Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0061(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0434/2018

Внесени текстове :

A8-0434/2018

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Приети текстове :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Приети текстове
PDF 267kWORD 98k
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Визов кодекс ***I
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 11 декември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Общата политика на Европейския съюз за визите за краткосрочен престой бе неразделна част от създаването на пространство без вътрешни граници. Визовата политика следва да продължи да бъде важен инструмент за улесняване на туризма и бизнеса, като същевременно спомага за отстраняване на рисковете за сигурността и на риска от незаконна миграция към Съюза.
(1)  Общата политика на Европейския съюз за визите за краткосрочен престой бе неразделна част от създаването на пространство без вътрешни граници. Визова политика, която зачита правата на човека и основните свободи, следва да улеснява пътуванията на граждани на трети държави в ЕС, като същевременно гарантира свободното движение на хора и поддържа сигурността на хората на територията на Съюза. Общата визова политика следва да бъде съвместима с другите политики на Съюза, и по-специално тези, насочени към свободното движение, пребиваване и мобилност на лицето.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2а)   При прилагането на настоящия регламент държавите членки следва да спазват съответните си задължения по международното право, и по-специално Конвенцията на ООН за статута на бежанците, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията на ООН за правата на детето и други относими международни инструменти.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Процедурата за кандидатстване за виза следва да бъде възможно най-лесна за ползване от кандидатите. Следва да е ясно коя е държавата членка, компетентна да разгледа заявлението за издаване на виза, особено когато планираното посещение се отнася до няколко държави членки. Когато е възможно, държавите членки следва да предоставят възможност заявленията по образец да се попълват и подават по електронен път. Следва да се определят срокове за различните етапи от процедурата, по-специално за да се даде възможност на пътниците да планират отрано и да избягват пиковите периоди в консулствата.
(4)  Процедурата за кандидатстване за виза следва да бъде възможно най-лесна за ползване и при разумни разходи за кандидатите. Следва да е ясно коя е държавата членка, компетентна да разгледа заявлението за издаване на виза, особено когато планираното посещение се отнася до няколко държави членки. Държавите членки следва да предоставят възможност заявленията по образец да се попълват и подават по електронен път. Следва да се определят срокове за различните етапи на процедурата, по-специално за да се даде възможност на пътниците да планират предварително в разумен срок и да избягват пиковите периоди в консулствата. Като част от по-нататъшното развитие на достиженията на правото на ЕС към истинска обща визова политика, процедурите и условията за издаване на визи следва да бъдат допълнително хармонизирани и тяхното единно прилагане да бъде засилено.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)
(4а)   Заявленията за издаване на визи и решенията, свързани със заявление, се разглеждат и вземат от консулствата. Държавите членки следва да гарантират, че са представени или се представляват от друга държава членка в третите държави, за чиито граждани се прилагат визови изисквания, и да гарантират, че консулствата познават в достатъчна степен местните условия, за да осигурят целостта на процедурата за кандидатстване за виза.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)   Държавите членки не следва да бъдат задължавани да запазват възможност за пряк достъп за подаване на заявления в консулствата на места, където външен изпълнител е упълномощен да приема заявленията за издаване на визи от името на консулството, без да се засягат задълженията, наложени на държавите членки с Директива 2004/38/ЕО18, и по-специално член 5, параграф 2 от нея.
заличава се
_________________
18 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки (OВ L 229, 29.6.2004 г., стр. 35).
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5а)  От кандидатите следва да не се изисква да представят медицинска застраховка за пътуване в чужбина при подаването на заявление за виза за краткосрочно пребиваване. Това е непропорционална тежест за кандидатите за виза и няма доказателства, че притежателите на визи за краткосрочно пребиваване представляват по-голям риск по отношение на публичните разходи за здравеопазване в държавите членки, отколкото освободените от изискване за виза граждани на трети държави.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Визовата такса следва да осигурява достатъчно финансови средства за покриване на разходите, свързани с обработването на заявленията за визи, включително подходящи структури и достатъчно персонал, за да се гарантират качеството и целостта на процедурата по разглеждането на заявленията за издаване на визи. Размерът на визовата такса следва да се преразглежда веднъж на всеки две години въз основа на обективни критерии.
(6)  Визовата такса следва да осигурява достатъчно финансови средства за покриване на разходите, свързани с обработването на заявленията за визи, включително подходящи структури и достатъчно персонал, за да се гарантират качеството, скоростта и целостта на процедурата по разглеждането на заявленията за издаване на визи. Размерът на визовата такса следва да се преразглежда на всеки две години въз основа на обективни критерии за оценка.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6а)   Кандидатите за визи следва да бъдат приемани с необходимото уважение към човешкото достойнство и основните права, както са посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Обработването на заявленията за издаване на визи следва да се осъществява без дискриминация, с професионализъм и уважение към кандидатите.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  За да се гарантира, че гражданите на трети държави, от които се изисква да притежават виза, могат да подават заявленията си за издаване на виза по своето място на пребиваване, дори ако никоя държава членка няма консулство за целите на събирането на такива заявления, на външните изпълнители следва да се даде възможност да предоставят необходимата услуга срещу такса, надвишаваща общоустановеното максимално ниво.
(7)  За да се гарантира, че гражданите на трети държави, от които се изисква да притежават виза, могат да подават заявленията си за издаване на виза най-близо до своето място на пребиваване, на външните изпълнители следва да се даде възможност да приемат заявленията срещу такса, надвишаваща общоустановеното максимално ниво.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Договореностите за представителство следва да се рационализират, а пречките за сключването на такива договорености между държавите членки — да се избягват. Представляващата държава членка следва да отговаря за цялото обработване на заявленията за издаване на виза без участие на представляваната държава членка.
(8)  Договореностите за представителство следва да се рационализират и улеснят, а пречките за сключването на такива договорености между държавите членки — да се избягват. Представляващата държава членка следва да отговаря за цялото обработване на заявленията за издаване на виза без участие на представляваната държава членка.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  При липса на сътрудничество от страна на някои трети държави за обратно приемане на техни граждани, задържани в незаконна ситуация, и липса на ефективно сътрудничество от тези трети държави в процеса на връщане, въз основа на прозрачен механизъм с прилагане на обективни критерии следва да се налага ограничаващо и временно прилагане на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 810/2009 с цел да се подобри сътрудничеството на дадена трета държава във връзка с обратното приемане на незаконни мигранти.
(11)  При задоволително сътрудничество или при липса на сътрудничество от страна на някои трети държави за обратно приемане на техни граждани, задържани в незаконна ситуация, или при липса на задоволително желание от страна на третите държави или когато те не сътрудничат ефективно в процеса на връщане, въз основа на прозрачен механизъм с прилагане на обективни критерии следва да се налага ограничаващо и временно прилагане на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 810/2009 с цел да се подобри или насърчи продължаването на сътрудничеството на дадена трета държава във връзка с обратното приемане на незаконни мигранти.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Кандидатите, на които е отказана виза, следва да имат право да обжалват, като това право следва да гарантира ефективно обжалване по съдебен ред на определен етап от производството. По-подробна информация за основанията за отказа и процедурите за обжалване на решенията за отказ следва да се предоставя в уведомлението за отказа.
(12)  Кандидатите, на които е отказана виза, следва да имат право да обжалват, като това право следва да гарантира ефективно и бързо обжалване по съдебен ред. Подробна информация за основанията за отказа и процедурите за обжалване на решенията за отказ следва да се предоставя в уведомлението за отказа.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13а)   Настоящият регламент зачита основните права и принципите, признати по-специално в международните договори и в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-специално той цели да гарантира пълното зачитане на правото на защита на личните данни, посочено в член 16 от ДФЕС, правото на личен и семеен живот, посочено в член 7, правото на убежище, посочено в член 18, и правата на детето, посочени в член 24 от тази харта и на защита на уязвимите групи
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Следва да се установят гъвкави правила, за да се даде възможност на държавите членки да оптимизират съвместното използване на ресурси и да увеличат обхвата на консулското представителство. Сътрудничеството между държавите членки (Шенгенски визови центрове) може да се осъществява под всякаква форма, подходяща за местните условия, с цел разширяване на географския обхват на консулското представителство, намаляване на разходите на държавите членки, повишаване на видимостта на Съюза и подобряване на услугите, предлагани на кандидатите за виза.
(16)  Следва да се установят гъвкави правила, за да се даде възможност на държавите членки да оптимизират съвместното използване на ресурси и да увеличат обхвата на консулското представителство. Сътрудничеството между държавите членки (Шенгенски визови центрове) може да се осъществява под всякаква форма, подходяща за местните условия, с цел разширяване на географския обхват на консулското представителство, намаляване на разходите на държавите членки, повишаване на видимостта на Съюза и подобряване на услугите, предлагани на кандидатите за виза. Общата визова политика следва да допринесе за генерирането на растеж и да бъде съгласувана с другите политики на Съюза, например политиките, свързани с външните отношения, търговията, образованието, културата и туризма.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Електронните системи за подаване на заявления за издаване на визи, разработени от държавите членки, спомагат процедурите за кандидатстване да бъдат улеснени за кандидатите и консулствата. Следва да се разработи общо решение, позволяващо пълна цифровизация, с използване в пълна степен на най-новите правни и технологични постижения.
(17)  Електронните системи за подаване на заявления за издаване на визи, разработени от държавите членки, са от съществено значение процедурите за кандидатстване да бъдат улеснени за кандидатите и консулствата. Следва да се разработи общо решение, гарантиращо пълна цифровизация, в срок до 2025 г. под формата на онлайн платформа и електронна виза на ЕС, при използване в пълна степен на най-новите правни и технологични постижения, за да може кандидатстването за виза онлайн да отговори на нуждите на кандидатите и да се привлекат повече посетители в Шенгенското пространство. Електронната система за кандидатстване за визи следва да бъде напълно достъпна за хората с увреждания. Следва да се укрепят простите и бързи процедурни гаранции и да се прилагат навсякъде по един и същ начин.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 17 а (ново)
(17a)  При прилагането на Регламент (ЕО) № 810/2009 държавите членки следва да спазват съответните си задължения съобразно международното право, по-специално Конвенцията на ООН за статута на бежанците, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията на ООН за правата на детето и други относими международни инструменти.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 27 а (ново)
(27а)   Приемат се необходимите мерки за прилагането на настоящия регламент. На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за целите на техническите изменения в приложенията към настоящия регламент.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 27 б (ново)
(27б)   Следва да се изготвят подходящи мерки за наблюдението и оценката на настоящия регламент във връзка с хармонизирането на обработването на заявленията за издаване на визи. При наблюдението и оценката трябва също така да има стремеж към контрол на пълното зачитане на основните права от държавите членки при обработването на заявленията и прилагането на принципа на недопускане на дискриминация и защитата на личните данни.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 1 – параграф 1
1.  Настоящият регламент определя условията и процедурите за издаване на визи за планиран престой на територията на държавите членки с продължителност, която не превишава 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.;
1.  Настоящият регламент определя условията и реда за издаване на визи за планиран престой на територията на държави членки с продължителност, която не превишава 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, и за планиран престой на работещите в областта на спорта и културата за период до една година, без да остават повече от 90 дни през всеки период от 180 дни на територията на една държава членка.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 1 – параграф 3 а (нов)
(1а)  В член 1 се добавя следният параграф:
„3a. При прилагането на настоящия регламент държавите членки изцяло спазват съответното право на Съюза, включително Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“), съответното международно право, включително Конвенцията на ООН за статута на бежанците (наричана по-долу „Женевската конвенция“), задълженията, свързани с достъпа до международна закрила, по-специално принципа на забрана за връщане (non-refoulement), както и основните права. В съответствие с общите принципи на правото на Съюза решенията съобразно настоящия регламент се вземат на индивидуална основа.“
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 1 - параграф 3 б (нов)
(1б)  В член 1 се добавя следният параграф:
(3б)   Европейската комисия представя електронно заявление за виза, електронна виза, до 2025 г.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 2 – точка 12 а (нова)
12а.   Работещите в областта на спорта и културата: Граждани на трети държави, които не са граждани на Съюза по смисъла на член 20, параграф 1 от Договора и които принадлежат към следните категории: артисти-изпълнители и техният помощен персонал, елитни спортисти и техният помощен персонал и когато е приложимо, членовете на семействата на лицата от тези категории, които са успели ясно да докажат административните и логистичните трудности, свързани с организирането на турне или турнир в няколко държави членки от Шенгенското пространство с продължителност над три месеца.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква a (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 3 – параграф 5
(3)  в член 3, параграф 5 букви б) и в) се заменят със следното:
(3)  в член 3, параграф 5 букви б) и в) се заменят със следното:
„б) граждани на трети държави, които притежават валидни разрешения за пребиваване, издадени от държава членка, която не участва в приемането на настоящия регламент, или от държава членка, която все още не прилага в пълна степен разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, или граждани на трети държави, които притежават някое от изброените в приложение V валидни разрешения за пребиваване, издадени от Андора, Канада, Япония, Сан Марино или Съединените американски щати, гарантиращи безусловното обратно приемане на титулярите им, или които притежават разрешение за пребиваване за карибските части на Кралство Нидерландия (Аруба, Кюрасао, Синт Мартен, Бонер, Синт Еустациус и Саба);
в)  граждани на трети държави, които притежават валидна виза за държава членка, която не участва в приемането на настоящия регламент, или за държава членка, която все още не прилага в пълна степен разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, или за държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или за Канада, Япония, или Съединените американски щати, или притежателите на валидна виза за карибските части на Кралство Нидерландия (Аруба, Кюрасао, Синт Мартен, Бонер, Синт Еустациус и Саба), когато пътуват към издаващата виза държава или към всяка друга трета държава, или когато се връщат от издалата виза държава, след като са използвали визата;“;
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 5 – параграф 1 б
б)  ако посещението включва повече от едно местоназначение или ако трябва да бъдат направени няколко отделни посещения в рамките на период от два месеца, държавата членка, чиято територия представлява основното местоназначение на посещението(ята) с оглед продължителността на престоя, измервана в дни; или;
б)  ако посещението включва повече от едно местоназначение или ако трябва да бъдат направени няколко отделни посещения в рамките на период от два месеца, държавата членка, в която се намира организацията или предприятието домакин, или държавата членка, чиято територия представлява основното местоназначение на посещението(ята) с оглед продължителността на престоя, измервана в дни, или ако основното местоназначение не може да бъде определено, държавата членка, през чиято външна граница кандидатът възнамерява да влезе на територията на държавите членки;
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 5 – параграф 2 а (нов)
(5а)  В член 5 се вмъква следният параграф:
„2a. Ако държавата членка, която е компетентна в съответствие с параграф 1, букви а) или б), не е представена, нито е представлявана в третата държава, в която кандидатът подава заявление в съответствие с член 10, кандидатът има право да подаде заявлението си:
а)  в консулството на една от държавите членки по местоназначение на планираното посещение,
б)  в консулството на държавата членка на първо влизане, ако буква а) не се прилага,
в)  във всички останали случаи в консулствата на държавите членки, които се намират в държавата, в която кандидатът подава заявлението.
Ако консулството на държавата членка, която е компетентна в съответствие с параграф 1, или консулството на държавата членка, посочена в първата алинея от настоящия параграф, се намира на разстояние от повече от 500 км от мястото на пребиваване на кандидата или ако отиването и връщането с обществен транспорт до мястото на пребиваване на кандидата би наложило пренощуване и ако консулството на друга държава членка се намира по-близо до мястото на пребиваване на кандидата, кандидатът има право да подаде заявлението в консулството на тази държава членка;
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 5 – параграф 2 б (нов)
(5б)  В член 5 се вмъква следният параграф:
„2б. Ако компетентната съгласно параграф 1 или параграф 2 държава членка е установила договореност за представителство в съответствие с член 8 с друга държава членка с цел разглеждане на заявленията за виза и издаване на визи от нейно име, кандидатът внася заявлението си в консулството на представляващата държава членка.“;
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква -а (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 8 – параграф 1
1.  Държава членка може да приеме да представлява друга държава членка, която е компетентна в съответствие с член 5, за целите на разглеждане на заявления и издаването на визи от името на другата държава членка. Държава членка може също да представлява друга държава-членка в ограничена степен — само за приемане на заявления и за събиране на биометрични данни.
„1. Без да се засяга член 6, държава членка може да приеме да представлява друга държава членка, която е компетентна в съответствие с член 5, за целите на разглеждане на заявления и издаването на визи от името на другата държава членка. Държава членка може също да представлява друга държава-членка в ограничена степен — само за приемане на заявления и за събиране на биометрични данни.“;
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б а (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 8 – параграф 6
ба)   в член 8 параграф 6 се изменя
6.  С цел да се гарантира, че лошата транспортна инфраструктура или големите разстояния в даден регион или географска област няма да изискват от кандидатите прекомерни усилия за достъп до консулство, държавите членки, които нямат свое консулство в този регион или географска област, се стремят да сключат договорености за представителство с държави членки, които имат консулства в съответния регион или област.
6. С цел да се гарантира, че лошата транспортна инфраструктура или големите разстояния в даден регион или географска област няма да изискват от кандидатите прекомерни усилия за достъп до консулство, държавите членки, които нямат свое консулство в този регион или географска област, се стремят да сключат договорености за представителство с държави членки, които имат консулства в съответния регион или област, за да се води борба с дискриминацията, създавана между гражданите на трети държави вследствие на неравния достъп до консулските служби.
Този вид договореност може също така да бъде сключена с представителството на държава – членка на ЕС, което се намира в държава, съседна на съответната трета държава, ако тя е по-близо до дома на кандидата.“
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 9 – параграф 1
Заявленията могат да се подават не по-рано от шест месеца, а за морските лица, действащи в изпълнение на своите задължения — не по-рано от девет месеца преди началото на планираното посещение и като правило не по-късно от 15 календарни дни пред това начало.;
Заявленията могат да се подават не по-рано от девет месеца преди началото на планираното посещение и като правило не по-късно от 15 календарни дни пред това начало. В обосновани индивидуални случаи на спешност, включително при необходимост по професионални причини, по причини от хуманитарен характер, по съображения от национален интерес или по силата на международни задължения, консулството може да не спази крайния срок.;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а а (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 9 – параграф 3
aа)   в член 9 параграф 3 се изменя
В надлежно обосновани спешни случаи консулството може да разреши на кандидатите да подадат заявленията си без уговорена среща или такава се провежда незабавно.
В надлежно обосновани спешни случаи консулството може да разреши на кандидатите да подадат заявленията си без уговорена среща или такава се провежда незабавно.
При липса на отговор при електронна процедура в срок от един месец след внасянето на заявлението се предвижда средство за правна защита, даващо възможност за разглеждане на заявлението във всички случаи.“
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 9 – параграф 4 – буква a а (нова)
a a)  от законните представители на кандидата
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 10 – параграф 1
Кандидатите се явяват лично при подаването на заявление за снемането на пръстови отпечатъци в съответствие с член 13, параграфи 2 и 3 и член 13, параграф 7, буква б).;
Без да се засягат разпоредбите на членове 13, 42, 43 и 45, кандидатите могат да подадат своето заявление лично или по електронен път.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
(9a)  В член 13, параграф 2 се добавя следната алинея:
„Без да се засяга параграф 3, външен изпълнител не може да изисква от кандидата да се явява лично за всяко заявление, за да бъдат събирани всеки път биометричните данни. За да се даде възможност на външните изпълнители да проверяват дали са събрани биометрични данни, на кандидата се издава разписка след събирането на биометричните данни.“;
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 1
4.  Държавите членки могат да изискат от кандидатите за виза да представят доказателство за финансово подпомагане или за настаняване при частно лице или и двете чрез попълването на формуляр, изготвен от всяка държава членка. В този формуляр се посочва по-специално:
4.  Държавите членки могат да изискат от кандидатите за виза да представят доказателство за финансово подпомагане или за настаняване при частно лице или и двете чрез попълването на формуляр, изготвен от Комисията. В този формуляр се посочва по-специално:
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 2
Освен на официалния(те) език(ци) на държавата членка, формулярът се изготвя на поне още един официален език на институциите на Съюза. Образец на формуляра се изпраща на Комисията.
Комисията приема формуляра чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 52, параграф 2. Формулярът се използва за уведомяване на лицето, оказващо финансово подпомагане/канещото лице относно обработването на неговите лични данни и относно приложимите правила. Освен на официалния(те) език(ци) на държавата членка, формулярът се изготвя на поне още един официален език на институциите на Съюза.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 15
(11)  Член 15 се изменя, както следва:
Член 15 се заличава.
a)  параграф 1 се заменя със следното:
Заличава се медицинската застрахова за пътуване в чужбина
„1. Кандидатите за единна еднократна виза доказват, че притежават подходяща и валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да може да покрие всички разходи, които може да възникнат във връзка с репатриране по медицински причини, спешна медицинска помощ и болнично лечение по спешност или смърт по време на техния планиран престой на територията на държавите членки.;“
б)  в параграф 2 първата алинея се заменя със следното:
„2. Кандидатите за единна многократна виза доказват, че притежават подходяща и валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която покрива периода на първото им планирано посещение.;“
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 16
Член 16 се заменя със следното:
Член 16
Член 16
Визова такса
Визова такса
1.  Кандидатите заплащат визова такса в размер на 80 EUR.
1.  Кандидатите заплащат визова такса в размер на 80 EUR.
1а.   Кандидатите, чиито данни вече са регистрирани във Визовата информационна система и чиито биометрични данни са събрани в съответствие с член 13, заплащат визова такса в размер на 60 EUR.
2.  Децата на възраст между шест и 12 години заплащат визова такса в размер на 40 EUR.;
2.  Децата на възраст между 12 и 18 години заплащат визова такса в размер на 40 EUR.
2a.   Кандидатите, които са част от група, пътуваща във връзка със спортни, културни или образователни цели, заплащат визова такса в размер на 60 EUR.
4.  Освобождават се от визова такса кандидати, които попадат в една от следните категории:
4.  Освобождават се от визова такса кандидати, които попадат в една от следните категории:
а)  деца на възраст до шест години;
а)  деца на възраст до дванадесет години;
б)  ученици, студенти, докторанти и придружаващите ги преподаватели при престой с учебна или образователна цел;
б)  ученици, студенти, докторанти и придружаващите ги преподаватели при престой с учебна или образователна цел;
в)  научни работници от трети държави, пътуващи с цел извършване на научни изследвания по смисъла на Препоръка № 2005/761/ЕО на Европейския парламент и на Съвета27 от 28 септември 2005 г. за облекчаване издаването от държавите-членки на единни визи за краткосрочен престой на изследователи от трети държави, които пътуват в рамките на Общността с цел извършване на научни изследвания [21];
в)  научни работници от трети държави по смисъла на Директива 2005/71/ЕО на Съвета27, пътуващи с цел извършване на научни изследвания или участие в научен семинар или конференция;
г)  представители на организации с нестопанска цел на възраст 25 г. или по-малко, участващи в семинари, конференции, спортни, културни или образователни събития, организирани от организации с нестопанска цел.
г)  представители на организации с нестопанска цел на възраст 25 г. или по-малко, участващи в семинари, конференции, спортни, културни или образователни събития, организирани от организации с нестопанска цел;
д)  членове на семействата на граждани на Европейския съюз, както е посочено в член 5, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО.
5.  Визовата такса може да не се събира от:
5.  Визовата такса може да не се събира от:
а)  деца между шест и 12 години;
а)  деца между дванадесет и 18 години;
б)  притежателите на дипломатически и служебни паспорти;
б)  притежателите на дипломатически и служебни паспорти;
в)  лица на възраст 25 г. или по-малко, които участват в семинари, конференции, спортни, културни или образователни събития, организирани от организации с нестопанска цел.
в)  лица на възраст 25 г. или по-малко, които участват в семинари, конференции, спортни, културни или образователни събития, организирани от организации с нестопанска цел;
г)  кандидати за виза с ограничена териториална валидност, издадена по причини от хуманитарен характер, по съображения от национален интерес или по силата на международни задължения, както и бенефициери на програми на Съюза за презаселване или на мерки за преместване;
д)  кандидатите за виза с ограничена териториална валидност.
6.  В индивидуални случаи, когато това служи за насърчаване на културни или спортни интереси, както и интереси в областта на външната политика, политиката на развитие и други области от жизненоважен обществен интерес или по причини от хуманитарен характер размерът на визовата такса може да бъде намален или лицето да бъде освободено от заплащането ѝ.
6.  В индивидуални случаи, когато това служи за насърчаване на културни или спортни интереси, интереси в областта на външната политика, политиката на развитие и други области от жизненоважен обществен интерес или по причини от хуманитарен характер или поради международни задължения, размерът на визовата такса може да бъде намален или лицето да бъде освободено от заплащането ѝ.“;
________________
________________
27 Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 г. относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност (OВ L 289, 3.11.2005 г., стр. 15).
27 Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 г. относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност (OВ L 289, 3.11.2005 г., стр. 15).
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 17
(13)  Член 17 се изменя, както следва:
Член 17
Такса за услугата
1.  Такса за услугата може да бъде събирана от външен изпълнител, както е посочено в член 43. Таксата за услугата е пропорционална на разходите, направени от външния изпълнител при извършване на една или повече от задачите, посочени в член 43, параграф 6.
1.  Такса за услугата може да бъде събирана от външен изпълнител, както е посочено в член 43. Таксата за услугата е пропорционална на разходите, направени от външния изпълнител при извършване на една или повече от задачите, посочени в член 43, параграф 6.
2.  Таксата за услугата се определя в правния акт, посочен в член 43, параграф 2.
2.  Таксата за услугата се определя в правния акт, посочен в член 43, параграф 2.
3.  В рамките на местното шенгенско сътрудничество държавите членки гарантират, че таксата за услугата, заплащана от кандидата, отразява в пълна степен услугите, предлагани от външния изпълнител, и е съобразена с местните обстоятелства. Освен това те се стремят да хармонизират приложената такса за услугата.
4.  Таксата за услугата не може да надхвърля половината от размера на визовата такса, определен в член 16, параграф 1, независимо от възможно намаляване на или освобождаване от плащане на визова такса, както е предвидено в член 16, параграфи 2, 4, 5 и 6.
4.  Таксата за услугата не може да надхвърля половината от размера на визовата такса, определен в член 16, параграф 1, независимо от възможно намаляване на или освобождаване от плащане на визова такса, както е предвидено в член 16, параграфи 2, 4, 5 и 6. Тя включва всички разходи, свързани с подаването на заявлението за издаване на виза, включително предаването на заявлението и на документа за задгранично пътуване от външния изпълнител на консулството и връщането на документа за задгранично пътуване на външния изпълнител“.
5.  Съответната(ите) държава(и) членка(и) запазва(т) възможността да разреши(ат) на всички кандидати да подават заявленията директно в нейното (техните) консулство(а).
5.  Съответната(ите) държава(и) членка(и) запазва(т) възможността да разреши(ат) на всички кандидати да подават заявленията директно в нейното (техните) консулство(а) или в консулството на държава членка, с която има(т) договореност за представителство, в съответствие с член 40.
5а.  Кандидатът получава разписка при плащането на таксата за услугата.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13 a (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 19 – параграф 3
(13а)  Член 19, параграф 3:
В случаите, когато компетентното консулство установи, че посочените в параграф 1 условия не са изпълнени, заявлението е недопустимо и консулството незабавно:
В случаите, когато компетентното консулство установи, че посочените в параграф 1 условия не са изпълнени, то уведомява, по целесъобразност, кандидата, посочва недостатъците и дава възможност на кандидата да ги коригира. Ако недостатъците не бъдат коригирани, заявлението е недопустимо и консулството незабавно:
–  връща заявлението по образец и всички представени от кандидата документи,
–  връща заявлението по образец и всички представени от кандидата документи,
–  унищожава събраните биометрични данни,
–  унищожава събраните биометрични данни,
–  връща визовата такса, и
–  връща визовата такса, и
–  не пристъпва към разглеждане на заявлението.
–  не пристъпва към разглеждане на заявлението.“;
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13 a (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 19 – параграф 4
(13а)  В член 19 параграф 4 се заменя със следното:
4.  Заявление, което не изпълнява изискванията по параграф 1, може по изключение да бъде счетено за допустимо по причини от хуманитарен характер или по съображения от национален интерес.
„4. Заявление, което не изпълнява изискванията по параграф 1, може по изключение да бъде счетено за допустимо по причини от хуманитарен характер, по съображения от национален интерес или поради международни задължения.“;
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква а
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 21 – параграф 3 – буква д
а)  в параграф 3 буква д) се заменя със следното:
а)  в параграф 3 буква д) се заличава.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква в
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 21 – параграф 8
8.  При разглеждането на заявлението консулствата могат в надлежно обосновани случаи да проведат интервю с кандидата и да поискат допълнителни документи.
8.  При разглеждането на заявлението консулствата могат в надлежно обосновани случаи да проведат интервю с кандидата и да поискат допълнителни документи. Тези интервюта може да се провеждат, като се използват съвременни цифрови инструменти и средства за комуникация от разстояние, например гласови или видео разговори през интернет. По време на процедурата се гарантира зачитането на основните права на кандидатите.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 22 – параграф 4
аа)  параграф 4 се заменя със следното:
4.  Комисията уведомява държавите членки за направените нотификации.
„4. Комисията публикува направените нотификации.“;
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква а
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 23 – параграф 1
Решение по заявленията се взема в срок от 10 календарни дни, считано от датата на подаването на заявление, което е допустимо в съответствие с член 19.
Решение по заявленията се взема в срок от 10 календарни дни, считано от датата на подаването на заявление, което е допустимо в съответствие с член 19, или в срок от пет календарни дни при кандидати за виза, чиито данни вече са регистрирани във Визовата информационна система и чиито биометрични данни са събрани в съответствие с член 13.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква а
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 23 – параграф 1 – алинея 2
В отделни случаи този срок може да бъде удължен до 45 календарни дни, по-конкретно когато е необходима по-задълбочена проверка по заявлението.
В отделни случаи този срок може да бъде удължен до 30 календарни дни, по-конкретно когато е необходима по-задълбочена проверка по заявлението.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква а а (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 23 – параграф 2 a (нов)
аа)  вмъква се следният параграф:
„2a. Решение по заявленията се взема незабавно в обосновани индивидуални случаи на спешност, включително при необходимост по професионални причини, по причини от хуманитарен характер, по съображения от национален интерес или по силата на международни задължения.“;
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17 – буква a а (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 24 – параграф 1 а (нов)
1а.  На кандидатите, за които консулствата считат, че изпълняват условията за влизане, и за които не съществуват основания за отказ съобразно член 32, се издава виза в съответствие с настоящия член.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17 – буква б
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 24 – параграф 2 – буква а
а)  за срок на валидност от една година, при условие че кандидатът е получил и по законен начин е използвал три визи в рамките на предходните две години;
а)  за срок на валидност от една година, при условие че кандидатът е получил и по законен начин е използвал три визи в рамките на предходните две години, а за морските лица, действащи в изпълнение на своите задължения – за срок на валидност от една година, при условие че кандидатът е получил и по законен начин е използвал две визи в рамките на предходните две години;
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17 – буква б
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 24 – параграф 2 – буква б
б)  за срок на валидност от две години, при условие че кандидатът е получил и правомерно е използвал предходна многократна виза със срок на валидност от една година;
б)  за срок на валидност от две години, ако кандидатът е получил, в рамките на предходните две години, многократна виза със срок на валидност от една година;
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17 – буква б
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 24 – параграф 2 – буква в
в)  за срок на валидност от пет години, при условие че кандидатът е получил и правомерно е използвал предходна многократна виза със срок на валидност от две години.“;
в)  за срок на валидност от пет години, ако кандидатът е получил, в рамките на предходните три години, предходна многократна виза със срок на валидност от две години.“;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17 – буква в
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 24 – параграф 2 в
2в.  Без да се засяга параграф 2, многократна виза със срок на валидност до пет години може да бъде издадена на кандидати, които докажат необходимостта или обосноват намерението си за често и/или редовно пътуване, при условие че те докажат своята добросъвестност и надеждност, и по-специално правомерното използване на предишни визи, своето икономическо положение в държавата на произход и действителното си намерение да напуснат територията на държавите членки преди изтичането на визата, за която кандидатстват.
2в.  Без да се засяга параграф 2, многократна виза със срок на валидност до пет години се издава на кандидати, които докажат необходимостта или обосноват намерението си за често и/или редовно пътуване, по-специално произтичащи от техния професионален статус или семейно положение, като например представители на деловите среди, държавни служители, осъществяващи редовни официални контакти с държавите членки и институциите на ЕС, представители на организации на гражданското общество, пътуващи с цел образователна подготовка, семинари и конференции, членове на семействата на граждани на Съюза, членове на семействата на граждани на трети държави, законно пребиваващи в държавите членки и морски лица, при условие че те докажат своята добросъвестност и надеждност, и по-специално правомерното използване на предишни визи, своето икономическо положение в държавата на произход и действителното си намерение да напуснат територията на държавите членки преди изтичането на визата, за която кандидатстват.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 25 а
„Член 25a
„Член 25a
Сътрудничество при обратното приемане
Сътрудничество при обратното приемане
1.   Член 14, параграф 6, член 16, параграф 1 и параграф 5, буква б), член 23, параграф 1 и член 24, параграф 2 не се прилагат по отношение на кандидати или категории кандидати, които са граждани на трета държава, за която въз основа на показателни и обективни данни и в съответствие с настоящия член се смята, че не сътрудничи достатъчно с държавите членки във връзка с обратното приемане на незаконни мигранти. Настоящият член не засяга правомощията, предоставени на Комисията съгласно член 24, параграф 2г.
1.  В зависимост от равнището на сътрудничество на трети държави с държавите членки в областта на обратното приемане на незаконни мигранти, оценено въз основа на показателни и обективни критерии, прилагането на член 16, параграф 1а и параграф 5, буква б) и член 24, параграф 2 отсега нататък може да бъде коригирано за определени категории кандидати или за всички кандидати, граждани на съответната трета държава, както е посочено в параграф 4.
Настоящият член не засяга правомощията, предоставени на Комисията съгласно член 24, параграф 2г.
2.  Комисията редовно извършва оценка на сътрудничеството на третите държави във връзка с обратното приемане, като взема под внимание по-специално следните показатели:
2.  Комисията редовно и най-малко веднъж годишно извършва оценка на сътрудничеството на съответните трети държави във връзка с обратното приемане, като взема под внимание по-специално следните показатели:
а)  броя на решенията за връщане, издадени за лица от съответната трета държава, които се намират незаконно на територията на държавите членки;
а)  броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение в съответствие с Директива № 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
б)  броя на действителните връщания на лица, за които е било издадено решение за връщане, като процент от общия брой на решенията за връщане, издадени за граждани на съответната трета държава, включително, когато това е целесъобразно, броя на гражданите на трети държави, които са преминали транзитно през територията на третата държава, въз основа на споразумения на Съюза за обратно приемане или двустранни споразумения за обратно приемане;
в)  броя на исканията за обратно приемане, приети от третата държава, като процент от общия брой на исканията за обратно приемане, които са ѝ били представени.
б)  броя на действителните връщания на лица, за които е било издадено решение за връщане от държава членка, като процент от общия брой на решенията за връщане, издадени за граждани на съответната трета държава;
в)  степента на практическо сътрудничество по отношение на връщането на различните етапи от процедурата за връщане, като например:
i)  предоставяне на своевременна помощ в процедурите по идентификация;
ii)  доставяне и приемане на необходимите документи за пътуване;
Комисията докладва резултатите от своята оценка на Европейския парламент и на Съвета, които обсъждат въпроса, по-специално по отношение на степента на сътрудничество със съответната трета държава в областта на обратното приемане на незаконни мигранти,
При оценката на сътрудничеството на дадена страна по отношение на обратното приемане се разглеждат следните елементи:
а)  участие в пилотни проекти в областта на трудовата миграция, като по този начин се допринася за предотвратяването на незаконна миграция;
б)  положени усилия за реинтеграция на завърналите се лица и за гарантиране на устойчивостта на връщанията;
в)  положени усилия за борба с трафика и контрабандата и свързаните с тях нарушения на правата на замесените в тях лица (участие в дейности за изграждане на капацитет и обучение, включително за предотвратяване на злоупотреби и експлоатация).
Комисията информира Парламента за заключенията от оценката.
3.  Държава членка може също така да уведоми Комисията, ако среща значителни и трайни практически проблеми в сътрудничеството с трета държава при обратното приемане на незаконни мигранти, въз основа на същите показатели като изброените в параграф 2.
3.  Държава членка може също така да уведоми Комисията, ако среща значителни и трайни проблеми, както и ако установи съществено подобрение в сътрудничеството на трета държава при обратното приемане на незаконни мигранти, въз основа на същите показатели като изброените в параграф 2.
4.   Комисията разглежда уведомлението по параграф 3 в срок от един месец.
Комисията извършва оценка на направените от държавите членки нотификации в срок от 15 дни. Комисията незабавно уведомява Съвета и Парламента за резултатите от проучването си.
5.  Когато въз основа на анализа, посочен в параграфи 2 и 4, Комисията реши, че една държава не сътрудничи достатъчно и че е необходимо да се предприемат действия, тя може, вземайки предвид цялостните отношения на Съюза със съответната трета държава, да приеме акт за изпълнение в съответствие с процедурата за разглеждане по член 52, параграф 2:
4.  Когато въз основа на анализа, посочен в параграфи 2 и 3, вземайки предвид цялостните отношения на Съюза със съответната трета държава, особено по отношение на сътрудничеството в областта на обратното приемане, и вземайки предвид оценката и обсъжданията, посочени в параграф 2, Комисията реши, че дадена държава:
а)  за временно спиране на прилагането на член 14, параграф 6, член 16, параграф 5, буква б), член 23, параграф 1 или член 24, параграф 2, или на няколко от тези разпоредби, или на всички тези разпоредби по отношение на всички граждани или на някои категории граждани на съответната трета държава или
а)   сътрудничи достатъчно, тя приема акт за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 52, параграф 2а, за определени категории граждани или за всички граждани на съответната трета държава, които кандидатстват за виза на територията на тази трета страна:
i)  за намаляване на визовата такса в съответствие с член 16, параграф 2а;
ii)  за съкращаване на срока за вземане на решения по заявленията, в съответствие с член 23, параграф 1а;
iii)  за удължаване на срока на валидност на визите за многократно влизане в съответствие с последната алинея от член 24, параграф 2; и/или
iv)  за улесняване на участието в проекти за трудова миграция
б)  за прилагане на визовата такса, определена в член 16, параграф 2а, по отношение на всички граждани или на някои категории граждани на съответната трета държава.
б)  не сътрудничи достатъчно, тя може, също вземайки предвид цялостните отношения на Съюза със съответната трета държава, да приеме акт за изпълнение в съответствие с процедурата за разглеждане по член 52, параграф 2а:
i)  за временна промяна в прилагането или на член 14, параграф 6, или на член 23, параграф 1, или временно спиране на прилагането на член 16, параграф 5, буква б), член 23, параграф 1 или някои от техните разпоредби, или член 24, параграф 2.“
6.  Комисията постоянно извършва, въз основа на посочените в параграф 2 показатели, оценка дали може да бъде установено значително подобрение в сътрудничеството на съответната трета държава във връзка с обратното приемане на незаконни мигранти и, като взема предвид цялостните отношения на Съюза със съответната трета държава, може да реши да отмени или измени посочения в параграф 5 акт за изпълнение.
7.  До шест месеца след влизането в сила на посочения в параграф 5 акт за изпълнение Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за напредъка, който е постигнат в сътрудничеството на третата държава във връзка с обратното приемане.“;
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква а а (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 32 – параграф 1 – буква а – подточка vii
аа)   в член 32, параграф 1 подточка vii) се заличава;
vii)  не представя доказателство за притежаване на подходяща и валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, когато е приложимо;
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква а б (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 32 – параграф 2
аб)  параграф 2 се заменя със следното:
2.  Кандидатът се уведомява за решението за отказ и за мотивите, на които се основава, чрез стандартния формуляр, съдържащ се в приложение VI.
„2. Кандидатът се уведомява за решението за отказ и за мотивите, на които се основава, чрез стандартния формуляр, съдържащ се в приложение VI, на език, който кандидатът разбира или се предполага разумно, че разбира.“;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква б
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 32 – параграф 3
3.  Кандидатите, на които е отказана виза, имат право да обжалват, като това право гарантира ефективно обжалване по съдебен ред на определен етап от производството. Жалбите се завеждат срещу държавата членка, взела окончателното решение по заявлението, в съответствие с националното законодателство на тази държава членка. Държавите членки предоставят на кандидатите подробна информация за процедурата, която да следват в случай на обжалване, както е посочено в приложение VI.;
3.  Кандидатите, на които е отказана виза, имат право да обжалват, като това право гарантира ефективно обжалване по съдебен ред на определен етап от производството. Жалбите се завеждат срещу държавата членка, взела окончателното решение по заявлението, в съответствие с националното законодателство на тази държава членка. Крайният срок за подаване на жалби е най-малко 30 календарни дни. Държавите членки предоставят на кандидатите подробна информация за процедурата, която да следват в случай на обжалване, както е посочено в приложение VI, на език, който кандидатите разбират или с основание се предполага, че разбират.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква б
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 32 – параграф 3 а
3а.   Стандартният формуляр за уведомление и обосновка на отказ за издаване на виза, анулиране или отмяна на виза, съдържащ се в приложение VI, е на разположение най-малко на следните езици:
а)  официалния(те) език(ци) на държавата членка, за която се иска визата; както и
б)  официалния(те) език(ци) на приемащата държава.
Наред с посочените в буква а) езици стандартният формуляр може да бъде на разположение и на всеки друг от официалните езици на институциите на Европейския съюз.
Превод на този формуляр на официалния(те) език(ци) на приемащата държава се прави в рамките на местното шенгенско сътрудничество, предвидено в член 48.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 в (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 34 – точка 7
(22в)   в член 34 параграф 7 се изменя:
7.  Титулярят на виза, която е била анулирана или отменена по негово искане, има право на обжалване, освен ако визата е била отменена в съответствие с параграф 3. Жалбите се завеждат срещу държавата-членка, взела решението за анулиране или отмяна, в съответствие с националното законодателство на съответната държава-членка. Държавите-членки предоставят на кандидатите информация относно процедурата, която да следват в случай на обжалване, както е посочено в приложение VI.
7. Титулярят на виза, която е била анулирана или отменена по негово искане, има право на обжалване, освен ако визата е била отменена в съответствие с параграф 3. Жалбите се завеждат срещу държавата членка, взела решението за анулиране или отмяна, в съответствие с националното законодателство на съответната държава членка. Държавите-членки предоставят на кандидатите информация относно процедурата, която да следват в случай на обжалване, както е посочено в приложение VI. Ако лицето, чиято виза е била анулирана, вече е влязло на територията на държава членка, решение за връщане не може да бъде прието преди да изтече срокът за обжалване или преди окончателното решение по внесената жалба да бъде съобщено надлежно на лицето.“
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 б (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 35 – параграф 2
(22б)  в член 35 се заличава параграф 2;
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 24
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 36а – параграф 3
3.  Съответната държава членка създава подходящи структури и разполага специално обучен персонал за обработването на заявленията за издаване на визи и за извършването на всички проверки и оценка на риска, както е посочено в член 21.
3.  Съответната държава членка създава подходящи структури и разполага специално обучен персонал за обработването на заявленията за издаване на визи и за извършването на всички проверки и оценка на риска, както е посочено в член 21. Персоналът преминава обучение по управление на цифрови досиета.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 24 б (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 37 – точка 2
(24б)   в член 37 параграф 2 се изменя:
2.  Съхранението и ползването на визови стикери е обект на подходящи мерки за сигурност, за да се избегне измама или загуба. Всяко консулство води отчет на наличните визови стикери и регистрира начина, по който е използван всеки визов стикер.
2. Съхранението и ползването на визови стикери е обект на подходящи мерки за сигурност, за да се избегне измама или загуба. Всяко консулство води отчет на наличните визови стикери и регистрира начина, по който е използван всеки визов стикер. Всяка измама или значителна загуба трябва да се съобщава на Комисията.“
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 25
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 37 – параграф 3 – алинея 2
Индивидуалните досиета за заявленията се пазят поне една година, считано от датата, на която е взето решението по заявлението, посочено в член 23, параграф 1, или в случай на обжалване, до края на процедурата по обжалване.;
Индивидуалните досиета за заявленията се пазят поне две години, считано от датата, на която е взето решението по заявлението, посочено в член 23, параграф 1, или в случай на обжалване, до края на процедурата по обжалване.;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 a (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 38 – параграф 4 a (нов)
(26a)  в член 38 се вмъква следният параграф:
„4a. Държавите членки гарантират, че консулствата разполагат с процедура за подаване на жалби за кандидатите за виза. Информация относно тази процедура се предоставя от консулството на неговия уебсайт и, когато е приложимо, от външния изпълнител. Държавите членки гарантират, че се води регистър на жалбите.“;
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 б (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 39 – параграф 1
(26б)   в член 39 параграф 1 се изменя:
1.  Консулствата на държавите членки гарантират, че кандидатите се посрещат учтиво.
1. Консулствата на държавите членки гарантират, че кандидатите се посрещат учтиво. Редът и условията за прием на кандидатите и за обработване на заявленията им следва надлежно да зачитат основните права, както са посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Обработването на заявленията за издаване на визи следва да се извършва без дискриминация, професионално и с уважение към кандидатите.“
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 в (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 39 – параграф 3
(26в)  в член 39 параграф 3 се изменя, както следва:
3.  При изпълнението на своите задължения консулските служители не дискриминират лица на основание пол, расов или етнически произход, религия или вяра, увреждания, възраст или сексуална ориентация.
3. При изпълнението на своите задължения консулските служители не дискриминират лица на основание гражданство, пол, социален пол, семейно положение, произход, действителна или предполагаема религия, вяра, увреждания, възраст или сексуална ориентация.“
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29 – буква г
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 43 – параграф 9
9.  Държавите членки носят отговорност за спазването на правилата за защита на личните данни и гарантират, че външният изпълнител подлежи на наблюдение от страна на надзорните органи за защита на данните съгласно член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.;
9.  Съответната(ите) държава(и) членка(и) продължава(т) да носи(ят) отговорност за спазването на правилата, включително във връзка със зачитането на основните права и по-специално на принципа на недискриминация, и за защита на личните данни, и гарантира(т), че външният изпълнител подлежи на наблюдение от страна на надзорните органи за защита на данните съгласно член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.;
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33 – буква б
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 48 – параграф 1 а – буква в
в)  осигуряване на единен превод на заявлението по образец, когато това е необходимо;
в)  осигуряване на единен превод на заявлението по образец и на стандартния формуляр за уведомление и обосновка на отказ за издаване на виза, анулиране или отмяна на виза, когато е необходимо;
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33 – буква г
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 48 – параграф 3 – буква б – подточка vi
vi)  тенденции при отказите;
vi)  тенденции при отказите и причините за отказ;
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33 – буква г
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 48 – параграф 3 – буква г
г)  информация относно застрахователни предприятия, които осигуряват подходяща медицинска застраховка за пътуване в чужбина, включително проверка на вида покритие и възможна надвишена стойност на застраховката.
заличава се
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 34 a (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 49
(34а)   Член 49 се изменя
Член 49
„Член 49
Договорености по отношение на олимпийските и параолимпийските игри
Договорености по отношение на олимпийските и параолимпийските игри и други международни спортни състезания на високо равнище
Държавите-членки, домакини на олимпийските игри или на параолимпийските игри, прилагат специфичните процедури и условия, които улесняват издаването на визи, дадени в приложение XI.
Държавите членки, домакини на олимпийските игри на параолимпийските игри и други международни спортни състезания на високо равнище, прилагат специфичните процедури и условия, които улесняват издаването на визи, предвидени в приложение XI.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 50 б – параграф 1
1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.
1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета, която се предава едновременно и незабавно, се посочват причините за използването на процедурата по спешност.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1
1.  Три години след [датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията прави оценка на неговото прилагане. Тази цялостна оценка включва разглеждане на постигнатите резултати спрямо целите и на прилагането на разпоредбите на настоящия регламент.
1.  Две години след [датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията прави оценка на неговото прилагане. Тази цялостна оценка включва разглеждане на постигнатите резултати спрямо целите и на прилагането на разпоредбите на настоящия регламент.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)
2а.   Най-късно една година след [датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка относно премахването на визовите стикери и въвеждането на цифровата виза, което позволява издаването на шенгенска виза чрез регистрация ѝ във ВИС и изпращане на уведомление по електронен път на кандидата.
Изменение 78
Предложение за регламент
Приложение IV а (ново)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Приложение XІ
СПЕЦИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ И УСЛОВИЯ, УЛЕСНЯВАЩИ ИЗДАВАНЕТО НА ВИЗИ НА ЧЛЕНОВЕ НА ОЛИМПИЙСКОТО СЕМЕЙСТВО, УЧАСТВАЩИ В ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ И ПАРАОЛИМПИЙСКИ ИГРИ
СПЕЦИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ И УСЛОВИЯ, УЛЕСНЯВАЩИ ИЗДАВАНЕТО НА ВИЗИ НА ЧЛЕНОВЕ НА ОЛИМПИЙСКОТО СЕМЕЙСТВО И НА СЕМЕЙСТВОТО НА СПОРТИСТИ, УЧАСТВАЩИ В ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ, ПАРАОЛИМПИЙСКИ ИГРИ И СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ“

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0434/2018).

Последно осъвременяване: 21 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност