Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0254(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0274/2017

Indgivne tekster :

A8-0274/2017

Forhandlinger :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0491

Vedtagne tekster
PDF 121kWORD 57k
Tirsdag den 11. december 2018 - Strasbourg
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) ***I
P8_TA(2018)0491A8-0274/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0528),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0344/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 30. marts 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 9. november 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0274/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 209 af 30.6.2017, s. 49.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94
P8_TC1-COD(2016)0254

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/126.)

Seneste opdatering: 21. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik