Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0004(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0142/2018

Ingivna texter :

A8-0142/2018

Debatter :

PV 10/12/2018 - 14
CRE 10/12/2018 - 14

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0488

Antagna texter
PDF 118kWORD 43k
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet ***I
P8_TA(2018)0488A8-0142/2018
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0011),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artikel 153.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C8‑0010/2017),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 31 maj 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 24 oktober 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8‑0142/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 288, 31.8.2017, s. 56.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
P8_TC1-COD(2017)0004

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/130.)

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy