Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0209(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0397/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0397/2018

Συζήτηση :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 333kWORD 127k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) ***I
P8_TA(2018)0487A8-0397/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6 για την περίοδο 2014 έως 2020, αποτελεί το τελευταίο από μια σειρά προγραμμάτων της Ένωσης σε μια περίοδο 25 ετών που υποστηρίζουν την υλοποίηση των προτεραιοτήτων στην περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία και πολιτική. Το πρόγραμμα αυτό αξιολογήθηκε θετικά σε μια πρόσφατη ενδιάμεση αξιολόγηση7, καθώς προδιαγράφεται αποτελεσματικό, αποδοτικό και χρήσιμο. Το πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014–2020 θα πρέπει συνεπώς να συνεχιστεί, με ορισμένες τροποποιήσεις που υποδείχθηκαν κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση και τις μεταγενέστερες αξιολογήσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) («πρόγραμμα») για την περίοδο που ξεκινά το 2021.
(2)  Το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6 για την περίοδο 2014 έως 2020, αποτελεί το τελευταίο από μια σειρά προγραμμάτων της Ένωσης σε μια περίοδο 25 ετών που υποστηρίζουν την υλοποίηση των προτεραιοτήτων στην περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία και πολιτική. Το πρόγραμμα αυτό αξιολογήθηκε θετικά σε μια πρόσφατη ενδιάμεση αξιολόγηση7, ως ιδιαίτερα αποδοτικό ήδη από πλευράς κόστους και προδιαγράφεται γενικά αποτελεσματικό, αποδοτικό και χρήσιμο. Το πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014–2020 θα πρέπει συνεπώς να συνεχιστεί, με ορισμένες τροποποιήσεις που υποδείχθηκαν κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση και τις μεταγενέστερες αξιολογήσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) («πρόγραμμα») για την περίοδο που ξεκινά το 2021.
_________________
_________________
6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 185).
6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 185).
7 Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) (SWD(2017)0355).
7 Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) (SWD(2017)0355).
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Προς επιδίωξη των σκοπών και των στόχων που θέτει η νομοθεσία, η πολιτική, τα σχέδια και οι διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, του κλίματος και των συναφών καθαρών μορφών ενέργειας, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη στροφή προς μια οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος, στην προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, είτε μέσω άμεσων παρεμβάσεων είτε μέσω της υποστήριξης της ενσωμάτωσης των σκοπών αυτών σε άλλες πολιτικές.
(3)  Προς επιδίωξη των σκοπών και των στόχων που θέτει η νομοθεσία, η πολιτική, τα σχέδια και οι διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, του κλίματος και των συναφών καθαρών μορφών ενέργειας, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει, στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, στη στροφή προς μια οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθαρών μηδενικών εκπομπών και ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος, στην προστασία και στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υγείας, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης του δικτύου Natura 2000 και της αντιμετώπισης της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, είτε μέσω άμεσων παρεμβάσεων είτε μέσω της υποστήριξης της ενσωμάτωσης των σκοπών αυτών σε άλλες πολιτικές. Η δίκαιη μετάβαση θα πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο διαβούλευσης και διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και τις περιφέρειες και κοινότητες που επηρεάζονται. Αυτές θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται στο μέτρο του δυνατού στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη απάντηση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπου επισημαίνεται η εγγενής σχέση μεταξύ της διαχείρισης των φυσικών πόρων ώστε να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητά τους, των υπηρεσιών οικοσυστήματος, της σύνδεσής τους με την ανθρώπινη υγεία και της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πνεύμα, το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στην κοινωνική συνοχή.
(4)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη απάντηση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπου επισημαίνεται η εγγενής σχέση μεταξύ της διαχείρισης των φυσικών πόρων ώστε να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητά τους, των υπηρεσιών οικοσυστήματος, της σύνδεσής τους με την ανθρώπινη υγεία και της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πνεύμα, το πρόγραμμα θα πρέπει να αποτυπώνει τις αρχές της αλληλεγγύης και του επιμερισμού της ευθύνης και παράλληλα να συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στην κοινωνική συνοχή.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, στον ορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης θα πρέπει να ενσωματωθούν απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθηθούν οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης δράσεων που συμπληρώνουν στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και στρατηγικά έργα για τη φύση και προωθούν την υιοθέτηση και αναπαραγωγή λύσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Απαιτείται συντονισμός για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να πράξουν τα δέοντα για την αποτροπή διοικητικών επικαλύψεων και φόρτου για τους δικαιούχους έργων λόγω των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από διάφορα χρηματοδοτικά μέσα.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και σκοπών της νομοθεσίας, των στρατηγικών, των σχεδίων και των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και τις συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας, ιδίως της ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη8, της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα9 και της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή10 («συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή»).
(5)  Το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και σκοπών της νομοθεσίας, των στρατηγικών, των σχεδίων και των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και τις συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας, ιδίως της ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη8, της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα9, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή10 («συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή»), της Σύμβασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα («Σύμβαση του Aarhus»), της Σύμβασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους, της Σύμβασης του ΟΗΕ του Ρότερνταμ περί διαδικασίας συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο και της Σύμβασης του ΟΗΕ της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους.
_________________
_________________
8 Ατζέντα για το 2030, ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 25/09/2015.
8 Ατζέντα για το 2030, ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 25/09/2015.
9 93/626/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (ΕΕ L 309 της 13.12.1993, σ. 1).
9 93/626/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (ΕΕ L 309 της 13.12.1993, σ. 1).
10 ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4.
10 ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4.
Τροπολογίες 6 και 101
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Για την επίτευξη των γενικών σκοπών, η υλοποίηση της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία11, του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 203012, 13, 14 της ενωσιακής νομοθεσίας για τη φύση15 και των σχετικών πολιτικών16, 17, 18, 19, 20 είναι ιδιαίτερα σημαντική.
(6)  Για την επίτευξη των γενικών σκοπών, η υλοποίηση της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία11, του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 203012, 13, 14 του ενωσιακού κεκτημένου για τη φύση14α, 14β, 15, και των σχετικών πολιτικών16, 17, 18, 19, 20, 20α, είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως και η υλοποίηση20β των προγραμμάτων γενικών δράσεων για την πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, όπως το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον20γ.
_________________
_________________
11 COM(2015)0614 της 2.12.2015.
11 COM(2015)0614 της 2.12.2015.
12 Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, COM(2014)0015 της 22.1.2014.
12 Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, COM(2014)0015 της 22.1.2014.
13 Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, COM(2013)0216 της 16.4.2013.
13 Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, COM(2013)0216 της 16.4.2013.
14 Δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», COM(2016)0860 της 30.11.2016.
14 Δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», COM(2016)0860 της 30.11.2016.
14α Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).
14β Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
15 Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία, COM(2017)0198 της 27.4.2017.
15 Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία, COM(2017)0198 της 27.4.2017.
16 Πρόγραμμα «Καθαρός αέρας» για την Ευρώπη, COM(2013)0918.
16 Πρόγραμμα «Καθαρός αέρας» για την Ευρώπη, COM(2013)0918.
17 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
17 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
18 Θεματική στρατηγική για την προστασία του εδάφους, COM(2006)0231.
18 Θεματική στρατηγική για την προστασία του εδάφους, COM(2006)0231.
19 Στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, COM(2016)0501.
19 Στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, COM(2016)0501.
20 Σχέδιο δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ της 8.11.2017.
20 Σχέδιο δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ της 8.11.2017.
20α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 , για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
20β Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.
20γ Απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171).
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Η Ένωση αποδίδει μεγάλη σημασία στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων LIFE και στην ικανότητα διασφάλισης και διατήρησης των αποτελεσμάτων μετά την υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων με τη συνέχιση, την αναπαραγωγή και/ή τη μεταφορά. Τούτο συνεπάγεται την πρόβλεψη ειδικών απαιτήσεων για τους αιτούντες, καθώς και την ανάγκη παροχής εγγυήσεων σε επίπεδο Ένωσης για να διασφαλιστεί ότι άλλα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ δεν υπονομεύουν τα αποτελέσματα τυχόν υλοποιηθέντων έργων του προγράμματος LIFE.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή επιβάλλει τον μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια κοινωνία υψηλής ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Αυτό, με τη σειρά του, απαιτεί δράσεις που να επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε τομείς με τον υψηλότερο αντίκτυπο στα σημερινά επίπεδα παραγωγής CO2 και ρύπανσης και που να συνεισφέρουν στην εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων των κρατών μελών για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και προετοιμασίες για τη στρατηγική της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια στα μέσα του αιώνα και μακροπρόθεσμα. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης μέτρα που να συνεισφέρουν στην υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς συνέπειες της αλλαγής του κλίματος.
(7)  Η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή επιβάλλει τον μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια κοινωνία βιώσιμη, κυκλικής οικονομίας, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθαρών μηδενικών εκπομπών και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Αυτό, με τη σειρά του, απαιτεί δράσεις που να επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε τομείς με τον υψηλότερο αντίκτυπο στα σημερινά επίπεδα παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου και ρύπανσης και που να συνεισφέρουν στην εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων των κρατών μελών για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια στα μέσα του αιώνα και μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης μέτρα που να συνεισφέρουν στην υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς συνέπειες της αλλαγής του κλίματος.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας αποτελεί απαραίτητη συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον. Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων προς υποστήριξη της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, που έως το 2020 χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», θα πρέπει να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα LIFE καθώς ο σκοπός τους δεν είναι η χρηματοδότηση της αριστείας και η παραγωγή καινοτομίας αλλά η υποστήριξη της διείσδυσης ήδη διαθέσιμων τεχνολογιών που θα συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η συμπερίληψη αυτών των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων στο πρόγραμμα LIFE προσφέρει πλούσιες δυνατότητες συνέργειας μεταξύ των υποπρογραμμάτων και αυξάνει τη συνολική συνοχή της ενωσιακής χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συλλεχθούν και να δημοσιοποιηθούν δεδομένα σχετικά με τη διείσδυση των υφιστάμενων λύσεων έρευνας και καινοτομίας στα έργα LIFE, μεταξύ άλλων από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τα πρόδρομα προγράμματα.
(8)  Η μετάβαση σε ανανεώσιμες, ενεργειακά αποδοτικές και καθαρών μηδενικών εκπομπών μορφές ενέργειας αποτελεί απαραίτητη συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον. Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων προς υποστήριξη της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, που έως το 2020 χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», θα πρέπει να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα LIFE καθώς ο σκοπός τους δεν είναι η χρηματοδότηση της αριστείας και η παραγωγή καινοτομίας αλλά η υποστήριξη της διείσδυσης ήδη διαθέσιμων τεχνολογιών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, που θα συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερομένους φορείς και τους τομείς που εμπλέκονται στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, όπως ο κατασκευαστικός τομέας, η βιομηχανία, οι μεταφορές και η γεωργία. Η συμπερίληψη αυτών των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων στο πρόγραμμα LIFE προσφέρει πλούσιες δυνατότητες συνέργειας μεταξύ των υποπρογραμμάτων και αυξάνει τη συνολική συνοχή της ενωσιακής χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συλλεχθούν και να δημοσιοποιηθούν δεδομένα σχετικά με τη διείσδυση των υφιστάμενων λύσεων έρευνας και καινοτομίας στα έργα LIFE, μεταξύ άλλων από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τα πρόδρομα προγράμματα.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Στις εκτιμήσεις επιπτώσεων της νομοθεσίας για τις καθαρές μορφές ενέργειας υπολογίζεται ότι η επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 2030 θα απαιτήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 177 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως κατά την περίοδο 2021–2030. Τα μεγαλύτερα κενά αφορούν τις επενδύσεις στη μείωση εκπομπών από τα κτίρια (ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μικρής κλίμακας), όπου απαιτείται διοχέτευση κεφαλαίων σε έργα με ισχυρά κατανεμημένο χαρακτήρα. Ένας από τους σκοπούς του υποπρογράμματος για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας είναι η δημιουργία ικανοτήτων για την ανάπτυξη και την ομαδοποίηση έργων, ώστε να στηριχθεί η απορρόφηση κεφαλαίων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και να ενεργοποιηθούν επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας, μεταξύ άλλων με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που παρέχει το InvestEU.
(9)  Στις εκτιμήσεις επιπτώσεων της νομοθεσίας για τις καθαρές μορφές ενέργειας υπολογίζεται ότι η επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 2030 θα απαιτήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 177 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως κατά την περίοδο 2021–2030. Τα μεγαλύτερα κενά αφορούν τις επενδύσεις στη μείωση εκπομπών από τα κτίρια (ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μικρής κλίμακας), όπου απαιτείται διοχέτευση κεφαλαίων σε έργα με ισχυρά κατανεμημένο χαρακτήρα. Ένας από τους σκοπούς του υποπρογράμματος για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας είναι η δημιουργία ικανοτήτων για την ανάπτυξη και την ομαδοποίηση έργων, ώστε να στηριχθεί η απορρόφηση κεφαλαίων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και να ενεργοποιηθούν επενδύσεις σε ανανεώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές μορφές ενέργειας, μεταξύ άλλων με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που παρέχει το InvestEU.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Το πρόγραμμα LIFE είναι το μόνο πρόγραμμα που είναι ειδικά αφιερωμένο στο περιβάλλον και το κλίμα, και ως εκ τούτου, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης στους εν λόγω τομείς.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Δράση η οποία έχει λάβει ενίσχυση από το πρόγραμμα μπορεί να λάβει ενίσχυση και από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι οι ενισχύσεις δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι δράσεις που λαμβάνουν σωρευτική χρηματοδότηση από διαφορετικά ενωσιακά προγράμματα ελέγχονται μόνο μία φορά για όλα τα εμπλεκόμενα προγράμματα και τους αντίστοιχους ισχύοντες κανόνες.
(11)  Δράση η οποία έχει λάβει ενίσχυση από το πρόγραμμα μπορεί να λάβει ενίσχυση και από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι οι ενισχύσεις δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι δράσεις που λαμβάνουν σωρευτική χρηματοδότηση από διαφορετικά ενωσιακά προγράμματα θα πρέπει να ελέγχονται μόνο μία φορά για όλα τα εμπλεκόμενα προγράμματα και τους αντίστοιχους ισχύοντες κανόνες.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η πιο πρόσφατη δέσμη επισκόπησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ένωση21 υποδεικνύει ότι χρειάζεται ακόμα σημαντική πρόοδος ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να ενισχυθεί η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών σκοπών σε άλλες πολιτικές. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης προκειμένου να επιτελεστεί η απαιτούμενη πρόοδος μέσω της ανάπτυξης, δοκιμής και αναπαραγωγής νέων προσεγγίσεων, της ανάπτυξης, παρακολούθησης και επανεξέτασης υποστηρικτικών πολιτικών, της ενίσχυσης της συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων, της κινητοποίησης επενδύσεων από ενωσιακά επενδυτικά προγράμματα ή άλλες πηγές, και της υποστήριξης δράσεων με στόχο την άρση των διάφορων εμποδίων στην αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών σχεδίων που απαιτεί η περιβαλλοντική νομοθεσία.
(12)  Η πιο πρόσφατη δέσμη επισκόπησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ένωση21 υποδεικνύει ότι χρειάζεται ακόμα σημαντική πρόοδος ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να ενισχυθεί η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών σκοπών σε άλλες πολιτικές. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οριζόντιες, συστημικές προκλήσεις καθώς και τα βασικά αίτια των ανεπαρκειών στην υλοποίηση, όπως προσδιορίζονται στην επισκόπηση της περιβαλλοντικής εφαρμογής (EIR) και να επιτελεστεί η απαιτούμενη πρόοδος μέσω της ανάπτυξης, δοκιμής και αναπαραγωγής νέων προσεγγίσεων, της ανάπτυξης, παρακολούθησης και επανεξέτασης υποστηρικτικών πολιτικών, της βελτίωσης της διακυβέρνησης όσον αφορά την περιβαλλοντική, κλιματική αλλαγή και τα σχετικά με τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια θέματα, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της πολυεπίπεδης συμμετοχής του κοινού και των ενδιαφερόμενων φορέων, της δημιουργίας ικανοτήτων, της επικοινωνίας και της ευαισθητοποίησης, της κινητοποίησης επενδύσεων από ενωσιακά επενδυτικά προγράμματα ή άλλες πηγές, και της υποστήριξης δράσεων με στόχο την άρση των διάφορων εμποδίων στην αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών σχεδίων που απαιτεί η περιβαλλοντική νομοθεσία.
_________________
_________________
21 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Η Επισκόπηση της Περιβαλλοντικής Εφαρμογής της ΕΕ: Κοινές προκλήσεις και πώς να συνδυαστούν οι προσπάθειες με σκοπό να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα» (COM(2017)0063).
21 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Η Επισκόπηση της Περιβαλλοντικής Εφαρμογής της ΕΕ: Κοινές προκλήσεις και πώς να συνδυαστούν οι προσπάθειες με σκοπό να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα» (COM(2017)0063).
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η ανάσχεση και η αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων και στα θαλάσσια οικοσυστήματα, απαιτεί στήριξη για την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την επιβολή και την αξιολόγηση της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 202022, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου23, της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και του κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, ιδίως μέσω της δημιουργίας της γνωσιακής βάσης για την κατάρτιση και την υλοποίηση πολιτικών και μέσω της ανάπτυξης, της δοκιμής, της επίδειξης και της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και λύσεων σε μικρή κλίμακα ή προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένα τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά πλαίσια, όπως οι ενοποιημένες προσεγγίσεις στην υλοποίηση των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που καταρτίζονται με βάση την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Η Ένωση οφείλει να παρακολουθεί τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Θα πρέπει να εκπληρώνονται επίσης οι απαιτήσεις παρακολούθησης που προκύπτουν από άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης.
(13)  Η ανάσχεση και η αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων στα θαλάσσια και σε άλλα υδάτινα οικοσυστήματα, απαιτεί στήριξη για την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την επιβολή και την αξιολόγηση της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 202022, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου23, της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, ιδίως μέσω της δημιουργίας της γνωσιακής βάσης για την κατάρτιση και την υλοποίηση πολιτικών και μέσω της ανάπτυξης, της δοκιμής, της επίδειξης και της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και λύσεων, όπως η αποτελεσματική διαχείριση, σε μικρή κλίμακα ή προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένα τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά πλαίσια, όπως οι ενοποιημένες προσεγγίσεις στην υλοποίηση των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που καταρτίζονται με βάση την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Η Ένωση και τα κράτη μέλη οφείλουν να παρακολουθούν τις δαπάνες τους που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις οικείες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Θα πρέπει να εκπληρώνονται επίσης οι απαιτήσεις παρακολούθησης που προκύπτουν από άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης.
_________________
_________________
22 COM(2011)0244.
22 COM(2011)0244.
23 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
23 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
24 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).
24 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).
25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35).
25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35).
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Πρόσφατες αξιολογήσεις και εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020 και του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας για τη φύση, υποδεικνύουν ότι μία από τις κυριότερες αιτίες για την ανεπαρκή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τη φύση και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα είναι η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης. Τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως το [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας] μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην κάλυψη αυτών των αναγκών. Το πρόγραμμα μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την αποδοτικότητα της ενσωμάτωσης αυτής μέσω στρατηγικών έργων για τη φύση, αφιερωμένων στην κατάλυση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που καθορίζονται στα πλαίσια δράσης προτεραιότητας που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Τα στρατηγικά έργα για τη φύση θα πρέπει να υποστηρίζουν προγράμματα δράσεων στα κράτη μέλη για την ενσωμάτωση συναφών σκοπών σχετικών με τη φύση και τη βιοποικιλότητα σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά προγράμματα, ώστε να διασφαλίζεται η κινητοποίηση κατάλληλων κονδυλίων για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών. Στο πλαίσιο του δικού τους στρατηγικού σχεδίου για την κοινή γεωργική πολιτική, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ένα ορισμένο μερίδιο των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη προκειμένου να προσελκύσουν υποστήριξη για δράσεις που συμπληρώνουν τα στρατηγικά έργα για τη φύση, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
(14)  Πρόσφατες αξιολογήσεις και εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020 και του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας για τη φύση, υποδεικνύουν ότι μία από τις κυριότερες αιτίες για την ανεπαρκή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τη φύση και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα είναι η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης. Τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως το [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας] μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην κάλυψη αυτών των αναγκών, με την προϋπόθεση ότι η χρηματοδότηση πρέπει να έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την αποδοτικότητα της ενσωμάτωσης αυτής μέσω στρατηγικών έργων για τη φύση, αφιερωμένων στην κατάλυση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που καθορίζονται στα πλαίσια δράσης προτεραιότητας που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Τα στρατηγικά έργα για τη φύση θα πρέπει να υποστηρίζουν προγράμματα δράσεων για να συμβάλουν στην ενσωμάτωση συναφών σκοπών σχετικών με τη φύση και τη βιοποικιλότητα σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά προγράμματα, ώστε να διασφαλίζεται η κινητοποίηση κατάλληλων κονδυλίων για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών. Στο πλαίσιο του δικού τους στρατηγικού σχεδίου για την κοινή γεωργική πολιτική, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ένα ορισμένο μερίδιο των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη προκειμένου να προσελκύσουν υποστήριξη για δράσεις που συμπληρώνουν τα στρατηγικά έργα για τη φύση, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Το εθελοντικό σύστημα για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος στα ευρωπαϊκά υπερπόντια εδάφη (BEST) προάγει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, και της βιώσιμης χρήσης των υπηρεσιών οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων οικοσυστηματικής βάσης στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της Ένωσης. Το σύστημα BEST βοήθησε στην αύξηση της συνειδητοποίησης της οικολογικής σπουδαιότητας των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών ως προς τη διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Στις υπουργικές δηλώσεις που εξέδωσαν το 2017 και το 2018, οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για αυτό το μικρό πρόγραμμα επιχορηγήσεων για τη βιοποικιλότητα. Ενδείκνυται να επιτραπεί στο πρόγραμμα να συνεχίσει τη χρηματοδότηση μικρών επιχορηγήσεων για τη βιοποικιλότητα, τόσο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές όσο και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη.
(15)  Το εθελοντικό σύστημα για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος στα ευρωπαϊκά υπερπόντια εδάφη (BEST) προάγει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, και της βιώσιμης χρήσης των υπηρεσιών οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων οικοσυστηματικής βάσης στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της Ένωσης. Μέσω της προπαρασκευαστικής δράσης BEST που εγκρίθηκε το 2011 και του προγράμματος BEST 2.0 και του έργου BEST RUP που ακολούθησαν, το σύστημα BEST βοήθησε στην αύξηση της συνειδητοποίησης της οικολογικής σπουδαιότητας των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών και του βασικού ρόλου τους στη διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η ανάγκη χρηματοδοτικής στήριξης για επιτόπια έργα στα εν λόγω εδάφη ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στις υπουργικές δηλώσεις που εξέδωσαν το 2017 και το 2018, οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για αυτό το μικρό πρόγραμμα επιχορηγήσεων για τη βιοποικιλότητα. Ενδείκνυται επομένως να συνεχίσει το πρόγραμμα τη χρηματοδότηση μικρών επιχορηγήσεων για τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας ικανοτήτων και της κεφαλαιοποίησης των χρηματοδοτούμενων δράσεων, τόσο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές όσο και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η προώθηση της κυκλικής οικονομίας απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας ως προς τους τρόπους σχεδίασης, παραγωγής, κατανάλωσης και απόρριψης υλικών και προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών υλών. Το πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στη μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας μέσω της παροχής οικονομικής υποστήριξης σε μια ποικιλία φορέων (επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές, καταναλωτές), ιδίως μέσω της εφαρμογής, της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής βέλτιστων τεχνολογιών, πρακτικών και λύσεων προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένα τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά πλαίσια, μεταξύ άλλων διαμέσου ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης και πρόληψης των αποβλήτων. Μέσω της υποστήριξης της στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες, μπορούν να αναληφθούν δράσεις ειδικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων.
(16)  Η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της αποδοτικότητας των πόρων απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας ως προς τους τρόπους σχεδίασης, παραγωγής, κατανάλωσης και απόρριψης υλικών και προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών υλών. Το πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στη μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας μέσω της παροχής οικονομικής υποστήριξης σε μια ποικιλία φορέων (επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές, κοινωνία των πολιτών και καταναλωτές), ιδίως μέσω της εφαρμογής, της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής βέλτιστων τεχνολογιών, πρακτικών και λύσεων προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένα τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά πλαίσια, μεταξύ άλλων διαμέσου ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την εφαρμογή της ιεραρχίας στη διαχείριση αποβλήτων και την υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης και πρόληψης των αποβλήτων. Μέσω της υποστήριξης της στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες, μπορούν να αναληφθούν δράσεις ειδικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Ένα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας είναι θεμελιώδους σημασίας για την υγεία και την ευημερία των πολιτών της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τον στόχο της Ένωσης να παράγει και να χρησιμοποιεί χημικές ουσίες με τρόπους που οδηγούν στην ελαχιστοποίηση σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και να αναπτύσσει ενωσιακή στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίζει δραστηριότητες για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για να επιτευχθούν επίπεδα θορύβου που δεν έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία ούτε την θέτουν σε κίνδυνο.
___________________
Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου - Δηλώσεις της Επιτροπής στην επιτροπή συνδιαλλαγής για την οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12).
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ένωσης για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι η επίτευξη επιπέδων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που δεν προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου. Η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υψηλή και οι πολίτες αναμένουν από τις αρμόδιες αρχές να αναλαμβάνουν δράση. Η οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χρηματοδότηση της Ένωσης στην επίτευξη των σκοπών για τον καθαρό αέρα. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει έργα, μεταξύ αυτών και στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, να επιδεικνύουν ορθές πρακτικές και να καταλύουν την υλοποίηση των σχεδίων και της νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα σε τοπικό, περιφερειακό, πολυπεριφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.
(17)  Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ένωσης για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι η επίτευξη επιπέδων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που δεν προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, με παράλληλη ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των βελτιώσεων της ποιότητας του αέρα και της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υψηλή και οι πολίτες αναμένουν από τις αρμόδιες αρχές να αναλαμβάνουν δράση, ιδίως σε περιοχές όπου ο πληθυσμός και τα οικοσυστήματα εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων. Η οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χρηματοδότηση της Ένωσης στην επίτευξη των σκοπών για τον καθαρό αέρα. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει έργα, μεταξύ αυτών και στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, να επιδεικνύουν ορθές πρακτικές και να καταλύουν την υλοποίηση των σχεδίων και της νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα σε τοπικό, περιφερειακό, πολυπεριφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.
_________________
_________________
1 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1).
1 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1).
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)   Η προστασία και η αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ένας από τους γενικούς στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τα εξής: τη διαχείριση, συντήρηση, αποκατάσταση και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ιδίως στους θαλάσσιους τόπους Natura 2000, και την προστασία των ειδών οργανισμών σύμφωνα με τα πλαίσια δράσης υψηλής προτεραιότητας που αναπτύσσονται σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ· την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28· την προώθηση καθαρών και υγιεινών θαλασσών· την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα το πρόβλημα της απώλειας αλιευτικών εργαλείων και της ρύπανσης των θαλασσών· και την προώθηση της συμμετοχής της Ένωσης στη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, που είναι ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για τη διασφάλιση της υγείας των ωκεανών προς όφελος των μελλοντικών γενεών. Τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα στρατηγικά έργα για τη φύση, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πρέπει να περιλαμβάνουν συναφείς δράσεις με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
(19)  Η προστασία και η αποκατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος είναι ένας από τους γενικούς στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τα εξής: τη διαχείριση, συντήρηση, αποκατάσταση και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και των υδάτινων οικοσυστημάτων, ιδίως στους θαλάσσιους τόπους Natura 2000, και την προστασία των ειδών οργανισμών σύμφωνα με τα πλαίσια δράσης υψηλής προτεραιότητας που αναπτύσσονται σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ· την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28· την προώθηση καθαρών και υγιεινών θαλασσών· την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα το πρόβλημα της απώλειας αλιευτικών εργαλείων και της ρύπανσης των θαλασσών· και την προώθηση της συμμετοχής της Ένωσης στη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, που είναι ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για τη διασφάλιση της υγείας των ωκεανών προς όφελος των μελλοντικών γενεών. Τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα στρατηγικά έργα για τη φύση, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πρέπει να περιλαμβάνουν συναφείς δράσεις με στόχο την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.
_________________
_________________
28 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).
28 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)  Η τρέχουσα κατάσταση διατήρησης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε γεωργικές εκτάσεις είναι πολύ χαμηλή, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι περιοχές αυτές εξακολουθούν να χρειάζονται προστασία. Οι τρέχουσες πληρωμές της ΚΓΠ για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος διατήρησης της βιοποικιλότητας σε γεωργικές εκτάσεις28α. Ωστόσο, οι πληρωμές αυτές είναι ανεπαρκείς και δεν αντιπροσωπεύουν υψηλή αξία για το φυσικό κεφάλαιο. Για να δοθεί κίνητρο για την προστασία του περιβάλλοντος των εν λόγω περιοχών, θα πρέπει να αυξηθούν οι πληρωμές ΚΓΠ για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.
_________________
28α G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer, και Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP Fit for purpose? An evidence-based fitness check assessment» (Είναι η ΚΓΠ κατάλληλη για τον σκοπό της; Αξιολόγηση ελέγχου καταλληλότητας με βάση αποδεικτικά στοιχεία). Λειψία, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Η βελτίωση της διακυβέρνησης πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας απαιτεί τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών μέσω της ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης του κοινού, της δραστηριοποίησης των καταναλωτών και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, στη διαβούλευση πάνω στις σχετικές πολιτικές αλλά και την υλοποίησή τους.
(20)  Η βελτίωση της διακυβέρνησης πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας απαιτεί τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών μέσω της ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταξύ άλλων μέσω μιας επικοινωνιακής στρατηγικής η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα νέα μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα, της αύξησης της δραστηριοποίησης των καταναλωτών και της διευρυμένης πολυεπίπεδης συμμετοχής του κοινού και των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, στη διαβούλευση πάνω στις σχετικές πολιτικές αλλά και την υλοποίησή τους. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο το πρόγραμμα να στηρίξει ευρύ φάσμα ΜΚΟ, καθώς και δίκτυα μη κερδοσκοπικών οντοτήτων που επιδιώκουν σκοπούς γενικού ενωσιακού συμφέροντος και δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα του περιβάλλοντος ή της δράσης για το κλίμα, χορηγώντας, με ανταγωνιστικό και διαφανή τρόπο, επιδοτήσεις λειτουργίας, προκειμένου να βοηθήσει τις εν λόγω ΜΚΟ, τα δίκτυα και τις οντότητες να συμβάλουν αποτελεσματικά στην πολιτική της Ένωσης, και να οικοδομήσουν και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να γίνουν πιο αποτελεσματικοί εταίροι.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Η βελτίωση της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να αποτελεί κοινό σκοπό για όλα τα υποπρογράμματα του προγράμματος, αλλά το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει επιπλέον την ανάπτυξη και την υλοποίηση της οριζόντιας νομοθεσίας για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την εφαρμογή της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE)29.
(21)  Η βελτίωση της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να αποτελεί κοινό σκοπό για όλα τα υποπρογράμματα του προγράμματος, αλλά το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει επιπλέον την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αποτελεσματική συμμόρφωση με το περιβαλλοντικό και κλιματικό κεκτημένο, καθώς και την επιβολή του, ιδίως της οριζόντιας νομοθεσίας για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την εφαρμογή της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE)29 29α, και της Επιτροπής Συμμορφώσεως της Σύμβασης του Aarhus.
_________________
_________________
29 ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 4.
29 ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 4.
29α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προετοιμάζει και να υποστηρίζει τους φορείς της αγοράς για τη μετάβαση σε μια οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, με τη δοκιμή νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των καταναλωτών σε βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των διαμορφωτών κοινής γνώμης και τη δοκιμή νέων μεθόδων για την προσαρμογή των υφιστάμενων διαδικασιών και του σημερινού επιχειρηματικού τοπίου. Προκειμένου να υποστηριχθεί η ευρύτερη διείσδυση των βιώσιμων λύσεων, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποδοχή τους από το ευρύ κοινό και η δραστηριοποίηση των καταναλωτών.
(22)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προετοιμάζει και να υποστηρίζει τους φορείς της αγοράς για τη μετάβαση σε μια οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, με τη δοκιμή νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των καταναλωτών σε βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των διαμορφωτών κοινής γνώμης και τη δοκιμή νέων μεθόδων για την προσαρμογή των υφιστάμενων διαδικασιών και του σημερινού επιχειρηματικού τοπίου. Προκειμένου να υποστηριχθεί η ευρύτερη διείσδυση των βιώσιμων λύσεων, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποδοχή τους από το ευρύ κοινό και η δραστηριοποίηση των καταναλωτών.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Το πρόγραμμα προορίζεται για την υποστήριξη της επίδειξης τεχνικών, προσεγγίσεων και βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να αναπαραχθούν και να κλιμακωθούν. Οι καινοτόμες λύσεις θα συμβάλουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας, ιδίως για την ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών πρακτικών στους τομείς που έχουν ενεργό ρόλο όσον αφορά το κλίμα, τα ύδατα, το έδαφος, τη βιοποικιλότητα και τα απόβλητα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις συνέργειες με άλλα προγράμματα και πολιτικές, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα και το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της ΕΕ.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Σε ενωσιακό επίπεδο, οι μεγάλες επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τα μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης (ενσωμάτωση). Στο πλαίσιο του καταλυτικού τους ρόλου, τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα στρατηγικά έργα για τη φύση που θα αναπτυχθούν βάσει του προγράμματος θα πρέπει να αξιοποιούν ευκαιρίες χρηματοδότησης από εκείνα τα χρηματοδοτικά προγράμματα και από άλλες πηγές, όπως εθνικά κονδύλια, και να δημιουργούν συνέργειες.
(23)  Σε ενωσιακό επίπεδο, οι μεγάλες επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τα μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, για να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα, η βιοποικιλότητα και ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή άλλων ενωσιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και η ενσωμάτωση διασφαλίσεων για τη βιωσιμότητα σε όλα τα μέσα της ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει κοινή μεθοδολογία και να λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα έργα του προγράμματος LIFE δεν επηρεάζονται αρνητικά από άλλα προγράμματα και πολιτικές της Ένωσης. Στο πλαίσιο του καταλυτικού τους ρόλου, τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα στρατηγικά έργα για τη φύση που θα αναπτυχθούν βάσει του προγράμματος θα πρέπει να αξιοποιούν ευκαιρίες χρηματοδότησης από εκείνα τα χρηματοδοτικά προγράμματα και από άλλες πηγές, όπως εθνικά κονδύλια, και να δημιουργούν συνέργειες.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)  Η επιτυχία των έργων στρατηγικού χαρακτήρα και των στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων εξαρτάται από τη στενή συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και μη κρατικών φορέων οι οποίοι επηρεάζονται από τους στόχους του προγράμματος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας και της δημοσιοποίησης των αποφάσεων που αφορούν την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των έργων, ιδίως στην περίπτωση της ολοκληρωμένης προσέγγισης ή της ύπαρξης πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Εκφράζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 61 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εφαρμογής του προγράμματος και θα επαναξιολογούνται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.
(24)  Εκφράζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής με συντονισμένο και φιλόδοξο τρόπο, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % τουλάχιστον των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027, και ενός ετήσιου στόχου της τάξης του 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το [61%] του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εφαρμογής του προγράμματος και θα επαναξιολογούνται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές βάσει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και δεδομένων των ιδιαίτερων αναγκών και αδυναμιών των περιοχών αυτών. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη άλλες πολιτικές της Ένωσης πέρα από τις πολιτικές για το περιβάλλον, το κλίμα και τη μετάβαση σε συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας.
(25)  Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές βάσει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και δεδομένων των ιδιαίτερων αναγκών και αδυναμιών των περιοχών αυτών. Η χρηματοδότηση της Ένωσης και των κρατών μελών θα πρέπει να ενισχυθεί κατάλληλα στο πλαίσιο αυτό. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη άλλες πολιτικές της Ένωσης πέρα από τις πολιτικές για το περιβάλλον, το κλίμα και τη μετάβαση σε συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Προς υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τα εθνικά σημεία επαφής του προγράμματος, να οργανώσει σεμινάρια και εργαστήρια, να δημοσιεύσει καταλόγους έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ή να αναλάβει άλλες δραστηριότητες με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και της αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων των έργων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να απευθύνονται κατά κύριο λόγο προς τα κράτη μέλη με χαμηλό βαθμό απορρόφησης κεφαλαίων και θα πρέπει να διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ δικαιούχων, αιτούντων ή ενδιαφερόμενων φορέων ολοκληρωμένων και υπό εξέλιξη έργων στον ίδιο τομέα.
(26)  Προς υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά σημεία επαφής του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας συμβουλευτικού δικτύου για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης έργων με υψηλή προστιθέμενη αξία και αντίκτυπο στην πολιτική και για τη διασφάλιση της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση, τη δυνατότητα μεταφοράς έργων καθώς και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, να οργανώσει σεμινάρια και εργαστήρια, να δημοσιεύσει καταλόγους έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ή να αναλάβει άλλες δραστηριότητες, όπως εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης, με στόχο την καλύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και της αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων των έργων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση ούτως ώστε να προαχθούν η συνεργασία και η επικοινωνία. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να απευθύνονται κατά κύριο λόγο προς τα κράτη μέλη με χαμηλό βαθμό απορρόφησης κεφαλαίων και θα πρέπει να διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ δικαιούχων, αιτούντων ή ενδιαφερόμενων φορέων ολοκληρωμένων και υπό εξέλιξη έργων στον ίδιο τομέα. Είναι σημαντικό στην εν λόγω επικοινωνία και συνεργασία να συμμετέχουν επίσης οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και οι ενδιαφερόμενοι φορείς.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28α)  Τα ελάχιστα και μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης θα πρέπει να καθοριστούν στα επίπεδα που είναι αναγκαία για να διατηρηθεί το πραγματικό επίπεδο στήριξης που παρέχεται από το πρόγραμμα, λαμβανομένης ταυτόχρονα υπόψη της αναγκαίας ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας που απαιτείται για να καλυφθεί το υφιστάμενο φάσμα δράσεων και οντοτήτων.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση κατ’ αποκοπήν ποσών, ενιαίων ποσοστών και κλιμάκων κόστους ανά μονάδα.
(31)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση κατ’ αποκοπήν ποσών, ενιαίων ποσοστών και κλιμάκων κόστους ανά μονάδα. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η εφαρμογή του προγράμματος είναι εύκολα κατανοητή και να προωθήσει μια ουσιαστική απλούστευση για τους εισηγητές έργων.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)
(36α)  Για να εξασφαλιστεί ότι η υποστήριξη που παρέχεται από το πρόγραμμα και η υλοποίηση του προγράμματος είναι συνεπείς με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης και συμπληρωματικές προς άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός με τη θέσπιση πολυετών προγραμμάτων εργασίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Δεδομένου ότι οι σκοποί του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της νομοθεσίας, των στρατηγικών, των σχεδίων ή των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και τις συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του παρόντος κανονισμού, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των σκοπών αυτών.
(38)  Δεδομένου ότι οι σκοποί του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η συμβολή στην υψηλού επιπέδου περιβαλλοντική προστασία και τη φιλόδοξη δράση για το κλίμα με χρηστή διακυβέρνηση και πολυμερή προσέγγιση ενδιαφερομένων φορέων και στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της νομοθεσίας, των στρατηγικών, των σχεδίων ή των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, το κλίμα, την κυκλική οικονομία και τις συναφείς ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του παρόντος κανονισμού, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των σκοπών αυτών.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) (το «πρόγραμμα»).
Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) (το «πρόγραμμα») που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
Καθορίζονται οι σκοποί του προγράμματος, ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2021–2027, οι μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης και οι κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.
Καθορίζονται οι σκοποί του προγράμματος, ο προϋπολογισμός για την εν λόγω περίοδο, οι μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης και οι κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
(1)  «στρατηγικά έργα για τη φύση» έργα που υποστηρίζουν την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα μέσω της υλοποίησης συνεπών προγραμμάτων δράσης στα κράτη μέλη για την ενσωμάτωση αυτών των σκοπών και προτεραιοτήτων σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ άλλων μέσω της συντονισμένης εφαρμογής των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που θεσπίστηκαν δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·
(1)  «στρατηγικά έργα για τη φύση» έργα που υποστηρίζουν την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα μέσω της υλοποίησης συνεπών προγραμμάτων δράσης, ιδίως με την ενσωμάτωση αυτών των σκοπών και προτεραιοτήτων σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ άλλων μέσω της συντονισμένης εφαρμογής των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που θεσπίστηκαν δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στη στροφή προς μια καθαρή, κυκλική και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, στην προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, προκειμένου να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη.
1.  Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει, στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, στη στροφή προς μια καθαρή, κυκλική και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση και καθαρές μηδενικές εκπομπές, να προστατεύσει και να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος και να ανακόψει και να αντιστρέψει την απώλεια βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, προκειμένου να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  την ανάπτυξη, την επίδειξη και την προώθηση καινοτόμων τεχνικών και προσεγγίσεων για την επίτευξη των σκοπών της νομοθεσίας και της πολιτικής της Ένωσης για περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, και τη συμβολή στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας·
α)  την ανάπτυξη, την επίδειξη και την προώθηση καινοτόμων τεχνικών και προσεγγίσεων για την επίτευξη των σκοπών της νομοθεσίας και της πολιτικής της Ένωσης για περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων της μετάβασης σε καθαρές, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και της βελτίωσης της γνωσιακής βάσης, της αποτελεσματικής διαχείρισης και της ενεργειακής απόδοσης, και τη συμβολή στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης του δικτύου Natura 2000·
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  την υποστήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της επιβολής της σχετικής ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω της αύξησης των ικανοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών·
β)  την υποστήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αποτελεσματικής συμμόρφωσης και της επιβολής της σχετικής ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας, ιδίως με την υποστήριξη της υλοποίησης των γενικών ενωσιακών προγραμμάτων δράσης για το περιβάλλον που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και με τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης των ικανοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών·
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2021–2027 ανέρχεται σε 5 450 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.
1.  Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2021–2027 ανέρχεται σε 6 442 000 000 EUR σε τιμές 2018 (7 272 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:
2.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:
α)  3 500 000 000 EUR για το πεδίο «Περιβάλλον», εκ των οποίων
α)  4 715 000 000 EUR σε τιμές 2018 (5 322 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, ήτοι 73,2% του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου για το πρόγραμμα), για το πεδίο «Περιβάλλον», εκ των οποίων
(1)  2 150 000 000 EUR για το υποπρόγραμμα «Φύση και βιοποικιλότητα» και
(1)  2 829 000 000 EUR σε τιμές 2018 (3 261 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, ήτοι 44,9 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου για το πρόγραμμα), για το υποπρόγραμμα «Φύση και βιοποικιλότητα» και
(2)  1 350 000 000 EUR για το υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής»·
(2)  1 886 000 000 EUR σε τιμές 2018 (2 060 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, ήτοι 28,3% του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου για το πρόγραμμα), για το υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής»·
β)  1 950 000 000 EUR για το πεδίο «Δράση για το κλίμα», εκ των οποίων
β)  1 950 000 000 EUR για το πεδίο «Δράση για το κλίμα», εκ των οποίων
(1)  950 000 000 EUR για το υποπρόγραμμα «Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και
(1)  950 000 000 EUR για το υποπρόγραμμα «Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και
(2)  1 000 000 000 EUR για το υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας».
(2)  1 000 000 000 EUR για το υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας».
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοιχτή στις ακόλουθες τρίτες χώρες:
1.  Υπό την προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσης με όλους τους κανόνες και κανονισμούς, η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοιχτή στις ακόλουθες τρίτες χώρες:
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)
Άρθρο 6α
Διεθνής συνεργασία
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, είναι δυνατή η συνεργασία με συναφείς διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με τα ιδρύματα και τους φορείς τους, όταν αυτό απαιτείται για την επίτευξη των γενικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη συνοχή του με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», τον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και τον μηχανισμό InvestEU, με σκοπό τη δημιουργία συνεργειών, κυρίως στο πλαίσιο στρατηγικών έργων για τη φύση και στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων, και για την υποστήριξη της διείσδυσης και της αναπαραγωγής των λύσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνεκτική εφαρμογή του προγράμματος και η Επιτροπή μαζί με τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συνοχή και τον συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», τον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», το σύστημα εμπορίας εκπομπών, το Ταμείο Καινοτομίας και τον μηχανισμό InvestEU, με σκοπό τη δημιουργία συνεργειών, κυρίως στο πλαίσιο στρατηγικών έργων για τη φύση και στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων, και για την υποστήριξη της διείσδυσης και της αναπαραγωγής των λύσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα σε όλα τα επίπεδα. Η Επιτροπή καθορίζει συγκεκριμένες δράσεις και κινητοποιεί σχετική χρηματοδότηση στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, και διευκολύνει την συντονισμένη και συνεκτική υλοποίηση των δράσεων συμπληρωματικότητας που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, βάσει της οποίας οι κοινότητες και τα εδάφη που επηρεάζονται περιλαμβάνονται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων, ιδίως μέσω διαβουλεύσεων και διαλόγου.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
3.  Τα έργα στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Φύση και βιοποικιλότητα», που αφορούν τη διαχείριση, την αποκατάσταση και την παρακολούθηση των τόπων Natura 2000 σύμφωνα με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, υποστηρίζονται σύμφωνα με πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
3.  Τα έργα στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Φύση και βιοποικιλότητα», που αφορούν τη διαχείριση, την αποκατάσταση και την παρακολούθηση των τόπων Natura 2000 σύμφωνα με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζονται σε εθνικούς και περιφερειακούς σχεδιασμούς, στρατηγικές και πολιτικές, και, μεταξύ άλλων, σε πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4
4.  Με επιχορηγήσεις μπορούν να χρηματοδοτούνται δραστηριότητες εκτός της Ένωσης, εφόσον το έργο επιδιώκει περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς της Ένωσης και οι δραστηριότητες εκτός της Ένωσης είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε εδάφη κρατών μελών.
4.  Με επιχορηγήσεις μπορούν να χρηματοδοτούνται δραστηριότητες εκτός κράτους μέλους ή σε υπερπόντια χώρα και έδαφος που συνδέεται με το εν λόγω κράτος μέλος, εφόσον το έργο επιδιώκει περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς της Ένωσης και οι δραστηριότητες εκτός της Ένωσης είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε εδάφη κρατών μελών ή σε υπερπόντια χώρα και έδαφος, ή για την υποστήριξη διεθνών συμφωνιών στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 3
(3)  άλλες τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο πρόγραμμα εργασίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 4 έως 6·
(3)  άλλες τρίτες χώρες που απαριθμούνται στα πολυετή προγράμματα εργασίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 4 έως 6·
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Για να διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος και η ουσιαστική συμμετοχή των νομικών οντοτήτων δυνάμει της παραγράφου 4, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 με σκοπό να συμπληρώσει το παρόν άρθρο καθορίζοντας τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι η συμμετοχή των οντοτήτων αυτών στην ενωσιακή πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα είναι επαρκής ώστε να θεωρούνται επιλέξιμες για το πρόγραμμα.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)
Άρθρο 12α
Διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιλογής έργων
1.  Το πρόγραμμα εισάγει τις δύο ακόλουθες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιλογής έργων:
α)  απλουστευμένη προσέγγιση δύο σταδίων με βάση την υποβολή και την αξιολόγηση συνοπτικής παρουσίασης, μετά την οποία ακολουθεί η πλήρης πρόταση όσων υποψηφίων προεπιλέχθηκαν στο πρώτο στάδιο·
β)  τυποποιημένη προσέγγιση ενός και μοναδικού σταδίου για την υποβολή και αξιολόγηση πλήρους πρότασης. Εάν επιλεγεί η τυποποιημένη αντί της απλουστευμένης προσέγγισης, αιτιολογείται η επιλογή στο πρόγραμμα εργασίας, λαμβανομένων υπόψη των οργανωτικών και λειτουργικών περιορισμών που συνδέονται με κάθε υποπρόγραμμα και, ενδεχομένως, με κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, με τη διατύπωση «συνοπτική παρουσίαση» νοείται παρουσίαση που δεν υπερβαίνει τις δέκα σελίδες και περιέχει: περιγραφή του περιεχομένου του έργου, τους πιθανούς εταίρους, τους περιορισμούς που είναι πιθανό να ανακύψουν και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπισή τους, καθώς και τη στρατηγική που προτιμάται για να διασφαλιστεί η διαχρονικότητα των αποτελεσμάτων του έργου πέραν της διάρκειας ζωής του, τα διοικητικά έντυπα σχετικά με τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο έργο και λεπτομερή προϋπολογισμό του έργου.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13
Άρθρο 13
Άρθρο 13
Κριτήρια χορήγησης
Κριτήρια χορήγησης
Τα κριτήρια χορήγησης καθορίζονται στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και λαμβάνουν υπόψη τα εξής:
Τα κριτήρια χορήγησης καθορίζονται στα πολυετή προγράμματα εργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 17, και στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και λαμβάνουν υπόψη τα εξής:
α)  τα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα αποφεύγουν την υπονόμευση σκοπών του προγράμματος σχετικών με το περιβάλλον, το κλίμα ή συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας και, όπου είναι δυνατόν, προάγουν τη χρήση πράσινων δημόσιων συμβάσεων·
α)  τα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δεν υπονομεύουν τους σκοπούς του προγράμματος σχετικά με το περιβάλλον, το κλίμα ή συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας και, ει δυνατόν, προάγουν τη χρήση πράσινων δημόσιων συμβάσεων·
αα)  διασφαλίζουν μια οικονομικά αποδοτική προσέγγιση και είναι τεχνικώς και οικονομικώς συναφή·
αβ)  δίνεται προτεραιότητα στα έργα με τη μεγαλύτερη δυνατή συμβολή στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3·
β)  δίνεται προτεραιότητα στα έργα που παρέχουν παράλληλα οφέλη και προάγουν συνέργειες μεταξύ των υποπρογραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4·
β)  δίνεται προτεραιότητα στα έργα που παρέχουν παράλληλα οφέλη και προάγουν συνέργειες μεταξύ των υποπρογραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4·
γ)  δίνεται προτεραιότητα στα έργα με τις υψηλότερες πιθανότητες αναπαραγωγής και υιοθέτησης από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή κινητοποίησης των μεγαλύτερων επενδύσεων ή οικονομικών πόρων (καταλυτικό δυναμικό)·
γ)  τα έργα με τις υψηλότερες πιθανότητες αναπαραγωγής και υιοθέτησης από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή κινητοποίησης των μεγαλύτερων επενδύσεων ή οικονομικών πόρων (καταλυτικό δυναμικό) πριμοδοτούνται κατά την αξιολόγησή τους·
δ)  εξασφαλίζεται η αναπαραγωγιμότητα των τυπικών έργων δράσης·
δ)  εξασφαλίζεται η αναπαραγωγιμότητα των τυπικών έργων δράσης·
ε)  τα έργα που αξιοποιούν ή κλιμακώνουν τα αποτελέσματα άλλων έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, από τα πρόδρομα προγράμματά του ή από άλλα ενωσιακά κονδύλια πριμοδοτούνται κατά την αξιολόγησή τους·
ε)  τα έργα που αξιοποιούν ή κλιμακώνουν τα αποτελέσματα άλλων έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, από τα πρόδρομα προγράμματά του ή από άλλα ενωσιακά κονδύλια πριμοδοτούνται κατά την αξιολόγησή τους·
στ)  όπου ενδείκνυται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που αφορούν γεωγραφικές περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες ή αδυναμίες, όπως περιοχές με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις ή φυσικούς περιορισμούς, διασυνοριακές περιοχές και εξόχως απόκεντρες περιοχές.
στ)  όπου ενδείκνυται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη βιογεωγραφική ισορροπία των έργων και σε έργα που αφορούν γεωγραφικές περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες ή αδυναμίες, όπως περιοχές με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις ή φυσικούς περιορισμούς, διασυνοριακές περιοχές, περιοχές με υψηλή φυσική αξία και εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
1.  Δράση η οποία έχει λάβει ενίσχυση από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα μπορεί να λάβει ενίσχυση και από το παρόν πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι οι ενισχύσεις δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες κάθε συνεισφέροντος ενωσιακού προγράμματος ισχύουν για την αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης και η υποστήριξη από τα διάφορα ενωσιακά προγράμματα μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την υποστήριξη.
1.  Δράση η οποία έχει λάβει ενίσχυση από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα μπορεί να λάβει ενίσχυση και από το παρόν πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι οι ενισχύσεις δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες για συνεισφορές βάσει του προγράμματος, οι δράσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλα προγράμματα της Ένωσης έχουν αποφύγει την υπονόμευση των περιβαλλοντικών ή κλιματικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3. Οι κανόνες κάθε συνεισφέροντος ενωσιακού προγράμματος ισχύουν για την αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης και η υποστήριξη από τα διάφορα ενωσιακά προγράμματα μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την υποστήριξη.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Οι δράσεις στις οποίες έχει απονεμηθεί πιστοποίηση σφραγίδας αριστείας ή οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές και συγκριτικές προϋποθέσεις:
2.  Οι δράσεις στις οποίες έχει απονεμηθεί πιστοποίηση σφραγίδας αριστείας ή οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές και συγκριτικές προϋποθέσεις:
α)  έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος·
α)  έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος·
β)  πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων·
β)  πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων·
γ)  δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών,
γ)  δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών,
μπορούν να δέχονται υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο [67] παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) XX [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και το άρθρο [8] του κανονισμού (ΕΕ) XX [Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής], εφόσον οι δράσεις αυτές συμβαδίζουν με τους σκοπούς του σχετικού προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες του ταμείου που παρέχει την υποστήριξη.
μπορούν να δέχονται υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο [67] παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) XX [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και το άρθρο [8] του κανονισμού (ΕΕ) XX [Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής], εφόσον οι δράσεις αυτές συμβαδίζουν με τους σκοπούς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας του σχετικού προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες του ταμείου που παρέχει την υποστήριξη.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
Οι συνδυαστικές πράξεις βάσει του παρόντος προγράμματος εφαρμόζονται σύμφωνα με τον [κανονισμό InvestEU] και σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου X του δημοσιονομικού κανονισμού.
Οι συνδυαστικές πράξεις βάσει του παρόντος προγράμματος εφαρμόζονται σύμφωνα με τον [κανονισμό InvestEU] και σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου X του δημοσιονομικού κανονισμού, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των απαιτήσεων βιωσιμότητας και διαφάνειας.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος
Πρόγραμμα εργασίας
Πολυετές πρόγραμμα εργασίας
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται από τουλάχιστον δύο πολυετή προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Όπου χρειάζεται, στα προγράμματα εργασίας καθορίζεται το συνολικό ποσό που προορίζεται για συνδυαστικές πράξεις.
1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται από τουλάχιστον δύο πολυετή προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21, προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση των εν λόγω πολυετών προγραμμάτων εργασίας.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά τη διαδικασία εκπόνησης των πολυετών προγραμμάτων εργασίας, διεξάγονται επαρκείς διαβουλεύσεις με τους συννομοθέτες και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  το ελάχιστο και το μέγιστο επίπεδο για τα ποσοστά συγχρηματοδότησης, με διαφοροποίηση μεταξύ των υποπρογραμμάτων που ορίζονται στο άρθρο 4 και των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 10, για τα οποία τα συνολικά ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης στο πρώτο πολυετές πρόγραμμα εργασίας για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και δ) είναι έως το [60 %] των επιλέξιμων δαπανών και [75 %] για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το υποπρόγραμμα «Φύση και βιοποικιλότητα», που αφορά οικοτόπους και είδη προτεραιότητας για την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ή τα είδη πτηνών που θεωρούνται προτεραιότητα για χρηματοδότηση από την επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, όταν αυτό είναι αναγκαίο για να επιτευχθεί ο στόχος της διατήρησης·
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  το μέγιστο συνολικό ποσό που προορίζεται για συνδυαστικές πράξεις·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  τα ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων κατά την περίοδο που καλύπτει το πολυετές πρόγραμμα εργασίας·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  την τεχνική μεθοδολογία για την υποβολή έργων και τη διαδικασία επιλογής έργων και τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης για τις επιχορηγήσεις που ορίζονται στο άρθρο 13·
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η διάρκεια του πρώτου πολυετούς προγράμματος εργασίας είναι τέσσερα έτη και η διάρκεια του δεύτερου πολυετούς προγράμματος εργασίας είναι τρία έτη.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι πόροι που δεν χρησιμοποιήθηκαν σε συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων κατανέμονται εκ νέου μεταξύ των διαφόρων τύπων δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.  Η Επιτροπή διασφαλίζει τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς κατά την ανάπτυξη των πολυετών προγραμμάτων εργασίας.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
1.  Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
1.  Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων λαμβανομένων δεόντως υπόψη της συνοχής, των συνεργειών, της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, με τη χρήση του σχετικού προγράμματος περιβαλλοντικής δράσης.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται αφού συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος.
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται αφού συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τρία έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος, με την αξιοποίηση των δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που ορίζονται στα προγράμματα εργασίας σύμφωνα με το Παράρτημα II. Εφόσον είναι αναγκαίο, η εν λόγω ενδιάμεση αξιολόγηση συνοδεύεται από πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.
Η αξιολόγηση καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α)  ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της εφαρμογής του προγράμματος,
β)  αποδοτικότητα της χρήσης πόρων,
γ)  τον βαθμό στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι όλων των μέτρων, προσδιορίζοντας, όπου είναι δυνατόν, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις,
δ)  την πραγματική ή αναμενόμενη επιτυχία των έργων όσον αφορά τη μόχλευση άλλων πόρων της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τα οφέλη της αυξημένης συνοχής με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης,
ε)  τον βαθμό στον οποίο έχουν επιτευχθεί συνέργειες μεταξύ των στόχων και συμπληρωματικότητα με άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης,
στ)  την ενωσιακή προστιθέμενη αξία και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του προγράμματος, με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση, την τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων,
ζ)  τον βαθμό στον οποίο συμμετείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς,
η)  ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της συμβολής του προγράμματος στο καθεστώς διατήρησης των οικοτόπων και ειδών που απαριθμούνται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3
3.  Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.
3.  Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος η οποία συμπληρώνεται από εξωτερική και ανεξάρτητη εκ των υστέρων έκθεση αξιολόγησης που καλύπτει την υλοποίηση και τα αποτελέσματα του προγράμματος.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
4.  Η Επιτροπή υποβάλλει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών και η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
1.  Οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των έργων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
1.  Οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των έργων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. Για τον σκοπό αυτό, οι αποδέκτες χρησιμοποιούν τον λογότυπο του προγράμματος, όπως απεικονίζεται στο παράρτημα ΙΙα, για όλες τις δραστηριότητες επικοινωνίας και ο εν λόγω λογότυπος εμφανίζεται σε πίνακες ανακοινώσεων που προβάλλονται σε στρατηγικά σημεία ορατά στο κοινό. Όλα τα βιώσιμα αγαθά που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος φέρουν τον λογότυπο του προγράμματος, εκτός από περιπτώσεις όπου ορίζεται άλλως από την Επιτροπή.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4
4.  Οι επανεισροές από χρηματοδοτικά μέσα που έχουν συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 μπορούν να επενδύονται σε χρηματοδοτικά μέσα τα οποία συστήνονται στο πλαίσιο του [ταμείου InvestEU].
4.  Οι επανεισροές από χρηματοδοτικά μέσα που έχουν συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 ανακατανέμονται μεταξύ των δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1. – περίπτωση 3 α (νέα)
—  Χημικές ουσίες
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1. – περίπτωση 5 α (νέα)
—  Θόρυβος
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1. – περίπτωση 5 β (νέα)
—  Χρήση και αποδοτικότητα πόρων
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – σημείο 2.2 α (νέο)
2.2α.  Ευαισθητοποίηση του κοινού
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα
Λογότυπος του προγράμματος
20181211-P8_TA(2018)0487_EL-p0000002.png

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0397/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου