Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0209(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0397/2018

Texte depuse :

A8-0397/2018

Dezbateri :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13
OJ 26/04/2021 - 55

Voturi :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Explicaţii privind voturile
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Texte adoptate
PDF 288kWORD 115k
Marţi, 11 decembrie 2018 - Strasbourg
Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) ***I
P8_TA(2018)0487A8-0397/2018

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 11 decembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului6 pentru perioada 2014-2020 este cel mai recent dintr-o serie de programe ale Uniunii care sprijină de 25 de ani punerea în aplicare a legislației și a priorităților politice în domeniul mediului și al climei. Programul a fost evaluat pozitiv în cadrul unei evaluări recente la jumătatea perioadei7, considerându-se că acesta este pe calea cea bună din punctul de vedere al eficienței, eficacității și relevanței. Programul LIFE 2014-2020 ar trebui, așadar, continuat, cu anumite modificări identificate în evaluarea la jumătatea perioadei și în evaluările ulterioare. Prin urmare, ar trebui instituit un program pentru mediu și politici climatice (LIFE) (denumit în continuare „programul”) pentru perioada care începe din 2021.
(2)  Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului6 pentru perioada 2014-2020 este cel mai recent dintr-o serie de programe ale Uniunii care sprijină de 25 de ani punerea în aplicare a legislației și a priorităților politice în domeniul mediului și al climei. Programul a fost evaluat pozitiv în cadrul unei evaluări recente la jumătatea perioadei7 considerându-se că acesta este deja foarte eficient din punctul de vedere al costurilor și pe calea cea bună din punctul de vedere al eficienței în termeni generali, al eficacității și relevanței. Programul LIFE 2014-2020 ar trebui, așadar, continuat, cu anumite modificări identificate în evaluarea la jumătatea perioadei și în evaluările ulterioare. Prin urmare, ar trebui instituit un program pentru mediu și politici climatice (LIFE) (denumit în continuare „programul”) pentru perioada care începe din 2021.
_________________
_________________
6 Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185).
6 Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185).
7 Raportul privind evaluarea la jumătatea perioadei a programului pentru mediu și politici climatice (LIFE) [SWD(2017)0355].
7 Raportul privind evaluarea la jumătatea perioadei a programului pentru mediu și politici climatice (LIFE) [SWD(2017)0355].
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Programul, care urmărește îndeplinirea obiectivelor și a țintelor Uniunii stabilite prin legislația, politica, planurile și angajamentele internaționale în domeniul mediului, climei și energiei curate, ar trebui să contribuie la tranziția către o economie circulară curată, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice, precum și la protejarea și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea declinului biodiversității, fie prin intervenții directe, fie prin sprijinirea integrării acestor obiective în cadrul altor politici.
(3)  Programul, care urmărește îndeplinirea obiectivelor și a țintelor Uniunii stabilite prin legislația, politica, planurile și angajamentele internaționale în domeniul mediului, climei și energiei curate, ar trebui să contribuie, în cadrul unei tranziții echitabile, la trecerea către o economie circulară curată, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii nete zero și rezistentă la schimbările climatice, precum și la protejarea și îmbunătățirea mediului și a sănătății și la oprirea și inversarea declinului biodiversității, inclusiv prin sprijinul acordat rețelei Natura 2000, printr-o gestiune eficace și prin lupta împotriva degradării ecosistemelor, fie prin intervenții directe, fie prin sprijinirea integrării acestor obiective în cadrul altor politici. Tranziția echitabilă ar trebui realizată prin consultare și dialog cu partenerii sociali și regiunile și comunitățile afectate. Acestea ar trebui, de asemenea, incluse, în măsura posibilului, în dezvoltarea și punerea în aplicare a proiectelor.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Uniunea s-a angajat să ofere un răspuns cuprinzător la obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite în Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă, care subliniază legătura intrinsecă dintre gestionarea resurselor naturale, astfel încât să se asigure disponibilitatea lor pe termen lung, serviciile ecosistemice și legătura lor cu sănătatea umană și creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii sociale. În acest spirit, programul ar trebui să aibă o contribuție concretă în ceea ce privește atât dezvoltarea economică, cât și coeziunea socială.
(4)  Uniunea s-a angajat să ofere un răspuns cuprinzător la obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite în Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă, care subliniază legătura intrinsecă dintre gestionarea resurselor naturale, astfel încât să se asigure disponibilitatea lor pe termen lung, serviciile ecosistemice și legătura lor cu sănătatea umană și creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii sociale. În acest spirit, programul ar trebui să reflecte principiile de solidaritate și de partajare a responsabilității și în același timp să aibă o contribuție concretă în ceea ce privește atât dezvoltarea economică, cât și coeziunea socială.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  În vederea promovării dezvoltării durabile, cerințele de mediu și de protecție climatică ar trebui integrate în definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și activităților Uniunii. Sinergiile și complementaritatea cu alte programe de finanțare ale Uniunii ar trebui să fie, în consecință, promovate, inclusiv prin facilitarea finanțării activităților care completează proiectele integrate strategice și proiectele strategice privind natura și încurajează utilizarea și reproducerea soluțiilor elaborate în cadrul programului. Coordonarea este necesară pentru evitarea dublei finanțări. Comisia și statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a preveni suprapunerile administrative și sarcinile pentru beneficiarii proiectului generate de obligațiile de raportare din diversele instrumente financiare.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Programul ar trebui să contribuie la dezvoltarea durabilă și la realizarea obiectivelor și a țintelor Uniunii stabilite în legislația, strategiile, planurile și angajamentele internaționale în domeniul mediului, climei și energiei curate, în special în Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă8, în Convenția privind diversitatea biologică9 și în Acordul de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice10 („Acordul de la Paris privind schimbările climatice”).
(5)  Programul ar trebui să contribuie la dezvoltarea durabilă și la realizarea obiectivelor și țintelor Uniunii stabilite în legislația, strategiile, planurile și angajamentele internaționale în domeniul mediului, climei și energiei curate, în special în Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă8, în Convenția privind diversitatea biologică9, în Acordul de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice10 („Acordul de la Paris privind schimbările climatice”), în Convenția CEE-ONU privind accesul la informație, participarea publicului și accesul la justiție în probleme de mediu („Convenția de la Aarhus”), în Convenția CEE-ONU privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, în Convenția ONU de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, în Convenția ONU de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional și în Convenția ONU de la Stockholm privind poluanții organici persistenți.
_________________
_________________
8 Agenda 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU la 25.9.2015.
8 Agenda 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU la 25.9.2015.
9 Decizia 93/626/CEE a Consiliului din 25 octombrie 1993 privind încheierea Convenției privind diversitatea biologică (JO L 309, 13.12.1993, p. 1).
9 Decizia 93/626/CEE a Consiliului din 25 octombrie 1993 privind încheierea Convenției privind diversitatea biologică (JO L 309, 13.12.1993, p. 1).
10 JO L 282, 19.10.2016, p. 4.
10 JO L 282, 19.10.2016, p. 4.
Amendamentele 6 și 101
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Pentru îndeplinirea obiectivelor principale, este deosebit de important să se pună în aplicare pachetul de măsuri privind economia circulară11, cadrul de politici privind clima și energia pentru 203012 ,13 ,14 , legislația Uniunii în materie de natură15, precum și politicile conexe16 ,17 ,18 ,19 ,20.
(6)  Pentru îndeplinirea obiectivelor principale, este deosebit de important să se pună în aplicare pachetul de măsuri privind economia circulară11, cadrul de politici privind clima și energia pentru 203012,13,14, acquis-ul Uniunii în materie de natură14a, 14b, 15, precum și politicile conexe16, 17, 18, 19, 20, 20a precum și să se implementeze20b programele generale de acțiune privind politica în domeniul mediului și al climei, adoptate în conformitate cu articolul 192 alineatul (3) din TFUE, cum ar fi cel de al 7-lea Program de acțiune pentru mediu20c.
_________________
_________________
11 COM(2015)0614, 2.12.2015.
11 COM(2015)0614, 2.12.2015.
12 Cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030, COM(2014)0015, 22.1.2014.
12 Cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030, COM(2014)0015, 22.1.2014.
13 Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice, COM(2013)0216, 16.4.2013.
13 Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice, COM(2013)0216, 16.4.2013.
14 Pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, COM(2016)0860, 30.11.2016.
14 Pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, COM(2016)0860, 30.11.2016.
14a Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).
14b Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
15 Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie, COM(2017)0198, 27.4.2017.
15 Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie, COM(2017)0198, 27.4.2017.
16 Programul „Aer curat pentru Europa”, COM(2013)0918.
16 Programul „Aer curat pentru Europa”, COM(2013)0918.
17 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
17 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
18 Strategia tematică pentru protecția solului, COM(2006)0231.
18 Strategia tematică pentru protecția solului, COM(2006)0231.
19 Strategia pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, COM(2016)0501.
19 Strategia pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, COM(2016)0501.
20 Planul de acțiune privind infrastructura pentru combustibili alternativi, în temeiul articolului 10 alineatul (6) din Directiva 2014/94/UE, 8.11.2017.
20 Planul de acțiune privind infrastructura pentru combustibili alternativi, în temeiul articolului 10 alineatul (6) din Directiva 2014/94/UE, 8.11.2017.
20a Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
20b Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei.
20c Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” (JO L 354, 28.12.2013, p. 171).
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
(6a)  Uniunea acordă o mare importanță sustenabilității pe termen lung a rezultatelor proiectelor LIFE, precum și capacității de a asigura și de a menține aceste rezultate după punerea în aplicare a proiectelor prin continuarea, reproducerea și/sau transferul proiectelor, printre altele. Acest lucru implică atât existența unor cerințe speciale pentru solicitanți, cât și nevoia de garanții la nivelul Uniunii, pentru a asigura că alte proiecte finanțate de Uniune nu subminează rezultatele oricăror proiecte LIFE puse în aplicare.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Respectarea angajamentelor asumate de Uniune în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice necesită transformarea Uniunii într-o societate eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice. La rândul său, această transformare necesită acțiuni, axate în special pe sectoarele care contribuie cel mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor de CO2 și ale poluării, care să contribuie la punerea în aplicare a cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030 și a planurilor energetice și climatice naționale integrate ale statelor membre, precum și la pregătirile pentru strategia climatică și energetică a Uniunii pentru 2050 și pe termen lung. Programul ar trebui să includă, de asemenea, măsuri care să contribuie la punerea în aplicare a politicii Uniunii de adaptare la schimbările climatice pentru a reduce vulnerabilitatea la efectele adverse ale schimbărilor climatice.
(7)  Respectarea angajamentelor asumate de Uniune în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice necesită transformarea Uniunii într-o societate sustenabilă, circulară, regenerabilă, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii nete zero și rezistentă la schimbările climatice. La rândul său, această transformare necesită acțiuni, axate în special pe sectoarele care contribuie cel mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor de gaze cu efect de seră și ale poluării, care să contribuie la punerea în aplicare a cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030 și a planurilor energetice și climatice naționale integrate ale statelor membre, precum și la punerea în aplicare a strategiei climatice și energetice a Uniunii pentru 2050 și pe termen lung, în conformitate cu obiectivul de decarbonizare din Acordul de la Paris. Programul ar trebui să includă, de asemenea, măsuri care să contribuie la punerea în aplicare a politicii Uniunii de adaptare la schimbările climatice pentru a reduce vulnerabilitatea la efectele adverse ale schimbărilor climatice.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Tranziția către energia curată are o contribuție esențială la atenuarea schimbărilor climatice, cu beneficii conexe pentru mediu. Acțiunile de consolidare a capacităților care sprijină tranziția către energia curată, finanțate până în 2020 în cadrul programului Orizont 2020, ar trebui să fie integrate în cadrul programului, deoarece obiectivul lor nu este acela de a finanța excelența și de a genera inovarea, ci de a facilita aplicarea tehnologiilor deja disponibile care vor contribui la atenuarea schimbărilor climatice. Includerea acestor activități de consolidare a capacităților în program creează potențialul de realizare a unor sinergii între subprograme și sporește coerența globală a finanțării oferite de Uniune. Prin urmare, ar trebui colectate și diseminate date privind utilizarea soluțiilor de cercetare și inovare existente rezultate din proiectele LIFE, inclusiv din programul Orizont Europa și din programele predecesoare ale acestuia.
(8)  Tranziția către energia regenerabilă, eficientă și cu emisii nete zero are o contribuție esențială la atenuarea schimbărilor climatice, cu beneficii conexe pentru mediu. Acțiunile de consolidare a capacităților care sprijină tranziția către energia curată, finanțate până în 2020 în cadrul programului Orizont 2020, ar trebui să fie integrate în cadrul programului, deoarece obiectivul lor nu este acela de a finanța excelența și de a genera inovarea, ci de a facilita aplicarea tehnologiilor deja disponibile pentru energia din surse regenerabile și eficiența energetică care vor contribui la atenuarea schimbărilor climatice. Programul ar trebui să includă toate părțile interesate și sectoarele implicate în tranziția către o energie curată, cum ar fi sectorul construcțiilor, industria, transporturile și agricultura. Includerea acestor activități de consolidare a capacităților în program creează potențialul de realizare a unor sinergii între subprograme și sporește coerența globală a finanțării oferite de Uniune. Prin urmare, ar trebui colectate și diseminate date privind utilizarea soluțiilor de cercetare și inovare existente rezultate din proiectele LIFE, inclusiv din programul Orizont Europa și din programele predecesoare ale acestuia.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Conform evaluărilor impactului legislației privind energia curată, se estimează că realizarea obiectivelor în materie de energie ale Uniunii pentru 2030 va necesita investiții suplimentare în valoare de 177 de miliarde EUR pe an în perioada 20212030. Se înregistrează cele mai mari deficite în ceea ce privește investițiile în decarbonizarea clădirilor (eficiența energetică și sursele regenerabile de energie la scară mică), pentru care capitalul trebuie direcționat către proiecte cu un caracter foarte descentralizat. Unul dintre obiectivele subprogramului Tranziția către energia curată este de consolida capacitățile pentru dezvoltarea și agregarea proiectelor, contribuind totodată la absorbția fondurilor acordate prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene și la stimularea investițiilor în energia curată, inclusiv prin utilizarea instrumentelor financiare oferite de InvestEU.
(9)  Conform evaluărilor impactului legislației privind energia curată, se estimează că realizarea obiectivelor în materie de energie ale Uniunii pentru 2030 va necesita investiții suplimentare în valoare de 177 de miliarde EUR pe an în perioada 20212030. Se înregistrează cele mai mari deficite în ceea ce privește investițiile în decarbonizarea clădirilor (eficiența energetică și sursele regenerabile de energie la scară mică), pentru care capitalul trebuie direcționat către proiecte cu un caracter foarte descentralizat. Unul dintre obiectivele subprogramului Tranziția către energia curată este de a consolida capacitățile pentru dezvoltarea și agregarea proiectelor, contribuind totodată la absorbția fondurilor acordate prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene și la stimularea investițiilor în energia din surse regenerabile și eficienței energetice, inclusiv prin utilizarea instrumentelor financiare oferite de InvestEU.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)   Programul LIFE este singurul program dedicat în mod specific acțiunilor în domeniul mediului și climei și, așadar, joacă un rol crucial în sprijinirea punerii în aplicare a legislației Uniunii din aceste domenii.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  O acțiune care a beneficiat de o contribuție în cadrul programului poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. Acțiunile care primesc finanțări cumulative din diferite programe ale Uniunii sunt auditate o singură dată, auditul respectiv acoperind toate programele implicate și normele aplicabile fiecăruia.
(11)  O acțiune care a beneficiat de o contribuție în cadrul programului poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. Acțiunile care primesc finanțări cumulative din diferite programe ale Uniunii ar trebui să fie auditate o singură dată, auditul respectiv acoperind toate programele implicate și normele aplicabile fiecăruia.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Cel mai recent pachet de revizuire a punerii în aplicare a legislației Uniunii privind protecția mediului21 indică necesitatea realizării de progrese semnificative pentru a accelera punerea în aplicare a acquis-ului Uniunii în domeniul mediului și pentru a spori gradul de integrare a obiectivelor privind mediul și clima în cadrul altor politici. Prin urmare, programul ar trebui să acționeze ca un catalizator pentru realizarea progreselor necesare prin dezvoltarea, testarea și reproducerea noilor abordări; prin sprijinirea elaborării, monitorizării și revizuirii politicilor; prin consolidarea implicării părților interesate; prin mobilizarea investițiilor din toate programele de investiții ale Uniunii sau din alte surse financiare și prin sprijinirea acțiunilor care vizează depășirea diferitelor obstacole din calea punerii în aplicare efective a principalelor planuri prevăzute în legislația privind mediul.
(12)  Cel mai recent pachet de revizuire a punerii în aplicare a legislației Uniunii privind protecția mediului (EIR)21 indică necesitatea realizării de progrese semnificative pentru a accelera punerea în aplicare a acquis-ului Uniunii în domeniul mediului și pentru a spori gradul de integrare a obiectivelor privind mediul și clima în alte politici. Prin urmare, programul ar trebui să acționeze ca un catalizator pentru abordarea provocărilor orizontale, sistemice, precum și a cauzelor principale ale deficiențelor de punere în aplicare, identificate în EIR și pentru realizarea progreselor necesare prin dezvoltarea, testarea și reproducerea noilor abordări; prin sprijinirea elaborării, monitorizării și revizuirii politicilor; prin îmbunătățirea guvernanței în ceea ce privește aspectele legate de mediu, de schimbările climatice și de tranziția către o energie curată, inclusiv prin consolidarea implicării publicului și a părților interesate la mai multe niveluri, dezvoltarea de capacități, comunicare și conștientizare; prin mobilizarea investițiilor din toate programele de investiții ale Uniunii sau din alte surse financiare și prin sprijinirea acțiunilor care vizează depășirea diferitelor obstacole din calea punerii în aplicare efective a principalelor planuri prevăzute în legislația privind mediul.
_________________
_________________
21 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE: provocări comune și modalități de unire a eforturilor pentru obținerea de rezultate mai bune [COM(2017)0063].
21 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE: provocări comune și modalități de unire a eforturilor pentru obținerea de rezultate mai bune [COM(2017)0063].
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Oprirea și inversarea declinului biodiversității, inclusiv în ecosistemele marine, necesită sprijin pentru dezvoltarea, punerea în aplicare, asigurarea respectării și evaluarea legislației și politicilor relevante ale Uniunii, inclusiv a Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 202022, a Directivei 92/43/CEE a Consiliului23, a Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului24 și a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului25, în special prin dezvoltarea bazei de cunoștințe pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și prin dezvoltarea, testarea, demonstrarea și aplicarea celor mai bune practici și soluții la scară mică sau într-un mod adaptat la contextele locale, regionale sau naționale specifice, inclusiv prin abordări integrate pentru punerea în aplicare a cadrelor de acțiune prioritare elaborate în temeiul Directivei 92/43/CEE. Uniunea ar trebui să își monitorizeze cheltuielile legate de biodiversitate pentru a-și îndeplini obligațiile de raportare care îi revin în temeiul Convenției privind diversitatea biologică. Ar trebui respectate, de asemenea, cerințele în materie de monitorizare prevăzute în alte acte legislative relevante ale Uniunii.
(13)  Oprirea și inversarea declinului biodiversității și degradarea ecosistemelor, inclusiv în ecosistemele marine și în alte ecosisteme acvatice, necesită sprijin pentru dezvoltarea, punerea în aplicare, asigurarea respectării și evaluarea legislației și politicilor relevante ale Uniunii, inclusiv a Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 202022, a Directivei 92/43/CEE a Consiliului23, a Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului24 și a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului25, în special prin dezvoltarea bazei de cunoștințe pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și prin dezvoltarea, testarea, demonstrarea și aplicarea celor mai bune practici, cum ar fi gestionarea eficace, și soluții la scară mică sau într-un mod adaptat la contextele locale, regionale sau naționale specifice, inclusiv prin abordări integrate pentru punerea în aplicare a cadrelor de acțiune prioritare elaborate în temeiul Directivei 92/43/CEE. Uniunea și statele membre ar trebui să își monitorizeze cheltuielile legate de biodiversitate pentru a-și îndeplini obligațiile de raportare care le revin în temeiul Convenției privind diversitatea biologică. Ar trebui respectate, de asemenea, cerințele în materie de monitorizare prevăzute în alte acte legislative relevante ale Uniunii.
_________________
_________________
22 COM(2011)0244.
22 COM(2011)0244.
23 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
23 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
24 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).
24 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).
25 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).
25 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Evaluările și analizele recente, printre care se numără revizuirea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2020 și verificarea adecvării legislației privind natura, indică faptul că una dintre principalele cauze ale punerii în aplicare insuficiente a legislației Uniunii privind natura și a strategiei privind biodiversitatea este lipsa unei finanțări adecvate. Principalele instrumente de finanțare ale Uniunii, inclusiv [Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime], pot avea o contribuție semnificativă la acoperirea acestor nevoie de finanțare. Programul poate îmbunătăți în continuare eficiența acestei integrări, prin intermediul unor proiecte strategice de protejare a naturii care să se axeze pe catalizarea punerii în aplicare a legislației și a politicilor Uniunii privind natura și biodiversitatea, inclusiv a acțiunilor prevăzute în cadrele de acțiune prioritară elaborate în conformitate cu Directiva 92/43/CEE. Proiectele strategice de protejare a naturii ar trebui să sprijine programele de acțiuni ale statelor membre în vederea integrării obiectivelor relevante privind natura și biodiversitatea în alte politici și programe de finanțare, asigurând astfel mobilizarea fondurilor adecvate pentru punerea în aplicare a acestor politici. Statele membre ar putea decide în cadrul planului lor strategic pentru politica agricolă comună să utilizeze o anumită parte din resursele Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală cu scopul de a mobiliza sprijinul pentru acțiuni care vin în completarea proiectelor strategice de protejare a naturii, astfel cum sunt definite în prezentul regulament.
(14)  Evaluările și analizele recente, printre care se numără revizuirea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2020 și verificarea adecvării legislației privind natura, indică faptul că una dintre principalele cauze ale punerii în aplicare insuficiente a legislației Uniunii privind natura și a strategiei privind biodiversitatea este lipsa unei finanțări adecvate. Principalele instrumente de finanțare ale Uniunii, inclusiv [Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime], pot avea o contribuție semnificativă la acoperirea acestor nevoie de finanțare, cu condiția prealabilă ca finanțarea să fie complementară. Programul poate îmbunătăți în continuare eficiența acestei integrări, prin intermediul unor proiecte strategice de protejare a naturii care să se axeze pe catalizarea punerii în aplicare a legislației și a politicilor Uniunii privind natura și biodiversitatea, inclusiv a acțiunilor prevăzute în cadrele de acțiune prioritară elaborate în conformitate cu Directiva 92/43/CEE. Proiectele strategice de protejare a naturii ar trebui să sprijine programele de acțiuni pentru a ajuta la integrarea obiectivelor relevante privind natura și biodiversitatea în alte politici și programe de finanțare, asigurând astfel mobilizarea fondurilor adecvate pentru punerea în aplicare a acestor politici. Statele membre ar putea decide în cadrul planului lor strategic pentru politica agricolă comună să utilizeze o anumită parte din resursele Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală cu scopul de a mobiliza sprijinul pentru acțiuni care vin în completarea proiectelor strategice de protejare a naturii, astfel cum sunt definite în prezentul regulament.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Sistemul voluntar de servicii în folosul biodiversității și ecosistemului în regiunile ultraperiferice și țările și teritoriile de peste mări ale Uniunii (BEST) promovează conservarea biodiversității, inclusiv a biodiversității marine, și utilizarea durabilă a serviciilor ecosistemice, inclusiv a abordărilor ecosistemice pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, în regiunile ultraperiferice și țările și teritoriile de peste mări ale Uniunii. BEST a contribuit la sensibilizarea opiniei publice cu privire la importanța ecologică a regiunilor ultraperiferice și a țărilor și teritoriilor de peste mări pentru conservarea biodiversității mondiale. În cadrul declarațiilor ministeriale din 2017 și 2018, țările și teritoriile de peste mări și-au exprimat recunoștința pentru această schemă care acordă mici granturi pentru biodiversitate. Programul ar trebui să poată finanța în continuarea micile granturi pentru biodiversitate atât în regiunile ultraperiferice, cât și în țările și teritoriile de peste mări.
(15)  Sistemul voluntar de servicii în folosul biodiversității și ecosistemului în regiunile ultraperiferice și țările și teritoriile de peste mări ale Uniunii (BEST) promovează conservarea biodiversității, inclusiv a biodiversității marine, și utilizarea durabilă a serviciilor ecosistemice, inclusiv a abordărilor ecosistemice pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, în regiunile ultraperiferice și țările și teritoriile de peste mări ale Uniunii. Datorită acțiunii pregătitoare BEST, adoptate în 2011, și programului BEST 2.0 și proiectului BEST RUP care au urmat, BEST a contribuit la sensibilizarea opiniei publice cu privire la importanța ecologică a regiunilor ultraperiferice și a țărilor și teritoriilor de peste mări, precum și cu privire la rolul lor esențial pentru conservarea biodiversității mondiale. Comisia estimează că necesarul de sprijin financiar pentru proiectele din aceste teritorii se ridică la 8 milioane EUR anual. În cadrul declarațiilor ministeriale din 2017 și 2018, țările și teritoriile de peste mări și-au exprimat recunoștința pentru această schemă care acordă mici granturi pentru biodiversitate. Este, prin urmare, adecvat ca programul să continue să finanțeze micile granturi pentru biodiversitate, inclusiv consolidarea capacităților și capitalizarea acțiunilor finanțate, atât în regiunile ultraperiferice, cât și în țările și teritoriile de peste mări.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Promovarea economiei circulare necesită schimbarea mentalității în ceea ce privește modul în care materialele și produsele, inclusiv materialele plastice, sunt concepute, produse, consumate și eliminate ca deșeuri. Programul ar trebui să contribuie la tranziția către un model de economie circulară prin acordarea de sprijin financiar care să vizează o serie de actori (întreprinderi, autoritățile publice și consumatori), în special prin aplicarea, dezvoltarea și reproducerea celor mai bune tehnologii, practici și soluții adaptate la contextele locale, regionale sau naționale specifice, inclusiv prin intermediul unor abordări integrate pentru punerea în aplicare a planurilor de gestionare și prevenire a deșeurilor. Prin sprijinirea punerii în aplicare a strategiei privind materialele plastice, se pot lua măsuri care să abordeze în special problema deșeurilor marine.
(16)  Promovarea economiei circulare și a eficienței resurselor necesită schimbarea mentalității în ceea ce privește modul în care materialele și produsele, inclusiv materialele plastice, sunt concepute, produse, consumate și eliminate ca deșeuri. Programul ar trebui să contribuie la tranziția către un model de economie circulară prin acordarea de sprijin financiar care să vizeze o serie de actori (întreprinderi, autorități publice, societatea civilă și consumatori), în special prin aplicarea, dezvoltarea și reproducerea celor mai bune tehnologii, practici și soluții adaptate la contextele locale, regionale sau naționale specifice, inclusiv prin intermediul unor abordări integrate pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor și implementarea planurilor de gestionare și prevenire a deșeurilor. Prin sprijinirea punerii în aplicare a strategiei privind materialele plastice, se pot lua măsuri care să abordeze în special problema deșeurilor marine.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  Un nivel înalt de protecție a mediului este de o importanță fundamentală pentru sănătatea și bunăstarea cetățenilor Uniunii. Programul ar trebui să susțină obiectivul Uniunii de a produce și de a utiliza substanțe chimice în moduri care să conducă la diminuarea efectelor adverse semnificative asupra sănătății umane și asupra mediului și de a elabora o strategie a Uniunii pentru un mediu netoxic. Programul ar trebui, de asemenea, să susțină activități care să faciliteze punerea în aplicare a Directivei 2002/49/CE a Parlamentului și a Consiliului1a, pentru a se ajunge la niveluri de zgomot care să nu cauzeze efecte negative semnificative asupra sănătății umane și unor riscuri pentru sănătatea umană.
___________________
1a Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental – Declarația Comisiei în cadrul comitetului de conciliere referitoare la Directiva privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental (JO L 189, 18.7.2002, p. 12).
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Obiectivul pe termen lung al politicii Uniunii privind calitatea aerului este de a se ajunge la niveluri de calitate a aerului care să nu producă efecte negative semnificative asupra sănătății umane sau riscuri pentru sănătatea umană. Opinia publică este foarte conștientă de problema poluării aerului, iar cetățenii se așteaptă ca autoritățile să ia măsuri. Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului26 subliniază rolul pe care finanțarea din partea Uniunii îl poate avea în realizarea obiectivelor privind calitatea aerului. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine proiectele, inclusiv proiectele strategice integrate, care au potențialul de a mobiliza fonduri publice și private, de a fi un exemplu de bune practici și de a avea rolul de catalizatori pentru punerea în aplicare a planurilor și a legislației privind calitatea aerului la nivel local, regional, multiregional, național și transnațional.
(17)  Obiectivul pe termen lung al politicii Uniunii privind calitatea aerului este de a se ajunge la niveluri de calitate a aerului care să nu producă efecte negative semnificative asupra sănătății umane sau riscuri pentru sănătatea umană și mediu, consolidând totodată sinergiile dintre îmbunătățirile aduse calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Opinia publică este foarte conștientă de problema poluării aerului, iar cetățenii se așteaptă ca autoritățile să ia măsuri, în special în zonele în care populația și ecosistemele sunt expuse la niveluri ridicate de poluanți atmosferici. Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului26 subliniază rolul pe care finanțarea din partea Uniunii îl poate avea în realizarea obiectivelor privind calitatea aerului. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine proiectele, inclusiv proiectele strategice integrate, care au potențialul de a mobiliza fonduri publice și private, de a fi un exemplu de bune practici și de a avea rolul de catalizatori pentru punerea în aplicare a planurilor și a legislației privind calitatea aerului la nivel local, regional, multiregional, național și transnațional.
_________________
_________________
26 Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).
26 Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Protejarea și refacerea mediului marin este unul dintre obiectivele generale ale politicii de mediu a Uniunii. Programul ar trebui să sprijine următoarele: gestionarea, conservarea, refacerea și monitorizarea biodiversității și a ecosistemelor marine, în special a siturilor marine Natura 2000, și protecția speciilor în conformitate cu cadrele de acțiune prioritară elaborate în temeiul Directivei 92/43/CEE; asigurarea unei stări ecologice bune în conformitate cu Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului28; promovarea mărilor sănătoase și curate; punerea în aplicare a Strategiei europene pentru materialele plastice într-o economie circulară, pentru a aborda în special problema uneltelor de pescuit pierdute și a deșeurilor marine; și promovarea implicării Uniunii în guvernanța internațională a oceanelor, care este esențială pentru realizarea obiectivelor Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă și pentru menținerea sănătății oceanelor pentru generațiile viitoare. Proiectele strategice integrate și proiectele strategice de protejare a naturii din cadrul programului ar trebui să includă acțiuni relevante care să vizeze protejarea mediului marin.
(19)  Protejarea și refacerea mediului acvatic este unul dintre obiectivele generale ale politicii de mediu a Uniunii. Programul ar trebui să sprijine următoarele: gestionarea, conservarea, refacerea și monitorizarea biodiversității și a ecosistemelor acvatice, în special a siturilor marine Natura 2000, și protecția speciilor în conformitate cu cadrele de acțiune prioritară elaborate în temeiul Directivei 92/43/CEE; asigurarea unei stări ecologice bune în conformitate cu Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului28; promovarea mărilor sănătoase și curate; punerea în aplicare a Strategiei europene pentru materialele plastice într-o economie circulară, pentru a aborda în special problema uneltelor de pescuit pierdute și a deșeurilor marine; și promovarea implicării Uniunii în guvernanța internațională a oceanelor, care este esențială pentru realizarea obiectivelor Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă și pentru menținerea sănătății oceanelor pentru generațiile viitoare. Proiectele strategice integrate și proiectele strategice de protejare a naturii din cadrul programului ar trebui să includă acțiuni relevante care să vizeze protejarea mediului acvatic.
_________________
_________________
28 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).
28 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)
(19a)  Stadiul actual de conservare al siturilor Natura 2000 de pe terenurile agricole este foarte precar, ceea ce arată că aceste zone au în continuare nevoie de protecție. Plățile actuale din cadrul PAC pentru zonele Natura 2000 sunt cele mai eficiente mijloace de a păstra biodiversitatea pe terenurile agricole1a. Cu toate acestea, astfel de plăți sunt insuficiente și nu reprezintă o valoare ridicată pentru capitalul natural. Pentru stimularea protecției mediului în aceste zone, plățile din cadrul PAC pentru zonele Natura 2000 ar trebui, prin urmare, majorate.
_________________
1a G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer și Y. Zinngrebe (2017). „Is the CAP Fit for purpose? An evidence based fitness-check assessment” (Este PAC adecvată scopului? O verificare a adecvării pe baza elementelor concrete) Leipzig, Centrul german pentru cercetarea biodiversității integrate (iDiv) Halle-Jena-Leipzig.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Îmbunătățirea guvernanței cu privire la mediu, schimbările climatice și aspectele legate de tranziția către energia curată necesită implicarea societății civile prin sensibilizarea într-o măsură mai mare a opiniei publice, prin implicarea consumatorilor și prin participarea mai multor părți interesate, inclusiv a organizaților neguvernamentale, în procesul de consultare și de punere în aplicare a politicilor relevante.
(20)  Îmbunătățirea guvernanței cu privire la mediu, schimbările climatice și aspectele legate de tranziția către energia curată necesită implicarea societății civile prin sensibilizarea într-o măsură mai mare a opiniei publice, inclusiv printr-o strategie de comunicare care să implice noile mijloace de comunicare în masă și rețelele sociale, prin implicarea consumatorilor și participarea publică la mai multe niveluri și implicarea mai multor părți interesate, inclusiv a organizaților neguvernamentale, în procesul de consultare și de punere în aplicare a politicilor relevante. Prin urmare, este oportun ca programul să sprijine o gamă largă de ONG-uri, precum și rețele de entități non-profit care urmăresc un obiectiv de interes general pentru Uniune și care sunt active în principal în domeniul mediului sau al acţiunilor climatice, prin acordarea de granturi de funcționare, în mod competitiv și transparent, în scopul de a ajuta aceste ONG-uri, rețele și entități să contribuie în mod eficace la politica Uniunii și să își dezvolte și consolideze capacitatea de a deveni parteneri mai eficienți.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)  În timp ce îmbunătățirea guvernanței la toate nivelurile ar trebui să fie un obiectiv transversal al tuturor subprogramelor din cadrul programului, programul ar trebui să sprijine dezvoltarea și punerea în aplicare a legislației orizontale privind guvernanța în materie de mediu, inclusiv a legislației de punere în aplicare a Convenției Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu29.
(21)  În timp ce îmbunătățirea guvernanței la toate nivelurile ar trebui să fie un obiectiv transversal al tuturor subprogramelor din cadrul programului, programul ar trebui să sprijine dezvoltarea, punerea în aplicare, asigurarea respectării și conformitatea eficientă cu acquis-ul privind mediul și clima, în special a legislației orizontale privind guvernanța în materie de mediu, inclusiv a legislației de punere în aplicare a Convenției Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu29 29a, precum și cu privire la Comitetul pentru examinarea respectării dispozițiilor Convenției de la Aarhus.
_________________
_________________
29 JO L 124, 17.5.2005, p. 4.
29 JO L 124, 17.5.2005, p. 4.
29a Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (JO L 264, 25.9.2006, p. 13).
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  Programul ar trebui să pregătească și să sprijine actorii de piață în vederea trecerii la o economie circulară curată, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon și rezistentă la schimbările climatice prin testarea unor noi oportunități de afaceri, perfecționarea competențelor profesionale, facilitarea accesului consumatorilor la produse și servicii durabile, implicarea și responsabilizarea factorilor de influență și testarea unor noi metode de adaptare a proceselor existente și a mediului de afaceri. Pentru a sprijini pătrunderea pe piață într-o măsură mai mare a soluțiilor durabile, ar trebui să se promoveze acceptarea acestora de către publicul larg și angajamentul consumatorilor.
(22)  Programul ar trebui să pregătească și să sprijine actorii de piață în vederea trecerii la o economie circulară curată, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii nete zero și rezistentă la schimbările climatice prin testarea unor noi oportunități de afaceri, perfecționarea competențelor profesionale, facilitarea accesului consumatorilor la produse și servicii durabile, implicarea și responsabilizarea factorilor de influență și testarea unor noi metode de adaptare a proceselor existente și a mediului de afaceri. Pentru a sprijini pătrunderea pe piață într-o măsură mai mare a soluțiilor durabile, ar trebui să se promoveze acceptarea acestora de către publicul larg și angajamentul consumatorilor.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)
(22a)  Programul este conceput astfel încât să sprijine demonstrarea tehnicilor, abordărilor și bunelor practici care pot fi reproduse și extinse. Soluțiile inovatoare ar contribui la îmbunătățirea performanței de mediu și a durabilității, în special pentru dezvoltarea unor practici agricole durabile în zonele active în domeniul climei, apei, solului, al biodiversității și deșeurilor. În această privință, ar trebui subliniate sinergiile cu alte programe și politici, cum ar fi Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii și sistemul de management de mediu și audit al UE.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 23
(23)  La nivelul Uniunii, investițiile masive în acțiunile din domeniul mediului și al climei sunt finanțate în special de principalele programe de finanțare ale Uniunii (integrare). Având în vedere rolul lor de catalizatori, proiectele strategice integrate și proiectele strategice de protejare a naturii care urmează să fie elaborate în cadrul programului ar trebui să valorifice oportunitățile de finanțare oferite în cadrul acestor programe de finanțare și prin alte surse de finanțare, cum ar fi fondurile naționale, și să creeze sinergii.
(23)  La nivelul Uniunii, investițiile masive în acțiunile din domeniul mediului și al climei sunt finanțate în special de principalele programe de finanțare ale Uniunii. Prin urmare este absolut necesar să se intensifice eforturile de integrare, pentru a asigura integrarea criteriilor privind sustenabilitatea, biodiversitatea și rezistența la schimbările climatice în alte programe de finanțare ale Uniunii și integrarea garanțiilor de sustenabilitate în cadrul tuturor instrumentelor Uniunii. Comisia ar trebui să aibă competența de a adopta o metodologie comună și de a lua măsuri eficace pentru a asigura că proiectele LIFE nu sunt afectate în mod negativ de alte programe și politici ale Uniunii. Având în vedere rolul lor de catalizatori, proiectele strategice integrate și proiectele strategice de protejare a naturii care urmează să fie elaborate în cadrul programului ar trebui să valorifice oportunitățile de finanțare oferite în cadrul acestor programe de finanțare și prin alte surse de finanțare, cum ar fi fondurile naționale, și să creeze sinergii.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)
(23a)  Succesul proiectelor strategice privind natura și al proiectelor strategice integrate depinde de cooperarea strânsă dintre autoritățile naționale, regionale și locale și actorii nestatali afectați de obiectivele programului. Principiile de transparență și de publicare a deciziilor privind dezvoltarea, punerea în aplicare, evaluarea și monitorizarea proiectelor ar trebui să fie aplicate, prin urmare, în special în cazul integrării sau atunci când sunt implicate mai multe surse de finanțare.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, acest program va contribui la integrarea acțiunilor legate de climă și la realizarea obiectivului global potrivit căruia 25 % din cheltuielile bugetare ar trebui să contribuie la obiectivele climatice. Se preconizează că acțiunile întreprinse în cadrul programului vor contribui cu 61 % din pachetul financiar total al programului la realizarea obiectivelor climatice. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programului și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și al procesele de revizuire relevante.
(24)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice într-un mod coordonat și ambițios, în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, acest program va contribui la integrarea acțiunilor legate de climă și la realizarea obiectivului global potrivit căruia cel puțin 25 % din cheltuielile bugetare ale UE ar trebui să contribuie la obiectivele climatice în perioada CFM 2021-2027 și a unui obiectiv anual de 30 % cât mai rapid posibil, dar nu mai târziu de 2027. Se preconizează că acțiunile întreprinse în cadrul programului vor contribui cu [61 %] din pachetul financiar total al programului la realizarea obiectivelor climatice. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programului și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și al procesele de revizuire relevante.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  În punerea în aplicare a programului ar trebui să se acorde atenția cuvenită strategiei Uniunii pentru regiunile ultraperiferice în conformitate cu articolul 349 din TFUE, precum și nevoilor și vulnerabilităților specifice ale acestor regiuni. Pe lângă politicile relevante ale Uniunii din domeniul mediului, climei și tranziției către energia curată, ar trebui să se țină seama și de alte politici ale Uniunii.
(25)  În punerea în aplicare a programului ar trebui să se acorde atenția cuvenită strategiei Uniunii pentru regiunile ultraperiferice în conformitate cu articolul 349 din TFUE, precum și nevoilor și vulnerabilităților specifice ale acestor regiuni. În acest context, trebuie consolidată în mod corespunzător finanțarea din partea Uniunii și a statelor membre. Pe lângă politicile relevante ale Uniunii din domeniul mediului, climei și tranziției către energia curată, ar trebui să se țină seama și de alte politici ale Uniunii.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  În sprijinul punerii în aplicare a programului, Comisia ar trebui să colaboreze cu punctele naționale de contact ale programului, să organizeze seminarii și ateliere, să publice liste ale proiectelor finanțate în cadrul programului sau să întreprindă alte activități menite să disemineze rezultatele proiectului și să faciliteze schimburile de experiență, de cunoștințe și de cele mai bune practici, precum și reproducerea rezultatelor proiectelor în întreaga Uniune. Aceste activități ar trebui să vizeze în special statele membre cu un nivel scăzut de absorbție a fondurilor și să faciliteze comunicarea și cooperarea dintre beneficiarii proiectelor, candidații sau părțile interesate ale proiectelor din același domeniu care sunt finalizate și în desfășurare.
(26)  În sprijinul punerii în aplicare a programului, Comisia ar trebui să colaboreze cu punctele naționale, regionale și locale de contact ale programului, inclusiv pentru instituirea unei rețele de consultanță la nivel local care să faciliteze elaborarea de proiecte cu o mare valoare adăugată și un impact puternic la nivelul politicilor și care să asigure furnizarea de informații privind finanțarea complementară, transferabilitatea proiectelor, precum și sustenabilitatea pe termen lung, să organizeze seminarii și ateliere, să publice liste ale proiectelor finanțate în cadrul programului sau să întreprindă alte activități, precum campanii mediatice, menite să disemineze mai bine rezultatele proiectului și să faciliteze schimburile de experiență, de cunoștințe și de cele mai bune practici, precum și reproducerea rezultatelor proiectelor în întreaga Uniune, favorizând astfel cooperarea și comunicarea. Aceste activități ar trebui să vizeze în special statele membre cu un nivel scăzut de absorbție a fondurilor și să faciliteze comunicarea și cooperarea dintre beneficiarii proiectelor, candidații sau părțile interesate ale proiectelor din același domeniu care sunt finalizate și în desfășurare. Este esențial ca această comunicare și cooperare să implice, de asemenea, autoritățile regionale și locale, precum și părțile interesate.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)
(28a)  Ratele de cofinanțare minime și maxime ar trebui să fie stabilite la nivelurile care sunt necesare pentru a menține un nivel de sprijin eficace furnizat în cadrul programului, luând în considerare flexibilitatea și adaptabilitatea necesare pentru a răspunde gamei de acțiuni și de entități existente.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 31
(31)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, ținând seama, în special, de costurile controalelor, de sarcina administrativă și de riscul de neconformare estimat. În ceea ce privește granturile, ar trebui să se țină seama și de posibilitatea de a utiliza sume forfetare, rate forfetare și bareme de costuri unitare.
(31)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, ținând seama, în special, de costurile controalelor, de sarcina administrativă și de riscul de neconformare estimat. În ceea ce privește granturile, ar trebui să se țină seama și de posibilitatea de a utiliza sume forfetare, rate forfetare și bareme de costuri unitare. Comisia ar trebui să se asigure că punerea în aplicare este clară și să promoveze o adevărată simplificare pentru dezvoltatorii de proiecte.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)
(36a)  Pentru a se asigura că sprijinul acordat din program și punerea în aplicare a acestuia sunt în concordanță cu politicile și prioritățile Uniunii și complementare altor instrumente financiare ale Uniunii, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei, pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea de programe de lucru multianuale. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 38
(38)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume să contribuie la dezvoltarea durabilă și la realizarea obiectivelor și a țintelor Uniunii stabilite în legislația, strategiile, planurile și angajamentele internaționale în domeniul mediului, climei și energiei curate, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele prezentului regulament, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea respectivelor obiective.
(38)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume să contribuie la un nivel înalt de protecție a mediului și de acțiune climatică ambițioasă, cu o bună guvernare și o abordare multipartită și la realizarea obiectivelor și a țintelor Uniunii stabilite în legislația, strategiile, planurile și angajamentele internaționale în domeniul mediului, biodiversității, climei, economiei circulare și energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele prezentului regulament, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea respectivelor obiective.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
Prezentul regulament instituie programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) (denumit în continuare „programul”).
Prezentul regulament instituie un program pentru mediu și politici climatice (LIFE) (denumit în continuare „programul”), care acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2
Acesta prevede obiectivele programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea finanțării.
Acesta prevede obiectivele programului, bugetul pentru perioada respectivă, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea finanțării.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
(1)  „proiecte strategice de protejare a naturii” înseamnă proiecte care sprijină realizarea obiectivelor Uniunii privind natura și biodiversitatea prin punerea în aplicare a unor programe de acțiune coerente în statele membre pentru a integra aceste obiective și priorități în alte politici și instrumente de finanțare, inclusiv prin punerea în aplicare coordonată a cadrelor de acțiune prioritară instituite în temeiul Directivei 92/43/CEE;
(1)  „proiecte strategice de protejare a naturii” înseamnă proiecte care sprijină realizarea obiectivelor Uniunii privind natura și biodiversitatea prin punerea în aplicare a unor programe de acțiune coerente, în special prin integrarea acestor obiective și priorități în alte politici și instrumente de finanțare, inclusiv prin punerea în aplicare coordonată a cadrelor de acțiune prioritară instituite în temeiul Directivei 92/43/CEE;
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.  Obiectivul general al programului este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon și rezistentă la schimbările climatice, inclusiv prin tranziția către energia curată, precum și la protejarea și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea declinului biodiversității, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă.
1.  Obiectivul general al programului este de a contribui, în cadrul unei tranziții echitabile, la trecerea către o economie circulară curată, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii nete zero și rezistentă la schimbările climatice, de a proteja și îmbunătăți calitatea mediului și de a opri și inversa declinul biodiversității și degradarea ecosistemelor, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a
(a)  să dezvolte, să demonstreze și să promoveze tehnici și abordări inovatoare pentru realizarea obiectivelor legislației și ale politicilor Uniunii din domeniul mediului și al climei, inclusiv tranziția către energia curată, și să contribuie la aplicarea celor mai bune practici în ceea ce privește natura și biodiversitatea;
(a)  să dezvolte, să demonstreze și să promoveze tehnici și abordări inovatoare pentru realizarea obiectivelor legislației și ale politicilor Uniunii din domeniul mediului și al climei, inclusiv tranziția către energia curată, din surse regenerabile și îmbunătățirea eficienței energetice, precum și să contribuie la baza de cunoștințe, gestionarea eficientă și aplicarea celor mai bune practici în ceea ce privește natura și biodiversitatea, inclusiv prin susținerea rețelei Natura 2000;
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b
(b)  să sprijine elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea și asigurarea respectării legislației și a politicilor relevante ale Uniunii, inclusiv prin îmbunătățirea guvernanței prin consolidarea capacităților actorilor din sectoarele public și privat și prin implicarea societății civile;
(b)  să sprijine elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea, un mod eficace de respectare și de asigurare a respectării legislației și a politicilor relevante ale Uniunii, îndeosebi prin susținerea punerii în aplicare a programelor generale de acțiune pentru mediu ale Uniunii, care au fost adoptate în temeiul articolului 192 alineatul (3) din TFUE, și prin îmbunătățirea guvernanței în domeniul mediului și al climei la toate nivelurile, inclusiv prin consolidarea capacităților actorilor din sectoarele public și privat și prin implicarea societății civile;
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 se ridică la 5 450 000 000 EUR în prețuri curente.
1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 se ridică la 6 442 000 000 EUR la prețurile din 2018 (7 272 000 000 EUR în prețuri curente).
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
2.  Repartizarea orientativă a sumei menționate la alineatul (1) este următoarea:
2.  Repartizarea orientativă a sumei menționate la alineatul (1) este următoarea:
(a)  3 500 000 000 EUR pentru domeniul Mediu, din care
(a)  4 715 000 000 EUR la prețurile din 2018 (5 322 000 000 EUR în prețuri curente, care constituie 73,2 % din pachetul financiar total al programului) pentru domeniul Mediu, din care
(1)  2 150 000 000 EUR pentru subprogramul Natură și biodiversitate și
(1)  2 829 000 000 EUR la prețurile din 2018 (3 261 420 000 EUR în prețuri curente, care constituie 44,9 % din pachetul financiar total al programului), pentru subprogramul Natură și biodiversitate și
(2)  1 350 000 000 EUR pentru subprogramul Economia circulară și calitatea vieții;
(2)  1 886 000 000 EUR la prețurile din 2018 (2 060 580 000 EUR în prețuri curente, care constituie 28,3 % din pachetul financiar total al programului), pentru subprogramul Economia circulară și calitatea vieții;
(b)  1 950 000 000 EUR pentru domeniul Politici climatice, din care
(b)  1 950 000 000 EUR pentru domeniul Politici climatice, din care
(1)  950 000 000 EUR pentru subprogramul Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și
(1)  950 000 000 EUR pentru subprogramul Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și
(2)  1 000 000 000 EUR pentru subprogramul Tranziția către energia curată.
(2)  1 000 000 000 EUR pentru subprogramul Tranziția către energia curată.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Programul este deschis participării următoarelor țări terțe:
1.  Cu condiția respectării depline a tuturor normelor și regulamentelor sale, programul este deschis participării următoarelor țări terțe:
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)
Articolul 6a
Cooperarea internațională
În cursul punerii în aplicare a programului, cooperarea cu organizațiile internaționale relevante, precum și cu instituțiile și cu organismele acestora, este posibilă în cazul în care este necesară pentru atingerea obiectivelor generale menționate la articolul 3.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 7
Programul trebuie pus în aplicare într-un mod care să asigure coerența cu Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, Orizont Europa, Mecanismul pentru interconectarea Europei și InvestEU, astfel încât să creeze sinergii, în special în ceea ce privește proiectele strategice de protejare a naturii și proiectele strategice integrate, precum și să sprijine preluarea și replicarea soluțiilor dezvoltate în cadrul programului.
Comisia asigură punerea în aplicare consecventă a programului și Comisia și statele membre garantează coerența și coordonarea cu Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, Orizont Europa, Mecanismul pentru interconectarea Europei, Fondul pentru inovare al sistemului de comercializare a certificatelor de emisii și InvestEU, astfel încât să creeze sinergii, în special în ceea ce privește proiectele strategice de protejare a naturii și proiectele strategice integrate, precum și să sprijine preluarea și replicarea soluțiilor dezvoltate în cadrul programului. Comisia și statele membre asigură complementaritatea la toate nivelurile. Comisia identifică acțiunile specifice și mobilizează fondurile aferente în cadrul altor programe ale Uniunii și facilitează punerea în aplicare coordonată și coerentă a acțiunilor complementare finanțate din alte surse.
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Programul este pus în aplicare în cadrul unei tranziții echitabile, în care comunitățile și teritoriile afectate sunt incluse în elaborarea și punerea în aplicare a proiectelor, în special prin consultări și dialog.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3
3.  Proiectele din cadrul subprogramului Natură și biodiversitate care vizează gestionarea, refacerea și monitorizarea siturilor Natura 2000 în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE beneficiază de sprijin în conformitate cu cadrele de acțiune prioritară instituite în temeiul Directivei 92/43/CEE.
3.  Proiectele din cadrul subprogramului Natură și biodiversitate care vizează gestionarea, refacerea și monitorizarea siturilor Natura 2000 în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE țin cont de prioritățile stabilite în planurile, strategiile și politicile naționale și regionale, printre altele în cadrele de acțiune prioritară instituite în temeiul Directivei 92/43/CEE.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4
4.  Granturile pot finanța activități desfășurate în afara Uniunii, cu condiția ca proiectul să urmărească obiectivele Uniunii în domeniul mediului și al climei și ca activitățile desfășurate în afara Uniunii să fie necesare pentru a se asigura eficacitatea intervențiilor desfășurate pe teritoriile statelor membre.
4.  Granturile pot finanța activități desfășurate în afara unui stat membru sau o țară sau teritoriu de peste mări legate de acesta, cu condiția ca proiectul să urmărească obiectivele Uniunii în domeniul mediului și al climei și ca activitățile desfășurate în afara Uniunii să fie necesare pentru a se asigura eficacitatea intervențiilor desfășurate pe teritoriile statelor membre sau într-o țară sau pe un teritoriu de peste mări sau pentru a sprijini acorduri internaționale la care Uniunea este parte.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a – punctul 3
(3)  alte țări terțe care figurează în programul de lucru în condițiile specificate la alineatele (4)-(6);
(3)  alte țări terțe care figurează în programele de lucru multianuale în condițiile specificate la alineatele (4)-(6);
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6 a (nou)
6a.   Pentru a asigura o utilizare eficace a fondurilor programului și participarea eficientă a entităților juridice menționate la alineatul (4), Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21, acte delegate de completare a prezentului articol, stabilind cât de mult trebuie să participe respectivele entități juridice la politica de mediu și de combatere a schimbărilor climatice dusă de Uniune pentru a fi considerate eligibile pentru program.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 12 a(nou)
Articolul 12a
Depunerea proiectelor și procedurile de selecție
1.  Programul va introduce următoarele proceduri pentru depunerea și selecția proiectelor:
(a)  o abordare simplificată în două etape, bazată pe prezentarea și evaluarea unui rezumat, urmată de o propunere completă în cazul candidaților ale căror propuneri au fost preselectate;
(b)  o abordare standard într-o singură etapă, bazată exclusiv pe prezentarea și evaluarea unei propuneri complete. În cazul în care abordarea standard este preferată față de abordarea simplificată, se vor indica motivele acestei alegeri în programul de lucru, ținând cont de constrângerile organizaționale și operaționale aferente fiecărui subprogram și, dacă este cazul, fiecărei cereri de propuneri.
2.  În sensul alineatului (1), prin „rezumat” se înțelege o notă de cel mult 10 pagini, incluzând o descriere a conținutului proiectului, partenerul (partenerii) potențial(i), constrângerile care pot apărea și planul de urgență pentru depășirea lor, precum și strategia selectată pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor proiectului după încheierea acestuia, formularele administrative referitoare la beneficiarii care participă la proiect și un buget detaliat al proiectului.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 13
Articolul 13
Articolul 13
Criterii de atribuire
Criterii de atribuire
Criteriile de atribuire sunt stabilite în cererile de propuneri, ținând seama de următoarele elemente:
Criteriile de atribuire sunt definite în programele de lucru multianuale, astfel cum se prevede la articolul 17, și în cererile de propuneri, ținând seama de următoarele elemente:
(a)  proiectele finanțate în cadrul programului nu subminează obiectivele relevante ale programului în domeniul mediului, al climei sau al energiei curate și, pe cât posibil, promovează utilizarea achizițiilor publice verzi;
(a)  proiectele finanțate în cadrul programului nu subminează obiectivele relevante ale programului în domeniul mediului, al climei sau al energiei curate și, ori de câte ori este posibil, promovează utilizarea achizițiilor publice verzi;
(aa)  proiectele asigură o abordare eficace din punctul de vedere al costurilor și sunt coerente din punct de vedere tehnic și financiar;
(ab)  se acordă prioritate proiectelor care ar putea contribui în cea mai mare măsură la realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 3;
(b)  se acordă prioritate proiectelor care oferă beneficii conexe și promovează sinergii între subprogramele menționate la articolul 4;
(b)  se acordă prioritate proiectelor care oferă beneficii conexe și promovează sinergii între subprogramele menționate la articolul 4;
(c)  se acordă prioritate proiectelor care prezintă cel mai ridicat potențial de a fi replicate și dezvoltate de către sectorul public sau privat ori de a mobiliza cele mai mari investiții sau resurse financiare (potențialul de catalizator);
(c)  proiectele care prezintă cel mai ridicat potențial de a fi replicate și dezvoltate de către sectorul public sau privat ori de a mobiliza cele mai mari investiții sau resurse financiare (potențialul de catalizator) beneficiază de un bonus în evaluarea lor;
(d)  se asigură capacitatea de replicare a rezultatelor proiectelor de acțiune standard;
(d)  se asigură capacitatea de replicare a rezultatelor proiectelor de acțiune standard;
(e)  proiectele care se bazează pe rezultatele altor proiecte finanțate în cadrul programului, al programelor predecesoare ale acestuia sau cu alte fonduri ale Uniunii sau care dezvoltă astfel de rezultate beneficiază de un bonus la evaluarea acestora;
(e)  proiectele care se bazează pe rezultatele altor proiecte finanțate în cadrul programului, al programelor predecesoare ale acestuia sau cu alte fonduri ale Uniunii sau care dezvoltă astfel de rezultate beneficiază de un bonus la evaluarea acestora;
(f)  dacă este cazul, se acordă o atenție specială proiectelor din zone geografice cu nevoi sau vulnerabilități specifice, cum ar fi zonele cu probleme de mediu sau constrângeri naturale specifice, zonele transfrontaliere sau regiunile ultraperiferice.
(f)  dacă este cazul, se acordă o atenție specială echilibrului biogeografic al proiectelor și proiectelor din zone geografice cu nevoi sau vulnerabilități specifice, cum ar fi zonele cu probleme de mediu sau constrângeri naturale specifice, zonele transfrontaliere, zonele cu o valoare naturală ridicată sau regiunile ultraperiferice.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1
1.  O acțiune care a beneficiat de o contribuție de la un alt program al Uniunii poate primi o contribuție și din partea programului, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. Normele fiecărui astfel de program al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program la acțiune. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului.
1.  O acțiune care a beneficiat de o contribuție de la un alt program al Uniunii poate primi o contribuție și din partea programului, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. Acțiunile finanțate prin alte programe ale Uniunii sunt eligibile pentru contribuțiile din cadrul programului dacă au evitat subminarea obiectivelor de mediu sau climatice prevăzute la articolul 3. Normele fiecărui astfel de program al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program la acțiune. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 2
2.  Acțiunile care sunt certificate printr-o marcă de excelență sau care respectă următoarele condiții comparative cumulative:
2.  Acțiunile care sunt certificate printr-o marcă de excelență sau care respectă următoarele condiții comparative cumulative:
(a)  au fost evaluate într-o cerere de propuneri în cadrul programului;
(a)  au fost evaluate într-o cerere de propuneri în cadrul programului;
(b)  respectă cerințele minime de calitate prevăzute în cererea de propuneri respectivă;
(b)  respectă cerințele minime de calitate prevăzute în cererea de propuneri respectivă;
(c)  nu pot fi finanțate în cadrul cererii de propuneri respective din cauza unor constrângeri bugetare.
(c)  nu pot fi finanțate în cadrul cererii de propuneri respective din cauza unor constrângeri bugetare.
pot beneficia de sprijin din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+ sau Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, în conformitate cu articolul [67] alineatul (5) din Regulamentul (UE) XX [Regulamentul privind dispozițiile comune] și cu articolul [8] din Regulamentul (UE) XX [Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune], cu condiția ca aceste acțiuni să fie coerente cu obiectivele programului în cauză. Se aplică normele fondului din care se acordă sprijin.
pot beneficia de sprijin din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+ sau Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, în conformitate cu articolul [67] alineatul (5) din Regulamentul (UE) XX [Regulamentul privind dispozițiile comune] și cu articolul [8] din Regulamentul (UE) XX [Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune], cu condiția ca aceste acțiuni să fie coerente cu obiectivele și criteriile de eligibilitate ale programului în cauză. Se aplică normele fondului din care se acordă sprijin.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1
Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul acestui program sunt implementate în conformitate cu [Regulamentul InvestEU] și cu Titlul X din Regulamentul financiar.
Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul acestui program sunt implementate în conformitate cu [Regulamentul InvestEU] și cu Titlul X din Regulamentul financiar, acordând atenția cuvenită cerințelor de sustenabilitate și transparență.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu
Programul de lucru
Programul de lucru multianual
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
1.  Programul este pus în aplicare prin cel puțin două programe de lucru multianuale menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar. Programele de lucru stabilesc, dacă este cazul, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă.
1.  Programul este pus în aplicare prin cel puțin două programe de lucru multianuale menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 21 pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea respectivelor programe de lucru multianuale.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)
1a.   La elaborarea programelor de lucru multianuale, Comisia asigură consultarea adecvată a colegiuitorilor și a părților interesate relevante, inclusiv a organizațiilor societății civile.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a a (nouă)
(aa)  nivelurile minime și maxime ale ratelor de cofinanțare, diferențiate între subprogramele prevăzute la articolul 4 și acțiunile eligibile prevăzute la articolul 10, pentru care rata maximă de cofinanțare în primul program de lucru multianual pentru acțiunile menționate la articolul 10 alineatul (2) literele (a), (b) și (d) este de [60%] din costurile eligibile și de [75%] pentru proiectele finanțate în cadrul subprogramului Natură și biodiversitate, care privesc habitatele sau speciile prioritare pentru punerea în aplicare a Directivei 92/43/CEE sau speciile de păsări care sunt considerate prioritare pentru finanțare de către Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnico-științific înființat în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2009/147/CE, atunci când este necesar pentru realizarea obiectivului în materie de conservare;
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a b (nouă)
(ab)  suma totală maximă rezervată pentru operațiunile de finanțare mixtă;
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera d a (nouă)
(da)  calendarele orientative pentru cererile de propuneri pe durata perioadei acoperite de programul de lucru multianual;
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera d b (nouă)
(db)  metodologia tehnică pentru depunerea și procedura de selecție a proiectelor și criteriile de selecție și de atribuire a granturilor stabilite la articolul 13.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Durata primului program de lucru multianual este de patru ani, iar durata celui de-al doilea program de lucru multianual este de trei ani.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 b (nou)
2b.  Comisia se asigură că fondurile neutilizate din cadrul unei cereri de propuneri sunt realocate între diversele tipuri de acțiuni menționate la articolul 10 alineatul (2).
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 c (nou)
2c.  La elaborarea programelor de lucru multianuale, Comisia asigură consultarea părților interesate.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1
1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.
1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor, ținând seama în mod corespunzător de coerență, de sinergii, de valoarea adăugată la nivelul Uniunii și de sustenabilitatea pe termen lung, utilizând prioritățile programului de acțiune pentru mediu pertinent.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 2
2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la implementarea acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea implementării programului.
2.  Evaluarea la jumătatea perioadei a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la implementarea acestuia, dar nu mai târziu de trei ani de la începerea implementării programului, utilizând indicatorii de realizare și de rezultat stabiliți în conformitate cu anexa II. Dacă este cazul, evaluarea este însoțită de o propunere de modificare a prezentului regulament.
Evaluarea conține cel puțin următoarele elemente:
(a)  aspectele calitative și cantitative ale punerii în aplicare a programului,
(b)  eficiența utilizării resurselor,
(c)  măsura în care au fost atinse obiectivele tuturor măsurilor, precizând, dacă este posibil, rezultatele și impactul;
(d)  succesul real sau preconizat al proiectelor în mobilizarea altor fonduri ale Uniunii, luând în considerare, în special, beneficiile unei coerențe sporite cu alte instrumente financiare ale Uniunii,
(e)  măsura în care au fost atinse sinergiile dintre obiective și complementaritatea sa cu alte programe relevante ale Uniunii,
(f)  valoarea adăugată europeană și impactul pe termen lung al programului pentru luarea unei decizii privind reînnoirea, modificarea sau suspendarea măsurilor,
(g)  măsura în care au fost implicate părțile interesate;
(h)  o analiză cantitativă și calitativă a contribuției programului la stadiul de conservare al habitatelor și al speciilor enumerate în cadrul Directivelor 92/43/CEE și 2009/147/CE.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3
3.  La finalul implementării programului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1 al doilea paragraf, Comisia efectuează o evaluare finală a programului.
3.  La finalul implementării programului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1 al doilea paragraf, Comisia efectuează o evaluare finală a programului care este completată de un raport de evaluare ex-post extern și independent referitor la punerea în aplicare și rezultatele programului.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4
4.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.
4.  Comisia prezintă concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor și publică rezultatele evaluărilor.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1
1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii (în special în cazul promovării proiectelor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.
1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii (în special în cazul promovării proiectelor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg. În acest scop, destinatarii utilizează sigla programului, astfel cum este ilustrată în anexa IIa, pentru toate activitățile de comunicare, iar această siglă apare pe panourile de informare vizibile pentru public în locuri strategice. Toate bunurile durabile dobândite în cadrul programului poartă sigla programului, cu excepția cazurilor în care există o indicație contrară a Comisiei.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4
4.  Restituirile aferente instrumentelor financiare instituite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 pot fi investite în instrumentele financiare instituite în cadrul [fondului InvestEU].
4.  Restituirile aferente instrumentelor financiare instituite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 sunt realocate între acțiunile desfășurate în temeiul acestui program.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Anexa II– punctul 2 – subpunctul 2.1 – liniuța 3 a (nouă)
—  Substanțele chimice
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Anexa II– punctul 2 – subpunctul 2.1 – liniuța 5 a (nouă)
—  Zgomot
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Anexa II– punctul 2 – subpunctul 2.1 – liniuța 5 b (nouă)
—  Utilizarea și eficiența resurselor
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Anexa II– punctul 2 – subpunctul 2.2 a (nou)
2.2a.  Sensibilizarea publicului
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Anexa II a (nouă)
ANEXA IIa
Sigla programului
20181211-P8_TA(2018)0487_RO-p0000002.png

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0397/2018).

Ultima actualizare: 21 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate