Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0061(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0434/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0434/2018

Keskustelut :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Hyväksytyt tekstit
PDF 213kWORD 71k
Tiistai 11. joulukuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Viisumisäännöstö ***I
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

Euroopan parlamentin tarkistukset 11. joulukuuta 2018 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Lyhytaikaisia viisumeita koskeva Euroopan unionin yhteinen politiikka on ollut olennainen osa sisärajattoman alueen muodostamista. Viisumipolitiikan olisi vastaisuudessakin oltava keskeinen väline, jolla edistetään matkailua ja liiketoimintaa ja samalla autetaan turvallisuuteen ja unioniin suuntautuvaan laittomaan muuttoliikkeeseen liittyvien riskien torjunnassa.
(1)  Lyhytaikaisia viisumeita koskeva Euroopan unionin yhteinen politiikka on ollut olennainen osa sisärajattoman alueen muodostamista. Ihmisoikeudet ja perusvapaudet huomioon ottavan viisumipolitiikan olisi edistettävä kolmansien maiden kansalaisten matkustamista unioniin ja samalla taattava ihmisten vapaa liikkuvuus ja ylläpidettävä ihmisten turvallisuutta unionin alueella. Yhteisen viisumipolitiikan olisi oltava johdonmukaista unionin muiden politiikkojen kanssa, erityisesti politiikkojen, jotka koskevat liikkumisvapautta, oleskelua ja liikkuvuutta.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)   Jäsenvaltioiden olisi tätä asetusta soveltaessaan noudatettava kansainvälisen oikeuden ja erityisesti pakolaisten oikeusasemaa koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ja muiden asiaa koskevien kansainvälisten säädösten mukaisia velvoitteitaan.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Viisumien hakumenettelyn tulisi olla hakijoille mahdollisimman helppo. Olisi tehtävä selväksi, mikä jäsenvaltio on toimivaltainen tutkimaan viisumihakemuksen erityisesti silloin, kun suunniteltu vierailu suuntautuu useaan jäsenvaltioon. Milloin mahdollista, jäsenvaltioiden olisi sallittava hakemuslomakkeiden täyttäminen ja toimittaminen sähköisesti. Menettelyn eri vaiheille olisi asetettava määräajat erityisesti, jotta matkustajat voivat suunnitella matkoja etukäteen ja välttää ruuhka-aikoja konsulaateissa.
(4)  Viisumien hakumenettelyn tulisi olla hakijoille mahdollisimman helppo ja kohtuuhintainen. Olisi tehtävä selväksi, mikä jäsenvaltio on toimivaltainen tutkimaan viisumihakemuksen erityisesti silloin, kun suunniteltu vierailu suuntautuu useaan jäsenvaltioon. Jäsenvaltioiden olisi sallittava hakemuslomakkeiden täyttäminen ja toimittaminen sähköisesti. Menettelyn eri vaiheille olisi asetettava määräajat erityisesti, jotta matkustajat voivat suunnitella matkoja kohtuullisessa ajassa etukäteen ja välttää ruuhka-aikoja konsulaateissa. Jotta säännöstöstä muodostuisi aidosti yhteinen viisumipolitiikka, viisumien myöntämismenettelyjä ja -edellytyksiä olisi kuitenkin edelleen yhdenmukaistettava ja niiden yhtenäistä soveltamista olisi tehostettava.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)   Konsulaatit tutkivat viisumihakemuksia ja tekevät niiden johdosta päätöksiä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että ne ovat läsnä tai toisen jäsenvaltion edustamina kolmansissa maissa, joiden kansalaisilta vaaditaan viisumi, ja valvottava, että konsulaateilla on riittävästi tietämystä paikallisista olosuhteista, jotta taataan viisumien hakumenettelyn luotettavuus.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)   Jäsenvaltioita ei pitäisi velvoittaa ylläpitämään mahdollisuutta hakemusten jättämiseen suoraan niiden konsulaatteihin sellaisissa paikoissa, joissa ulkoinen palveluntarjoaja on valtuutettu keräämään viisumihakemukset niiden puolesta, rajoittamatta kuitenkaan direktiivissä 2004/38/EY18 ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdassa jäsenvaltioille asetettuja velvoitteita.
Poistetaan.
_________________
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, EUVL L 229, 29.6.2004, s. 35.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Hakijoita ei pitäisi vaatia esittämään matkasairausvakuutusta tehdessään viisumihakemuksen lyhytaikaista oleskelua varten. Se on suhteeton rasite viisuminhakijoille, eikä ole todisteita siitä, että lyhytaikaisen viisumin haltijat muodostavat suuremman riskin jäsenvaltioiden julkisen terveydenhuollon menojen kannalta kuin viisumivaatimuksesta vapautetut kolmansien maiden kansalaiset.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Viisumimaksulla olisi varmistettava riittävät taloudelliset resurssit viisumihakemusten käsittelystä aiheutuvien kulujen kattamiseksi, mukaan lukien asianmukaiset rakenteet ja riittävä henkilöstö, jotta voidaan varmistaa viisumihakemusten käsittelyn laatu ja luotettavuus. Viisumimaksun määrää olisi tarkistettava kahden vuoden välein objektiivisten kriteerien perusteella.
(6)  Viisumimaksulla olisi varmistettava riittävät taloudelliset resurssit viisumihakemusten käsittelystä aiheutuvien kulujen kattamiseksi, mukaan lukien asianmukaiset rakenteet ja riittävä henkilöstö, jotta voidaan varmistaa viisumihakemusten käsittelyn laatu, nopeus ja luotettavuus. Viisumimaksun määrää olisi tarkistettava joka toinen vuosi objektiivisten arviointikriteerien perusteella.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)   Viisuminhakijoiden vastaanottojärjestelyt olisi toteutettava ihmisarvoa ja perusoikeuksia kunnioittaen sellaisina kuin ne on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevassa yleissopimuksessa. Viisumihakemuksia olisi käsiteltävä ilman syrjintää, ammattimaisesti ja viisuminhakijoita kunnioittaen.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Jotta sellaisten kolmansien maiden kansalaiset, joilta vaaditaan viisumi, voisivat jättää viisumihakemuksensa asuinmaassaan, vaikka mikään jäsenvaltio ei olisi siellä läsnä hakemusten keräämistä varten, ulkoisten palveluntarjoajien pitäisi voida tarjota tähän tarvittavaa palvelua maksusta, jonka määrä ylittää yleisen enimmäistason.
(7)  Jotta sellaisten kolmansien maiden kansalaiset, joilta vaaditaan viisumi, voisivat jättää viisumihakemuksensa mahdollisimman lähellä asuinpaikkaansa, ulkoisten palveluntarjoajien pitäisi voida vastaanottaa hakemuksia maksusta, jonka määrä ylittää yleisen enimmäistason.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Edustusjärjestelyjä olisi yksinkertaistettava ja jäsenvaltioiden välisen edustusjärjestelyistä sopimisen esteitä olisi vältettävä. Edustavan jäsenvaltion olisi vastattava viisumihakemusten koko käsittelystä ilman, että edustettu jäsenvaltio osallistuu siihen.
(8)  Edustusjärjestelyjä olisi yksinkertaistettava ja helpotettava ja jäsenvaltioiden välisen edustusjärjestelyistä sopimisen esteitä olisi vältettävä. Edustavan jäsenvaltion olisi vastattava viisumihakemusten koko käsittelystä ilman, että edustettu jäsenvaltio osallistuu siihen.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Jos tietyt kolmannet maat eivät tee yhteistyötä ottaakseen takaisin kiinni otettuja laittomasti oleskelevia kansalaisiaan eivätkä tee tehokasta yhteistyötä palauttamisprosessissa, tiettyjä asetuksen (EY) N:o 810/2009 säännöksiä olisi sovellettava väliaikaisesti rajoittavasti objektiivisiin kriteereihin perustuvan avoimen mekanismin mukaisesti kolmannen maan yhteistyön lisäämiseksi laittomien maahanmuuttajien takaisinotossa.
(11)  Jos tietyt kolmannet maat tekevät asianmukaista yhteistyötä tai eivät tee yhteistyötä ottaakseen takaisin kiinni otettuja laittomasti oleskelevia kansalaisiaan eivätkä tee tehokasta yhteistyötä tai tekevät tarkoituksenmukaista yhteistyötä palauttamisprosessissa, tiettyjä asetuksen (EY) N:o 810/2009 säännöksiä olisi sovellettava väliaikaisesti rajoittavasti objektiivisiin kriteereihin perustuvan avoimen mekanismin mukaisesti kolmannen maan yhteistyön lisäämiseksi tai sen jatkamisen kannustamiseksi laittomien maahanmuuttajien takaisinotossa.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Hakijoilla, joiden viisumihakemus on hylätty, olisi oltava oikeus muutoksenhakuun, johon kuuluvat menettelyn tietyssä vaiheessa oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. Hakemuksen hylkäämisestä annettavassa ilmoituksessa olisi annettava tarkemmat tiedot hylkäämisen perusteista ja kielteistä päätöstä koskevasta muutoksenhakumenettelystä.
(12)  Hakijoilla, joiden viisumihakemus on hylätty, olisi oltava oikeus muutoksenhakuun, johon kuuluvat mahdollisimman pian oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. Hakemuksen hylkäämisestä annettavassa ilmoituksessa olisi annettava tarkat tiedot hylkäämisen perusteista ja kielteistä päätöstä koskevasta muutoksenhakumenettelystä.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)   Tässä asetuksessa noudatetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti kansainvälisissä sopimuksissa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut oikeudet ja periaatteet. Asetuksessa pyritään erityisesti varmistamaan henkilötietojen suojan noudattaminen kaikilta osin, sellaisena kuin se on vahvistettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklassa, ja oikeus yksityis- ja perhe-elämään, oikeus turvapaikkaan ja lapsen oikeudet, sellaisina kuin ne on vahvistettu kyseisen perusoikeuskirjan 7, 18 ja 24 artiklassa, ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden suojelu.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Olisi säädettävä joustavista säännöistä, jotta jäsenvaltiot voisivat jakaa resursseja parhaalla mahdollisella tavalla ja lisätä konsuliedustuksen kattavuutta. Jäsenvaltioiden (Schengen-viisumikeskusten) keskinäistä yhteistyötä voidaan tehdä missä tahansa paikallisiin olosuhteisiin soveltuvassa muodossa, jotta voidaan lisätä konsuliedustuksen maantieteellistä kattavuutta, vähentää jäsenvaltioiden kustannuksia, lisätä unionin näkyvyyttä ja parantaa viisuminhakijoille tarjottavaa palvelua.
(16)  Olisi säädettävä joustavista säännöistä, jotta jäsenvaltiot voisivat jakaa resursseja parhaalla mahdollisella tavalla ja lisätä konsuliedustuksen kattavuutta. Jäsenvaltioiden (Schengen-viisumikeskusten) keskinäistä yhteistyötä voidaan tehdä missä tahansa paikallisiin olosuhteisiin soveltuvassa muodossa, jotta voidaan lisätä konsuliedustuksen maantieteellistä kattavuutta, vähentää jäsenvaltioiden kustannuksia, lisätä unionin näkyvyyttä ja parantaa viisuminhakijoille tarjottavaa palvelua. Yhteisen viisumipolitiikan pitäisi osaltaan lisätä kasvua ja olla yhdenmukainen unionin muiden politiikkojen, kuten ulko-, kauppa-, koulutus-, kulttuuri- ja matkailupolitiikkojen, kanssa.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Jäsenvaltioiden kehittämät sähköiset viisumihakemusjärjestelmät auttavat hakumenettelyjen helpottamisessa hakijoiden ja konsulaattien kannalta. Olisi kehitettävä yhteinen ratkaisu menettelyn digitalisoimiseksi kokonaan hyödyntäen viimeaikaista lainsäädännön ja teknologian kehitystä.
(17)  Jäsenvaltioiden kehittämät sähköiset viisumihakemusjärjestelmät ovat olennaisen tärkeitä, jotta helpotetaan hakumenettelyjä hakijoiden ja konsulaattien kannalta. Olisi kehitettävä yhteinen ratkaisu, jolla varmistetaan menettelyn digitalisoiminen vuoteen 2025 mennessä ja joka perustuu verkkoalustaan ja unionin sähköiseen viisumiin, hyödyntäen täysin viimeaikaista lainsäädännön ja teknologian kehitystä siten, että hakijat voivat hakea viisumia verkossa, jotta vastataan hakijoiden tarpeisiin ja houkutellaan enemmän vierailijoita Schengen-alueelle. Sähköisen viisumihakemusjärjestelmän olisi oltava täysin vammaisten henkilöiden käytettävissä. Olisi vahvistettava takeita yksinkertaisista ja sujuvista menettelyistä, joita olisi sovellettava yhtenevästi.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
(17 a)  Jäsenvaltioiden olisi asetusta (EY) N:o 810/2009 soveltaessaan noudatettava kansainvälisen oikeuden ja erityisesti pakolaisten oikeusasemaa koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ja muiden asiaa koskevien kansainvälisten oikeusvälineiden mukaisia velvoitteitaan.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)
(27 a)   On päätettävä toimenpiteistä asetuksen täytäntöönpanemiseksi. Siirretään komissiolle valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteiden tekniseksi muuttamiseksi.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)
(27 b)   Olisi päätettävä tämän asetuksen seurantaa ja arviointia koskevista asiaankuuluvista toimista, jotka koskevat viisumihakemusten käsittelyn yhdenmukaistamista. Seurannan ja valvonnan yhteydessä on myös varmistettava, että jäsenvaltiot noudattavat kaikilta osin perusoikeuksia hakemuksia käsitellessään ja että ne soveltavat syrjimättömyyden periaatetta ja henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
1 artikla – 1 kohta
1.  Tällä asetuksella vahvistetaan edellytykset ja menettelyt viisumien myöntämiseksi sellaisia jäsenvaltioiden alueella oleskeluja varten, joiden on tarkoitus kestää enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.
1.  Tällä asetuksella vahvistetaan edellytykset ja menettelyt viisumien myöntämiseksi sellaisia jäsenvaltioiden alueella oleskeluja varten, joiden on tarkoitus kestää enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana, ja urheilun ja kulttuurin ammattilaisten osalta enintään yksi vuosi, josta enintään 90 päivää minkä hyvänsä 180 päivän jakson aikana minkä tahansa yksittäisen jäsenvaltion alueella.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
1 a)  Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:
”3 a. Jäsenvaltioiden on tätä asetusta soveltaessaan toimittava noudattaen täysimääräisesti unionin asiaa koskevaa oikeutta, mukaan lukien Euroopan unionin perusoikeuskirja, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, asian kannalta merkityksellistä kansainvälistä oikeutta, mukaan lukien pakolaisten oikeusasemaa koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus, jäljempänä ’Geneven yleissopimus’, kansainvälisen suojelun saatavuuteen liittyviä velvoitteita, erityisesti palauttamiskiellon periaatetta, ja perusoikeuksia. Unionin oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti tämän asetuksen nojalla tehtävät päätökset on tehtävä tapauskohtaisin perustein.”
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
1 artikla – 3 b kohta (uusi)
1 b)  Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:
”3 b. Komissio esittelee vuoteen 2025 mennessä sähköisen viisumihakemuksen (E-visa).”
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
2 artikla – 12 a kohta (uusi)
12 a.   Urheilun ja kulttuurin ammattilaiset: Kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät ole perussopimuksen 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja unionin kansalaisia ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin: esiintyvät taiteilijat ja heidän tukihenkilöstönsä, huippu-urheilijat ja heidän tukihenkilöstönsä ja tarvittaessa näihin ryhmiin kuuluvien perheenjäsenet, jotka ovat voineet osoittaa selvästi kohdanneensa hallinnollisia ja logistisia esteitä yli kolme kuukautta kestävän kiertueen tai turnauksen järjestämisessä useassa jäsenvaltiossa Schengen-alueella.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
3 artikla – 5 kohta
3)  Korvataan 3 artiklan 5 kohdan b ja c alakohta seuraavasti:
3)  Korvataan 3 artiklan 5 kohdan b ja c alakohta seuraavasti:
”b) kolmansien maiden kansalaiset, joilla on voimassa oleva oleskelulupa, jonka on myöntänyt jokin sellainen jäsenvaltio, joka ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, tai jokin sellainen jäsenvaltio, joka ei vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti, tai kolmansien maiden kansalaiset, joilla on jokin liitteessä V mainittu Andorran, Kanadan, Japanin, San Marinon tai Amerikan yhdysvaltojen myöntämä voimassa oleva oleskelulupa, joka takaa haltijalleen rajoittamattoman paluuoikeuden, tai kolmansien maiden kansalaiset, joilla on oleskelulupa Alankomaiden kuningaskunnan Karibialla sijaitsevia alueita (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius ja Saba) varten;
c)  kolmansien maiden kansalaiset, joilla on jossakin sellaisessa jäsenvaltiossa, joka ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, tai jossakin sellaisessa jäsenvaltiossa, joka ei vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti, tai jossakin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevassa maassa tai Kanadassa, Japanissa tai Amerikan yhdysvalloissa voimassa oleva viisumi, tai kolmansien maiden kansalaiset, joilla on Alankomaiden kuningaskunnan Karibialla sijaitsevilla alueilla (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius ja Saba) voimassa oleva viisumi, kun he matkustavat viisumin myöntäneeseen maahan tai johonkin muuhun kolmanteen maahan tai kun he palaavat viisumin myöntäneestä maasta käytettyään kyseistä viisumia;”
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
5 artikla – 1 b kohta
b)  jos matka sisältää useamman kuin yhden kohteen tai jos tarkoituksena on matkustaa useita kertoja kahden kuukauden aikana, jäsenvaltio, jonka alue on matkan tai matkojen pääasiallinen kohde päivinä lasketun oleskelun keston osalta; tai.
b)  jos matka sisältää useamman kuin yhden kohteen tai jos tarkoituksena on matkustaa useita kertoja kahden kuukauden aikana, tarvittaessa jäsenvaltio, jossa kutsun esittänyt organisaatio tai yritys sijaitsee, tai jäsenvaltio, jonka alue on matkan tai matkojen pääasiallinen kohde päivinä lasketun oleskelun keston osalta, tai jos pääasiallista kohdetta ei voida määrittää, jäsenvaltio, jonka ulkorajan kautta viisuminhakija aikoo tulla jäsenvaltioiden alueelle;
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
5 artikla – 2 a kohta (uusi)
5 a)  Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:
”2 a. Jos 1 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti toimivaltainen jäsenvaltio ei ole läsnä tai edustettuna siinä kolmannessa maassa, jossa hakija 10 artiklan mukaisesti jättää hakemuksen, hakija voi jättää hakemuksen
a)  suunnitellun vierailun jonkin kohdejäsenvaltion konsulaattiin,
b)  sen jäsenvaltion konsulaattiin, johon hakija saapuu ensimmäisenä, jos a alakohtaa ei voida soveltaa,
c)  kaikissa muissa tapauksissa minkä tahansa sellaisen jäsenvaltion konsulaattiin, joka on edustettuna maassa, jossa hakija jättää hakemuksen.
Jos 1 kohdan mukaisesti toimivaltaisen jäsenvaltion konsulaatti tai tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun jäsenvaltion konsulaatti sijaitsee yli 500 kilometrin etäisyydellä hakijan asuinpaikasta tai jos edestakainen matka julkisilla liikennevälineillä hakijan asuinpaikasta edellyttäisi yöpymistä ja jos toisen jäsenvaltion konsulaatti sijaitsee lähempänä hakijan asuinpaikkaa, hakija voi jättää hakemuksen viimeksi mainitun jäsenvaltion konsulaattiin.”;
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
5 artikla – 2 b kohta (uusi)
5 b)  Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:
”2 b. Jos 1 tai 2 kohdan mukaisesti toimivaltainen jäsenvaltio on 8 artiklan mukaisesti tehnyt toisen jäsenvaltion kanssa edustusjärjestelyn, jonka tarkoituksena on viisumihakemusten käsittely ja viisumin myöntäminen sen puolesta, hakijan on jätettävä hakemuksensa edustavan jäsenvaltion konsulaattiin.”;
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
8 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltio voi sopia, että se edustaa toista jäsenvaltiota, joka on toimivaltainen 5 artiklan mukaisesti, hakemusten käsittelyä ja viisumien myöntämistä varten kyseisen jäsenvaltion puolesta. Jäsenvaltio voi myös edustaa toista jäsenvaltiota rajoitetusti ainoastaan hakemusten keruussa ja biometristen tunnisteiden rekisteröimisessä.
1. Jäsenvaltio voi sopia, että se edustaa toista jäsenvaltiota, joka on toimivaltainen 5 artiklan mukaisesti, hakemusten käsittelyä ja viisumien myöntämistä varten kyseisen jäsenvaltion puolesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan soveltamista. Jäsenvaltio voi myös edustaa toista jäsenvaltiota rajoitetusti ainoastaan hakemusten keruussa ja biometristen tunnisteiden rekisteröimisessä.”;
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
8 artikla – 6 kohta
b a)   Muutetaan 8 artiklan 6 kohta seuraavasti:
6.  Sen varmistamiseksi, että konsulaattiin pääsy jonkin seudun tai maantieteellisen alueen heikon liikenneinfrastruktuurin tai pitkien välimatkojen vuoksi ei vaadi hakijoilta suhteettomia ponnistuksia, jäsenvaltioiden, joilla ei ole omaa konsulaattia kyseisellä seudulla tai alueella, on pyrittävä tekemään edustusjärjestelyjä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joilla on konsulaatteja kyseisellä seudulla tai alueella.
6. Sen varmistamiseksi, että konsulaattiin pääsy jonkin seudun tai maantieteellisen alueen heikon liikenneinfrastruktuurin tai pitkien välimatkojen vuoksi ei vaadi hakijoilta suhteettomia ponnistuksia, jäsenvaltioiden, joilla ei ole omaa konsulaattia kyseisellä seudulla tai alueella, on pyrittävä tekemään edustusjärjestelyjä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joilla on konsulaatteja kyseisellä seudulla tai alueella, jotta torjutaan eriarvoisuudesta konsulipalvelujen saannissa johtuvaa kolmansien maiden kansalaisten syrjintää.
Tämäntyyppinen sopimus voidaan tehdä myös sellaisen EU:n jäsenvaltion edustuston kanssa, joka sijaitsee kyseisen kolmannen maan naapurivaltiossa, jos se on lähempänä viisuminhakijan asuinpaikkaa.”
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
9 artikla – 1 kohta
”Hakemuksen saa jättää aikaisintaan kuusi kuukautta tai työtehtäviään suorittavien merimiesten osalta aikaisintaan yhdeksän kuukautta ennen suunnitellun vierailun alkua, ja se on yleensä jätettävä viimeistään 15 kalenteripäivää ennen suunnitellun vierailun alkua.”
”Hakemuksen saa jättää aikaisintaan yhdeksän kuukautta ennen suunnitellun vierailun alkua, ja se on yleensä jätettävä viimeistään 15 kalenteripäivää ennen suunnitellun vierailun alkua.” Perustelluissa kiireellisissä yksittäistapauksissa, myös silloin, kun se on tarpeen ammatillisista tai humanitaarisista syistä tai kansallisen edun taikka kansainvälisten velvoitteiden vuoksi, konsulaatti voi jättää noudattamatta viimeksi mainittua määräaikaa.;
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
9 artikla – 3 kohta
a a)   Muutetaan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”Perustelluissa kiireellisissä tapauksissa konsulaatti voi sallia hakijoiden jättävän hakemuksensa joko ilman tapaamisaikaa tai heille myönnetään tapaamisaika välittömästi.
”Perustelluissa kiireellisissä tapauksissa konsulaatti voi sallia hakijoiden jättävän hakemuksensa joko ilman tapaamisaikaa tai heille myönnetään tapaamisaika välittömästi.
Jos sähköisen menettelyn yhteydessä hakemukseen ei vastata sen jättämistä seuraavan kuukauden aikana, on säädetty muutoksenhakukeinosta, jonka nojalla hakemus voidaan joka tapauksessa ottaa käsiteltäväksi.”
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
1 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)  hakijan oikeudelliset edustajat;
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
10 artikla – 1 kohta
”Hakemusta jättäessään hakijoiden on käytävä henkilökohtaisesti jättämässä sormenjälkensä 13 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 7 kohdan b alakohdan mukaisesti.
Sanotun vaikuttamatta 13, 42, 43 ja 45 artiklan soveltamiseen hakijat voivat jättää hakemuksensa henkilökohtaisesti tai sähköisesti.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
13 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
9 a)  Lisätään 13 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Ulkoinen palveluntarjoaja ei saa vaatia hakijaa käymään aina henkilökohtaisesti jättämässä hakemuksen biometristen tunnisteiden keräämistä varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Jotta ulkoiset palveluntarjoajat voivat varmistaa, että biometriset tunnisteet on kerätty, hakijalle annetaan biometristen tunnisteiden keräämisen jälkeen kuitti.”
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
14 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
”4. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että hakijat esittävät ylläpitositoumusta tai yksityistä majoitussitoumusta tai näitä molempia koskevan selvityksen täyttämällä kunkin jäsenvaltion laatiman lomakkeen. Kyseisessä lomakkeessa on ilmoitettava erityisesti
”4. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että hakijat esittävät ylläpitositoumusta tai yksityistä majoitussitoumusta tai näitä molempia koskevan selvityksen täyttämällä komission laatiman lomakkeen. Kyseisessä lomakkeessa on ilmoitettava erityisesti”
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
14 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Lomake on laadittava jäsenvaltion virallisen kielen tai virallisten kielten lisäksi vähintään yhdellä muulla unionin toimielinten virallisella kielellä. Lomakkeen malli on annettava tiedoksi komissiolle.
Komissio vahvistaa lomakkeen hyväksymällä täytäntöönpanosäädöksiä 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Lomaketta käytetään ylläpitäjänä toimivalle tai kutsun esittäneelle taholle tiedottamiseen niiden henkilötietojen käsittelystä ja sovellettavista säännöistä. Lomake on laadittava jäsenvaltion virallisen kielen tai virallisten kielten lisäksi vähintään yhdellä muulla unionin toimielinten virallisella kielellä.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
15 artikla
11)  Muutetaan 15 artikla seuraavasti:
Poistetaan 15 artikla.
a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:
Matkasairausvakuutuksen poistaminen
”1. Yhtenäistä viisumia yhtä maahantuloa varten hakevien on osoitettava, että heillä on riittävä ja voimassa oleva matkasairausvakuutus, joka kattaa lääketieteellisistä syistä kotimaahan palauttamisesta, hätätilanteessa annettavasta sairaanhoidosta ja hätätilanteessa annettavasta sairaalahoidosta tai kuolemasta suunnitellun jäsenvaltioiden alueella oleskelun aikana mahdollisesti aiheutuvat kulut.”
b)  Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
”2. Yhtenäistä viisumia useampaa maahantuloa varten hakevien on osoitettava, että heillä on riittävä ja voimassa oleva matkasairausvakuutus, joka on voimassa ensimmäisen suunnitellun vierailun ajan.”
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
16 artikla
Korvataan 16 artikla seuraavasti:
16 artikla
”16 artikla
Viisumimaksu
Viisumimaksu
1.  Hakijan on maksettava 80 euron viisumimaksu.
1.  Hakijan on maksettava 80 euron viisumimaksu.
1 a.  Hakijoiden, joiden tiedot on jo kirjattu / rekisteröity viisumitietojärjestelmään ja joiden biometriset tunnisteet on kerätty 13 artiklan mukaisesti, on maksettava 60 euron viisumimaksu.
2.  Vähintään 6-vuotiaista mutta alle 12-vuotiaista lapsista viisumimaksu on 40 euroa.
2.  Vähintään 12-vuotiaista mutta alle 18-vuotiaista lapsista viisumimaksu on 40 euroa.
2 a.  Hakijat, jotka kuuluvat urheiluun, kulttuuriin tai koulutukseen liittyvässä tarkoituksessa matkustavaan ryhmään, maksavat 60 euron viisumimaksun.”
4.  Viisumimaksua ei peritä hakijoilta, jotka kuuluvat johonkin seuraavista ryhmistä:
4.  Viisumimaksua ei peritä hakijoilta, jotka kuuluvat johonkin seuraavista ryhmistä:
a)  alle 6-vuotiaat lapset;
a)  alle 12-vuotiaat lapset;
b)  koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille;
b)  koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille;
c)  yhteisössä tieteellistä tutkimusta varten matkustaville kolmansien maiden tutkijoille lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi 28 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2005/761/EY27 mukaisesti tieteellistä tutkimusta varten matkustavat kolmansien maiden tutkijat [21];
c)  neuvoston direktiivin 2005/71/EY27 mukaisesti tieteellistä tutkimusta tai tieteelliseen seminaariin tai konferenssiin osallistumista varten matkustavat kolmansien maiden tutkijat;
d)  voittoa tuottamattomien järjestöjen 25-vuotiaat ja sitä nuoremmat edustajat, jotka osallistuvat voittoa tuottamattomien järjestöjen järjestämiin seminaareihin, konferensseihin taikka urheilu-, kulttuuri- tai koulutustapahtumiin.
d)  voittoa tuottamattomien järjestöjen 25-vuotiaat ja sitä nuoremmat edustajat, jotka osallistuvat voittoa tuottamattomien järjestöjen järjestämiin seminaareihin, konferensseihin taikka urheilu-, kulttuuri- tai koulutustapahtumiin.
e)  direktiivin 2004/38/EY 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut Euroopan unionin kansalaisten perheenjäsenet.
5.  Viisumimaksu voidaan jättää perimättä
5.  Viisumimaksu voidaan jättää perimättä
a)  yli 6-vuotiailta mutta alle 12-vuotiailta lapsilta;
a)  yli 12-vuotiailta mutta alle 18-vuotiailta lapsilta;
b)  virka- ja diplomaattipassien haltijoilta;
b)  virka- ja diplomaattipassien haltijoilta;
c)  sellaisilta 25-vuotiailta ja sitä nuoremmilta, jotka osallistuvat voittoa tuottamattomien järjestöjen järjestämiin seminaareihin, konferensseihin taikka urheilu-, kulttuuri- tai koulutustapahtumiin.
c)  sellaisilta 25-vuotiailta ja sitä nuoremmilta, jotka osallistuvat voittoa tuottamattomien järjestöjen järjestämiin seminaareihin, konferensseihin taikka urheilu-, kulttuuri- tai koulutustapahtumiin;
d)  henkilöiltä, jotka hakevat alueellisesti rajoitettua viisumia, joka myönnetään humanitaarisista syistä tai kansallisen edun tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi, sekä unionin uudelleensijoittamisohjelmaan tai sisäisten siirtojen ohjelmaan kuuluvilta henkilöiltä;
e)  alueellisesti rajoitetun viisumin hakijoilta.
6.  Viisumimaksuja voidaan yksittäistapauksissa alentaa tai ne voidaan jättää perimättä, kun tämä palvelee kulttuuriin tai urheiluun liittyvää etua tai ulko- tai kehitysyhteistyöpoliittista etua tai jotakin muuta merkittävää yleistä etua taikka humanitaarisista syistä.
6.  Viisumimaksuja voidaan yksittäistapauksissa alentaa tai ne voidaan jättää perimättä, kun tämä palvelee kulttuuriin tai urheiluun liittyvää etua, ulko- tai kehitysyhteistyöpoliittista etua tai jotakin muuta merkittävää yleistä etua taikka humanitaarisista syistä tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi.
________________
________________
27 Neuvoston direktiivi 2005/71/EY, annettu 12 päivänä lokakuuta 2005, kolmansien maiden kansalaisten erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten, EUVL L 289, 3.11.2005, s. 15.
27 Neuvoston direktiivi 2005/71/EY, annettu 12 päivänä lokakuuta 2005, kolmansien maiden kansalaisten erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten, EUVL L 289, 3.11.2005, s. 15.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
17 artikla
13)  Tehdään 17 artiklaan seuraavat muutokset:
”17 artikla
Palvelumaksu
1.  Jäljempänä 43 artiklassa tarkoitettu ulkoinen palveluntarjoaja voi periä palvelumaksun. Palvelumaksun on oltava oikeassa suhteessa kustannuksiin, joita ulkoiselle palveluntarjoajalle aiheutuu sen suorittaessa yhtä tai useampaa 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä.
1.  Jäljempänä 43 artiklassa tarkoitettu ulkoinen palveluntarjoaja voi periä palvelumaksun. Palvelumaksun on oltava oikeassa suhteessa kustannuksiin, joita ulkoiselle palveluntarjoajalle aiheutuu sen suorittaessa yhtä tai useampaa 43 artiklan kohdassa tarkoitetuista tehtävistä.
2.  Kyseinen palvelumaksu on yksilöitävä 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisessa välineessä.
2.  Kyseinen palvelumaksu on yksilöitävä 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisessa välineessä.
3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa, että hakijalta perittävä palvelumaksu on asianmukaisessa suhteessa ulkoisen palveluntarjoajan tarjoamiin palveluihin ja paikallisiin olosuhteisiin. Lisäksi niiden on pyrittävä yhtenäistämään sovellettava palvelumaksu.
4.  Palvelumaksu saa olla enintään puolet 16 artiklan 1 kohdassa säädetyn viisumin maksun määrästä, riippumatta 16 artiklan 2, 4, 5 ja 6 kohdassa määrätyistä mahdollisista alennuksista tai poikkeuksista viisumia koskevaan maksuun.
4.  Palvelumaksu saa olla enintään puolet 16 artiklan 1 kohdassa säädetyn viisumin maksun määrästä, riippumatta 16 artiklan 2, 4, 5 ja 6 kohdassa määrätyistä mahdollisista alennuksista tai poikkeuksista viisumia koskevaan maksuun. Sen on katettava kaikki viisumihakemuksen jättämiseen liittyvät kustannukset, mukaan lukien hakemuksen ja matkustusasiakirjan siirtämisestä ulkoiselta palveluntarjoajalta konsulaattiin ja matkustusasiakirjan palauttamisesta ulkoiselle palveluntarjoajalle aiheutuvat kustannukset.
5.  Asianomaisen jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden on varattava kaikille hakijoille mahdollisuus jättää hakemuksensa suoraan sen tai niiden konsulaatteihin.
5.  Asianomaisen jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden on varattava kaikille hakijoille mahdollisuus jättää hakemuksensa suoraan sen tai niiden konsulaatteihin tai sellaisen jäsenvaltion konsulaattiin, jonka kanssa se on tehnyt/ne ovat tehneet edustusjärjestelyjä koskevan sopimuksen 40 artiklan mukaisesti.
5 a.  Hakijalle annetaan kuitti maksetusta palvelumaksusta.”
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
19 artikla – 3 kohta
13 a)  19 artikla – 3 kohta
Jos toimivaltainen konsulaatti toteaa, etteivät 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyty, hakemusta ei oteta tutkittavaksi ja konsulaatin on viipymättä:
”Jos toimivaltainen konsulaatti toteaa, etteivät 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyty, se ilmoittaa tarvittaessa asiasta hakijalle, osoittaa puutteet ja sallii hakijan korjata ne. Jos puutteita ei korjata, hakemusta ei oteta tutkittavaksi ja konsulaatin on viipymättä:
—  palautettava hakemuslomake ja kaikki hakijan toimittamat asiakirjat,
—  palautettava hakemuslomake ja kaikki hakijan toimittamat asiakirjat,
—  hävitettävä kerätyt biometriset tiedot,
—  hävitettävä kerätyt biometriset tiedot,
—  palautettava viisumimaksu, ja
—  palautettava viisumimaksu, ja
—  jätettävä hakemus tutkimatta.
—  jätettävä hakemus tutkimatta.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
19 artikla – 4 kohta
13 a)  Korvataan 19 artiklan 4 kohta seuraavasti:
4.  Edellä olevasta poiketen hakemus, joka ei täytä 1 kohdassa asetettuja vaatimuksia, voidaan ottaa tutkittavaksi humanitaarisista syistä tai kansallisen edun perusteella.
4. Edellä olevasta poiketen hakemus, joka ei täytä 1 kohdassa asetettuja vaatimuksia, voidaan ottaa tutkittavaksi humanitaarisista syistä tai kansallisen edun tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
21 artikla – 3 kohta – e alakohta
a)  Korvataan 3 kohdan e alakohta seuraavasti:
a)  Poistetaan 3 kohdan e alakohta.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
21 artikla – 8 kohta
8.  Konsulaatit voivat hakemusta tutkiessaan perustelluissa tapauksissa järjestää hakijan haastattelun ja pyytää lisäasiakirjoja.
8.  Konsulaatit voivat hakemusta tutkiessaan perustelluissa tapauksissa järjestää hakijan haastattelun ja pyytää lisäasiakirjoja. Nämä haastattelut voidaan toteuttaa käyttämällä nykyaikaisia digitaalisia välineitä ja etäviestintävälineitä, kuten ääni- tai videopuheluita internetin kautta. Prosessin aikana on taattava hakijoiden perusoikeudet.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
22 artikla – 4 kohta
a a)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:
4.  Komissio tiedottaa jäsenvaltioille tällaisista ilmoituksista.
4. Komissio julkaisee tällaiset ilmoitukset.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
23 artikla – 1 kohta
Hakemusta koskeva päätös on tehtävä 10 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona 19 artiklan mukaisesti tutkittavaksi otettu hakemus on jätetty.
Hakemusta koskeva päätös on tehtävä 10 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona 19 artiklan mukaisesti tutkittavaksi otettu hakemus on jätetty tai viiden kalenteripäivän kuluessa sellaisten viisuminhakijoiden kohdalla, joiden tiedot on jo kirjattu viisumitietojärjestelmään ja joiden biometriset tunnisteet on kerätty 13 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Tätä määräaikaa voidaan yksittäisissä tapauksissa jatkaa enintään 45 kalenteripäivään, erityisesti jos hakemusta on tarpeen tarkastella lähemmin.
Tätä määräaikaa voidaan yksittäisissä tapauksissa jatkaa enintään 30 kalenteripäivään, erityisesti jos hakemusta on tarpeen tarkastella lähemmin.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
23 artikla – 2 a kohta (uusi)
a a)  Lisätään kohta seuraavasti:
”2 a. Hakemusta koskeva päätös on tehtävä viipymättä perustelluissa kiireellisissä yksittäistapauksissa, myös silloin, kun se on tarpeen ammatillisista tai humanitaarisista syistä taikka kansallisen edun tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi.”
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
24 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Hakijoille, joiden konsulaatit katsovat täyttävän maahantulon edellytykset ja joiden tapauksessa ei ole 32 artiklassa tarkoitettuja epäämisperusteita, on myönnettävä viisumi tämän artiklan mukaisesti.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
24 artikla – 2 kohta – e alakohta
a)  voimassaoloaika yksi vuosi, jos hakija on hankkinut edeltävien kahden vuoden aikana kolme viisumia ja käyttänyt niitä sääntöjenmukaisesti;
a)  voimassaoloaika yksi vuosi, jos hakija on hankkinut edeltävien kahden vuoden aikana kolme viisumia ja käyttänyt niitä sääntöjenmukaisesti, ja tehtäviään hoitavien merenkulkijoiden kohdalla yksi vuosi, jos hakija on hankkinut edeltävien kahden vuoden aikana kaksi viisumia ja käyttänyt niitä sääntöjenmukaisesti;
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
24 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  voimassaoloaika kaksi vuotta, jos hakija on aiemmin hankkinut vuoden voimassa olevan toistuvaisviisumin ja käyttänyt sitä sääntöjenmukaisesti;
b)  voimassaoloaika kaksi vuotta, jos hakija on hankkinut edeltävien kahden vuoden aikana vuoden voimassa olevan toistuvaisviisumin;
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
24 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  voimassaoloaika viisi vuotta, jos hakija on aiemmin hankkinut kaksi vuotta voimassa olevan toistuvaisviisumin ja käyttänyt sitä sääntöjenmukaisesti.”
c)  voimassaoloaika viisi vuotta, jos hakija on hankkinut edeltävien kolmen vuoden aikana kaksi vuotta voimassa olevan toistuvaisviisumin.”
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
24 artikla – 2 c kohta
2 c.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, enintään 5 vuotta voimassa oleva toistuvaisviisumi voidaan myöntää hakijoille, jotka todistavat tarpeen tai perustelevat aikomuksen matkustaa usein ja/tai säännöllisesti, jos hakijat todistavat rehellisyytensä ja luotettavuutensa, erityisesti aiempien viisumien sääntöjenmukaisen käytön, taloudellisen tilanteensa lähtömaassa ja vilpittömän aikomuksensa poistua jäsenvaltioiden alueelta ennen hakemansa viisumin voimassaolon päättymistä.
2 c.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, enintään 5 vuotta voimassa oleva toistuvaisviisumi myönnetään hakijoille, jotka todistavat tarpeen tai perustelevat aikomuksen matkustaa usein ja/tai säännöllisesti, erityisesti ammatillisista tai perhesyistä; kyseeseen tulevat esimerkiksi liiketoiminnan harjoittajat, jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten kanssa säännöllisiä virallisia yhteyksiä ylläpitävät virkamiehet, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajat, jotka matkustavat osallistuakseen koulutukseen, seminaareihin tai konferensseihin, unionin kansalaisten perheenjäsenet, jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten perheenjäsenet, sekä merenkulkijat, jos hakijat todistavat rehellisyytensä ja luotettavuutensa, erityisesti aiempien viisumien sääntöjenmukaisen käytön, taloudellisen tilanteensa lähtömaassa ja vilpittömän aikomuksensa poistua jäsenvaltioiden alueelta ennen hakemansa viisumin voimassaolon päättymistä.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
25 aartikla
”25 a artikla
”25 a artikla
Takaisinottoon liittyvä yhteistyö
Takaisinottoon liittyvä yhteistyö
1.  Edellä olevia 14 artiklan 6 kohtaa, 16 artiklan 1 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa, 23 artiklan 1 kohtaa ja 24 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta hakijoihin ja hakijaryhmiin, jotka ovat sellaisen kolmannen maan kansalaisia, jonka katsotaan tämän artiklan mukaisesti merkityksellisten ja objektiivisten kriteerien perusteella tekevän riittämätöntä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa laittomien maahanmuuttajien takaisinottamiseksi. Tämä artikla ei rajoita 24 artiklan 2 d kohdan nojalla komissiolle siirrettyä toimivaltaa.
1.  Riippuen yhteistyön tasosta, jota kolmannet maat harjoittavat jäsenvaltioiden kanssa laittomien muuttajien takaisinottamiseksi merkityksellisten ja objektiivisten tietojen perusteella, voidaan muuttaa 16 artiklan 1 a kohdan ja 5 kohdan b alakohdan sekä 24 artiklan 2 kohdan soveltamista tiettyjen hakijoiden tai kaikkien hakijoiden osalta, jotka ovat 4 kohdassa määriteltyjä kyseisen kolmannen maan kansalaisia.
Tämä artikla ei rajoita 24 artiklan 2 d kohdan nojalla komissiolle siirrettyä toimivaltaa.
2.  Komissio arvioi säännöllisesti takaisinottoon liittyvää kolmansien maiden yhteistyötä ottaen huomioon erityisesti seuraavat indikaattorit:
2.  Komissio arvioi säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa asiaankuuluvien kolmansien maiden yhteistyötä takaisinottoon liittyvissä kysymyksissä ottaen huomioon erityisesti seuraavat indikaattorit:
a)  jäsenvaltioiden alueella laittomasti oleskelevien, kyseisestä kolmannesta maasta tulleiden henkilöiden palauttamista koskevien päätösten määrä;
a)  niiden kolmansien maiden kansalaisten määrä, joihin sovelletaan hallinnollista tai oikeudellista päätöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY mukaisesti;
b)  palauttamispäätösten kohteena olleiden henkilöiden tosiasiallisesti, mukaan lukien tarvittaessa unionin kanssa tehdyn tai kahdenvälisten palauttamissopimusten perusteella, toteutettujen palautusten määrän suhde prosentteina kyseisen kolmannen maan kansalaisista tehtyjen palauttamispäätösten määrään sekä sen alueen kautta kulkeneiden kolmansien maiden kansalaisten määrään;
c)  kyseisen kolmannen maan hyväksymien takaisinottopyyntöjen määrän suhde prosentteina sille esitettyjen pyyntöjen määrään.
b)  kyseisen kolmannen maan hyväksymien jäsenvaltiokohtaisten takaisinottopyyntöjen määrän suhde prosentteina sille esitettyjen pyyntöjen määrään;
c)  käytännön yhteistyön taso palautuksia koskevassa työssä palauttamismenettelyn eri vaiheissa, esimerkiksi:
i)  oikea-aikainen avustaminen tunnistamismenettelyissä;
ii)  tarvittavien matkustusasiakirjojen toimittaminen ja hyväksyminen.
Komissio raportoi arviointinsa tuloksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle, joiden on keskusteltava asiasta, erityisesti kun on kyse laittomien muuttajien takaisinoton yhteydessä toteutettavasta yhteistyöstä asianomaisen kolmannen maan kanssa.
Erityisesti on tarkasteltava seuraavia seikkoja, jotta voidaan arvioida maan takaisinottoon liittyvää yhteistyötä:
a)  osallistuminen työvoiman muuttoliikettä koskeviin pilottihankkeisiin, joilla vähennetään laittoman muuttoliikkeen houkuttavuutta;
b)  osoitetut toimet palaajien integroimiseksi ja palautusten kestävyyden varmistamiseksi;
c)  osoitetut toimet, joilla torjutaan ihmiskauppaa ja ihmisten salakuljetusta ja niissä mukana oleviin henkilöihin kohdistuvia oikeuksien luokkauksia (osallistuminen valmiuksien kehittämiseen ja koulutustoimintaan, myös hyväksikäytön ja riiston ehkäisemiseksi).
Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille arvioinnin päätelmistä.
3.  Jäsenvaltio voi myös ilmoittaa komissiolle 2 kohdassa lueteltujen indikaattoreiden perusteella, jos sillä on merkittäviä ja jatkuvia käytännön ongelmia laittomien maahanmuuttajien takaisinottoon liittyvässä yhteistyössä jonkin kolmannen maan kanssa.
3.  Jäsenvaltio voi myös ilmoittaa komissiolle, jos se havaitsee 2 kohdassa lueteltujen indikaattoreiden perusteella olennaisia ja jatkuvia ongelmia laittomien muuttajien takaisinottoon liittyvässä yhteistyössä jonkin kolmannen maan kanssa, ja myös, jos yhteistyössä on tapahtunut huomattavaa edistymistä.
4.   Komissio tarkastelee kaikkia 3 kohdan mukaisesti tehtyjä ilmoituksia kuukauden kuluessa.
Komissio tarkastelee kaikkia ilmoituksia 15 päivän kuluessa. Komissio ilmoittaa välittömästi neuvostolle ja Euroopan parlamentille tarkastelunsa tuloksista.
5.  Jos komissio katsoo 2 ja 4 kohdassa tarkoitetun analyysin perusteella, että jokin maa ei tee riittävästi yhteistyötä ja tämän vuoksi tarvitaan toimenpiteitä, se voi unionin yleiset suhteet kyseiseen kolmanteen maahan huomioon ottaen antaa 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksen,
4.   Jos komissio katsoo 2 ja 4 kohdassa tarkoitetun analyysin perusteella ja ottaen huomioon unionin yleiset suhteet kyseiseen kolmanteen maahan, erityisesti yhteistyön takaisinoton alalla, ja ottaen huomioon 2 artiklassa tarkoitetun arvioinnin ja keskustelut, että jokin maa
a)  jolla keskeytetään tilapäisesti joko 14 artiklan 6 kohdan, 16 artiklan 5 kohdan b alakohdan, 23 artiklan 1 kohdan tai 24 artiklan 2 kohdan tai joidenkin niistä tai niiden kaikkien soveltaminen joko kaikkiin kyseisen kolmannen maan kansalaisiin tai tiettyihin sen kansalaisryhmiin tai
a)   tekee riittävästi yhteistyötä, komissio antaa 52 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksen, joka koskee tiettyjä tai kaikkia kyseisen kolmannen maan kansalaisia, jotka hakevat viisumia kyseisen kolmannen maan alueella, ja päättää
i)  alentaa viisumimaksua 16 artiklan 2 a kohdan mukaisesti;
ii)  lyhentää aikaa, jonka kuluessa päätös hakemuksista on tehtävä 23 artiklan 1 a kohdan mukaisesti;
iii)  pidentää toistuvaisviisumien voimassaoloaikaa 24 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan mukaisesti; ja/tai
iv)  helpottaa osallistumista työperäistä muuttoliikettä koskeviin hankkeisiin;
b)  jolla sovelletaan 16 artiklan 2 a kohdassa vahvistettua viisumimaksua kaikkiin kyseisen kolmannen maan kansalaisiin tai tiettyihin sen kansalaisryhmiin.
b)  ei tee riittävästi yhteistyötä, komissio voi unionin yleiset suhteet kyseiseen kolmanteen maahan huomioon ottaen antaa 52 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksen,
i)  jolla muutetaan tilapäisesti joko 14 artiklan 6 kohdan tai 23 artiklan 1 kohdan soveltamista tai keskeytetään tilapäisesti 16 artiklan 5 b kohdan, 23 artiklan 1 kohdan tai joidenkin niihin sisältyvien säännösten, tai 24 artiklan 2 kohdan soveltaminen.”
6.  Komissio arvioi jatkuvasti 2 kohdassa vahvistettujen indikaattoreiden pohjalta, voidaanko laittomien maahanmuuttajien takaisinottoa koskevan yhteistyön kolmannen maan kanssa todeta parantuneen merkittävästi, ja se voi ottaen huomioon myös unionin yleiset suhteet kyseiseen kolmanteen maahan päättää kumota 5 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen tai muuttaa sitä.
7.   Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle takaisinottoon liittyvän yhteistyön edistymisestä kyseisen kolmannen maan kanssa viimeistään kuusi kuukautta 5 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen voimaantulon jälkeen.”
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
32 artikla – 1 kohta – a alakohta – vii alakohta
a a)   Poistetaan 32 artiklan 1 kohdan vii alakohta.
vii)  ei pysty osoittamaan, että hänellä on riittävä matkasairausvakuutus, jos sellainen vaaditaan;
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – a b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
32 artikla – 2 kohta
a b)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:
2.  Epäämispäätös ja sen perusteena olevat syyt on ilmoitettava hakijalle liitteessä VI olevalla vakiolomakkeella.
2. Epäämispäätös ja sen perusteena olevat syyt on ilmoitettava hakijalle liitteessä VI olevalla vakiolomakkeella kielellä, jota hakija ymmärtää tai hänen voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
32 artikla – 3 kohta
3.  Hakijoilla, joiden viisumihakemus on hylätty, olisi oltava oikeus muutoksenhakuun, johon kuuluvat menettelyn tietyssä vaiheessa oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. Muutosta on haettava siltä jäsenvaltiolta, joka on tehnyt hakemusta koskevan lopullisen päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltioiden on annettava hakijoille tiedot muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta menettelystä liitteen VI mukaisesti.
3.  Hakijoilla, joiden viisumihakemus on hylätty, olisi oltava oikeus muutoksenhakuun, johon kuuluvat menettelyn tietyssä vaiheessa oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. Muutosta on haettava siltä jäsenvaltiolta, joka on tehnyt hakemusta koskevan lopullisen päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Muutoksenhaun määräaika on vähintään 30 kalenteripäivää. Jäsenvaltioiden on annettava hakijoille yksityiskohtaiset tiedot muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta menettelystä liitteen VI mukaisesti kielellä, jota hakijat ymmärtävät tai heidän voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
32 artikla – 3 a kohta
3 a.   Liitteessä VI oleva vakiolomake viisumin epäämisen, mitätöimisen tai kumoamisen perusteluista ilmoittamista varten asetetaan saataville vähintään
a)  sen jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä, johon viisumia haetaan; sekä
b)  konsulaatin sijaintimaan virallisella kielellä tai virallisilla kielillä.
Edellä a alakohdassa tarkoitetun kielen tai tarkoitettujen kielten lisäksi lomake voidaan pitää saatavilla millä tahansa yhdellä tai useammalla muulla Euroopan unionin toimielinten virallisella kielellä.
Hakemuslomake on käännettävä edustuston sijaintimaan viralliselle kielelle tai virallisille kielille 48 artiklassa säädetyn Schengen-yhteistyön puitteissa.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
34 artikla – 7 kohta
22 c)   Muutetaan 34 artiklan 7 kohta seuraavasti:
7.  Viisuminhaltijalla, jonka viisumi on mitätöity tai kumottu, on oikeus hakea muutosta, ellei viisumia ole kumottu hänen pyynnöstään 3 kohdan mukaisesti. Muutosta on haettava siltä jäsenvaltiolta, joka teki mitätöintiä tai kumoamista koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltioiden on annettava hakijoille tiedot muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta menettelystä liitteen VI mukaisesti.
7. Viisuminhaltijalla, jonka viisumi on mitätöity tai kumottu, on oikeus hakea muutosta, ellei viisumia ole kumottu hänen pyynnöstään 3 kohdan mukaisesti. Muutosta on haettava siltä jäsenvaltiolta, joka teki mitätöintiä tai kumoamista koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltioiden on annettava hakijoille tiedot muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta menettelystä liitteen VI mukaisesti. Jos mitätöidyn viisumin haltija oleskelee jo jonkin jäsenvaltion alueella, hän ei voi olla palauttamispäätöksen kohteena niin kauan kuin muutoksenhaun määräaika ei ole umpeutunut tai muutoksenhakua koskevaa lopullista päätöstä ei ole asianmukaisesti ilmoitettu edunsaajalle.”
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
35 artikla – 2 kohta
22 b)  Poistetaan 35 artiklan 2 kohta.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 24 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
36 aartikla – 3 kohta
3.  Kyseinen jäsenvaltio perustaa asianmukaiset rakenteet ja sijoittaa rajanylityspaikkaan erikoiskoulutettua henkilöstöä käsittelemään viisumihakemukset ja suorittamaan kaikki tarkastukset ja riskinarvioinnit 21 artiklan mukaisesti.
3.  Kyseinen jäsenvaltio perustaa asianmukaiset rakenteet ja sijoittaa rajanylityspaikkaan erikoiskoulutettua henkilöstöä käsittelemään viisumihakemukset ja suorittamaan kaikki tarkastukset ja riskinarvioinnit 21 artiklan mukaisesti. Henkilöstön on saatava digitaalista tiedostonhallintaa koskevaa koulutusta.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 24 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
37 artikla – 2 kohta
24 b)   Muutetaan 37 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Viisumitarrojen säilytyksessä ja käsittelyssä on noudatettava asianmukaisia turvatoimia petosten ja katoamisten välttämiseksi. Kunkin konsulaatin on pidettävä kirjaa viisumitarravarastostaan ja kirjattava ylös, miten kukin tarra on käytetty.
2. Viisumitarrojen säilytyksessä ja käsittelyssä on noudatettava asianmukaisia turvatoimia petosten ja katoamisten välttämiseksi. Kunkin konsulaatin on pidettävä kirjaa viisumitarravarastostaan ja kirjattava ylös, miten kukin tarra on käytetty. Kaikista vakavista petoksista ja katoamisista on ilmoitettava komissiolle.”
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 25 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
37 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Hakemusasiakirjakansioita on säilytettävä vähintään vuosi alkaen päivästä, jona 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hakemusta koskeva päätös tehtiin, tai muutoksenhakumenettelyn loppuun saakka, jos päätökseen haetaan muutosta.”
Hakemusasiakirjakansioita on säilytettävä vähintään kaksi vuotta alkaen päivästä, jona 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hakemusta koskeva päätös tehtiin, tai muutoksenhakumenettelyn loppuun saakka, jos päätökseen haetaan muutosta.”
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 26 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
38 artikla – 4 a kohta (uusi)
26 a)  Lisätään 38 artiklaan kohta seuraavasti:
”4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että konsulaateilla on käytössä valitusmenettely viisuminhakijoita varten. Konsulaatin ja tarvittaessa ulkoisen palveluntarjoajan on asetettava tätä menettelyä koskevia tietoja saataville verkkosivustollaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valituksista pidetään kirjaa.”
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 26 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
39 artikla – 1 kohta
(26b)   Muutetaan 39 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  Jäsenvaltioiden konsulaattien on varmistettava, että hakijat otetaan vastaan kohteliaasti.
1. Jäsenvaltioiden konsulaattien on varmistettava, että hakijat otetaan vastaan kohteliaasti. Viisuminhakijoiden vastaanottojärjestelyissä ja heidän hakemustensa käsittelyssä olisi asianmukaisesti kunnioitettava perusoikeuksia sellaisina kuin ne on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevassa yleissopimuksessa. Viisumihakemuksia olisi käsiteltävä ilman syrjintää, ammattimaisesti ja viisuminhakijoita kunnioittaen.”
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 26 c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
39 artikla – 3 kohta
26 c)  Muutetaan 39 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3.  Konsulaattihenkilöstö ei tehtäviään suorittaessaan saa syrjiä ketään sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen vuoksi.
3. Konsulaattihenkilöstö ei tehtäviään suorittaessaan saa syrjiä ketään kansalaisuuden, biologisen tai sosiaalisen sukupuolen, perheaseman, alkuperän, todellisen tai oletetun uskonnon, vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen vuoksi.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 29 alakohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
43 artikla – 9 kohta
”9. Jäsenvaltiot ovat vastuussa henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen noudattamisesta, ja niiden on varmistettava, että tietosuojan valvontaviranomaiset valvovat ulkoista palveluntarjoajaa asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
”9. Kyseinen jäsenvaltio tai kyseiset jäsenvaltiot ovat edelleen vastuussa perusoikeuksien kunnioittamista ja erityisesti syrjimättömyyttä ja henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen noudattamisesta, ja niiden on varmistettava, että tietosuojan valvontaviranomaiset valvovat ulkoista palveluntarjoajaa asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti. ”
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
48 artikla – 1 a kohta – c alakohta
c)  varmistaakseen tarvittaessa yhteisen käännöksen hakemuslomakkeesta;
c)  varmistaakseen tarvittaessa yhteisen käännöksen hakemuslomakkeesta ja vakiolomakkeesta viisumin epäämisen, mitätöimisen tai kumoamisen perusteluista ilmoittamista varten;
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
48 artikla – 3 kohta – b alakohta – vi alakohta
vi)  eväämistapausten suuntauksista;
vi)  eväämistapausten suuntauksista ja syistä;
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
48 artikla – 3 kohta – d alakohta
d)  tiedot vakuutusyhtiöistä, jotka tarjoavat asianmukaisia matkasairausvakuutuksia, mukaan lukien vakuutusten kattavuuden tarkistaminen ja mahdollinen ylivakuutus.”
Poistetaan.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
49 artikla
34 a)   Muutetaan 49 artikla seuraavasti:
49 artikla
49 artikla
Olympia- tai paralympiakisoihin liittyvät järjestelyt
Olympia- tai paralympiakisoihin tai muihin huipputason kansainvälisiin urheilukilpailuihin liittyvät järjestelyt
Olympia- tai paralympiakisojen järjestäjinä toimivien jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä XI säädettyjä erityisiä menettelyjä ja edellytyksiä, joilla helpotetaan viisumien myöntämistä kisojen osanottajille.
Olympia- tai paralympiakisojen ja muiden huipputason kansainvälisten urheilukilpailujen järjestäjinä toimivien jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä XI säädettyjä erityisiä menettelyjä ja edellytyksiä, joilla helpotetaan viisumien myöntämistä kisojen osanottajille.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
50 bartikla – 1 kohta
1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.
1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi yhtäaikaisesti ja viipymättä Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
1.  Komissio laatii kolmen vuoden kuluttua [tämän asetuksen voimaantulosta] arvioinnin tämän asetuksen soveltamisesta. Tässä yleisarvioinnissa tarkastellaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä tämän asetuksen säännösten soveltamista.
1.  Komissio laatii kahden vuoden kuluttua [tämän asetuksen voimaantulosta] arvioinnin tämän asetuksen soveltamisesta. Tässä yleisarvioinnissa tarkastellaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä tämän asetuksen säännösten soveltamista.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Komissio laatii viimeistään yhden vuoden kuluttua [tämän asetuksen voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle arvioinnin viisumitarrojen poistamisesta ja digitaalisen viisumin käyttöönotosta, jolloin Schengen-viisumi voidaan myöntää perustuen ainoastaan viisumitietojärjestelmään kirjaamiseen ja hakijalle toimitettuun sähköiseen ilmoitukseen.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
Liite IV a (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
Liite XI
ERITYISET MENETTELYT JA EDELLYTYKSET, JOILLA HELPOTETAAN VIISUMIEN MYÖNTÄMISTÄ OLYMPIA- JA PARALYMPIAKISOJEN OSANOTTAJILLE
ERITYISET MENETTELYT JA EDELLYTYKSET, JOILLA HELPOTETAAN VIISUMIEN MYÖNTÄMISTÄ OLYMPIA- JA PARALYMPIAKISOJEN JA HUIPPUTASON KANSAINVÄLISTEN URHEILUKISOJEN OSANOTTAJILLE

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0434/2018).

Päivitetty viimeksi: 21. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö