljøforvaltning, herunder lovgivning til gennemførelse af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas (UNECE's) konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet29 29a og tilsynsudvalget for Århuskonventionen.
_________________
_________________
29 EUT L 124 af 17.5.2005, s. 4.
29 EUT L 124 af 17.5.2005, s. 4.
29a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13)
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 22
(22)  Programmet bør forberede og lette markedsaktørernes omstilling til en ren, cirkulær, energieffektiv, klimarobust lavemissionsøkonomi ved at afprøve nye forretningsmuligheder, opgradere faglige kvalifikationer, lette forbrugernes adgang til bæredygtige produkter og tjenester, involvere og styrke aktører med indflydelse og afprøve nye metoder, hvormed de eksisterende processer og erhvervslandskabet tilpasses. For at støtte en større markedsudnyttelse af bæredygtige løsninger bør offentlighedens accept og forbrugerengagementet fremmes.
(22)  Programmet bør forberede og lette markedsaktørernes omstilling til en ren, cirkulær, energieffektiv, klimarobust nulemissionsøkonomi ved at afprøve nye forretningsmuligheder, opgradere faglige kvalifikationer, lette forbrugernes adgang til bæredygtige produkter og tjenester, involvere og styrke aktører med indflydelse og afprøve nye metoder, hvormed de eksisterende processer og erhvervslandskabet tilpasses. For at støtte en større markedsudnyttelse af bæredygtige løsninger bør offentlighedens accept og forbrugerengagementet fremmes.
Ændring 25
Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)
(22a)  Programmet skal støtte demonstration af teknikker, tilgange og bedste praksis, som kan udbredes og opskaleres. Innovative løsninger vil bidrage til en forbedring af de miljømæssige resultater og den miljømæssige bæredygtighed, navnlig hvad angår udvikling af bæredygtige landbrugsmetoder på områder, der vedrører klima, vand, jord, biodiversitet og affald. Synergier med andre programmer og politikker såsom det europæiske innovationspartnerskab om landbrugets produktivitet og bæredygtighed og Unionens ordning for miljøledelse og miljørevision bør fremhæves i den forbindelse.
Ændring 26
Forslag til forordning
Betragtning 23
(23)  På EU-plan finansieres store investeringer i miljø- og klimaindsats primært af de større EU-støtteprogrammer (mainstreaming). Strategiske integrerede projekter og strategiske naturprojekter, der udvikles under programmet, bør i kraft af deres rolle som katalysator fungere som løftestang for finansiering under disse støtteprogrammer og andre finansieringskilder såsom nationale fonde og skabe synergier.
(23)  På EU-plan finansieres store investeringer i miljø- og klimaindsats primært af de større EU-støtteprogrammer (mainstreaming). Det er derfor helt afgørende at optrappe mainstreamingindsatsen for at sikre bæredygtighed, biodiversitet og klimasikring i Unionens andre finansieringsprogrammer og indbygge foranstaltninger til sikring af bæredygtighed i alle EU-instrumenter. Kommissionen bør have beføjelse til at indføre en fælles metode og træffe effektive foranstaltninger til at sikre, at LIFE-projekter ikke påvirkes negativt af andre af Unionens programmer og politikker. Strategiske integrerede projekter og strategiske naturprojekter, der udvikles under programmet, bør i kraft af deres rolle som katalysator fungere som løftestang for finansiering under disse støtteprogrammer og andre finansieringskilder såsom nationale fonde og skabe synergier.
Ændring 27
Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)
(23a)  De strategiske naturprojekters og strategiske integrerede projekters succes afhænger af nært samarbejde mellem nationale, regionale og lokale myndigheder og de ikkestatslige aktører, der er berørt af programmets målsætninger. Principperne om gennemsigtighed og offentliggørelse i forbindelse med afgørelser om udvikling, gennemførelse, vurdering og overvågning af projekter bør derfor anvendes, navnlig i forbindelse med mainstreaming, eller når der er tale om flere finansieringskilder.
Ændring 28
Forslag til forordning
Betragtning 24
(24)  For at understrege betydningen af, at klimaændringer imødegås i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal afsættes til finansiering af støtte til klimamål. Aktioner i medfør af dette program forventes at bidrage med 61 % af dette programs samlede bidrag til klimamålsætningerne. Relevante foranstaltninger vil blive udpeget under forberedelserne og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.
(24)  For at understrege betydningen af, at klimaændringer imødegås på en koordineret og ambitiøs måde i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen og til at opnå det overordnede mål, nemlig at mindst 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal afsættes til finansiering af støtte til klimamål i FFR-perioden 2021-2027, og et årligt mål på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027. Aktioner i medfør af dette program forventes at bidrage med [61 %] af dette programs samlede bidrag til klimamålsætningerne. Relevante foranstaltninger vil blive udpeget under forberedelserne og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.
Ændring 29
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  Ved gennemførelsen af programmet bør der tages behørigt hensyn til strategien for regionerne i den yderste periferi med henblik på artikel 349 i TEUF og til disse regioners særlige behov eller sårbarhed. Unionens politikker, som ikke vedrører miljø, klima og relevant ren energi, bør også tages i betragtning.
(25)  Ved gennemførelsen af programmet bør der tages behørigt hensyn til strategien for regionerne i den yderste periferi med henblik på artikel 349 i TEUF og til disse regioners særlige behov eller sårbarhed. Unionens og medlemsstaternes finansiering bør styrkes på passende vis i denne henseende. Unionens politikker, som ikke vedrører miljø, klima og relevant ren energi, bør også tages i betragtning.
Ændring 30
Forslag til forordning
Betragtning 26
(26)  For at støtte programmets gennemførelse bør Kommissionen samarbejde med de nationale kontaktpunkter under programmet, arrangere seminarer og workshopper, offentliggøre lister over projekter finansieret via programmet eller træffe foranstaltninger til at fremme udveksling af erfaring, viden og bedste praksis om projekter og udbredelse af projektresultater i Unionen. Sådanne aktiviteter bør navnlig være målrettet medlemsstater med en lav udnyttelse af finansieringen og fremme kommunikation og samarbejde mellem støttemodtagere, ansøgere eller interessenter inden for afsluttede og igangværende projekter på samme område.
(26)  For at støtte programmets gennemførelse bør Kommissionen samarbejde med de nationale, regionale og lokale kontaktpunkter under programmet, herunder om oprettelsen af et rådgivningsnetværk på lokalt plan, som skal fremme udviklingen af projekter med stor merværdi og politisk gennemslagskraft og sikre formidling af information om supplerende finansiering, projekters overførbarhed samt langsigtet bæredygtighed, arrangere seminarer og workshopper, offentliggøre lister over projekter finansieret via programmet eller træffe foranstaltninger såsom mediekampagner for bedre at formidle projektresultater og fremme udveksling af erfaring, viden og bedste praksis om projekter og udbredelse af projektresultater i Unionen, hvorved samarbejde og kommunikation fremmes. Sådanne aktiviteter bør navnlig være målrettet medlemsstater med en lav udnyttelse af finansieringen og fremme kommunikation og samarbejde mellem støttemodtagere, ansøgere eller interessenter inden for afsluttede og igangværende projekter på samme område. Det er afgørende, at denne kommunikation og dette samarbejde også involverer regionale og lokale myndigheder og interessenter.
Ændring 31
Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)
(28a)  Den minimale og maksimale samfinansieringssats bør fastsættes på niveauer, der er nødvendige for at opretholde den effektive støtte, som ydes under programmet, samtidig med at der tages hensyn til den fleksibilitet og tilpasningsevne, der er nødvendig for at reagere på den eksisterende række af foranstaltninger og enheder.
Ændring 32
Forslag til forordning
Betragtning 31
(31)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne vælges ud fra deres evne til at opfylde foranstaltningernes specifikke målsætninger og levere resultater, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. For tilskud bør dette omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste satser og satser for enhedsomkostninger.
(31)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne vælges ud fra deres evne til at opfylde foranstaltningernes specifikke målsætninger og levere resultater, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. For tilskud bør dette omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste satser og satser for enhedsomkostninger. Kommissionen bør sikre, at gennemførelsen er let at forstå, og bør fremme regulær forenkling for projektudviklere.
Ændring 33
Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)
(36a)  For at sikre, at støtten fra og gennemførelsen af programmet er i overensstemmelse med Unionens politikker og prioriteter og supplerer andre finansielle EU-instrumenter, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, med henblik på at supplere denne forordning gennem vedtagelse af flerårige arbejdsprogrammer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i de ekspertgrupper under Kommissionen, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
Ændring 34
Forslag til forordning
Betragtning 38
(38)  Målene for denne forordning, nemlig at bidrage til bæredygtig udvikling og til opfyldelsen af målsætningerne og målene for Unionens politikker vedrørende miljø, klima og relevant ren energi, strategier, planer eller internationale forpligtelser, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af denne forordnings omfang og virkninger bedre opfyldes på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.
(38)  Målene for denne forordning, nemlig at bidrage til et højt niveau af miljøbeskyttelse og en ambitiøs klimaindsats med god forvaltning og en tilgang, der involverer flere interessenter, og til opfyldelsen af målsætningerne og målene for Unionens politikker vedrørende miljø, biodiversitet, klima, cirkulær økonomi og relevant vedvarende energi og energieffektivitet, strategier, planer eller internationale forpligtelser, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af denne forordnings omfang og virkninger bedre opfyldes på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
Ved denne forordning oprettes programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ("programmet").
Ved denne forordning oprettes et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ("programmet"), som dækker perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2027.
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Der fastsættes målsætninger for programmet, et budget for perioden 2021-2027, former for EU-finansiering samt regler for ydelsen heraf.
Der fastsættes målsætninger for programmet, et budget for denne periode, former for EU-finansiering samt regler for ydelsen heraf.
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
1)  "strategiske naturprojekter": projekter, der støtter opfyldelsen af Unionens natur- og biodiversitetsmålsætninger ved at gennemføre sammenhængende handlingsprogrammer i medlemsstaterne med henblik på at mainstreame disse målsætninger og prioriteter i andre politikker og finansielle instrumenter, herunder via koordineret gennemførelse af de prioriterede aktionsplaner, der er fastsat i henhold til direktiv 92/43/EØF
1)  "strategiske naturprojekter": projekter, der støtter opfyldelsen af Unionens natur- og biodiversitetsmålsætninger ved at gennemføre sammenhængende handlingsprogrammer, særlig med henblik på at mainstreame disse målsætninger og prioriteter i andre politikker og finansielle instrumenter, herunder via koordineret gennemførelse af de prioriterede aktionsplaner, der er fastsat i henhold til direktiv 92/43/EØF
Ændring 103
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
1.  Programmets overordnede målsætning er at bidrage til omstillingen til en ren, cirkulær, energieffektiv og klimaresistent lavemissionsøkonomi, herunder via omstilling til ren energi, samt bidrage til beskyttelsen og forbedringen af miljøkvaliteten og til at standse og vende biodiversitetstab for derigennem at bidrage til bæredygtig udvikling.
1.  Programmets overordnede målsætning er inden for rammerne af en retfærdig overgang at bidrage til omstillingen til en ren, cirkulær, energieffektiv og klimaresistent nulemissionsøkonomi, at beskytte og forbedre miljøkvaliteten og at standse og vende biodiversitetstab og økosystemforringelse for derigennem at bidrage til bæredygtig udvikling.
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a
(a)  innovative teknikker og tilgange udvikles, demonstreres og fremmes med henblik på at opfylde målsætningerne i Unionens lovgivning og politik vedrørende miljø- og klimaindsatsen, herunder omstillingen til ren energi, og bidrage til anvendelsen af bedste praksis i forbindelse med natur og biodiversitet
a)  innovative teknikker og tilgange udvikles, demonstreres og fremmes med henblik på at opfylde målsætningerne i Unionens lovgivning og politik vedrørende miljø- og klimaindsatsen, herunder omstillingen til ren vedvarende energi og øget energieffektivitet, og bidrage til videnbasen, effektiv forvaltning og anvendelse af bedste praksis i forbindelse med natur og biodiversitet, herunder gennem støtte til Natura 2000-nettet
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b
b)  udviklingen, gennemførelsen, overvågningen og håndhævelsen af relevant EU-lovgivning og -politik støttes, herunder med bedre forvaltning gennem opbygning af kapaciteten hos offentlige og private aktører og civilsamfundets engagement
b)  udviklingen, gennemførelsen, overvågningen, den effektive overensstemmelse og håndhævelsen af relevant EU-lovgivning og -politik støttes, navnlig ved at støtte gennemførelsen af generelle EU-miljøhandlingsprogrammer, der er blevet vedtaget i henhold til artikel 192, stk. 3, i TEUF, og ved at forbedre miljø- og klimaforvaltning på alle niveauer, herunder gennem opbygning af kapaciteten hos offentlige og private aktører og civilsamfundets engagement
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 5 450 000 000 EUR i løbende priser.
1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 6 442 000 000 EUR i 2018-priser (7 272 000 000 EUR i løbende priser).
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
2.  Den vejledende fordeling af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, er som følger:
2.  Den vejledende fordeling af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, er som følger:
(a)  3 500 000 000 EUR for området Miljø, heraf
a)  4 715 000 000 EUR i 2018-priser (5 322 000 000 EUR i løbende priser, hvilket udgør 73,2 % af programmets samlede finansieringsramme) for området Miljø, heraf
(1)  2 150 000 000 EUR for delprogrammet Natur og Biodiversitet og
1)  2 829 000 000 EUR i 2018-priser (3 261 000 000 EUR i løbende priser, hvilket udgør 44,9 % af programmets samlede finansieringsramme) for delprogrammet Natur og Biodiversitet og
(2)  1 350 000 000 EUR for delprogrammet Cirkulær Økonomi og Livskvalitet
2)  1 886 000 000 EUR i 2018-priser (2 060 000 000 EUR i løbende priser, hvilket udgør 28,3 % af programmets samlede finansieringsramme) for delprogrammet Cirkulær Økonomi og Livskvalitet og
(b)  1 950 000 000 EUR for området Klimaindsats, heraf
b)  1 950 000 000 EUR for området Klimaindsats, heraf
(1)  950 000 000 EUR for delprogrammet Modvirkning af og Tilpasning til Klimaændringer og
1)  950 000 000 EUR for delprogrammet Modvirkning af og Tilpasning til Klimaændringer og
(2)  1 000 000 000 EUR for delprogrammet Omstilling til Ren Energi.
2)  1 000 000 000 EUR for delprogrammet Omstilling til Ren Energi.
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning
1.  Programmet er åbent for følgende tredjelande:
1.  Programmet er åbent for følgende tredjelande, forudsat at alle dets regler og bestemmelser overholdes fuldt ud:
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)
Artikel 6a
Internationalt samarbejde
Under gennemførelsen af programmet skal det være muligt at samarbejde med relevante internationale organisationer og med deres institutioner og organer, når det er nødvendigt for at opfylde de overordnede målsætninger, der er fastsat i artikel 3.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 7
Programmet gennemføres på en sådan måde, at der sikres sammenhæng med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, Horisont Europa, Connecting Europe-faciliteten og InvestEU for at skabe synergier, navnlig i forbindelse med strategiske naturprojekter og strategiske integrerede projekter, og for at støtte udnyttelsen og udbredelsen af løsninger, som er udviklet inden for programmet.
Kommissionen sikrer, at programmet gennemføres på en ensartet måde, og Kommissionen og medlemsstaterne sikrer sammenhæng og koordinering med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, Horisont Europa, Connecting Europe-faciliteten, emissionshandelssystemet, Innovationsfonden og InvestEU for at skabe synergier, navnlig i forbindelse med strategiske naturprojekter og strategiske integrerede projekter, og for at støtte udnyttelsen og udbredelsen af løsninger, som er udviklet inden for programmet. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer komplementaritet på alle niveauer. Kommissionen fastlægger specifikke tiltag og mobiliserer den relevante finansiering under andre af Unionens programmer samt fremmer koordineret og sammenhængende gennemførelse af supplerende foranstaltninger, der er finansieret af andre kilder.
Ændring 104
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Programmet gennemføres inden for rammerne af en retfærdig overgang, hvor de berørte samfund og territorier er omfattet af udviklingen og gennemførelsen af projekter, navnlig gennem høringer og dialog.
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3
3.  Projekter under delprogrammet Natur og Biodiversitet vedrørende forvaltning, genopretning og overvågning af Natura 2000-lokaliteter, jf. direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF, støttes i overensstemmelse med de prioriterede aktionsplaner som fastsat ved direktiv 92/43/EØF.
3.  Projekter under delprogrammet Natur og Biodiversitet vedrørende forvaltning, genopretning og overvågning af Natura 2000-lokaliteter, jf. direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF, tager hensyn til de prioriteter, der er fastsat i nationale og regionale planer, strategier og politikker, bl.a. i de prioriterede aktionsplaner som fastsat ved direktiv 92/43/EØF.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4
4.  Tilskud kan finansiere aktiviteter uden for Unionen, forudsat at projekterne er nødvendige for at opfylde Unionens miljø- og klimamålsætninger og sikre effektiviteten af interventioner, der gennemføres på medlemsstaternes område.
4.  Tilskud kan finansiere aktiviteter uden for en medlemsstat eller et oversøisk land eller territorium, som hører under denne, forudsat at projekterne tilstræber at opfylde Unionens miljø- og klimamålsætninger, og at aktiviteterne uden for Unionen er nødvendige for at sikre effektiviteten af interventioner, der gennemføres på medlemsstaternes område eller i et oversøisk land eller territorium, eller for at understøtte internationale aftaler, som Unionen er part i.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra a – nr. 3
(3)  andre tredjelande, der er opført i arbejdsprogrammet i henhold til betingelserne i stk. 4 til 6
3)  andre tredjelande, der er opført i de flerårige arbejdsprogrammer i henhold til betingelserne i stk. 4 til 6
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)
6a.   For at sikre en effektiv anvendelse af programmets midler og en effektiv deltagelse af de retlige enheder omhandlet i stk. 4 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21 med henblik på at supplere nærværende artikel ved at fastlægge betingelserne for, hvornår disse enheder bidrager tilstrækkeligt til Unionens miljø- og klimapolitik til at blive betragtet som berettigede til at deltage i programmet.
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)
Artikel 12a
Procedurer for projektindgivelse og -udvælgelse
1.  I programmet indføres følgende procedurer for projektindgivelse og -udvælgelse:
a)  en forenklet procedure i to trin på grundlag af indgivelse og evaluering af et sammendrag og derefter et fuldstændigt forslag fra de ansøgere, hvis forslag er blevet forhåndsudvalgt
b)  en standardprocedure i ét trin udelukkende på grundlag af indgivelse og evaluering af et fuldstændigt forslag. Valget af standardprocedure i stedet for forenklet procedure begrundes i arbejdsprogrammet under hensyn til de specifikke organisatoriske og operationelle begrænsninger for hvert delprogram og eventuelt hver indkaldelse af forslag.
2.  I stk. 1 forstås ved "sammendrag" et notat på højst 10 sider med en beskrivelse af projektets indhold, angivelse af den eller de mulige partnere, begrænsninger, som kan tænkes at vise sig, og nødplan til imødegåelse heraf samt valgt strategi til sikring af projektresultaternes bæredygtighed efter projektets afslutning, administrative formularer vedrørende støttemodtagere, som deltager i projektet, samt detaljeret budget for projektet.
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 13
Artikel 13
Artikel 13
Tildelingskriterier
Tildelingskriterier
Der fastsættes tildelingskriterier i indkaldelser af forslag, idet der tages højde for følgende:
Der fastsættes tildelingskriterier i de flerårige arbejdsprogrammer, jf. artikel 17, og i indkaldelser af forslag, idet der tages højde for følgende:
(a)  projekter, der finansieres via programmet, skal undgå at undergrave programmets målsætninger vedrørende miljø, klima eller relevant ren energi og skal om muligt fremme brugen af grønne offentlige indkøb.
a)  projekter, der finansieres via programmet, må ikke undergrave programmets målsætninger vedrørende miljø, klima eller relevant ren energi og skal, hvor det er muligt, fremme brugen af grønne offentlige indkøb.
aa)  projekter skal sikre en omkostningseffektiv tilgang og være teknisk og finansielt sammenhængende
ab)  projekter med det største potentielle bidrag til opfyldelsen af de i artikel 3 fastsatte målsætninger gives forrang
(b)  projekter, som giver sidegevinster og fremmer synergier mellem delprogrammerne, jf. artikel 4, gives forrang
b)  projekter, som giver sidegevinster og fremmer synergier mellem delprogrammerne, jf. artikel 4, gives forrang
(c)  projekter med det største potentiale til at blive udbredt og udnyttet af den offentlige eller private sektor eller til at mobilisere de største investeringer eller finansielle ressourcer (katalysatorpotentiale) gives forrang
c)  projekter med det største potentiale til at blive udbredt og udnyttet af den offentlige eller private sektor eller til at mobilisere de største investeringer eller finansielle ressourcer (katalysatorpotentiale) tildeles en bonus i forbindelse med deres evaluering
(d)  det sikres, at resultaterne af standard indsatsprojekter kan udbredes
d)  det sikres, at resultaterne af standardindsatsprojekter kan udbredes
(e)  projekter, som bygger på eller opskalerer resultaterne af andre projekter finansieret under programmet, forudgående programmer eller andre EU-midler, tildeles en bonus i forbindelse med deres evaluering
e)  projekter, som bygger på eller opskalerer resultaterne af andre projekter finansieret under programmet, forudgående programmer eller andre EU-midler, tildeles en bonus i forbindelse med deres evaluering
(f)  hvor det er hensigtsmæssigt, rettes der især opmærksomhed mod projekter i geografiske områder, som har særlige behov eller er særligt sårbare, såsom områder med særlige miljømæssige udfordringer eller naturbetingede begrænsninger, grænseområder eller regioner i den yderste periferi.
f)  hvor det er hensigtsmæssigt, rettes der især opmærksomhed mod projekternes biogeografiske ligevægt og projekter i geografiske områder, som har særlige behov eller er særligt sårbare, såsom områder med særlige miljømæssige udfordringer eller naturbetingede begrænsninger, grænseområder, områder med høj naturværdi eller regioner i den yderste periferi.
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1
1.  En foranstaltning, som har modtaget et bidrag under et andet EU-program, må også modtage et bidrag fra programmet, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger. Reglerne for hvert EU-program skal gælde for dets respektive bidrag til foranstaltningen. Den kumulative finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger ved foranstaltningen, og støtte fra forskellige EU-programmer kan beregnes på et prorata-grundlag i overensstemmelse med det dokument, hvori støttevilkårene er fastsat.
1.  En foranstaltning, som har modtaget et bidrag under et andet EU-program, må også modtage et bidrag fra programmet, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger. For at være støtteberettiget til tilskud fra programmet skal foranstaltninger, der er blevet finansieret af andre EU-programmer, have undgået at underminere de miljø- eller klimamålsætninger, der er fastsat i artikel 3. Reglerne for hvert EU-program skal gælde for dets respektive bidrag til foranstaltningen. Den kumulative finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger ved foranstaltningen, og støtte fra forskellige EU-programmer kan beregnes på et prorata-grundlag i overensstemmelse med det dokument, hvori støttevilkårene er fastsat.
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2
2.  Foranstaltninger, som tildeles kvalitetsmærket Seal of Excellence, eller som opfylder følgende kumulative komparative betingelser:
2.  Foranstaltninger, som tildeles kvalitetsmærket Seal of Excellence, eller som opfylder følgende kumulative komparative betingelser:
(a)  de er blevet vurderet som led i en indkaldelse af forslag inden for rammerne af programmet
a)  de er blevet vurderet som led i en indkaldelse af forslag inden for rammerne af programmet
(b)  de opfylder minimumskravene til kvalitet i den pågældende indkaldelse af forslag
b)  de opfylder minimumskravene til kvalitet i den pågældende indkaldelse af forslag
(c)  de kan ikke finansieres inden for rammerne af den pågældende indkaldelse af forslag på grund af budgetmæssige begrænsninger.
c)  de kan ikke finansieres inden for rammerne af den pågældende indkaldelse af forslag på grund af budgetmæssige begrænsninger.
kan modtage støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond Plus eller Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i henhold til artikel [67], stk. 5, i forordning (EU) XX [forordningen om fælles bestemmelser] og artikel [8] i forordning (EU) XX [finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik], forudsat at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med det pågældende programs målsætninger. Reglerne for den fond, der yder støtte, anvendes.
kan modtage støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond Plus eller Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i henhold til artikel [67], stk. 5, i forordning (EU) XX [forordningen om fælles bestemmelser] og artikel [8] i forordning (EU) XX [finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik], forudsat at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med det pågældende programs målsætninger og kriterier for støtteberettigelse. Reglerne for den fond, der yder støtte, anvendes.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1
Blandingsoperationer under dette program gennemføres i overensstemmelse med [InvestEU-forordningen] og finansforordningens afsnit X.
Blandingsoperationer under dette program gennemføres i overensstemmelse med [InvestEU-forordningen] og finansforordningens afsnit X under behørig hensyntagen til krav om bæredygtighed og gennemsigtighed.
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 17 – overskrift
Arbejdsprogram
Flerårigt arbejdsprogram
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
1.  Programmet gennemføres ved hjælp af mindst to flerårige arbejdsprogrammer som nævnt i finansforordningens artikel 110. Hvis det er relevant, angives det samlede beløb, der er afsat til blandingsoperationer, i arbejdsprogrammerne.
1.  Programmet gennemføres ved hjælp af mindst to flerårige arbejdsprogrammer som nævnt i finansforordningens artikel 110. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21 med henblik på at supplere nærværende forordning gennem vedtagelse af de flerårige arbejdsprogrammer.
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)
1a.   Kommissionen sikrer, at medlovgiverne og de relevante interessenter, herunder civilsamfundsorganisationer, høres på behørig vis i forbindelse med udarbejdelsen af de flerårige arbejdsprogrammer.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra a a (nyt)
aa)  minimums- og maksimumsniveauerne for samfinansieringssatserne, opdelt efter de i artikel 4 omhandlede delprogrammer og de i artikel 10 omhandlede støtteberettigede foranstaltninger, for hvilke de samlede højeste samfinansieringssatser i det første flerårige arbejdsprogram for de i artikel 10, stk. 2, litra a), b) og d), omhandlede foranstaltninger skal være op til [60 %] af de støtteberettigede omkostninger og [75 %] i tilfælde af projekter, der finansieres under delprogrammet Natur og Biodiversitet, som er rettet mod prioriterede levesteder eller arter med henblik på gennemførelse af direktiv 92/43/EØF eller fuglearter, der betragtes som prioriterede med hensyn til finansiering af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske og Videnskabelige Udvikling, der er nedsat i henhold til artikel 16 i direktiv 2009/147/EF, når dette er nødvendigt for at nå bevaringsmålet
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra a b (nyt)
ab)  det samlede maksimumsbeløb, der er afsat til blandingsoperationer
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra d a (nyt)
da)  vejledende tidsplaner for indkaldelse af forslag for den periode, der er omfattet af det flerårige arbejdsprogram
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra d b (nyt)
db)  den tekniske metodologi for projektindgivelses- og projektudvælgelsesproceduren og udvælgelses- og tildelingskriterierne for tilskud, som fastsat i artikel 13.
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Varigheden af det første flerårige arbejdsprogram er fire år, og varigheden af det andet flerårige arbejdsprogram er tre år.
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Kommissionen sikrer, at uudnyttede midler under en given indkaldelse af forslag omfordeles mellem de forskellige typer af foranstaltninger, som er omhandlet i artikel 10, stk. 2.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 c (nyt)
2c.  Kommissionen sikrer, at de interesserede parter høres i forbindelse med udarbejdelsen af de flerårige arbejdsprogrammer.
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1
1.  Evalueringer gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.
1.  Evalueringer gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen, under behørig hensyntagen til sammenhæng, synergier, EU-merværdi og langsigtet bæredygtighed og ved hjælp af prioriteterne fastsat i det relevante miljøhandlingsprogram.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2
2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, dog senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse.
2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, dog senest tre år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse, og der gøres brug af de output- og resultatindikatorer, der er fastsat i bilag II. Evalueringen ledsages om nødvendigt af et forslag til ændring af denne forordning.
Evalueringen skal mindst omfatte følgende:
a)  de kvalitative og kvantitative aspekter af programmets gennemførelse
b)  effektiviteten af anvendelsen af ressourcer
c)  i hvilken grad målsætningerne for alle foranstaltningerne er blevet opfyldt, om muligt med angivelse af resultater og virkninger
d)  projekternes faktiske eller forventede succes med at udnytte andre EU-midler, navnlig under hensyntagen til de fordele, der kommer af øget sammenhæng med andre EU-finansieringsinstrumenter
e)  i hvilket omfang der er opnået synergier mellem målsætningerne, og programmets komplementaritet med andre relevante EU-programmer
f)  EU-merværdien og de langsigtede virkninger af programmet med henblik på at træffe en afgørelse om videreførelse, ændring eller afbrydelse af foranstaltningerne
g)  i hvilket omfang de interesserede parter har været inddraget
h)  en kvantitativ og kvalitativ analyse og programmets bidrag til naturtypers og arters bevaringsstatus, jf. direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3
3.  Ved afslutningen af programmets gennemførelse, dog senest fire år efter udløbet af den periode, der er omhandlet i artikel 1, andet afsnit, gennemfører Kommissionen en endelig evaluering af programmet.
3.  Ved afslutningen af programmets gennemførelse, dog senest fire år efter udløbet af den periode, der er omhandlet i artikel 1, andet afsnit, gennemfører Kommissionen en endelig evaluering af programmet, som suppleres af en ekstern og uafhængig efterfølgende evalueringsrapport, der dækker gennemførelsen og resultaterne af programmet.
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4
4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.
4.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil, og Kommissionen offentliggør resultaterne af evalueringerne.
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1
1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for projekterne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.
1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for projekterne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden. Med henblik herpå anvender modtagerne programmets logo, afbildet i bilag IIa, ved alle kommunikationsaktiviteter, og logoet vises på opslagstavler, som er synlige for offentligheden på strategiske steder. Alle varige varer, der er erhvervet inden for rammerne af programmet, skal bære programmets logo, medmindre Kommissionen har angivet andet.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4
4.  Tilbageførsler fra finansielle instrumenter, som er oprettet i henhold til forordning (EU) nr. 1293/2013, kan investeres i finansielle instrumenter, som oprettes i henhold til [InvestEU Fund].
4.  Tilbageførsler fra finansielle instrumenter, som er oprettet i henhold til forordning (EU) nr. 1293/2013, kan omfordeles mellem foranstaltningerne under dette program.
Ændring 71
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – punkt 2.1 – led 3 a (nyt)
–  Kemikalier
Ændring 72
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – punkt 2.1 – led 5 a (nyt)
–  Støj
Ændring 73
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – punkt 2.1 – led 5 b (nyt)
–  Ressourceanvendelse og -effektivitet
Ændring 74
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – punkt 2.2 a (nyt)
2.2a.  Bevidstgørelse af offentligheden
Ændring 75
Forslag til forordning
Bilag II a (nyt)
BILAG IIa
Programmets logo
20181211-P8_TA(2018)0487_DA-p0000002.png

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0397/2018).

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik