Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0088(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0417/2018

Pateikti tekstai :

A8-0417/2018

Debatai :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Balsavimas :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 17/04/2019 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Priimti tekstai
PDF 315kWORD 90k
Antradienis, 2018 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I
P8_TA(2018)0489A8-0417/2018

2018 m. gruodžio 11 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų] (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Teisėkūros rezoliucijos projektas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 ir 114 straipsnius ir 168 straipsnio 4 dalies b punktą,
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnį, 114 straipsnį, 168 straipsnio 4 dalies b punktą ir 192 straipsnio 1 dalį,
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  rizikos valdymas, vertinimas ir komunikacijos veikla turėtų būti grindžiami, be kita ko, visapusišku atsargumo principo taikymu;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  todėl būtina užtikrinti išsamų ir nuoseklų pranešimo apie riziką procesą atliekant rizikos analizę, dalyvaujant Sąjungos ir nacionaliniams rizikos vertintojams ir rizikos valdytojams. Tas procesas turėtų vykti kartu surengiant atvirą visų suinteresuotųjų subjektų dialogą siekiant užtikrinti rizikos analizės proceso darnumą ir nuoseklumą;
(4)  todėl būtina užtikrinti skaidrų, nepriklausomą, nuoseklų ir įtraukų pranešimo apie riziką procesą atliekant rizikos analizę, dalyvaujant Sąjungos ir nacionaliniams rizikos vertintojams ir rizikos valdytojams. Tas procesas turėtų atgauti piliečių pasitikėjimą, nes visas procesas yra grindžiamas šio reglamento tikslu – užtikrinti aukštą žmonių gyvenimo ir sveikatos lygį bei vartotojų interesų apsaugą. Be to, tas procesas turėtų padėti plėtoti dalyvavimu grindžiamą ir atvirą visų suinteresuotųjų subjektų, ypač visuomenės, dialogą siekiant užtikrinti, kad būtų siekiama tik viešojo intereso, o rizikos analizės procese būtų laikomasi tikslumo, išsamumo, skaidrumo, nuoseklumo ir atskaitomybės;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  pasirašydama prekybos susitarimus, Sąjunga turi užtikrinti, kad trečiųjų šalių partnerių teisės aktai, kuriais reglamentuojami maisto produktai, būtų užtikrintas bent jau toks pat maisto saugos lygis kaip Sąjungos teisės aktais, kad būtų garantuota vartotojų sauga ir būtų užkirstas kelias nesąžiningai konkurencijai su Europos produktais;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  ypač reikėtų siekti nuosekliai, tinkamai ir laiku paaiškinti ne tik pačias rizikos vertinimo išvadas, bet ir tai, kaip jos naudojamos siekiant padėti priimti pagrįstus rizikos valdymo sprendimus, kartu su kitais tinkamais veiksniais, kai reikia;
(5)  ypač reikėtų siekti tiksliai, aiškiai, nešališkai ir laiku paaiškinti ne tik pačias rizikos vertinimo išvadas, bet ir tai, kaip jos naudojamos siekiant padėti priimti pagrįstus rizikos valdymo sprendimus, kartu su kitais tinkamais veiksniais, kai reikia;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  tam būtina nustatyti bendruosius tikslus ir pranešimo apie riziką principus, atsižvelgiant į atitinkamas rizikos vertintojų ir valdytojų funkcijas;
(6)  tam būtina nustatyti bendruosius tikslus ir pranešimo apie riziką principus. Tokiomis aplinkybėmis turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamas rizikos vertintojų ir valdytojų funkcijas ir užtikrinamas jų nepriklausomumas;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  bendrajame plane turėtų būti nustatyti pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti svarstant pranešimo apie riziką veiksmus, kaip antai įvairių lygių rizika, rizikos pobūdis ir galimas poveikis visuomenės sveikatai, ką rizika tiesiogiai arba netiesiogiai veikia, rizikos poveikio lygiai, galimybė kontroliuoti riziką ir kiti veiksniai, darantys poveikį rizikos suvokimui, įskaitant skubumo lygį, taip pat taikytina teisės aktų sistema ir atitinkamos rinkos aplinkybės. Bendrajame plane taip pat turėtų būti nustatytos priemonės ir kanalai, kuriais reikia naudotis, ir turėtų būti sukurti tinkami mechanizmai nuosekliam pranešimui apie riziką užtikrinti;
(8)  bendrajame plane turėtų būti nustatytos praktinės priemonės, kuriomis visuomenei būtų sudarytos sąlygos susipažinti su būtina informacija, kad būtų pasiektas aukštas rizikos valdymo proceso skaidrumo lygis. Jame turėtų būti nustatyti pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti svarstant pranešimo apie riziką veiksmus, kaip antai įvairių lygių rizika, rizikos pobūdis ir galimas poveikis visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai ir aplinkai, ką rizika tiesiogiai arba netiesiogiai veikia, rizikos poveikio lygiai, galimybė kuo labiau sumažinti arba kontroliuoti riziką ir kiti veiksniai, darantys poveikį rizikos suvokimui, įskaitant skubumo lygį, taip pat taikytina teisės aktų sistema ir atitinkamos rinkos aplinkybės. Bendrajame plane taip pat turėtų būti nustatytos priemonės ir kanalai, kuriais reikia naudotis, ir turėtų būti sukurti tinkami mechanizmai nuosekliam pranešimui apie riziką užtikrinti;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  esant skaidriam rizikos vertinimo procesui vartotojų ir plačiosios visuomenės akyse Tarnyba įgyja didesnį teisėtumą jai įgyvendinant jos misiją, padidėja jų pasitikėjimas jos darbu ir užtikrinama, kad Tarnyba būtų labiau atskaitinga Sąjungos piliečiams demokratinėje sistemoje. Todėl būtina palaikyti plačiosios visuomenės ir kitų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą rizikos analizės procesu, kuriuo grindžiami Sąjungos maistui skirti teisės aktai, ir, visų pirma, rizikos vertinimu, įskaitant Tarnybos organizavimą ir nepriklausomumą bei skaidrumą;
(9)  rizikos vertinimo proceso skaidrumo padidinimas prisidėtų prie to, kad vartotojų ir plačiosios visuomenės akyse Tarnyba įgytų didesnį teisėtumą jai įgyvendinant jos misiją, padidėja jų pasitikėjimas jos darbu ir užtikrinama, kad Tarnyba būtų labiau atskaitinga Sąjungos piliečiams demokratinėje sistemoje. Todėl būtina atkurti plačiosios visuomenės ir kitų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą rizikos analizės procesu, kuriuo grindžiami Sąjungos maistui skirti teisės aktai, ir, visų pirma, rizikos vertinimu, įskaitant Tarnybos organizavimą, veikimą ir nepriklausomumą bei skaidrumą;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  reikėtų suderinti Tarnybos valdančiosios tarybos sudėtį su Bendruoju požiūriu į decentralizuotas agentūras, kaip numatyta 2012 m. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendrame pareiškime dėl decentralizuotų agentūrų22;
Išbraukta.
__________________
22 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_lt.pdf.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  iš patirties žinoma, kad Tarnybos valdančiosios tarybos vaidmuo pirmiausia susijęs su administraciniais ir finansų aspektais ir nedaro poveikio Tarnybos vykdomo mokslinio darbo nepriklausomumui. Todėl į Tarnybos valdančiąją tarybą galima įtraukti visų valstybių narių atstovus, kartu numatant, kad tie atstovai turėtų turėti patirties, visų pirma, rizikos vertinimo srityje;
(11)  iš patirties žinoma, kad Tarnybos valdančiosios tarybos vaidmuo pirmiausia susijęs su administraciniais ir finansų aspektais ir nedaro poveikio Tarnybos vykdomo mokslinio darbo nepriklausomumui. Todėl į Tarnybos valdančiąją tarybą galima įtraukti visų valstybių narių, Komisijos, Europos Parlamento, taip pat pilietinės visuomenės ir pramonės asociacijų atstovus, kartu numatant, kad tie atstovai turėtų turėti patirties, visų pirma, rizikos vertinimo srityje, ir kad būtų vengiama bet kokio interesų konflikto;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Administracinė valdyba turi būti išrinkta tokiu būdu, kad užtikrintų valstybių narių, Europos Parlamento ir Komisijos atstovų aukščiausius kompetencijos standartus ir plačią patirtį atitinkamose srityse;
(12)  Administracinė valdyba turi būti išrinkta tokiu būdu, kad užtikrintų valstybių narių, Europos Parlamento ir Komisijos atstovų aukščiausius kompetencijos standartus, įsipareigojimus sveikatos ir aplinkos apsaugos srityse ir plačią patirtį atitinkamose srityse;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  atlikus bendrųjų maistui skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, kad yra tam tikrų trūkumų, susijusių su ilgalaikiu Tarnybos gebėjimu palaikyti aukšto lygio kompetenciją. Visų pirma, sumažėjo kandidatų, teikiančių prašymus dėl narystės mokslinėse grupėse, skaičius. Taigi sistemą reikėtų stiprinti, o valstybės narės turėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį užtikrinant, kad būtų suburta pakankama ekspertų grupė, kad būtų tenkinami Sąjungos rizikos vertinimo sistemos poreikiai, susiję su aukšto lygio moksline kompetencija, nepriklausomumu ir ekspertinėmis žiniomis įvairiose srityse;
(13)  atlikus bendrųjų maistui skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, kad yra tam tikrų trūkumų, susijusių su ilgalaikiu Tarnybos gebėjimu palaikyti aukšto lygio kompetenciją, pasitelkiant kvalifikuotus darbuotojus. Visų pirma, sumažėjo kandidatų, teikiančių prašymus dėl narystės mokslinėse grupėse, skaičius ir turėtų būti ištirta šio sumažėjimo priežastis. Du trečdalius mokslinių grupių ekspertų atsiuntė šešios valstybės narės. Jungtinė Karalystė šiuo metu skiria apie 20 proc. nacionalinių ekspertų, todėl jai išstojus iš Sąjungos ši problema dar labiau padidės. Taigi, siekiant veiksmingiau kovoti su šiuo reiškiniu, sistemą reikia stiprinti ir tobulinti, kandidatus reikia skatinti teikti paraiškas, o valstybės narės turėtų remti Tarnybos kvietimų pareikšti susidomėjimą dėl narystės mokslinėse grupėse ir Mokslo komitete, sklaidą, užtikrinti, kad būtų suburta pakankama nepriklausomų ekspertų grupė teikiant paramą ir numatant paskatas ir atlygio mechanizmus, kad norinčiųjų įsitraukti į veiklą dalyvavimas būtų aktyvesnis, o susidomėjimo mastas didesnis;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  siekiant užtikrinti rizikos vertinimo nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir kitų interesų Sąjungos lygmeniu, valstybėms narėms pasiūlant mokslinių grupių narius, Tarnybos vykdomajam direktoriui juos atrenkant ir Tarnybos Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų būti laikomasi griežtų kriterijų užtikrinant ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą ir kartu kiekvienai grupei būtinas ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis direktorius, kuris turi ginti EFSA interesus ir, visų pirma, ekspertų nepriklausomumą, dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo sričių specialistus. Taip pat reikėtų imtis papildomų priemonių siekiant užtikrinti, kad mokslo sričių specialistai turėtų galimybę veikti nepriklausomai;
(14)  siekiant užtikrinti rizikos vertinimo nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir kitų interesų Sąjungos lygmeniu, siūlant mokslinių grupių narius, Tarnybos vykdomajam direktoriui juos atrenkant ir Tarnybos Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų būti laikomasi griežtų kriterijų užtikrinant ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą ir kartu kiekvienai grupei būtinas ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis direktorius, kuris yra teisinis Tarnybos atstovas, kuris turi ginti EFSA interesus, vykdyti rezultatų ir ypač ekspertų nepriklausomumo stebėseną, dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo sričių specialistus. Taip pat reikėtų imtis papildomų priemonių, įskaitant tinkamą finansinę kompensaciją, siekiant užtikrinti, kad mokslo sričių specialistai turėtų galimybę veikti nepriklausomai, ir skirti pakankamai laiko jų rizikos vertinimo darbui Tarnyboje;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  itin svarbu užtikrinti veiksmingą Tarnybos veiklą ir didinti jos kompetencijos tvarumą. Tam būtina didinti Tarnybos ir valstybių narių paramą Tarnybos mokslinėms grupėms. Visų pirma, Tarnyba turėtų organizuoti parengiamąjį darbą, kuris padėtų grupėms vykdyti jų darbą, be kita ko, prašant Tarnybos darbuotojų arba nacionalinių mokslinių organizacijų, bendradarbiaujančių su Tarnyba, rengti preliminarias mokslines nuomones, kurias vėliau peržiūrėtų ir tvirtintų grupės;
(15)  itin svarbu užtikrinti veiksmingą Tarnybos veiklą ir didinti jos kompetencijos tvarumą. Tam būtina didinti Tarnybos ir valstybių narių paramą Tarnybos mokslinėms grupėms. Visų pirma, Tarnyba turėtų organizuoti parengiamąjį darbą, kuris padėtų grupėms vykdyti jų darbą, be kita ko, prašant Tarnybos darbuotojų arba nacionalinių mokslinių organizacijų, bendradarbiaujančių su Tarnyba, rengti preliminarias mokslines nuomones, kurias vėliau peržiūrėtų ir tvirtintų grupės. Tai neturėtų pažeisti Tarnybos mokslinių vertinimų nepriklausomumo;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  leidimo suteikimo procedūros grindžiamos principu, kad būtent pareiškėjas turi įrodyti, kad remiantis turimomis mokslo žiniomis leidimo suteikimo procedūros dalykas atitinka Sąjungos saugos reikalavimus. Šis principas grindžiamas prielaida, kad visuomenės sveikata apsaugoma geriau, jeigu ne valdžios institucijos įrodo, kad tam tikras produktas yra nesaugus, kad galėtų uždrausti teikti jį rinkai, o būtent pareiškėjas įpareigojamas įrodyti, kad tas produktas yra saugus prieš pateikdamas jį rinkai. Be to, viešosios lėšos neturėtų būti naudojamos brangiems tyrimams, kurie galiausiai padės įmonėms pateikti produktą rinkai, užsakyti. Laikantis šio principo ir taikytinų reglamentavimo reikalavimų, pagrįsdami savo prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos sektorių maistui skirtus teisės aktus pareiškėjai turi pateikti svarbius tyrimus, įskaitant bandymus, kad įrodytų produkto saugą ir tam tikrais atvejais veiksmingumą;
(16)  leidimo suteikimo procedūros grindžiamos principu, kad būtent pareiškėjas turi įrodyti, kad remiantis turimomis mokslo žiniomis leidimo suteikimo procedūros dalykas atitinka Sąjungos saugos reikalavimus. Šis principas grindžiamas prielaida, kad visuomenės sveikata ir aplinka apsaugomos geriau, jeigu ne valdžios institucijos įrodo, kad tam tikras produktas yra nesaugus, kad galėtų uždrausti teikti jį rinkai, o būtent pareiškėjas įpareigojamas įrodyti, kad tas produktas yra saugus prieš pateikdamas jį rinkai. Be to, viešosios lėšos neturėtų būti naudojamos brangiems tyrimams, kurie galiausiai padės įmonėms pateikti produktą rinkai, užsakyti. Laikantis šio principo ir taikytinų reglamentavimo reikalavimų, pagrįsdami savo prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos sektorių maistui skirtus teisės aktus pareiškėjai turi pateikti svarbius tyrimus, įskaitant bandymus, kad įrodytų produkto saugą ir tam tikrais atvejais veiksmingumą;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)  palyginus Sąjungos agentūras matyti, kad Tarnybos leidimo suteikimo procedūra trunka iki 55 mėnesių, taigi penkis kartus ilgiau negu Europos vaistų agentūros (EMA) procedūra. Tai atgraso įmones nuo investicijų į inovatyvius produktus ir ilguoju laikotarpiu mažina Sąjungos konkurencingumą. Be to, dėl ilgų leidimo suteikimo procedūrų silpninamas pasitikėjimas Tarnyba. Todėl būtina skubiai užtikrinti rizikos vertinimo veiksmingumą padidinant žmogiškuosius ir finansinius išteklius;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  parengtos nuostatos dėl prašymų suteikti leidimą turinio. Svarbu, kad Tarnybai rizikai įvertinti teikiamas prašymas suteikti leidimą atitiktų taikytinas specifikacijas siekiant užtikrinti, kad Tarnyba atliktų itin kokybišką rizikos vertinimą. Pareiškėjai, ypač mažosios ir vidutinės įmonės, ne visada aiškiai supranta tas specifikacijas. Todėl būtų naudinga, jeigu potencialiems pareiškėjams paprašius Tarnyba teiktų jiems rekomendacijas dėl taikytinų taisyklių ir privalomo prašymo suteikti leidimą turinio prieš oficialiai pateikiant tą prašymą, nenagrinėjant teikiamų tyrimų struktūros, nes už tai ir toliau atsako pareiškėjas. Siekiant užtikrinti šio proceso skaidrumą Tarnybos rekomendacijos turėtų būti skelbiamos viešai;
(17)  parengtos nuostatos dėl prašymų suteikti leidimą turinio. Svarbu, kad Tarnybai rizikai įvertinti teikiamas prašymas suteikti leidimą atitiktų taikytinas specifikacijas siekiant užtikrinti, kad Tarnyba atliktų itin kokybišką rizikos vertinimą. Pareiškėjai, ypač mažosios ir vidutinės įmonės, ne visada aiškiai supranta tas specifikacijas. Todėl būtų naudinga, jeigu potencialiems pareiškėjams paprašius Tarnyba teiktų jiems rekomendacijas dėl taikytinų taisyklių ir privalomo prašymo suteikti leidimą turinio prieš oficialiai pateikiant tą prašymą. Ne vėliau kaip ... [36 mėnesiai po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija turėtų įvertinti bendrųjų dėl Tarnybos veikimo suteiktų konsultacijų įtaką. Visų pirma Komisija turėtų įvertinti jų įtaką Tarnybos išteklių paskirstymui ir jos nepriklausomumui;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  Tarnybai turėtų būti žinomas visų tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko planuodamas ateityje teikti prašymą suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo veiklos vykdytojai ir juos atliekančios laboratorijos apie tuos tyrimus juos užsakant praneštų Tarnybai. Pagal taikytinas skaidrumo taisykles informacija apie tyrimus, apie kuriuos pranešama, turėtų būti skelbiama viešai tik po to, kai paskelbtas atitinkamas prašymas suteikti leidimą;
(18)  Tarnybai turėtų būti žinomas visų tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko planuodamas ateityje teikti prašymą suteikti arba atnaujinti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo veiklos vykdytojai ir juos atliekančios laboratorijos apie tuos tyrimus juos užsakant Sąjungoje arba už jos ribų praneštų Tarnybai. Pagal taikytinas skaidrumo taisykles informacija apie tyrimus, apie kuriuos pranešama, turėtų būti skelbiama viešai tik po to, kai paskelbtas atitinkamas prašymas suteikti arba atnaujinti leidimą;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  visuomenei kyla tam tikrų abejonių dėl Tarnybos vertinimo nagrinėjant prašymus suteikti leidimą, kai iš esmės remiamasi pramonės atliktais tyrimais. Tarnyba jau atlieka paiešką mokslinėje literatūroje, kad galėtų apsvarstyti kitus duomenis ir tyrimus, kurių yra dėl jai vertinti pateikto dalyko. Siekiant papildomai užtikrinti, kad Tarnyba galėtų susipažinti su visais svarbiais moksliniais duomenimis ir tyrimais, kurių yra dėl leidimo suteikimo procedūros dalyko, reikia numatyti konsultacijas su trečiosiomis šalimis siekiant nustatyti, ar yra kitų svarbių mokslinių duomenų ar tyrimų. Siekiant padidinti konsultacijų veiksmingumą, pagal šiame reglamente įtvirtintas skaidrumo taisykles konsultacijos turėtų vykti paskelbus pramonės atstovų pateiktus tyrimus, įtrauktus į prašymą suteikti leidimą;
(20)  visuomenei kyla tam tikrų abejonių dėl Tarnybos vertinimo nagrinėjant prašymus suteikti leidimą, kai iš esmės remiamasi pramonės atliktais tyrimais. Jei pateikiamas naujas prašymas dėl leidimo suteikimo arba atnaujinimo procedūros, Tarnyba turėtų visada atlikti paiešką mokslinėje literatūroje, kad galėtų apsvarstyti kitus duomenis ir tyrimus, kurių yra dėl jai vertinti pateikto dalyko, ir prireikus reikalauti papildomų tyrimų. Tarnyba turėtų suteikti viešą prieigą prie visos savo turimos atitinkamos mokslinės literatūros tam tikrų klausimu. Siekiant papildomai užtikrinti, kad Tarnyba galėtų susipažinti su visais svarbiais moksliniais duomenimis ir tyrimais, kurių yra dėl leidimo suteikimo procedūros dalyko, reikia numatyti konsultacijas su trečiosiomis šalimis siekiant nustatyti, ar yra kitų svarbių mokslinių duomenų ar tyrimų. Siekiant padidinti konsultacijų veiksmingumą, pagal šiame reglamente įtvirtintas skaidrumo taisykles konsultacijos turėtų vykti nedelsiant po to, kai paskelbiami pramonės atstovų pateikti tyrimai, įtraukti į prašymą suteikti leidimą;
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  tyrimai, įskaitant bandymus, kuriuos pateikia verslo veiklos vykdytojai siekdami pagrįsti savo prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, paprastai atitinka tarptautiniu lygmeniu pripažintus principus, kuriais sukuriamas vienodas jų kokybės pagrindas, visų pirma, susijęs su rezultatų atkuriamumu. Tačiau tam tikrais atvejais gali kilti taikytinų standartų laikymosi problemų, tad tokiam laikymuisi patikrinti įdiegtos nacionalinės sistemos. Reikėtų numatyti papildomas garantijas, kad plačioji visuomenė būtų tikra dėl tyrimų kokybės ir kad būtų sukurta išsamesnė audito sistema, kurią taikydama Komisija patvirtintų valstybių narių taikomas kontrolės priemones, susijusias su tų principų įgyvendinimu tyrimus ir bandymus atliekančiose laboratorijose;
(21)  tyrimai, įskaitant bandymus, kuriuos pateikia verslo veiklos vykdytojai siekdami pagrįsti savo prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, turėtų būti grindžiami nepriklausomo tarpusavio vertinimo literatūra arba atitikti tarptautiniu lygmeniu pripažintus standartus ir geros laboratorinės praktikos (GLP) principus, kuriais sukuriamas vienodas jų kokybės pagrindas, visų pirma, susijęs su rezultatų atkuriamumu. Tačiau tam tikrais atvejais gali kilti taikytinų standartų laikymosi problemų, tad tokiam laikymuisi patikrinti įdiegtos nacionalinės sistemos. Reikėtų numatyti papildomas garantijas, kad plačioji visuomenė būtų tikra dėl tyrimų kokybės ir kad būtų sukurta išsamesnė audito sistema, kurią taikydama Komisija patvirtintų valstybių narių arba trečiųjų šalių, bendradarbiaujant su Komisijos Sveikatos ir maisto audito bei analizės direktoratu, taikomas kontrolės priemones, susijusias su tų principų įgyvendinimu Sąjungos ir trečiųjų šalių tyrimus ir bandymus atliekančiose laboratorijose;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(21a)  procesas turėtų būti pakankamai lankstus, kad būtų galima nedelsiant atsižvelgti į naujus, didelį neigiamą poveikį sveikatai turinčius veiksnius, net jeigu jie nėra konkrečiai nurodyti teisės aktais nustatytuose reikalavimuose pateikti duomenis;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  maisto sauga yra opus klausimas, kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. Laikantis principo, kad būtent pramonė turi įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, svarbu sukurti papildomą patvirtinimo priemonę siekiant aptarti konkrečius didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai saugos klausimais yra prieštaringų nuomonių, t. y. užsakyti papildomus tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, kad tai bus finansuojama iš Sąjungos biudžeto ir kad tokios išimtinės patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų būti proporcingas, tokius patvirtinamuosius tyrimus turėtų užsakyti Komisija. Derėtų atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais užsakomų tyrimų taikymo sritis turėtų būti platesnė nei nagrinėjamų įrodymų (pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad yra naujų mokslinių pokyčių);
(22)  maisto sauga yra opus klausimas, kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. Laikantis principo, kad būtent pramonė turi įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, svarbu sukurti papildomą patvirtinimo priemonę siekiant aptarti konkrečius didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai saugos klausimais yra prieštaringų nuomonių, t. y. užsakyti papildomus tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, kad tai bus finansuojama iš Sąjungos biudžeto ir kad tokios išimtinės patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų būti proporcingas, jei mokslinės išvados skiriasi, tokius patvirtinamuosius tyrimus turėtų užsakyti Komisija. Derėtų atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais užsakomų tyrimų taikymo sritis turėtų būti platesnė nei rizikos vertinimo proceso metu nagrinėjamų įrodymų (pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad yra naujų mokslinių pokyčių);
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(23a)   Orhuso konvencijoje nustatyta keletas visuomenės teisių, susijusių su aplinka. Konvencijoje numatyta teisė visiems gauti valdžios institucijų turimą informaciją apie aplinką, teisė dalyvauti priimant sprendimus aplinkos klausimais ir teisė peržiūrėti procedūras, kurias taikant apskundžiami viešieji sprendimai, priimti neatsižvelgiant į dvi minėtas teises arba aplinkos teisės aktus apskritai;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  Europos piliečių iniciatyvoje „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“ taip pat patvirtinami nuogąstavimai dėl skaidrumo, susiję su tyrimais, kuriuos pramonė užsako ir pateikia kartu su prašymu suteikti leidimą23;
(24)  kaip Orhuso konvencijos šalis, Sąjunga pripažino, kad aplinkos srityje didesnės visuomenės galimybės gauti informacijos ir dalyvauti priimant sprendimus gerina priimamų sprendimų kokybę ir jų įgyvendinimą, ugdo visuomenės sąmoningumą aplinkos klausimais ir sudaro sąlygas išreikšti savo susirūpinimą, o valdžios institucijoms – deramai į jį atsižvelgti. Europos piliečių iniciatyvoje „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“ taip pat patvirtinami nuogąstavimai dėl skaidrumo, susiję su tyrimais, kuriuos pramonė užsako ir pateikia kartu su prašymu suteikti leidimą23;
__________________
__________________
23 Komisijos komunikatas dėl Europos piliečių iniciatyvos „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“, C(2017)8414.
23 Komisijos komunikatas dėl Europos piliečių iniciatyvos „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“, C(2017)8414.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(25a)  pasinaudojant Europos cheminių medžiagų agentūros apeliacine taryba kaip modeliu, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/20061a 89–93 straipsniuose, EFSA apeliacinė taryba turėtų būti įsteigta deleguotaisiais aktais;
_______________
1a 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
(27)  siekiant nustatyti, kokiu lygmeniu atskleidžiant informaciją užtikrinama tinkama pusiausvyra, atitinkamas visuomenės teises į rizikos vertinimo proceso skaidrumą reikėtų derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 178/2002 tikslus;
(27)  siekiant nustatyti, kokiu lygmeniu iniciatyviai atskleidžiant informaciją užtikrinama tinkama pusiausvyra, poreikį užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą reikėtų derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 178/2002 tikslus, susijusius su aukšto lygio žmonių gyvenimo ir sveikatos apsauga, vartotojų interesų apsauga, taip pat gyvūnų sveikatos ir gerovės apsauga, augalų sveikatos ir aplinkos apsauga;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(27a)   šio reglamento nuostatomis dėl aktyvios sklaidos nesiekiama kokiais nors būdais apriboti reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006 numatytų teisių taikymo srities;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
(30)  taip pat būtina nustatyti konkrečius reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/200124 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/679. Taigi pagal šį reglamentą neturėtų būti skelbiami jokie asmens duomenys, nebent tai būtų būtina ir proporcinga siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą, nepriklausomumą ir patikimumą, kartu užkertant kelią interesų konfliktams;
(30)  asmens duomenų, reikalingų užtikrinant rizikos vertinimo proceso skaidrumą, apsaugos ir konfidencialumo sumetimais taip pat būtinos nuorodos į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/200124 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/67925. Taigi pagal šį reglamentą neturėtų būti skelbiami jokie asmens duomenys, nebent tai būtų būtina ir proporcinga siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą, nepriklausomumą ir patikimumą, kartu užkertant kelią interesų konfliktams. Užtikrinant rizikos vertinimo proceso skaidrumą, nepriklausomumą, tvarumą ir patikimumą, visų pirma siekiant išvengti interesų konfliktų, būtina ir proporcinga skelbti asmenvardžius asmenų, kuriuos Tarnyba paskiria prisidėti prie jos sprendimų priėmimo proceso, be kita ko, prie rekomendacinių dokumentų tvirtinimo;
__________________
__________________
24 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).
24 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).
25 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
25 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
(31)  didesnio skaidrumo tikslais ir siekiant užtikrinti, kad Tarnybos gaunami prašymai paskelbti mokslinio darbo rezultatus būtų tvarkomi veiksmingai, reikėtų sukurti standartinius duomenų formatus ir programinės įrangos paketus. Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 178/2002 įgyvendinimo sąlygas dėl standartinių duomenų formatų ir programinės įrangos paketų, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201126;
(31)  didesnio skaidrumo tikslais ir siekiant užtikrinti, kad Tarnybos gaunami prašymai paskelbti mokslinio darbo rezultatus būtų tvarkomi veiksmingai, reikėtų sukurti standartinius duomenų formatus ir programinės įrangos paketus. Siekiant užtikrinti vienodas ir suderintas Reglamento (EB) Nr. 178/2002 įgyvendinimo sąlygas dėl standartinių duomenų formatų ir programinės įrangos paketų, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201126;
_________________
_________________
26 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
26 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33)  be to, siekiant įvertinti įvairių Tarnybai taikomų nuostatų veiksmingumą ir efektyvumą taip pat reikėtų numatyti Komisijos atliekamą Tarnybos vertinimą pagal Bendrąjį požiūrį į decentralizuotas agentūras. Atliekant vertinimą, visų pirma, turėtų būti peržiūrimos Mokslo komiteto ir mokslinių grupių narių atrankos procedūros vertinant jų skaidrumą, išlaidų efektyvumą ir tinkamumą siekiant užtikrinti nepriklausomumą ir kompetenciją ir užkirsti kelią interesų konfliktams;
(33)  be to, siekiant įvertinti įvairių Tarnybai taikomų nuostatų veiksmingumą ir efektyvumą taip pat reikėtų atlikti nepriklausomą Tarnybos vertinimą. Atliekant vertinimą, visų pirma, turėtų būti peržiūrimos Mokslo komiteto ir mokslinių grupių narių atrankos procedūros vertinant jų skaidrumą, išlaidų efektyvumą ir tinkamumą siekiant užtikrinti nepriklausomumą ir kompetenciją ir užkirsti kelią interesų konfliktams;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(33a)  7-ojoje ES aplinkosaugos veiksmų programoje buvo nurodyti metodai, kuriuos taikant galima ištirti cheminių medžiagų sudėtinį poveikį, o tai yra svarbiausia žmogaus sveikatai ir aplinkai. Kad būtų atsižvelgta į mišrų poveikį, reikia taikyti kompleksinį požiūrį, stiprinti Europos lygmens vertinimo agentūrų bendradarbiavimą ir apibrėžti tinkamas priemones;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis
(35)  siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą taip pat būtina išplėsti Reglamento (EB) Nr. 178/2002 taikymo sritį, kuri šiuo metu susijusi tik su maistui skirtais teisės aktais, kad į ją taip pat patektų prašymai suteikti leidimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl pašarų priedų, Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu, ir Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų;
(35)  siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą ir nepriklausomumą taip pat būtina išplėsti Reglamento (EB) Nr. 178/2002 taikymo sritį, kuri šiuo metu susijusi tik su maistui skirtais teisės aktais, kad į ją taip pat patektų prašymai suteikti leidimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl pašarų priedų, Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu, ir Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
(36)  siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į sektoriaus ypatumus, susijusius su konfidencialia informacija, atitinkamas visuomenės teises į rizikos vertinimo proceso skaidrumą, įskaitant teises pagal Orhuso konvenciją35, reikėtų derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, atsižvelgiant į konkrečius Sąjungos sektorių teisės aktų tikslus ir įgytą patirtį. Be to, reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 2001/18/EB, Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 ir Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 siekiant nustatyti papildomą konfidencialią informaciją, be numatytosios Reglamente (EB) Nr. 178/2002;
(36)  siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į sektoriaus ypatumus, susijusius su konfidencialia informacija, atitinkamas visuomenės teises į skaidrumą, įskaitant teisę į naudą, kurią teikia aktyvus informacijos, susijusios su rizikos vertinimo procesu, skleidimas, reikėtų derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, atsižvelgiant į konkrečius Sąjungos sektorių teisės aktų tikslus ir įgytą patirtį. Be to, reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 2001/18/EB, Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 ir Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 siekiant nustatyti papildomą konfidencialią informaciją, be numatytosios Reglamente (EB) Nr. 178/2002. Šio reglamento nuostatomis dėl aktyvios informacijos sklaidos ir prašymo dėl konfidencialumo vertinimo Tarnyboje jokiu būdu neturėtų būti apribojama reglamentais (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006 numatytų teisių apimtis;
_____________________________
35 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(36a)  atliekant bendrųjų maisto produktams skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą taip pat pabrėžta, kad rizikos valdymo procesas nėra skaidrus. Reikia geriau informuoti visuomenę apie svarstomas rizikos valdymo galimybes, vartotojų ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį, kurį galima pasiekti kiekviena iš šių galimybių, taip pat apie kitus veiksnius, išskyrus rizikos vertinimo rezultatus, į kuriuos atsižvelgia rizikos valdytojai, ir tai, kaip jie yra derinami tarpusavyje sprendimų priėmimo procese;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
(37)  siekiant toliau stiprinti rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų ryšį Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis ir didinti pranešimo apie riziką darnumą ir nuoseklumą, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti teisės aktus pagal Sutarties 290 straipsnį kad ji galėtų priimti bendrąjį planą pranešimo apie riziką srityje su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusiais klausimais. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
(37)  siekiant gerinti rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų tarpusavio keitimąsi informacija rizikos analizės procese Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, taip pat su kitais maisto grandinės suinteresuotaisiais subjektais, kaip antai ekonominės veiklos vykdytojais, vartotojų ir kitomis pilietinės visuomenėmis organizacijomis, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti teisės aktus pagal Sutarties 290 straipsnį kad ji galėtų priimti bendrąjį planą pranešimo apie riziką srityje su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusiais klausimais. Bendrajame pranešimo apie riziką plane turėtų būti nustatytos praktinės priemonės, kuriomis visuomenei būtų sudarytos sąlygos susipažinti su būtina informacija, kad būtų pasiektas aukštas rizikos valdymo proceso skaidrumo lygis. Todėl ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(37a)  nuostatos, susijusios su tuo, kokia informacija turėtų būti skelbiama, neturėtų daryti poveikio Reglamentui (EB) Nr. 1049/2001, taip pat nacionalinės ar Sąjungos teisės aktams dėl galimybės visuomenei susipažinti su oficialiais dokumentais;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
(38)  siekiant sudaryti galimybę Tarnybai ir verslo veiklos vykdytojams prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų užtikrinant, kad Tarnybos veikla ir toliau vyktų sklandžiai, būtina numatyti šio reglamento taikymo pereinamojo laikotarpio priemones;
(38)  siekiant sudaryti galimybę Tarnybai, valstybėms narėms, Komisijai ir verslo veiklos vykdytojams prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų užtikrinant, kad Tarnybos veikla ir toliau vyktų sklandžiai, būtina numatyti šio reglamento taikymo pereinamojo laikotarpio priemones;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(39a)  kadangi šiame pasiūlyme pateiktais pakeitimais Tarnybai suteikiama plati kompetencija dėl rizikos vertinimo ir konfidencialumo tikrinimo, būtina gerokai padidinti Tarnybai iš biudžeto skiriamas lėšas pagal Komisijos pasiūlymo III priedą. Pasiūlymas atitinka dabartinę daugiametę finansinę programą, tačiau gali prireikti naudoti specialias priemones, apibūdintas Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013. Jei Europos Parlamento ir valstybių narių konsultacijose dėl Sąjungos biudžeto nebūtų susitarta dėl reikiamų biudžeto lėšų skyrimo, Komisija turėtų deleguotuoju aktu pateikti alternatyvų pasiūlymą dėl finansavimo;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(40a)  iš pastarųjų su maisto sauga susijusių įvykių matyti, kad nepaprastosios padėties atvejams būtina nustatyti atitinkamas priemones, kuriomis užtikrinama, kad, kilus rimtam pavojui žmonių bei gyvūnų sveikatai ar aplinkai, visiems maisto produktams, neatsižvelgiant į jų rūšį bei kilmę, ir visiems pašarams būtų taikomos bendrosios priemonės. Taikant šį visapusišką požiūrį dėl priemonių, kuriomis užtikrinama maisto sauga nepaprastosios padėties atveju, turėtų būti sudaromos sąlygos imtis efektyvių veiksmų ir užkirsti kelią dirbtiniems skirtumams sprendžiant su maisto produktais ar pašarais susijusio rimto pavojaus klausimą, įskaitant suderintos ir bendros įspėjimų apie maisto produktus sistemos valdymo procedūros nustatymą;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
6 straipsnio 2 dalis
-1)  6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Rizikos vertinimas remiasi turima moksline informacija, o vertinama laikantis savarankiškumo, objektyvumo ir skaidrumo principų.
2. „Rizikos vertinimas remiasi visa turima moksline informacija, o vertinama laikantis savarankiškumo, objektyvumo ir skaidrumo principų.“;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
7 straipsnio 1 dalis
-1a)  7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1.  Ypatingomis aplinkybėmis, kai, įvertinus turimą informaciją, yra nustatoma kenksmingo poveikio sveikatai galimybė, tačiau mokslas abejoja, laukiant tolesnės išsamesniam rizikos įvertinimui reikalingos mokslinės informacijos, gali būti priimtos laikinosios rizikos valdymo priemonės, užtikrinančios Bendrijos pasirinktą aukštą sveikatos apsaugos lygį.
„1. Ypatingomis aplinkybėmis, kai, įvertinus turimą informaciją, yra nustatoma kenksmingo poveikio sveikatai galimybė, tačiau mokslas abejoja, laukiant tolesnės išsamesniam rizikos vertinimui reikalingos mokslinės informacijos, priimamos rizikos valdymo priemonės, užtikrinančios Bendrijos pasirinktą aukštą sveikatos apsaugos lygį.“
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnis
8a straipsnis
8a straipsnis
Pranešimo apie riziką tikslai
Pranešimo apie riziką tikslai
Pranešant apie riziką siekiama toliau išvardytų tikslų, atsižvelgiant į atitinkamas rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų funkcijas:
Pranešant apie riziką siekiama toliau išvardytų tikslų, atsižvelgiant į atitinkamas rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų funkcijas:
a)  skatinti konkrečių nagrinėjamų klausimų suvokimą ir supratimą visame rizikos analizės procese;
a)  skatinti konkrečių nagrinėjamų klausimų suvokimą ir supratimą visame rizikos analizės ir valdymo procese;
b)  skatinti nuoseklumą ir skaidrumą formuluojant rizikos valdymo rekomendacijas;
b)  skatinti nuoseklumą, skaidrumą ir aiškumą formuluojant rizikos valdymo galimybes, rekomendacijas ir sprendimus;
c)  sukurti patikimą pagrindą rizikos valdymo sprendimams suprasti;
c)  sukurti patikimą mokslinį pagrindą rizikos valdymo sprendimams suprasti; įskaitant informaciją apie:
i)  tai, kaip pasirinktos rizikos valdymo galimybės atspindi rizikos vertinimo neapibrėžtumą, taip pat vartotojų bei gyvūnų ir aplinkos apsaugos lygį, kurį būtų galima jomis pasiekti;
ii)  kaip nurodyta 6 straipsnio 3 dalyje, veiksnius, išskyrus rizikos vertinimo rezultatus, į kuriuos atsižvelgė rizikos valdytojai, ir kaip šie veiksniai buvo derinami tarpusavyje;
d)  padėti visuomenei suprasti rizikos analizės procesą, kad ji labiau pasitikėtų jo rezultatais;
d)  padėti visuomenei suprasti rizikos analizės procesą, kad ji labiau pasitikėtų jo rezultatais, įskaitant aiškios ir nuoseklios informacijos apie atitinkamas rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų užduotis, įgaliojimus ir pareigas teikimą;
e)  skatinti tinkamą visų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir
e)  skatinti subalansuotą visų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant maisto grandinės ekonominės veiklos vykdytojus, vartotojų ir kitas pilietinės visuomenės organizacijas, dalyvavimą ir
f)  užtikrinti tinkamus informacijos mainus su suinteresuotaisiais subjektais apie riziką, susijusią su žemės ūkio maisto produktų grandine.
f)  užtikrinti skaidrius ir lygiateisius informacijos mainus su e punkte nurodytais suinteresuotaisiais subjektais apie riziką, susijusią su žemės ūkio maisto produktų grandine.
fa)  informuoti vartotojus apie rizikos prevencijos strategijas ir
fb)  kovoti su melagingos informacijos ir jos šaltinių platinimu.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8b straipsnis
8b straipsnis
8b straipsnis
Bendrieji pranešimo apie riziką principai
Bendrieji pranešimo apie riziką principai
Atsižvelgiant į atitinkamas rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų funkcijas, pranešant apie riziką:
Atsižvelgiant į atitinkamas rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų funkcijas, pranešant apie riziką:
a)  užtikrinama, kad būtų aktyviai ir laiku keičiamasi tikslia ir tinkama informacija remiantis skaidrumo, atvirumo ir reagavimo principais;
a)  užtikrinama, kad būtų aktyviai ir laiku keičiamasi tikslia ir išsamia informacija su visais suinteresuotaisiais subjektais remiantis skaidrumo, atvirumo ir reagavimo principais;
b)  kiekviename rizikos analizės proceso etape nuo prašymų teikti mokslines konsultacijas iki rizikos vertinimo pateikimo ir rizikos valdymo sprendimų priėmimo teikiama skaidri informacija;
b)  kiekviename rizikos analizės proceso etape nuo prašymų teikti mokslines konsultacijas iki rizikos vertinimo pateikimo ir rizikos valdymo sprendimų priėmimo teikiama skaidri informacija;
c)  atsižvelgiama į tai, kaip suvokiama rizika;
c)  apsvarstoma tai, kaip suvokiama rizika
d)  visiems suinteresuotiesiems subjektams padedama suprasti vieni kitus ir dalyvauti dialoge ir
d)  visiems suinteresuotiesiems subjektams padedama suprasti vieni kitus ir dalyvauti dialoge;
e)  su teikiama informacija turėtų turėti galimybę susipažinti ir tie, kurie tiesiogiai nedalyvauja procese, atsižvelgiant į asmens duomenų konfidencialumą ir apsaugą.
e)  su teikiama informacija turėtų turėti galimybę susipažinti ir tie, kurie tiesiogiai nedalyvauja procese, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą, ir
ea)  parengiami metodai, kaip geriau suprasti pavojaus ir rizikos skirtumą.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8c straipsnis
8c straipsnis
8c straipsnis
Bendrasis pranešimo apie riziką planas
Bendrasis pranešimo apie riziką planas
1.  Glaudžiai bendradarbiaudama su Tarnyba ir valstybėmis narėmis ir surengusi tinkamas viešas konsultacijas Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 57a straipsnį ir parengti bendrąjį pranešimo apie riziką planą su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusiais klausimais, atsižvelgdama į 8a ir 8b straipsniuose nustatytus atitinkamus tikslus ir bendruosius principus.
1.  Komisija pagal 57a straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius teisės aktus glaudžiai bendradarbiaujant su Tarnyba ir valstybėmis narėmis ir surengus tinkamas viešas konsultacijas, kuriais papildomas šis reglamentas parengiant bendrąjį pranešimo apie riziką planą su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusiais klausimais, atsižvelgiant į 8a ir 8b straipsniuose nustatytus atitinkamus tikslus ir bendruosius principus.
2.  Bendruoju pranešimo apie riziką planu skatinama integruota pranešimo apie riziką sistema, kurios turėtų nuosekliai ir sistemingai laikytis ir rizikos vertintojai, ir rizikos valdytojai tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu. Jame:
2.  Bendruoju pranešimo apie riziką planu skatinama integruota pranešimo apie riziką sistema, kurios turėtų nuosekliai ir sistemingai laikytis ir rizikos vertintojai, ir rizikos valdytojai tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu. Jame:
a)  nustatomi pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti vertinant reikiamų pranešimo apie riziką veiksmų tipą ir lygį;
a)  nustatomi pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti vertinant reikiamų pranešimo apie riziką veiksmų tipą ir lygį;
b)  numatomos tinkamos pagrindinės priemonės ir kanalai, kuriuos reikia naudoti pranešimo apie riziką tikslais, atsižvelgiant į atitinkamų tikslinių adresatų grupių poreikius, ir
b)  numatomos tinkamos pagrindinės priemonės ir kanalai, kuriuos reikia naudoti pranešimo apie riziką tikslais, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti subalansuotą visų suinteresuotų subjektų dalyvavimą, įskaitant maisto grandinės ekonominės veiklos vykdytojus, vartotojų ir kitas pilietinės visuomenės organizacijas;
c)  sukuriami tinkami mechanizmai siekiant užtikrinti nuoseklesnį rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų požiūrį į pranešimą apie riziką ir atvirą visų suinteresuotųjų subjektų dialogą.
c)  sukuriami tinkami mechanizmai siekiant užtikrinti nuoseklesnį rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų požiūrį į pranešimą apie riziką, įskaitant sistemingą mokslinio vertinimo arba priimtino rizikos lygio suvokimo skirtumų pripažinimą ir paaiškinimą;
ca)  nustatomos 55a straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos pateikimo visuomenei praktinės priemonės ir tvarkaraštis.
3.  Komisija patvirtina bendrąjį pranešimo apie riziką planą per [dvejus metus nuo šio reglamento taikymo dienos] ir atnaujina jį atsižvelgdama į techninę ir mokslo pažangą ir sukauptą patirtį.
3.  Komisija patvirtina bendrąjį pranešimo apie riziką planą per [dvejus metus nuo šio reglamento taikymo dienos] ir atnaujina jį atsižvelgdama į techninę ir mokslo pažangą ir sukauptą patirtį.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8 d straipsnis (naujas)
8d straipsnis
Pranešimo apie riziką skaidrumas
1.  Komisija, Tarnyba ir valstybės narės veiklą, susijusią su pranešimu apie riziką pagal maistui skirtus teisės aktus, vykdo labai skaidriai.
2.  Komisija gali pateikti atitinkamas gaires.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
9 straipsnis
1a)  9 straipsnis pakeičiamas taip:
9 straipsnis
9 straipsnis
Visuomenės konsultavimas
Visuomenės konsultavimas
Rengiant, vertinant arba iš naujo nagrinėjant maisto produktus reglamentuojančius įstatymus, išskyrus tuos atvejus, kai minėtas darbas yra labai skubus, visuomenė yra atvirai ir skaidriai konsultuojama tiesiogiai arba per atstovaujančias organizacijas.
Rizikos analizės metu, taip pat rengiant, vertinant arba iš naujo nagrinėjant maistui skirtus teisės aktus, išskyrus tuos atvejus, kai minėtas darbas yra labai skubus, visuomenė yra atvirai ir skaidriai konsultuojama tiesiogiai arba per atstovaujančias organizacijas.“;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
10 straipsnis
1b)  10 straipsnis pakeičiamas taip:
10 straipsnis
10 straipsnis
Visuomenės informavimas
Visuomenės informavimas
Nepažeidžiant Bendrijos ir nacionalinės teisės aktų taikytinų nuostatų dėl galimybės naudotis dokumentais, tuomet, kai yra rimtų priežasčių įtarti, kad maistas arba pašarai gali kelti pavojų žmonių ar gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant į rizikos pagrįstumą bei dydį, valstybinės valdžios institucijos imasi atitinkamų priemonių informuodamos plačiąją visuomenę apie sveikatos rizikos pobūdį ir nurodo visus maisto produktus ar pašarus arba maisto ar pašarų rūšį, jų keliamą pavojų ir priemones, kurių imamasi arba ketinama imtis norint šią riziką sustabdyti, sumažinti arba jos išvengti.
1.   Nepažeidžiant Bendrijos ir nacionalinės teisės aktų taikytinų nuostatų dėl galimybės naudotis dokumentais, tuomet, kai yra rimtų priežasčių įtarti, kad maistas arba pašarai gali kelti pavojų žmonių ar gyvūnų sveikatai, valstybinės valdžios institucijos imasi atitinkamų priemonių ir laiku informuoja plačiąją visuomenę apie sveikatos rizikos pobūdį ir nurodo visus atitinkamus produktus, jų keliamą pavojų ir priemones, kurių imamasi arba ketinama imtis norint šią riziką sustabdyti, sumažinti arba jos išvengti. Ši dalis taip pat taikoma tuo atveju, kai įtariami pažeidimai dėl galimų tyčinių galiojančių Sąjungos teisės aktų pažeidimų, įvykdytų taikant nesąžiningą arba apgaulingą praktiką.
2.  Siekdama užtikrinti vienodą 1 dalies įgyvendinimą, Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl jo taikymo tvarkos ne vėliau kaip ... [ 12 mėnesių po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].“
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
22 straipsnio 7 dalis
1c)  22 straipsnio 7 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
Ji glaudžiai bendradarbiauja su panašias užduotis atliekančiomis valstybių narių kompetentingomis institucijomis.
Ji bendradarbiauja su kitomis Europos Sąjungos vertinimo agentūromis.“.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 d punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
23 straipsnio 1 dalies b punktas
1d)  23 straipsnio pirmos pastraipos b punktas pakeičiamas taip:
b)  tobulinti ir derinti vienodas rizikos įvertinimo metodologijas, taikomas jos veiklos srityse;
„b) taikant kompleksinį požiūrį skatinti ir koordinuoti vienodų rizikos vertinimo metodų rengimą jos kompetencijai priklausančiose srityse, pirmiausia atsižvelgiant į galimą mišrų cheminių medžiagų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai;“;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
25 straipsnio 1a dalis
1a.  Be 1 dalyje išvardytų narių ir pakaitinių narių, Valdančiosios tarybos sudėtyje yra:
1a.  Be 1 dalyje išvardytų narių ir pakaitinių narių, Valdančiosios tarybos sudėtyje yra:
a)  du nariai ir pakaitiniai nariai, kuriuos paskiria Komisija ir kurie atstovauja Komisijai ir turi teisę balsuoti;
a)  du nariai ir pakaitiniai nariai, kuriuos paskiria Komisija ir kurie atstovauja Komisijai ir turi teisę balsuoti;
b)  vienas Europos Parlamento paskirtas narys, turintis teisę balsuoti;
b)  du Europos Parlamento paskirti atstovai, turintys teisę balsuoti;
c)  keturi teisę balsuoti turintys nariai, atstovaujantys pilietinei visuomenei ir maisto grandinės interesams: vienas iš vartotojų organizacijų, vienas iš nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų, vienas iš ūkininkų organizacijų ir vienas iš pramonės organizacijų. Tuos narius paskiria Taryba pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir remdamasi Komisijos parengtu sąrašu, kuriame yra daugiau pavardžių nei vietų, kurias reikia užpildyti. Komisijos sudarytas sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui kartu su atitinkamais kvalifikaciniais dokumentais. Kuo skubiau ir ne ilgiau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo, Europos Parlamentas savo nuomonę gali pateikti svarstyti Tarybai, ir tada ši paskiria tuos narius.
c)  šeši teisę balsuoti turintys nariai, atstovaujantys pilietinei visuomenei ir maisto grandinės interesams: vienas iš vartotojų organizacijų, vienas iš nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų, vienas iš nevyriausybinių visuomenės sveikatos organizacijų, vienas iš ūkininkų organizacijų, vienas iš žemės ūkio chemijos organizacijos ir vienas iš maisto pramonės organizacijų. Tuos narius paskiria Taryba pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir remdamasi Komisijos parengtu sąrašu, kuriame yra daugiau pavardžių nei vietų, kurias reikia užpildyti. Komisijos sudarytas sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui kartu su atitinkamais kvalifikaciniais dokumentais. Kuo skubiau ir ne ilgiau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo, Europos Parlamentas savo nuomonę gali pateikti svarstyti Tarybai, ir tada ši paskiria tuos narius.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
25 straipsnio 2 dalis
2.  Narių ir pakaitinių narių kadencija trunka ketverius metus. Tačiau 1a dalies a ir b punktuose išvardytų narių kadencijos trukmė neribota. 1a dalies c punkte išvardytų narių kadencija gali būti pratęsiama tik vieną kartą.
2.  1a dalies b punkte nurodytų narių kadencija trunka ne ilgiau kaip dvejus su puse metų. 1a dalies a ir c punktuose nurodytų narių kadencija trunka penkerius metus. 1a dalies c punkte nurodytų narių kadencija gali būti pratęsiama tik vieną kartą.
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
-a)   28 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:
„4. Mokslinės grupės susideda iš nepriklausomų mokslininkų, kurie aktyviai vykdo mokslinius tyrimus ir skelbia savo mokslinių tyrimų išvadas recenzuojamuose mokslo žurnaluose.“;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a ir b papunkčiai
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5–5g dalys
5.  Mokslinėms grupėms nepriklausančius Mokslo komiteto narius ir papildomus 5b dalyje išvardytus narius penkerių metų kadencijai, kuri vėliau gali būti pratęsta, vykdomojo direktoriaus siūlymu skiria Valdančioji taryba po to, kai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pagrindiniuose moksliniuose leidiniuose ir Tarnybos interneto svetainėje paskelbiamas kvietimas dalyvauti konkurse.“,
5.  Mokslinėms grupėms nepriklausančius Mokslo komiteto narius ir mokslinių grupių narius penkerių metų kadencijai, kuri vėliau gali būti pratęsta, skiria Valdančioji taryba, laikydamasi šios procedūros:
5a.  Mokslinių grupių narius penkerių metų kadencija, kuri vėliau gali būti pratęsta, skiria Valdančioji taryba tokia tvarka:
a)  pasitaręs su Valdančiąja taryba vykdomasis direktorius siunčia valstybėms narėms prašyti kiekvienai mokslinei grupei suteikti tam tikrus daugelio mokslo sričių specialistus ir nurodo, kiek ekspertų turėtų pasiūlyti valstybės narės. Vykdantysis direktorius praneša valstybėms narėms apie Tarnybos nepriklausomumo politiką ir mokslinių grupių nariams taikytinas įgyvendinimo taisykles. Kad galėtų pasiūlyti ekspertus, valstybės narės paskelbia kvietimą dalyvauti konkurse. Vykdomasis direktorius praneša Valdančiajai tarybai apie valstybėms narėms išsiųstus prašymus;
a)  pasitaręs su Valdančiąja taryba vykdomasis direktorius Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pagrindiniuose moksliniuose leidiniuose ir Tarnybos interneto svetainėje paskelbia kvietimą pareikšti susidomėjimą ir informuoja valstybes nares. Kvietime nurodoma, kokios keletą mokslo sričių apimančios kompetencijos turi turėti kiekvienos mokslinės grupės ekspertai ir kiek tokių ekspertų reikia.
b)  valstybės narės pasiūlo ekspertus siekdamos kartu pasiekti vykdomojo direktoriaus nustatytą skaičių. Kiekviena valstybė narė pasiūlo bent 12 mokslo sričių specialistų. Valstybės narės gali siūlyti kitų valstybių narių piliečių kandidatūras;
b)  valstybės narės užtikrina, kad kvietimas pareikšti susidomėjimą būtų plačiai paskleistas visoje mokslo bendruomenėje. Jos taip pat gali pasiūlyti ekspertų kandidatūras nurodytose mokslo srityse, jei tos kandidatūros siūlomos remiantis šalyje paskelbtu kvietimu pareikšti susidomėjimą;
c)  remdamasis valstybių narių kandidatūrų pasiūlymais vykdomasis direktorius parengia kiekvienos mokslinės grupės ekspertų sąrašą, kuriame turi būti daugiau asmenų nei numatoma paskirti ekspertų. Vykdomasis direktorius gali nesudaryti tokio sąrašo, jeigu gali įrodyti, kad dėl pasiūlytų kandidatūrų jis, atsižvelgdamas į šios dalies d punkte išdėstytus atrankos kriterijus, negali sudaryti didesnio sąrašo. Vykdomasis direktorius pateikia sąrašą Valdančiajai tarybai, kad ši paskirtų ekspertus;
c)  remdamasis gautomis paraiškomis bei kandidatūrų pasiūlymais ir laikydamasis Tarnybos nepriklausomumo politikos ir mokslinių grupių nariams taikomų įgyvendinimo taisyklių, vykdomasis direktorius kiekvienai mokslinei grupei parengia ekspertų sąrašą, kuris yra didesnis už narių, kurie turės būti paskirti, skaičių. Vykdomasis direktorius gali nesudaryti tokio sąrašo, jeigu gali pagrįsti, kad gavęs paraiškas ir kandidatūras jis, atsižvelgdamas į šios dalies d punkte išdėstytus atrankos kriterijus, negali sudaryti didesnio sąrašo. Vykdomasis direktorius pateikia sąrašą Valdančiajai tarybai, kad ši paskirtų ekspertus;
d)  valstybės narės siūlo narių kandidatūras, vykdomasis direktorius vykdo atranką ir Valdančioji taryba juos paskiria remdamiesi šiais kriterijais:
d)  valstybės narės siūlo narių kandidatūras, vykdomasis direktorius vykdo atranką ir Valdančioji taryba juos paskiria remdamiesi šiais kriterijais:
i)  aukšto lygio mokslinė kompetencija;
i)  aukšto lygio mokslinė kompetencija;
ii)  nepriklausomumas ir interesų konflikto nebuvimas pagal 37 straipsnio 2 dalį ir Tarnybos nepriklausomumo politiką ir įgyvendinimo taisykles dėl mokslinių grupių narių nepriklausomumo;
ii)  nepriklausomumas ir interesų konflikto nebuvimas pagal 37 straipsnio 2 dalį ir Tarnybos nepriklausomumo politiką ir įgyvendinimo taisykles dėl mokslinių grupių narių nepriklausomumo;
iii)  konkrečios daugelio sričių kompetencijos poreikių tenkinimas grupėje, į kurią jie bus paskirti, ir jos kalbų režimas;
iii)  konkrečios daugelio sričių kompetencijos poreikių tenkinimas grupėje, į kurią jie bus paskirti, ir jos kalbų režimas;
e)  Valdančioji taryba užtikrina, kad galutinai paskiriant ekspertus būtų užtikrinama kuo platesnė geografinė aprėptis.
e)  Valdančioji taryba užtikrina, kad galutinai paskiriant ekspertus būtų užtikrinama kuo platesnė geografinė aprėptis.
5b.  Tarnybai nustačius, kad grupėje arba keliose grupėse trūksta tam tikros srities kompetencijos, vykdomasis direktorius pasiūlo, kad Valdančioji taryba paskirtų į grupę (-es) papildomus narius 5 dalyje išdėstyta tvarka.
5a.  Tarnybai nustačius, kad grupėje arba keliose grupėse trūksta tam tikros srities kompetencijos, vykdomasis direktorius pasiūlo, kad Valdančioji taryba paskirtų į grupę (-es) papildomus narius 5 dalyje išdėstyta tvarka.
5c.  Remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu Valdančioji taryba priima išsamias taisykles dėl šio straipsnio 5a ir 5b dalyse įtvirtintų procedūrų organizavimo ir laiko.
5b.  Remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu Valdančioji taryba priima išsamias taisykles dėl šio straipsnio 5 ir 5a dalyse įtvirtintų procedūrų organizavimo ir laiko.
5d.  Valstybės narės įgyvendina priemones, kuriomis užtikrinama, kad mokslinių grupių nariai būtų nepriklausomi ir kad jiems nekiltų interesų konfliktų, kaip numatyta 37 straipsnio 2 dalyje ir Tarnybos vidaus priemonėse. Valstybės narės užtikrina, kad mokslinių grupių nariai turėtų galimybę skirti reikiamą laiką ir dėti pastangas dalyvauti Tarnybos veikloje. Valstybės narės užtikrina, kad mokslinių grupių nariai negautų jokių nurodymų nacionaliniu lygmeniu ir kad jų nepriklausomas mokslinis dalyvavimas rizikos vertinimo sistemoje Sąjungos lygmeniu būtų laikomas prioritetine užduotimi siekiant užtikrinti maisto grandinės saugą.
5c.  Mokslinių grupių nariai veikia nepriklausomai ir nepatenka į interesų konfliktus, kaip numatyta 37 straipsnio 2 dalyje ir Tarnybos vidaus priemonėse. Jie turi turėti galimybę skirti reikiamą laiką ir dėti pastangas dalyvauti Tarnybos veikloje, negauna jokių nurodymų nacionaliniu lygmeniu, o jų nepriklausomas mokslinis dalyvavimas rizikos vertinimo sistemoje Sąjungos lygmeniu laikomas prioritetine užduotimi siekiant užtikrinti maisto grandinės saugą.
5e.  Valstybės narės užtikrina, kad viešosios įstaigos, kuriose tie mokslo sričių specialistai dirba, ir viešosios įstaigos, atsakingos už mokslo įstaigų, kuriose tie ekspertai dirba, prioritetų nustatymą, įgyvendintų 5d dalyje numatytas priemones.
5d.  Atitinkamais atvejais valstybės narės užtikrina, kad viešosios įstaigos, kuriose tie mokslo sričių specialistai dirba, ir viešosios įstaigos, atsakingos už mokslo įstaigų, kuriose tie ekspertai dirba, prioritetų nustatymą, įgyvendintų priemones, kurios būtinos siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 5c dalyje numatytų sąlygų.
5f.  Tarnyba remia grupių veiklą organizuodama jų darbą, visų pirma, parengiamąjį darbą, kurį turi atlikti Tarnybos darbuotojai arba 36 straipsnyje nurodytos paskirtosios nacionalinės mokslo organizacijos, be kita ko, sudarydama galimybę rengti mokslines nuomones, kurios būtų peržiūrimos grupėse prieš jas patvirtinant.
5e.  Tarnyba remia grupių veiklą organizuodama jų darbą, visų pirma, parengiamąjį darbą, kurį turi atlikti Tarnybos darbuotojai arba 36 straipsnyje nurodytos paskirtosios nacionalinės mokslo organizacijos, be kita ko, sudarydama galimybę rengti mokslines nuomones, kurios būtų peržiūrimos grupėse prieš jas patvirtinant.
5g.  Kiekvienoje grupėje yra ne daugiau kaip 21 narys.
5f.  Kiekvienoje grupėje yra ne daugiau kaip 21 narys.
5fa.  Tarnyba grupių nariams pasiūlo išsamų mokymą apie rizikos vertinimo procesą.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 9 dalies b punktas
kiekvienos mokslinės grupės narių skaičiumi neviršijant 5g dalyje nustatyto didžiausio skaičiaus.
b)  kiekvienos mokslinės grupės narių skaičiumi neviršijant 5f dalyje nustatyto didžiausio skaičiaus;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 9 dalies g a punktas (naujas)
ca)  28 straipsnio 9 dalis papildoma šiuo punktu:
„ga) pareiškėjų galimybe ne vėliau kaip per šešis mėnesius, jei kitaip nėra susitarta su Tarnyba, ir prieš paskelbiant Tarnybos nuomonės projektą, spręsti svarbius susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su naujais duomenimis.“
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
29 straipsnio 6 dalis
3a)  29 straipsnio 6 dalis papildoma šiuo paskutiniu sakiniu:
„Jose neleidžiama a priori pašalinti tam tikrų mokslinių įrodymų, ypač kai jie buvo paskelbti po tarpusavio peržiūros proceso.“;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32a straipsnis
Potencialaus prašymo suteikti leidimą pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo prašymu Tarnybos darbuotojai teikia patarimus dėl atitinkamų nuostatų ir privalomo prašymo suteikti leidimą turinio. Tarnybos darbuotojų patarimai teikiami nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių atliekamo prašymų suteikti leidimą vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio.
Tarnyba paskelbia rekomendacijas, įskaitant klausimų ir atsakymų sąrašą, kuriose išsamiai aptaria administracinius ir mokslinius prašymo suteikti leidimą reikalavimus. Potencialaus prašymo suteikti leidimą pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo prašymu Tarnyba taip pat pasiūlo konsultacinius pokalbius, per kuriuos paaiškina, kokie privalomi duomenys turi būti pateikti ir kaip atliekami įvairūs bandymai ir tyrimai, kuriais siekiama įrodyti planuojamo produkto kokybę, saugą ir veiksmingumą. Tarnybos darbuotojų patarimai teikiami nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių atliekamo prašymų suteikti leidimą vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio. Patarimus teikiantys Tarnybos darbuotojai nedalyvauja jokiame parengiamajame moksliniame darbe, kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su prašymu, dėl kurio teikiami patarimai.
Per [36 mėnesius nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo] Komisija įvertina, kaip šis straipsnis paveikė Tarnybos veikimą. Ji visų pirma atsižvelgia į tai, kiek atsirado papildomo darbo krūvio ir kiek reikėjo skirti darbuotojų, ir ar dėl to kaip nors buvo pakeistas Tarnybos išteklių paskirstymas siaurinant veiklą viešojo intereso labui.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 1 dalis
1.  Įsteigiamas Sąjungos registras, į kurį įrašomi verslo veiklos vykdytojų užsakyti tyrimai siekiant gauti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus. Verslo veiklos vykdytojai nedelsdami praneša Tarnybai apie bet kokio tyrimo, užsakomo siekiant pagrįsti būsimą prašymą suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, dalyką. Registrą tvarko Tarnyba.
1.  Įsteigiamas Sąjungos registras, į kurį įrašomi verslo veiklos vykdytojų, siekiančių gauti arba atnaujinti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, užsakyti tyrimai. Verslo veiklos vykdytojai nedelsdami praneša Tarnybai apie bet kokio tyrimo, užsakomo Sąjungos arba ne Sąjungos siekiant pagrįsti būsimą prašymą suteikti arba atnaujinti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, dalyką. Registrą tvarko Tarnyba.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Vykdant užsakytus tyrimus atsižvelgiama į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/63/ES1a.
__________________
1a 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (OL L 276, 2010 10 20, p. 33).
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 2 dalis
2.  1 dalyje nustatyta prievolė pranešti taip pat taikoma tyrimus atliekančioms Sąjungos laboratorijoms.
2.  1 dalyje nustatyta prievolė pranešti taip pat taikoma bet kokiai tyrimus atliekančiai institucijai, įskaitant laboratorijas, institutus arba universitetus.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Duomenys, gauti atliekant bandymą, kuris yra užsakytas, bet neužregistruotas, nenaudojami atliekant rizikos vertinimą.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Dalykas nėra patvirtinamas tol, kol nėra pateikti visų užregistruotų tyrimų duomenys.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Kai Tarnyba prašo iš prašymo pateikėjo papildomų duomenų ir juos gauna, šie duomenys pažymimi kaip papildomi duomenys ir įtraukiami į Sąjungos registrą bei viešai paskelbiami.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Komisija pagal 57a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl sankcijų už pareigos pranešti nevykdymą nustatymo.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 4 b dalis (nauja)
4b.  Šis straipsnis netaikomas iki ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo datos] užsakytiems tyrimams.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32c straipsnio 1 dalis
1.  Jeigu Sąjungos maistui skirtuose teisės aktuose numatyta, kad leidimo galiojimą galima pratęsti, potencialus prašymo pratęsti leidimo galiojimą pateikėjas praneša Tarnybai apie tyrimus, kuriuos ketina atlikti tuo tikslu. Gavusi tokį pranešimą Tarnyba surengia konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene dėl numatytų tyrimų siekiant pratęsti leidimo galiojimą ir atsižvelgdama į gautas pastabas teikia rekomendacijas dėl numatomo pateikti prašymo pratęsti leidimo galiojimą turinio. Tarnybos patarimai teikiami nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių atliekamo prašymų pratęsti leidimo galiojimą vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio.
1.  Jeigu Sąjungos maistui skirtuose teisės aktuose numatyta, kad leidimo galiojimą galima pratęsti, potencialus prašymo pratęsti leidimo galiojimą pateikėjas praneša Tarnybai apie tyrimus, kuriuos ketina atlikti tuo tikslu. Gavusi tokį pranešimą Tarnyba surengia konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene dėl numatytų tyrimų siekiant pratęsti leidimo galiojimą ir atsižvelgdama į gautas pastabas, susijusias su numatomo atnaujinimo rizika, teikia rekomendacijas dėl numatomo pateikti prašymo pratęsti leidimo galiojimą turinio. Tarnybos patarimai teikiami nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių atliekamo prašymų pratęsti leidimo galiojimą vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32c straipsnio 2 dalis
2.  Tarnyba konsultuojasi su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene dėl tyrimų, kuriais grindžiami prašymai suteikti leidimą, po to, kai Tarnyba juos paskelbia viešai pagal 38 ir 39–39f straipsnius, siekdama nustatyti, ar dėl prašymo suteikti leidimą dalyko yra kokių nors kitų svarbių mokslinių duomenų arba tyrimų. Ši nuostata netaikoma, kai vykstant rizikos vertinimo procesui pareiškėjai teikia kokią nors papildomą informaciją.
2.  Per du mėnesius Tarnyba pasikonsultuoja su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene dėl tyrimų, kuriais grindžiami prašymai suteikti leidimą, po to, kai Tarnyba juos paskelbia viešai pagal 38 ir 39–39f straipsnius, siekdama nustatyti, ar dėl prašymo suteikti leidimą dalyko yra kokių nors kitų svarbių mokslinių duomenų arba tyrimų, kurie remiasi nepriklausoma recenzuota literatūra ir kurie buvo atlikti pagal tarptautines gaires ir gerą laboratorinę praktiką, ir tai nedaro poveikio Tarnybos įsipareigojimams pagal 33 straipsnį. Ši nuostata netaikoma, kai vykstant rizikos vertinimo procesui pareiškėjai teikia kokią nors papildomą informaciją.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32d straipsnis
Komisijos ekspertai taiko kontrolės priemones, įskaitant auditą, siekdami įsitikinti, kad bandymų įranga atitinka taikytinus bandymų ir tyrimų, kurie yra pateikiami Tarnybai kartu su prašymu suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, atlikimo standartus. Tokios kontrolės priemonės taikomos bendradarbiaujant su valstybių narių kompetentingomis institucijomis.
Komisijos Sveikatos ir maisto audito ir analizės direktorato ekspertai taiko kontrolės priemones, įskaitant auditą, siekdami įsitikinti, kad bandymų įranga Sąjungoje ir trečiosiose valstybėse atitinka taikytinus bandymų ir tyrimų, kurie yra pateikiami Tarnybai kartu su prašymu suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, atlikimo standartus. Tokios kontrolės priemonės taikomos bendradarbiaujant su valstybių narių arba atitinkamų trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32e straipsnis
Nepažeisdama pareiškėjų prievolės pagal maistui skirtus teisės aktus įrodyti tvirtinti pateikimo produkto saugą, išimtinėmis aplinkybėmis Komisija gali prašyti Tarnybos užsakyti mokslinius tyrimus siekiant patvirtinti rizikos vertinimo procese naudojamus įrodymus. Užsakytų tyrimų taikymo sritis gali būti didesnė nei įrodymų, kuriuos reikia patvirtinti.
Nepažeisdama pareiškėjų prievolės pagal maistui skirtus teisės aktus įrodyti tvirtinti pateikimo produkto saugą, jei mokslinės išvados skiriasi, Komisija gali prašyti Tarnybos užsakyti mokslinius tyrimus siekiant patvirtinti rizikos vertinimo procese naudojamus įrodymus. Užsakytų tyrimų taikymo sritis gali būti didesnė nei įrodymų, kuriuos reikia patvirtinti vykdant rizikos vertinimo procesą. Patvirtinamieji tyrimai finansuojami naudojant pareiškėjų įmokas į bendrą fondą. Komisija priima deleguotąjį aktą pagal 57a straipsnį, kad nustatytų to fondo veikimo sąlygas.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32e straipsnio 1 a dalis (nauja)
Vykdant užsakytus tyrimus atsižvelgiama į Direktyvą 2010/63/ES.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
33 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
4a)  33 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:
„da) kombinatorinis ir kaupiamasis poveikis.“;
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Tarnyba vykdo savo veiklą labai skaidriai. Ji nedelsdama viešai skelbia šiuos dalykus:
1.  Tarnyba vykdo savo veiklą labai skaidriai, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 ir nepažeisdama Reglamento (EB) Nr. 1049/2001. Ji nedelsdama viešai skelbia šiuos dalykus:
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
38 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  Mokslo komiteto ir mokslinių grupių bei jų darbo grupių darbotvarkes ir protokolus;
a)  Valdančiosios tarybos, Patariamojo komiteto, Mokslo komiteto ir mokslinių grupių bei jų darbo grupių darbotvarkes, dalyvių sąrašus ir protokolus;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
38 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  mokslinius duomenis, tyrimus ir kitą prašymų suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus patvirtinamąją informaciją, įskaitant papildomą pareiškėjų pateiktą informaciją, taip pat kitus mokslinius duomenis ir informaciją, kuriais grindžiami Europos Parlamento, Komisijos ir valstybių narių prašymai paskelbti mokslinio darbo rezultatus, įskaitant mokslinę nuomonę, atsižvelgiant į konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugą pagal 39–39f straipsnius;
c)  mokslinius duomenis, tyrimus ir kitą prašymų suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus patvirtinamąją informaciją, įskaitant papildomą pareiškėjų pateiktą informaciją, taip pat kitus mokslinius duomenis ir informaciją, kuriais grindžiami Europos Parlamento, Komisijos ir valstybių narių prašymai paskelbti mokslinio darbo rezultatus, įskaitant mokslinę nuomonę, atsižvelgiant į viršesnį viešąjį interesą atskleisti informaciją ir konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugą pagal 39–39f straipsnius;
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
38 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  informaciją, kurią grindžiami mokslinio darbo rezultatai, įskaitant mokslines nuomones, atsižvelgiant į konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugą pagal 39–39f straipsnius;
d)  informaciją, kurią grindžiami mokslinio darbo rezultatai, įskaitant mokslines nuomones, atsižvelgiant į viršesnį viešąjį interesą atskleisti informaciją ir konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugą pagal 39–39f straipsnius;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
38 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)
ha)  informacija apie pareiškėjo pavadinimą ir paraiškos pavadinimą;
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
38 straipsnio 1 dalies i punktas
i)  rekomendacijas, kurias Tarnyba pateikė potencialiems pareiškėjams etape prieš prašymo pateikimą, kaip numatyta 32a ir 32c straipsniuose.
i)  bendruosius patarimus, kuriuos Tarnyba teikia potencialiems pareiškėjams etape prieš prašymo pateikimą, kaip numatyta 32a ir 32c straipsniuose.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
38 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Pirmoje pastraipoje išvardyta informacija skelbiama specialiame Tarnybos interneto svetainės skirsnyje. Tas skirsnis yra lengvai prieinamas visuomenei. Tam tikrą informaciją galima atsisiųsti, atsispausdinti ir atlikti jos paiešką elektroniniu formatu.
Pirmoje pastraipoje išvardyta informacija skelbiama specialiame Tarnybos interneto svetainės skirsnyje. Tas skirsnis yra lengvai prieinamas visuomenei, tačiau elektroniniu būdu aiškiai užfiksuojami prieigą prie skirsnio gavusių asmenų įsipareigojimai ir taikomos veiksmingos, proporcingos ir nuo naudojimo komerciniais tikslais atgrasančios priemonės. Tam tikrą informaciją galima atsisiųsti, atsispausdinti su vandenženkliais dėl atsekamumo ir atlikti jos paiešką elektroniniu, kompiuterio skaitomu formatu. Tos priemonės orientuotos į komercinį dokumentų naudojimą ir jų pateikimą. Tokios priemonės sukuriamos taip, kad užtikrintų veiksmingą pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos apsaugą nuo panaudojimo komerciniais tikslais Sąjungoje ir trečiosiose šalyse.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
38 straipsnio 1a dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
1a.  1 dalies c punkte nurodyta informacija atskleidžiama visuomenei nepažeidžiant:
1a.  1 dalies c, d ir i punktuose nurodyta informacija atskleidžiama visuomenei nepažeidžiant:
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
38 straipsnio 1a dalies 1 pastraipos a punktas
a)  jokių intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su dokumentais arba jų turiniu ir
Išbraukta.
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
38 straipsnio 1a dalies 2 pastraipa
1 dalies c punkte nurodytos informacijos atskleidimas visuomenei nelaikomas aiškiu arba numanomu leidimu arba licencija atitinkamus duomenis ir informaciją ir jų turinį naudoti, dauginti arba kitaip naudoti; Europos Sąjunga neatsako už tai, kaip juos naudoja trečiosios šalys.
1 dalies c punkte nurodytos informacijos atskleidimas visuomenei nelaikomas aiškiu arba numanomu leidimu arba licencija atitinkamus duomenis ir informaciją ir jų turinį naudoti, dauginti arba kitaip naudoti komerciniais tikslais. Siekiant išvengti abejonių, paskelbta informacija gali būti naudojama tik viešai ir mokslinei rezultatų patikrai, be kita ko, siekiant geriau suprasti galimą neigiamą poveikį sveikatai ir aplinkai, ir Sąjunga neatsako už tai, kaip juos naudoja trečiosios šalys.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
38 straipsnio 3 a dalis (nauja)
ca)   įterpiama ši dalis:
„3a. Šis straipsnis nedaro poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB ir reglamentų (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006 taikymui.“
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39 straipsnio 1 dalis
1.  Nukrypdama nuo 38 straipsnio Tarnyba neskelbia informacijos, kurią prašoma laikyti konfidencialia, šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
1.  Nukrypdama nuo 38 straipsnio ir nederant poveikio Reglamentui (EB) Nr. 1049/2001, Direktyvai 2003/4/EB ir bendrajam principui, kad visuomenės sveikatos interesams teiktina pirmenybė prieš privačius interesus, Tarnyba neskelbia informacijos, kurią prašoma ir leidžiama laikyti konfidencialia laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39 straipsnio 2 dalies 1 punktas
1)  metodas ir kitos su tuo metodu susijusios techninės ir pramoninės specifikacijos, naudojamos gaminant produktą, kuris yra prašymo atskleisti mokslinio darbo rezultatus, įskaitant mokslinę nuomonę, dalykas;
1)  metodas ir kitos su tuo metodu susijusios techninės ir pramoninės specifikacijos, naudojamos gaminant produktą, kuris yra prašymo atskleisti mokslinio darbo rezultatus, įskaitant mokslinę nuomonę, dalykas, išskyrus atvejus, kai tai yra svarbu siekiant suvokti galimą poveikį sveikatai ir aplinkai, jei pareiškėjas, pateikdamas patikrinamą pagrindimą, įrodo, kad, taikant tokį metodą, į aplinką nebus išmetami teršalai ir nebus daromas žalingas poveikis sveikatai ir aplinkai;
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39 straipsnio 2 dalies 3 punktas
3)  komercinė informacija, atskleidžianti pareiškėjo šaltinius, rinkos dalis arba verslo strategiją ir
3)  komercinė informacija, atskleidžianti pareiškėjo šaltinius, novatoriškas produkto ir (arba) medžiagos idėjas, rinkos dalis arba verslo strategiją;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39 straipsnio 2 dalies 4 punktas
4)  produkto, kuris yra prašymo atskleisti mokslinio darbo rezultatus, įskaitant mokslinę nuomonę, dalykas, kiekybinė sudėtis.
4)  produkto, kuris yra prašymo atskleisti mokslinio darbo rezultatus, įskaitant mokslinę nuomonę, dalykas, kiekybinė sudėtis, išskyrus atvejus, kai tai yra svarbu siekiant suvokti galimą poveikį sveikatai ir aplinkai.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39 straipsnio 4 dalies a punktas
a)  kai būtina imtis skubių veiksmų siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, gyvūnų sveikatą arba aplinką, kaip antai ekstremaliosiose situacijose, Tarnyba gali atskleisti 2 ir 3 dalyse nurodytą informaciją ir
a)  kai būtina imtis skubių veiksmų siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, gyvūnų sveikatą arba aplinką, kaip antai ekstremaliosiose situacijose, Tarnyba gali atskleisti 2 ir 3 dalyse nurodytą informaciją arba
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39 straipsnio 4 dalies b punktas
b)  informacija, įtraukta į mokslinio darbo išvadas, įskaitant mokslines nuomones, kurią pateikia Tarnyba ir kuri yra susijusi su nuspėjamu poveikiu sveikatai.
b)  informacija, įtraukta į mokslinio darbo išvadas, įskaitant mokslines nuomones, kurią pateikia Tarnyba ir kuri yra susijusi su nuspėjamu poveikiu visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai ir aplinkai.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)
ba)  kai yra viršesnis viešasis interesas atskleisti informaciją.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39 straipsnio 4 dalies b b punktas (naujas)
bb)  informacija, kurios atskleidimą pateisina viršesnis viešasis interesas pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 13672006 6 straipsnį, visų pirma tais atvejais, kai informacija yra susijusi su teršalų išmetimu į aplinką.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Šis straipsnis nedaro poveikio Direktyvai 2003/4/EB ir reglamentams (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39a straipsnio 2 dalis
2.  Kai pareiškėjas pateikia prašymą laikyti informaciją konfidencialia, jis pateikia nekonfidencialų ir konfidencialų informacijos variantą standartiniais duomenų formatais, jei jie nustatyti, kaip numatyta 39f straipsnyje. Nekonfidencialiame informacijos variante nėra informacijos, kurią pareiškėjas laiko konfidencialia pagal 39 straipsnio 2 ir 3 dalis. Konfidencialiame informacijos variante pateikiama visa informacija, įskaitant informaciją, kurią pareiškėjas laiko konfidencialia. Informacija, kurią prašoma laikyti konfidencialia, konfidencialiame variante yra aiškiai pažymėta. Pareiškėjas aiškiai nurodo pagrindus, dėl kurių tam tikrą informaciją prašoma laikyti konfidencialia.
2.  Kai pareiškėjas pateikia prašymą laikyti informaciją konfidencialia, jis pateikia nekonfidencialų ir konfidencialų informacijos variantą standartiniais duomenų formatais, jei jie nustatyti, kaip numatyta 39f straipsnyje. Nekonfidencialiame informacijos variante juodomis juostomis visiškai užbraukiama informacija, kurią pareiškėjas prašo laikyti konfidencialia pagal 39 straipsnio 2 ir 3 dalis. Konfidencialiame informacijos variante pateikiama visa informacija, įskaitant informaciją, kuri, pareiškėjo manymu, yra konfidenciali. Informacija, kurią prašoma laikyti konfidencialia, konfidencialiame variante yra aiškiai pažymėta. Pareiškėjas aiškiai nurodo patikrinamus pagrindimus ir įrodymus, dėl kurių tam tikrą informaciją prašoma laikyti konfidencialia.
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39b straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
a)  nedelsdama paskelbia pareiškėjo pateiktą nekonfidencialų variantą;
a)  nedelsdama paskelbia pareiškėjo pateiktą nekonfidencialų paraiškos variantą, kai tik nusprendžiama, kad paraiška priimtina;
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39b straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas
c)  raštu praneša pareiškėjui apie savo ketinimą atskleisti informaciją ir pagrindimą prieš Tarnybai oficialiai priimant sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia. Jeigu pareiškėjas nesutinka su Tarnybos įvertinimu, jis gali pareikšti savo nuomonę arba atsiimti savo prašymą per dvi savaites nuo pranešimo apie Tarnybos poziciją datos;
c)  raštu praneša pareiškėjui apie savo ketinimą atskleisti informaciją ir pagrindimą prieš Tarnybai oficialiai priimant sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia. Jeigu pareiškėjas prieštarauja Tarnybos įvertinimui, jis gali 1) pareikšti savo nuomonę, 2) atsiimti savo prašymą arba 3) paprašyti, kad Tarnybos apeliacinė taryba jį peržiūrėtų per keturias savaites nuo pranešimo apie Tarnybos poziciją datos. Pareiškėjas Tarnybai gali įteikti rašytinį pranešimą, prašydamas, kad Tarnybos apeliacinė taryba iš naujo išnagrinėtų nuomonę. Tuo atveju pareiškėjas per 60 dienų nuo išvados gavimo siunčia Tarnybai išsamų savo prašymo pagrindimą. Gavusi prašymo pagrindimą Tarnybos apeliacinė taryba per 60 dienų pakartotinai išnagrinėja savo nuomonę.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39b straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas
d)  per dešimt savaičių po prašymo informaciją, susijusią su prašymais suteikti leidimą, laikyti konfidencialia gavimo ir nepagrįstai nedelsdama (papildomų duomenų ir informacijos atveju) priima pagrįstą sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia, atsižvelgdama į pareiškėjo pastabas, ir apie savo sprendimą praneša pareiškėjui ir Komisijai ir, jei tinkama, valstybėms narėms; ir
d)  per aštuonias savaites po prašymo informaciją, susijusią su prašymais suteikti leidimą, laikyti konfidencialia gavimo ir be nepagrįsto delsimo, jei reikia papildomų duomenų ir informacijos, priima pagrįstą sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia, atsižvelgdama į pareiškėjo pastabas, ir apie savo sprendimą praneša pareiškėjui ir Komisijai ir visais atvejais valstybėms narėms ir
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39b straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas
e)   pagrįstais atvejais paskelbia bet kokius papildomus duomenis ir informaciją, dėl kurių prašymas laikyti informaciją konfidencialia nebuvo patenkintas, ne anksčiau nei praėjus dviem savaitėms po pranešimo apie sprendimą pareiškėjui, kaip numatyta d punkte.
e)  paskelbia su paraiška susijusius nekonfidencialius duomenis ir informaciją tik priėmus galutinį sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia pagal šį straipsnį ir Tarnybai paskelbus savo mokslinės nuomonės projektą pagal 38 straipsnį. Jei pareiškėjas atsiima prašymą suteikti leidimą pagal 39 straipsnio c punktą dėl to, kad, jo manymu, Tarnyba planuoja paskelbti pernelyg išsamią informaciją, Tarnyba, Komisija ir valstybės narės neskelbia jokios informacijos apie prašymą suteikti leidimą.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39b straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Dėl Tarnybos sprendimų, priimtų pagal šį straipsnį, gali būti kreipiamasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą atitinkamai Sutarties 263 ir 278 straipsniuose nustatytomis sąlygomis.
Dėl Tarnybos sprendimų, priimtų pagal šį straipsnį, gali būti kreipiamasi į Tarnybos apeliacinę tarybą, kurią įsteigia Komisija priimdama deleguotuosius aktus. Šie deleguotieji aktai priimami pagal šio reglamento 57a straipsnį. Pagal šią dalį pateiktas skundas turi stabdomąjį poveikį. Pareiškėjas Tarnybai gali įteikti rašytinį pranešimą, prašydamas, kad Tarnybos apeliacinė taryba iš naujo išnagrinėtų nuomonę. Tokiu atveju pareiškėjas per 60 dienų nuo išvados gavimo siunčia Tarnybai išsamų savo prašymo pagrindimą. Gavusi prašymo pagrindimą Tarnybos apeliacinė taryba per 60 dienų pakartotinai išnagrinėja savo nuomonę. Jeigu Tarnybos apeliacinės tarybos priimtas sprendimas ginčijamas, byla gali būti iškelta Europos Sąjungos Teisingumo Teisme Sutarties 263 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39d straipsnio 2 dalis
2.  Komisija ir valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus jų gauta informacija, kurią prašoma laikyti konfidencialia, nebūtų skelbiama viešai, kol Tarnyba nepriims sprendimo dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia ir jis netaps galutinis. Komisija ir valstybės narės taip pat imasi reikiamų priemonių, kad informacija, kurią Tarnyba sutiko laikyti konfidencialia, nebūtų paskelbta.
2.  Komisija ir valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus jų gauta informacija, kurią prašoma laikyti konfidencialia, nebūtų skelbiama viešai, kol Tarnyba nepriims sprendimo dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia ir jis netaps galutinis, išskyrus atvejus, kai su informacija prašoma leisti susipažinti pagal Direktyvą 2003/4/EB arba nacionalinį įstatymą, kuriuo reglamentuojama galimybė susipažinti su dokumentais. Komisija ir valstybės narės taip pat imasi reikiamų priemonių, kad informacija, kurią Tarnyba sutiko laikyti konfidencialia, nebūtų paskelbta, išskyrus atvejus, kai su informacija prašoma leisti susipažinti pagal Direktyvą 2003/4/EB arba nacionalinės teisės aktus, kuriais reglamentuojama galimybė susipažinti su dokumentais.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39d straipsnio 3 dalis
3.  Jeigu vykstant leidimo suteikimo procedūrai pareiškėjas atsiima arba atsiėmė prašymą, Tarnyba, Komisija ir valstybės narės laiko komercinę ir pramoninę informaciją konfidencialia, kaip Tarnyba buvo nusprendusi pagal 39–39f straipsnius. Prašymas laikomas atsiimtu nuo to momento, kai pirminį prašymą gavusi kompetentinga institucija gauna raštišką prašymą. Jeigu prašymas atsiimamas, kol Tarnyba dar nepriėmė sprendimo dėl atitinkamo prašymo laikyti informaciją konfidencialia, Tarnyba, Komisija ir valstybės narės neskelbia informacijos, kurią prašoma laikyti konfidencialia.
3.  Jeigu vykstant leidimo suteikimo procedūrai pareiškėjas atsiima arba atsiėmė prašymą, Tarnyba, Komisija ir valstybės narės laiko komercinę ir pramoninę informaciją konfidencialia, kaip Tarnyba buvo nusprendusi pagal 39–39f straipsnius. Prašymas laikomas atsiimtu nuo to momento, kai pirminį prašymą gavusi kompetentinga institucija gauna raštišką prašymą. Tarnyba neskelbia jokios konfidencialios ar nekonfidencialios informacijos, jeigu pareiškėjas nusprendžia atsiimti savo paraišką.
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39e straipsnio 1 dalies c punktas
c)  visų Mokslo komiteto ir mokslinių grupių ir darbo grupių posėdžių dalyvių vardus ir pavardes.
c)  visų Mokslo komiteto ir mokslinių grupių, jų darbo grupių ir bet kurio kito ad hoc darbo grupės atitinkama tema posėdžių dalyvių ir stebėtojų vardus ir pavardes.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39f straipsnio 1 dalis
1.  38 straipsnio 1 dalies c punkto tikslais ir siekiant užtikrinti veiksmingą Tarnybai teikiamų prašymų paskelbti mokslinio darbo rezultatus tvarkymą patvirtinami standartiniai duomenų formatai ir programinės įrangos paketai, kad būtų galima teikti, ieškoti, kopijuoti ir spausdinti dokumentus kartu užtikrinant Sąjungos maistui skirtuose teisės aktuose nustatytų reglamentavimo reikalavimų laikymąsi. Tokių standartinių duomenų formatų ir programinės įrangos paketų projektai nėra grindžiami nuosavybiniais standartais ir, kiek įmanoma, užtikrinamas suderinamumas su šiuo metu taikomais duomenų pateikimo būdais.
1.  38 straipsnio 1 dalies c punkto tikslais ir siekiant užtikrinti veiksmingą Tarnybai teikiamų prašymų paskelbti mokslinio darbo rezultatus tvarkymą patvirtinami standartiniai duomenų formatai ir programinės įrangos paketai, kad būtų galima teikti, ieškoti, kopijuoti ir spausdinti dokumentus kartu užtikrinant Sąjungos maistui skirtuose teisės aktuose nustatytų reglamentavimo reikalavimų laikymąsi ir atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių galimybes. Tokių standartinių duomenų formatų ir programinės įrangos paketų projektai nėra grindžiami nuosavybiniais standartais ir, kiek įmanoma, užtikrinamas suderinamumas su šiuo metu taikomais duomenų pateikimo būdais.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39f straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Standartiniai duomenų formatai ir programinės įrangos paketai taikomi tik tiems duomenims, kurie buvo gauti priėmus įgyvendinimo aktus pagal 2 dalies b punktą.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39g straipsnio 1 dalis
Informacinės sistemos, kurias Tarnyba naudoja savo duomenims saugoti, įskaitant konfidencialius ir asmens duomenis, projektuojamos užtikrinant aukštą saugumo lygį, atitinkantį kylančią saugumo riziką, atsižvelgiant į šio reglamento 39–39f straipsnius. Prisijungti galima įdiegus sistemą, kurioje taikomas bent dviejų pakopų tapatumo nustatymas arba užtikrinamas lygiavertis saugumo lygis. Sistemoje užtikrinama, kad visus prisijungimo prie jos atvejus būtų galima patikrinti atliekant auditą.
Informacinės sistemos, kurias Tarnyba naudoja savo duomenims saugoti, įskaitant konfidencialius ir asmens duomenis, projektuojamos taip, kad būtų galima užtikrinti aukščiausius saugumo standartus, atitinkančius kylančią saugumo riziką, atsižvelgiant į šio reglamento 39–39f straipsnius. Prisijungti galima įdiegus sistemą, kurioje taikomas bent dviejų pakopų tapatumo nustatymas arba užtikrinamas lygiavertis saugumo lygis. Sistemoje užtikrinama, kad visus prisijungimo prie jos atvejus būtų galima patikrinti atliekant auditą.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
41 straipsnio 1 dalis
Kalbant apie informaciją apie aplinką, taip pat taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/200639 6 ir 7 straipsniai.
Tarnyba užtikrina, kad su jos turimais dokumentais būtų galima netrukdomai susipažinti. Kalbant apie informaciją apie aplinką, taip pat taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/200639. Šio reglamento 38–39d straipsniai taikomi nedarant poveikio reglamentų (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006 taikymui.
__________________
__________________
39 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).
39 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
51 straipsnio 1 a dalis (nauja)
9b)  51 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Komisija pagal 57a straipsnį priima deleguotąjį aktą, kad būtų sukurta suderinta Komisijos ir valstybių narių įspėjimo apie maisto produktus tinklų valdymo sistema.“
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
57a straipsnio 2 dalis
2.  8 straipsnio c punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo dienos].
2.  8 straipsnio c punkte, 32b straipsnio 4 punkte, 39b straipsnio 1 punkto 2 pastraipoje ir 51 straipsnio 1a punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkeriems metams nuo [šio reglamento įsigaliojimo dienos].
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
61 straipsnis
61 straipsnis
61 straipsnis
Nuostata dėl peržiūros
Nuostata dėl peržiūros
1.  Komisija užtikrina, kad šio reglamento taikymas būtų reguliariai peržiūrimas.
1.  Komisija užtikrina, kad šio reglamento taikymas būtų reguliariai peržiūrimas.
2.  Ne vėliau nei praėjus penkeriems metams po straipsnyje nurodytos datos [reglamento, kuriuo iš dalies pakeičiami bendrieji maistui skirti teisės aktai, įsigaliojimo datos] ir vėliau kas penkerius metus Komisija vertina Tarnybos veiklos rezultatus, susijusius su jos tikslais, įgaliojimais, užduotimis, procedūromis ir vieta, kaip numatyta Komisijos gairėse. Vertinamas galimas poreikis keisti Tarnybos įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinis poveikis.
2.  Ne vėliau nei praėjus penkeriems metams po straipsnyje nurodytos datos [reglamento, kuriuo iš dalies pakeičiami bendrieji maistui skirti teisės aktai, įsigaliojimo datos] ir vėliau kas penkerius metus Tarnyba kartu su Komisija užsako nepriklausomą Tarnybos ir Komisijos veiklos rezultatų ir pasiekimų, susijusių su jos tikslais, įgaliojimais, užduotimis, procedūromis ir vietomis, išorės vertinimą. Vertinimas grindžiamas Administracinės valdybos darbo programa susitarus su Komisija. Visų pirma įvertinama Tarnybos darbo praktika bei poveikis ir galimas poreikis keisti Tarnybos įgaliojimus, taip pat tokio pakeitimo finansinis poveikis. Taip pat įvertinamas galimas poreikis Agentūros veiksmus labiau koordinuoti ir derinti su valstybių narių kompetentingų institucijų ir kitų Sąjungos agentūrų veiksmais. Vertinant atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių nuomonę Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis.
2a.  Valdančioji taryba išnagrinėja vertinimo išvadas ir pateikia Komisijai rekomendacijų, kurios gali būti rekomendacijos dėl Tarnybos pakeitimų.
3.  Komisija, nusprendusi, kad, atsižvelgiant į Tarnybos tikslus, įgaliojimus ir uždavinius, nebetikslinga tęsti jos veiklą, gali siūlyti tam tikras šio reglamento nuostatas atitinkamai pakeisti arba panaikinti.
4.  Komisija vertinimo išvadas pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Valdančiajai tarybai. Vertinimo rezultatai skelbiami viešai.
4.  Šio straipsnio 2 ir 2a dalyse nurodyti vertinimai ir rekomendacijos pateikiami Komisijai, Tarybai, Europos Parlamentui ir Valdančiajai tarybai. Vertinimo rezultatai ir rekomendacijos paskelbiami viešai.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/18/EB
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a)   24 straipsnis papildomas tokia dalimi:
„2a. Pareiga iniciatyviai skleisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, laikantis šios direktyvos 25 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio jokio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.“
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
29 straipsnio 1 dalis
1.  Tarnyba paskelbia prašymą suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją, savo mokslines nuomones ir Direktyvos 2001/18/EB 4 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose ir atsižvelgiant į šio reglamento 30 straipsnį.
1.  Tarnyba paskelbia prašymą suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją, stebėsenos ataskaitas, savo mokslines nuomones ir Direktyvos 2001/18/EB 4 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose ir atsižvelgiant į šio reglamento 30 straipsnį.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Pareiga iniciatyviai skleisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, laikantis šio reglamento 30 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio fizinių ar juridinių asmenų teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)
1a)   17 straipsnis papildomas tokia dalimi:
„2a. Pareiga iniciatyviai skleisti šiame straipsnyje nurodytą informaciją, laikantis Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.“
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003
18 straipsnio 3 dalis
3.  Be Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnio 2 dalyje išvardytos informacijos, ir pagal to reglamento 39 straipsnio 3 dalį Tarnyba taip pat leisti laikyti konfidencialia toliau išvardytą informaciją, kurią atskleidus, kaip matyti iš įmanomo patikrinti pagrindimo, gali būti padaryta didelė žala tam tikriems interesams:
Išbraukta.
a)  tyrimo planą dėl tyrimų, kuriais įrodomas pašarų priedo veiksmingumas, susijęs su naudojimo pagal paskirtį tikslais, kaip apibrėžta šio reglamento 6 straipsnio 1 dalyje ir I priede; ir
b)  veikliosios medžiagos priemaišų specifikacijas ir atitinkamus tyrimo metodus, kuriuos savo organizacijos viduje sukūrė pareiškėjas, išskyrus priemaišas, kurios gali padaryti neigiamą poveikį gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai arba aplinkai.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Tarnyba, tvarkydama prašymus leisti susipažinti su jos laikomais dokumentais, taiko Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 principus.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003
18 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.   Valstybės narės, Komisija ir Tarnyba visą informaciją, pagal šio straipsnio 2 dalį įvardytą kaip konfidencialią, laiko slaptai, išskyrus atvejus, kai tam, kad būtų apsaugota žmonių sveikata, gyvūnų sveikata ar aplinka, tokią informaciją reikia išslaptinti. Valstybės narės tvarko prašymus dėl galimybės susipažinti su pagal šį reglamentą gautais dokumentais pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 5 straipsnio nuostatas.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Pareiga iniciatyviai skleisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, laikantis Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a)  19 straipsnis papildomas tokia dalimi:
„2a. Šio straipsnio 1 dalyje, taip pat šio reglamento 20 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsniuose nustatyta pareiga aktyviai skleisti informaciją nedaro poveikio fizinio ar juridinio asmens teisei paprašius susipažinti su dokumentu, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 ir Reglamente (EB) Nr. 1367/2006.“
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004
20 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  prekių ženklą, kuriuo medžiaga bus pateikiama rinkai, ir preparatų, medžiagų ar gaminių, kuriuose ji bus naudojama, jei taikoma, prekių pavadinimą; ir
Išbraukta.
Pakeitimai 120 ir 121
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Pareiga iniciatyviai skleisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, laikantis šio reglamento 12 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nustatyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Šio reglamento 11 ir 12 straipsniuose ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsniuose įtvirtintos aktyvios sklaidos nuostatos nedaro poveikio teisei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 pateikus prašymą susipažinti su dokumentais.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009
16 straipsnis
Tarnyba nedelsdama įvertina kiekvieną prašymą laikyti informaciją konfidencialia ir sudaro visuomenei galimybę susipažinti su pagal 15 straipsnį pareiškėjo pateikta informacija ir bet kokia pareiškėjo pateikta papildoma informacija, išskyrus informaciją, kurią prašoma laikyti konfidencialia ir Tarnyba tam pritarė, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose, kurie yra taikomi mutatis mutandis, ir laikantis šio reglamento 63 straipsnio.
Tarnyba nedelsdama įvertina kiekvieną prašymą laikyti informaciją konfidencialia ir sudaro visuomenei galimybę susipažinti su pagal 15 straipsnį pareiškėjo pateikta informacija ir bet kokia pareiškėjo pateikta papildoma informacija, išskyrus informaciją, kurią prašoma laikyti konfidencialia ir Tarnyba tam pritarė, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose, kurie yra taikomi mutatis mutandis, ir laikantis šio reglamento 63 straipsnio, nebent būtų viršesnis viešasis interesas atskleisti informaciją.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009
23 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys
4a)  23 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:
Šiame reglamente veiklioji medžiaga, atitinkanti Reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje apibrėžto maisto produkto kriterijus, laikoma pagrindine medžiaga.
„Šiame reglamente veiklioji medžiaga, atitinkanti Reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje apibrėžto maisto produkto kriterijus, laikoma patvirtinta pagrindine medžiaga.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009
63 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnyje nustatytas sąlygas ir procedūras bei šį straipsnį, pareiškėjas, pateikęs įmanomą patikrinti pagrindimą, gali prašyti, kad tam tikra informacija pagal šį reglamentą būtų laikoma konfidencialia;
1.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnyje nustatytas sąlygas ir procedūras bei šį straipsnį, išskyrus atvejus, kai informacija laikoma svarbi toksikologiniu, ekotoksikologiniu arba aplinkosauginiu požiūriu, pareiškėjas, pateikęs įmanomą patikrinti pagrindimą, gali prašyti, kad tam tikra informacija pagal šį reglamentą būtų laikoma konfidencialia; Pagrindimas apima patikrinamus įrodymus siekiant parodyti, kad šios informacijos atskleidimas gali padaryti žalos jo komerciniams interesams arba asmenų privatumui ir orumui;
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009
63 straipsnio 3 dalis
5a)   63 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
3.   Šis straipsnis neturi poveikio 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką taikymui.
„3. Šis straipsnis neturi poveikio 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir reglamentams (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.“
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2015/2283
10 straipsnio 1 dalis
1.  Leidimo naują maisto produktą pateikti rinkai Sąjungoje suteikimo ir šio reglamento 9 straipsnyje numatyto Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūra pradedama Komisijos iniciatyva arba pareiškėjui pateikus paraišką Komisijai naudojant standartinius duomenų formatus, jeigu jie patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39f straipsnį. Komisija nedelsdama supažindina valstybes nares su ta paraiška.
1.  Leidimo naują maisto produktą pateikti rinkai Sąjungoje suteikimo ir šio reglamento 9 straipsnyje numatyto Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūra pradedama Komisijos iniciatyva arba pareiškėjui pateikus paraišką Komisijai naudojant standartinius duomenų formatus, jeigu jie patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39f straipsnį. Komisija nedelsdama supažindina valstybes nares su ta paraiška ir viešai prieinama paraiškos santrauka.
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) 2015/2283
23 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Šio reglamento 23 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsniuose įtvirtintos aktyvios sklaidos nuostatos nedaro poveikio teisei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 pateikus prašymą susipažinti su dokumentais.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) 2015/2283
23 straipsnio 4 b dalis (nauja)
4b.  Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti 1–4 dalims įgyvendinti būtinas išsamias taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/2283
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)
4a)   25 straipsnis papildomas tokia dalimi:
„1a. Pareiga iniciatyviai skleisti šiame reglamente nurodytą informaciją, laikantis Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.“
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)
9a straipsnis
Skaidrus rizikos valdymas
1.  Komisija ir valstybės narės rizikos valdymo veiklą pagal 1–9 straipsniuose nurodytus teisės aktus vykdo labai skaidriai. Jos be nepagrįsto delsimo viešai paskelbia visų pirma šiuos dokumentus:
a)  ankstyvuoju rizikos valdymo proceso etapu – numatytus rizikos valdymo priemonių projektus;
b)  posėdžių, kuriuose aptariamos rizikos valdymo priemonės ir dėl jų balsuojama, darbotvarkes, darbo tvarką ir išsamias ataskaitų santraukas, projektus priemonių, kurios prireikus bus tvirtinamos priimant deleguotuosius ar įgyvendinimo aktus, įskaitant atskirų valstybių narių balsavimo komitetų, apibrėžtų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/20111a, posėdžiuose rezultatus ir paaiškinimus, taip pat ir apeliaciniuose komitetuose, kurie padeda Komisijai įgyvendinti [Reglamentą (EB) Nr. 178/2002, Direktyvą 2001/18/EB, Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003, Reglamentą (EB) Nr. 2065/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004, Reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir Reglamentą (ES) 2015/2283], ir
c)  valstybių narių darbo grupės posėdžių, per kuriuos buvo aptartos atitinkamos rizikos valdymo priemonės, darbotvarkes ir išsamius protokolus.
2.  Taikant šio straipsnio 1 dalį, Komisija prie kiekvienos priemonės, kuri bus priimta pagal [Maisto srities teisės aktų bendrųjų principų reglamento] 58 straipsnį, Direktyvos 2001/18/EB 30 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 22 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 2065/2003 19 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 23 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 14 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 79 straipsnį ir Reglamento (ES) 2015/2283 30 ir 32 straipsnius, projekto prideda aiškinamąją dalį, kurią sudaro:
a)  priemonės priežastys ir tikslai;
b)  priemonės pagrindimas reikalingumo ir proporcingumo požiūriu;
c)  priemonės poveikis visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai, aplinkai, visuomenei ir maisto gamintojams, kaip nurodyta poveikio vertinime, ir
d)  konsultavimosi su visuomene, taip pat ir pagal [Maisto srities teisės aktų bendrųjų principų reglamento] 9 straipsnį, rezultatai.
_______________
1a 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0417/2018).

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika