Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0209(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0397/2018

Predkladané texty :

A8-0397/2018

Rozpravy :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Prijaté texty
PDF 307kWORD 117k
Utorok, 11. decembra 2018 - Štrasburg
Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I
P8_TA(2018)0487A8-0397/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 11. decembra 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE), stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/20136 na obdobie 2014 až 2020, je posledný zo série programov EÚ za ostatných 25 rokov, ktoré podporujú vykonávanie právnych predpisov a politických priorít v oblasti životného prostredia a klímy. V nedávnom hodnotení v polovici obdobia7 program získal pozitívne hodnotenie, podľa ktorého smeruje k účinnosti, efektívnosti a relevantnosti. V programe LIFE 2014 – 2020 by sa teda malo pokračovať s určitými obmenami, ako vyplýva z hodnotenia programu v polovici obdobia a z následných hodnotení. V súlade s uvedeným by sa Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (ďalej len „program LIFE“) mal stanoviť aj na obdobie so začiatkom v roku 2021.
(2)  Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE), stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/20136 na obdobie 2014 až 2020, je posledný zo série programov EÚ za ostatných 25 rokov, ktoré podporujú vykonávanie právnych predpisov a politických priorít v oblasti životného prostredia a klímy. V nedávnom hodnotení v polovici obdobia program7 získal pozitívne hodnotenie, podľa ktorého sú v ňom vo všeobecnosti veľmi efektívne vynakladané náklady a smeruje k účinnosti, efektívnosti a relevantnosti. V programe LIFE 2014 – 2020 by sa teda malo pokračovať s určitými obmenami, ako vyplýva z hodnotenia programu v polovici obdobia a z následných hodnotení. V súlade s uvedeným by sa Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (ďalej len „program LIFE“) mal stanoviť aj na obdobie so začiatkom v roku 2021.
_________________
_________________
6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).
6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).
7 Správa o hodnotení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) v polovici obdobia (SWD(2017)0355).
7 Správa o hodnotení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) v polovici obdobia (SWD(2017)0355).
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  V nadväznosti na dosiahnuté ciele Únie stanovené právnymi predpismi, politikou, plánmi a medzinárodnými záväzkami v oblasti životného prostredia, klímy a čistej energie by program LIFE mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti zmene klímy, k ochrane a zlepšeniu kvality životného prostredia a k zastaveniu a odvráteniu straty biodiverzity buď priamymi zásahmi, alebo podporou začlenenia uvedených cieľov do iných politík.
(3)  V nadväznosti na dosiahnuté ciele Únie stanovené právnymi predpismi, politikou, plánmi a medzinárodnými záväzkami v oblasti životného prostredia, klímy a čistej energie by program LIFE mal prispieť k spravodlivému prechodu na čisté, obehové a energeticky efektívne hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií uhlíka odolné proti zmene klímy, k ochrane a zlepšeniu životného prostredia a zdravia, k zastaveniu a odvráteniu straty biodiverzity, okrem iného podporou sústavy Natura 2000, účinným riadením a bojom proti degradácii ekosystémov, a to buď priamymi zásahmi, alebo podporou začlenenia uvedených cieľov do iných politík. Spravodlivý prechod by sa mal dosiahnuť na základe konzultácií a dialógu so sociálnymi partnermi a príslušnými regiónmi a spoločenstvami. Tieto strany by sa mali zároveň čo najviac zahrnúť do vývoja a realizácie projektov.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Únia sa zaviazala poskytnúť ucelenú reakciu na ciele udržateľného rozvoja vytýčené v Agende Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 2030, v rámci ktorých sa zdôrazňuje vnútorné prepojenie medzi riadením prírodných zdrojov s cieľom zabezpečiť ich dlhodobú dostupnosť, ekosystémovými službami, ich súvisom so zdravím ľudí a udržateľným a sociálne inkluzívnym hospodárskym rastom. V tomto duchu by mal program LIFE výrazne prispieť k hospodárskemu rozvoju, ako aj k sociálnej súdržnosti.
(4)  Únia sa zaviazala poskytnúť ucelenú reakciu na ciele udržateľného rozvoja vytýčené v Agende Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 2030, v rámci ktorých sa zdôrazňuje vnútorné prepojenie medzi riadením prírodných zdrojov s cieľom zabezpečiť ich dlhodobú dostupnosť, ekosystémovými službami, ich súvisom so zdravím ľudí a udržateľným a sociálne inkluzívnym hospodárskym rastom. V tomto duchu by mal program zohľadňovať zásady solidarity a zodpovednosti a výrazne prispieť k hospodárskemu rozvoju, ako aj k sociálnej súdržnosti.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  V záujme presadzovania trvalo udržateľného rozvoja by sa environmentálne požiadavky a požiadavky v oblasti ochrany klímy mali začleniť do vymedzovania a vykonávania všetkých politík a aktivít Únie. Mala by sa preto podporovať súčinnosť a doplnkovosť s inými programami Únie v oblasti financovania, a to aj uľahčením financovania aktivít, ktoré dopĺňajú strategické integrované projekty a strategické projekty v oblasti ochrany prírody a podporujú využívanie a opakovanie riešení vytvorených v rámci programu LIFE. V záujme zamedzenia dvojitého financovania je nevyhnutná koordinácia. Komisia a členské štáty by mali prijímať opatrenia s cieľom predchádzať tomu, aby v dôsledku požiadaviek týkajúcich sa predkladania správ v rámci jednotlivých finančných nástrojov dochádzalo v prípade príjemcov projektov k prekrývaniu a dodatočnej administratívnej záťaži.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Program by mal prispieť k udržateľnému rozvoju a k plneniu cieľov právnych predpisov, stratégií, plánov a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti životného prostredia, klímy, ako aj relevantných právnych predpisov, stratégií, plánov a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti čistej energie, predovšetkým Agendy Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 20308, Dohovoru o biologickej diverzite9 a Parížskej dohody prijatej v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy10 (ďalej len „Parížska dohoda o zmene klímy“).
(5)  Program by mal prispieť k udržateľnému rozvoju a k plneniu cieľov právnych predpisov, stratégií, plánov a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti životného prostredia, klímy, ako aj relevantných právnych predpisov, stratégií, plánov a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti čistej energie, predovšetkým Agendy Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 20308, Dohovoru o biologickej diverzite9 a Parížskej dohody prijatej v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy10 (ďalej len „Parížska dohoda o zmene klímy“), dohovoru Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (ďalej len „Aarhuský dohovor“), Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, Bazilejského dohovoru OSN o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, Rotterdamského dohovoru OSN o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode a Štokholmského dohovoru OSN o perzistentných organických látkach.
_________________
_________________
8 Agenda 2030, rezolúcia VZ OSN z 25. septembra 2015.
8 Agenda 2030, rezolúcia VZ OSN z 25. septembra 2015.
9 93/626/EHS: Rozhodnutie Rady z 25. októbra 1993 o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite (Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 1).
9 93/626/EHS: Rozhodnutie Rady z 25. októbra 1993 o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite (Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 1).
10 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.
10 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.
Pozmeňujúce návrhy 6 a 101
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Na splnenie ústredných cieľov je obzvlášť dôležité vykonávanie balíka predpisov o obehovom hospodárstve10, rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 203012, 13, 14, právnych predpisov Únie v oblasti ochrany prírody15, ako aj príslušných politík16, 17, 18, 19, 20.
(6)  Na splnenie ústredných cieľov je obzvlášť dôležité vykonávanie balíka predpisov o obehovom hospodárstve10, rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 203012, 13, 14, acquis Únie v oblasti ochrany prírody14a, 14b, 15, ako aj príslušných politík16, 17, 18, 19, 20,20a , ako je vykonávanie20b všeobecných akčných programov pre životné prostredie a politiku v oblasti klímy v súlade s článkom 192 ods. 3 ZFEÚ, ako je 7. environmentálny akčný program20c.
_________________
_________________
11 COM(2015)0614, 2.12.2015.
11 COM(2015)0614, 2.12.2015.
12 Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, COM(2014)0015, 22.1.2014.
12 Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, COM(2014)0015, 22.1.2014.
13 Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, COM(2013)0216, 16.4.2013.
13 Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, COM(2013)0216, 16.4.2013.
14 Balík Čistá energia pre všetkých Európanov, COM(2016)0860, 30.11.2016.
14 Balík Čistá energia pre všetkých Európanov, COM(2016)0860, 30.11.2016.
14a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).
14b Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).
15 Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo, COM(2017)0198, 27.4.2017.
15 Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo, COM(2017)0198, 27.4.2017.
16 Program Čisté ovzdušie pre Európu, COM(2013)0918.
16 Program Čisté ovzdušie pre Európu, COM(2013)0918.
17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
18 Tematická stratégia na ochranu pôdy, COM(2006)0231.
18 Tematická stratégia na ochranu pôdy, COM(2006)0231.
19 Stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, COM(2016)0501.
19 Stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, COM(2016)0501.
20 Akčný plán na infraštruktúru pre alternatívne palivá podľa článku 10 ods. 6 smernice 2014/94/EÚ, 8.11.2017.
20 Akčný plán na infraštruktúru pre alternatívne palivá podľa článku 10 ods. 6 smernice 2014/94/EÚ, 8.11.2017.
20a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
20b Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody
20c Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171).
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Únia prikladá veľký význam dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektov programu LIFE, a teda schopnosti zabezpečiť a udržiavať ich po vykonaní projektu, okrem iného pokračovaním, opakovaním a/alebo presunom. To znamená osobitné požiadavky kladené na žiadateľov, ako aj potrebu záruk na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť, aby iné projekty financované z prostriedkov Únie neohrozovali výsledky akýchkoľvek vykonaných projektov programu LIFE.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Plnenie záväzkov Únie v rámci Parížskej dohody o zmene klímy si vyžaduje transformáciu Únie na energeticky účinnú, nízkouhlíkovú spoločnosť odolnú proti zmene klímy. To si zas vyžaduje opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu rámca politík v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a integrovaných národných plánov členských štátov v oblasti energetiky a klímy a príprav pre dlhodobú stratégiu Únie v oblasti energetiky a klímy do polovice storočia, a to najmä v odvetviach, ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni produkcie CO2 a úrovni znečistenia. Program by mal obsahovať aj opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce účinky zmeny klímy.
(7)  Plnenie záväzkov Únie v rámci Parížskej dohody o zmene klímy si vyžaduje transformáciu Únie na udržateľnú, obehovú, obnoviteľnú, energeticky účinnú, spoločnosť s čistými nulovými emisiami odolnú proti zmene klímy. To si zas vyžaduje akcie, ktoré prispejú k vykonávaniu rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a integrovaných národných plánov členských štátov v oblasti energetiky a klímy a vykonávania dlhodobej stratégie Únie v oblasti energetiky a klímy do polovice storočia, a to najmä v sektoroch, ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni produkcie skleníkových plynov a úrovni znečistenia, v súlade s cieľom Parížskej dohody týkajúcom sa dekarbonizácie. Program by mal obsahovať aj opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce účinky zmeny klímy.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Prechod na čistú energiu je základným prínosom k zmierneniu zmeny klímy, ktorý bude mať súvisiace prínosy pre životné prostredie. Akcie na budovanie kapacít podporujúce prechod na čistú energiu, ktoré sú do roku 2020 financované v rámci programu Horizont 2020, by mali byť začlenené do programu LIFE, keďže ich cieľom nie je financovať excelentnosť a vytvárať inovácie, ale uľahčiť využívanie už dostupných technológií, ktoré prispejú k zmierňovaniu zmeny klímy. Zahrnutím týchto činností zameraných na budovanie kapacít do programu LIFE sa vytvára potenciál synergií medzi jeho podprogramami a zvyšuje sa celková súdržnosť financovania zo strany Únie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mali zbierať a rozširovať údaje týkajúce sa využívania existujúcich výskumných a inovačných riešení v projektoch programu LIFE vrátane projektov programu Európsky horizont a jeho predchodcov.
(8)  Prechod na obnoviteľnú, energeticky efektívnu energiu s čisto nulovými emisiami je základným prínosom k zmierneniu zmeny klímy, ktorý bude mať súvisiace prínosy pre životné prostredie. Akcie na budovanie kapacít podporujúce prechod na čistú energiu, ktoré sú do roku 2020 financované v rámci programu Horizont 2020, by mali byť začlenené do programu LIFE, keďže ich cieľom nie je financovať excelentnosť a vytvárať inovácie, ale uľahčiť využívanie už dostupných technológií pre energiu z obnoviteľných zdrojov a energetickú efektívnosť, ktoré prispejú k zmierňovaniu zmeny klímy. Program by mal zahŕňať všetky zainteresované strany a sektory zapojené do prechodu na čistú energiu, ako sú odvetvie stavebníctva, priemyslu, dopravy a poľnohospodárstva. Zahrnutím týchto činností zameraných na budovanie kapacít do programu LIFE sa vytvára potenciál synergií medzi jeho podprogramami a zvyšuje sa celková súdržnosť financovania zo strany Únie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mali zbierať a rozširovať údaje týkajúce sa využívania existujúcich výskumných a inovačných riešení v projektoch programu LIFE vrátane projektov programu Európsky horizont a jeho predchodcov.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Na základe posúdení vplyvu právnych predpisov týkajúcich sa čistej energie sa odhaduje, že na splnenie cieľov Únie v oblasti energetiky do roku 2030 budú v období rokov 2021 – 2030 potrebné ďalšie investície vo výške 177 miliárd EUR ročne. Najväčšie medzery sa týkajú investícií do dekarbonizácie budov (energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie malého rozsahu), kde je potrebné sústrediť kapitál do projektov, ktoré majú vysoko distribuovaný charakter. Jedným z cieľov podprogramu Prechod na čistú energiu je budovanie kapacít na rozvoj a zoskupovanie projektov, čím sa podporí čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a urýchlia sa investície do čistej energie, a to aj s využitím finančných nástrojov poskytovaných v rámci Programu InvestEU.
(9)  Na základe posúdení vplyvu právnych predpisov týkajúcich sa čistej energie sa odhaduje, že na splnenie cieľov Únie v oblasti energetiky do roku 2030 budú v období rokov 2021 – 2030 potrebné ďalšie investície vo výške 177 miliárd EUR ročne. Najväčšie medzery sa týkajú investícií do dekarbonizácie budov (energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie malého rozsahu), kde je potrebné sústrediť kapitál do projektov, ktoré majú vysoko distribuovaný charakter. Jedným z cieľov podprogramu Prechod na čistú energiu je budovanie kapacít na rozvoj a zoskupovanie projektov, čím sa rovnako podporí čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a urýchlia sa investície do energie Z obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti, a to aj s využitím finančných nástrojov poskytovaných v rámci Programu InvestEU.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Program LIFE je jediným programom osobitne určeným na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, a preto zohráva kľúčovú úlohu pri podpore vykonávania právnych predpisov Únie v týchto oblastiach.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci programu LIFE, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. V prípade akcií, ktorým sa poskytne financovanie z rôznych programov Únie, sa vykoná audit iba raz, pričom pokryje všetky zapojené programy a ich príslušné platné pravidlá.
(11)  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci programu LIFE, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. V prípade akcií, ktorým sa poskytne financovanie z rôznych programov Únie, by sa audit mal vykonať iba raz, pričom pokryje všetky zapojené programy a ich príslušné platné pravidlá.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Z najnovšieho balíka týkajúceho sa preskúmania vykonávania environmentálnych právnych predpisov21 vyplýva, že sa vyžaduje značný pokrok na urýchlenie vykonávania acquis Únie v oblasti životného prostredia a na lepšie začlenenie cieľov v oblasti životného prostredia a klímy do ďalších politík. Program LIFE by mal preto pôsobiť ako katalyzátor na dosiahnutie požadovaného pokroku vyvíjaním, testovaním a reprodukovaním nových prístupov; podporou tvorby politík, ich monitorovaním a skúmaním; posilňovaním účasti zainteresovaných strán; mobilizáciou investícií v rámci investičných programov Únie alebo iných finančných zdrojov a podporou opatrení na prekonanie rozličných prekážok účinného vykonávania kľúčových plánov vyžadovaných v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
(12)  Z najnovšieho balíka týkajúceho sa preskúmania vykonávania environmentálnych právnych predpisov21 vyplýva, že sa vyžaduje značný pokrok na urýchlenie vykonávania acquis Únie v oblasti životného prostredia a na lepšie začlenenie a dosahovanie cieľov v oblasti životného prostredia a klímy do ďalších politík. Program by mal preto pôsobiť ako katalyzátor na riešenie horizontálnych, systémových výziev, ako aj prvotných príčin nedostatkov pri vykonávaní, ako sú identifikované v environmentálnych právnych predpisoch, a dosiahnutie požadovaného pokroku vyvíjaním, testovaním a reprodukovaním nových prístupov; podporou tvorby politík, ich monitorovaním a skúmaním; zlepšovania riadenia záležitostí týkajúcich sa životného prostredia, zmeny klímy a súvisiaceho prechodu na čistú energiu, okrem iného prostredníctvom zlepšovania zapájania mnohých úrovní verejnosti a zainteresovaných strán, budovania kapacít, komunikáciou a zvyšovaním informovanosti; mobilizáciou investícií v rámci investičných programov Únie alebo iných finančných zdrojov a podporou opatrení na prekonanie rozličných prekážok účinného vykonávania kľúčových plánov vyžadovaných v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
_________________
_________________
21 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov (COM(2017)0063).
21 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov (COM(2017)0063).
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Na zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity vrátane morských ekosystémov je nevyhnutná podpora tvorby, vykonávania, presadzovania a posudzovania príslušných právnych predpisov a politík Únie, a to vrátane stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 202022, smernice Rady 92/43/EHS23, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201425, konkrétne rozvíjaním vedomostnej základne v oblasti tvorby politiky a jej vykonávania prostredníctvom vyvíjania, testovania, demonštrovania a uplatňovania najlepších postupov a riešení v malom rozsahu alebo prispôsobených osobitným miestnym, regionálnym alebo národným kontextom vrátane integrovaných prístupov k vykonávaniu prioritných akčných rámcov vytvorených na základe smernice 92/43/EHS. Únia by mala sledovať svoje výdavky súvisiace s biodiverzitou, aby si tak splnila povinnosť podávať správy podľa Dohovoru o biologickej diverzite. Mali by sa plniť aj požiadavky týkajúce sa sledovania stanovené v ďalších relevantných právnych predpisoch Únie.
(13)  Na zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity a degradácie ekosystémov vrátane morských a iných vodných ekosystémov je nevyhnutná podpora tvorby, vykonávania, presadzovania a posudzovania príslušných právnych predpisov a politík Únie, a to vrátane stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 202022, smernice Rady 92/43/EHS23, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201425, konkrétne rozvíjaním vedomostnej základne v oblasti tvorby politiky a jej vykonávania prostredníctvom vyvíjania, testovania, demonštrovania a uplatňovania najlepších postupov a riešení, ako je účinné riadenie, v malom rozsahu alebo prispôsobených osobitným miestnym, regionálnym alebo národným kontextom vrátane integrovaných prístupov k vykonávaniu prioritných akčných rámcov vytvorených na základe smernice 92/43/EHS. Únia a členské štáty by mali sledovať svoje výdavky súvisiace s biodiverzitou, aby si tak splnili povinnosť podávať správy podľa Dohovoru o biologickej diverzite. Mali by sa plniť aj požiadavky týkajúce sa sledovania stanovené v ďalších relevantných právnych predpisoch Únie.
_________________
_________________
22 COM(2011)0244.
22 COM(2011)0244.
23 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).
23 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).
24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).
24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Na základe nedávnych hodnotení a posúdení vrátane preskúmania stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 v polovici obdobia a kontroly vhodnosti právnych predpisov v oblasti ochrany prírody sa ukazuje, že jednou zo základných príčin nedostatočného vykonávania právnych predpisov Únie v oblasti ochrany prírody a stratégie pre biodiverzitu je nedostatok primeraného financovania. Hlavné nástroje financovania Únie vrátane [Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho námorného a rybárskeho fondu] môžu významne prispieť k naplneniu uvedených potrieb. Prostredníctvom programu LIFE sa môže ďalej zlepšiť efektívnosť takéhoto začlenenia pomocou strategických projektov v oblasti ochrany prírody určených na urýchlenie vykonávania právnych predpisov a politiky Únie v oblasti ochrany prírody a biodiverzity vrátane opatrení stanovených v prioritných akčných rámcoch vytvorených v súlade so smernicou 92/43/EHS. Strategickými projektmi v oblasti ochrany prírody by sa mali podporovať akčné programy v členských štátoch zamerané na začlenenie príslušných cieľov v oblasti ochrany prírody a biodiverzity do ďalších politík a programov financovania, čím sa zabezpečí mobilizácia primeraných finančných prostriedkov na vykonávanie týchto politík. Členské štáty sa môžu v rámci svojich strategických plánov pre spoločnú poľnohospodársku politiku rozhodnúť použiť určitú časť prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na podporu opatrení, ktoré dopĺňajú strategické projekty v oblasti ochrany prírody, ako je stanovené v tomto nariadení.
(14)  Na základe nedávnych hodnotení a posúdení vrátane preskúmania stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 v polovici obdobia a kontroly vhodnosti právnych predpisov v oblasti ochrany prírody sa ukazuje, že jednou zo základných príčin nedostatočného vykonávania právnych predpisov Únie v oblasti ochrany prírody a stratégie pre biodiverzitu je nedostatok primeraného financovania. Hlavné nástroje financovania Únie vrátane [Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho námorného a rybárskeho fondu] môžu významne prispieť k naplneniu uvedených potrieb pod podmienkou, že financovanie musí byť doplnkové. Prostredníctvom programu LIFE sa môže ďalej zlepšiť efektívnosť takéhoto začlenenia pomocou strategických projektov v oblasti ochrany prírody určených na urýchlenie vykonávania právnych predpisov a politiky Únie v oblasti ochrany prírody a biodiverzity vrátane opatrení stanovených v prioritných akčných rámcoch vytvorených v súlade so smernicou 92/43/EHS. Strategickými projektmi v oblasti ochrany prírody by sa mali podporovať opatrenia na pomoc pri začleňovaní príslušných cieľov v oblasti ochrany prírody a biodiverzity do ďalších politík a programov financovania, čím sa zabezpečí mobilizácia primeraných finančných prostriedkov na vykonávanie týchto politík. Členské štáty sa môžu v rámci svojich strategických plánov pre spoločnú poľnohospodársku politiku rozhodnúť použiť určitú časť prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na podporu opatrení, ktoré dopĺňajú strategické projekty v oblasti ochrany prírody, ako je stanovené v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Dobrovoľným systémom Biodiverzita a ekosystémové služby na európskych zámorských územiach (BEST) sa podporuje zachovanie biodiverzity vrátane morskej biodiverzity a udržateľné využívanie ekosystémových služieb vrátane prístupov k adaptácii na zmenu klímu a zmierneniu zmeny klímy založených na ekosystémoch v najvzdialenejších regiónoch Únie a v zámorských krajinách a na zámorských územiach. Prostredníctvom systému BEST sa prispelo k zvýšeniu informovanosti o ekologickom význame najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území v súvislosti so zachovaním globálnej biodiverzity. Zámorské krajiny a územia vo svojich ministerských vyhláseniach v rokoch 2017 a 2018 ocenili tento systém malých grantov pre biodiverzitu. V rámci programu LIFE je vhodné umožniť pokračovanie financovania malých grantov zameraných na biodiverzitu, a to aj v najvzdialenejších regiónoch, aj v zámorských krajinách a na zámorských územiach.
(15)  Dobrovoľným systémom Biodiverzita a ekosystémové služby na európskych zámorských územiach (BEST) sa podporuje zachovanie biodiverzity vrátane morskej biodiverzity a udržateľné využívanie ekosystémových služieb vrátane prístupov k adaptácii na zmenu klímu a zmierneniu zmeny klímy založených na ekosystémoch v najvzdialenejších regiónoch Únie a v zámorských krajinách a na zámorských územiach. Vďaka prípravnej akcii BEST prijatej v roku 2011 a vďaka programom BEST 2.0 a BEST RUP, ktoré po nej nasledovali, sa prostredníctvom systému BEST prispelo k zvýšeniu informovanosti o ekologickom význame najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území a o ich kľúčovej úlohe v súvislosti so zachovaním globálnej biodiverzity. Komisia odhaduje potreby v oblasti finančnej podpory projektov v teréne na týchto územiach hodnotia na 8 miliónov EUR ročne. Zámorské krajiny a územia vo svojich ministerských vyhláseniach v rokoch 2017 a 2018 ocenili tento systém malých grantov pre biodiverzitu. Preto by mal program naďalej financovať malé granty zamerané na biodiverzitu vrátane posilnenia kapacít a kapitalizácie financovaných akcií, a to aj v najvzdialenejších regiónoch, aj v zámorských krajinách a na zámorských územiach.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Podpora obehového hospodárstva si vyžaduje posun v spôsobe myslenia v súvislosti s navrhovaním, výrobou, spotreboulikvidáciou materiálov a výrobkov vrátane plastov. Program LIFE by mal prispieť aj k prechodu na systém obehového hospodárstva finančnou podporou pre rozličných aktérov (podniky, orgány verejnej moci a spotrebiteľov), a to najmä uplatňovaním, vývojom a opakovaním odporúčaných technológií, postupov a riešení prispôsobených osobitným miestnym, regionálnym a vnútroštátnym podmienkam vrátane integrovaných prístupov k vykonávaniu plánov v oblasti odpadového hospodárstva a prevencie vzniku odpadov. Podporou pre vykonávanie stratégie pre plasty možno realizovať opatrenia zamerané najmä na riešenie problému s morským odpadom.
(16)  Podpora obehového hospodárstva a efektívneho využívania zdrojov si vyžaduje posun v spôsobe myslenia v súvislosti s navrhovaním, vyrábaním, so spotrebúvaníms likvidovaním materiálov a výrobkov vrátane plastov. Programom LIFE by sa malo prispieť aj k prechodu na model obehového hospodárstva prostredníctvom finančnej podpory zameranej na rozličných aktérov (podniky, orgány verejnej moci, občiansku spoločnosť a spotrebiteľov), a to najmä uplatňovaním, vyvíjaním a opakovaním najlepších technológií, postupov a riešení prispôsobených osobitným miestnym, regionálnym a národným kontextom vrátane integrovaných prístupov k používaniu hierarchie odpadového hospodárstva a k vykonávaniu plánov v oblasti odpadového hospodárstva a predchádzania vzniku odpadu. Podporou pre vykonávanie stratégie pre plasty možno realizovať opatrenia zamerané najmä na riešenie problému s morským odpadom.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Vysoká úroveň ochrany životného prostredia je pre zdravie a dobré životné podmienky občanov Únie zásadne dôležitá. Program LIFE by mal podporovať cieľ Únie vyrábať a používať chemické látky spôsobmi, ktoré povedú k minimalizácii významných nepriaznivých účinkov na ľudské zdravie a životné prostredie, a vytvoriť stratégiu Únie pre netoxické prostredie. Z programu by sa mali takisto podporovať aktivity na uľahčenie vykonávania smernice Parlamentu a Rady 2002/49/ES1a s cieľom dosiahnuť také hladiny hluku, ktoré nevyvolávajú výrazné negatívne vplyvy na ľudské zdravie a riziká v tejto oblasti.
___________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku – Vyhlásenie Komisie v zmierovacom výbore o smernici, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku, (Ú. v. ES L 189, 18.7.2002, s. 12).
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Dlhodobým cieľom politiky Únie v oblasti ovzdušia je dosiahnuť takú úroveň kvality ovzdušia, ktorá nemá významné negatívne vplyvy na zdravie ľudí, ani preň nepredstavuje riziko. Informovanosť verejnosti o znečistení ovzdušia je vysoká a občania od orgánov očakávajú, že budú konať. V smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228426 sa zdôrazňuje úloha, ktorú môže financovanie Únie zohrávať pri plnení cieľov v oblasti čistého ovzdušia. Preto by sa v rámci programu LIFE mali podporovať projekty vrátane strategických integrovaných projektov, ktoré majú potenciál využiť pákový efekt verejných a súkromných finančných prostriedkov, aby prezentovali osvedčené postupy a urýchľovali vykonávanie plánov a právnych predpisov v oblasti kvality ovzdušia na miestnej, regionálnej, multiregionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni.
(17)  Dlhodobým cieľom politiky Únie v oblasti ovzdušia je dosiahnuť takú úroveň kvality ovzdušia, ktorá nemá významné negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, ani pre ne nepredstavuje riziko, pri súčasnom posilňovaní synergie medzi zlepšeniami kvality ovzdušia a znižovaním emisií skleníkových plynov. Informovanosť verejnosti o znečistení ovzdušia je vysoká a občania od orgánov očakávajú, že budú konať, najmä v oblastiach, kde sú obyvateľstvo a ekosystémy vystavené vysokým úrovniam látok znečisťujúcich ovzdušie. V smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228426 sa zdôrazňuje úloha, ktorú môže financovanie Únie zohrávať pri plnení cieľov v oblasti čistého ovzdušia. Preto by sa v rámci programu LIFE mali podporovať projekty vrátane strategických integrovaných projektov, ktoré majú potenciál využiť pákový efekt verejných a súkromných finančných prostriedkov, aby prezentovali osvedčené postupy a urýchľovali vykonávanie plánov a právnych predpisov v oblasti kvality ovzdušia na miestnej, regionálnej, multiregionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni.
_________________
_________________
26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 1).
26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Ochrana a obnova morského prostredia je jedným z celkových cieľov politiky Únie v oblasti životného prostredia. Program LIFE by mal slúžiť na podporu správy, ochrany, obnovy a monitorovania biodiverzity a vodných ekosystémov, najmä morských lokalít sústavy Natura 2000, a na ochranu druhov v súlade s prioritnými akčnými rámcami vypracovanými v zmysle smernice 92/43/EHS; k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES28; na podporu čistých a zdravých morí; na vykonávanie európskej stratégie pre plasty v obehovom hospodárstve, na riešenie problému strateného rybárskeho výstroja, a najmä morského odpadu; na podporu zapojenia Únie do medzinárodnej správy oceánov, ktorá je kľúčovou, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov v rámci Agendy Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 2030, a na zabezpečenie zdravých oceánov pre budúce generácie. Integrované strategické projekty a projekty strategickej povahy v rámci projektu by mali obsahovať relevantné opatrenia zamerané na ochranu morského prostredia.
(19)  Ochrana a obnova vodného prostredia je jedným z celkových cieľov politiky Únie v oblasti životného prostredia. Program LIFE by mal slúžiť na podporu správy, ochrany, obnovy a monitorovania biodiverzity a vodných ekosystémov, najmä morských lokalít sústavy Natura 2000, a na ochranu druhov v súlade s prioritnými akčnými rámcami vypracovanými v zmysle smernice 92/43/EHS; k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES28; na podporu čistých a zdravých morí; na vykonávanie európskej stratégie pre plasty v obehovom hospodárstve, na riešenie problému strateného rybárskeho výstroja, a najmä morského odpadu; na podporu zapojenia Únie do medzinárodnej správy oceánov, ktorá je kľúčovou, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov v rámci Agendy Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 2030, a na zabezpečenie zdravých oceánov pre budúce generácie. Integrované strategické projekty a projekty strategickej povahy v rámci projektu by mali obsahovať relevantné opatrenia zamerané na ochranu vodného prostredia.
_________________
_________________
28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).
28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)  Súčasný stav ochrany lokalít sústavy Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde je veľmi zlý, čo naznačuje, že tieto oblasti ešte stále potrebujú ochranu. Aktuálne platby z SPP na oblasti sústavy Natura 2000 sú najúčinnejším spôsobom, ako chrániť biodiverzitu v poľnohospodárskych oblastiach1a. Takéto platby však nestačia a nemajú pre prírodný kapitál vysokú hodnotu. V záujme podnecovania ochrany životného prostredia v týchto oblastiach by sa preto platby z SPP na oblasti sústavy Natura 2000 mali zvýšiť.
_________________
1a G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer a Y. Zinngrebe (2017). Slúži SPP svojmu účelu? Posúdenie kontroly vhodnosti na základe dôkazov. Lipsko, nemecké centrum pre integratívny výskum biodiverzity (iDiv) Halle-Jena-Lisko.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Na zlepšenie riadenia záležitostí týkajúcich sa životného prostredia, zmeny klímy a súvisiaceho prechodu na čistú energiu sa vyžaduje zapojenie občianskej spoločnosti prostredníctvom zvyšovania informovanosti verejnosti, angažovanosti spotrebiteľov a rozširovaním zapojenia zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácií do konzultácií týkajúcich sa súvisiacich politík a ich vykonávania.
(20)  Na zlepšenie riadenia záležitostí týkajúcich sa životného prostredia, zmeny klímy a súvisiaceho prechodu na čistú energiu sa vyžaduje zapojenie občianskej spoločnosti prostredníctvom zvyšovania informovanosti verejnosti, a to aj komunikačnou stratégiou zohľadňujúcou nové médiá a sociálne siete, zvyšujúcou angažovanosť spotrebiteľov a rozširujúcou zapojenie verejnosti na mnohých úrovniach a zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácií do konzultácií týkajúcich sa súvisiacich politík a ich vykonávania. Je preto vhodné, aby program LIFE podporoval širokú škálu mimovládnych organizácií, ako aj siete neziskových subjektov, ktoré sledujú cieľ, ktorý je vo všeobecnom záujme Únie, a ktoré primárne pôsobia v oblasti životného prostredia alebo klímy, a to konkurencieschopným a transparentným udeľovaním grantov na prevádzku s cieľom pomôcť takýmto mimovládnym organizáciám, sieťam a subjektom účinne prispievať k politike Únie a budovať a posilňovať ich kapacity, aby sa mohli stať sa efektívnejšími partnermi.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  Zatiaľ čo zlepšovanie riadenia na všetkých úrovniach by malo byť prierezovým cieľom všetkých podprogramov programu LIFE, prostredníctvom programu LIFE by sa mala podporovať tvorba a vykonávanie horizontálnych právnych predpisov v oblasti environmentálneho riadenia vrátane právnych predpisov, ktorými sa vykonáva Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia29.
(21)  Zatiaľ čo zlepšovanie riadenia na všetkých úrovniach by malo byť prierezovým cieľom všetkých podprogramov programu LIFE, prostredníctvom programu LIFE by sa mala podporovať tvorba, vykonávanie, presadzovanie, účinné dodržiavanie acquis v oblasti životného prostredia, najmä horizontálnych právnych predpisov v oblasti environmentálneho riadenia vrátane právnych predpisov, ktorými sa vykonáva Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia29 29a, a Výboru pre plnenie záväzkov podľa Aarhuského dohovoru.
_________________
_________________
29 Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 4.
29 Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 4.
29a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Program by mal pripraviť a podporovať účastníkov trhu na prechod na čisté, obehové, energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti zmene klímy, a to testovaním nových podnikateľských príležitostí, skvalitňovaním odborných zručností, uľahčovaním prístupu spotrebiteľov k udržateľným výrobkom a službám, zapojením a posilnením postavenia autorít, ako aj testovaním originálnych metód adaptácie súčasných procesov a podnikateľského prostredia. Aby sa podporilo širšie presadenie udržateľných riešení na trhu, malo by sa podporovať ich prijatie širokou verejnosťou a zapojenie spotrebiteľov.
(22)  Program by mal pripraviť a podporovať hráčov na trhu na prechod na čisté, obehové, energeticky efektívne hospodárstvo s čistými nulovými emisiami, ktoré je odolné proti zmene klímy, a to prostredníctvom testovania nových podnikateľských príležitostí, skvalitňovania odborných zručností, uľahčovania prístupu spotrebiteľov k udržateľným výrobkom a službám, zapojenia a posilnenia postavenia vplyvných ľudí, ako aj testovania originálnych metód zameraných na prispôsobenie existujúcich procesov a podnikateľského prostredia. Aby sa podporilo širšie presadenie udržateľných riešení na trhu, malo by sa podporovať ich prijatie širokou verejnosťou a zapojenie spotrebiteľov.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  Program je navrhnutý tak, aby podporoval metódy demonštrácie, prístupy a najlepšie postupy, ktoré sa dajú zopakovať a rozšíriť. Inovačné riešenia by prispeli k zlepšeniu environmentálneho správania a udržateľnosti, najmä pokiaľ ide o rozvoj udržateľných poľnohospodárskych postupov v oblastiach, ktoré pôsobia v oblasti klímy, vody, pôdy, biodiverzity a odpadu. V tejto súvislosti by sa mali zdôrazniť synergie s inými programami a politikami, ako je napríklad európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, ako aj systém EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Veľké investície do akcií v oblasti životného prostredia a klímy sú na úrovni Únie financované predovšetkým z hlavných finančných programov Únie (začleňovanie). V kontexte svojej urýchľovacej úlohy by strategické integrované projekty a strategické projekty v oblasti ochrany prírody, ktoré sa vypracujú v rámci programu LIFE, mali vytvárať pákový efekt pre možnosti financovania v rámci uvedených programov financovania a ďalších zdrojov financovania, ako sú národné fondy, ako aj vytvárať synergie.
(23)  Veľké investície do akcií v oblasti životného prostredia a klímy sú na úrovni Únie financované predovšetkým z hlavných finančných programov Únie. Preto je nevyhnutne dôležité zvýšiť úsilie o začleňovanie, zabezpečiť udržateľnosť, biodiverzitu a odolnosť iných programov financovania EÚ voči zmene klímy a začleňovanie záruk udržateľnosti do všetkých nástrojov Únie. Komisia by mala mať právomoc prijať spoločnú metodiku a vykonať účinné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby na projekty programu LIFE nemali negatívny vplyv iné programy a politiky Únie. V kontexte svojej urýchľovacej úlohy by strategické integrované projekty a strategické projekty v oblasti ochrany prírody, ktoré sa vypracujú v rámci programu LIFE, mali vytvárať pákový efekt pre možnosti financovania v rámci uvedených programov financovania a ďalších zdrojov financovania, ako sú národné fondy, ako aj vytvárať synergie.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)
(23a)  Úspech strategických projektov v oblasti ochrany prírody a strategických integrovaných projektov závisí od úzkej spolupráce medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi a neštátnymi subjektmi, ktorí sú dotknutí cieľmi programu. Zásada transparentnosti a zverejňovania rozhodnutí týkajúcich sa tvorby, vykonávania, posudzovania a monitorovania projektov by sa preto mala uplatňovať najmä v prípade začleňovania alebo v prípade, keď sú zahrnuté viaceré zdroje financovania.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  Tento program odráža dôležitosť riešenia otázky zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu a ciele Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja prispeje tým k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k plneniu celkového cieľa, podľa ktorého sa má 25 % rozpočtových výdavkov EÚ použiť na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že prostredníctvom akcií v rámci tohto programu LIFE sa 61 % celkového finančného krytia programu použije na ciele v oblasti klímy. Počas prípravy a implementácie programu LIFE sa budú zisťovať relevantné akcie, ktoré sa následne prehodnotia v kontexte príslušných hodnotení a postupov preskúmania.
(24)  V záujme koordinovaného a ambiciózneho zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja tento program prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vynaložiť najmenej 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy v období VFR na roky 2021 – 2027 a ročného cieľa 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Očakáva sa, že prostredníctvom akcií v rámci tohto programu LIFE sa [61 %] celkového finančného krytia programu použije na ciele v oblasti klímy. Počas prípravy a implementácie programu LIFE sa budú zisťovať relevantné akcie, ktoré sa následne prehodnotia v kontexte príslušných hodnotení a postupov preskúmania.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Pri implementácii programu LIFE by sa mala dôkladne zvážiť stratégia týkajúca sa najvzdialenejších regiónov v súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné potreby a zraniteľné miesta týchto regiónov. Okrem politík v oblasti životného prostredia, klímy a relevantných politík v oblasti prechodu na čistú energiu by sa mali zohľadniť aj ďalšie politiky Únie.
(25)  Pri implementácii programu LIFE by sa mala dôkladne zvážiť stratégia týkajúca sa najvzdialenejších regiónov v súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné potreby a zraniteľné miesta týchto regiónov. V tejto súvislosti by sa malo primerane posilniť financovanie zo strany Únie a členských štátov. Okrem politík v oblasti životného prostredia, klímy a relevantných politík v oblasti prechodu na čistú energiu by sa mali zohľadniť aj ďalšie politiky Únie.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  Pri podpore implementácie programu LIFE by Komisia mala spolupracovať s národnými kontaktnými miestami programu LIFE, organizovať semináre a workshopy, zverejňovať zoznamy projektov financovaných v rámci programu LIFE alebo vykonávať ďalšie činnosti zamerané na šírenie výsledkov projektov a uľahčenie výmeny skúseností, poznatkov a najlepších postupov, ako aj reprodukciu výsledkov projektov v celej Únii. Tieto činnosti by mali byť zamerané najmä na členské štáty s nízkou mierou využívania finančných prostriedkov a mali by uľahčovať komunikáciu a spoluprácu medzi príjemcami projektov, žiadateľmi o projekty alebo zainteresovanými stranami v rámci dokončených a prebiehajúcich projektov v rovnakej oblasti.
(26)  Pri podpore implementácie programu LIFE by Komisia mala spolupracovať s národnými, regionálnymi alebo miestnymi kontaktnými miestami programu LIFE, a to aj pri zriaďovaní poradnej siete na miestnej úrovni na uľahčenie vytvárania projektov s vysokou pridanou hodnotou a politickým vplyvom a s cieľom zabezpečiť poskytovanie informácií o doplnkovom financovaní, prenositeľnosti projektov, ako aj o dlhodobej udržateľnosti, organizovať semináre a workshopy, zverejňovať zoznamy projektov financovaných v rámci programu LIFE alebo vykonávať ďalšie činnosti, ako sú mediálne kampane, zamerané na lepšie šírenie výsledkov projektov a uľahčenie výmeny skúseností, poznatkov a najlepších postupov, ako aj reprodukciu výsledkov projektov v celej Únii, čím sa podporí spolupráca a komunikácia. Tieto činnosti by mali byť zamerané najmä na členské štáty s nízkou mierou využívania finančných prostriedkov a mali by uľahčovať komunikáciu a spoluprácu medzi príjemcami projektov, žiadateľmi o projekty alebo zainteresovanými stranami v rámci dokončených a prebiehajúcich projektov v rovnakej oblasti. Je dôležité, aby sa do tejto komunikácie a spolupráce zapájali aj regionálne a miestne orgány a zainteresované strany.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)
(28a)  Minimálna a maximálna miera spolufinancovania by sa mala stanoviť na takých úrovniach, ktoré sú potrebné na zachovanie účinnej úrovne podpory poskytovanej z programu LIFE, s prihliadnutím na potrebnú flexibilitu a adaptabilitu, ktoré sú potrebné na reagovanie na existujúci rozsah akcií a subjektov.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  Druhy financovania a spôsoby plnenia uvedené v tomto nariadení sa zvolia na základe ich schopnosti plniť špecifické ciele akcií a dosahovať výsledky, zohľadňujúc najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. V prípade grantov to zahŕňa zváženie využitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a stupníc jednotkových nákladov.
(31)  Druhy financovania a spôsoby plnenia uvedené v tomto nariadení sa zvolia na základe ich schopnosti plniť špecifické ciele akcií a dosahovať výsledky, zohľadňujúc najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. V prípade grantov to zahŕňa zváženie využitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a stupníc jednotkových nákladov. Komisia by mala zaručiť, aby bolo vykonávanie ľahko zrozumiteľné a mala by presadzovať skutočné zjednodušenie pre nositeľov projektov.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)
(36a)  V snahe zabezpečiť, aby podpora z programu LIFE a jeho vykonávanie boli v súlade s politikami a prioritami Únie a aby dopĺňali ostatné finančné nástroje Únie, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím viacročných pracovných programov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a ich experti majú stály prístup na stretnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  Keďže ciele tohto nariadenia, a to prispievanie k udržateľnému rozvoju a dosahovaniu cieľov príslušných právnych predpisov, stratégií a plánov alebo medzinárodných záväzkov Únie v oblasti životného prostredia, klímy, ako aj relevantných právnych predpisov, stratégií, plánov a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti čistej energie nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a dôsledkov tohto nariadenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.
(38)  Keďže ciele tohto nariadenia, a to prispievanie k vysokej úrovni ochrany životného prostrediaambicióznym klimatickým opatreniam s dobrým riadením a prístupom založeným na zapojení viacerých zainteresovaných subjektov a k dosahovaniu cieľov príslušných právnych predpisov, stratégií a plánov alebo medzinárodných záväzkov Únie v oblasti životného prostredia, biodiverzity, klímy, obehového hospodárstva, ako aj relevantných právnych predpisov, stratégií, plánov a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a dôsledkov tohto nariadenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
Týmto nariadením sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (ďalej len „program LIFE“).
Týmto nariadením sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (ďalej len „program LIFE“) pokrývajúci obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
Určujú sa v ňom ciele programu LIFE, rozpočet na obdobie rokov 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.
Určujú sa v ňom ciele programu LIFE, rozpočet na uvedené obdobie, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
(1)  „strategické projekty v oblasti ochrany prírody“ sú projekty, ktorými sa podporuje dosahovanie cieľov Únie v oblasti ochrany prírody a biodiverzity implementáciou ucelených programov opatrení v členských štátoch s cieľom začleniť tieto celepriority do ďalších politík a finančných nástrojov, a to aj koordinovaným vykonávaním rámcov prioritných opatrení, ktoré boli vytvorené podľa smernice 92/43/EHS;
(1)  „strategické projekty v oblasti ochrany prírody“ sú projekty, ktorými sa podporuje dosiahnutie cieľov Únie v oblasti ochrany prírody a biodiverzity implementáciou ucelených akčných programov, najmä začleňovaním týchto cieľovpriorít do ďalších politík a finančných nástrojov, a to aj prostredníctvom koordinovaného vykonávania prioritných akčných rámcov, ktoré boli vytvorené podľa smernice 92/43/EHS;
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Všeobecným cieľom programu LIFE je prispievať k prechodu na čisté, obehové, energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti zmene klímy, a to aj prechodom na čistú energiu, k ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia a zastaveniuzvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje k udržateľnému rozvoju.
1.  Všeobecným cieľom programu LIFE je prispievať k spravodlivému prechodu na čisté, obehové, energeticky efektívne hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií uhlíka, odolné proti zmene klímy, chrániť a zlepšovať kvalitu životného prostredia a zastaviťzvrátiť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov, čo prispeje k udržateľnému rozvoju.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a
a)  vyvíjať, demonštrovať a propagovať inovatívne techniky a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych predpisov a politiky Únie v oblasti životného prostredia a ochrany klímy vrátane prechodu na čistú energiu a prispievať k uplatňovaniu odporúčaných postupov týkajúcich sa ochrany prírody a biodiverzity;
a)  vyvíjať, demonštrovať a propagovať inovatívne techniky a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych predpisov a politiky Únie v oblasti životného prostredia a ochrany klímy vrátane prechodu na čistú energiu z obnoviteľných zdrojov na zlepšovanie energetickej efektívnosti a prispievať k úrovni poznatkov, účinnému riadeniu a uplatňovaniu najlepších postupov týkajúcich sa ochrany prírody a biodiverzity, a to aj podporou siete Natura 2000;
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b
b)  podporovať tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a presadzovanie príslušných právnych predpisov a politiky Únie, a to aj zlepšovaním riadenia prostredníctvom posilňovania spôsobilosti verejných a súkromných aktérov a zapojením občianskej spoločnosti;
b)  podporovať tvorbu, vykonávanie, monitorovanie, účinné dodržiavanie a presadzovanie príslušných právnych predpisov a politiky Únie, najmä prostredníctvom podpory vykonávania všeobecných environmentálnych akčných programov Únie, ktoré boli prijaté podľa článku 192 ods. 3 ZFEÚ, a, zlepšovaním riadenia v oblasti životného prostredia a zmeny klímy na všetkých úrovniach, a to aj posilnením kapacít verejných a súkromných aktérov a zapojením občianskej spoločnosti;
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
1.  Finančné krytie na implementáciu programu LIFE na obdobie rokov 2021 – 2027 má výšku 5 450 000 000 EUR v bežných cenách.
1.  Finančné krytie na implementáciu programu na roky 2021 až 2027 predstavuje sumu 6 442 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (7 272 000 000 EUR v bežných cenách).
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
2.  Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto:
2.  Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto:
a)  3 500 000 000 EUR určených na oblasť Životné prostredie, z ktorých je
a)  4 715 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (5 322 000 000 EUR v bežných cenách, čo predstavuje 73,2 % celkových finančných prostriedkov programu) určených na oblasť Životné prostredie, z ktorých je
(1)  2 150 000 000 EUR určených na podprogram Príroda a biodiverzita a
(1)  2 829 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (3 261 420 000 EUR v bežných cenách, čo predstavuje 44,9% celkových finančných prostriedkov programu) určených na podprogram Príroda a biodiverzita a
(2)  1 350 000 000 EUR na podprogram Obehové hospodárstvo a kvalita života;
(2)  1 886 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (2 060 580 000 EUR v bežných cenách, čo predstavuje 28,3% celkových finančných prostriedkov programu) určených na podprogram Obehové hospodárstvo a kvalita života;
b)  1 950 000 000 EUR na oblasť Opatrenia v oblasti klímy, z ktorých je
b)  1 950 000 000 EUR na oblasť Opatrenia v oblasti klímy, z ktorých je
(1)  950 000 000 EUR určených na podprogram Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy a
(1)  950 000 000 EUR určených na podprogram Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy a
(2)  1 000 000 000 určených na podprogram Prechod na čistú energiu.
(2)  1 000 000 000 určených na podprogram Prechod na čistú energiu.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Program je otvorený pre tieto tretie krajiny:
1.  Za predpokladu úplného dodržiavania všetkých jeho pravidiel a predpisov programu sa doň môžu zapojiť tieto tretie krajiny:
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 6 a (nový)
Článok 6a
Medzinárodná spolupráca
V priebehu vykonávania programu LIFE je možná spolupráca s príslušnými medzinárodnými organizáciami a s ich inštitúciami a orgánmi, ak je to potrebné na účely dosiahnutia všeobecných cieľov stanovených v článku 3.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 7
Program LIFE sa implementuje takým spôsobom, aby sa zabezpečila jeho súdržnosť s Európskym fondom regionálneho rozvoja, Európskym sociálnym fondom, Kohéznym fondom, Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka a Európskym námorným a rybárskym fondom, programom Európsky horizont, Nástrojom na prepájanie Európy a Programom InvestEU s cieľom vytvoriť synergie, najmä pokiaľ ide o strategické projekty v oblasti ochrany prírody a strategické integrované projekty, a podporiť využívanie a reprodukciu riešení vyvinutých v rámci programu LIFE.
Komisia zabezpečí dôsledné vykonávanie programu LIFE a Komisia a členské štáty zabezpečia súlad a koordináciu s Európskym fondom regionálneho rozvoja, Európskym sociálnym fondom, Kohéznym fondom, Európskym poľnohospodárskym záručným fondom, Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka a Európskym námorným a rybárskym fondom, programom Horizont Európa, Nástrojom na prepájanie Európy, Inovačným fondom v rámci systému obchodovania s emisiami a Programom InvestEU s cieľom vytvoriť synergie, najmä pokiaľ ide o strategické projekty v oblasti ochrany prírody a strategické integrované projekty, a podporiť využívanie a reprodukciu riešení vyvinutých v rámci programu LIFE. Komisia a členské štáty zabezpečia komplementárnosť na všetkých úrovniach. Komisia určí konkrétne akcie a mobilizuje príslušné finančné prostriedky v rámci iných programov Únie a uľahčí koordinované a súdržné vykonávanie doplnkových činností financovaných z iných zdrojov.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)
1a.  Program sa vykonáva na základe zásad spravodlivého prechodu, čo znamená, že dotknuté spoločenstvá a územia sú zahrnuté do vývoja a realizácie projektov, najmä prostredníctvom konzultácií a dialógu.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3
3.  Podporia sa projekty v rámci podprogramu Príroda a biodiverzita týkajúce sa riadenia, obnovy a monitorovania lokalít sústavy Natura 2000 v súlade so smernicami 92/43/EHS a 2009/147/ES, a to v súlade s prioritnými akčnými rámcami zriadenými v zmysle smernice č. 92/43/EHS.
3.  V projektoch v rámci podprogramu Príroda a biodiverzita týkajúcich sa riadenia, obnovy a monitorovania lokalít sústavy Natura 2000 v súlade so smernicami 92/43/EHS a 2009/147/ES sa zohľadnia priority stanovené v národných a regionálnych plánoch, stratégiách a politikách, okrem iného v prioritných akčných rámcoch zriadených v zmysle smernice 92/43/EHS.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4
4.  Grantmi sa môžu financovať činnosti mimo Únie, ak sa takýmto projektom dosahujú ciele Únie v oblasti životného prostredia a klímy a ak sú činnosti mimo Únie potrebné na zabezpečenie účinnosti zásahov uskutočnených na území členských štátov.
4.  Grantmi sa môžu financovať činnosti mimo členského štátu alebo zámorskej krajiny alebo územia spojeného nimi, ak sa takýmto projektom dosahujú ciele Únie v oblasti životného prostredia a klímy a ak sú činnosti mimo Únie potrebné na zabezpečenie účinnosti zásahov uskutočnených na území členských štátov alebo zámorskej krajiny či územia alebo na podporu medzinárodných dohôd, ktorých je Únia zmluvnou stranou.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno a – bod 3
(3)  iné tretie krajiny uvedené v pracovnom programe podľa podmienok stanovených v odsekoch 4 až 6;
(3)  iné tretie krajiny uvedené vo viacročných pracovných programoch podľa podmienok stanovených v odsekoch 4 až 6;
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 6 a (nový)
6a.   S cieľom zabezpečiť účinné využívanie finančných prostriedkov programu a efektívnu účasť právnych subjektov uvedených v odseku 4 je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21 na doplnenie tohto článku, a to stanovením rozsahu, v rámci ktorého účasť týchto právnych subjektov v rámci politiky v oblasti životného prostredia a klímy vykonávanej Úniou stačí na to, aby sa považovali za oprávnené na účasť na programe.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 12 a (nový)
Článok 12a
Postupy predkladania a výberu projektov
1.  Program zavádza tieto postupy predkladania a výberu projektov:
a)  zjednodušený dvojstupňový prístup založený na predložení a hodnotení súhrnu, po ktorom nasleduje úplný návrh pre tých kandidátov, ktorých návrhy boli vopred vybrané;
b)  štandardný jednostupňový prístup založený výlučne na predložení a hodnotení úplného návrhu. Ak sa uprednostní štandardný prístup pred zjednodušeným prístupom, uvedú sa pre túto voľbu v pracovnom programe dôvody s ohľadom na organizačné a prevádzkové obmedzenia súvisiace s každým podprogramom a prípadne s každou výzvou na predkladanie návrhov.
2.  Na účely odseku 1 sa „súhrnom“ rozumie správa na maximálne 10 stranách obsahujúca popis obsahu projektu, potenciálneho partnera (partnerov), pravdepodobných obmedzení a núdzového plánu na ich riešenie, ako aj stratégiu vybranú na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu po jeho skončení, administratívnych formulárov týkajúcich sa príjemcov, ktorí sa zúčastňujú na projekte, a podrobného rozpočtu projektu.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 13
Článok 13
Článok 13
Kritériá prideľovania
Kritériá prideľovania
Kritériá na vyhodnotenie návrhov sa určia vo výzvach na predkladanie návrhov, pričom sa do úvahy zoberie toto:
Kritériá na vyhodnotenie návrhov sú vymedzené vo viacročných pracovných programoch uvedených v článku 17 a vo výzvach na predkladanie návrhov, pričom sa zohľadňujú tieto prvky:
a)  projekty financované v rámci programu LIFE nesmú kolidovať s cieľmi v oblasti životného prostredia, klímy alebo príslušnými cieľmi v oblasti čistej energie programu LIFE a ak je to možné, podporia uplatňovanie zeleného verejného obstarávania;
a)  projekty financované v rámci programu nesmú kolidovať s cieľmi v oblasti životného prostredia, klímy alebo príslušnými cieľmi v oblasti čistej energie programu LIFE a ak je to možné, podporia uplatňovanie zeleného verejného obstarávania;
aa)  projekty zabezpečujú nákladovo efektívny prístup a sú technicky a finančne súdržné;
ab)  prioritu majú projekty s najvyšším potenciálnym vplyvom na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3;
b)  uprednostňujú sa projekty, ktoré poskytujú súvisiace prínosy a podporujú synergie medzi podprogramami uvedenými v článku 4;
b)  uprednostňujú sa projekty, ktoré poskytujú súvisiace prínosy a podporujú synergie medzi podprogramami uvedenými v článku 4;
c)  uprednostňujú sa projekty, ktoré majú najvyšší potenciál dosiahnuť, že ich verejný alebo súkromný sektor zreprodukuje a prevezme, alebo ktoré majú najvyšší potenciál zmobilizovania najväčších investícií alebo finančných zdrojov (urýchľovací potenciál);
c)  projekty, ktoré majú najvyšší potenciál dosiahnuť, že ich verejný alebo súkromný sektor zreprodukuje a prevezme, alebo ktoré majú najvyšší potenciál zmobilizovania najväčších investícií alebo finančných zdrojov (urýchľovací potenciál), získajú v hodnotení bonus;
d)  zabezpečí sa reprodukovateľnosť výsledkov štandardných akčných projektov;
d)  zabezpečí sa reprodukovateľnosť výsledkov štandardných akčných projektov;
e)  projekty, ktoré sú založené na výsledkoch iných projektov financovaných z programu LIFE, jeho predchodcov alebo iných finančných prostriedkov Únie, alebo ktoré tieto výsledky rozvíjajú, získavajú pri hodnotení bonus;
e)  projekty, ktoré sú založené na výsledkoch iných projektov financovaných z programu LIFE, jeho predchodcov alebo iných finančných prostriedkov Únie, alebo ktoré tieto výsledky rozvíjajú, získavajú pri hodnotení bonus;
f)  tam, kde je to vhodné, sa kladie osobitný dôraz na projekty v zemepisných oblastiach, ktoré majú osobitné potreby alebo zraniteľné miesta, napríklad oblasti s osobitnými environmentálnymi problémami alebo prírodnými obmedzeniami, cezhraničné oblasti alebo najvzdialenejšie regióny.
f)  tam, kde je to vhodné, sa kladie osobitný dôraz na biozemepisnú rovnováhu projektov a projekty v zemepisných oblastiach, ktoré majú osobitné potreby alebo zraniteľné miesta, napríklad oblasti s osobitnými environmentálnymi problémami alebo prírodnými obmedzeniami, cezhraničné oblasti, oblasti s vysokou prírodnou hodnotou alebo najvzdialenejšie regióny.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1
1.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci iného programu Únie, možno takisto poskytnúť príspevok z programu LIFE, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Príspevok na akciu z jednotlivých programov Únie podlieha pravidlám týchto programov. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podporu z rôznych programov Únie možno vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sa stanovujú podmienky podpory.
1.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci iného programu Únie, možno takisto poskytnúť príspevok z programu LIFE, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Akcie, ktoré sú financované z iných programov Únie, sú oprávnené na príspevky v rámci programu LIFE, ak zamedzujú oslabeniu cieľov v oblasti životného prostredia alebo klímy stanovených v článku 3. Príspevok na akciu z jednotlivých programov Únie podlieha pravidlám týchto programov. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podporu z rôznych programov Únie možno vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sa stanovujú podmienky podpory.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2
2.  Akcie, ktoré dostali certifikáciu známky excelentnosti, alebo ktoré spĺňajú tieto kumulatívne porovnávacie podmienky:
2.  Akcie, ktoré dostali certifikáciu známky excelentnosti, alebo ktoré spĺňajú tieto kumulatívne porovnávacie podmienky:
a)  boli posúdené vo výzve na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE,
a)  boli posúdené vo výzve na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE,
b)  spĺňajú minimálne požiadavky na kvalitu uvedenej výzvy na predkladanie návrhov;
b)  spĺňajú minimálne požiadavky na kvalitu uvedenej výzvy na predkladanie návrhov;
c)  nemôžu byť financované v rámci danej výzvy na predkladanie návrhov v dôsledku rozpočtových obmedzení,
c)  nemôžu byť financované v rámci danej výzvy na predkladanie návrhov v dôsledku rozpočtových obmedzení,
môžu získať podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu+ alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] ods. 5 nariadenia (EÚ) XX [všeobecné nariadenie] a článkom [8] nariadenia (EÚ) XX [financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky] za predpokladu, že takéto akcie v súlade s cieľmi príslušného programu. Uplatnia sa pravidlá toho fondu, z ktorého sa podpora poskytuje.
môžu získať podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu+ alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] ods. 5 nariadenia (EÚ) XX [všeobecné nariadenie] a článkom [8] nariadenia (EÚ) XX [financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky], pokiaľ sú takéto akcie v súlade s cieľmi a kritériami oprávnenosti príslušného programu. Uplatnia sa pravidlá toho fondu, z ktorého sa podpora poskytuje.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
Operácie kombinovaného financovania v rámci programu LIFE sa vykonávajú v súlade s [nariadením o Programe InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Operácie kombinovaného financovania v rámci programu LIFE sa vykonávajú v súlade s [nariadením o Programe InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách s náležitým ohľadom na požiadavky na udržateľnosť a transparentnosť.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 17 – nadpis
Pracovný program
Viacročný pracovný program
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
1.  Program LIFE sa implementuje prostredníctvom aspoň dvoch viacročných pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V pracovných programoch sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania.
1.  Program LIFE sa implementuje prostredníctvom aspoň dvoch viacročných pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Komisia je v súlade s článkom 21 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím daných viacročných pracovných programov.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 a (nový)
1a.   Komisia zabezpečí, aby sa pri vypracúvaní viacročných pracovných programov viedli primerané konzultácie so spoluzákonodarcami a príslušnými zainteresovanými stranami vrátane organizácií občianskej spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa)  minimálne a maximálne úrovne mier spolufinancovania, rozlíšené podľa podprogramov stanovených v článku 4 a oprávnené akcie stanovené v článku 10, za ktoré miery celkového maximálneho financovania v prvom viacročnom programe pre akcie uvedené v písm. a), b) a d) článku 10 ods. 2 dosahujú výšku až 60 % oprávnených nákladov a 75 % v prípade projektov financovaných v rámci podprogramu Príroda a biodiverzita, ktoré sa týkajú prioritných biotopov alebo druhov na účely vykonávania smernice 92/43/EHS, alebo druhov vtákov, ktoré Výbor pre prispôsobenie sa technickému a vedeckému pokroku zriadený podľa článku 16 smernice 2009/147/ES považuje za prioritu financovania, pokiaľ to je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa ochrany prírody;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno a b (nové)
ab)  maximálna celková suma vyhradená na operácie kombinovaného financovania;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da)  orientačné časové harmonogramy výziev na predkladanie návrhov na obdobie, na ktoré sa vzťahuje viacročný pracovný program;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno d b (nové)
db)  technická metodika postupu predkladania a výberu projektov a kritériá výberu a udeľovania grantov stanovené v článku 13.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 a (nový)
2a.  Prvý viacročný pracovný program trvá štyri roky a druhý viacročný pracovný program trvá tri roky.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 b (nový)
2b.  Komisia zabezpečí, aby sa nevyužité finančné prostriedky v rámci danej výzvy na predkladanie návrhov prerozdelili medzi rôzne typy akcií uvedených v článku 10 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 c (nový)
2c.  Komisia pri vypracúvaní viacročných pracovných programov zabezpečí konzultácie so zainteresovanými stranami.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1
1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.
1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese s náležitým zohľadnením súdržnosti, synergií, pridanej hodnoty Únie a dlhodobej udržateľnosti, využitím priorít príslušného environmentálneho akčného programu.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2
2.  Priebežné hodnotenie programu LIFE sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu LIFE, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu LIFE.
2.  Hodnotenie programu LIFE v polovici obdobia sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu LIFE, najneskôr však tri roky po začatí implementácie programu LIFE s využitím ukazovateľov výstupov a výsledkov v súlade s prílohou II. Toto hodnotenie je v prípade potreby sprevádzané návrhom na zmenu tohto nariadenia.
Hodnotenie zahŕňa prinajmenšom:
a)  kvalitatívne a kvantitatívne aspekty vykonávania programu;
b)  efektívnosť využívania zdrojov;
c)  mieru, do akej boli dosiahnuté ciele všetkých opatrení, s uvedením, kde je to možné, výsledkov a vplyvov;
d)  skutočný alebo očakávaný úspech projektov pri mobilizácii iných finančných prostriedkov Únie, najmä s ohľadom na výhody väčšej súdržnosti s inými nástrojmi financovania Únie;
e)  rozsah dosiahnutých synergií medzi jednotlivými cieľmi a jeho doplnkovosť s ostatnými relevantnými programami Únie;
f)  pridanú hodnotu Únie a dlhodobý vplyv programu LIFE s cieľom prijať rozhodnutie o predĺžení, úprave alebo pozastavení opatrení;
g)  mieru účasti zainteresovaných strán;
h)  kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu prínosu programu LIFE k stavu ochrany biotopov a druhov, ktoré sú uvedené v smerniciach 92/43/EHS a 2009/147/ES.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3
3.  Na konci implementácie programu LIFE, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1 druhom odseku, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu LIFE.
3.  Na konci implementácie programu LIFE, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1 druhom odseku, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu LIFE, ktoré doplní externá a nezávislá správa o hodnotení ex-post zameraná na vykonávanie programu LIFE a jeho výsledky.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4
4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.
4.  Komisia predloží závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a Komisia výsledky hodnotení zverejní.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1
1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii projektov a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.
1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii projektov a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti. Na tento účel príjemcovia používajú logo programu LIFE, ako je znázornené v prílohe IIa, pre všetky komunikačné činnosti a toto logo sa uvádza na informačných tabuliach viditeľných pre verejnosť na strategických miestach. Všetky tovary dlhodobej spotreby nadobudnuté v rámci programu LIFE sú označené logom programu LIFE, ak Komisia neurčila inak.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4
4.  Do finančných nástrojov zriadených v rámci [fondu InvestEU] možno investovať spätné toky prostriedkov z finančných nástrojov zriadených v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1293/2013.
4.  Spätné toky prostriedkov z finančných nástrojov zriadených v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1293/2013 možno prerozdeliť medzi akcie v rámci programu LIFE.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.1 – zarážka 3 a (nová)
–  Chemikálie
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.1 – zarážka 5 a (nová)
–  Hluk
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.1 – zarážka 5 b (nová)
–  Využívanie a efektívnosť zdrojov
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.2 a (nový)
2.2a.  Zvyšovanie povedomia
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Príloha II a (nová)
PRÍLOHA IIa
Logo programu
20181211-P8_TA(2018)0487_SK-p0000002.png

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0397/2018).

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia