Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0061(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0434/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0434/2018

Συζήτηση :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 260kWORD 87k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Κώδικας θεωρήσεων ***I
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η κοινή πολιτική της ΕΕ για τις θεωρήσεις βραχείας διάρκειας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα. Η πολιτική θεωρήσεων θα πρέπει να παραμείνει ένα εργαλείο καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση του τουρισμού και των επιχειρήσεων, που συμβάλλει παράλληλα στην πρόληψη των κινδύνων ασφαλείας και παράτυπης μετανάστευσης προς την Ένωση.
(1)  Η κοινή πολιτική της ΕΕ για τις θεωρήσεις βραχείας διάρκειας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα. Μια πολιτική θεωρήσεων που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες θα πρέπει να διευκολύνει τα ταξίδια των υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ, και παράλληλα να εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και να διατηρεί την ασφάλεια των λαών στο έδαφος της Ένωσης. Η κοινή πολιτική θεωρήσεων θα πρέπει να είναι συνεπής με τις άλλες πολιτικές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία, τη διαμονή και την κινητικότητα.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)   Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου, και ιδίως της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, της Σύμβασης των Ηνωμένων κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και άλλων συναφών διεθνών νομικών πράξεων.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η διαδικασία υποβολής αίτησης θεώρησης θα πρέπει να διευκολυνθεί κατά το δυνατόν για τους αιτούντες. Θα πρέπει να είναι σαφές ποιο είναι το αρμόδιο κράτος μέλος για την εξέταση αίτησης θεώρησης, ιδίως όταν η προβλεπόμενη επίσκεψη καλύπτει περισσότερα κράτη μέλη. Όπου είναι εφικτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των εντύπων αίτησης θεώρησης. Θα πρέπει να θεσπιστούν προθεσμίες για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, ειδικότερα προκειμένου οι ταξιδιώτες να είναι σε θέση να προγραμματίζουν εκ των προτέρων και να αποφεύγουν τις περιόδους αιχμής στα προξενεία.
(4)  Η διαδικασία υποβολής αίτησης θεώρησης θα πρέπει να διευκολυνθεί και να έχει εύλογο κόστος κατά το δυνατόν για τους αιτούντες. Θα πρέπει να είναι σαφές ποιο είναι το αρμόδιο κράτος μέλος για την εξέταση αίτησης θεώρησης, ιδίως όταν η προβλεπόμενη επίσκεψη καλύπτει περισσότερα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των εντύπων αίτησης θεώρησης. Θα πρέπει να θεσπιστούν προθεσμίες για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, ειδικότερα προκειμένου οι ταξιδιώτες να είναι σε θέση να προγραμματίζουν σε εύλογο χρόνο πριν από το ταξίδι και να αποφεύγουν τις περιόδους αιχμής στα προξενεία. Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του κεκτημένου προς μια πραγματικά κοινή πολιτική θεωρήσεων, θα πρέπει να εναρμονιστούν περαιτέρω οι διαδικασίες και οι όροι χορήγησης θεωρήσεων και να ενισχυθεί η ενιαία εφαρμογή τους.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Οι αιτήσεις θεώρησης και οι αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις εξετάζονται και λαμβάνονται από τα προξενεία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι παρόντα ή ότι εκπροσωπούνται από άλλο κράτος μέλος στις τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης, και να διασφαλίζουν ότι τα προξενεία έχουν επαρκείς γνώσεις όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί σε τοπικό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της διαδικασίας υποβολής αίτησης θεώρησης.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)   Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να διατηρούν τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης για την υποβολή των αιτήσεων στο προξενείο σε τόπους όπου εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών έχει εξουσιοδοτηθεί να συγκεντρώνει αιτήσεις θεώρησης εκ μέρους τους, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στα κράτη μέλη με την οδηγία 2004/38/ΕΚ18, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2.
διαγράφεται
_________________
18 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 35.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Οι αιτούντες δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να προσκομίζουν ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση κατά την υποβολή αίτησης για θεώρηση βραχείας διάρκειας. Η ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση αποτελεί δυσανάλογη επιβάρυνση για τους αιτούντες θεώρηση και δεν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι κάτοχοι θεωρήσεων βραχείας διαμονής παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο όσον αφορά τις δημόσιες ιατρικές δαπάνες στα κράτη μέλη σε σχέση με τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση θεώρησης.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Το τέλος θεώρησης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι διατίθενται επαρκείς οικονομικοί πόροι για την κάλυψη των εξόδων της διεκπεραίωσης των θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων δομών και του επαρκούς προσωπικού για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ακεραιότητας της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης. Το ύψος του τέλους θεώρησης θα πρέπει να αναθεωρείται ανά διετία βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
(6)  Το τέλος θεώρησης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι διατίθενται επαρκείς οικονομικοί πόροι για την κάλυψη των εξόδων της διεκπεραίωσης των θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων δομών και του επαρκούς προσωπικού για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ταχύτητας και της ακεραιότητας της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης. Το ύψος του τέλους θεώρησης θα πρέπει να αναθεωρείται κάθε δύο έτη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Οι ρυθμίσεις υποδοχής των αιτούντων θα πρέπει να σέβονται δεόντως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αναφέρονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Οι αιτήσεις θεώρησης θα πρέπει να διεκπεραιώνονται χωρίς διακρίσεις, με επαγγελματικό τρόπο και με σεβασμό προς τους αιτούντες.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για θεώρηση στη χώρα κατοικίας τους, ακόμη και αν κανένα κράτος μέλος δεν διαθέτει προξενική παρουσία για τη συγκέντρωση αιτήσεων, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις απαραίτητες υπηρεσίες έναντι αμοιβής που υπερβαίνει το γενικό μέγιστο επίπεδο.
(7)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για θεώρηση όσο το δυνατόν εγγύτερα στον τόπο κατοικίας τους, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν τις αιτήσεις έναντι αμοιβής που υπερβαίνει το γενικό μέγιστο επίπεδο.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Οι συμφωνίες εκπροσώπησης θα πρέπει να εξορθολογιστούν και να αποφευχθούν τα εμπόδια στη σύναψη συμφωνιών αυτού του είδους μεταξύ των κρατών μελών. Το εκπροσωπούν κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την πλήρη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσωπούμενου κράτους μέλους.
(8)  Οι συμφωνίες εκπροσώπησης θα πρέπει να εξορθολογιστούν και να διευκολυνθούν, και θα πρέπει να αποφευχθούν τα εμπόδια στη σύναψη συμφωνιών αυτού του είδους μεταξύ των κρατών μελών. Το εκπροσωπούν κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την πλήρη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσωπούμενου κράτους μέλους.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Σε περίπτωση έλλειψης συνεργασίας από ορισμένες τρίτες χώρες για την επανεισδοχή των υπηκόων τους που έχουν συλληφθεί σε παράτυπη κατάσταση και της μη αποτελεσματικής συνεργασίας των τρίτων αυτών χωρών στη διαδικασία επιστροφής, θα πρέπει να γίνει περιοριστική και προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 στο πλαίσιο ενός διαφανούς μηχανισμού βασισμένου σε αντικειμενικά κριτήρια, για την ενίσχυση της συνεργασίας συγκεκριμένης τρίτης χώρας για την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών.
(11)  Σε περίπτωση ικανοποιητικής συνεργασίας ή έλλειψης συνεργασίας ορισμένων τρίτων χωρών για την επανεισδοχή των υπηκόων τους που έχουν συλληφθεί σε παράτυπη κατάσταση και της ικανοποιητικής προθυμίας ή της μη αποτελεσματικής συνεργασίας των τρίτων αυτών χωρών στη διαδικασία επιστροφής, θα πρέπει να γίνει περιοριστική και προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 στο πλαίσιο ενός διαφανούς μηχανισμού βασισμένου σε αντικειμενικά κριτήρια, για την ενίσχυση ή την ενθάρρυνση της συνέχισης της συνεργασίας συγκεκριμένης τρίτης χώρας για την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Οι αιτούντες των οποίων η θεώρηση απορρίφθηκε θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή, η οποία θα πρέπει, σε συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, να εγγυάται αποτελεσματική δικαστική προσφυγή. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους απόρριψης και τις διαδικασίες προσφυγής κατά απορριπτικών αποφάσεων θα πρέπει να παρέχονται στην κοινοποίηση της απόρριψης.
(12)  Οι αιτούντες των οποίων η θεώρηση απορρίφθηκε θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή, η οποία θα πρέπει να εγγυάται αποτελεσματική και άμεση δικαστική προσφυγή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους λόγους απόρριψης και τις διαδικασίες προσφυγής κατά απορριπτικών αποφάσεων θα πρέπει να παρέχονται στην κοινοποίηση της απόρριψης.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τα δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τις διεθνείς συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό για το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 16 ΣΛΕΕ, το δικαίωμα στην ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή όπως ορίζεται στο άρθρο 7, το δικαίωμα ασύλου όπως ορίζεται στο άρθρο 18 και τα δικαιώματα του παιδιού όπως ορίζονται στο άρθρο 24 του εν λόγω Χάρτη, καθώς και για την προστασία των ευάλωτων ομάδων.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Θα πρέπει να θεσπιστούν ευέλικτοι κανόνες που να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν την από κοινού χρήση πόρων και να αυξήσουν την προξενική κάλυψη. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών («Κέντρα θεωρήσεων Σένγκεν»), θα μπορούσε να λάβει οποιαδήποτε μορφή που θα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες με σκοπό την αύξηση της γεωγραφικής προξενικής κάλυψης, τη μείωση των εξόδων των κρατών μελών, την ενίσχυση της προβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους αιτούντες θεώρηση.
(16)  Θα πρέπει να θεσπιστούν ευέλικτοι κανόνες που να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν την από κοινού χρήση πόρων και να αυξήσουν την προξενική κάλυψη. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών («Κέντρα θεωρήσεων Σένγκεν»), θα μπορούσε να λάβει οποιαδήποτε μορφή που θα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες με σκοπό την αύξηση της γεωγραφικής προξενικής κάλυψης, τη μείωση των εξόδων των κρατών μελών, την ενίσχυση της προβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους αιτούντες θεώρηση. Η κοινή πολιτική θεωρήσεων θα πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης και να ευθυγραμμίζεται με τις άλλες ενωσιακές πολιτικές, όπως εκείνες που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις, το εμπόριο, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Τα συστήματα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θεωρήσεων που αναπτύσσονται από τα κράτη μέλη συμβάλλουν στη διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για τους αιτούντες και τα προξενεία. Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια κοινή λύση που θα επιτρέπει την πλήρη ψηφιοποίηση, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις πρόσφατες νομικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
(17)  Τα συστήματα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θεωρήσεων που αναπτύσσονται από τα κράτη μέλη είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για τους αιτούντες και τα προξενεία. Θα πρέπει να αναπτυχθεί έως το 2025 μια κοινή λύση, με τη μορφή διαδικτυακής πλατφόρμας και ηλεκτρονικής θεώρησης της ΕΕ (E-visa), που θα διασφαλίζει την πλήρη ψηφιοποίηση, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις πρόσφατες νομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θεώρησης για την κάλυψη των αναγκών των αιτούντων και την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών στον χώρο Σένγκεν. Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θεωρήσεων θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ενίσχυση και η ενιαία εφαρμογή σαφών και εξορθολογισμένων διαδικαστικών εγγυήσεων.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)  Κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του διεθνούς δικαίου, και ιδίως της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, της Σύμβασης των Ηνωμένων κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και άλλων συναφών διεθνών νομικών πράξεων.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
(27α)   Θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εισαγωγή τεχνικών τροποποιήσεων στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)
(27β)   Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλα μέτρα για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την εναρμόνιση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης και της αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να επιδιώκεται ο έλεγχος ότι τα κράτη μέλη σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, καθώς και ότι εφαρμόζουν τις αρχές της μη διάκρισης και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες χορήγησης θεωρήσεων για πρόθεση διαμονής στην επικράτεια των κρατών μελών, που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.
1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες χορήγησης θεωρήσεων για πρόθεση διαμονής στην επικράτεια των κρατών μελών, που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, και για πρόθεση διαμονής, από επαγγελματίες των τομέων του αθλητισμού και του πολιτισμού, έως ένα έτος, χωρίς η διαμονή να υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών στην επικράτεια οποιουδήποτε μεμονωμένου κράτους μέλους.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)
1α)  Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται πλήρως προς τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία, μεταξύ άλλων τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»), το συναφές διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων («Σύμβαση της Γενεύης»), τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την πρόσβαση σε διεθνή προστασία, ιδίως με την αρχή της μη επαναπροώθησης, και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, οι αποφάσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού εκδίδονται σε ατομική βάση.»·
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 β (νέα)
1β)  Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3β. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια εφαρμογή ηλεκτρονικής θεώρησης (E-visa) έως το 2025.»
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 2 – σημείο 12 α (νέο)
12α.   Επαγγελματίες των τομέων του αθλητισμού και του πολιτισμού: Υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι δεν είναι πολίτες της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης, και ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: καλλιτέχνες του θεάματος και το υποστηρικτικό τους προσωπικό, αθλητές επιπέδου πρωταθλητισμού και το υποστηρικτικό τους προσωπικό καθώς και, κατά περίπτωση, μέλη των οικογενειών των εν λόγω κατηγοριών, που απέδειξαν καταφανώς τα διοικητικά και εφοδιαστικά εμπόδια στη διοργάνωση περιοδείας ή αθλητικών αγώνων διαρκείας πέραν των τριών μηνών σε διάφορα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 5
3)  στο άρθρο 3 παράγραφος 5, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
3)  στο άρθρο 3 παράγραφος 5, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«β) υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας διαμονής κράτους μέλους το οποίο δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού ή κράτους μέλους το οποίο δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν, ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν στην κατοχή τους μία από τις έγκυρες άδειες διαμονής που απαριθμούνται στο παράρτημα V, οι οποίες εκδόθηκαν από την Ανδόρρα, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τον Άγιο Μαρίνο ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οι οποίες εγγυώνται τη χωρίς όρους επανεισδοχή του κατόχου , ή έχουν στην κατοχή τους άδεια διαμονής για τις περιοχές της Καραϊβικής του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (Αρούμπα, Κουρασάο, Άγιος Μαρτίνος, Μπονέρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)·
γ)  υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης θεώρησης κράτους μέλους το οποίο δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού ή κράτους μέλους το οποίο δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν, ή χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή του Καναδά, της Ιαπωνίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ή κάτοχοι έγκυρης θεώρησης για τις περιοχές της Καραϊβικής του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (Αρούμπα, Κουρασάο, Άγιος Μαρτίνος, Μπονέρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα), όταν ταξιδεύουν προς τη χώρα χορήγησης ή προς οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα, ή όταν, μετά τη χρήση της θεώρησης, επιστρέφουν από τη χώρα χορήγησης·»·
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β
β)  εάν η επίσκεψη περιλαμβάνει περισσότερους προορισμούς, ή εάν πρόκειται να γίνουν περισσότερες χωριστές επισκέψεις εντός περιόδου δύο μηνών, το κράτος μέλος η επικράτεια του οποίου αποτελεί τον κύριο προορισμό της επίσκεψης ή των επισκέψεων από την άποψη της διάρκειας της διαμονής, υπολογισμένης σε ημέρες· ή·
β)  εάν η επίσκεψη περιλαμβάνει περισσότερους προορισμούς, ή εάν πρόκειται να γίνουν περισσότερες χωριστές επισκέψεις εντός περιόδου δύο μηνών, το κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο οργανισμός ή η επιχείρηση υποδοχής, κατά περίπτωση, ή το κράτος μέλος η επικράτεια του οποίου αποτελεί τον κύριο προορισμό της επίσκεψης ή των επισκέψεων από την άποψη της διάρκειας της διαμονής, υπολογισμένης σε ημέρες ή αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο κύριος προορισμός, τα κράτη μέλη από τα εξωτερικά σύνορα των οποίων ο αιτών προτίθεται να εισέλθει στην επικράτεια των κρατών μελών·
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)
5α)  Στο άρθρο 5, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Εάν το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) ή β), δεν διαθέτει παρουσία ούτε εκπροσωπείται στην τρίτη χώρα όπου ο αιτών πρέπει να υποβάλει αίτηση θεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 10, ο αιτών δικαιούται να υποβάλει την αίτηση:
α)  στο προξενείο ενός από τα κράτη μέλη προορισμού της προβλεπόμενης επίσκεψης,
β)  στο προξενείο του κράτους μέλους της πρώτης εισόδου, εάν το στοιχείο α) δεν μπορεί να εφαρμοστεί,
γ)  σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, στα προξενεία των κρατών μελών που διαθέτουν παρουσία στη χώρα στην οποία ο αιτών καταθέτει την αίτηση.
Όταν το προξενείο του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή το προξενείο του κράτους μέλους που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής βρίσκεται σε απόσταση άνω των 500 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του αιτούντος ή όταν το ταξίδι επιστροφής με δημόσιο μέσο μεταφοράς από τον τόπο κατοικίας του αιτούντος θα καθιστούσε απαραίτητη μια διανυκτέρευση, και όταν το προξενείο ενός άλλου κράτους μέλους βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας του αιτούντος, ο αιτών δικαιούται να υποβάλει την αίτηση στο προξενείο του εν λόγω κράτους μέλους.»·
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)
5β)  Στο άρθρο 5, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2β. Εάν το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο δυνάμει των παραγράφων 1 ή 2 έχει συνάψει, σύμφωνα με το άρθρο 8, συμφωνία εκπροσώπησης με άλλο κράτος μέλος για την εξέταση των αιτήσεων και τη χορήγηση θεωρήσεων εξ ονόματός του, ο αιτών υποβάλλει την αίτηση θεώρησης στο προξενείο του κράτους μέλους που ενεργεί κατ’ εκπροσώπηση.»·
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να συμφωνήσει να εκπροσωπήσει άλλο κράτος μέλος το οποίο είναι αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 5, για την εξέταση αιτήσεων και την έκδοση θεωρήσεων εξ ονόματος του εν λόγω κράτους μέλους. Ένα κράτος μέλος δύναται επίσης να εκπροσωπήσει άλλο κράτος μέλος κατά περιορισμένο τρόπο μόνο για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και την καταχώριση των βιομετρικών στοιχείων.
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, ένα κράτος μέλος μπορεί να συμφωνήσει να εκπροσωπήσει άλλο κράτος μέλος το οποίο είναι αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 5, για την εξέταση αιτήσεων και την έκδοση θεωρήσεων εξ ονόματος του εν λόγω κράτους μέλους. Ένα κράτος μέλος δύναται επίσης να εκπροσωπήσει άλλο κράτος μέλος κατά περιορισμένο τρόπο μόνο για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και την καταχώριση των βιομετρικών στοιχείων.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
βα)   στο άρθρο 8, η παράγραφος 6 τροποποιείται:
6.  Για να διασφαλισθεί ότι οι κακές υποδομές μεταφορών ή οι μεγάλες αποστάσεις σε συγκεκριμένη περιφέρεια ή γεωγραφική περιοχή δεν επιβάλλουν στους αιτούντες δυσανάλογη προσπάθεια προκειμένου να μεταβούν σε προξενείο, τα κράτη μέλη που δεν έχουν δικό τους προξενείο σε αυτή την περιφέρεια ή περιοχή προσπαθούν να συνάπτουν συμφωνίες εκπροσώπησης με κράτη μέλη που έχουν προξενεία σε αυτή την περιφέρεια ή περιοχή.
«6. Για να διασφαλισθεί ότι οι κακές υποδομές μεταφορών ή οι μεγάλες αποστάσεις σε συγκεκριμένη περιφέρεια ή γεωγραφική περιοχή δεν επιβάλλουν στους αιτούντες δυσανάλογη προσπάθεια προκειμένου να μεταβούν σε προξενείο, τα κράτη μέλη που δεν έχουν δικό τους προξενείο σε αυτή την περιφέρεια ή περιοχή προσπαθούν να συνάπτουν συμφωνίες εκπροσώπησης με κράτη μέλη που έχουν προξενεία σε αυτή την περιφέρεια ή περιοχή, για την καταπολέμηση των διακρίσεων που δημιουργούνται μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών λόγω της άνισης πρόσβασης στις προξενικές υπηρεσίες.
Τέτοιου είδους συμφωνία μπορεί επίσης να συνάπτεται με την εκπροσώπηση κράτους μέλους της ΕΕ που βρίσκεται σε γειτονική χώρα της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, εάν βρίσκεται εγγύτερα στην κατοικία του αιτούντος.»
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν το νωρίτερο έξι μήνες και για τους ναυτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το νωρίτερο εννέα μήνες πριν από την έναρξη της προβλεπόμενης επίσκεψης και, κατά κανόνα, το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξή της.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν το νωρίτερο εννέα μήνες πριν από την έναρξη της προβλεπόμενης επίσκεψης και, κατά κανόνα, το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξή της. Σε αιτιολογημένες μεμονωμένες επείγουσες περιπτώσεις, όπως όταν αυτό επιβάλλεται για επαγγελματικούς λόγους, για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων, επιτρέπεται στο προξενείο να μην τηρήσει τη δεύτερη προθεσμία.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
αα)   Το άρθρο 9 παράγραφος 3 τροποποιείται
Σε αιτιολογημένες επείγουσες περιπτώσεις το προξενείο μπορεί να επιτρέπει στους αιτούντες να υποβάλουν την αίτησή τους χωρίς προηγούμενη προκαθορισμένη συνάντηση ή ορίζεται αμέσως συνάντηση.
«Σε αιτιολογημένες επείγουσες περιπτώσεις το προξενείο μπορεί να επιτρέπει στους αιτούντες να υποβάλουν την αίτησή τους χωρίς προηγούμενη προκαθορισμένη συνάντηση ή ορίζεται αμέσως συνάντηση.
Σε περίπτωση μη απάντησης, στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας, εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης, προβλέπεται διορθωτικό μέτρο για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησης εν πάση περιπτώσει.»
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  από τους νόμιμους εκπροσώπους του αιτούντος·
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
Οι αιτούντες εμφανίζονται αυτοπροσώπως κατά την υποβολή αίτησης για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 2, 3 και 7 στοιχείο β).
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 13, 42, 43 και 45, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονικά μέσα.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
9α)  στο άρθρο 13, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο:
«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών δεν μπορεί να ζητεί από τον αιτούντα να παρίσταται αυτοπροσώπως σε κάθε υποβολή αίτησης, με σκοπό τη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων κάθε φορά. Για να δοθεί στους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών η δυνατότητα να επαληθεύουν ότι έχουν συλλεχθεί τα βιομετρικά στοιχεία, χορηγείται στον αιτούντα απόδειξη παραλαβής μετά τη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων.»·
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4
4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους αιτούντες να αποδεικνύουν ότι κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτούς και ότι διαθέτουν ιδιωτικό κατάλυμα ή ότι ισχύουν αμφότερα, συμπληρώνοντας έντυπο που καταρτίζει έκαστο κράτος μέλος. Το έντυπο αναφέρει ιδίως:
4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους αιτούντες να αποδεικνύουν ότι κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτούς και ότι διαθέτουν ιδιωτικό κατάλυμα ή ότι ισχύουν αμφότερα, συμπληρώνοντας έντυπο που καταρτίζει η Επιτροπή. Το έντυπο αναφέρει ιδίως:
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Πέραν της επίσημης γλώσσας ή γλωσσών του κράτους μέλους, το έντυπο συμπληρώνεται σε μία τουλάχιστον άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Υπόδειγμα του εντύπου αποστέλλεται στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή εγκρίνει το έντυπο μέσω εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2. Το έντυπο χρησιμοποιείται για να ενημερώνεται ο χορηγός/προσκαλών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες. Πέραν της επίσημης γλώσσας ή γλωσσών του κράτους μέλους, το έντυπο συμπληρώνεται σε μία τουλάχιστον άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 15
11)  το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:
Το άρθρο 15 διαγράφεται.
α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Κατάργηση της ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης
«1. Οι αιτούντες ομοιόμορφη θεώρηση μίας εισόδου αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκή και ισχύουσα ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση για την κάλυψη των εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με επαναπατρισμό για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατρική φροντίδα και επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη ή θάνατο κατά την πρόθεση διαμονής τους στην επικράτεια των κρατών μελών.»·
β)  στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Οι αιτούντες ομοιόμορφη θεώρηση πολλαπλών εισόδων αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκή και ισχύουσα ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση που καλύπτει την περίοδο της πρώτης σκοπούμενης επίσκεψής τους.»·
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 16
Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 16
«Άρθρο 16
Τέλος θεώρησης
Τέλος θεώρησης
1.  Ο αιτών καταβάλλει τέλος θεώρησης ύψους 80 EUR.
1.  Ο αιτών καταβάλλει τέλος θεώρησης ύψους 80 EUR.
1α.  Οι αιτούντες των οποίων τα δεδομένα έχουν ήδη καταχωριστεί στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και των οποίων τα βιομετρικά στοιχεία έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 καταβάλλουν τέλη θεώρησης ύψους 60 EUR.
2.  Τα παιδιά άνω των έξι και κάτω των δώδεκα ετών καταβάλλουν τέλος θεώρησης ύψους 40 EUR.
2.  Τα παιδιά άνω των δώδεκα και κάτω των δεκαοκτώ ετών καταβάλλουν τέλος θεώρησης ύψους 40 EUR.
2α.  Οι αιτούντες που αποτελούν μέρος ομάδας που ταξιδεύει για αθλητικούς, πολιτισμικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς καταβάλλουν τέλος θεώρησης ύψους 60 EUR.
4.  Απαλλάσσονται από το εν λόγω τέλος οι αιτούντες θεώρηση που ανήκουν σε μία από τις επόμενες κατηγορίες:
4.  Απαλλάσσονται από το εν λόγω τέλος οι αιτούντες θεώρηση που ανήκουν σε μία από τις επόμενες κατηγορίες:
α)  παιδιά κάτω των έξι ετών·
α)  παιδιά κάτω των δώδεκα ετών·
β)  μαθητές, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και συνοδεύοντες καθηγητές οι οποίοι παραμένουν στη χώρα για σκοπούς μελέτης ή εκπαίδευσης·
β)  μαθητές, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και συνοδεύοντες καθηγητές οι οποίοι παραμένουν στη χώρα για σκοπούς μελέτης ή εκπαίδευσης·
γ)  ερευνητές από τρίτες χώρες που ταξιδεύουν με σκοπό τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας όπως ορίζεται στη σύσταση αριθ. 2005/761/ΕΚ27 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη διευκόλυνση της χορήγησης από τα κράτη μέλη ομοιόμορφων θεωρήσεων για παραμονή σύντομης διάρκειας για τους ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (21)·
γ)  ερευνητές από τρίτες χώρες, όπως ορίζονται στην οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου27, που ταξιδεύουν με σκοπό τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας ή συμμετέχουν σε επιστημονικό σεμινάριο ή διάσκεψη·
δ)  εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών οργανισμών έως είκοσι πέντε ετών οι οποίοι συμμετέχουν σε σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
δ)  εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών οργανισμών έως είκοσι πέντε ετών οι οποίοι συμμετέχουν σε σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί·
ε)  μέλη οικογενειών πολιτών της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ.
5.  Είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από το τέλος θεώρησης:
5.  Είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από το τέλος θεώρησης:
α)  τα παιδιά άνω των έξι και κάτω δώδεκα ετών·
α)  τα παιδιά άνω των δώδεκα και κάτω δεκαοκτώ ετών·
β)  οι κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων·
β)  οι κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων·
γ)  οι νέοι έως είκοσι πέντε ετών οι οποίοι συμμετέχουν σε σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
γ)  οι νέοι έως είκοσι πέντε ετών οι οποίοι συμμετέχουν σε σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί·
δ)  οι αιτούντες θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος που χορηγείται για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος, ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων, καθώς και οι δικαιούχοι ενωσιακού προγράμματος μετεγκατάστασης ή επανεγκατάστασης·
ε)  οι αιτούντες θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος.
6.  Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, το ποσό του τέλους θεώρησης προς χρέωση μπορεί να μην εισπραχθεί ή να μειωθεί όταν αυτό το μέτρο εξυπηρετεί την προώθηση πολιτιστικών ή αθλητικών συμφερόντων καθώς και συμφερόντων στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της αναπτυξιακής πολιτικής και σε άλλους τομείς ζωτικού δημόσιου συμφέροντος ή για ανθρωπιστικούς λόγους.
6.  Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, το ποσό του τέλους θεώρησης προς χρέωση μπορεί να μην εισπραχθεί ή να μειωθεί όταν αυτό το μέτρο εξυπηρετεί την προώθηση πολιτιστικών ή αθλητικών συμφερόντων, συμφερόντων στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της αναπτυξιακής πολιτικής και σε άλλους τομείς ζωτικού δημόσιου συμφέροντος ή για ανθρωπιστικούς λόγους, ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων.
______________________
_____________________
27 Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνα (ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 15).
27 Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνα (ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 15).»
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 17
13)  Το άρθρο 17 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 17
Τέλος εξυπηρέτησης
1.  Τέλος εξυπηρέτησης μπορεί να χρεώνεται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 43. Το τέλος εξυπηρέτησης πρέπει να είναι ανάλογο προς τα έξοδα που βαρύνουν τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών κατά την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 6.
1.  Τέλος εξυπηρέτησης μπορεί να χρεώνεται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 43. Το τέλος εξυπηρέτησης πρέπει να είναι ανάλογο προς τα έξοδα που βαρύνουν τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών κατά την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 6.
2.  Το τέλος εξυπηρέτησης καθορίζεται στη νομική πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2.
2.  Το τέλος εξυπηρέτησης καθορίζεται στη νομική πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2.
3.  Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το τέλος εξυπηρέτησης που επιβάλλεται σε έναν αιτούντα να αντανακλά δεόντως τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών και να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες. Επιπλέον, έχουν ως στόχο την εναρμόνιση του επιβαλλόμενου τέλους εξυπηρέτησης.
4.  Το τέλος εξυπηρέτησης δεν υπερβαίνει το ήμισυ του τέλους θεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, ανεξαρτήτως των πιθανών μειώσεων ή απαλλαγών από το τέλος θεώρησης που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 2, 4, 5 και 6.
4.  Το τέλος εξυπηρέτησης δεν υπερβαίνει το ήμισυ του τέλους θεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, ανεξαρτήτως των πιθανών μειώσεων ή απαλλαγών από το τέλος θεώρησης που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 2, 4, 5 και 6. Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται με την υποβολή της αίτησης θεώρησης, συμπεριλαμβανομένων της διαβίβασης της αίτησης και του ταξιδιωτικού εγγράφου από τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών προς το προξενείο και της επιστροφής του ταξιδιωτικού εγγράφου στον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών.
5.  Το οικείο κράτος μέλος θα μεριμνήσει ώστε όλοι οι αιτούντες να εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων απευθείας στα προξενεία του.
5.  Το οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε όλοι οι αιτούντες να εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεών τους απευθείας στα προξενεία του ή σε προξενείο κράτους μέλους με το οποίο έχει συμφωνία εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 40.
5α.  Στον αιτούντα χορηγείται απόδειξη μετά την καταβολή του τέλους θεώρησης.»
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 19 – παράγραφος 3
13α)  Άρθρο 19 – παράγραφος 3:
Όταν το αρμόδιο προξενείο κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η αίτηση κρίνεται μη παραδεκτή και το προξενείο αμελλητί:
«Όταν το αρμόδιο προξενείο κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, ενημερώνει τον αιτούντα, επισημαίνει τις ελλείψεις, και επιτρέπει στον αιτούντα να τις διορθώσει, κατά περίπτωση. Εάν δεν διορθωθούν οι ελλείψεις, η αίτηση κρίνεται μη παραδεκτή και το προξενείο αμελλητί:
—  επιστρέφει το έντυπο της αίτησης και οιαδήποτε έγγραφα που υπέβαλε ο αιτών,
—  επιστρέφει το έντυπο της αίτησης και οιαδήποτε έγγραφα που υπέβαλε ο αιτών,
—  καταστρέφει τα ληφθέντα βιομετρικά δεδομένα,
—  καταστρέφει τα ληφθέντα βιομετρικά δεδομένα,
—  επιστρέφει το τέλος θεώρησης, και
—  επιστρέφει το τέλος θεώρησης, και
—  δεν εξετάζει την αίτηση.
—  δεν εξετάζει την αίτηση.»·
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
13α)  στο άρθρο 19, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
4.  Κατά παρέκκλιση, αίτηση η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 δύναται να θεωρηθεί παραδεκτή για ανθρωπιστικούς λόγους ή για λόγους εθνικού συμφέροντος.
«4. Κατά παρέκκλιση, αίτηση η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 δύναται να θεωρηθεί παραδεκτή για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων.»
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε
α)  στο σημείο 3, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α)  στο σημείο 3, το στοιχείο ε) διαγράφεται.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 21 – παράγραφος 8
8.  Κατά την εξέταση αίτησης θεώρησης, τα προξενεία δύνανται σε αιτιολογημένες περιπτώσεις να διενεργούν συνέντευξη με τον αιτούντα και να ζητούν πρόσθετα έγγραφα.
8.  Κατά την εξέταση αίτησης θεώρησης, τα προξενεία δύνανται σε αιτιολογημένες περιπτώσεις να διενεργούν συνέντευξη με τον αιτούντα και να ζητούν πρόσθετα έγγραφα. Οι εν λόγω συνεντεύξεις μπορούν να διενεργούνται με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως φωνητικές κλήσεις ή βιντεοκλήσεις μέσω διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των αιτούντων.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 4
αα)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
4.  Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τις προαναφερθείσες γνωστοποιήσεις.
«4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις προαναφερθείσες γνωστοποιήσεις.»
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
Λαμβάνονται αποφάσεις επί των αιτήσεων εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης που είναι παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 19.
Λαμβάνονται αποφάσεις επί των αιτήσεων εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης που είναι παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 19 ή εντός πέντε ημερολογιακών ημερών για τους αιτούντες θεώρηση των οποίων τα δεδομένα έχουν ήδη καταχωριστεί στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και των οποίων τα βιομετρικά στοιχεία συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 13.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ανώτατο όριο σε 45 ημερολογιακές ημέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν απαιτείται περαιτέρω ενδελεχής εξέταση της αίτησης.
Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ανώτατο όριο σε 30 ημερολογιακές ημέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν απαιτείται περαιτέρω ενδελεχής εξέταση της αίτησης.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)
αα)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Επί των αιτήσεων λαμβάνονται αποφάσεις αμελλητί σε αιτιολογημένες μεμονωμένες επείγουσες περιπτώσεις, όπως όταν αυτό επιβάλλεται για επαγγελματικούς λόγους, για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων.»·
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Στους αιτούντες για τους οποίους τα προξενεία θεωρούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου και για τους οποίους δεν υφίστανται λόγοι απόρριψης σύμφωνα με το άρθρο 32, χορηγείται θεώρηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  για περίοδο ισχύος ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει λάβει και χρησιμοποιήσει νόμιμα τρεις θεωρήσεις εντός των δύο προηγούμενων ετών·
α)  για περίοδο ισχύος ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει λάβει και χρησιμοποιήσει νόμιμα τρεις θεωρήσεις εντός των δύο προηγούμενων ετών και, για τους ναυτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για περίοδο ισχύος ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει λάβει και χρησιμοποιήσει νόμιμα δύο θεωρήσεις εντός των δύο προηγούμενων ετών·
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  για περίοδο ισχύος δύο ετών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει λάβει και χρησιμοποιήσει νόμιμα προηγούμενη θεώρηση πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος για ένα έτος·
β)  για περίοδο ισχύος δύο ετών, εφόσον ο αιτών έχει λάβει, εντός των δύο προηγούμενων ετών, θεώρηση πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος για ένα έτος·
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  για περίοδο ισχύος πέντε ετών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει λάβει και χρησιμοποιήσει νόμιμα προηγούμενη θεώρηση πολλαπλής εισόδου με διάρκεια ισχύος δύο ετών.
γ)  για περίοδο ισχύος πέντε ετών, εφόσον ο αιτών έχει λάβει, εντός των τριών προηγούμενων ετών, προηγούμενη θεώρηση πολλαπλής εισόδου με διάρκεια ισχύος δύο ετών.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 γ
2γ.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, μπορεί να χορηγηθεί θεώρηση πολλαπλών εισόδων ισχύος έως και πέντε ετών στους αιτούντες που αποδεικνύουν την ανάγκη ή αιτιολογούν την πρόθεσή τους για συχνά και/ή τακτικά ταξίδια υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία τους, ιδίως όσον αφορά τη νόμιμη χρήση των προηγούμενων θεωρήσεων, την οικονομική τους κατάσταση στη χώρα καταγωγής και την πραγματική πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν την επικράτεια των κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της αιτούμενης από αυτούς θεώρησης.
2γ.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, χορηγείται θεώρηση πολλαπλών εισόδων ισχύος έως και πέντε ετών στους αιτούντες που αποδεικνύουν την ανάγκη ή αιτιολογούν την πρόθεσή τους για συχνά και/ή τακτικά ταξίδια, ιδίως λόγω της επαγγελματικής ή της οικογενειακής τους κατάστασης – για παράδειγμα σε επιχειρηματίες, σε δημόσιους υπαλλήλους που έχουν τακτικές επίσημες επαφές με κράτη μέλη και όργανα της ΕΕ, σε εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που ταξιδεύουν με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και τη συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια, σε μέλη των οικογενειών πολιτών της Ένωσης, σε μέλη των οικογενειών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη και σε ναυτικούς – υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία τους, ιδίως όσον αφορά τη νόμιμη χρήση των προηγούμενων θεωρήσεων, την οικονομική τους κατάσταση στη χώρα καταγωγής και την πραγματική πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν την επικράτεια των κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της αιτούμενης από αυτούς θεώρησης.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 25 α
Άρθρο 25α
Άρθρο 25α
Συνεργασία για την επανεισδοχή
Συνεργασία για την επανεισδοχή
1.  Το άρθρο 14 παράγραφος 6, το άρθρο 16 παράγραφος 1 και παράγραφος 5 στοιχείο β), το άρθρο 23 παράγραφος 1 και το άρθρο 24 παράγραφος 2 δεν ισχύουν για τους αιτούντες ή τις κατηγορίες αιτούντων που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας η οποία θεωρείται ότι δεν συνεργάζεται επαρκώς με τα κράτη μέλη για την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών, βάσει συναφών και αντικειμενικών δεδομένων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
1.  Ανάλογα με τα επίπεδα συνεργασίας των τρίτων χωρών με τα κράτη μέλη όσον αφορά την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών, βάσει συναφών και αντικειμενικών δεδομένων, η εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 1α και παράγραφος 5 στοιχείο β) και του άρθρου 24 παράγραφος 2 μπορεί εφεξής να προσαρμόζεται για κατηγορίες αιτούντων ή για όλους τους αιτούντες που είναι υπήκοοι της οικείας τρίτης χώρας όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή από το άρθρο 24 παράγραφος 2δ.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή από το άρθρο 24 παράγραφος 2δ.
2.  Η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά τη συνεργασία των τρίτων χωρών για την επανεισδοχή, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους ακόλουθους δείκτες:
2.  Η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά, τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, τη συνεργασία των οικείων τρίτων χωρών για την επανεισδοχή, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους ακόλουθους δείκτες:
α)  τον αριθμό των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται για άτομα συγκεκριμένης τρίτης χώρας που διαμένουν παρανόμως στην επικράτεια των κρατών μελών·
α)  τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε διοικητική ή δικαστική απόφαση σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
β)   τον αριθμό των πραγματικών επιστροφών ατόμων για τα οποία εκδίδονται αποφάσεις επιστροφής ως ποσοστό του αριθμού των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται για τους πολίτες της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεχομένως, του αριθμού των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν διέλθει από την επικράτειά τους, βάσει ενωσιακών ή διμερών συμφωνιών επανεισδοχής·
γ)   τον αριθμό των αιτήσεων επανεισδοχής που έχει αποδεχθεί η τρίτη χώρα ως ποσοστό του αριθμού των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σε αυτήν.
β)  τον αριθμό των αιτήσεων επανεισδοχής που έχει αποδεχθεί η τρίτη χώρα από κράτος μέλος ως ποσοστό του αριθμού των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σε αυτήν·
γ)  τα επίπεδα πρακτικής συνεργασίας στον τομέα των επιστροφών στα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιστροφής, όπως:
i)  την έγκαιρη συμβολή στις διαδικασίες ταυτοποίησης·
ii)  την παράδοση και την αποδοχή των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων·
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησής της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, που συζητούν το θέμα, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο συνεργασίας με την οικεία τρίτη χώρα στο πλαίσιο της επανεισδοχής παράτυπων μεταναστών.
Συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση της συνεργασίας μιας χώρας όσον αφορά την επανεισδοχή, εκτιμώνται τα ακόλουθα:
α)  συμμετοχή σε πιλοτικά έργα για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, και ως εκ τούτου συμβολή στην αποθάρρυνση της παράτυπης μετανάστευσης·
β)  αποδεδειγμένες προσπάθειες για την επανένταξη των επιστρεφόντων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιστροφών·
γ)  αποδεδειγμένες προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, καθώς και των επακόλουθων παραβιάσεων των δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων ατόμων (συμμετοχή σε δραστηριότητες οικοδόμησης ικανοτήτων και κατάρτισης, μεταξύ άλλων για την πρόληψη της κακοποίησης και της εκμετάλλευσης).
Η Επιτροπή κοινοποιεί τα συμπεράσματα της αξιολόγησης στο Κοινοβούλιο.
3.  Ένα κράτος μέλος δύναται επίσης να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή εάν αντιμετωπίζει ουσιαστικά και συνεχή πρακτικά προβλήματα κατά τη συνεργασία με τρίτη χώρα για την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών με βάση τους ίδιους δείκτες που παρατίθενται στην παράγραφο 2.
3.  Ένα κράτος μέλος δύναται επίσης να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή εάν επισημαίνει ουσιαστικά και συνεχή προβλήματα καθώς και σημαντική βελτίωση της συνεργασίας με τρίτη χώρα όσον αφορά την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών με βάση τους ίδιους δείκτες που παρατίθενται στην παράγραφο 2.
4.   Η Επιτροπή εξετάζει κάθε κοινοποίηση που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 εντός προθεσμίας ενός μηνός.
Η Επιτροπή εξετάζει κάθε κοινοποίηση που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 εντός προθεσμίας 15 ημερών. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο όσον αφορά τα αποτελέσματα της εξέτασής της.
5.   Εάν, βάσει της ανάλυσης που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 4, η Επιτροπή αποφασίσει ότι μια χώρα δεν συνεργάζεται επαρκώς και ότι επομένως είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης, έχει τη δυνατότητα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συνολικές σχέσεις της Ένωσης με την οικεία τρίτη χώρα, να εκδώσει εκτελεστική πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2:
4.   Βάσει της ανάλυσης που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, και λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές σχέσεις της Ένωσης με την οικεία τρίτη χώρα, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της επανεισδοχής, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη την αξιολόγηση και τις συζητήσεις που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2, εάν η Επιτροπή αποφασίζει ότι μια χώρα:
α)   προσωρινή αναστολή της εφαρμογής είτε του άρθρου 14 παράγραφος 6, του άρθρου 16 παράγραφος 5 στοιχείο β), του άρθρου 23 παράγραφος 1 ή του άρθρου 24 παράγραφος 2 είτε ορισμένων ή όλων των εν λόγω διατάξεων για όλους τους υπηκόους της οικείας τρίτης χώρας ή για ορισμένες κατηγορίες τους, ή
α)  συνεργάζεται επαρκώς, εκδίδει εκτελεστική πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2α, για ορισμένες κατηγορίες υπηκόων ή για όλους τους υπηκόους της οικείας τρίτης χώρας που υποβάλουν αίτηση θεώρησης στην επικράτεια της εν λόγω τρίτης χώρας:
i)  για τη μείωση του τέλους θεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2α,
ii)  για τη μείωση του χρόνου εντός του οποίου λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με την αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1α,
iii)  για την αύξηση της περιόδου ισχύος των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 παράγραφος 2, και/ή
iv)  για τη διευκόλυνση της συμμετοχής σε έργα μετανάστευσης εργατικού δυναμικού.
β)  εφαρμόζοντας το τέλος θεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2α σε όλους τους υπηκόους της συγκεκριμένης τρίτης χώρας ή σε ορισμένες κατηγορίες τους.
β)   δεν συνεργάζεται επαρκώς, έχει τη δυνατότητα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συνολικές σχέσεις της Ένωσης με την οικεία τρίτη χώρα, να εκδώσει εκτελεστική πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2α:
i)  για την προσωρινή τροποποίηση της εφαρμογής είτε του άρθρου 14 παράγραφος 6 είτε του άρθρου 23 παράγραφος 1, ή για την προσωρινή αναστολή του άρθρου 16 παράγραφος 5β, του άρθρου 23 παράγραφος 1 ή ορισμένων διατάξεών τους, ή του άρθρου 24 παράγραφος 2.»
6.  Η Επιτροπή αξιολογεί συνεχώς, βάσει των δεικτών της παραγράφου 2, κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στη συνεργασία της συγκεκριμένης τρίτης χώρας για την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών και, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συνολικές σχέσεις της Ένωσης με την οικεία τρίτη χώρα, δύναται να αποφασίσει την κατάργηση ή την τροποποίηση της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 5.
7.  Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στη συνεργασία για την επανεισδοχή με την εν λόγω τρίτη χώρα.»
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vii
αα)   στο άρθρο 32 παράγραφος 1, το στοιχείο vii) απαλείφεται.
vii)  δεν παρέχει αποδείξεις για την κατοχή επαρκούς και ισχύουσας ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης, εφόσον απαιτείται·
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο α β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 32 – παράγραφος 2
αβ)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Η απόφαση περί απορρίψεως και οι λόγοι στους οποίους βασίζεται κοινοποιούνται στον αιτούντα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα VΙ.
«2. Η απόφαση περί απορρίψεως και οι λόγοι στους οποίους βασίζεται κοινοποιούνται στον αιτούντα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα VΙ σε γλώσσα την οποία ο αιτών κατανοεί ή ευλόγως τεκμαίρεται ότι κατανοεί.»·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 32 – παράγραφος 3
3.  Οι αιτούντες των οποίων η θεώρηση απορρίφθηκε έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή, η οποία, σε συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, εγγυάται αποτελεσματική δικαστική προσφυγή. Η προσφυγή ασκείται κατά του κράτους μέλους που έχει λάβει την τελική απόφαση επί της αιτήσεως και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους αιτούντες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση προσφυγής, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα VI.·
3.  Οι αιτούντες των οποίων η θεώρηση απορρίφθηκε έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή, η οποία, σε συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, εγγυάται αποτελεσματική δικαστική προσφυγή. Η προσφυγή ασκείται κατά του κράτους μέλους που έχει λάβει την τελική απόφαση επί της αιτήσεως και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Η προθεσμία προσφυγής ορίζεται σε τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους αιτούντες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση προσφυγής, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα VI, σε γλώσσα την οποία ο αιτών κατανοεί ή ευλόγως τεκμαίρεται ότι κατανοεί
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 α
3α.   Το τυποποιημένο υπόδειγμα για την κοινοποίηση και την αιτιολόγηση της απόρριψης, της ακύρωσης ή της ανάκλησης θεώρησης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VI διατίθεται τουλάχιστον στις ακόλουθες γλώσσες:
α)  στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους μέλους για το οποίο απαιτείται η θεώρηση· και
β)  στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας υποδοχής.
Εκτός από τις γλώσσες που αναφέρονται στο στοιχείο α), το έντυπο μπορεί να διατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα ή γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.·
Η μετάφραση του εν λόγω εντύπου στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας υποδοχής διενεργείται στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν κατά το άρθρο 48.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 34 – σημείο 7
22γ)   στο άρθρο 34, η παράγραφος 7 τροποποιείται
7.  Οι κάτοχοι θεωρήσεων οι οποίες καταργήθηκαν ή ανακλήθηκαν δικαιούνται να ασκήσουν προσφυγή, εκτός εάν η θεώρηση ανακλήθηκε κατ’ αίτηση του κατόχου της σύμφωνα με την παράγραφο 3. Η προσφυγή ασκείται κατά του κράτους μέλους που έχει λάβει την απόφαση περί καταργήσεως ή ανακλήσεως και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση προσφυγής, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα VΙ.
«7. Οι κάτοχοι θεωρήσεων οι οποίες καταργήθηκαν ή ανακλήθηκαν δικαιούνται να ασκήσουν προσφυγή, εκτός εάν η θεώρηση ανακλήθηκε κατ’ αίτηση του κατόχου της σύμφωνα με την παράγραφο 3.Η προσφυγή ασκείται κατά του κράτους μέλους που έχει λάβει την απόφαση περί καταργήσεως ή ανακλήσεως και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση προσφυγής, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα VΙ. Εάν ο δικαιούχος της ακυρωθείσας θεώρησης βρίσκεται ήδη στην επικράτεια κράτους μέλους, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο απόφασης επιστροφής έως ότου εξαντληθεί η προθεσμία προσφυγής ή κοινοποιηθεί δεόντως στον δικαιούχο η τελική απόφαση σχετικά με την προσφυγή.»
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 35 – παράγραφος 2
22β)  στο άρθρο 35, η παράγραφος 2 απαλείφεται·
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 24
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 36 α – παράγραφος 3
3.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θεσπίζει τις κατάλληλες δομές και διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης και τη διενέργεια όλων των επαληθεύσεων και της αξιολόγησης του κινδύνου, όπως ορίζεται στο άρθρο 21.
3.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θεσπίζει τις κατάλληλες δομές και διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης και τη διενέργεια όλων των επαληθεύσεων και της αξιολόγησης του κινδύνου, όπως ορίζεται στο άρθρο 21. Το προσωπικό καταρτίζεται στη διαχείριση ψηφιακών αρχείων.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 24 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 37 – σημείο 2
24β)   στο άρθρο 37, η παράγραφος 2 τροποποιείται
2.  Η αποθήκευση και επεξεργασία των αυτοκόλλητων θεωρήσεων υπόκειται σε επαρκή μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή της απάτης ή της απώλειας. Κάθε προξενείο τηρεί λογαριασμό των αποθεμάτων του σε αυτοκόλλητες θεωρήσεις και καταγράφει τον τρόπο χρήσης κάθε αυτοκόλλητης θεώρησης.
«2. Η αποθήκευση και επεξεργασία των αυτοκόλλητων θεωρήσεων υπόκειται σε επαρκή μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή της απάτης ή της απώλειας. Κάθε προξενείο τηρεί λογαριασμό των αποθεμάτων του σε αυτοκόλλητες θεωρήσεις και καταγράφει τον τρόπο χρήσης κάθε αυτοκόλλητης θεώρησης. Κάθε σημαντική απάτη ή απώλεια πρέπει να καταγγέλλεται στην Επιτροπή.»
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 25
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 37 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Οι ατομικοί φάκελοι αιτήσεων τηρούνται επί ένα έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση επί της αιτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 ή σε περίπτωση προσφυγής, έως το τέλος της διαδικασίας προσφυγής.
Οι ατομικοί φάκελοι αιτήσεων τηρούνται επί δύο έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση επί της αιτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 ή σε περίπτωση προσφυγής, έως το τέλος της διαδικασίας προσφυγής.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 26 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 α (νέα)
26α)  στο άρθρο 38 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στα προξενεία υφίσταται διαδικασία υποβολής καταγγελιών για τους αιτούντες θεώρηση. Οι πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω διαδικασία διατίθενται στον ιστότοπο του προξενείου και, ενδεχομένως, του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την τήρηση αρχείου καταγγελιών.»·
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 26 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 39 – παράγραφος 1
26β)   στο άρθρο 39, η παράγραφος 1 τροποποιείται
1.  Τα προξενεία των κρατών μελών μεριμνούν ώστε η υποδοχή των αιτούντων να γίνεται με ευγένεια.
«1. Τα προξενεία των κρατών μελών μεριμνούν ώστε η υποδοχή των αιτούντων να γίνεται με ευγένεια. Οι ρυθμίσεις υποδοχής των αιτούντων και διεκπεραίωσης των αιτήσεών τους θα πρέπει να σέβονται δεόντως τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αναφέρονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Οι αιτήσεις θεώρησης θα πρέπει να διεκπεραιώνονται χωρίς διακρίσεις, με επαγγελματικό τρόπο και με σεβασμό προς τους αιτούντες.»
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 26 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 39 – παράγραφος 3
26γ)  στο άρθρο 39, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Το προξενικό προσωπικό ασκεί τα καθήκοντά του, χωρίς διακρίσεις κατά προσώπων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
«3. Το προξενικό προσωπικό ασκεί τα καθήκοντά του, χωρίς διακρίσεις κατά προσώπων λόγω ιθαγένειας, βιολογικού φύλου, κοινωνικού φύλου, οικογενειακής κατάστασης, καταγωγής, πραγματικής ή πιθανολογούμενης θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.»·
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 29 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 43 – παράγραφος 9
9.  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εξασφαλίζουν ότι ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών υπόκειται σε παρακολούθηση από τις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679.
9.  Το οικείο κράτος μέλος εξακολουθεί να είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τους κανόνες, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδίως των αρχών της μη διάκρισης και για της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και εξασφαλίζει ότι ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών υπόκειται σε παρακολούθηση από τις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 33 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 α – στοιχείο γ
γ)  εξασφάλιση κοινής μετάφρασης του εντύπου της αίτησης, κατά περίπτωση·
γ)  εξασφάλιση κοινής μετάφρασης του εντύπου της αίτησης και του τυποποιημένου υποδείγματος για την κοινοποίηση και την αιτιολόγηση της απόρριψης, της ακύρωσης ή της ανάκλησης θεώρησης, κατά περίπτωση·
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 33 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο vi
vi)  τάσεις όσον αφορά τις απορρίψεις·
vi)  τάσεις όσον αφορά τις απορρίψεις και σχετικές αιτιολογήσεις·
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 33 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν επαρκή ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση (περιλαμβανομένου ελέγχου του είδους της κάλυψης και, της ενδεχόμενης συμμετοχής ασφαλισμένου).
διαγράφεται
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 34 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 49
34α)   το άρθρο 49 τροποποιείται ως εξής:
Άρθρο 49
«Άρθρο 49
Έκτακτες ρυθμίσεις για Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες
Έκτακτες ρυθμίσεις για Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες και για άλλους διεθνείς αθλητικούς αγώνες υψηλού επιπέδου
Τα κράτη μέλη που διοργανώνουν τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες εφαρμόζουν τις ειδικές διαδικασίες και τους όρους που διευκολύνουν τη χορήγηση θεώρησης και καθορίζονται στο παράρτημα XI.
Τα κράτη μέλη που διοργανώνουν τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και άλλους διεθνείς αθλητικούς αγώνες υψηλού επιπέδου, εφαρμόζουν τις ειδικές διαδικασίες και τους όρους που διευκολύνουν τη χορήγηση θεώρησης και καθορίζονται στο παράρτημα XI.»
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 50 β – παράγραφος 1
1.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ αμελλητί και εφαρμόζονται επί όσο χρονικό διάστημα δεν προβάλλεται αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στην κοινοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.
1.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ αμελλητί και εφαρμόζονται επί όσο χρονικό διάστημα δεν προβάλλεται αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης διαβιβάζεται ταυτοχρόνως και χωρίς καθυστέρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και σε αυτήν εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Τρία έτη μετά [την ημερομηνία έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η συνολική αυτή αξιολόγηση περιλαμβάνει εξέταση των αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τους επιδιωκόμενους στόχους και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
1.  Δύο έτη μετά [την ημερομηνία έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η συνολική αυτή αξιολόγηση περιλαμβάνει εξέταση των αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τους επιδιωκόμενους στόχους και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Το αργότερο ένα έτος μετά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την κατάργηση των αυτοκόλλητων θεωρήσεων και τη θέσπιση της ψηφιακής θεώρησης που καθιστά δυνατή την έκδοση θεώρησης Σένγκεν απλώς με την καταχώρισή της στο VIS και την αποστολή ηλεκτρονικής κοινοποίησης στον αιτούντα.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Παράρτημα XI
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0434/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου