Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0061(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0434/2018

Předložené texty :

A8-0434/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Hlasování :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Přijaté texty
PDF 250kWORD 75k
Úterý, 11. prosince 2018 - Štrasburk
Vízový kodex ***I
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 11. prosince 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Společná politika Evropské unie v oblasti krátkodobých víz tvoří nedílnou součást procesu vytváření prostoru bez vnitřních hranic. Vízová politika by i nadále měla být nezbytným nástrojem pro usnadňování cestovního ruchu a podnikání a současně by měla pomáhat čelit bezpečnostním rizikům a riziku nelegální migrace do Unie.
(1)   Společná politika Evropské unie v oblasti krátkodobých víz tvoří nedílnou součást procesu vytváření prostoru bez vnitřních hranic. Vízová politika dodržující lidská práva a základní svobody by měla usnadnit státním příslušníkům třetích zemí cestování do EU a současně zajistit volný pohyb osob a zachovat bezpečnost osob na území Unie. Společná vízová politika by měla být v souladu s ostatními politikami Unie a zejména s těmi v oblasti volného pohybu, pobytu a mobility.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)   Při provádění tohoto nařízení by členské státy měly dodržovat své povinnosti vyplývající z mezinárodního práva, zejména z Úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvy OSN o právech dítěte a dalších příslušných mezinárodních nástrojů.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Postup podávání žádostí o vízum by měl být pro žadatele co nejjednodušší. Mělo by být jasné, který členský stát je příslušný pro posouzení žádosti o udělení víza, zejména pokud plánovaná návštěva zahrnuje několik členských států. Členské státy by měly dle svých možností umožnit vyplňování a podávání formulářů žádostí v elektronické formě. Měly by být stanoveny lhůty pro jednotlivé kroky postupu, zejména s cílem umožnit cestujícím plánovat dopředu a vyhnout se velmi vytíženým obdobím na konzulátech.
(4)  Postup podávání žádostí o vízum by měl být pro žadatele co nejjednodušší a s rozumnými náklady. Mělo by být jasné, který členský stát je příslušný pro posouzení žádosti o udělení víza, zejména pokud plánovaná návštěva zahrnuje několik členských států. Členské státy by měly umožnit vyplňování a podávání formulářů žádostí v elektronické formě. Měly by být stanoveny lhůty pro jednotlivé kroky postupu, zejména s cílem umožnit cestujícím plánovat s dostatečným předstihem a vyhnout se velmi vytíženým obdobím na konzulátech. Postupy a podmínky udělování víz by v rámci dalšího rozvoje acquis směřujícího ke skutečně společné vízové politice měly být dále harmonizovány a mělo by být posíleno jejich jednotné uplatňování.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)   Žádosti o víza a rozhodnutí o žádosti zkoumají a přijímají konzuláty. Členské státy by měly zajistit, že budou mít zastoupení nebo budou zastoupeny jiným členským státem ve třetí zemi, jejíž příslušníci podléhají vízové povinnosti, a zajistit, aby tyto konzuláty byly dostatečně obeznámeny s místní situací, a mohly tak zaručit integritu postupu žádosti o víza.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)   Členské státy by neměly být povinny umožnit přímé podávání žádostí na konzulátu v místech, kde byl přijímáním žádosti o víza v jejich zastoupení pověřen externí poskytovatel služeb, aniž by byly dotčeny povinnosti uložené členským státům směrnicí 2004/38/ES18, a zejména čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice.
vypouští se
_________________
18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (Úř. věst. L 229, 29.6.2004, s. 35).
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Žadatelé by při podávání žádosti o krátkodobé vízum neměli být povinni předložit cestovní zdravotní pojištění. Pro žadatele o vízum představuje nepřiměřenou zátěž, přičemž neexistují důkazy, že držitelé krátkodobých víz představují větší riziko, pokud jde o veřejné výdaje na zdravotní péči v členských státech, než státní příslušníci třetích zemí nepodléhající vízové povinnosti.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Vízový poplatek by měl zajistit dostatečné finanční zdroje na pokrytí výdajů na vyřizování víz, včetně odpovídajících struktur a dostatečného počtu zaměstnanců, aby bylo zajištěno kvalitní a jednotné přezkoumávání žádostí o víza. Výše vízového poplatku by měla být revidována jednou za dva roky na základě objektivních kritérií.
(6)  Vízový poplatek by měl zajistit dostatečné finanční zdroje na pokrytí výdajů na vyřizování víz, včetně odpovídajících struktur a dostatečného počtu zaměstnanců, aby bylo zajištěno kvalitní, rychlé a jednotné přezkoumávání žádostí o víza. Výše vízového poplatku by měla být revidována každé dva roky na základě objektivních hodnotících kritérií.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)   Opatření pro přijímání žadatelů by měla náležitě respektovat lidskou důstojnost a dodržovat lidská práva, jak jsou uvedená v Listině základních práv Evropské unie a v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Vyřizování žádostí o víza by mělo být vůči žadatelům nediskriminační, profesionální a důstojné.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Aby bylo zajištěno, že státní příslušníci třetích zemí, na které se vztahuje vízová povinnost, mohou podávat žádost o vízum v místě svého bydliště i v případě, že tam není zastoupen žádný členský stát pro účely přijímání žádostí, měli by mít externí poskytovatelé služeb možnost poskytovat tuto nezbytnou službu za poplatek vyšší, než je obecná maximální úroveň.
(7)  Aby bylo zajištěno, že státní příslušníci třetích zemí, na které se vztahuje vízová povinnost, mohou podávat žádost o vízum co nejblíže místu svého bydliště, měli by mít externí poskytovatelé služeb možnost přijímat žádosti za poplatek vyšší, než je obecná maximální úroveň.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Ujednání o zastupování by měla být zefektivněna a mělo by se zamezit překážkám v uzavírání takových ujednání mezi členskými státy. Zastupující členský stát by měl být odpovědný za kompletní zpracování žádostí o víza bez účasti zastupovaného členského státu.
(8)  Ujednání o zastupování by měla být zefektivněna a usnadněna a mělo by se zamezit překážkám v uzavírání takových ujednání mezi členskými státy. Zastupující členský stát by měl být odpovědný za kompletní zpracování žádostí o víza bez účasti zastupovaného členského státu.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  V případě nedostatečné spolupráce některých třetích zemí v oblasti zpětného přebírání jejich státních příslušníků zadržených v nelegální situaci a nespolupráce těchto třetích zemí při procesu jejich navracení by za účelem zlepšení spolupráce dané třetí země při zpětném přebírání nelegálních migrantů měla být omezeným způsobem a dočasně a na základě transparentního mechanismu založeného na objektivních kritériích uplatněna některá ustanovení nařízení (ES) č. 810/2009.
(11)  V případě uspokojivé nebo nedostatečné spolupráce některých třetích zemí v oblasti zpětného přebírání jejich státních příslušníků zadržených v nelegální situaci a nespolupráce nebo dobré spolupráce těchto třetích zemí při procesu jejich navracení by za účelem zlepšení nebo podpory pokračování spolupráce dané třetí země při zpětném přebírání nelegálních migrantů měla být omezeným způsobem a dočasně a na základě transparentního mechanismu založeného na objektivních kritériích uplatněna některá ustanovení nařízení (ES) č. 810/2009.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Žadatelé, kterým byla zamítnuta žádost o udělení víza, by měli mít právo podat odvolání, které by mělo v určité fázi řízení zaručovat možnost podání opravného prostředku k soudu. Podrobnější informace o důvodech zamítnutí a postupech pro odvolání proti zamítavým rozhodnutím by měly být uvedeny v oznámení o zamítnutí.
(12)  Žadatelé, kterým byla zamítnuta žádost o udělení víza, by měli mít právo podat odvolání, které by mělo co nejdříve zaručovat možnost podání opravného prostředku k soudu. Podrobné informace o důvodech zamítnutí a postupech pro odvolání proti zamítavým rozhodnutím by měly být uvedeny v oznámení o zamítnutí.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)   Toto nařízení respektuje základní práva a zachovává práva a zásady uznané zejména mezinárodními smlouvami a Listinou základních práv Evropské unie. Usiluje zejména o zajištění plného dodržování práva na ochranu osobních údajů podle článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie, práva na respektování soukromého a rodinného života podle článku 7, práva na azyl podle článku 18 a práv dítěte podle článku 24 Listiny a ochrany zranitelných obyvatel.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Měla by být stanovena pružná pravidla, která by členským státům umožnila optimalizovat sdílení zdrojů a zvýšit konzulární pokrytí. Spolupráce mezi členskými státy (střediska pro schengenská víza) by mohla mít libovolnou podobu přizpůsobenou místním okolnostem, a zaměřit se přitom na posílení zeměpisného konzulárního pokrytí, snížení nákladů členských států, zviditelnění Evropské unie a zlepšování služeb poskytovaných žadatelům o víza.
(16)  Měla by být stanovena pružná pravidla, která by členským státům umožnila optimalizovat sdílení zdrojů a zvýšit konzulární pokrytí. Spolupráce mezi členskými státy (střediska pro schengenská víza) by mohla mít libovolnou podobu přizpůsobenou místním okolnostem, a zaměřit se přitom na posílení zeměpisného konzulárního pokrytí, snížení nákladů členských států, zviditelnění Evropské unie a zlepšování služeb poskytovaných žadatelům o víza. Společná vízová politika by měla přispět k vytváření růstu a být v souladu s ostatními politikami Unie v oblastech jako např. vnější vztahy, obchod, vzdělávání, kultura a cestovní ruch.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  Systémy pro elektronické podávání žádostí o vízum vyvinuté členskými státy usnadňují podávání žádostí žadatelům i konzulátům. Mělo by být vypracováno společné řešení, které by při maximálním využití aktuálního právního a technologického vývoje umožnilo úplnou digitalizaci.
(17)  Systémy pro elektronické podávání žádostí o vízum vyvinuté členskými státy jsou nezbytné k usnadnění podávání žádostí žadatelům i konzulátům. Do roku 2025 by mělo být vypracováno společné řešení ve formě online platformy a elektronického víza EU, které by při maximálním využití aktuálního právního a technologického vývoje zajistilo úplnou digitalizaci, čímž by se umožnilo, aby podávání žádostí o víza online odpovídalo potřebám žadatelů a přilákalo do schengenského prostoru více návštěvníků. Systémy pro elektronické podávání žádostí o vízum by měly být zcela přístupné pro osoby se zdravotním postižením. Procedurální záruky, jež musí být jednoduché a efektivní, je třeba posílit a uplatňovat stejným způsobem.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)  Při provádění nařízení (ES) č. 810/2009 by členské státy měly dodržovat své povinnosti vyplývající z mezinárodního práva, zejména z Úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvy OSN o právech dítěte a dalších příslušných mezinárodních nástrojů.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)
(27a)   Je třeba přijmout nezbytná opatření k provádění tohoto nařízení. Pokud jde o technické změny příloh tohoto nařízení, měla by být Komise zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 b (nový)
(27b)   Je třeba vytvořit vhodná opatření pro monitorování a hodnocení tohoto nařízení, pokud jde o harmonizaci vyřizování žádostí o víza. Monitorování a hodnocení musí rovněž sledovat, zda členské státy při zpracování žádostí plně dodržují základní práva a uplatňují zásadu nediskriminace a ochrany osobních údajů.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 1 – odst. 1
1.  Toto nařízení stanoví postupy a podmínky udělování víz pro předpokládané pobyty na území členských států nepřesahující 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů.“;
1.  Toto nařízení stanoví postupy a podmínky udělování víz pro předpokládané pobyty na území členských států nepřesahující 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů a pro předpokládané pobyty profesionálních sportovců a kulturní profesionálů až na dobu jednoho roku nepřesahující 90 dnů během kteréhokoli 180denního období v jednotlivých členských státech.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)
1a)  V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„3a. Při uplatňování tohoto nařízení jednají členské státy v plném souladu s příslušnými ustanoveními práva Unie včetně Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), příslušnými normami mezinárodního práva, jako je Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků (dále jen „Ženevská konvence“), v plném souladu se závazky ohledně přístupu k mezinárodní ochraně, zejména zásadou nenavracení, a základními právy. V souladu s obecnými zásadami práva Unie se rozhodnutí podle tohoto nařízení přijímají na základě individuálního posouzení případu.“;
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 1 – odst. 3 b (nový)
1b)  V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„3b. Evropská komise zavede do roku 2025 elektronické podávání žádostí o vízum (e-vízum).“
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 2 – bod 12 a (nový)
12a.   Profesionální sportovci a kulturní profesionálové: Státní příslušníci třetích zemí, kteří nejsou občany Unie ve smyslu čl. 20 odst. 1 Smlouvy a patří k následujícím kategoriím: umělci a jejich spolupracovníci, vrcholoví sportovci a jejich spolupracovníci, a případně rodinní příslušníci těchto kategorií, u nichž jsou administrativní a logistické překážky spojené s přípravou uměleckého turné nebo sportovního turnaje v několika členských státech schengenského prostoru v délce více než tří měsíců prokazatelné.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a (nové)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 3 – odst. 5
3)  v čl. 3 odst. 5 se písmena b) a c) nahrazují tímto:
3)  v čl. 3 odst. 5 se písmena b) a c) nahrazují tímto:
„b) státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli platného povolení k pobytu uděleného členským státem, jenž se neúčastní přijímání tohoto nařízení, nebo členským státem, jenž ještě plně neuplatňuje ustanovení schengenského acquis, nebo státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli platných povolení k pobytu uvedených v příloze V, která udělila Andorra, Kanada, Japonsko, San Marino nebo Spojené státy americké a která zaručují zpětné přebírání držitele bez podmínek, nebo kteří jsou držiteli povolení k pobytu v karibských částech Nizozemského království (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius a Saba);
c)  státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli platného víza do některého členského státu, jenž se neúčastní přijímání tohoto nařízení, nebo členského státu, jenž ještě plně neuplatňuje ustanovení schengenského acquis, nebo do státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo do Kanady, Japonska nebo Spojených států amerických, nebo kteří jsou držiteli platného víza do karibských částí Nizozemského království (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius a Saba), při cestě do země, která toto vízum udělila, nebo do jakékoli jiné třetí země, nebo kteří se ze země, jež toto vízum udělila, po použití tohoto víza vracejí“;
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 5 – odst. 1 b
b)  pokud návštěva zahrnuje více než jeden cíl nebo pokud se během dvou měsíců má uskutečnit několik samostatných návštěv, členský stát, jehož území tvoří hlavní cíl návštěvy (návštěv), pokud jde o délku pobytu počítanou ve dnech, nebo;
b)  pokud návštěva zahrnuje více než jeden cíl nebo pokud se během dvou měsíců má uskutečnit několik samostatných návštěv, členský stát, kde se nachází hostitelská organizace nebo podnik, případně členský stát, jehož území tvoří hlavní cíl návštěvy (návštěv), pokud jde o délku pobytu počítanou ve dnech, nebo není-li možné určit hlavní cíl, členský stát při vnější hranici, přes niž má žadatel v úmyslu vstoupit na území členských států;
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
5a)  V článku 5 se vkládá nový odstavec, který zní:
„2a. Jestliže členský stát příslušný podle odst. 1 písm. a) nebo b) nemá své zastoupení ani není zastoupen ve třetí zemi, v níž žadatel podává žádost v souladu s článkem 10, je žadatel oprávněn podat žádost:
a)  na konzulátu jednoho z členských států určení plánované návštěvy;
b)  na konzulátu členského státu prvního vstupu, nelze-li písmeno a) uplatnit;
c)  ve všech ostatních případech na konzulátu kteréhokoli členského státu, který je zastoupen v zemi, v níž žadatel žádost podává.
Pokud se konzulát členského státu příslušného podle odstavce 1 nebo konzulát členského státu uvedeného v prvním pododstavci tohoto odstavce nacházejí ve vzdálenosti větší než 500 km od místa bydliště žadatele nebo pokud by zpáteční cesta veřejnou dopravou z místa bydliště žadatele obnášela přenocování a pokud se konzulát jiného členského státu nachází blíže místu bydliště žadatele, je žadatel oprávněn předložit žádost na konzulátu tohoto jiného členského státu.“;
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 5 – odst. 2 b (nový)
5b)  V článku 5 se vkládá nový odstavec, který zní:
„2b. Pokud členský stát příslušný podle odstavce 1 či odstavce 2 uzavřel v souladu s článkem 8 s jiným členským státem ujednání o zastupování pro účely posuzování žádostí a udělování víz jeho jménem, podá žadatel svou žádost na konzulátu zastupujícího členského státu.“;
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. -a (nové)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 8 – odst. 1
1.  Členský stát může souhlasit se zastupováním jiného členského státu, který je příslušný podle článku 5, pro účely posuzování žádostí a udělování víz jménem tohoto členského státu. Členský stát může rovněž v omezeném rozsahu zastupovat jiný členský stát, a to výlučně pro účely přijímání žádostí a vkládání biometrických identifikátorů.
1.  Členský stát může souhlasit se zastupováním jiného členského státu, který je příslušný podle článku 5, pro účely posuzování žádostí a udělování víz jménem tohoto členského státu, aniž je dotčen článek 6. Členský stát může rovněž v omezeném rozsahu zastupovat jiný členský stát, a to výlučně pro účely přijímání žádostí a vkládání biometrických identifikátorů;
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 8 – odst. 6
ba)   v článku 8 se odstavec 6 mění takto:
6.  Členské státy, které nemají v daném regionu či oblasti vlastní konzulát, se budou snažit o uzavření ujednání o zastupování s členskými státy, které konzulát v tomto regionu či oblasti mají, aby bylo zajištěno, že v důsledku slabé dopravní infrastruktury nebo velkých vzdáleností v konkrétním regionu či zeměpisné oblasti žadatelé nebudou muset vynaložit pro dosažení konzulátu nepřiměřené úsilí.
6.  „Členské státy, které nemají v daném regionu či oblasti vlastní konzulát, se budou snažit o uzavření ujednání o zastupování s členskými státy, které konzulát v tomto regionu či oblasti mají, aby bylo zajištěno, že v důsledku slabé dopravní infrastruktury nebo velkých vzdáleností v konkrétním regionu či zeměpisné oblasti žadatelé nebudou muset vynaložit pro dosažení konzulátu nepřiměřené úsilí, a v zájmu boje proti diskriminaci mezi příslušníky třetích zemí vzniklé kvůli nerovnému přístupu ke konzulárním službám.
Tato ujednání mohou být rovněž uzavřena se zastoupením členského státu EU v zemi sousedící s dotčenou třetí zemí, pokud je blíže místu bydliště žadatele.“
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 9 – odst. 1
Žádosti se mohou podávat nejdříve šest měsíců, a v případě námořníků při plnění jejich povinností nejdříve devět měsíců, před zahájením plánované návštěvy a zpravidla nejpozději 15 kalendářních dnů před tímto začátkem.;
Žádosti se mohou podávat nejdříve devět měsíců, před zahájením plánované návštěvy a zpravidla nejpozději 15 kalendářních dnů před tímto začátkem.; V jednotlivých naléhavých případech, které jsou odůvodněné, mimo jiné z pracovních důvodů, z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu či mezinárodních závazků, může konzulát od dodržení této lhůty odhlédnout;
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 9 – odst. 3
aa)   čl. 9 odst. 3 se mění takto:
V naléhavých případech, které jsou odůvodněné, může konzulát žadatelům umožnit podat žádost bez schůzky nebo se schůzka uskuteční neprodleně.
„V naléhavých případech, které jsou odůvodněné, může konzulát žadatelům umožnit podat žádost bez schůzky nebo se schůzka uskuteční neprodleně.
V případě neposkytnutí odpovědi ve věci elektronického postupu během měsíce následujícího po podání žádosti je stanoven opravný prostředek umožňující v každém případě žádost prozkoumat.“
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 9 – odst. 4 – písm. a a (nové)
aa)  právními zástupci žadatele;
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 10 – odst. 1
„Při podávání žádosti se žadatel dostaví osobně k odběru otisků prstů v souladu s čl. 13 odst. 2 a 3 a odst. 7 písm. b).“;
Aniž jsou dotčena ustanovení článků 13, 42, 43 a 45, žadatelé mohou podat svoji žádost osobně nebo elektronicky;
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
9a)  V čl. 13 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Aniž je dotčen odstavec 3, nesmí externí poskytovatel služeb od žadatele vyžadovat, aby se u každé žádosti pokaždé osobně dostavil za účelem odběru biometrických identifikátorů. Aby externí poskytovatelé služeb mohli ověřit, že biometrické identifikátory byly odebrány, je žadateli vystaveno potvrzení o odběru biometrických identifikátorů.“;
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. a
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 14 – odst. 4 – pododstavec 1
4.  Členské státy mohou požadovat, aby žadatelé předložili doklad o převzetí finančních nákladů souvisejících s pobytem cizince a ubytování v soukromí, nebo obou, prostřednictvím formuláře příslušného členského státu. Formulář obsahuje zejména:
4.  Členské státy mohou požadovat, aby žadatelé předložili doklad o převzetí finančních nákladů souvisejících s pobytem cizince a ubytování v soukromí, nebo obou, prostřednictvím formuláře Komise. Formulář obsahuje zejména:
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. a
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 14 – odst. 4 – pododstavec 2
Kromě úředního jazyka (jazyků) členského státu se formulář vypracovává minimálně v jednom dalším úředním jazyce orgánů Evropské Unie. Vzor formuláře se zašle Komisi.
Formulář schválí Komise prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem, který je stanoven v čl. 52 odst. 2. Formulář se použije k informování sponzora / zvoucí osoby o zpracování jejich osobních údajů a o platných pravidlech. Kromě úředního jazyka (jazyků) členského státu se formulář vypracovává minimálně v jednom dalším úředním jazyce orgánů Evropské Unie.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 810/2009
Článek 15
11)  článek 15 se mění takto:
článek 15 se zrušuje;
a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:
Vypuštění cestovního zdravotního pojištění
„1. Žadatelé o jednotné vízum pro jeden vstup prokáží, že mají dostatečné a platné cestovní zdravotní pojištění pokrývající veškeré náklady, které by mohly nastat během jejich předpokládaného pobytu na území členských států v souvislosti s repatriací ze zdravotních důvodů nebo v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí, pohotovostní nemocniční péčí nebo úmrtím.;“
b)  v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„2. Osoby, které podávají žádost o udělení jednotného víza pro více vstupů, prokáží, že mají uzavřeno dostatečné a platné cestovní zdravotní pojištění na dobu první předpokládané návštěvy;“
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 810/2009
Článek 16
Článek 16 se nahrazuje tímto:
Článek 16
„Článek 16
Vízový poplatek
Vízový poplatek
1.  Žadatelé uhradí vízový poplatek ve výši 80 EUR.
1.  Žadatelé uhradí vízový poplatek ve výši 80 EUR.
1a.   Žadatelé, jejichž údaje jsou již zaznamenány v systému VIS a jejichž biometrické identifikátory byly získány v souladu s článkem 13, uhradí vízový poplatek ve výši 60 EUR.
2.  Děti ve věku od šesti let do dvanácti let uhradí vízový poplatek ve výši 40 EUR.“;
2.  Děti ve věku od dvanácti let do osmnácti let uhradí vízový poplatek ve výši 40 EUR.
2a.   Žadatelé, kteří jsou součástí skupiny cestující za sportovními, kulturními nebo vzdělávacími účely, uhradí vízový poplatek ve výši 60 EUR.
4.  Od vízového poplatku jsou osvobozeni žadatelé z těchto kategorií osob:
4.  Od vízového poplatku jsou osvobozeni žadatelé z těchto kategorií osob:
a)  děti mladší 6 let;
a)  děti mladší dvanácti let;
b)  žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo vzdělávacích kurzů;
b)  žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo vzdělávacích kurzů;
c)  výzkumní pracovníci ze třetích zemí cestující za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je stanoveno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES27 ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu [21];
c)  výzkumní pracovníci ze třetích zemí podle definice směrnice Rady 2005/71/ES27, kteří cestují za účelem provádění vědeckého výzkumu nebo účasti na vědeckém semináři nebo konferenci;
d)  zástupci neziskových organizací do věku 25 let, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.
d)  zástupci neziskových organizací do věku 25 let, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi;
e)  rodinní příslušníci občanů Unie podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/38/ES.
5.  Od vízového poplatku mohou být osvobozeny:
5.  Od vízového poplatku mohou být osvobozeny:
a)  děti ve věku od šesti let a mladší dvanácti let;
a)  děti ve věku od dvanácti let a mladší osmnácti let;
b)  držitelé diplomatických a služebních pasů;
b)  držitelé diplomatických a služebních pasů;
c)  osoby do věku 25 let, které se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.
c)  osoby do věku 25 let, které se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi;
d)  žadatelé, kterým bylo uděleno vízum s omezenou územní platností z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo vzhledem k mezinárodním závazkům, jakož i příjemci unijního programu přesídlování či relokace;
e)  žadatelé o víza s omezenou územní platností.
6.  V jednotlivých případech lze od vybírání vízového poplatku upustit nebo jej snížit, pokud to pomůže podpoře kulturních či sportovních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.
6.  V jednotlivých případech lze od vybírání vízového poplatku upustit nebo jej snížit, pokud to pomůže podpoře kulturních či sportovních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů nebo vzhledem k mezinárodním závazkům.“;
_________________-
____________________
27 Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu (Úř. věst. L 289, 3.11.2005, s. 15).
27 Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu (Úř. věst. L 289, 3.11.2005, s. 15).
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 810/2009
Článek 17
13)  článek 17 se mění takto:
Článek 17
Poplatek za služby
1.  „Externí poskytovatel služeb podle článku 43 si může účtovat poplatek za služby.“; Poplatek za služby musí být přiměřený nákladům, které externímu poskytovateli služeb vznikly při provádění jednoho nebo několika úkolů uvedených v čl. 43 odst. 6.
1.  „Externí poskytovatel služeb podle článku 43 si může účtovat poplatek za služby.“; Poplatek za služby musí být přiměřený nákladům, které externímu poskytovateli služeb vznikly při provádění jednoho nebo několika úkolů uvedených v čl. 43 odst. 6.
2.  Tento poplatek za služby musí být upřesněn v právním nástroji uvedeném v článku 43 odst. 2.
2.  Tento poplatek za služby musí být upřesněn v právním nástroji uvedeném v článku 43 odst. 2.
3.  Členské státy v rámci místní schengenské spolupráce zajistí, aby poplatek za služby, který je žadateli účtován, náležitým způsobem odpovídal službám nabízeným externím poskytovatelem služeb a byl přizpůsoben místním okolnostem. Členské státy navíc usilují o harmonizaci poplatku za služby.
4.  Poplatek za služby nesmí být vyšší než polovina vízového poplatku stanoveného v čl. 16 odst. 1, a to bez ohledu na možné snížení poplatku nebo výjimky z poplatku podle čl. 16. odst. 2, 4, 5 a 6.
4.  Poplatek za služby nesmí být vyšší než polovina vízového poplatku stanoveného v čl. 16 odst. 1, a to bez ohledu na možné snížení poplatku nebo výjimky z poplatku podle čl. 16. odst. 2, 4, 5 a 6. Poplatek zahrnuje veškeré náklady spojené s předložením žádosti o vízum, včetně předání žádosti a cestovního dokladu externím poskytovatelem služeb konzulátu a navrácení cestovního dokladu externímu poskytovateli služeb.
5.  Dotčený členský stát nebo dotčené členské státy musí všem žadatelům i nadále umožňovat podávání žádostí přímo na svých konzulátech.
5.  Dotčený členský stát nebo dotčené členské státy musí všem žadatelům i nadále umožňovat podávání žádostí přímo na svých konzulátech nebo na konzulátu členského státu, s nímž mají ujednání o zastupování v souladu s článkem 40.
5a.  Žadatel po zaplacení poplatku za služby obdrží potvrzení.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 19 – odst. 3
13a)  čl. 19 odst. 3
Shledá-li příslušný konzulát, že podmínky uvedené v odstavci 1 splněny nebyly, žádost je nepřípustná a konzulát neprodleně
„Shledá-li příslušný konzulát, že podmínky uvedené v odstavci 1 splněny nebyly, v případě potřeby o tom vyrozumí žadatele, sdělí mu nedostatky a umožní mu, aby tyto nedostatky napravil. Pokud k napravení nedostatků nedojde, žádost je nepřípustná a konzulát neprodleně:
—  vrátí formulář žádosti a veškeré doklady, které žadatel předložil,
—  vrátí formulář žádosti a veškeré doklady, které žadatel předložil,
—  znehodnotí odebrané biometrické údaje,
—  znehodnotí odebrané biometrické údaje,
—  vrátí vízový poplatek a
—  vrátí vízový poplatek a
—  příslušnou žádost neposuzuje.
—  příslušnou žádost neposuzuje.“;
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 19 – odst. 4
13a)  v článku 19 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
4.  Odchylně může být žádost, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, považována za přípustnou na základě humanitárních důvodů nebo z důvodů národního zájmu.
„4. Odchylně může být žádost, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, považována za přípustnou na základě humanitárních důvodů nebo z důvodů národního zájmu nebo kvůli mezinárodním závazkům.“;
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. a
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 21 – odst. 3 – písm. e
a)  v odstavci 3 se písmeno e) nahrazuje tímto:
a)  v odstavci 3 se písmeno e) zrušuje.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. c
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 21 – odst. 8
8.  Při posuzování žádosti mohou konzuláty v odůvodněných případech provést s žadatelem pohovor a požadovat dodatečné doklady.
8.  Při posuzování žádosti mohou konzuláty v odůvodněných případech provést s žadatelem pohovor a požadovat dodatečné doklady. Tyto pohovory mohou být prováděny pomocí moderních digitálních nástrojů a prostředků komunikace na dálku, jako je volání nebo videohovory po internetu. V rámci tohoto procesu musí být dodržena základní práva žadatelů.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 22 – odst. 4
aa)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:
4.  Komise o takových oznámeních uvědomí členské státy.
„4. Komise taková oznámení zveřejní.“;
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. a
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 23 – odst. 1
O žádosti se rozhodne do 10 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, která je přípustná podle článku 19.
O žádosti se rozhodne do 10 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, která je přípustná podle článku 19, nebo do pěti kalendářních dnů v případě žadatelů o víza, jejichž údaje jsou již zaznamenány v systému VIS a jimž byly odebrány biometrické identifikátory v souladu s článkem 13.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. a
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2
Tato lhůta může být v jednotlivých případech prodloužena nejvýše na dobu 45 kalendářních dnů, a to zejména pokud je zapotřebí dalšího posouzení.
Tato lhůta může být v jednotlivých případech prodloužena nejvýše na dobu 30 kalendářních dnů, a to zejména pokud je zapotřebí dalšího posouzení.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)
aa)  vkládá se nový odstavec, který zní:
„2a. V jednotlivých naléhavých případech, které jsou odůvodněné, mimo jiné je-li to nutné z pracovních důvodů, z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo kvůli mezinárodním závazkům, se o žádosti rozhodne neprodleně.“;
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)
1a.  Žadatelům, kteří podle konzulátů splňují podmínky pro vstup a u kterých není důvod vízum na základě článku 32 odepřít, jsou vydána víza v souladu s tímto článkem.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 – písm. b
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 24 – odst. 2 – písm. a
a)  na dobu platnosti v délce jednoho roku za předpokladu, že žadatel získal a oprávněně používal tři víza v průběhu předchozích dvou let;
a)  na dobu platnosti v délce jednoho roku za předpokladu, že žadatel získal a oprávněně používal tři víza v průběhu předchozích dvou let, a v případě námořníků při plnění jejich povinností na dobu platnosti v délce jednoho roku za předpokladu, že žadatel získal a oprávněně používal dvě víza v průběhu předchozích dvou let;
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 – písm. b
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 24 – odst. 2 – písm. b
b)  na dobu platnosti v délce dvou let za předpokladu, že žadatel získal a oprávněně používal předchozí vízum pro více vstupů s platností jednoho roku;
b)  na dobu platnosti v délce dvou let, pokud žadatel získal v předchozích dvou letech vízum pro více vstupů s platností jednoho roku;
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 – písm. b
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 24 – odst. 2 – písm. c
c)  na dobu platnosti v délce pěti let za předpokladu, že žadatel získal a oprávněně používal předchozí vízum pro více vstupů s platností dvou let.“;
c)  na dobu platnosti v délce pěti let, pokud žadatel získal v předchozích třech letech vízum pro více vstupů s platností dvou let.“;
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 – písm. c
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 24 – odst. 2 c
2c.  Aniž je dotčen odstavec 2, vízum pro více vstupů platné až na pět let může být uděleno žadatelům, kteří prokáží potřebu nebo odůvodní záměr cestovat často a/nebo pravidelně, za předpokladu, že prokáží svou bezúhonnost a spolehlivost, zejména pak oprávněné používání předchozích víz, svou ekonomickou situaci v zemi původu a upřímný úmysl opustit území členských států před uplynutím doby platnosti víza, o jehož udělení požádali.
2c.  Aniž je dotčen odstavec 2, vízum pro více vstupů platné až na pět let je uděleno žadatelům, kteří prokáží potřebu nebo odůvodní záměr cestovat často a/nebo pravidelně, zejména kvůli svému povolání nebo rodinnému stavu – sem patří např. podnikatelé, úředníci zapojení do pravidelných oficiálních kontaktů s členskými státy a orgány EU, zástupci organizací občanské společnosti cestující za účelem odborného vzdělávání, seminářů a konferencí, rodinní příslušníci občanů Unie, rodinní příslušníci státních příslušníků třetích zemí legálně pobývajících v členských státech a námořníci –, za předpokladu, že prokáží svou bezúhonnost a spolehlivost, zejména pak oprávněné používání předchozích víz, svou ekonomickou situaci v zemi původu a upřímný úmysl opustit území členských států před uplynutím doby platnosti víza, o jehož udělení požádali.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 25 a
„Článek 25a
„Článek 25a
Spolupráce v oblasti zpětného přebírání osob
Spolupráce v oblasti zpětného přebírání osob
1.  Ustanovení čl. 14 odst. 6, čl. 16 odst. 1 a odst. 5 písm. b), čl. 23 odst. 1 a čl. 24 odst. 2 se neuplatní vůči žadatelům nebo kategoriím žadatelů, kteří jsou státními příslušníky třetí země, která je na základě relevantních a objektivních údajů považována v souladu s tímto článkem za dostatečně nespolupracující s členskými státy na zpětném přebírání nelegálních migrantů. Tímto článkem nejsou dotčeny pravomoci svěřené Komisi v čl. 24 odst. 2d.
1.  V závislosti na úrovni spolupráce třetích zemí s členskými státy v oblasti zpětného přebírání nelegálních migrantů, posuzované na základě relevantních a objektivních údajů, se od nynějška může uplatňování čl. 16 odst. 1a a odst. 5 písm. b) a čl. 24 odst. 2 upravit s ohledem na kategorie žadatelů nebo všechny žadatele, kteří jsou státními příslušníky dotčené třetí země, jak je upřesněno v odstavci 4.
Tímto článkem nejsou dotčeny pravomoci svěřené Komisi v čl. 24 odst. 2d.
2.  Komise pravidelně posuzuje spolupráci třetích zemí, pokud jde o zpětné přebírání osob, s přihlédnutím zejména k těmto ukazatelům:
2.  Komise pravidelně nejméně jednou ročně posuzuje spolupráci příslušných třetích zemí, pokud jde o zpětné přebírání osob, s přihlédnutím zejména k těmto ukazatelům:
a)  počet rozhodnutí o navrácení vydaných vůči osobám z dotčené třetí země, které se neoprávněně zdržují na území členských států;
a)  počet státních příslušníků třetích zemí, na něž se vztahuje správní nebo soudní rozhodnutí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES;
b)  počet skutečných navrácení osob, vůči nimž bylo vydáno rozhodnutí o navrácení, vyjádřený jako procento počtu rozhodnutí o navrácení vydaných vůči občanům dotyčné třetí země, a případně, na základě unijních nebo dvoustranných dohod o zpětném přebírání osob, počet státních příslušníků třetích zemí, kteří projížděli přes její území;
c)   počet žádostí o zpětné převzetí, kterým třetí země vyhověla, vyjádřený jako procento z počtu žádostí předložených této třetí zemi.
b)   počet žádostí o zpětné převzetí podle členských států, kterým třetí země vyhověla, vyjádřený jako procento z počtu žádostí předložených této třetí zemi;
c)   úroveň praktické spolupráce v oblasti navracení v jednotlivých fázích řízení o navrácení, k níž patří:
i)   včasná pomoc při postupech určování totožnosti,
ii)   dodání a uznání nezbytných cestovních dokladů.
Komise podává zprávy o výsledcích tohoto posouzení Evropskému parlamentu a Radě. Ty záležitost projednají, zejména pokud jde o úroveň spolupráce s příslušnou třetí zemí v oblasti zpětného přebírání nelegálních migrantů.
Při posuzování spolupráce země v oblasti zpětného přebírání osob se přihlíží zejména k těmto aspektům:
a)   účast na pilotních projektech v oblasti pracovní migrace, tj. příspěvek k odstraňování pobídek k nelegální migraci;
b)   prokázané úsilí o opětovnou integraci navrácených osob a zajištění udržitelnosti navracení;
c)   prokázané úsilí v boji proti obchodování s lidmi a převaděčství a souvisejícímu porušování práv dotčených jedinců (účast na budování kapacit a školicích činnostech, mj. v oblasti prevence zneužívání a vykořisťování).
Komise informuje Parlament o závěrech posouzení.
3.  Komisi může informovat také členský stát, pokud zaznamená závažné a přetrvávající praktické problémy ve spolupráci se třetí zemí v oblasti zpětného přebírání nelegálních migrantů, na základě ukazatelů uvedených v odstavci 2.
3.  Komisi může informovat také členský stát, pokud zaznamená závažné a přetrvávající praktické problémy, ale i podstatné zlepšení ve spolupráci se třetí zemí v oblasti zpětného přebírání nelegálních migrantů, na základě ukazatelů uvedených v odstavci 2.
4.   Komise přezkoumá každé oznámení podle odstavce 3 ve lhůtě jednoho měsíce.
Komise přezkoumá každé oznámení ve lhůtě 15 dnů. O výsledcích svého přezkumu Komise informuje Evropský parlament a Radu.
5.   Rozhodne-li Komise na základě analýzy uvedené v odstavcích 2 a 4, že daná země nespolupracuje dostatečně, a je proto třeba podniknout opatření, může i s ohledem na celkové vztahy Unie s dotyčnou třetí zemí přijmout v souladu s přezkumným postupem, na který odkazuje čl. 52 odst. 2, prováděcí akt:
4.   Rozhodne-li Komise na základě analýzy uvedené v odstavcích 2 a 3, s přihlédnutím k celkovým vztahům Unie s dotčenou třetí zemí, zejména pokud jde o spolupráci v oblasti zpětného přebírání osob, a s ohledem na posouzení a otázky uvedené v odstavci 2, že daná země:
a)  kterým se dočasně pozastaví uplatňování čl. 14 odst. 6, čl. 16 odst. 5 písm. b), čl. 23 odst. 1 nebo čl. 24 odst. 2 nebo některých nebo všech těchto ustanovení vůči všem státním příslušníkům dotčené třetí země nebo vůči určitým kategoriím těchto státních příslušníků; nebo
a)   spolupracuje dostatečně, přijme v souladu s přezkumným postupem, na nějž odkazuje čl. 52 odst. 2a, pro některé kategorie státních příslušníků nebo pro všechny státní příslušníky dotčené třetí země, kteří žádají o vízum na území této třetí země, prováděcí akt, kterým se:
i)   sníží vízový poplatek podle čl. 16 odst. 2a,
ii)   omezí lhůta na přijetí rozhodnutí o žádosti podle čl. 23 odst. 1a,
iii)   prodlouží období platnosti víz pro více vstupů podle čl. 24 odst. 2 posledního pododstavce, a/nebo
iv)   usnadní účast na projektech v oblasti pracovní migrace;
b)  kterým se uplatní vízový poplatek stanovený v čl. 16 odst. 2a vůči všem státním příslušníkům dotčené třetí země nebo vůči určitým kategoriím těchto státních příslušníků.
b)  nespolupracuje dostatečně, může i s ohledem na celkové vztahy Unie s dotyčnou třetí zemí přijmout v souladu s přezkumným postupem, na nějž odkazuje čl. 52 odst. 2a, prováděcí akt, kterým se:
i)   dočasně pozmění uplatňování čl. 14 odst. 6 nebo čl. 23 odst. 1, nebo se dočasně pozastaví uplatňování čl. 16 odst. 5b, čl. 23 odst. 1 nebo některých jejich ustanovení nebo čl. 24 odst. 2.“
6.  Komise na základě ukazatelů uvedených v odstavci 2 průběžně posuzuje, zda lze konstatovat významné zlepšení ve spolupráci dané třetí země v oblasti zpětného přebírání nelegálních migrantů, a při současném zohlednění celkových vztahů Unie s danou třetí zemí může rozhodnout o zrušení nebo změně prováděcího aktu uvedeného v odstavci 5.
7.  Nejpozději šest měsíců po vstupu prováděcího aktu uvedeného v odstavci 5 v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku dosaženém danou třetí zemí v oblasti spolupráce při zpětném přebírání osob.“
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 32 – odst. 1 – odst. a – písm. vii
aa)   v čl. 32 se odst. 1 bod vii) zrušuje
vii)  neprokáže, že má uzavřeno dostatečné a platné cestovní zdravotní pojištění, pokud se na něj tato povinnost vztahuje;
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. a b (nové)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 32 – odst. 2
ab)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:
2.  Rozhodnutí o zamítnutí a důvody, na nichž se zakládá, se oznámí žadateli prostřednictvím standardního formuláře uvedeného v příloze VI.
„2. Rozhodnutí o zamítnutí a důvody, na nichž se zakládá, se oznámí žadateli prostřednictvím standardního formuláře uvedeného v příloze VI v jazyce, kterému žadatel rozumí nebo u nějž se dá rozumně předpokládat, že mu bude rozumět.“;
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. b
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 32 – odst. 3
3.  Žadatelé, kterým byla žádost o udělení víza zamítnuta, mají právo podat odvolání, které v určité fázi řízení zaručí možnost podání opravného prostředku k soudu. Odvolání se podává proti členskému státu, který přijal konečné rozhodnutí o žádosti, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. Členské státy poskytnou žadatelům podrobné informace týkající se postupu, který je třeba při odvolání dodržet, jak je stanoveno v příloze VI.“;
3.  Žadatelé, kterým byla žádost o udělení víza zamítnuta, mají právo podat odvolání, které v určité fázi řízení zaručí možnost podání opravného prostředku k soudu. Odvolání se podává proti členskému státu, který přijal konečné rozhodnutí o žádosti, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. Odvolací lhůta je nejméně 30 kalendářních dnů. Členské státy poskytnou žadatelům podrobné informace týkající se postupu, který je třeba při odvolání dodržet, jak je stanoveno v příloze VI, a to v jazyce, kterému žadatelé rozumějí nebo u nějž se dá rozumně předpokládat, že mu budou rozumět.“;
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. b
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 32 – odst. 3 a
3a.   Jednotný formulář pro oznamování důvodů zamítnutí, prohlášení víza za neplatné nebo zrušení víza uvedený v příloze VI je k dispozici minimálně v těchto jazycích:
a)  v úředním jazyce či jazycích členského státu, pro který se o vízum žádá, a
b)  v úředním jazyce či jazycích hostitelské země.
Kromě jazyka či jazyků uvedených v písmeni a) může být formulář k dispozici v dalším úředním jazyce či jazycích orgánů Evropské unie.
Překlad tohoto formuláře do úředního jazyka či jazyků hostitelské země se vyhotoví v rámci místní schengenské spolupráce stanovené v článku 48.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 c (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 34 – bod 7
22c)   v článku 34 se odstavec 7 mění takto:
7.  Držitel víza, jehož vízum bylo prohlášeno za neplatné či zrušeno, se může odvolat, pokud vízum nebylo zrušeno na jeho žádost podle odstavce 3. Odvolání se podává proti členskému státu, který přijal rozhodnutí o prohlášení víza za neplatné či o zrušení víza, a v souladu s vnitrostátními právními předpisy tohoto členského státu. Členské státy poskytnou žadatelům informace týkající se postupu, který je třeba při odvolání dodržet, jak je stanoveno v příloze VI.
„7. Držitel víza, jehož vízum bylo prohlášeno za neplatné či zrušeno, se může odvolat, pokud vízum nebylo zrušeno na jeho žádost podle odstavce 3. Odvolání se podává proti členskému státu, který přijal rozhodnutí o prohlášení víza za neplatné či o zrušení víza, a v souladu s vnitrostátními právními předpisy tohoto členského státu. Členské státy poskytnou žadatelům informace týkající se postupu, který je třeba při odvolání dodržet, jak je stanoveno v příloze VI. Je-li příjemce víza, které bylo prohlášeno za neplatné, již přítomen na území členského státu, nemůže být rozhodnuto o jeho návratu, dokud nevyprší lhůta pro odvolání nebo dokud mu nebude řádně oznámeno konečné rozhodnutí o tomto odvolání.“
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 b (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 35 – odst. 2
22b)  v článku 35 se odstavec 2 zrušuje;
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 36a – odst. 3
3.  Dotčený členský stát zřídí odpovídající struktury a zajistí odborně vyškolený personál pro vyřizování žádostí o víza a pro provádění všech ověření a posouzení rizik stanovených v článku 21.
3.  Dotčený členský stát zřídí odpovídající struktury a zajistí odborně vyškolený personál pro vyřizování žádostí o víza a pro provádění všech ověření a posouzení rizik stanovených v článku 21. Pracovníci musí být vyškoleni v oblasti správy digitálních souborů.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24 b (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 37 – bod 2
24b)   v článku 37 se odstavec 2 mění takto:
2.  Uchovávání a používání vízových štítků podléhá vhodným bezpečnostním opatřením, aby se zabránilo podvodům nebo ztrátám. Každý konzulát si vede záznamy o zásobách vízových štítků a vede záznamy o tom, jak jsou jednotlivé vízové štítky použity.
„2. Uchovávání a používání vízových štítků podléhá vhodným bezpečnostním opatřením, aby se zabránilo podvodům nebo ztrátám. Každý konzulát si vede záznamy o zásobách vízových štítků a vede záznamy o tom, jak jsou jednotlivé vízové štítky použity. Jakýkoli významný podvod nebo ztráta musí být oznámeny Komisi.“
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 25
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 37 – odst. 3 – pododstavec 2
Jednotlivé spisy žádostí se uchovávají nejméně jeden rok ode dne rozhodnutí o žádosti uvedeného v čl. 23 odst. 1, nebo v případě odvolání do konce řízení o odvolání.“;
Jednotlivé spisy žádostí se uchovávají nejméně dva roky ode dne rozhodnutí o žádosti uvedeného v čl. 23 odst. 1, nebo v případě odvolání do konce řízení o odvolání.“;
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 a (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 38 – odst. 4 a (nový)
26a)  v článku 38 se vkládá nový odstavec, který zní:
„4a. Členské státy zajistí, aby měly konzuláty zaveden postup, jehož prostřednictvím budou moci žadatelé o víza podat stížnost. Informace o postupu podávání stížností zpřístupní konzulát na svých internetových stránkách a případně je zveřejní externí poskytovatel služeb. Členské státy zajistí, aby byly o stížnostech vedeny záznamy.“;
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 b (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 39 – odst. 1
26b)   v článku 39 se odstavec 1 mění takto:
1.  Konzuláty členských států zajistí, aby se se žadateli jednalo zdvořile.
„1. Konzuláty členských států zajistí, aby se se žadateli jednalo zdvořile. Podmínky přijetí žadatelů a zpracování jejich žádostí musí řádně respektovat základní práva, jak jsou uvedena v Listině základních práv Evropské unie a v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Zpracování žádostí o víza musí proběhnout bez diskriminace, profesionálně a s respektem k žadatelům.“
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 c (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 39 – odst. 3
26c)  v článku 39 se odstavec 3 mění takto:
3.  Při plnění svých úkolů nesmějí konzulární pracovníci diskriminovat žádné osoby na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání či přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
3. Při plnění svých úkolů nesmí konzulární pracovníci diskriminovat žádné osoby na základě státní příslušnosti, pohlaví, genderu, rodinného stavu, skutečného či domnělého náboženského vyznání či přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 – písm. d
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 43 – odst. 9
9.  Členské státy odpovídají za dodržování pravidel ochrany osobních údajů a zajistí, aby externí poskytovatel služeb podléhal monitorování ze strany dozorových úřadů pro ochranu údajů podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679.“;
9.  Dotčený členský stát nebo členské státy i nadále odpovídají za dodržování pravidel, mj. za dodržování základních práv, a zejména zásady nediskriminace a ochrany osobních údajů, a zajistí, aby externí poskytovatel služeb podléhal monitorování ze strany dozorových úřadů pro ochranu údajů podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 33 – písm. b
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 48 – odst. 1 a – písm. c
c)  případného zajištění společného překladu formuláře žádosti;
c)  případného zajištění společného překladu formuláře žádosti a jednotného formuláře pro oznámení důvodů zamítnutí, prohlášení víza za neplatné nebo zrušení víza;
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 33 – písm. d
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 48 – odst. 3 – písm. b – vi
vi)  trendech, pokud jde o zamítnutí;
vi)  trendech a důvodech, pokud jde o zamítnutí;
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 33 – písm. d
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 48 – odst. 3 – písm. d
d)  informace o pojišťovnách poskytujících dostatečné cestovní zdravotní pojištění, včetně ověření druhů pojistného krytí a možných nadlimitních částek.“;
vypouští se
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 a (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Článek 49
34a)   článek 49 se mění takto:
Článek 49
„Článek 49
Ustanovení o olympijských a paralympijských hrách
Ustanovení o olympijských a paralympijských hrách a jiných mezinárodních sportovních soutěžích na vysoké úrovni
Členské státy, které hostí olympijské a paralympijské hry, uplatňují zvláštní postupy a podmínky usnadňující udělování víz uvedené v příloze XI.
Členské státy, které hostí olympijské a paralympijské hry a jiné mezinárodní sportovní soutěže na vysoké úrovni, uplatňují zvláštní postupy a podmínky usnadňující udělování víz uvedené v příloze XI.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 50 b – odst. 1
1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.
1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě, které je provedeno současně a bezodkladně, se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
1.  Tři roky po dni [den vstupu tohoto nařízení v platnost] vypracuje Komise hodnocení uplatňování tohoto nařízení. Toto celkové hodnocení obsahuje posouzení dosažených výsledků ve vztahu k cílům a uplatňování ustanovení tohoto nařízení.
1.  Dva roky po dni [den vstupu tohoto nařízení v platnost] vypracuje Komise hodnocení uplatňování tohoto nařízení. Toto celkové hodnocení obsahuje posouzení dosažených výsledků ve vztahu k cílům a uplatňování ustanovení tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)
2a.   Nejpozději jeden rok po [den vstupu tohoto nařízení v platnost] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o zrušení vízových štítků a zavedení digitálních víz umožňujících udílení schengenských víz v podobě prosté registrace do systému VIS a elektronického oznámení zaslaného žadateli.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Příloha IV a (nová)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Příloha XI
PŘÍLOHA XI ZVLÁŠTNÍ POSTUPY A PODMÍNKY, KTERÉ ZJEDNODUŠUJÍ UDĚLOVÁNÍ VÍZ ČLENŮM OLYMPIJSKÉ RODINY ÚČASTNÍCÍM SE OLYMPIJSKÝCH A PARALYMPIJSKÝCH HER
„PŘÍLOHA XI ZVLÁŠTNÍ POSTUPY A PODMÍNKY, KTERÉ ZJEDNODUŠUJÍ UDĚLOVÁNÍ VÍZ ČLENŮM OLYMPIJSKÉ A SPORTOVNÍ RODINY ÚČASTNÍCÍM SE OLYMPIJSKÝCH HER, PARALYMPIJSKÝCH HER A SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ NA VYSOKÉ ÚROVNI“

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0434/2018).

Poslední aktualizace: 21. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí