Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0061(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0434/2018

Indgivne tekster :

A8-0434/2018

Forhandlinger :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Vedtagne tekster
PDF 221kWORD 80k
Tirsdag den 11. december 2018 - Strasbourg
Visumkodeks ***I
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 11. december 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Den Europæiske Unions fælles politik for visa til kortvarigt ophold har været en integrerende del af oprettelsen af et område uden indre grænser. Visumpolitikken bør fortsat være et vigtigt middel til at fremme turisme og erhvervsliv, samtidig med at den skal være med til at bekæmpe sikkerhedsrisici og risikoen for irregulær migration til Unionen.
(1)  Den Europæiske Unions fælles politik for visa til kortvarigt ophold har været en integrerende del af oprettelsen af et område uden indre grænser. En visumpolitik, der respekterer menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder, bør gøre det lettere for tredjelandsstatsborgere at rejse til Unionen, samtidig med at den bør garantere fri bevægelighed for personer og opretholde sikkerheden for personer inden for Unionens territorium. Den fælles visumpolitik bør være i overensstemmelse med andre EU-politikker, herunder om retten til fri bevægelighed, ophold og mobilitet.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
(2a)   Når medlemsstaterne anvender denne forordning, bør de overholde deres respektive forpligtelser i henhold til folkeretten, navnlig FN's konvention om flygtninges retsstilling, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, FN's konvention om barnets rettigheder og andre relevante internationale instrumenter.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Fremgangsmåde ved ansøgning om visa bør være så let som mulig for ansøgerne. Det bør være klart, hvilken medlemsstat der har kompetence til at behandle en visumansøgning, navnlig når det påtænkte besøg omfatter flere medlemsstater. Når det er muligt, bør medlemsstaterne give mulighed for at udfylde og fremsende visumansøgninger elektronisk. Der bør fastsættes frister for de forskellige faser i proceduren, navnlig for at give rejsende mulighed for at planlægge frem i tiden og undgå spidsbelastningsperioder på konsulaterne.
(4)  Fremgangsmåden ved ansøgning om visa bør være så let og have så rimelige omkostninger som muligt for ansøgerne. Det bør være klart, hvilken medlemsstat der har kompetence til at behandle en visumansøgning, navnlig når det påtænkte besøg omfatter flere medlemsstater. Medlemsstaterne bør give mulighed for at udfylde og fremsende visumansøgninger elektronisk. Der bør fastsættes frister for de forskellige faser i proceduren, navnlig for at give rejsende mulighed for at planlægge i rimelig tid i forvejen og undgå spidsbelastningsperioder på konsulaterne. Som en del af den gældende EU-rets videreudvikling i retning af en reel fælles visumpolitik bør procedurerne og vilkårene for udstedelse af visa harmoniseres yderligere, og deres ensartede anvendelse bør styrkes.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
(4a)   Visumansøgninger og afgørelser om ansøgninger behandles og træffes af konsulater. Medlemsstaterne bør sikre, at de er til stede eller repræsenteret af en anden medlemsstat i tredjelande, hvis statsborgere er visumpligtige, og sikre, at konsulaterne har tilstrækkeligt kendskab til den lokale situation til at sikre integriteten i visumansøgningsproceduren.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)   Medlemsstaterne bør ikke være forpligtet til fortsat at give mulighed for at indgive ansøgninger direkte på konsulatet de steder, hvor en ekstern tjenesteyder er blevet bemyndiget til at tage imod visumansøgninger på deres vegne, uden at dette berører de forpligtelser, der påhviler medlemsstaterne i medfør af direktiv 2004/38/EF18, særlig artikel 5, stk. 2.
udgår
_________________
18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (EUT L 229 af 30.4.2004, s. 35).
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  Ansøgere bør ikke være forpligtet til at fremlægge en rejsesygeforsikring, når de indgiver en ansøgning om et visum til kortvarigt ophold. Det er en uforholdsmæssig stor byrde for visumansøgere, og der er ingen beviser for, at indehavere af visa til kortvarige ophold udgør en større risiko med hensyn til offentlige udgifter til lægebehandling i medlemsstaterne end tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligt.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Visumgebyret bør sikre, at der er tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til at dække udgifterne til behandlingen af visumansøgninger, herunder passende strukturer og tilstrækkeligt personale til at sikre kvaliteten og det forskriftsmæssige forløb i forbindelse med behandlingen af visumansøgninger. Visumgebyrets størrelse bør revideres hvert andet år på grundlag af objektive kriterier.
(6)  Visumgebyret bør sikre, at der er tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til at dække udgifterne til behandlingen af visumansøgninger, herunder passende strukturer og tilstrækkeligt personale til at sikre kvaliteten, hurtigheden og det forskriftsmæssige forløb i forbindelse med behandlingen af visumansøgninger. Visumgebyrets størrelse bør revideres hvert andet år på grundlag af objektive vurderingskriterier.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
(6a)   Ordningerne for modtagelse af ansøgere bør behørigt respektere den menneskelige værdighed og de grundlæggende rettigheder som omhandlet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Visumansøgninger skal behandles på et ikke-diskriminerende grundlag og på en professionel måde, der respekterer ansøgerne.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  For at sikre, at tredjelandsstatsborgere, der er visumpligtige, kan indgive en visumansøgning i deres bopælsland, også selv om ingen medlemsstater er til stede dér med henblik på at tage imod ansøgninger, bør eksterne tjenesteydere kunne yde den nødvendige service for et gebyr, der ikke overstiger det generelle maksimumsbeløb.
(7)  For at sikre, at tredjelandsstatsborgere, der er visumpligtige, kan indgive en visumansøgning så tæt som muligt på deres bopæl bør eksterne tjenesteydere kunne hente ansøgninger for et gebyr, der ikke overstiger det generelle maksimumsbeløb.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Repræsentationsaftalerne bør ensrettes, og hindringer for indgåelse af sådanne aftaler mellem medlemsstater bør undgås. Den repræsenterende medlemsstat bør være ansvarlig for at gennemføre hele behandlingen af visumansøgninger uden indblanding fra den repræsenterede medlemsstat.
(8)  Repræsentationsaftalerne bør ensrettes og lettes, og hindringer for indgåelse af sådanne aftaler mellem medlemsstater bør undgås. Den repræsenterende medlemsstat bør være ansvarlig for at gennemføre hele behandlingen af visumansøgninger uden indblanding fra den repræsenterede medlemsstat.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Hvis visse tredjelande ikke samarbejder om at tilbagetage deres statsborgere, som er blevet afsløret i at befinde sig i en irregulær situation, og disse lande ikke samarbejder effektivt i forbindelse med tilbagesendelsesprocessen, bør der på grundlag af en gennemsigtig mekanisme baseret på objektive kriterier finde en mere restriktiv og midlertidig anvendelse sted af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 810/2009 for at øge et givet tredjelands samarbejde om tilbagetagelse af irregulære migranter.
(11)  Hvis visse tredjelande ikke har et tilfredsstillende samarbejde eller ikke samarbejder om at tilbagetage deres statsborgere, som er blevet afsløret i at befinde sig i en irregulær situation, og disse lande enten ikke har tilstrækkelig vilje eller samarbejder effektivt i forbindelse med tilbagesendelsesprocessen, bør der på grundlag af en gennemsigtig mekanisme baseret på objektive kriterier finde en mere restriktiv og midlertidig anvendelse sted af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 810/2009 for at øge et givet tredjelands samarbejde om tilbagetagelse af irregulære migranter eller opmuntre dets fortsættelse.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Ansøgere, som har fået afslag på visum, bør have adgang til at påklage beslutningen og på et vist tidspunkt under proceduren sikres et retsmiddel, der kan iværksættes for en domstol. Meddelelsen om afslaget bør indeholde mere detaljerede oplysninger om begrundelsen for afslaget og procedurerne for prøvelse.
(12)  Ansøgere, som har fået afslag på visum, bør have adgang til at påklage beslutningen, hvilket burde sikre en effektiv og hurtig retlig prøvelse. Meddelelsen om afslaget bør indeholde detaljerede oplysninger om begrundelsen for afslaget og procedurerne for prøvelse.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)
(13a)   Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de rettigheder og principper, der er anerkendt navnlig internationale traktater og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Den sigter især mod at sikre fuld respekt for retten til beskyttelse af personoplysninger, som er fastsat i artikel 16 i TEUF, retten til privatliv og familieliv som fastsat i artikel 7, retten til asyl som fastsat i artikel 18 og børns rettigheder som fastsat i artikel 24 i chartret og beskyttelse af sårbare grupper.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Der bør indføres fleksible regler for at give medlemsstaterne mulighed for at dele ressourcer og øge den konsulære dækning. Samarbejdet mellem medlemsstater ("Schengenvisumcentre") kan antage en hvilken som helst form tilpasset de lokale forhold for at øge den konsulære dækning, nedbringe medlemsstaternes omkostninger, øge Den Europæiske Unions synlighed og yde bedre service til visumansøgere.
(16)  Der bør indføres fleksible regler for at give medlemsstaterne mulighed for at dele ressourcer og øge den konsulære dækning. Samarbejdet mellem medlemsstater ("Schengenvisumcentre") kan antage en hvilken som helst form tilpasset de lokale forhold for at øge den konsulære dækning, nedbringe medlemsstaternes omkostninger, øge Den Europæiske Unions synlighed og yde bedre service til visumansøgere. Den fælles visumpolitik bør bidrage til at skabe vækst og være i overensstemmelse med andre EU-politikker, som f.eks. politikker vedrørende eksterne forbindelser, handel, uddannelse, kultur og turisme.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  Elektroniske visumansøgningssystemer, der er udviklet af medlemsstaterne, er med til at lette ansøgningsprocedurerne for ansøgere og konsulater. Der bør udvikles en fælles løsning, der muliggør fuld digitalisering, ved fuldt ud at udnytte den seneste udvikling på det retlige og teknologiske område.
(17)  Elektroniske visumansøgningssystemer, der er udviklet af medlemsstaterne, er væsentlige for at lette ansøgningsprocedurerne for ansøgere og konsulater. Der bør udvikles en fælles løsning, der sikrer fuld digitalisering senest i 2025 i form af en onlineplatform og et EU-e-visum, hvorved der gøres fuld brug af den seneste retlige og teknologiske udvikling, så visumansøgningen kan finde sted online for at imødekomme ansøgernes behov og tiltrække flere besøgende til Schengenområdet. Personer med handicap bør have fuld adgang til det elektroniske visumansøgningssystem. Enkle og hurtige proceduremæssige garantier bør styrkes og anvendes på samme måde overalt.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)
(17a)  Når medlemsstaterne anvender forordning (EF) nr. 810/2009 bør de overholde deres respektive forpligtelser i henhold til folkeretten, navnlig FN's konvention om flygtninges retsstilling, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, FN's konvention om barnets rettigheder og andre relevante internationale instrumenter.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)
(27a)   De nødvendige foranstaltninger træffes til gennemførelse af denne forordning. Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår tekniske ændringer af bilagene til denne forordning.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 27 b (ny)
(27b)   Der bør vedtages passende foranstaltninger til overvågning og evaluering af denne forordning i forbindelse med harmonisering af behandlingen af visumansøgninger. Overvågningen og evalueringen bør også sigte mod at overvåge, at medlemsstaterne fuldt ud overholder de grundlæggende rettigheder, når de behandler ansøgninger, samt anvendelsen af princippet om ikke-forskelsbehandling og beskyttelse af personoplysninger.
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 1 – stk. 1
1.  Ved denne forordning fastsættes betingelser og procedurer for udstedelse af visa til forventede ophold på medlemsstaternes område i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage"
1.  Ved denne forordning fastsættes betingelser og procedurer for udstedelse af visa til forventede ophold på medlemsstaternes område i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage på én medlemsstats område samt de forventede ophold for fagfolk inden for sport og kultur i op til et år uden at opholde sig i mere end 90 dage inden for en periode på 180 dage i en enkelt medlemsstat.
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
1a)  I artikel 1 indsættes følgende stykke:
”3a Ved anvendelsen af denne forordning handler medlemsstaterne i fuld overensstemmelse med den relevante EU-ret, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (»chartret«), de relevante dele af folkeretten, herunder De Forenede Nationers konvention om flygtninges retsstilling ("Genèvekonventionen"), forpligtelserne vedrørende adgang til international beskyttelse, navnlig princippet om non-refoulement, og de grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med de generelle principper i EU-retten skal afgørelser, der træffes i henhold til denne forordning, vedtages på et individuelt grundlag."
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 1 – stk. 3 b (nyt)
1b)  I artikel 1 indsættes følgende stykke:
3b)   Kommissionen forelægger en elektronisk visumansøgning, e-visum, senest i 2025.
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 2 – nr. 12 a (nyt)
12a.   Fagfolk inden for sport og kultur: Tredjelandsstatsborgere, der ikke er unionsborgere som omhandlet i traktatens artikel 20, stk. 1, og som tilhører følgende kategorier: udøvende kunstnere og deres støttepersonale, elitesportsfolk og deres støttepersonale og, hvor det er relevant, familiemedlemmer til disse kategorier, der tydeligt har kunnet påvise, at de støder på administrative og logistiske problemer, når de skal forberede og planlægge en turné eller en turnering, der varer mere end tre måneder og finder sted i flere af Schengenområdets medlemsstater.
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 3 – stk. 5
3)  Artikel 3, stk. 5, litra b) og c), affattes således:
3)  Artikel 3, stk. 5, litra b) og c), affattes således:
"b) "tredjelandsstatsborgere, der har en gyldig opholdstilladelse, som er udstedt af en medlemsstat, som ikke deltager i vedtagelsen af denne forordning, eller af en medlemsstat, som endnu ikke anvender bestemmelserne i Schengenreglerne fuldt ud, eller tredjelandsstatsborgere, der har de gyldige opholdstilladelser, som er anført på listen i bilag V, og som er udstedt af Andorra, Canada, Japan, San Marino eller USA, som garanterer betingelsesløs tilbagetagelse af ihændehaveren, eller indehavere af en opholdstilladelse i det caribiske område af Kongeriget Nederlandene (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius og Saba)
c)  tredjelandsstatsborgere, der har et visum, som er gyldigt i en medlemsstat, som ikke deltager i vedtagelsen af denne forordning, eller i en medlemsstat, som endnu ikke anvender bestemmelserne i Schengenreglerne fuldt ud, eller i et land, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Canada, Japan eller USA, eller indehavere af et gyldigt visum til det caribiske område af Kongeriget Nederlandene (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius og Saba), når vedkommende rejser til det udstedende land eller til ethvert andet tredjeland, eller når vedkommende efter anvendelse af visummet vender tilbage fra det udstedende land"
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 5 – stk. 1 b
b)  hvis rejsen omfatter mere end et bestemmelsessted, eller hvis der foretages flere individuelle rejser inden for en periode på to måneder, den medlemsstat, hvis område udgør rejsens (rejsernes) væsentligste bestemmelsessted for så vidt angår varigheden af opholdet beregnet i dage, eller"
b)  hvis rejsen omfatter mere end et bestemmelsessted, eller hvis der foretages flere individuelle rejser inden for en periode på to måneder, den medlemsstat, hvor værtsorganisationen eller -virksomheden er beliggende, hvis det er relevant, eller den medlemsstat, hvis område udgør hoveddestinationen for besøget/besøgene angivet i varigheden af opholdet, regnet i antal dage, eller, hvis hoveddestinationen ikke kan fastslås, de medlemsstater, gennem hvis ydre grænser ansøgeren har til hensigt at indrejse på medlemsstaternes område;
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)
5a)  I artikel 5 indsættes følgende stykke:
”2a. Hvis den medlemsstat, der har kompetence i overensstemmelse med stk. 1, litra a) eller b), ikke er til stede eller repræsenteret i det tredjeland, hvor ansøgeren indgiver ansøgningen i overensstemmelse med artikel 10, kan ansøgeren indgive ansøgning:
a)  på konsulatet for en af de medlemsstater, der udgør bestemmelsesstedet for det planlagte besøg
b)  på konsulatet for den medlemsstat, hvor den første indrejse sker, hvis litra a) ikke finder anvendelse
c)  I alle andre tilfælde på konsulatet for en af de medlemsstater, som befinder sig i det land, hvor ansøgeren indgiver ansøgningen.
Hvis konsulatet for den medlemsstat, der har kompetence i overensstemmelse med stk. 1, eller for den medlemsstat, der er omtalt i første afsnit i dette stykke, befinder sig i en afstand på over 500 km fra ansøgerens bopælssted, eller hvis en tilbagerejse med offentlig transport fra ansøgerens bopælssted ville kræve en overnatning, og hvis der er en anden medlemsstats konsulat, der befinder sig tættere på, har ansøgeren ret til at indgive ansøgningen til sidstnævnte medlemsstats konsulat."
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)
5b)  I artikel 5 indsættes følgende stykke:
”2b. Hvis den medlemsstat, der har kompetence i henhold til stk. 1 eller stk. 2, har iværksat en repræsentationsordning, jf. artikel 8, med en anden medlemsstat med henblik på at behandle ansøgningerne og udstede visa på førstnævnte medlemsstats vegne, skal ansøgeren indgive sin ansøgning til konsulatet i den repræsenterende medlemsstat."
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 8 – stk. 1
1.  En medlemsstat kan indgå aftale om at repræsentere en anden medlemsstat, der i overensstemmelse med artikel 5 har kompetence til at behandle ansøgninger og udstede visa på denne medlemsstats vegne. En medlemsstat kan også repræsentere en anden medlemsstat i begrænset omfang udelukkende i forbindelse med indsamling af ansøgninger og registrering af biometriske identifikatorer.
”1. Med forbehold af artikel 6 kan en medlemsstat indgå aftale om at repræsentere en anden medlemsstat, der i overensstemmelse med artikel 5 har kompetence til at behandle ansøgninger og udstede visa på denne medlemsstats vegne. En medlemsstat kan også repræsentere en anden medlemsstat i begrænset omfang udelukkende i forbindelse med indsamling af ansøgninger og registrering af biometriske identifikatorer."
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 8 – stk. 6
ba)   Artikel 8, stk. 6, ændres:
6.  For at sikre, at en dårlig transportinfrastruktur eller store afstande i en bestemt region eller et bestemt geografisk område ikke indebærer, at ansøgere skal gøre en uforholdsmæssig stor indsats for at få adgang til et konsulat, bestræber medlemsstater, der ikke har deres eget konsulat i denne region eller dette område, sig på at indgå repræsentationsordninger med medlemsstater, der har konsulat i denne region eller dette område.
6. For at sikre, at en dårlig transportinfrastruktur eller store afstande i en bestemt region eller et bestemt geografisk område ikke indebærer, at ansøgere skal gøre en uforholdsmæssig stor indsats for at få adgang til et konsulat, bestræber medlemsstater, der ikke har deres eget konsulat i denne region eller dette område, sig på at indgå repræsentationsordninger med medlemsstater, der har konsulat i denne region eller dette område for at bekæmpe forskelsbehandling af tredjelandsstatsborgere på grund af ulige adgang til konsulære tjenester.
Sådanne aftaler kan også indgås med repræsentationen af en EU-medlemsstat i et naboland til det pågældende tredjeland, hvis det er tættere på ansøgerens hjem."
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 9 – stk. 1
"Ansøgninger kan indgives højst seks måneder og for så vidt angår sømænd under udførelsen af deres opgaver højst ni måneder inden starten på det forventede ophold og som hovedregel senest 15 kalenderdag før dette tidspunkt."
"Ansøgninger kan indgives højst ni måneder inden starten på det forventede ophold og som hovedregel senest 15 kalenderdag før dette tidspunkt." I begrundede enkelte hastetilfælde, herunder hvis det er nødvendigt af erhvervsmæssige grunde, af humanitære hensyn, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser kan konsulatet se bort fra overholdelsen af sidstnævnte tidsfrist.
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 9 – stk. 3
aa)   Artikel 9, stk. 3, ændres:
I begrundede hastetilfælde kan konsulatet give ansøgere lov til at indgive deres ansøgning enten uden tidsbestilling, eller også skal der straks aftales en tid.
”I begrundede hastetilfælde kan konsulatet give ansøgere lov til at indgive deres ansøgning enten uden tidsbestilling, eller også skal der straks aftales en tid.
I tilfælde af manglende svar inden en måned efter indgivelse af ansøgningen skal der i forbindelse med en elektronisk procedure træffes foranstaltninger, der gør det muligt under alle omstændigheder at behandle ansøgningen."
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 9 – stk. 4 – litra a a (nyt)
aa)  af ansøgerens retlige repræsentanter
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 10 – stk. 1
"Ansøgere skal møde personligt op, når de indgiver en ansøgning, med henblik på afgivelse af fingeraftryk, jf. artikel 13, stk. 2 og 3, og artikel 7, litra b)."
Med forbehold af bestemmelserne i artikel 13, 42, 43 og 45 kan ansøgere indgive deres ansøgninger personligt eller elektronisk.
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
9a)  Artikel 13, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:
"Med forbehold af stk. 3 kan en ansøger ikke anmodes om af en ekstern tjenesteyder at møde personligt for hver ansøgning for at indsamle de biometriske identifikatorer hver gang. For at give eksterne tjenesteydere mulighed for at kontrollere, at der er indsamlet biometriske identifikatorer, skal ansøgeren forsynes med en kvittering efter indsamlingen af de biometriske identifikatorer. "
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 1
4.  Medlemsstaterne kan kræve, at ansøgeren fremlægger dokumentation for underhold og/eller privat logi ved at udfylde en erklæring udarbejdet af hver medlemsstat. Erklæringen skal navnlig indeholde oplysninger om følgende:
4.  Medlemsstaterne kan kræve, at ansøgeren fremlægger dokumentation for underhold og/eller privat logi ved at udfylde en erklæring udarbejdet af Kommissionen. Erklæringen skal navnlig indeholde oplysninger om følgende:
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 2
Erklæringen skal udformes på mindst et andet af Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog foruden på medlemsstatens officielle sprog. Kommissionen modtager et standardeksemplar af erklæringen.
Kommissionen vedtager erklæringen ved hjælp af gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 52, stk. 2. Erklæringen anvendes til at informere sponsor/den inviterende person om behandlingen af deres personoplysninger og de gældende regler. Erklæringen skal udformes på mindst et andet af Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog foruden på medlemsstatens officielle sprog.
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 15
11)  Artikel 15 ændres således:
Artikel 15 udgår.
a)  Stk. 1 affattes således:
Sletning af rejsesygeforsikring
"1. Personer, der ansøger om et ensartet visum til én indrejse, skal bevise, at de har en passende og gyldig rejsesygeforsikring, der dækker eventuelle udgifter i forbindelse med hjemsendelse af lægelige årsager eller dødsfald, uopsættelig lægebehandling og akut hospitalsbehandling under deres forventede ophold på medlemsstaternes område."
b)  I stk. 2 affattes første afsnit således:
"2. Personer, der ansøger om et ensartet visum til flere indrejser, skal bevise, at de er i besiddelse af passende og gyldig rejsesygeforsikring, der dækker tidsrummet for deres første forventede ophold."
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 16
Artikel 16 affattes således:
Artikel 16
"Artikel 16
Visumgebyr
Visumgebyr
1.  Ansøgere betaler et visumgebyr på 80 EUR.
1.  Ansøgere betaler et visumgebyr på 80 EUR.
1a.  Ansøgere, hvis oplysninger allerede er registreret i visuminformationssystemet, og hvis biometriske identifikatorer er blevet indsamlet i overensstemmelse med artikel 13, skal betale et visumgebyr på 60 EUR.
2.  Børn i aldersgruppen seks til og med elleve år betaler et visumgebyr på 40 EUR.
2.  Børn i aldersgruppen seks til og med 17 år betaler et visumgebyr på 40 EUR.
2a.  Ansøgere, der udgør en del af en gruppe, der rejser med henblik på sport, kulturelle eller uddannelsesmæssige formål, skal betale et visumgebyr på 60 EUR.
4.  Der opkræves ikke visumgebyr for ansøgninger fra personer i en af følgende kategorier:
4.  Der opkræves ikke visumgebyr for ansøgninger fra personer i en af følgende kategorier:
a)  børn under seks år
a)  børn under tolv år
b)  skoleelever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og ledsagende lærere, der tager ophold i studie- eller uddannelsesøjemed
b)  skoleelever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og ledsagende lærere, der tager ophold i studie- eller uddannelsesøjemed
c)  forskere fra tredjelande, der rejser med det formål at udføre videnskabelig forskning som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2005/761/EF af 28. september 2005 om lettelse af medlemsstaternes udstedelse af ensartede visa til kortvarigt ophold til forskere fra tredjelande, som rejser inden for Fællesskabet med henblik på videnskabelig forskning (21)
c)  forskere fra tredjelande, jf. Rådets direktiv 2005/71/EF27, der rejser med det formål at udføre videnskabelig forskning eller deltage i et videnskabeligt seminar eller en videnskabelig konference
d)  repræsentanter for nonprofitorganisationer i alderen op til 25 år, der deltager i seminarer, konferencer, sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder tilrettelagt af nonprofitorganisationer.
d)  repræsentanter for nonprofitorganisationer i alderen op til 25 år, der deltager i seminarer, konferencer, sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder tilrettelagt af nonprofitorganisationer
e)  unionsborgeres familiemedlemmer som omhandlet i artikel 5, stk., i direktiv 2004/38/EF.
5.  Følgende kan fritages for visumgebyr:
5.  Følgende kan fritages for visumgebyr:
a)  børn i aldersgruppen fra seks til og med elleve år
a)  børn i aldersgruppen fra 12 til og med 17 år
b)  indehavere af diplomatpas og tjenestepas
b)  indehavere af diplomatpas og tjenestepas
c)  unge i alderen op til 25 år, der deltager i seminarer, konferencer, sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder tilrettelagt af nonprofitorganisationer.
c)  unge i alderen op til 25 år, der deltager i seminarer, konferencer, sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder tilrettelagt af nonprofitorganisationer
d)  ansøgere af et visum med begrænset territorial gyldighed, der er udstedt af humanitære grunde, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser, samt personer, der nyder godt af EU-genbosættelsesprogrammer og foranstaltninger vedrørende flytning
e)  Ansøgere af visum med begrænset territorial gyldighed.
6.  I individuelle tilfælde kan det undlades at opkræve visumgebyr, eller det kan nedsættes, når dette har til formål at fremme kulturelle eller sportslige interesser samt interesser på området udenrigspolitik, udviklingspolitik og andre områder af vital offentlig interesse eller af humanitære årsager.
6.  I individuelle tilfælde kan det undlades at opkræve visumgebyr, eller det kan nedsættes, når dette har til formål at fremme kulturelle eller sportslige interesser samt interesser på området udenrigspolitik, udviklingspolitik og andre områder af vital offentlig interesse eller af humanitære årsager eller på grund af internationale forpligtelser."
________________
________________
27 Rådets direktiv 2005/71/EF af 12. oktober 2005 om en særlig indrejseprocedure for tredjelandsstatsborgere med henblik på videnskabelig forskning (EUT L 289 af 3.11.2005, s. 15).
27 Rådets direktiv 2005/71/EF af 12. oktober 2005 om en særlig indrejseprocedure for tredjelandsstatsborgere med henblik på videnskabelig forskning (EUT L 289 af 3.11.2005, s. 15).
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 17
13)  Artikel 17 affattes således:
Artikel 17
Servicegebyr
1.  "En ekstern tjenesteyder kan opkræve et servicegebyr, jf. artikel 43." Servicegebyret skal være afpasset efter de omkostninger, som den eksterne tjenesteyder har afholdt ved udførelsen af en eller flere af de opgaver, der er omhandlet i artikel 43, stk. 6.
1.  "En ekstern tjenesteyder kan opkræve et servicegebyr, jf. artikel 43. Servicegebyret skal være afpasset efter de omkostninger, som den eksterne tjenesteyder har afholdt ved udførelsen af en eller flere af de opgaver, der er omhandlet i artikel 43, stk. 6.
2.  Servicegebyret skal specificeres i den retsakt, der er omhandlet i artikel 43, stk. 2.
2.  Servicegebyret skal specificeres i den retsakt, der er omhandlet i artikel 43, stk. 2.
3.  Som led i det lokale Schengensamarbejde skal medlemsstaterne sikre, at det servicegebyr, der opkræves af en ansøger, står i rimeligt forhold til de tjenester, som den eksterne tjenesteyder tilbyder, samt at det er tilpasset de lokale forhold. Endvidere tilstræber de at harmonisere det anvendte servicegebyr.
4.  Servicegebyret må ikke overstige halvdelen af det visumgebyr, der er fastlagt i artikel 16, stk. 1, uanset eventuelle reduktioner i eller undtagelser fra visumgebyret i henhold til artikel 16, stk. 2, 4, 5 og 6.
4.  Servicegebyret må ikke overstige halvdelen af det visumgebyr, der er fastlagt i artikel 16, stk. 1, uanset eventuelle reduktioner i eller undtagelser fra visumgebyret i henhold til artikel 16, stk. 2, 4, 5 og 6. Det bør omfatte alle omkostninger i forbindelse med indgivelse af visumansøgningen, herunder fremsendelse af ansøgningen og rejsedokumentet fra den eksterne tjenesteyder til konsulatet og returneringen af rejsedokumentet til den eksterne tjenesteyder”.
5.  Den eller de pågældende medlemsstater skal fortsat give alle kategorier af ansøgere adgang til at indgive ansøgninger direkte til deres konsulater.
5.  Den eller de pågældende medlemsstater skal fortsat give alle kategorier af ansøgere adgang til at indgive ansøgninger direkte til deres konsulater eller ved konsulatet i en medlemsstat, som den har en repræsentationsaftale med, i overensstemmelse med artikel .
5a.  Ansøgeren skal modtage en kvittering for det betalte servicegebyr.
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 19 – stk. 3
13a)  Artikel 19 - stk. 3
Konstaterer det kompetente konsulat, at betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, kan visumansøgningen ikke antages, hvorefter konsulatet straks
”Konstaterer det kompetente konsulat, at betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, skal det, når det er passende, underrette ansøgeren, angive manglerne og give ansøgeren mulighed for at rette op på dem. Hvis der ikke rettes op på manglerne, kan visumansøgningen ikke antages, hvorefter konsulatet straks
—  returnerer ansøgningen og de dokumenter, ansøgeren har forelagt
—  returnerer ansøgningen og de dokumenter, ansøgeren har fremlagt
—  destruerer de indsamlede biometriske data
—  destruerer de indsamlede biometriske data
—  tilbagebetaler visumgebyret og
—  tilbagebetaler visumgebyret og
—  ikke foretager yderligere behandling af ansøgningen.
—  ikke foretager yderligere behandling af ansøgningen."
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 19 – stk. 4
13a)  Artikel 19, stk. 4, affattes således:
En ansøgning, der ikke opfylder kravene i stk. 1, kan undtagelsesvis betragtes som antagelig af humanitære grunde eller af hensyn til nationale interesser.
”4. En ansøgning, der ikke opfylder kravene i stk. 1, skal undtagelsesvis betragtes som antagelig af humanitære grunde, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser."
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra a
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 21 – stk. 3 – litra e
a)  Stk. 3, litra e), affattes således:
a)  Stk. 3, litra e), udgår.
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra c
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 21 – stk. 8
8.  Under behandlingen af en ansøgning kan konsulatet, hvis det er berettiget, gennemføre en samtale med ansøgeren og kræve yderligere dokumentation."
8.  Under behandlingen af en ansøgning kan konsulatet, hvis det er berettiget, gennemføre en samtale med ansøgeren og kræve yderligere dokumentation. Disse samtaler kan foretages med anvendelse af moderne digitale værktøjer og fjernkommunikationsmidler såsom tale- eller videoopkald via internettet. Under processen sikres ansøgernes grundlæggende rettigheder.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 22 – stk. 4
aa)  Stk. 4 affattes således:
4.  Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om sådanne underretninger.
”4. Kommissionen offentliggør sådanne underretninger."
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra a
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 23 – stk. 1
Der træffes beslutning om en ansøgning, der kan antages til realitetsbehandling i henhold til artikel 19, inden 10 kalenderdage fra datoen for indgivelsen heraf.
Der træffes beslutning om en ansøgning, der kan antages til realitetsbehandling i henhold til artikel 19, inden 10 kalenderdage fra datoen for indgivelsen heraf eller inden fem kalenderdage for visumansøgere, hvis oplysninger allerede er registreret i visuminformationssystemet, og hvis biometriske identifikatorer er blevet indsamlet i overensstemmelse med artikel 13.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra a
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2
Denne frist kan i individuelle tilfælde forlænges til højst 45 kalenderdage, navnlig når det er nødvendigt at gennemgå ansøgningen nærmere."
Denne frist kan i individuelle tilfælde forlænges til højst 30 kalenderdage, navnlig når det er nødvendigt at gennemgå ansøgningen nærmere.
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)
aa)  Følgende stykke indsættes:
”2a. Der træffes straks afgørelse om ansøgninger i begrundede individuelle hastesager, herunder når det er nødvendigt af erhvervsmæssige grunde, ud fra humanitære hensyn, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser."
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 24 – stk. 1a (nyt)
1a.  Ansøgere, for hvem konsulaterne mener, at indrejsebetingelserne er opfyldt, og for hvem der ikke er nogen grunde til afslag som omhandlet i artikel 32, skal have udstedt et visum i overensstemmelse med denne artikel.
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra b
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 24 – stk. 2 – litra a
a)  en gyldighedsperiode på et år, forudsat at ansøgeren har fået udstedt og lovligt anvendt tre visa inden for de foregående to år
a)  en gyldighedsperiode på et år, forudsat at ansøgeren har fået udstedt og lovligt anvendt to visa inden for de foregående to år og for så vidt angår søfarende i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, i en gyldighedsperiode på et år, forudsat at ansøgeren har fået udstedt og lovligt anvendt to visa inden for de foregående to år
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra b
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 24 – stk. 2 – litra b
b)  en gyldighedsperiode på to år, forudsat at ansøgeren har fået udstedt og lovligt anvendt et tidligere visum til flere indrejser med en gyldighed på et år
b)  en gyldighedsperiode på to år, hvis ansøgeren i løbet af de foregående to år har fået udstedt visum til flere indrejser med en gyldighed på et år
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra b
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 24 – stk. 2 – litra c
c)  en gyldighedsperiode på fem år, forudsat at ansøgeren har fået udstedt og lovligt anvendt et tidligere visum til flere indrejser med en gyldighed på to år."
c)  en gyldighedsperiode på fem år, hvis ansøgeren i løbet af de foregående tre år har fået udstedt et tidligere visum til flere indrejser med en gyldighed på to år
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 17 – litra c
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 24 – stk. 2 c
2c.  Uanset stk. 2 kan der udstedes visa til flere indrejser i op til fem år til ansøgere, der dokumenterer behovet herfor eller begrunder deres hensigt om at rejse jævnligt og/eller lovligt, forudsat at de dokumenterer deres integritet og pålidelighed, navnlig forskriftsmæssig anvendelse af tidligere visa, deres økonomiske situation i oprindelseslandet og deres reelle hensigt om at forlade medlemsstaternes område inden udløbet af det visum, de har ansøgt om.
2c.  Uanset stk. 2 udstedes der visa til flere indrejser i op til fem år til ansøgere, der dokumenterer behovet herfor eller begrunder deres hensigt om at rejse jævnligt og/eller lovligt, navnlig på grund af deres erhvervsmæssige eller familiemæssige status, f.eks. forretningsfolk, tjenestemænd, der er i regelmæssig officiel kontakt med medlemsstaterne og Unionens institutioner, repræsentanter for civilsamfundsorganisationer, der rejser med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, familiemedlemmer til unionsborgere, familiemedlemmer til tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold i medlemsstaterne og søfarende, forudsat at de dokumenterer deres integritet og pålidelighed, navnlig forskriftsmæssig anvendelse af tidligere visa, deres økonomiske situation i oprindelseslandet og deres reelle hensigt om at forlade medlemsstaternes område inden udløbet af det visum, de har ansøgt om.
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 25 a
”Artikel 25a
”Artikel 25a
Samarbejde om tilbagetagelse
Samarbejde om tilbagetagelse
1.  Artikel 14, stk. 6, artikel 16, stk. 1, artikel 16, stk. 5, litra b), artikel 23, stk. 1, og artikel 24, stk. 2, finder i henhold til nærværende artikel ikke anvendelse på de ansøgere eller de kategorier af ansøgere, der er statsborgere i et tredjeland, som på grundlag af relevante og objektive kriterier anses for ikke i tilstrækkelig grad at samarbejde med medlemsstaterne om tilbagetagelse af irregulære migranter. Denne artikel berører ikke de beføjelser, der tillægges Kommissionen i artikel 24, stk. 2d.
1.  Afhængigt af tredjelandenes samarbejde med medlemsstaterne om tilbagetagelse af irregulære migranter, vurderet på grundlag af relevante og objektive kriterier, kan anvendelsen af artikel 16, stk. 1a, og stk. 5, litra b), og artikel 24, stk. 2, kan i det følgende blive justeret efter kategorier af ansøgere eller alle ansøgere med statsborgerskab i det pågældende tredjeland, jf. stk. 4.
Denne artikel berører ikke de beføjelser, der tillægges Kommissionen i artikel 24, stk. 2d.
2.  Kommissionen vurderer regelmæssigt tredjelandes samarbejde om tilbagetagelse, idet den tager hensyn til navnlig følgende indikatorer:
2.  Kommissionen vurderer regelmæssigt mindst en gang om året relevante tredjelandes samarbejde om tilbagetagelse, idet den tager hensyn til navnlig følgende indikatorer:
a)  antallet af trufne afgørelser om tilbagesendelse af personer fra det pågældende tredjeland med ulovligt ophold på medlemsstaternes område
a)  antallet af tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF
b)  antallet af faktiske tilbagesendelser af personer, der er omfattet af trufne afgørelser om tilbagesendelse, som en procentdel af antallet af afgørelser om tilbagesendelse af statsborgere fra det pågældende tredjeland, herunder i givet fald på grundlag af tilbagetagelsesaftaler med Unionen eller bilaterale tilbagetagelsesaftaler, antallet af tredjelandsstatsborgere, der har været i transit gennem dets område,
c)   antallet af anmodninger om tilbagetagelse, som tredjelandet har accepteret som en procentdel af antallet af denne type anmodninger, det har modtaget.
b)  antallet af anmodninger fra en medlemsstat om tilbagetagelse, som tredjelandet har accepteret som en procentdel af antallet af denne type anmodninger, det har modtaget
c)  det praktiske samarbejde i forbindelse med tilbagesendelse i de forskellige faser af tilbagesendelsesproceduren, som f.eks.:
i)  rettidig bistand til identifikationsprocedurer
ii)  levering og godkendelse af de nødvendige rejsedokumenter
Kommissionen aflægger rapport om resultaterne af sin vurdering til Europa-Parlamentet og Rådet, som behandler sagen, navnlig med hensyn til graden af samarbejde med det relevante tredjeland om tilbagetagelse af irregulære migranter
Navnlig skal følgende elementer tages i betragtning ved vurderingen af et lands samarbejde om tilbagetagelse:
a)  deltagelse i pilotprojekter om arbejdskraftmigration, hvilket bidrager til at forhindre irregulær migration
b)  dokumentere, at der gøres en indsats for at reintegrere tilbagevendende personer og sikre, at tilbagesendelserne er holdbare
c)  dokumentere bestræbelserne på at bekæmpe menneskehandel og smugling og de deraf følgende krænkelser af de involverede personers rettigheder (deltagelse i kapacitetsopbygning og uddannelsesaktiviteter, herunder forebyggelse af misbrug og udnyttelse)
Parlamentet underrettes af Kommissionen om konklusionerne af vurderingen.
3.  En medlemsstat kan også underrette Kommissionen, hvis den står over for betydelige og vedvarende praktiske problemer i forbindelse med samarbejdet med et tredjeland med hensyn til tilbagetagelse af irregulære migranter på grundlag af de samme indikatorer som dem, der er opført i stk. 2.
3.  En medlemsstat kan også underrette Kommissionen, hvis den står over for betydelige og vedvarende problemer samt betydelig forbedring i samarbejdet med et tredjeland med hensyn til tilbagetagelse af irregulære migranter på grundlag af de samme indikatorer som dem, der er opført i stk. 2.
4.   Kommissionen behandler alle underretninger i medfør af stk. 3 inden for en måned.
Kommissionen behandler alle underretninger inden for en periode på 15 dage. Kommissionen underretter omgående Rådet og Parlamentet om resultaterne af sin undersøgelse.
5.   Hvis Kommissionen på grundlag af den analyse, der er omhandlet i stk. 2 og 4, beslutter, at et land ikke i tilstrækkelig grad samarbejder, og at der derfor er behov for at træffe foranstaltninger, kan den under hensyntagen til Unionens overordnede forbindelser med det pågældende tredjeland vedtage en gennemførelsesretsakt i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 52, stk. 2:
4.  hvis Kommissionen på grundlag af den analyse, der er omhandlet i stk. 2 og 3, og under hensyntagen til Unionens overordnede forbindelser med det pågældende tredjeland, navnlig i samarbejde om tilbagetagelse, og under hensyntagen til den vurdering og de drøftelser, der er omhandlet i stk. 2 , beslutter, at et land:
a)  om midlertidig suspension af anvendelsen af enten artikel 14, stk. 6, artikel 16, stk. 5, litra b), artikel 23, stk. 1, eller artikel 24, stk. 2, eller nogle af eller alle disse bestemmelser på alle statsborgere i det pågældende tredjeland eller bestemte kategorier af disse
a)  i tilstrækkelig grad samarbejder, vedtager den i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 52, stk. 2a, en gennemførelsesretsakt for visse kategorier af statsborgere eller for alle statsborgere i det pågældende tredjeland, der ansøger om visum på det pågældende tredjelands område:
i)  nedsættelse af visumgebyret i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2a
ii)  reducerer den tid, inden for hvilken der skal træffes afgørelse om en ansøgning, jf. artikel 23, stk. 1a
iii)  øge gyldighedsperioden for visa til flere indrejser, jf. artikel 24, stk. 2, sidste afsnit, og/eller
iv)  fremme af deltagelse i arbejdsmarkedsmigrationsprojekter
b)  om anvendelse af det visumgebyr, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2a, på alle statsborgere i det pågældende tredjeland eller bestemte kategorier af disse.
b)  ikke i tilstrækkelig grad samarbejder, kan den under hensyntagen til Unionens overordnede forbindelser med det pågældende tredjeland vedtage en gennemførelsesretsakt i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 52, stk. 2a:
i)   midlertidigt at ændre anvendelsen af enten artikel 14, stk. 6, eller af artikel 23, stk. 1, eller midlertidigt at suspendere artikel 16, stk. 5b, artikel 23, stk. 1, eller nogle af deres bestemmelser eller artikel 24, stk. 2
6.  Kommissionen vurderer løbende på grundlag af de indikatorer, der er fastsat i stk. 2, om det kan fastslås, at der er sket betydelige forbedringer af det pågældende tredjelands samarbejde om tilbagetagelse af irregulære migranter, og den kan under hensyntagen til Unionens overordnede forbindelser med det pågældende tredjeland beslutte at ophæve eller ændre den i stk. 5 omhandlede gennemførelsesretsakt.
7.  Senest seks måneder efter ikrafttrædelsen af den i stk. 5 omhandlede gennemførelsesretsakt foretager Kommissionen en indberetning til Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der er sket i det pågældende tredjelands samarbejde om tilbagetagelse."
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 32 – stk. 1 – litra a – nr. viii
aa)   I artikel 32, stk. 1, udgår litra vii)
vii)  fremlægger ikke bevis for, at han/hun i givet fald har tilstrækkelig og gyldig rejsesygeforsikring,
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra a b (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 32 – stk. 2
ab)  Stk. 2 affattes således:
2.  En afgørelse om afslag og de grunde, som afgørelsen hviler på, meddeles ansøgeren ved hjælp af standardformularen i bilag VI.
”2. En afgørelse om afslag og de grunde, som afgørelsen hviler på, meddeles ansøgeren ved hjælp af standardformularen i bilag VI på et sprog, som ansøgeren forstår eller med rimelighed kan formodes at forstå."
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra b
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 32 – stk. 3
3.  Ansøgere, der har fået afslag på visum, skal have adgang til at påklage beslutningen og på et vist tidspunkt under proceduren sikres et retsmiddel, der kan iværksættes for en domstol. Retsmidlerne skal anvendes i den medlemsstat, der har truffet den endelige beslutning om ansøgningen, efter den pågældende medlemsstats nationale lovgivning. Medlemsstaterne giver ansøgerne detaljerede oplysninger om den procedure, der skal følges i tilfælde af prøvelse af beslutningen, jf. bilag VI."
3.  Ansøgere, der har fået afslag på visum, skal have adgang til at påklage beslutningen og på et vist tidspunkt under proceduren sikres et retsmiddel, der kan iværksættes for en domstol. Retsmidlerne skal anvendes i den medlemsstat, der har truffet den endelige beslutning om ansøgningen, efter den pågældende medlemsstats nationale lovgivning. Fristen for indgivelse af klage skal som minimum være 30 kalenderdage. Medlemsstaterne giver ansøgerne detaljerede oplysninger om den procedure, der skal følges i tilfælde af en klage, jf. Bilag VI, på et sprog, som ansøgerne forstår eller med rimelighed må formodes at forstå.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra b
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 32 – stk. 3 a
3a.   Standardformularen for meddelelse om og begrundelse for afslag, annullering eller inddragelse af et visum som fastsat i bilag VI skal som minimum være til rådighed på følgende sprog:
a)  det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvortil der anmodes om visum og
b)  værtslandets officielle sprog.
Ud over de sprog, der er omhandlet i litra a), kan denne formular foreligge på et hvilket som helst andet af Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog.
Der udarbejdes en oversættelse af denne formular til det eller de officielle sprog i værtslandet inden for rammerne af det lokale Schengensamarbejde, jf. artikel 48.
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 34 – nr. 7
22c)   Artikel 34, stk. 7, ændres:
7.  En visumindehaver, hvis visum er blevet annulleret eller inddraget, har ret til at påklage afgørelsen, medmindre visummet er inddraget efter anmodning fra vedkommende i overensstemmelse med stk. 3. Klagesager føres mod den medlemsstat, der har truffet afgørelse om annulleringen eller inddragelsen, og i henhold til denne medlemsstats nationale lovgivning. Medlemsstaterne giver ansøgerne oplysning om den procedure, der skal følges i tilfælde af klage, jf. bilag VI.
7. en visumindehaver, hvis visum er blevet annulleret eller inddraget, har ret til at klage, medmindre visummet blev inddraget på hans anmodning i overensstemmelse med stk. 3. Klagesager føres mod den medlemsstat, der har truffet afgørelse om annulleringen eller inddragelsen, og i henhold til denne medlemsstats nationale lovgivning. Medlemsstaterne giver ansøgerne oplysning om den procedure, der skal følges i tilfælde af klage, jf. bilag VI. Hvis modtageren af et annulleret visum allerede er til stede på en medlemsstats område, kan der ikke træffes nogen afgørelse om tilbagesendelse, før klagefristen er opbrugt, eller den endelige afgørelse i klagesagen er blevet meddelt modtageren."
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 35 – stk. 2
22b)  Artikel 35, stk. 2, udgår.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 36a – stk. 3
3.  Den pågældende medlemsstat opretter passende strukturer og indsætter særligt uddannet personale til behandlingen af visumansøgninger og gennemførelsen af al kontrol og udførelsen af risikovurderingen, jf. artikel 21.
3.  Den pågældende medlemsstat opretter passende strukturer og indsætter særligt uddannet personale til behandlingen af visumansøgninger og gennemførelsen af al kontrol og udførelsen af risikovurderingen, jf. artikel 21. Personalet uddannes i digital sagsforvaltning.
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 37 – nr. 2
24b)   Artikel 37, stk. 2, ændres:
2.  Opbevaringen og håndteringen af visummærkater er omfattet af passende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå svig og tab. Hvert konsulat holder regnskab med sit lager af visummærkater og registrerer, hvordan hver visummærkat er blevet anvendt.
2. Opbevaringen og håndteringen af visummærkater er omfattet af passende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå svig og tab. Hvert konsulat holder regnskab med sit lager af visummærkater og registrerer, hvordan hver visummærkat er blevet anvendt. Enhver form for svig eller større tab skal indberettes til Kommissionen."
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 37 – stk. 3 – afsnit 2
De individuelle ansøgningsmapper skal gemmes i mindst et år fra den dato, hvor der blev truffet beslutning om ansøgningen, jf. artikel 23, stk. 1, eller i tilfælde af påklage, indtil afslutningen af proceduren.
De individuelle ansøgningsmapper skal gemmes i mindst to år fra den dato, hvor der blev truffet beslutning om ansøgningen, jf. artikel 23, stk. 1, eller i tilfælde af påklage, indtil afslutningen af proceduren.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 38 – stk. 4 a (nyt)
26a)  I artikel 38 indsættes følgende stykke:
"4a. Medlemsstaterne sikrer, at konsulaterne råder over klageprocedurer for visumansøgere. Konsulater og i givet fald eksterne tjenesteydere gør information om denne procedure tilgængelig på deres websted. Medlemsstaterne sørger for, at der føres en fortegnelse over klager."
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 39 – stk. 1
26b)   Artikel 39, stk. 1, ændres:
1.  Medlemsstaternes konsulater sikrer, at ansøgerne modtages høfligt.
1. Medlemsstaternes konsulater sikrer, at ansøgerne modtages høfligt. Ordningerne for modtagelse af ansøgere og for behandling af deres ansøgninger bør behørigt respektere grundlæggende rettigheder som omhandlet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Visumansøgninger skal behandles på et ikke-diskriminerende grundlag og på en professionel måde, der respekterer ansøgerne.”
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 c (ny)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 39 – stk. 3
26c)  Artikel 39, stk. 3, ændres som følger:
”3. Konsulære medarbejdere må under udførelsen af deres opgaver ikke diskriminere personer på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.”
”3. Konsulære medarbejdere må under udførelsen af deres opgaver ikke diskriminere personer på grund af nationalitet, køn, kønsidentitet, familiemæssig status, oprindelse, faktisk eller formodet religion, tro, handicap, alder eller seksuel orientering."
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 29 – litra d
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 43 – stk. 9
9.  Medlemsstaterne er ansvarlige for overholdelsen af reglerne om beskyttelse af personoplysninger og sikrer, at den eksterne tjenesteyder er underlagt databeskyttelsesmyndighedernes tilsyn, jf. artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679.
9.  Den berørte medlemsstater er stadig ansvarlige for overholdelsen af reglerne, herunder hvad angår respekt for grundlæggende rettigheder og navnlig hvad angår princippet om ikke-forskelsbehandling og om beskyttelse af personoplysninger og sikrer, at den eksterne tjenesteyder er underlagt databeskyttelsesmyndighedernes tilsyn, jf. artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679.
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33 – litra b
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 48 – stk. 1 a – litra c
c)  at sikre en fælles oversættelse af ansøgningsskemaet, når det er relevant
c)  sikre en fælles oversættelse af ansøgningsskemaet og af standardformularen til at meddele og begrunde afslag, annullering eller inddragelse af et visum, hvis det er relevant
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33 – litra d
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 48 – stk. 3 – litra b) – vi)
vi)  tendenser med hensyn til afslag
vi)  Tendenser i afslagene og årsagerne hertil
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33 – litra d
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 48 – stk. 3 – litra d
d)  oplysninger om forsikringsselskaber, der yder en passende rejsesygeforsikring, herunder kontrol med dækningstype, eventuelt for store beløb."
udgår
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 49
34a)   Artikel 49 ændres:
Artikel 49
”Artikel 49
Ordninger i forbindelse med De Olympiske Lege og De Paralympiske Lege
Arrangementer i forbindelse med De Olympiske og De Paralympiske Lege og andre internationale sportskonkurrencer på højt plan
Medlemsstater, der er vært for De Olympiske Lege og De Paralympiske Lege, anvender de specifikke procedurer og betingelser for lettere udstedelse af visa, der er fastsat i bilag XI.
Medlemsstater, der er vært for De Olympiske Lege og De Paralympiske Lege samt andre sportskonkurrencer på højt niveau, anvender de specifikke procedurer og betingelser for lettere udstedelse af visa, der er fastsat i bilag XI.”
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 810/2009
Artikel 50 b – stk. 1
1.  Delegerede retsakter, som vedtages i henhold til denne artikel, træder i kraft straks og finder anvendelse, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.
1.  Delegerede retsakter, som vedtages i henhold til denne artikel, træder i kraft straks og finder anvendelse, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. Meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt fremsendes samtidigt og omgående og begrunder anvendelsen af hasteproceduren.
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1
1.  Tre år efter [datoen for denne forordnings ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen en evaluering af denne forordnings anvendelse. Denne samlede evaluering skal omfatte en gennemgang af de opnåede resultater set i forhold til målene og af gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning.
1.  To år efter [datoen for denne forordnings ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen en evaluering af denne forordnings anvendelse. Denne samlede evaluering skal omfatte en gennemgang af de opnåede resultater set i forhold til målene og af gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning.
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)
2a.   Senest et år efter [datoen for denne forordnings ikrafttræden] forelægger Kommissionen en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet om afskaffelsen af visummærkater og indførelsen af det digitale visum, der gør det muligt at udstede et Schengenvisum ved blot at registrere det i VIS og sende en elektronisk meddelelse til ansøgeren.
Ændring 78
Forslag til forordning
Bilag IV a (nyt)
Forordning (EF) nr. 810/2009
Bilag XI
BILAG XI SÆRLIGE PROCEDURER OG BETINGELSER FOR AT LETTE UDSTEDELSE AF VISUM TIL MEDLEMMER AF DEN OLYMPISKE FAMILE, DER DELTAGER I DE OLYMPISKE OG DE PARALYMPISKE LEGE
"BILAG XI SÆRLIGE PROCEDURER OG BETINGELSER FOR AT LETTE UDSTEDELSEN AF VISA TIL MEDLEMMER AF DE OLYMPISKE FAMILIE OG DEN SPORTSFAMILIE, DER DELTAGER I DE OLYMPISKE OG DE PARALYMPISKE LEGE SAMT SPORTSKONKURRENCER PÅ HØJT NIVEAU

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0434/2018).

Seneste opdatering: 21. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik