Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0004(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0142/2018

Внесени текстове :

A8-0142/2018

Разисквания :

PV 10/12/2018 - 14
CRE 10/12/2018 - 14

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0488

Приети текстове
PDF 122kWORD 49k
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург
Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I
P8_TA(2018)0488A8-0142/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0011),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0010/2017),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г. (1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 24 октомври 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0142/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 56.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
P8_TC1-COD(2017)0004

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/130.)

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност