Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0088(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0417/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0417/2018

Debates :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Balsojumi :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Balsojumu skaidrojumi
PV 17/04/2019 - 8.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Pieņemtie teksti
PDF 327kWORD 98k
Otrdiena, 2018. gada 11. decembris - Strasbūra Galīgā redakcija
ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē ***I
P8_TA(2018)0489A8-0417/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 11. decembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem] (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Normatīvās rezolūcijas projekts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1.norāde
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. un 114. pantu un 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. un 114. pantu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu un 192. panta 1. punktu,
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
(2a)  Riska pārvaldības, novērtēšanas un saziņas pasākumiem cita starpā būtu jābalstās uz piesardzības principa rūpīgu piemērošanu.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
4. apsvērums
(4)  Tāpēc visā riska analīzes gaitā nepieciešams nodrošināt visaptverošu un pastāvīgu riska paziņošanas procedūru, iesaistot Savienības un nacionālos riska novērtētājus un riska pārvaldītājus. Lai nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci visā riska analīzes procesā, šī procedūra būtu jākombinē ar atvērtu dialogu starp visām ieinteresētajām personām.
(4)  Tāpēc visā riska analīzes gaitā nepieciešams nodrošināt pārredzamu, neatkarīgu, pastāvīgu un iekļaujošu riska paziņošanas procedūru, iesaistot Savienības un nacionālos riska novērtētājus un riska pārvaldītājus. Ar šāda analīzes procesa starpniecību vajadzētu atgūt iedzīvotāju uzticēšanos tam, ka visa procesa pamatā ir šīs regulas mērķis, proti, nodrošināt augstu cilvēka dzīves un veselības līmeni, kā arī patērētāju interešu aizsardzību. Lai nodrošinātu tikai un vienīgi sabiedrības interešu prevalēšanu, precizitāti, visaptverošu pieeju, pārredzamību, konsekvenci un pārskatatbildību visā riska analīzes procesā, šai procedūrai būtu jāsekmē arī plašāka līdzdalība un atvērts dialogs starp visām ieinteresētajām personām, jo īpaši sabiedrību.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
(4a)  Parakstot tirdzniecības nolīgumus, Savienībai ir jānodrošina, ka trešo valstu partneru pārtikas aprites tiesību akti nodrošina vismaz tādu pašu pārtikas nekaitīguma aizsardzību, kā Savienības tiesību akti, lai garantētu patērētāju drošību un novērstu negodīgu konkurenci attiecībā pret Eiropas produktiem.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Īpaša uzmanība būtu jāvelta tam, lai saskaņoti, piemēroti un savlaicīgi izskaidrotu ne tikai pašus riska novērtēšanas konstatējumus, bet arī to, kā šie konstatējumi attiecīgā gadījumā kopā ar citiem vērā ņemamiem faktoriem palīdz pieņemt informētus riska pārvaldības lēmumus.
(5)  Īpaša uzmanība būtu jāvelta tam, lai precīzi, skaidri, objektīvi un savlaicīgi izskaidrotu ne tikai pašus riska novērtēšanas konstatējumus, bet arī to, kā šie konstatējumi attiecīgā gadījumā kopā ar citiem vērā ņemamiem faktoriem palīdz pieņemt informētus riska pārvaldības lēmumus.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Šajā nolūkā būtu jānosaka vispārīgi riska paziņošanas mērķi un principi, ņemot vērā attiecīgi riska novērtētāju un pārvaldītāju pienākumus.
(6)  Šajā nolūkā būtu jānosaka vispārīgi riska paziņošanas mērķi un principi. Šajā sakarībā būtu jāņem vērā attiecīgi riska novērtētāju un pārvaldītāju pienākumi, vienlaicīgi garantējot viņu neatkarību.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
(8)  Vispārīgajā plānā būtu jānosaka svarīgākie faktori, kas jāņem vērā, apsverot riska paziņošanas pasākumus, piemēram, atšķirīgi riska līmeņi, riska iedaba un tā potenciālā ietekme uz sabiedrības veselību, tas, kādas personas vai lietas risks tieši vai netieši skar, riska ekspozīcijas līmeņi, spēja risku kontrolēt un citi faktori, kuri iespaido priekšstatu par riskiem, ieskaitot steidzamības pakāpi, kā arī piemērojamais tiesiskais regulējums un attiecīgais tirgus konteksts. Vispārīgajā plānā turklāt būtu jānosaka izmantojamie rīki un kanāli, kā arī jāizveido piemēroti mehānismi, kas nodrošinātu saskaņotu riska paziņošanu.
(8)  Vispārīgajā plānā būtu jānosaka praktiski pasākumi, lai darītu sabiedrībai pieejamu nepieciešamo informāciju nolūkā panākt augsta līmeņa pārredzamību riska pārvaldības procesā. Tajā būtu jānosaka svarīgākie faktori, kas jāņem vērā, apsverot riska paziņošanas pasākumus, piemēram, atšķirīgi riska līmeņi, riska iedaba un tā potenciālā ietekme uz sabiedrības veselību, dzīvnieku veselību un vidi, tas, kādas personas vai lietas risks tieši vai netieši skar, riska ekspozīcijas līmeņi, spēja risku kontrolēt vai samazināt un citi faktori, kuri iespaido priekšstatu par riskiem, tostarp steidzamības pakāpi, kā arī piemērojamais tiesiskais regulējums un attiecīgais tirgus konteksts. Vispārīgajā plānā turklāt būtu jānosaka izmantojamie rīki un kanāli, kā arī jāizveido piemēroti mehānismi, kas nodrošinātu saskaņotu riska paziņošanu.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
9. apsvērums
(9)  Riska novērtēšanas procesa pārredzamība palīdz Iestādei, veicot savus pienākumus, gūt lielāku leģitimitāti patērētāju un plašas sabiedrības acīs, palielina viņu uzticēšanos Iestādes darbam un demokrātiskas sistēmas ietvaros nodrošina lielāku Iestādes atbildību Savienības iedzīvotāju priekšā. Tādēļ ir būtiski saglabāt plašas sabiedrības un citu ieinteresēto personu uzticēšanos Savienības pārtikas aprites tiesību aktu pamatā esošajam riska analīzes procesam un jo īpaši riska novērtēšanai, ieskaitot Iestādes darbības organizāciju, tās neatkarību un pārredzamību.
(9)  Riska novērtēšanas procesa pārredzamības uzlabošana palīdzētu Iestādei, veicot savus pienākumus, gūt lielāku leģitimitāti patērētāju un plašas sabiedrības acīs, palielina viņu uzticēšanos Iestādes darbam un demokrātiskas sistēmas ietvaros nodrošina lielāku Iestādes atbildību Savienības iedzīvotāju priekšā. Tādēļ ir būtiski atjaunot plašas sabiedrības un citu ieinteresēto personu uzticēšanos Savienības pārtikas aprites tiesību aktu pamatā esošajam riska analīzes procesam un jo īpaši riska novērtēšanai, ieskaitot Iestādes darbības organizāciju, funkcionēšanu, tās neatkarību un pārredzamību.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
(10)  Iestādes valdes sastāvu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada Kopīgo paziņojumu par decentralizētām aģentūrām22 būtu lietderīgi pielāgot vienotajai pieejai attiecībā uz decentralizētām aģentūrām.
svītrots
__________________
22 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
(11)  Pieredze liecina, ka Iestādes valde galvenokārt nodarbojas ar administratīvajiem un finanšu aspektiem un neietekmē Iestādes veiktā zinātniskā darba neatkarību. Tāpēc Iestādes valdē būtu lietderīgi iekļaut pārstāvi no katras dalībvalsts, vienlaikus pieprasot, lai šiem pārstāvjiem būtu pieredze tieši riska novērtēšanā.
(11)  Pieredze liecina, ka Iestādes valde galvenokārt nodarbojas ar administratīvajiem un finanšu aspektiem un neietekmē Iestādes veiktā zinātniskā darba neatkarību. Tāpēc Iestādes valdē būtu lietderīgi iekļaut pārstāvi no katras dalībvalsts, Komisijas, Eiropas Parlamenta, kā arī pilsoniskās sabiedrības un nozares asociāciju pārstāvjus, vienlaikus pieprasot, lai šiem pārstāvjiem būtu pieredze tieši riska novērtēšanā un lai tiek novērsti jebkuri interešu konflikti.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
12. apsvērums
(12)  Valdes locekļi būtu jāizraugās tā, lai nodrošinātu augstākos iespējamos kompetences standartus un pēc iespējas plašāku attiecīgu pieredzi, kādu var piedāvāt dalībvalstu, Eiropas Parlamenta un Komisijas pārstāvji.
(12)  Valdes locekļi būtu jāizraugās tā, lai nodrošinātu augstākos iespējamos kompetences standartus un apņemšanos panākt veselības un vides aizsardzību, kā arī pēc iespējas plašāku attiecīgu pieredzi, kādu var piedāvāt dalībvalstu, Eiropas Parlamenta un Komisijas pārstāvji.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
13. apsvērums
(13)  Vispārīgās pārtikas aprites regulas atbilstības pārbaudē tika konstatēti zināmi trūkumi attiecībā uz Iestādes spēju ilgtermiņā saglabāt savu augsto zinātniskās lietpratības līmeni. Konkrētāk, ir samazinājies to kandidātu skaits, kuri pretendē uz vietu zinātnes ekspertu grupās. Tādēļ sistēma būtu jāstiprina un dalībvalstīm būtu tajā aktīvāk jāiesaistās, lai nodrošinātu, ka ir pieejami pietiekami daudzi eksperti, kuri atbilst Savienības riska novērtēšanas sistēmas vajadzībām attiecībā uz augsta līmeņa zinātnisko lietpratību, neatkarību un daudznozaru speciālajām zināšanām.
(13)  Vispārīgās pārtikas aprites regulas atbilstības pārbaudē tika konstatēti zināmi trūkumi attiecībā uz Iestādes spēju ilgtermiņā saglabāt savu augsto zinātniskās lietpratības līmeni, izmantojot ekspertu personālu. Turklāt ir samazinājies to kandidātu skaits, kuri pretendē uz vietu zinātnes ekspertu grupās, un ir jāpārbauda, kāds ir šīs samazināšanās iemesls. Divas trešdaļas zinātnes ekspertu grupu locekļu ir no sešām dalībvalstīm. Tā kā patlaban 20 % no valstu ekspertiem ir no Lielbritānijas, grūtības piesaistīt atbilstošus ekspertus līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no Savienības vēl vairāk saasināsies. Lai efektīvāk risinātu šo problēmu, sistēma ir jāstiprina un jāatbalsta, kā arī jāmudina kandidāti pieteikties un dalībvalstīm jāatbalsta to, ka tiek izplatīti Iestādes aicinājumi izteikt ieinteresētību par dalību zinātnes ekspertu grupās un zinātniskajā komitejā nolūkā nodrošināt, ka ir pieejams pietiekams neatkarīgo ekspertu saraksts, veicot atbalsta darbības un izmantojot stimulus un atlīdzību līdzdalības līmeņa palielināšanai un intereses izteikšanai iesaistīties tajā.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
14. apsvērums
(14)  Lai saglabātu riska novērtēšanas neatkarību no riska pārvaldības un citām Savienības līmeņa interesēm, būtu lietderīgi, ka, balstoties uz stingriem kritērijiem, kuri nodrošina ekspertu izcilību un neatkarību, vienlaikus nodrošinot prasītās daudznozaru speciālās zināšanas katrā ekspertu grupā, zinātnes ekspertu grupu locekļus nominē dalībvalstis, izraugās Iestādes izpilddirektors un ieceļ Iestādes valde. Tāpat šajā sakarā ir būtiski svarīgi, lai minēto zinātnes ekspertu atlasē un iecelšanā piedalītos izpilddirektors, kura pienākums ir aizstāvēt Iestādes intereses un jo īpaši tās speciālo zināšanu neatkarību. Vēl būtu jāievieš papildu pasākumi, ar ko nodrošina, ka zinātniskajiem ekspertiem ir līdzekļi neatkarīgai darbībai.
(14)  Lai saglabātu riska novērtēšanas neatkarību no riska pārvaldības un citām Savienības līmeņa interesēm, būtu lietderīgi, ka, balstoties uz stingriem kritērijiem, kuri nodrošina ekspertu izcilību un neatkarību, vienlaikus nodrošinot prasītās daudznozaru speciālās zināšanas katrā ekspertu grupā, zinātnes ekspertu grupu locekļus nominē un atlasa Iestādes izpilddirektors, bet ieceļ Iestādes valde. Tāpat šajā sakarā ir būtiski svarīgi, lai minēto zinātnes ekspertu atlasē un iecelšanā piedalītos izpilddirektors, kurš ir Iestādes juridiskais pārstāvis un kura pienākums ir aizstāvēt Iestādes intereses, jo īpaši tās speciālo zināšanu neatkarību, un uzraudzīt tās veikumu. Būtu arī jāievieš papildu pasākumi, tostarp pienācīga finansiāla kompensācija, lai nodrošinātu, ka zinātniskajiem ekspertiem ir līdzekļi, kas ļauj tiem rīkoties neatkarīgi, un ka viņi velta pietiekamu laiku Iestādes veicamajam riska novērtēšanas darbam.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
15. apsvērums
(15)  Ir būtiski nodrošināt Iestādes efektīvu darbību un uzlabot tās speciālo zināšanu ilgtspēju. Tādēļ nepieciešams pastiprināt Iestādes un dalībvalstu sniegto atbalstu Iestādes zinātnes ekspertu grupu darbam. Proti, ekspertu grupas uzdevumu izpildes vajadzībām Iestādei būtu jāorganizē sagatavošanās darbs, tostarp jāpieprasa, lai Iestādes darbinieki vai nacionālās zinātniskās organizācijas, kas sadarbojas ar Iestādi, izstrādā sākotnējos zinātniskos atzinumus, kurus pēc tam zinātniski recenzē un pieņem ekspertu grupas.
(15)  Ir būtiski nodrošināt Iestādes efektīvu darbību un uzlabot tās speciālo zināšanu ilgtspēju. Tādēļ nepieciešams pastiprināt Iestādes un dalībvalstu sniegto atbalstu Iestādes zinātnes ekspertu grupu darbam. Proti, ekspertu grupas uzdevumu izpildes vajadzībām Iestādei būtu jāorganizē sagatavošanās darbs, tostarp jāpieprasa, lai Iestādes darbinieki vai nacionālās zinātniskās organizācijas, kas sadarbojas ar Iestādi, izstrādā sākotnējos zinātniskos atzinumus, kurus pēc tam zinātniski recenzē un pieņem ekspertu grupas. Tam nevajadzētu skart Iestādes zinātnisko novērtējumu neatkarību.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
16. apsvērums
(16)  Atļauju procedūras pamatā ir princips, ka pieteikuma iesniedzējam, ņemot vērā tā rīcībā esošās zinātnisko informāciju, jāpierāda atļaujas procedūras priekšmeta atbilstība Savienības drošuma prasībām. Šis princips balstās uz premisu, ka sabiedrības veselība tiek labāk aizsargāta, ja pierādīšanas slogs gulstas uz pieteikuma iesniedzēju, jo pirms laišanas tirgū iesniedzējam jāpierāda konkrētā atļaujas piešķiršanas procedūras priekšmeta drošums, nevis publiskām iestādēm, lai kāda priekšmeta apriti tirgū varētu aizliegt, jāpierāda, ka tas ir nedrošs. Turklāt nebūtu jātērē nodokļu maksātāju nauda, pasūtot dārgus pētījumus, kas galu galā palīdz nozarei laist tirgū attiecīgo produktu. No minētā principa un piemērojamajām regulatīvajām prasībām izriet, ka pieteikuma iesniedzējiem pieteikumus uz Savienības pārtikas nozares tiesību aktos paredzētām atļaujām tiek prasīts pamatot, iesniedzot attiecīgus pētījumus, tostarp testus, kuri pierādīta atļaujas procedūras priekšmeta drošumu un — dažos gadījumos — iedarbīgumu.
(16)  Atļauju procedūras pamatā ir princips, ka pieteikuma iesniedzējam, ņemot vērā tā rīcībā esošās zinātnisko informāciju, jāpierāda atļaujas procedūras priekšmeta atbilstība Savienības drošuma prasībām. Šis princips balstās uz premisu, ka sabiedrības veselība un vide tiek labāk aizsargātas, ja pierādīšanas slogs gulstas uz pieteikuma iesniedzēju, jo pirms laišanas tirgū iesniedzējam jāpierāda konkrētā atļaujas piešķiršanas procedūras priekšmeta drošums, nevis publiskām iestādēm, lai kāda priekšmeta apriti tirgū varētu aizliegt, jāpierāda, ka tas ir nedrošs. Turklāt nebūtu jātērē nodokļu maksātāju nauda, pasūtot dārgus pētījumus, kas galu galā palīdz nozarei laist tirgū attiecīgo produktu. No minētā principa un piemērojamajām regulatīvajām prasībām izriet, ka pieteikuma iesniedzējiem pieteikumus uz Savienības pārtikas nozares tiesību aktos paredzētām atļaujām tiek prasīts pamatot, iesniedzot attiecīgus pētījumus, tostarp testus, kuri pierādīta atļaujas procedūras priekšmeta drošumu un — dažos gadījumos — iedarbīgumu.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)
(16a)  Savienības aģentūru darba salīdzinājums liecina, ka tādēļ, ka Iestādes atļauju piešķiršanas procedūra var ilgt līdz pat 55 mēnešiem, tā ir piecas reizes ilgāka nekā attiecīgā Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) procedūra. Tas attur uzņēmumus no ieguldīšanas inovatīvos produktos un ilgtermiņā samazina Savienības konkurētspēju. Turklāt ilga atļauju piešķiršanas procedūra vājina uzticēšanos Iestādei. Tādēļ ir steidzami jānodrošina riska novērtēšanas efektivitāte, uzlabojot cilvēkresursus un finanšu resursus.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
17. apsvērums
(17)  Eksistē noteikumi, kas reglamentē atļaujas pieteikumu saturu. Lai Iestāde varētu nodrošināt augstas kvalitātes zinātnisko novērtējumu, ir svarīgi, lai riska novērtēšanas vajadzībām iesniegtais atļaujas pieteikums atbilstu piemērojamajām specifikācijām. Pieteikumu iesniedzēji un jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi ne vienmēr skaidri izprot minētās specifikācijas. Tādēļ būtu lietderīgi, ja Iestāde vēl pirms pieteikuma oficiālās iesniegšanas potenciālos pieteikumu iesniedzējus pēc viņu pieprasījuma konsultētu par spēkā esošajiem noteikumiem un atļaujas pieteikuma saturu, tomēr neiesaistītos iesniedzamo pētījumu plānošanā, jo tie joprojām paliek pieteikuma iesniedzēja atbildībā. Lai nodrošinātu minētā procesa pārredzamību, Iestādes ieteikumi būtu jāpublisko.
(17)  Eksistē noteikumi, kas reglamentē atļaujas pieteikumu saturu. Lai Iestāde varētu nodrošināt augstas kvalitātes zinātnisko novērtējumu, ir svarīgi, lai riska novērtēšanas vajadzībām iesniegtais atļaujas pieteikums atbilstu piemērojamajām specifikācijām. Pieteikumu iesniedzēji un jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi ne vienmēr skaidri izprot minētās specifikācijas. Tādēļ būtu lietderīgi, ja Iestāde vēl pirms pieteikuma oficiālās iesniegšanas potenciālos pieteikumu iesniedzējus pēc viņu pieprasījuma konsultētu par spēkā esošajiem noteikumiem un atļaujas pieteikuma saturu. Līdz ... [36 mēneši pēc šīs grozošās regulas stāšanās spēkā] Komisijai būtu jānovērtē to vispārīgo konsultāciju ietekme, kas sniegtas Iestādes darbības rezultātā. Jo īpaši Komisijai būtu jānovērtē to ietekme uz Iestādes resursu piešķiršanu un tās neatkarību.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
18. apsvērums
(18)  Iestādei vajadzētu pārzināt visu to pētījumu priekšmetus, ko pieteikuma iesniedzējs veic ar nolūku vēlāk iesniegt pieteikumu uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju. Tālab būtu nepieciešams un būtu lietderīgi, ka uzņēmēji, kas pasūta pētījumus, un laboratorijas, kas tos veic, pasūtījuma veikšanas un pieņemšanas brīdī pētījumus paziņo Iestādei. Informācija par paziņotajiem pētījumiem būtu jāpublisko tikai pēc tam, kad saskaņā ar piemērojamajiem pārskatāmības noteikumiem ir publiskots attiecīgais atļaujas pieteikums.
(18)  Iestādei vajadzētu pārzināt visu to pētījumu priekšmetus, ko pieteikuma iesniedzējs veic ar nolūku vēlāk iesniegt pieteikumu uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju vai atjaunošanu. Tālab būtu nepieciešams un būtu lietderīgi, ka uzņēmēji, kas pasūta pētījumus, un laboratorijas, kas tos veic Savienībā vai ārpus tās, pasūtījuma veikšanas un pieņemšanas brīdī pētījumus paziņo Iestādei. Informācija par paziņotajiem pētījumiem būtu jāpublisko tikai pēc tam, kad saskaņā ar piemērojamajiem pārskatāmības noteikumiem ir publiskots attiecīgais atļaujas vai atjaunošanas pieteikums.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
20. apsvērums
(20)  Sabiedrībā eksistē zināmas bažas par to, ka Iestādes novērtējumi attiecībā uz atļauju piešķiršanu galvenokārt balstās uz nozares iesniegtajiem pētījumiem. Iestāde jau tagad pārmeklē zinātnisko literatūru, lai varētu balstīties arī uz citiem esošiem datiem un pētījumiem par attiecīgo atļaujas procedūras priekšmetu, kas tai iesniegts novērtēšanai. Lai sniegtu papildu garantijas, nodrošinot, ka Iestāde var piekļūt visiem būtiskajiem zinātniskajiem datiem un pētījumiem, kas pieejami par atļaujas procedūras priekšmetu, būtu lietderīgi paredzēt apspriešanos ar trešajām personām ar mērķi identificēt citu būtisku zinātnisko datu vai pētījumu pieejamību. Lai apspriešanās rezultāts būtu kvalitatīvāks, tai būtu jānotiek pēc tam, kad, ievērojot šīs regulas noteikumus par pārredzamību, pētījumi, kurus nozare iesniegusi kopā ar atļaujas pieteikumu, ir tikuši publiskoti.
(20)  Sabiedrībā eksistē zināmas bažas par to, ka Iestādes novērtējumi attiecībā uz atļauju piešķiršanu galvenokārt balstās uz nozares iesniegtajiem pētījumiem. Gadījumā, ja tiek iesniegts jauns pieteikums atļaujas saņemšanai vai atjaunošanas procedūrai, Iestādei vienmēr būtu jāveic izpēte zinātniskajā literatūrā, lai varētu ņemt vērā citus datus un pētījumus, kas ir iesniegti novērtēšanai, un vajadzības gadījumā pieprasīt papildu pētījumus. Iestādei būtu jānodrošina publiska piekļuve visai attiecīgajai zinātniskajai literatūrai par šo jautājumu, kas tai ir. Lai sniegtu papildu garantijas, nodrošinot, ka Iestāde var piekļūt visiem būtiskajiem zinātniskajiem datiem un pētījumiem, kas pieejami par atļaujas procedūras priekšmetu, būtu lietderīgi paredzēt apspriešanos ar trešajām personām ar mērķi identificēt citu būtisku zinātnisko datu vai pētījumu pieejamību. Lai apspriešanās rezultāts būtu kvalitatīvāks, tai būtu jānotiek tūlīt pēc tam, kad, ievērojot šīs regulas noteikumus par pārredzamību, pētījumi, kurus nozare iesniegusi kopā ar atļaujas pieteikumu, ir tikuši publiskoti.
Grozījums Nr. 158
Regulas priekšlikums
21. apsvērums
(21)  Pētījumi, tostarp testi, ko uzņēmēji iesnieguši saskaņā ar Savienības pārtikas nozares tiesību aktiem iesniegtu atļauju pieteikumu pamatošanai, parasti tiek veikti, ievērojot starptautiski atzītus principus, kuri nodrošina vienotu pamatu to kvalitātei, it īpaši attiecībā uz rezultātu reproducējamību. Tomēr dažos gadījumos var rasties jautājumi par atbilstību piemērojamajiem standartiem, tāpēc darbojas nacionālās sistēmas, kuras minēto atbilstību verificē. Lai plašai sabiedrībai sniegtu lielāku pārliecību par pētījumu kvalitāti, būtu lietderīgi nodrošināt papildu garantiju līmeni un izveidot stingrāku revīzijas sistēmu, kuras ietvaros Komisija verificētu dalībvalstu veikto kontroli attiecībā uz to, vai laboratorijas, kas veic minētos pētījumus un testus, šos principus īsteno.
(21)  Pētījumi, tostarp testi, ko uzņēmēji iesnieguši saskaņā ar Savienības pārtikas nozares tiesību aktiem iesniegtu atļauju pieteikumu pamatošanai, būtu jābalsta uz neatkarīgu literatūru par salīdzinošiem pētījumiem vai ievērojot starptautiski atzītus standartus un Labas laboratoriju prakses principus, kuri nodrošina vienotu pamatu to kvalitātei, it īpaši attiecībā uz rezultātu reproducējamību. Tomēr dažos gadījumos var rasties jautājumi par atbilstību piemērojamajiem standartiem, tāpēc darbojas nacionālās sistēmas, kuras minēto atbilstību verificē. Lai plašai sabiedrībai sniegtu lielāku pārliecību par pētījumu kvalitāti, būtu lietderīgi nodrošināt papildu garantiju līmeni un izveidot stingrāku revīzijas sistēmu, kuras ietvaros Komisija verificētu dalībvalsts vai kādas trešās valsts veikto kontroli sadarbībā ar Komisijas Veselības un pārtikas jomu revīziju un analīžu direktorātu attiecībā uz to, vai laboratorijas, kas veic minētos pētījumus un testus, šos principus īsteno.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)
(21a)  Procesā ir jāparedz pietiekams elastīgums, lai ātri varētu ņemt vērā jaunu informāciju par būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz veselību, pat ja uz to konkrēti neattiecas reglamentējošās datu prasības.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
22. apsvērums
(22)  Pārtikas nekaitīgums ir jūtīgs jautājums, kas skar visus Savienības iedzīvotājus. Saglabājot principu, saskaņā ar kuru slogs pierādīt atbilstību Savienības prasībām gulst uz nozari, vienlaikus ir svarīgi izveidot papildu verifikācijas rīku, ko varētu izmantot īpašos gadījumos ar lielu sabiedrisku nozīmi, kad pastāv pretrunas par nekaitīguma jautājumiem, proti, paredzēt iespēju pasūtīt papildu pētījumus, kuru mērķis būtu verificēt riska novērtēšanā izmantotos pierādījumus. Ņemot vērā, ka šāds ārkārtas verifikācijas rīks tiktu finansēts no Savienības budžeta un tā izmantošanā būtu jāsaglabā samērīgums, izlemt to, kad nepieciešams pasūtīt minētos verifikācijas pētījumus, būtu Komisijas kompetencē. Turklāt jāievēro, ka dažos specifiskos gadījumos pasūtīto pētījumu tvērums varētu būt plašāks par apšaubītajiem pierādījumiem (piemēram, ir kļuvuši pieejami jauni zinātniski fakti).
(22)  Pārtikas nekaitīgums ir jūtīgs jautājums, kas skar visus Savienības iedzīvotājus. Saglabājot principu, saskaņā ar kuru slogs pierādīt atbilstību Savienības prasībām gulst uz nozari, vienlaikus ir svarīgi izveidot papildu verifikācijas rīku, ko varētu izmantot īpašos gadījumos ar lielu sabiedrisku nozīmi, kad pastāv pretrunas par nekaitīguma jautājumiem, proti, paredzēt iespēju pasūtīt papildu pētījumus, kuru mērķis būtu verificēt riska novērtēšanā izmantotos pierādījumus. Ņemot vērā, ka šāds ārkārtas verifikācijas rīks tiktu finansēts no Savienības budžeta un tā izmantošanā būtu jāsaglabā samērīgums, izlemt to, kad atšķirīgu zinātnisku konstatējumu gadījumos ir nepieciešams pasūtīt minētos verifikācijas pētījumus, būtu Komisijas kompetencē. Turklāt jāievēro, ka dažos specifiskos gadījumos pasūtīto pētījumu tvērums varētu būt plašāks par apšaubītajiem pierādījumiem riska novērtēšanas procesā (piemēram, ir kļuvuši pieejami jauni zinātniski fakti).
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)
(23a)   Orhūsas konvencijā ir noteiktas vairākas sabiedrības tiesības attiecībā uz vidi. Orhūsas konvencija paredz tiesības ikvienam saņemt to informāciju par vidi, kas ir valsts iestāžu rīcībā, tiesības piedalīties vides lēmumu pieņemšanā un tiesības pārskatīt procedūras, lai apstrīdētu publiskus lēmumus, kas ir pieņemti, neievērojot abas iepriekš minētās tiesības vai vides tiesību aktus kopumā.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
24. apsvērums
(24)  Eiropas pilsoņu iniciatīva “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi” vēlreiz apstiprināja bažas par pārredzamību attiecībā uz pētījumiem, kurus pasūta un kopā ar atļaujas pieteikumu iesniedz nozare23.
(24)  Kā Orhūsas konvencijas puse ES ir atzinusi, ka vides aizsardzības jomā uzlabota pieeja informācijai un sabiedrības dalība lēmumu pieņemšanā veicina lēmumu kvalitāti un to īstenošanu, veido sabiedrības izpratni par vides jautājumiem, dod iespēju sabiedrībai izteikt savas bažas un ļauj valsts iestādēm šādas bažas pienācīgi ņemt vērā. Eiropas pilsoņu iniciatīva “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi” vēlreiz apstiprināja bažas par pārredzamību attiecībā uz pētījumiem, kurus pasūta un kopā ar atļaujas pieteikumu iesniedz nozare23.
__________________
__________________
23 Komisijas paziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi”, C(2017) 8414, final.
23 Komisijas paziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi”, C(2017) 8414, final.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)
(25a)  Izmantojot Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padomes modeli, kā ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/20061a 89. līdz 93. pantā, EFSA Apelācijas padome būtu jāizveido, izmantojot deleģētos aktus.
_______________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
27. apsvērums
(27)  Lai noteiktu, kāds atklātības līmenis būs vispiemērotākais, sabiedrībai noteiktās tiesības uz riska novērtēšanas procesa pārredzamību vajadzētu izvērtēt salīdzinājumā ar komerciālo pieteikumu iesniedzēju tiesībām, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 178/2002 mērķus.
(27)   Lai noteiktu, cik proaktīva informācijas atklāšana nodrošina atbilstošu līdzsvaru, nepieciešamība nodrošināt riska novērtēšanas procesa pārredzamību būtu jāsamēro ar komerciālo pieteikumu iesniedzēju tiesībām, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 178/2002 mērķus — cilvēku dzīvības un veselības augsta līmeņa aizsardzību, patērētāju interešu aizsardzību, kā arī dzīvnieku veselības un labturības, augu veselības un vides aizsardzību.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)
(27a)   Šajā regulā paredzētie noteikumi par aktīvu izplatīšanu nav domāti, lai jebkādā veidā ierobežotu Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un (EK) Nr. 1367/2006 paredzēto tiesību piemērošanas jomu.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
30. apsvērums
(30)  Tāpat risku novērtēšanas procesa pārredzamības kontekstā nepieciešams noteikt īpašas prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/67925. Tādējādi saskaņā ar šo regulu personas dati būtu jāpublisko vien tad, ja tas interešu konfliktu novēršanas nolūkā ir vajadzīgs un ir samērojams ar risku novērtēšanas procesa pārredzamības, neatkarības un uzticamības mērķiem.
(30)  Tāpat risku novērtēšanas procesa pārredzamības kontekstā nepieciešams atsaukties uz personas datu aizsardzību un konfidencialitāti, kā arī uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/67925. Tādējādi saskaņā ar šo regulu personas dati būtu jāpublisko vien tad, ja tas interešu konfliktu novēršanas nolūkā ir vajadzīgs un ir samērojams ar risku novērtēšanas procesa pārredzamības, neatkarības un uzticamības mērķiem. Lai nodrošinātu riska novērtēšanas procesa pārredzamību, neatkarību, ilgtspējību un uzticamību, jo īpaši nolūkā nepieļaut interešu konfliktus, tiek uzskatīts par nepieciešamu un samērīgu publicēt ikvienas tās personas vārdu un uzvārdu, ko Iestāde norīkojusi līdzdarboties Iestādes lēmumu pieņemšanas procesā, tostarp pamatnostādņu dokumentu pieņemšanas kontekstā.
__________________
__________________
24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).
24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).
25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
31. apsvērums
(31)  Lai uzlabotu pārredzamību un nodrošinātu, ka tiek rezultatīvi apstrādāti Iestādes saņemtie pieprasījumi pēc zinātniska devuma, būtu jāizstrādā standartizēti datu formāti un programmatūras pakotnes. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 178/2002 īstenošanai attiecībā uz standarta datu formātu un programmatūras pakotņu pieņemšanu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201126.
(31)  Lai uzlabotu pārredzamību un nodrošinātu, ka tiek rezultatīvi apstrādāti Iestādes saņemtie pieprasījumi pēc zinātniska devuma, būtu jāizstrādā standartizēti datu formāti un programmatūras pakotnes. Lai nodrošinātu vienotus un saskaņotus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 178/2002 īstenošanai attiecībā uz standarta datu formātu un programmatūras pakotņu pieņemšanu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201126.
_________________
_________________
26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
33. apsvērums
(33)  Turklāt, lai novērtētu, cik rezultatīvi un efektīvi ir dažādi noteikumi, kas attiecas uz Iestādi, būtu arī lietderīgi paredzēt, ka Komisija saskaņā ar vienoto pieeju attiecībā uz decentralizētām aģentūrām veic Iestādes izvērtēšanu. Šādā izvērtēšanā tiktu pārskatīts, cik lielā mērā zinātniskās komitejas un zinātnes ekspertu grupu locekļu atlases procedūras ir pārredzamas, cik izmaksefektīvi tās darbojas un cik labi tās spēj nodrošināt neatkarību un kompetenci un novērst interešu konfliktus.
(33)  Turklāt, lai novērtētu, cik rezultatīvi un efektīvi ir dažādi noteikumi, kas attiecas uz Iestādi, būtu arī lietderīgi veikt Iestādes neatkarīgu izvērtēšanu. Šādā izvērtēšanā tiktu pārskatīts, cik lielā mērā zinātniskās komitejas un zinātnes ekspertu grupu locekļu atlases procedūras ir pārredzamas, cik efektīvi izmaksu ziņā tās darbojas un cik labi tās spēj nodrošināt neatkarību un kompetenci un novērst interešu konfliktus.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)
(33a)  Septītajā Eiropas vides rīcības programmā prioritāte piešķirta tādu veidu izstrādei un īstenošanai, kas paredzēti, lai risinātu jautājumu par ķīmisko vielu kombinēto ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Lai novērtētu vielu savienojumu ietekmi, ir vajadzīga starpnozaru pieeja, ciešāka sadarbība starp Eiropas līmeņa uzraudzības iestādēm un piemērotu procedūru izstrāde.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
35. apsvērums
(35)  Lai nodrošinātu risku novērtēšanas procesa pārredzamību, būtu arī jāpaplašina Regulas (EK) Nr. 178/2002 tvērums, kurā patlaban ir tikai pārtikas aprites tiesību akti, aptverot arī atļauju pieteikumus Regulas (EK) Nr. 1831/2003 kontekstā attiecībā uz barības piedevām, Regulas (EK) Nr. 1935/2004 kontekstā attiecībā uz materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, un Regulas (EK) Nr. 1107/2009 kontekstā — attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem.
(35)  Lai nodrošinātu risku novērtēšanas procesa pārredzamību un neatkarību, būtu arī jāpaplašina Regulas (EK) Nr. 178/2002 tvērums, kurā patlaban ir tikai pārtikas aprites tiesību akti, aptverot arī atļauju pieteikumus Regulas (EK) Nr. 1831/2003 kontekstā attiecībā uz barības piedevām, Regulas (EK) Nr. 1935/2004 kontekstā attiecībā uz materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, un Regulas (EK) Nr. 1107/2009 kontekstā — attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
36. apsvērums
(36)  Lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā nozares īpatnības konfidenciālas informācijas sakarā, sabiedrībai noteiktās tiesības uz risku novērtēšanas procesa pārredzamību — arī no Orhūsas Konvencijas1 izrietošās tiesības — vajadzētu izvērtēt salīdzinājumā ar komerciālo pieteikumu iesniedzēju tiesībām, ievērojot Savienības nozares tiesību aktu specifiskos mērķus un gūto pieredzi. Tātad, lai papildus Regulā (EK) Nr. 178/2002 minētajiem konfidenciālajiem elementiem noteiktu vēl citus šādus elementus, būtu jāgroza Direktīva 2001/18/EK, Regula (EK) Nr. 1829/2003, Regula (EK) Nr. 1831/2003, Regula (EK) Nr. 1935/2004 un Regula (EK) Nr. 1107/2009.
(36)  Lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā nozares īpatnības konfidenciālas informācijas sakarā, ir nepieciešams izsvērt attiecīgās sabiedrībai noteiktās tiesības uz risku novērtēšanas procesa pārredzamību, tostarp tiesības izmantot proaktīvu informāciju attiecībā uz šo procesu salīdzinājumā ar komerciālo pieteikumu iesniedzēju tiesībām, ievērojot Savienības nozares tiesību aktu specifiskos mērķus un gūto pieredzi. Tātad, lai papildus Regulā (EK) Nr. 178/2002 minētajiem konfidenciālajiem elementiem noteiktu vēl citus šādus elementus, būtu jāgroza Direktīva 2001/18/EK, Regula (EK) Nr. 1829/2003, Regula (EK) Nr. 1831/2003, Regula (EK) Nr. 1935/2004 un Regula (EK) Nr. 1107/2009. Šajā regulā paredzētie noteikumi par aktīvu izplatīšanu un Iestādes konfidencialitātes pieprasījuma novērtēšanu nekādā veidā nedrīkstētu ierobežot Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006 paredzēto tiesību piemērošanas jomu.
_____________________________
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.).
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)
(36a)  Ar Vispārīgās pārtikas aprites regulas atbilstības pārbaudi tika uzsvērts pārredzamības trūkums riska pārvaldības procesā. Sabiedrība ir labāk jāinformē par apsveramajām riska pārvaldības iespējām, patērētāju un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības līmeni, ko panāktu katrs no šiem risinājumiem, kā arī par faktoriem, kuri nav riska novērtējuma rezultāti, bet kurus riska pārvaldītāji ņem vērā, un par to, kā tie tiek savstarpēji izsvērti lēmumu pieņemšanas procesā.
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
37. apsvērums
(37)  Lai vēl vairāk stiprinātu saikni starp Savienības un nacionālā līmeņa risku novērtētājiem un risku pārvaldītājiem un risku paziņošanas saskaņotību un konsekvenci, tiesības pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai, lai tā varētu pieņemt vispārīgu plānu par risku paziņošanu jautājumos, kas skar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi. Jo īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu attiecīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Proti, nolūkā panākt vienlīdzīgu līdzdalību deleģēto aktu sagatavošanā Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un dalībvalstu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve deleģēto aktu sagatavošanā iesaistīto Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm.
(37)  Lai uzlabotu interaktīvo apmaiņu ar informāciju visā riska analīzes procesā, starp Savienības un nacionālā līmeņa risku novērtētājiem un risku pārvaldītājiem, kā arī ar citām pārtikas ķēdes ieinteresētajām personām, piemēram, uzņēmējiem, patērētāju un citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai, lai tā varētu pieņemt vispārīgu plānu par risku paziņošanu jautājumos, kas skar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi. Vispārīgajā plānā par riska paziņošanu būtu jānosaka praktiski pasākumi, lai darītu sabiedrībai pieejamu nepieciešamo informāciju nolūkā panākt augsta līmeņa pārredzamību riska pārvaldības procesā. Tāpēc ir jo īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu attiecīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Proti, nolūkā panākt vienlīdzīgu līdzdalību deleģēto aktu sagatavošanā Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un dalībvalstu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve deleģēto aktu sagatavošanā iesaistīto Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm.
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)
(37a)  Noteikumi par to, kādai informācijai jābūt publiskotai, nedrīkstētu skart Regulu (EK) Nr. 1049/2001, kā arī valsts vai Savienības tiesību aktus par publisku piekļuvi oficiāliem dokumentiem.
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
38. apsvērums
(38)  Lai Iestādei un uzņēmējiem ļautu pielāgoties jaunajām prasībām, vienlaikus nodrošinot, ka Iestādes darbība turpinās bez traucējumiem, attiecībā uz šīs regulas piemērošanu būtu jānosaka pārejas pasākumi.
(38)  Lai Iestādei, dalībvalstīm, Komisijai un uzņēmējiem ļautu pielāgoties jaunajām prasībām, vienlaikus nodrošinot, ka Iestādes darbība turpinās bez traucējumiem, attiecībā uz šīs regulas piemērošanu būtu jānosaka pārejas pasākumi.
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)
(39a)  Tā kā šajā priekšlikumā iekļautie grozījumi paredz plašu pilnvaru piešķiršanu Iestādei attiecībā uz riska novērtēšanu un konfidencialitātes pārbaudi, ir būtiski jāpalielina Iestādes budžets, kā paredzēts Komisijas priekšlikuma 3. pielikumā. Priekšlikums atbilst kārtējai daudzgadu finanšu shēmai un no tā var izrietēt arī tādu īpašu instrumentu izmantošana, kas definēti Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013. Ja Eiropas Parlamenta un dalībvalstu apspriedēs par Savienības budžetu nevarēs rast iespējas nodrošināt nepieciešamos budžeta līdzekļus, Komisijai, izmantojot deleģēto aktu, jānāk klajā ar alternatīvu finansēšanas priekšlikumu.
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)
(40a)  Nesenie ar pārtikas nekaitīgumu saistītie notikumi ir pierādījuši vajadzību izstrādāt atbilstīgus pasākumus ārkārtas situācijās, lai nodrošinātu, ka uz visu pārtiku neatkarīgi no tās veida un izcelsmes, kā arī visu barību attiecina kopējus pasākumus, ja rodas nopietns risks cilvēku veselībai, dzīvnieku veselībai vai videi. Ar šo visaptverošo pieeju ārkārtas pārtikas nekaitīguma pasākumiem būtu jānodrošina efektīva rīcība, izvairoties no mākslīgām atšķirībām jebkādu nopietnu risku pārtikai vai barībai iztirzāšanā ar saskaņotas kopīgas brīdinājumu pārvaldības procedūras starpniecību.
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 178/2002
6. pants – 2. punkts
(-1)  Regulas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
2.  Riska novērtēšanu pamato ar pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem un veic neatkarīgi, objektīvi un pārredzami.
“2. Riska novērtēšanu pamato ar visiem pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem un veic neatkarīgi, objektīvi un pārredzami.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 178/2002
7. pants – 1. punkts
(-1a)  Regulas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
1.  Īpašos apstākļos, kad, novērtējot pieejamo informāciju, identificēta iespējama kaitīga ietekme uz veselību, bet nav zinātniskas pārliecības, var pieņemt riska pārvaldības pagaidu pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu Kopienas izraudzīto augsto veselības aizsardzības līmeni, līdz saņem turpmāku zinātnisko informāciju par pilnīgāku riska novērtējumu.
"1. Īpašos apstākļos, kad, novērtējot pieejamo informāciju, identificēta iespējama kaitīga ietekme uz veselību, bet nav zinātniskas pārliecības, pieņem riska pārvaldības pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu Kopienas izraudzīto augsto veselības aizsardzības līmeni, līdz saņem turpmāku zinātnisko informāciju par pilnīgāku riska novērtējumu.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.a pants
8.a pants
8.a pants
Riska paziņošanas mērķi
Riska paziņošanas mērķi
Riska paziņošana, kurā turklāt ņem vērā riska novērtētāju un riska pārvaldītāju attiecīgās lomas, ir orientēta uz šādiem mērķiem:
Riska paziņošana, kurā turklāt ņem vērā riska novērtētāju un riska pārvaldītāju attiecīgās lomas, ir orientēta uz šādiem mērķiem:
(a)  visā riska analizēšanas procesā veicināt informētību un izpratni par konkrētajiem aplūkotajiem jautājumiem;
(a)  visā riska analizēšanas un pārvaldības procesā veicināt informētību un izpratni par konkrētajiem aplūkotajiem jautājumiem;
(b)  veicināt konsekvenci un pārredzamību riska pārvaldības ieteikumu formulēšanā;
(b)  veicināt konsekvenci, pārredzamību un skaidrību riska pārvaldības variantu, ieteikumu un lēmumu attiecībā uz to formulēšanā;
(c)  būt par stabilu pamatu riska pārvaldības lēmumu izprašanai;
(c)  veicināt stabilu zinātnisku pamatu riska pārvaldības lēmumu izprašanai, tostarp informāciju par:
(i)  to, kā izvēlētais riska pārvaldības variants atspoguļo riska novērtējuma nenoteiktības pakāpi un patērētāju un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības līmeni, ko tas sasniegtu;
(ii)  kā minēts 6. panta 3. punktā, faktoriem, kas nav riska novērtējuma rezultāti un ko riska pārvaldītāji ņēma vērā, un to, kā šie faktori tika izvērtēti savstarpēji;
(d)  sekmēt sabiedrības izpratni par riska analizēšanas procesu, lai vairotu pārliecību par tā iznākumu;
(d)  veicināt sabiedrības izpratni par riska analizēšanas procesu, lai vairotu pārliecību par tā iznākumu, tostarp sniegt skaidru un konsekventu informāciju par riska novērtētāju un riska pārvaldītāju attiecīgajiem uzdevumiem, pilnvarām un pienākumiem;
(e)  veicināt, ka visas ieinteresētās personas ir attiecīgi iesaistītas; un
(e)  veicināt visu ieinteresēto personu, tostarp pārtikas ķēdes uzņēmēju, patērētāju un citu pilsoniskās sabiedrības organizāciju, līdzsvarotu iesaistīšanos;
(f)  nodrošināt, ka attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi, notiek pienācīga informācijas apmaiņa ar ieinteresētajām personām.
(f)  nodrošināt, ka attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi, notiek pārredzama un godīga informācijas apmaiņa ar ieinteresētajām personām, kas minētas e) apakšpunktā;
(fa)  informēt patērētāju par riska novēršanas stratēģijām un
(fb)  cīnīties pret nepatiesas informācijas izplatīšanu un tās avotiem.
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.b pants
8.b pants
8.b pants
Vispārīgie riska paziņošanas principi
Vispārīgie riska paziņošanas principi
Ņemot vērā riska novērtētāju un riska pārvaldītāju attiecīgās lomas, riska paziņošana:
Ņemot vērā riska novērtētāju un riska pārvaldītāju attiecīgās lomas, riska paziņošana:
(a)  nodrošina, ka, balstoties uz pārredzamības, atklātības un atsaucības principu, notiek interaktīva apmaiņa ar precīzu, lietderīgu un savlaicīgu informāciju;
(a)  nodrošina, ka, balstoties uz pārredzamības, atklātības un atsaucības principu, ar visām ieinteresētajām pusēm notiek interaktīva apmaiņa ar precīzu, pilnīgu un savlaicīgu informāciju;
(b)  ikvienā riska analīzes posmā no brīža, kad tiek formulēts pieprasījums sniegt zinātnisku konsultāciju, līdz brīdim, kad tiek sniegts riska novērtējums un pieņemti riska pārvaldības lēmumi, sagādā pārredzamu informāciju;
(b)  ikvienā riska analīzes posmā no brīža, kad tiek formulēts pieprasījums sniegt zinātnisku konsultāciju, līdz brīdim, kad tiek sniegts riska novērtējums un pieņemti riska pārvaldības lēmumi, sagādā pārredzamu informāciju;
(c)  ņem vērā priekšstatus par riskiem;
(c)  pievēršas priekšstatiem par riskiem;
(d)  atvieglina saprašanos un dialogu starp visām ieinteresētajām personām; un
(d)  atvieglina saprašanos un dialogu starp visām ieinteresētajām personām;
(e)  turklāt ņemot vērā konfidencialitāti un personas datu aizsardzību, ir piekļūstama — arī procesā tieši neiesaistītām personām.
(e)  turklāt ņemot vērā konfidencialitāti un personas datu aizsardzību, ir piekļūstama — arī procesā tieši neiesaistītām personām un
(ea)  izstrādā pieejas, lai labāk informētu par atšķirību starp bīstamību un risku.
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.c pants
8.c pants
8.c pants
Vispārīgais riska paziņošanas plāns
Vispārīgais riska paziņošanas plāns
1.  Komisija ir pilnvarota ciešā sadarbībā ar Iestādi un dalībvalstīm un pēc attiecīgas sabiedriskas apspriešanas, ņemot vērā 8.a un 8.b pantā aprakstītos attiecīgos mērķus un vispārīgos principus, saskaņā ar 57.a pantu pieņemt deleģētos aktus, kuri iedibina vispārīgu riska paziņošanas plānu ar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi saistītos jautājumos.
1.  Komisija ir pilnvarota ciešā sadarbībā ar Iestādi un dalībvalstīm un pēc attiecīgas sabiedriskas apspriešanas, ņemot vērā 8.a un 8.b pantā aprakstītos attiecīgos mērķus un vispārīgos principus, saskaņā ar 57.a pantu pieņemt deleģētos aktus, kas papildina šo regulu un kuri iedibina vispārīgu riska paziņošanas plānu ar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi saistītos jautājumos.
2.  Vispārīgais riska paziņošanas plāns atbalsta integrētu riska paziņošanas satvaru, ko gan Savienības, gan nacionālā līmenī saskanīgi un sistemātiski ievēro gan riska novērtētāji, gan riska pārvaldītāji. Plānā:
2.  Vispārīgais riska paziņošanas plāns atbalsta integrētu riska paziņošanas satvaru, ko gan Savienības, gan nacionālā līmenī saskanīgi un sistemātiski ievēro gan riska novērtētāji, gan riska pārvaldītāji. Plānā:
(a)  ir apzināti galvenie faktori, kas jāņem vērā, apsverot, kāda veida un kāda līmeņa darbības riska paziņošanā vajadzīgas;
(a)  ir apzināti galvenie faktori, kas jāņem vērā, apsverot, kāda veida un kāda līmeņa darbības riska paziņošanā vajadzīgas;
(b)  ņemot vērā attiecīgo mērķauditorijas grupu vajadzības, ir apzināti galvenie atbilstīgie rīki un galvenie kanāli, ko izmantot riska paziņošanā, un
(b)  lai nodrošināt visu ieinteresēto personu, tostarp pārtikas ķēdes uzņēmēju, patērētāju un citu pilsoniskās sabiedrības organizāciju, līdzsvarotu iesaistīšanos, ir apzināti galvenie atbilstīgie rīki un galvenie kanāli, ko izmantot riska paziņošanā;
(c)  ir izveidoti atbilstīgi mehānismi, ar kuriem panākt, ka riska novērtētāji un riska pārvaldītāji riska paziņošanā darbojas saskaņotāk un ka starp visām ieinteresētajām personām notiek atvērts dialogs.
(c)  ir izveidoti atbilstīgi mehānismi, ar kuriem panākt, ka riska novērtētāji un riska pārvaldītāji riska paziņošanā darbojas saskaņotāk, tostarp sistemātiski atzīstot un izskaidrojot atšķirības zinātniskajā novērtējumā vai priekšstatu par pieņemamo riska līmeni;
(ca)  paredzēt praktiskus pasākumus un termiņu, lai 55.a panta 1. punktā minēto informāciju darītu publiski pieejamu.
3.  Vispārīgo riska paziņošanas plānu Komisija pieņem līdz [divi gadi no šīs regulas piemērošanas dienas] un, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību un gūto pieredzi, pastāvīgi atjaunina.
3.  Vispārīgo riska paziņošanas plānu Komisija pieņem līdz [divi gadi no šīs regulas piemērošanas dienas] un, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību un gūto pieredzi, pastāvīgi atjaunina.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.d pants (jauns)
8.d pants
Riska paziņošanas pārredzamība
1.  Komisija, Iestāde un dalībvalstis veic savus riska paziņošanas pienākumus saskaņā ar pārtikas aprites tiesību aktiem, nodrošinot augstu pārredzamības līmeni.
2.  Komisija var izdot attiecīgas pamatnostādnes.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 178/2002
9. pants
(1a)  Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:
9. pants
9. pants
Sabiedriskā apspriešana
Sabiedriskā apspriešana
Sagatavojot, novērtējot un pārskatot pārtikas aprites tiesību aktus, atklāti un pārredzami, tieši vai ar pārstāvniecības struktūru starpniecību apspriežas ar sabiedrību, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams jautājuma steidzamības dēļ.
Riska analīzes gaitā, kā arī sagatavojot, novērtējot un pārskatot pārtikas aprites tiesību aktus, atklāti un pārredzami, tieši vai ar pārstāvniecības struktūru starpniecību apspriežas ar sabiedrību, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams jautājuma steidzamības dēļ.
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 178/2002
10. pants
(1b)  Regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:
10. pants
10. pants
Sabiedrības informēšana
Sabiedrības informēšana
Neierobežojot Kopienas un valstu tiesību aktu noteikumus, kas piemērojami attiecībā uz piekļuvi dokumentiem, gadījumos, kad ir pamatots iemesls aizdomām, ka pārtika vai barība var radīt risku cilvēku vai dzīvnieku veselībai, atkarībā no minētā riska iedabas, nopietnības un apjoma, valsts iestādes sper attiecīgus soļus, lai informētu plašu sabiedrību par riska veselībai iedabu, pēc iespējas pilnīgi identificējot pārtiku vai barību, vai pārtikas vai barības veidu, iespējamo risku, un pasākumus, ko veic vai ko veiks, lai no minētā riska izvairītos, lai to samazinātu vai novērstu.
1.   Neierobežojot Kopienas un valstu tiesību aktu noteikumus, kas piemērojami attiecībā uz piekļuvi dokumentiem, gadījumos, kad ir pamatots iemesls aizdomām, ka pārtika vai barība var radīt risku cilvēku vai dzīvnieku veselībai, atkarībā no minētā riska iedabas, nopietnības un apjoma, valsts iestādes sper attiecīgus un savlaicīgus soļus, lai informētu plašu sabiedrību par riska veselībai iedabu, pēc iespējas pilnīgi identificējot attiecīgos produktus, iespējamo risku, ko tie var radīt un pasākumus, ko veic vai ko veiks, lai no minētā riska izvairītos, lai to samazinātu vai novērstu. Šo punktu piemēro arī tad, ja ir aizdomas par neatbilstību, kas radusies, iespējams, ar krāpniecisku vai maldinošu praksi veiktu piemērojamo Savienības tiesību aktu iespējamu apzinātu pārkāpumu gadījumā.
2.  Lai nodrošinātu 1. punkta vienādu īstenošanu, Komisija līdz ... [12 mēneši pēc šīs grozošās regulas stāšanās spēkā] pieņem īstenošanas aktus par īstenošanas kārtību.”
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 178/2002
22. pants – 7. punkts
(1c)  Regulas 22. panta 7. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:
Iestāde cieši sadarbojas ar dalībvalstu kompetentajām struktūrām, kas veic Iestādes uzdevumiem līdzīgus uzdevumus.
Iestāde rīkojas, sadarbojoties ar Eiropas Savienības novērtēšanas aģentūrām.
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.d punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 178/2002
23. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(1d)  Regulas 23. panta b) punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
(b)  sekmēt un koordinēt vienotu riska novērtējuma metožu attīstību sfērās, kas ir tās misijas jomā;
“(b) sekmēt un koordinēt, izmantojot transversālu pieeju, vienotu riska novērtējuma metožu izstrādi tās pamatuzdevumu jomās, jo īpaši ņemot vērā ķīmisko vielu savienojuma efektu, kas var ietekmēt cilvēku veselību un vidi;
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
25. pants – 1.a punkts
1.a  Papildus 1. punktā minētajiem locekļiem un viņu vietniekiem valdē ir:
1.a  Papildus 1. punktā minētajiem locekļiem un viņu vietniekiem valdē ir:
(a)  divi balsstiesīgi locekļi un viņu vietnieki, kurus iecēlusi Komisija un kuri to pārstāv;
(a)  divi balsstiesīgi locekļi un viņu vietnieki, kurus iecēlusi Komisija un kuri to pārstāv;
(b)  viens balsstiesīgs loceklis, kuru iecēlis Eiropas Parlaments;
(b)  divi balsstiesīgi locekļi, kurus iecēlis Eiropas Parlaments;
(c)  četri balsstiesīgi locekļi, kuri pārstāv pilsonisko sabiedrību un pārtikas aprites ķēdes intereses, proti, viens no patērētāju organizācijām, viens no vides nevalstiskajām organizācijām, viens no lauksaimnieku organizācijām un viens no nozaru organizācijām. Šos locekļus, balstīdamās uz Komisijas sastādītu sarakstu, kurā vārdu ir vairāk nekā aizpildāmo amatvietu, un apspriezdamās ar Eiropas Parlamentu, ieceļ Padome. Komisijas sagatavotais saraksts kopā ar attiecīgajiem informatīvajiem dokumentiem tiek nosūtīts Eiropas Parlamentam. Eiropas Parlaments iespējami drīz un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc minētās nosūtīšanas savu viedokli var iesniegt izskatīšanai Padomei, kas tad minētos locekļus ieceļ valdē.
(c)  seši balsstiesīgi locekļi, kuri pārstāv pilsonisko sabiedrību un pārtikas aprites ķēdes intereses, proti, viens no patērētāju organizācijām, viens no vides nevalstiskajām organizācijām, viens no sabiedrības veselības nevalstiskajām organizācijām, viens no lauksaimnieku organizācijām, viens no agroķīmiskajām organizācijām un viens no pārtikas produktu ražotāju organizācijām. Šos locekļus, balstīdamās uz Komisijas sastādītu sarakstu, kurā vārdu ir vairāk nekā aizpildāmo amatvietu, un apspriezdamās ar Eiropas Parlamentu, ieceļ Padome. Komisijas sagatavotais saraksts kopā ar attiecīgajiem informatīvajiem dokumentiem tiek nosūtīts Eiropas Parlamentam. Eiropas Parlaments iespējami drīz un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc minētās nosūtīšanas savu viedokli var iesniegt izskatīšanai Padomei, kas tad minētos locekļus ieceļ valdē.
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
25. pants – 2. punkts
2.  Locekļu un vietnieku pilnvaru laiks ir četri gadi. Tomēr 1.a punkta a) un b) apakšpunktā minēto locekļu pilnvaru laiks nav ierobežots. 1.a punkta c) apakšpunktā minēto locekļu pilnvaru laiks ir atjaunojams tikai vienreiz.
2.  1.a punkta b) apakšpunktā minēto locekļu pilnvaru laiks ir atjaunojams maksimāli uz 2,5 gadiem. Šā panta 1.a punkta a) un c) apakšpunktā minēto locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi. Šā panta 1.a punkta c) apakšpunktā minēto locekļu pilnvaru laiks ir atjaunojams tikai vienreiz.
Grozījums Nr. 159
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 178/2002
28. pants – 4. punkts– 1. apakšpunkts– ievaddaļa
(-a)   28. panta 4. punkta ievaddaļu aizvieto šādi:
“4. Zinātnes ekspertu grupas veido neatkarīgi zinātnieki, kas aktīvi veic pētījumus un publicē savus pētījumu rezultātus salīdzinošo pētījumu zinātniskos žurnālos.”
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a un b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
28. pants – 5. līdz 5.g punkts
5.  Zinātniskās komitejas locekļus, kas nav zinātnes ekspertu grupu locekļi, un 5.b punktā minētos papildu locekļus pēc izpilddirektora priekšlikuma uz atjaunojamu pilnvaru laiku pieci gadi ieceļ valde; locekļus ieceļ pēc tam, kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, attiecīgos vadošos zinātniskos izdevumos un Iestādes tīmekļvietnē bijis publicēts uzaicinājums izteikt ieinteresētību.”;
5.  Zinātniskās komitejas locekļus, kas nav zinātnes ekspertu grupu locekļi, un zinātnes ekspertu grupu locekļus uz atjaunojamu pilnvaru laiku pieci gadi ieceļ valde, ievērojot šādu procedūru:
5.a  Zinātnes ekspertu grupu locekļus uz atjaunojamu pilnvaru laiku pieci gadi ieceļ valde; iecelšanas procedūra ir šāda:
(a)  izpilddirektors, konsultējies ar valdi, dalībvalstīm nosūta pieprasījumu nodrošināt konkrētās daudznozaru speciālās zināšanas, kas vajadzīgas katrā zinātnes ekspertu grupā, un norāda, cik ekspertu kandidatūru dalībvalstīm jānominē. Izpilddirektors dalībvalstis informē par Iestādes neatkarības politiku un īstenošanas noteikumiem, kas piemērojami zinātnes ekspertu grupu locekļiem. Dalībvalstis publisko uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, uz kura arī balstās to nosauktās kandidatūras. Par dalībvalstīm nosūtītajiem pieprasījumiem izpilddirektors informē valdi;
(a)  Izpilddirektors, konsultējies ar valdi, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, attiecīgajās vadošajās zinātniskajās publikācijās un Iestādes tīmekļa vietnē publicē uzaicinājumu izteikt ieinteresētību un informē dalībvalstis. Uzaicinājumā nosaka konkrētās daudznozaru speciālās zināšanas, kas ir vajadzīgas katrā zinātnes ekspertu grupā un norāda nepieciešamo ekspertu skaitu.
(b)  dalībvalstis nominē ekspertus, raugoties, lai, kolektīvi rīkojoties, tiktu sasniegts izpilddirektora norādītais skaits. Katra dalībvalsts nominē vismaz 12 zinātniskos ekspertus. Dalībvalstis var nominēt citu dalībvalstu valstspiederīgos;
(b)  Dalībvalstis nodrošina, ka uzaicinājums izteikt ieinteresētību tiek plaši izplatīts visā zinātnes kopienā. Tās arī var nominēt ekspertus minētajās jomās ar nosacījumu, ka šādas nominēšanas veic, balstoties uz valsts līmeņa uzaicinājumu izteikt ieinteresētību.
(c)  balstoties uz dalībvalstu nosauktajām kandidatūrām, izpilddirektors katrai zinātnes ekspertu grupai sastāda ekspertu sarakstu, kas skaitliski pārsniedz ieceļamo locekļu skaitu. Šādu sarakstu izpilddirektors nedrīkst sastādīt gadījumos, kuros var pamatot, ka ar saņemto kandidatūru skaitu, ņemot vērā šā punkta d) apakšpunktā noteiktos izraudzīšanās kritērijus, plašāku sarakstu sastādīt viņam nav iespējams. Izpilddirektors sarakstu iesniedz valdei, kas izdara iecelšanu;
(c)  Balstoties uz pieteikumiem un nominācijām, kas ir saņemtas saskaņā ar Iestādes īstenoto neatkarības politiku un, pamatojoties uz zinātnes ekspertu grupu locekļiem piemērojamajiem noteikumiem, izpilddirektors katrai zinātnes ekspertu grupai sastāda ekspertu sarakstu, kas skaitliski pārsniedz ieceļamo locekļu skaitu. Šādu sarakstu izpilddirektors nedrīkst sastādīt gadījumos, kuros var pamatot, ka ar saņemto kandidatūru skaitu, ņemot vērā šā punkta d) apakšpunktā noteiktos izraudzīšanās kritērijus, plašāku sarakstu sastādīt viņam nav iespējams. Izpilddirektors sarakstu iesniedz valdei, kas izdara iecelšanu.
(d)  dalībvalstis kandidatūras nosauc, izpilddirektors tās izraugās un valde ieceļ, balstoties uz šādiem kritērijiem:
(d)  Dalībvalstis kandidatūras nosauc, izpilddirektors tās izraugās un valde ieceļ, balstoties uz šādiem kritērijiem:
(i)  augsta līmeņa zinātniskā lietpratība;
(i)  augsta līmeņa zinātniskā lietpratība;
(ii)  neatkarība un interešu konflikta neesība saskaņā ar 37. panta 2. punktu, Iestādes neatkarības politika un īstenošanas noteikumi par zinātnes ekspertu grupu locekļu neatkarību;
(ii)  neatkarība un interešu konflikta neesība saskaņā ar 37. panta 2. punktu, Iestādes neatkarības politika un īstenošanas noteikumi par zinātnes ekspertu grupu locekļu neatkarību;
(iii)  atbilstība tam, kādas daudznozaru speciālās zināšanas un kāds valodu režīms vajadzīgi grupā, kurā kandidātus paredzēts iecelt;
(iii)  atbilstība tam, kādas daudznozaru speciālās zināšanas un kāds valodu režīms vajadzīgi grupā, kurā kandidātus paredzēts iecelt;
(e)  valde nodrošina, ka galīgajā iecelšanā tiek panākts iespējami plašs ģeogrāfiskais sadalījums.
(e)  valde nodrošina, ka galīgajā iecelšanā tiek panākts iespējami plašs ģeogrāfiskais sadalījums.
5.b   Ja Iestāde konstatē, ka kādā grupā vai vairākās grupās trūkst konkrētu speciālo zināšanu, izpilddirektors 5. punktā noteiktajā kārtībā valdei piedāvā papildu locekļus, ko iecelt grupā vai grupās.
5.a   Ja Iestāde konstatē, ka kādā grupā vai vairākās grupās trūkst konkrētu speciālo zināšanu, izpilddirektors 5. punktā noteiktajā kārtībā valdei piedāvā papildu locekļus, ko iecelt grupā vai grupās.
5.c   Valde, balstoties uz izpilddirektora priekšlikumu, pieņem noteikumus par šā panta 5.a un 5.b punktā noteikto procedūru detalizējumu un laika grafiku.
5.b   Valde, balstoties uz izpilddirektora priekšlikumu, pieņem noteikumus par šā panta 5. un 5.a punktā noteikto procedūru detalizējumu un laika grafiku.
5.d   Dalībvalstis ievieš pasākumus, kas nodrošina, ka zinātnes ekspertu grupu locekļi, kā paredzēts 37. panta 2. punktā un iestādes iekšējos noteikumos, rīkojas neatkarīgi un nenonāk interešu konfliktos. Dalībvalstis nodrošina, ka zinātnes ekspertu grupu locekļiem ir iespējams veltīt nepieciešamo laiku un pūles Iestādes darba atbalstīšanai. Dalībvalstis nodrošina, ka zinātnes ekspertu grupu locekļi nevienā nacionālajā līmenī nesaņem nekādus norādījumus un ka viņu neatkarīgais zinātniskais ieguldījums risku novērtēšanas Savienības līmeņa sistēmā tiek atzīts par prioritāru uzdevumu pārtikas aprites ķēdes drošuma aizsargāšanā.
5.c   Zinātnes ekspertu grupu locekļi, kā paredzēts 37. panta 2. punktā un Iestādes iekšējos pasākumos, rīkojas neatkarīgi un nenonāk interešu konfliktos. Viņiem ir iespējams veltīt nepieciešamo laiku un pūles Iestādes darba atbalstīšanai, viņi nevienā nacionālajā līmenī nesaņem nekādus norādījumus un ka viņu neatkarīgais zinātniskais ieguldījums risku novērtēšanas Savienības līmeņa sistēmā tiek atzīts par prioritāru uzdevumu pārtikas aprites ķēdes drošuma aizsargāšanā.
5.e   Dalībvalstis nodrošina, ka publiskās struktūras, kuras nodarbina minētos zinātnes ekspertus, un personas, kuras atbildīgas par prioritāšu noteikšanu zinātniskajām struktūrām, kas minētos ekspertus nodarbina, īsteno 5.d punktā paredzētos pasākumus.
5.d   Attiecīgi dalībvalstis nodrošina, ka publiskās struktūras, kuras nodarbina minētos zinātnes ekspertus, un personas, kuras atbildīgas par prioritāšu noteikšanu zinātniskajām struktūrām, kas minētos ekspertus nodarbina, īsteno pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka tiek ievēroti 5.c punktā paredzētie nosacījumi.
5.f   Iestāde grupas to uzdevumu veikšanā atbalsta, organizējot šo grupu darbu, jo īpaši sagatavošanas darbu, kas jāizdara Iestādes darbiniekiem vai 36. pantā minētajām ieceltajām nacionālajām zinātniskajām organizācijām, arī organizējot iespēju, ka tiek gatavoti zinātniski atzinumi, kurus ekspertu grupas pirms pieņemšanas zinātniski recenzē.
5.e   Iestāde grupas to uzdevumu veikšanā atbalsta, organizējot šo grupu darbu, jo īpaši sagatavošanas darbu, kas jāizdara Iestādes darbiniekiem vai 36. pantā minētajām ieceltajām nacionālajām zinātniskajām organizācijām, arī organizējot iespēju, ka tiek gatavoti zinātniski atzinumi, kurus ekspertu grupas pirms pieņemšanas zinātniski recenzē.
5.g   Grupās nav vairāk kā 21 loceklis.
5.f   Grupās nav vairāk kā 21 loceklis.
5.fa  Iestāde nodrošina ekspertu grupu locekļiem detalizētu apmācību par riska novērtēšanas procesu.
Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
28. pants – 9. punkts – b apakšpunkts
locekļu skaitu katrā zinātnes ekspertu grupā, nepārsniedzot 5.g punktā noteikto maksimālo skaitu.
(b)  locekļu skaitu katrā zinātnes ekspertu grupā, nepārsniedzot 5.f punktā noteikto maksimālo skaitu.
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 178/2002
28. pants – 9. punkts – ga apakšpunkts (jauns)
(ca)  Regulas 28. panta 9. punktam pievieno šādu apakšpunktu:
(ga) iespēja pieteikuma iesniedzējiem ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā risināt jautājumu — ja ar Iestādi nav panākta citāda vienošanās, un pirms Iestādes atzinuma projekta publicēšanas — kritiskās jomas, kas rada bažas saistībā ar jauniem datiem.
Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 178/2002
29. pants – 6. punkts
(3a)  Regulas 29. panta 6. punkta beigās pievieno šādu teikumu:
“Tie neļauj a priori izslēgt konkrētus zinātniskus pierādījumus, jo īpaši, ja tie ir publicēti pēc salīdzinošas izvērtēšanas procesa.”;
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.a pants
Ja potenciāls pārtikas aprites tiesību aktos paredzētas atļaujas pieteikuma iesniedzējs to lūdz, Iestādes darbinieki viņu konsultē par to, kādi noteikumi attiecas uz atļaujas pieteikumu un kādam jābūt pieteikuma saturam. Iestādes darbinieku sniegtās konsultācijas neietekmē to, kā zinātnes ekspertu grupas vēlāk novērtē pieteikumus uz atļauju, un attiecībā uz šo novērtēšanu nenozīmē nekādas saistības.
Iestāde publisko pamatnostādnes, kurās iekļauj arī jautājumus un atbildes attiecībā uz atļaujas pieteikumu administratīvajām un zinātniskajām prasībām. Ja potenciāls pārtikas aprites tiesību aktos paredzētas atļaujas pieteikuma iesniedzējs to lūdz, Iestāde sniedz konsultācijas par pieteikuma saturu, kā arī par dažādu to testu un pētījumu veikšanu, kas vajadzīgi, lai pierādītu paredzētā produkta kvalitāti, drošumu un iedarbīgumu. Iestādes sniegtās konsultācijas neietekmē to, kā zinātnes ekspertu grupas vēlāk novērtē pieteikumus uz atļauju, un attiecībā uz šo novērtēšanu nenozīmē nekādas saistības. Iestādes darbinieki, kas sniedz minēto konsultāciju, nav iesaistīti nekādā zinātniskā sagatavošanas darbā, kas ir tieši vai netieši saistīts ar pieteikumu, kura sakarā tiek sniegta konsultācija.
Līdz ... [36 mēneši pēc šīs grozošās regulas stāšanās spēkā] Komisija novērtē šā panta ietekmi uz Iestādes darbību. Īpašu uzmanību pievērš papildu darba slodzei un personāla mobilizācijai, kā arī tam, vai tā rezultātā ir notikušas izmaiņas Iestādes resursu sadalījumā uz tādu darbību rēķina, kas ir sabiedrības interesēs.
Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.b pants – 1. punkts
1.  Ar šo iedibina Savienības Pētījumu reģistru, kas aptvers pētījumus, kurus uzņēmēji pasūtījuši, lai iegūtu pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju. Tiklīdz uzņēmēji pasūta kādu pētījumu, lai iegūtu pamatojumu nodomātam pieteikumam uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju, tie Iestādei nekavējoties paziņo šā pētījuma priekšmetu. Reģistru pārzina Iestāde.
1.  Ar šo iedibina Savienības Pētījumu reģistru, kas aptvers pētījumus, kurus uzņēmēji pasūtījuši, lai mēģinātu iegūt pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju vai atjaunotu to. Tiklīdz uzņēmēji Savienībā vai ārpus tās pasūta kādu pētījumu, lai iegūtu pamatojumu nodomātam pieteikumam uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju vai tās atjaunošanu, tie Iestādei nekavējoties paziņo šā pētījuma priekšmetu. Reģistru pārzina Iestāde.
Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.b pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Veicot pasūtītos pētījumus, ņem vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/63/ES1a.
________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Direktīva 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (OV L 276, 20.10.2010., 33. lpp.).
Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.b pants – 2. punkts
2.  Šā panta 1. punktā noteiktais paziņošanas pienākums attiecas arī uz Savienības laboratorijām, kas veic šos pētījumus.
2.  Šā panta 1. punktā noteiktais paziņošanas pienākums attiecas arī uz ikvienu institūciju, kas veic šos pētījumus, tostarp laboratorijām, institūtiem un universitātēm.
Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.b pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Dati, kas iegūti pasūtīta, bet nereģistrēta testa rezultātā, riska novērtēšanā netiek izmantoti.
Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.b pants – 2.b punkts (jauns)
2.b  Priekšmetu neapstiprina, ja vien netiek iesniegti visi dati no visiem reģistrētajiem pētījumiem.
Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.b pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Ja Iestāde pieprasa un saņem papildu datus no pieteikuma iesniedzēja, šie attiecīgi marķētie dati arī tiek pievienoti Savienības reģistram un darīti pieejami sabiedrībai.
Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.b pants – 4.a punkts (jauns)
4.a  Komisija saskaņā ar 57.a pantu pieņem deleģētos aktus, ar kuriem papildina šo regulu, nosakot sodus par paziņošanas pienākuma pārkāpumiem.
Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.b pants – 4.b punkts (jauns)
4.b  Šo pantu nepiemēro pētījumiem, kas pasūtīti līdz ... [šīs grozītās regulas spēkā stāšanās diena].
Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.c pants – 1. punkts
1.  Ja Savienības pārtikas aprites tiesību akti paredz iespēju atļauju atjaunināt, potenciālais atjaunināšanas pieteikuma iesniedzējs Iestādei paziņo, kādus pētījumus paredzējis šai nolūkā izdarīt. Saņēmusi šādu paziņojumu, Iestāde par atjaunināšanas vajadzībām paredzētajiem pētījumiem sāk apspriesties ar ieinteresētajām personām un plašāku sabiedrību, kā arī, ņemot vērā saņemtos komentārus, konsultē par nodomātā atjaunināšanas pieteikuma saturu. Iestādes sniegtās konsultācijas neietekmē to, kā zinātnes ekspertu grupas vēlāk novērtē pieteikumus uz atļaujas atjaunināšanu, un attiecībā uz šo novērtēšanu nenozīmē nekādas saistības.
1.  Ja Savienības pārtikas aprites tiesību akti paredz iespēju atļauju atjaunināt, potenciālais atjaunināšanas pieteikuma iesniedzējs Iestādei paziņo, kādus pētījumus paredzējis šai nolūkā izdarīt. Saņēmusi šādu paziņojumu, Iestāde par atjaunināšanas vajadzībām paredzētajiem pētījumiem sāk apspriesties ar ieinteresētajām personām un plašāku sabiedrību, kā arī, ņemot vērā saņemtos komentārus, kuriem ir nozīme paredzētās atļaujas atjaunināšanas riska novērtēšanai, konsultē par nodomātā atjaunināšanas pieteikuma saturu. Iestādes sniegtās konsultācijas neietekmē to, kā zinātnes ekspertu grupas vēlāk novērtē pieteikumus uz atļaujas atjaunināšanu, un attiecībā uz šo novērtēšanu nenozīmē nekādas saistības.
Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.c pants – 2. punkts
2.  Pēc tam, kad pētījumus, kas pamato atļaujas pieteikumus, Iestāde saskaņā ar 38. un 39. līdz 39.f pantu ir publiskojusi, tā par šiem pētījumiem apspriežas ar ieinteresētajām personām un plašāku sabiedrību, lai apzinātu, vai par atļaujas pieteikuma priekšmetu nav pieejami vēl citi būtiski zinātniski dati vai pētījumi. Šī norma neattiecas uz to, kā pieteikuma iesniedzēji riska novērtēšanas gaitā iesniedz papildu informāciju.
2.  Pēc tam, kad pētījumus, kas pamato atļaujas pieteikumus, Iestāde saskaņā ar 38. un 39. līdz 39.f pantu ir publiskojusi, tā divu mēnešu laikā par šiem pētījumiem apspriežas ar ieinteresētajām personām un plašāku sabiedrību, lai apzinātu, vai par atļaujas pieteikuma priekšmetu nav pieejami vēl citi būtiski zinātniski dati vai pētījumi, kuri ir pamatoti uz neatkarīgu salīdzinošu pētījumu literatūru vai veikti saskaņā ar starptautiskām pamatnostādnēm un Labu laboratoriju praksi, un neskar Iestādes pašas pienākumus saskaņā ar 33. pantu. Šī norma neattiecas uz to, kā pieteikuma iesniedzēji riska novērtēšanas gaitā iesniedz papildu informāciju.
Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.d pants
Komisijas eksperti izdara kontroles, arī revīzijas, lai pārliecinātos, ka testēšanas infrastruktūra atbilst attiecīgajiem standartiem, saskaņā ar kuriem jāveic testi un pētījumi, kas Iestādei tiek iesniegti kopā ar pieteikumu uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju. Šīs kontroles organizē sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm.
Komisijas Veselības un pārtikas jomas revīziju un analīžu direktorāta eksperti izdara kontroles, tostarp revīzijas, lai pārliecinātos, ka testēšanas infrastruktūra Savienībā un trešās valstīs atbilst attiecīgajiem standartiem, saskaņā ar kuriem jāveic testi un pētījumi, kas Iestādei tiek iesniegti kopā ar pieteikumu uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju. Šīs kontroles organizē sadarbībā ar dalībvalstu vai attiecīgo trešo valstu kompetentajām iestādēm.
Grozījums Nr. 161
Regulas priekšlikums
1.pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.e pants
Neskarot pārtikas aprites tiesību aktos paredzētas atļaujas pieprasītāju pienākumu pierādīt atļauju sistēmai iesniegta priekšmeta drošumu, Komisija ārkārtas apstākļos var pieprasīt, lai Iestāde pasūta zinātniskus pētījumus, kuru uzdevums ir verificēt riska novērtēšanā izmantotos datus. Pasūtīto pētījumu tvērums var būt arī plašāks nekā verificējamie dati.
Neskarot pārtikas aprites tiesību aktos paredzētas atļaujas pieprasītāju pienākumu pierādīt atļauju sistēmai iesniegta priekšmeta drošumu, atšķirīgu zinātnisku konstatējumu gadījumos Komisija var pieprasīt, lai Iestāde pasūta zinātniskus pētījumus, kuru uzdevums ir verificēt riska novērtēšanā izmantotos datus. Pasūtīto pētījumu tvērums riska novērtēšanas procesā var būt arī plašāks nekā verificējamie dati. Verifikācijas pētījumus finansē no pieteikuma iesniedzēju iemaksām kopējā fondā. Komisija saskaņā ar 57.a pantu pieņem deleģētos aktus nolūkā noteikt šāda fonda darbības kārtību.
Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.e pants – 1.a daļa (jauna)
Veicot pasūtītos pētījumus, ņem vērā Direktīvu 2010/63/ES.
Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 178/2002
33. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
(4a)  Regulas 33. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:
“(da) kombinētā un kumulatīvā ietekme.”
Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Iestāde darbojas augstā pārredzamības līmenī. Jo īpaši tā bez kavēšanās publisko:
1.  Iestāde darbojas augstā pārredzamības līmenī saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1367/2006 un neskarot Regulu (EK) Nr. 1049/2001. Jo īpaši tā bez kavēšanās publisko:
Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a)  zinātniskās komitejas, zinātnes ekspertu grupu un to darba grupu darba kārtības un protokolus;
(a)  valdes, konsultatīvās komitejas, zinātniskās komitejas, zinātnes ekspertu grupu un to darba grupu darba kārtības, dalībnieku sarakstus un protokolus;
Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
(c)  ņemot vērā 39. līdz 39.f pantā paredzēto konfidenciālas informācijas un personas datu aizsardzību, — zinātniskus datus, pētījumus un citu informāciju, kas pamato pieteikumus uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju, arī pieteikuma iesniedzēja iesniegtu papildu informāciju, kā arī citus zinātniskus datus un informāciju, kas pamato Eiropas Parlamenta, Komisijas un dalībvalstu pieprasījumus pēc zinātniska devuma, arī jebkādus zinātniskus atzinumus;
(c)  ņemot vērā 39. līdz 39.f pantā noteiktos īpaši svarīgu sabiedrības interešu gadījumus saistībā ar nodošanu atklātībai un tur paredzēto konfidenciālas informācijas un personas datu aizsardzību, — zinātniskus datus, pētījumus un citu informāciju, kas pamato pieteikumus uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju, arī pieteikuma iesniedzēja iesniegtu papildu informāciju, kā arī citus zinātniskus datus un informāciju, kas pamato Eiropas Parlamenta, Komisijas un dalībvalstu pieprasījumus pēc zinātniska devuma, arī jebkādus zinātniskus atzinumus;
Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
(d)  informāciju, kas ir pamatā tās zinātniskajam devumam, arī zinātniskos atzinumus, ņemot vērā konfidenciālu datu un personas datu aizsardzību, kas paredzēta 39. līdz 39.f pantā;
(d)  informāciju, kas ir pamatā tās zinātniskajam devumam, arī zinātniskos atzinumus, ņemot vērā īpaši svarīgu sabiedrības interešu gadījumus un konfidenciālu datu un personas datu aizsardzību, kā paredzēts 39. līdz 39.f pantā;
Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)
(ha)  informāciju par pieteikuma iesniedzēja vārdu un pieteikuma nosaukumu;
Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 1. punkts – i apakšpunkts
(i)  konsultācijas, ko Iestāde potenciāliem pieteikuma iesniedzējiem uz 32.a un 32.c panta pamata sniegusi pirmsiesniegšanas fāzē.
(i)  vispārīgās konsultācijas, ko Iestāde potenciāliem pieteikuma iesniedzējiem uz 32.a un 32.c panta pamata sniegusi pirmsiesniegšanas fāzē.
Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 1. punkts – 2. daļa
Pirmajā daļā minētos elementus publisko tam atvēlētā Iestādes tīmekļvietnes daļā. Minētā daļa ir publiski pieejama un viegli piekļūstama. Attiecīgie elementi ir pieejami lejupielādei, drukāšanai un meklēšanai elektroniskā formā.
Pirmajā daļā minētos elementus publisko tam atvēlētā Iestādes tīmekļvietnes daļā. Minētā daļa ir publiski pieejama un viegli piekļūstama ar skaidrām saistībām, kuras elektroniski reģistrē tie, kas tai piekļūst, un uz šādi piekļuvi un pieejamību attiecas pasākumi un sodi, kas ir efektīvi, samērīgi un novērš jebkādu komerciālu izmantošanu. Attiecīgie elementi ir pieejami lejupielādei, drukāšanai ar ūdenszīmi izsekošanai un meklēšanai elektroniskā formā, kas ir mašīnlasāmā formātā. Minētie pasākumi koncentrējas uz dokumentu komerciālu izmantošanu un to iesniegšanu. Šādus pasākumus izstrādā tā, lai efektīvi aizsargātu pirmajā daļā minētos elementus pret komerciālu izmantošanu gan Savienībā, gan trešās valstīs.
Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 1.a punkts – 1. daļa – ievaddaļa
1.a  1. punkta c) apakšpunktā minēto informāciju nodod atklātībai, neskarot:
1.a  1. punkta c), d) un i) apakšpunktā minēto informāciju nodod atklātībai, neskarot:
Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 1.a punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
(a)  nevienas intelektuālā īpašuma tiesības, kādas var būt uz dokumentiem vai to saturu, un
svītrots
Grozījums Nr. 163
Regulas priekšlikums
1.pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 1.a punkts – 2. daļa
1. punkta c) apakšpunktā minētās informācijas nodošanu atklātībai neuzskata par tiešu vai netiešu atļauju vai licenci attiecīgos datus, informāciju un to saturu lietot, reproducēt vai citādi izmantot, un Eiropas Savienība neatbild par to, kā šādu informāciju izmanto trešās personas.
1. punkta c) apakšpunktā minētās informācijas nodošanu atklātībai neuzskata par tiešu vai netiešu atļauju vai licenci attiecīgos datus, informāciju un to saturu komerciāli lietot, reproducēt vai citādi izmantot komerciālos nolūkos. Lai nepieļautu šaubas, publiskoto informāciju var izmantot publiskai un akadēmiskai rezultātu kontrolei, tostarp lai labāk izprastu iespējamu negatīvu ietekmi uz veselību un vidi, un Savienība neatbild par to, kā šādu informāciju izmanto trešās personas.
Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 3.a punkts (jauns)
(ca)   pievieno šādu 3.a punktu:
“3.a Šis pants neskar Direktīvu 2003/4/EK, Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Regulu (EK) Nr. 1367/2006.”
Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39. pants – 1. punkts
1.  Atkāpjoties no 38. panta, Iestāde nepublisko informāciju, kuru tai saskaņā ar šā panta nosacījumiem lūgts apstrādāt kā konfidenciālu.
1.  Atkāpjoties no 38. panta un neskarot Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Direktīvu 2003/4/EK, kā arī vispārējo principu, ka sabiedrības veselības intereses vienmēr ir svarīgākas par privātām interesēm, Iestāde nepublisko informāciju, kuru tai, piemērojot šā panta nosacījumus, lūgts apstrādāt kā konfidenciālu un kurai ir piešķirts konfidenciāls statuss.
Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts
(1)  metode un citas, ar šo metodi saistītas tehniskas un rūpnieciskas specifikācijas, ko izmanto, lai ražotu vai iegūtu zinātniska devuma — arī zinātniska atzinuma — iegūšanai iesniegtā pieprasījuma priekšmetu;
(1)  metode un citas, ar šo metodi saistītas tehniskas un rūpnieciskas specifikācijas, ko izmanto, lai ražotu vai iegūtu zinātniska devuma — arī zinātniska atzinuma — iegūšanai iesniegtā pieprasījuma priekšmetu, izņemot gadījumus, kad tas ir svarīgi, lai izprastu iespējamo ietekmi uz veselību un vidi, un ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka šāda metode nesatur informāciju par emisijām vidē un par ietekmi uz veselību un vidi;
Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39. pants – 2. punkts – 3. apakšpunkts
(3)  komercinformācija, kas atklāj pieteikuma iesniedzēja avotus, tirgus daļas vai uzņēmējdarbības stratēģiju; un
(3)  komercinformācija, kas atklāj pieteikuma iesniedzēja avotus, inovatīvas idejas attiecībā uz produktu/vielu, tirgus daļas vai uzņēmējdarbības stratēģiju;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)
Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39. pants – 2. punkts – 4. apakšpunkts
(4)  zinātniska devuma — arī zinātniska atzinuma — pieprasījuma priekšmeta kvantitatīvais sastāvs.
(4)  zinātniska devuma — arī zinātniska atzinuma — pieprasījuma priekšmeta kvantitatīvais sastāvs, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams, lai izprastu potenciālo ietekmi uz veselību un vidi.
Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
(a)  un 3. punktā minēto informāciju, ko Iestāde atklātībai var nodot, ja nepieciešams steidzami rīkoties sabiedrības veselības, dzīvnieku veselības vai vides aizsargāšanā, piemēram, ārkārtas situācijās; un
(a)  un 3. punktā minēto informāciju, ko Iestāde atklātībai var nodot, ja nepieciešams steidzami rīkoties sabiedrības veselības, dzīvnieku veselības vai vides aizsargāšanā, piemēram, ārkārtas situācijās; vai
Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
(b)  informāciju, kas ietilpst Iestādes zinātniskā devuma — arī zinātnisko atzinumu — secinājumos un attiecas uz paredzamu ietekmi uz veselību.
(b)  informāciju, kas ietilpst Iestādes zinātniskā devuma — arī zinātnisko atzinumu — secinājumos, kuros norādīti iespējamas ietekmes un apdraudējumu riski attiecībā uz sabiedrības un dzīvnieku veselību vai vidi.
Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
(ba)  pastāv īpaši svarīgas sabiedrības intereses attiecībā uz to publiskošanu.
Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39. pants – 4. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
(bb)  jebkura informācija, attiecībā uz kuras publiskošanu pastāv īpašas sabiedrības intereses saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. punktu un Regulas (EK) Nr. 1367/2006 6. pantu, jo īpaši, ja informācija attiecas uz emisijām vidē.
Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39. pants – 4.a punkts (jauns)
4a.  Šis pants neskar Direktīvu 2003/4/EK un Regula (EK) Nr. 1049/2001 un Regula (EK) Nr. 1367/2006.
Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39. pants – 2. punkts
2.  Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieprasījumu ievērot konfidencialitāti, tas informāciju 39.f pantam atbilstošā standartizētā datu formātā, ja tāds ir, iesniedz konfidenciālā un nekonfidenciālā redakcijā. Nekonfidenciālā redakcija nesatur informāciju, kuru pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 39. panta 2. un 3. punktu uzskata par konfidenciālu. Konfidenciālā redakcija satur visu iesniegto informāciju, arī informāciju, ko pieteikuma iesniedzējs uzskata par konfidenciālu. Konfidenciālajā redakcijā informācija, kuru pieprasīts apstrādāt kā konfidenciālu, ir skaidri marķēta. Pieteikuma iesniedzējs skaidri norāda, uz kāda pamata viņš dažādiem informācijas elementiem pieprasa konfidencialitāti.
2.  Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieprasījumu ievērot konfidencialitāti, tas informāciju 39.f pantam atbilstošā standartizētā datu formātā, ja tāds ir, iesniedz konfidenciālā un nekonfidenciālā redakcijā. Nekonfidenciālajā redakcijā informāciju, kuru pieteikuma iesniedzējs ir lūdzis apstrādāt kā konfidenciālu saskaņā ar 39. panta 2. un 3. punktu, aizklāj ar melnu marķējumu. Konfidenciālā redakcija satur visu iesniegto informāciju, arī informāciju, ko pieteikuma iesniedzējs uzskata par konfidenciālu. Konfidenciālajā redakcijā informācija, kuru pieprasīts apstrādāt kā konfidenciālu, ir skaidri marķēta. Pieteikuma iesniedzējs skaidri norāda pārbaudāmu pamatojumu un pierādījumus, uz pamata viņš dažādiem informācijas elementiem pieprasa konfidencialitāti.
Grozījums Nr. 167
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.b pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
(a)  pieteikuma iesniedzēja iesniegto nekonfidenciālo redakciju tūlīt publisko;
(a)  pieteikuma iesniedzēja iesniegto pieteikuma nekonfidenciālo redakciju publisko tūlīt, kad pieteikums ir atzīts par pieņemamu;
Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.b pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts
(c)  pirms attiecībā uz konfidencialitātes pieprasījumu pieņem oficiālu lēmumu, pieteikuma iesniedzēju rakstiski informē, ka nodomājusi informāciju nodot atklātībai, un paskaidro atklātībai nodošanas iemeslus. Ja pieteikuma iesniedzējs Iestādes vērtējumam nepiekrīt, divu nedēļu laikā no dienas, kad tam paziņota Iestādes nostāja, tas var paust savu viedokli vai pieteikumu atsaukt;
(c)  pirms attiecībā uz konfidencialitātes pieprasījumu pieņem oficiālu lēmumu, pieteikuma iesniedzēju rakstiski informē, ka nodomājusi informāciju nodot atklātībai, un paskaidro atklātībai nodošanas iemeslus. Ja pieteikuma iesniedzējs iebilst pret Iestādes vērtējumu, tas var 1) paust savu viedokli, 2) pieteikumu atsaukt vai 3) Iestādes Apelācijas padomei pieprasīt pārskatīšanu četru nedēļu laikā no dienas, kad tam paziņota Iestādes nostāja. Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt Iestādei rakstisku paziņojumu par to, ka tas vēlas pieprasīt atzinuma pārskatīšanu Iestādes Apelācijas padomei. Šajā gadījumā pieteikuma iesniedzējs 60 dienu laikā pēc atzinuma saņemšanas nosūta Iestādei sīki izstrādātu pieprasījuma pamatojumu. Iestāde 60 dienu laikā no pieprasījuma pamatojuma saņemšanas savu atzinumu pārskata;
Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.b pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts
(d)  desmit nedēļu laikā no dienas, kad attiecībā uz atļaujas pieteikumiem saņemts konfidencialitātes pieprasījums, un bez liekas kavēšanās papildu datu un informācijas gadījumā pieņem argumentētu lēmumu par konfidencialitātes pieprasījumu, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja apsvērumus, lēmumu paziņo pieteikuma iesniedzējam un attiecīgi informē Komisiju un dalībvalstis; un
(d)  astoņu nedēļu laikā no dienas, kad attiecībā uz atļaujas pieteikumiem saņemts konfidencialitātes pieprasījums, un bez liekas kavēšanās papildu datu un informācijas gadījumā pieņem argumentētu lēmumu par konfidencialitātes pieprasījumu, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja apsvērumus, lēmumu paziņo pieteikuma iesniedzējam un ikvienā gadījumā informē Komisiju un dalībvalstis; un
Grozījums Nr. 140
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.b pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts
(e)  ne agrāk kā divas nedēļas pēc tam, kad Iestādes lēmums saskaņā ar d) apakšpunktu paziņots pieteikuma iesniedzējam, publisko jebkādus papildu datus un informāciju, attiecībā uz kuriem konfidencialitātes pieprasījums nav atzīts par pamatotu.
(e)  nekonfidenciālus datus un informāciju par atļaujas pieteikumu publisko tikai tad, kad saskaņā ar šo pantu ir pieņemts galīgais lēmums par konfidencialitātes pieprasījumu un Iestāde ir publiskojusi sava zinātniskā atzinuma projektu saskaņā ar 38. pantu. Ja pieteikuma iesniedzējs atsauc pieteikumu saskaņā ar 39. panta c) punktu, jo uzskata, ka Iestādes paredzētā informācijas publiskošana ir pārāk visaptveroša, Iestāde, Komisija un dalībvalstis atturas no jebkādas informācijas publicēšanas par minēto atļaujas pieteikumu.
Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.b pants – 1. punkts – 2. daļa
Saskaņā ar šo pantu pieņemtie Iestādes lēmumi var tikt skatīti Eiropas Savienības Tiesā atbilstoši Līguma attiecīgi 263. un 278. panta noteikumiem.
Saskaņā ar šo pantu pieņemtie Iestādes lēmumi var tikt skatīti Iestādes Apelācijas padomē, kuru izveido Komisija, pieņemot deleģētos aktus. Šos deleģētos aktus pieņem saskaņā ar šīs Regulas 57.a pantu. Pārsūdzības iesniegšanai saskaņā ar šo punktu ir atliekošs spēks. Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt Iestādei rakstisku paziņojumu par to, ka tas vēlas pieprasīt atzinuma pārskatīšanu Iestādes Apelācijas padomei. Šajā gadījumā pieteikuma iesniedzējs 60 dienu laikā pēc atzinuma saņemšanas nosūta Iestādei sīki izstrādātu pieprasījuma pamatojumu. Iestāde 60 dienu laikā no pieprasījuma pamatojuma saņemšanas savu atzinumu pārskata; Ja Iestādes Apelācijas padomes pieņemtais lēmums tiek apstrīdēts, ar pieteikumu var griezties Eiropas Savienības Tiesā atbilstoši Līguma attiecīgi 263. panta noteikumiem.
Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.d pants – 2. punkts
2.  Komisija un dalībvalstis veic pasākumus, kas nepieciešami, lai informācija, kuru tie saņēmuši saskaņā ar Savienības pārtikas aprites tiesību aktiem un kuru lūgts apstrādāt kā konfidenciālu, netiktu publiskota līdz brīdim, kad Iestāde par konfidencialitātes pieprasījumu pieņēmusi lēmumu un tas kļuvis galīgs. Komisija un dalībvalstis veic arī pasākumus, kas nepieciešami, lai netiktu publiskota informācija, kuru Iestāde piekritusi apstrādāt kā konfidenciālu.
2.  Komisija un dalībvalstis veic pasākumus, kas nepieciešami, lai informācija, kuru tie saņēmuši saskaņā ar Savienības pārtikas aprites tiesību aktiem un kuru lūgts apstrādāt kā konfidenciālu, netiktu publiskota līdz brīdim, kad Iestāde par konfidencialitātes pieprasījumu pieņēmusi lēmumu un tas kļuvis galīgs, izņemot gadījumus, kad piekļuve informācijai ir pieprasīta saskaņā ar Direktīvu 2003/4/EK vai valsts tiesību aktiem par piekļuvi dokumentiem. Komisija un dalībvalstis veic arī pasākumus, kas nepieciešami, lai netiktu publiskota informācija, kuru Iestāde piekritusi apstrādāt kā konfidenciālu, izņemot gadījumus, kad piekļuve informācijai ir pieprasīta saskaņā ar Direktīvu 2003/4/EK vai valsts tiesību aktiem par piekļuvi dokumentiem.
Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.d pants – 3. punkts
3.  Ja pieteikuma iesniedzējs kādā atļaujas procedūrā pieteikumu atsauc vai ir atsaucis, Iestāde, Komisija un dalībvalstis ievēro komercinformācijas un rūpnieciskas informācijas konfidencialitāti, ko Iestāde piekritusi pieņemt saskaņā ar 39. līdz 39.f pantu. Pieteikumu uzskata par atsauktu no brīža, kad sākotnējo pieteikumu saņēmusī kompetentā iestāde saņem rakstisku pieteikumu. Ja pieteikums tiek atsaukts pirms brīža, kad Iestāde izlēmusi attiecīgo konfidencialitātes pieprasījumu, Iestāde, Komisija un dalībvalstis informāciju, attiecībā uz kuru ir pieprasīta konfidencialitāte, nepublisko.
3.  Ja pieteikuma iesniedzējs kādā atļaujas procedūrā pieteikumu atsauc vai ir atsaucis, Iestāde, Komisija un dalībvalstis ievēro komercinformācijas un rūpnieciskas informācijas konfidencialitāti, ko Iestāde piekritusi pieņemt saskaņā ar 39. līdz 39.f pantu. Pieteikumu uzskata par atsauktu no brīža, kad sākotnējo pieteikumu saņēmusī kompetentā iestāde saņem rakstisku pieteikumu. Iestāde nepublicē nekādu informāciju, vai tā ir konfidenciāla vai nekonfidenciāla, ja pieteikuma iesniedzējs ir nolēmis pieteikumu atsaukt.
Grozījums Nr. 99
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.e pants – 1. punkts – c apakšpunkts
(c)  visu zinātniskās komitejas, zinātnes ekspertu grupu un to darba grupu sanāksmju dalībnieku vārdus.
(c)  visu zinātniskās komitejas, zinātnes ekspertu grupu, to darba grupu sanāksmju vai jebkādas citas ad hoc grupas sanāksmju par attiecīgo tēmu dalībnieku un novērotāju vārdus.
Grozījums Nr. 101
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.f pants – 1. punkts
1.  Lai varētu pildīt 38. panta 1. punkta c) apakšpunktu un lai garantētu Iestādei iesniegtu zinātniska devuma pieprasījumu efektīvu apstrādi, tiek pieņemti tādi standartizēti datu formāti un programmatūras pakotnes, lai dokumentus būtu iespējams iesniegt, meklēt, kopēt un drukāt, turklāt nodrošinot atbilstību Savienības pārtikas aprites tiesību aktos noteiktajām prasībām. Šie standartizēto datu formātu un programmatūras pakotņu projekti netiek veidoti uz komercstandartu pamata, un tie pēc iespējas nodrošina sadarbspēju ar esošajām datu iesniegšanas pieejām.
1.  Lai varētu pildīt 38. panta 1. punkta c) apakšpunktu un lai garantētu Iestādei iesniegtu zinātniska devuma pieprasījumu efektīvu apstrādi, tiek pieņemti tādi standartizēti datu formāti un programmatūras pakotnes, lai dokumentus būtu iespējams iesniegt, meklēt, kopēt un drukāt, turklāt nodrošinot atbilstību Savienības pārtikas aprites tiesību aktos noteiktajām prasībām un lietderību maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šie standartizēto datu formātu un programmatūras pakotņu projekti netiek veidoti uz komercstandartu pamata, un tie pēc iespējas nodrošina sadarbspēju ar esošajām datu iesniegšanas pieejām.
Grozījums Nr. 102
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.f pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Standarta datu formātus un programmatūras kopumus piemēro tikai datiem, kas iegūti pēc īstenošanas aktu pieņemšanas saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu.
Grozījums Nr. 103
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.g pants – 1. daļa
Informācijas sistēmas, ko Iestāde izmanto savu datu, arī konfidenciālu datu un personas datu glabāšanai, projektē attiecīgajiem drošības riskiem atbilstošā augstā drošības līmenī, kā arī ņemot vērā šīs regulas 39. līdz 39.f pantu. Piekļuve balstās vismaz uz divfaktoru autentifikācijas sistēmu vai sistēmu, kas dod līdzvērtīgu drošības līmeni. Sistēma nodrošina, ka piekļuvi pilnīgi iespējams revidēt.
Informācijas sistēmas, ko Iestāde izmanto savu datu, arī konfidenciālu datu un personas datu, glabāšanai, projektē tādā veidā, kas nodrošina, ka tiks sasniegti visaugstākie attiecīgajiem drošības riskiem atbilstošie standarti, kā arī ņemot vērā šīs regulas 39. līdz 39.f pantu. Piekļuve balstās vismaz uz divfaktoru autentifikācijas sistēmu vai sistēmu, kas dod līdzvērtīgu drošības līmeni. Sistēma nodrošina, ka piekļuvi pilnīgi iespējams revidēt.
Grozījums Nr. 104
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
41. pants – 1. punkts
“Informācijai par vidi piemēro arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1367/200639 6. un 7. pantu.”;
Iestāde nodrošina plašu piekļuvi tās rīcībā esošajiem dokumentiem. Informācijai par vidi piemēro arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1367/200639. Šīs regulas 38. un 39. pantu piemēro, neskarot Regulas (EK) Nr. 1049/2001 un Regulas (EK) Nr. 1367/2006 piemērošanu.
__________________
__________________
39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.).
39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.).
Grozījums Nr. 106
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 178/2002
51. pants – 1.a punkts (jauns)
(9b)  Regulas 51. pantā iekļauj šādu punktu:
“1a. Komisija pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 57.a pantu, lai izstrādātu saskaņotu pārtikas trauksmes izziņošanas tīkla pārvaldības sistēmu starp Komisiju un dalībvalstīm.”
Grozījums Nr. 107
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
57.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 8.c pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā stāšanās diena].
2.  Pilnvaras pieņemt 8.c pantā, 32.b panta 4.a punktā, 39.b panta 1. punkta otrajā daļā un 51. panta 1.a punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [šīs regulas spēkā stāšanās diena].
Grozījums Nr. 108
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
61. pants
61. pants
61. pants
Pārskatīšanas klauzula
Pārskatīšanas klauzula
1.  Komisija nodrošina, ka šīs regulas piemērošanu regulāri pārskata.
1.  Komisija nodrošina, ka šīs regulas piemērošanu regulāri pārskata.
2.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc pantā minētās dienas [diena, kad stājas spēkā regula, ar ko groza Vispārīgo pārtikas aprites regulu] un ik pēc pieciem gadiem pēc tam Komisija saskaņā ar savām vadlīnijām vērtē Iestādes sniegumu attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarojumu, uzdevumiem, procedūrām un atrašanās vietu. Izvērtēšanā jo īpaši ņem vērā iespējamo vajadzību mainīt Iestādes pilnvarojumu un šādu izmaiņu finansiālo ietekmi.
2.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc pantā minētās dienas [diena, kad stājas spēkā regula, ar ko groza Vispārīgo pārtikas aprites regulu] un ik pēc pieciem gadiem pēc tam Iestāde sadarbībā ar Komisiju pasūta neatkarīgu ārēju novērtējumu par tās sniegumu un panākumiem attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām, uzdevumiem, procedūrām un atrašanās vietu. Novērtējuma pamatā ir valdes darba programma, vienojoties ar Komisiju. Tajā novērtē Iestādes darba praksi un ietekmi un ņem vērā iespējamo vajadzību mainīt Iestādes pilnvaras, tostarp šādu izmaiņu finansiālo ietekmi. Turklāt tajā risina jautājumu par iespējamo nepieciešamību ciešāk koordinēt un saskaņot Iestādes darbības ar dalībvalstu un citu Savienības aģentūru kompetento struktūru darbībām. Izvērtēšanā ņem vērā ieinteresēto personu viedokli gan Savienības, gan valstu līmenī.
2.a  Valde pārbauda novērtējumā izdarītos secinājumus un sniedz Komisijai ieteikumus par izmaiņām, kas var izraisīt izmaiņas Iestādē.
3.  Ja Komisija uzskata, ka, ņemot vērā Aģentūrai izvirzītos mērķus, piešķirtās pilnvaras un uzticētos uzdevumus, tās turpmāka pastāvēšana vairs nav pamatota, tā var ierosināt šīs regulas attiecīgās normas attiecīgi grozīt vai atcelt.
4.  Izvērtēšanas konstatējumus Komisija paziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un valdei. Izvērtēšanas konstatējumus publisko.
4.  Novērtējumus un ieteikumus, kas minēti 2. un 2.a punktā, nosūta Komisijai, Padomei un Eiropas Parlamentam un valdei. Novērtējuma konstatējumus un ieteikumus publisko.
Grozījums Nr. 109
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/18/EK
24. pants – 2.a punkts (jauns)
(2a)   Regulas 24. pantam pievieno šādu punktu:
“2.a Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 1. punktā minēto informāciju saskaņā ar šīs Direktīvas 25. pantu un Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”
Grozījums Nr. 110
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
29. pants – 1. punkts
1.  Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. pantu, 39. līdz 39.f un 40. pantu un ņemdama vērā šīs regulas 30. pantu, atļaujas pieteikumu, attiecīgu pamatojošo informāciju un pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, kā arī savus zinātniskos atzinumus un Direktīvas 2001/18/EK 4. pantā minēto kompetento iestāžu atzinumus publisko.
1.  Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. pantu, 39. līdz 39.f un 40. pantu un ņemdama vērā šīs regulas 30. pantu, atļaujas pieteikumu, attiecīgu pamatojošo informāciju un pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, uzraudzības ziņojumus, kā arī savus zinātniskos atzinumus un Direktīvas 2001/18/EK 4. pantā minēto kompetento iestāžu atzinumus publisko.
Grozījums Nr. 111
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
29. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a   Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 1. punktā minēto informāciju saskaņā ar šīs regulas 30. pantu un Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.
Grozījums Nr. 112
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1831/2003
17. pants – 2.a punkts (jauns)
(1a)   Regulas 17. pantā pievieno šādu punktu:
“2.a Pienākums proaktīvi izplatīt šajā pantā minēto informāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”
Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1831/2003
18. pants – 3. punkts
3.  Papildus Regulas (EK) Nr. 178/2002 39. panta 2. punktam un uz tās 39. panta 3. punkta pamata Iestāde var arī piekrist kā konfidenciālu apstrādāt turpmāk minēto informāciju, kuras nodošana atklātībai var būt uzskatāma par būtiski kaitīgu attiecīgām interesēm, ja vien tas pārbaudāmi pamatojams:
svītrots
(a)  plānu pētījumiem, kuri pierāda kādas pārtikas piedevas iedarbīgumu attiecībā uz kādas pārtikas piedevas paredzētā lietojuma mērķiem; paredzētais lietojums ir definēts šīs regulas 6. panta 1. punktā un I pielikumā, un
(b)  tādas aktīvās vielas piemaisījumu specifikācijas un attiecīgās analīzes metodes, kas izstrādātas pieteikuma iesniedzēja uzņēmumā, izņemot attiecībā uz piemaisījumiem, kas var kaitīgi ietekmēt dzīvnieku veselību, cilvēka veselību vai vidi.
Grozījums Nr. 114
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1831/2003
18. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a   Izskatot pieteikumus par piekļuvi Iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, Iestāde piemēro principus, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1049/2001.
Grozījums Nr. 115
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1831/2003
18. pants – 3.b punkts (jauns)
3.b   Dalībvalstis, Komisija un Iestāde neizpauž nekādu informāciju, kas uzskatāma par konfidenciālu saskaņā ar šā panta 2. punktu, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju ir lietderīgi publiskot, lai aizsargātu cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi. Pieteikumus par piekļuvi dokumentiem, kas saņemti saskaņā ar šo regulu, dalībvalstis izskata saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 5. pantu.
Grozījums Nr. 116
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 2065/2003
14. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 1. punktā minēto informāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.
Grozījums Nr. 117
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1935/2004
19. pants – 2.a punkts (jauns)
(2a)  Regulas 19. pantā pievieno šādu punktu:
“2.a Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 1. punktā, tostarp šīs regulas 20. pantā, un Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantā minēto informāciju neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”
Grozījums Nr. 119
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1935/2004
20. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
(b)  preču zīme, ar kuru viela tiks tirgota, un attiecīgā gadījumā to preparātu, materiālu vai izstrādājumu preču zīme, kuros tā tiks izmantota; un
svītrots
Grozījums Nr. 120 un 121
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1331/2008
11. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 1. punktā, šīs regulas 12. pantā un Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantā minēto informāciju neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.
Grozījums Nr. 122
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1331/2008
12. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Šīs regulas 11. un 12. panta un Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. panta noteikumi par aktīvu izplatīšanu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001.
Grozījums Nr. 170
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1107/2009
16. pants
Iestāde tūlīt novērtē jebkādu konfidencialitātes pieprasījumu un dara sabiedrībai pieejamu informāciju, ko pieteikuma sniedzējs sniedzis saskaņā ar 15. pantu, kā arī jebkādu tā iesniegtu papildu informāciju, izņemot informāciju, attiecībā uz kuru ir pieprasīta konfidenciāla apstrāde un Iestāde šo pieprasījumu ir apmierinājusi, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. pantu, kurus piemēro mutatis mutandis, un uz šīs regulas 63. pantu.
Iestāde tūlīt novērtē jebkādu konfidencialitātes pieprasījumu un dara sabiedrībai pieejamu informāciju, ko pieteikuma sniedzējs sniedzis saskaņā ar 15. pantu, kā arī jebkādu tā iesniegtu papildu informāciju, izņemot informāciju, attiecībā uz kuru ir pieprasīta konfidenciāla apstrāde un Iestāde šo pieprasījumu ir apmierinājusi, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. pantu, kurus piemēro mutatis mutandis, un uz šīs regulas 63. pantu, ja vien nepastāv īpaši svarīgas sabiedrības intereses tās atklāšanai.
Grozījums Nr. 123
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1107/2009
23. pants – 1. punkts – pēdējais teikums
(4a)  Regulas 23. panta 1. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:
Šajā regulā pamatviela ir darbīgā viela, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. panta definīcijā “pārtika” ietvertajiem kritērijiem.
Šajā regulā pamatviela ir apstiprināta darbīgā viela, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. panta definīcijā “pārtika” ietvertajiem kritērijiem.
Grozījums Nr. 124
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1107/2009
63. pants – 1. punkts
1.  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 39. līdz 39.f pantā un šajā pantā noteiktajiem nosacījumiem un procedūrām pieteikuma iesniedzējs, pievienodams pārbaudāmu pamatojumu, var pieprasīt, lai noteiktu saskaņā ar šo regulu iesniegtu informāciju uzskata par konfidenciālu.
1.  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 39. līdz 39.f pantā un šajā pantā noteiktajiem nosacījumiem un procedūrām pieteikuma iesniedzējs, pievienodams adekvātu un pārbaudāmu pamatojumu, var pieprasīt, lai noteiktu saskaņā ar šo regulu iesniegtu informāciju uzskata par konfidenciālu, izņemot informāciju, ko uzskata par toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai vidiski svarīgu. Tas nodrošina pārbaudāmu pierādījumu, lai parādītu, ka šādas informācijas publiskošana varētu apdraudēt viņa komercintereses vai personas privātuma un neaizskaramības aizsardzību.
Grozījums Nr. 126
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1107/2009
63. pants – 3. punkts
(5a)   Regulas 63. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
3.  Šis pants neskar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai.
3. Šis pants neskar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai, Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Regulu (EK) Nr. 1367/2006.”
Grozījums Nr. 127
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2015/2283
10. pants – 1. punkts
1.  Šīs regulas 9. pantā paredzētā procedūra atļaujas piešķiršanai jauna pārtikas produkta laišanai Savienības tirgū tiek sākta vai nu pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs tai ir iesniedzis pieteikumu; pieteikumu iesniedz, izmantojot standartizētos datu formātus, ja tādi uz Regulas (EK) Nr. 178/2002 39.f panta pamata ir pieņemti. Komisija pieteikumu tūlīt dara pieejamu dalībvalstīm.
1.  Šīs regulas 9. pantā paredzētā procedūra atļaujas piešķiršanai jauna pārtikas produkta laišanai Savienības tirgū tiek sākta vai nu pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs tai ir iesniedzis pieteikumu; pieteikumu iesniedz, izmantojot standartizētos datu formātus, ja tādi uz Regulas (EK) Nr. 178/2002 39.f panta pamata ir pieņemti. Komisija pieteikumu nekavējoties dara pieejamu dalībvalstīm un pieteikuma kopsavilkumu  — publiski pieejamu.
Grozījums Nr. 128
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2015/2283
23. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a  Šīs regulas 23. panta un Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. panta noteikumi par aktīvu izplatīšanu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001.
Grozījums Nr. 129
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2015/2283
23. pants – 4.b punkts (jauns)
4.b  Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par šā panta 1.–4. punkta piemērošanu. Šādus īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 30. panta 3. punktā.
Grozījums Nr. 130
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2015/2283
25. pants – 1.a punkts (jauns)
(4a)   Regulas 25. pantam pievieno šādu punktu:
“1.a Pienākums proaktīvi izplatīt šajā regulā minēto informāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”
Grozījums Nr. 131
Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)
9.a pants
Riska pārvaldības pārredzamība
1.  Komisija un dalībvalstis veic riska pārvaldības darbības atbilstīgi 1.–9. pantā minētajiem likumdošanas aktiem, nodrošinot augstu pārredzamības līmeni. Tās jo īpaši bez liekas kavēšanās publisko:
a)  riska pārvaldības procesa agrīnā posmā visus paredzētos riska pārvaldības pasākumu projektus;
b)  dienas kārtības un procedūras, sīki izstrādātus kopsavilkuma ziņojumus par sanāksmēm un pasākumu projektiem, ko attiecīgā gadījumā pieņem deleģēto vai īstenošanas aktu veidā, tostarp rezultātus un paskaidrojumus par atsevišķu dalībvalstu balsojumu komitejās Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/20111a nozīmē, tostarp pārsūdzības komitejās, kas palīdz Komisijai īstenot [Regulu (EK) Nr. 178/2002, Direktīvu 2001/18/EK, Regulu (EK) Nr. 1829/2003, Regulu (EK) Nr. 1831/2003, Regulu (EK) Nr. 2065/2003, Regulu (EK) Nr. 1935/2004, Regulu (EK) Nr. 1331/2008, Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un Regulu Nr. 2015/2283], kur un kurās tiek apspriesti un nodoti balsošanai riska pārvaldības pasākumi; un
c)  to dalībvalstu darba grupu sanāksmju darba kārtības un detalizētus protokolus, kurās apspriež attiecīgos riska pārvaldības pasākumus;
2.  Šā panta 1. punkta nolūkā Komisija katram pasākuma projektam, kas jāpieņem saskaņā ar [Vispārīgās pārtikas aprites regulas] 58. pantu, Direktīvas 2001/18/EK 30. pantu, Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantu, Regulas (EK) Nr. 1831/2003 22. pantu, Regulas (EK) Nr. 2065/2003 19. pantu, Regulas (EK) Nr. 1935/2004 23. pantu, Regulas (EK) Nr. 1331/2008 14. pantu, Regulas (EK) Nr. 1107/2009 79. pantu un Regulas (ES) 2015/2283 30. un 32. pantu, pievieno paskaidrojumu, kurā ietver:
(a)  pasākuma iemeslus un mērķus;
(b)  pasākuma pamatojumu, ņemot vērā gan nepieciešamības, gan proporcionalitātes apsvērumus;
(c)  pasākuma ietekmi uz sabiedrības un dzīvnieku veselību, uz sabiedrību un pārtikas ražotājiem, kā norādīts ietekmes novērtējumā, un
(d)  visu publisko apspriešanu, tostarp saskaņā ar [Vispārīgās pārtikas aprites regulas] 9. pantu veikto, rezultātus.
_______________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(1) Jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai starpiestāžu sarunām saskaņā ar 59. panta 4. punkta ceturto daļu (A8-0417/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 21. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika