Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0061(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0434/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0434/2018

Rasprave :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Glasovanja :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Usvojeni tekstovi
PDF 229kWORD 79k
Utorak, 11. prosinca 2018. - Strasbourg
Zakonik o vizama ***I
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

Amandmani koje je usvojio Europski parlament 11. prosinca 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)   Zajednička politika Europske unije o vizama za kratkotrajni boravak sastavni je dio uspostave područja bez unutarnjih granica. Vizna politika trebala bi ostati ključno sredstvo za pospješivanje turističkih i poslovnih aktivnosti te pomoći u sprečavanju sigurnosnih rizika i rizika od nezakonitih migracija u Uniju.
(1)   Zajednička politika Europske unije o vizama za kratkotrajni boravak sastavni je dio uspostave područja bez unutarnjih granica. Vizna politika koja poštuje ljudska prava i temeljne slobode trebala bi olakšati putovanje državljanima trećih zemalja u EU uz istodobno jamčenje slobodnog kretanja osoba i osiguravanje sigurnosti osoba na teritoriju EU-a. Zajednička vizna politika trebala bi biti usklađena s drugim politikama Unije, uključujući one koje se odnose na slobodu kretanja, boravište i mobilnost.
Amandman 3.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2a)  Pri primjeni ove Uredbe države članice trebale bi poštovati svoje obveze u okviru međunarodnog prava, posebno Konvenciju Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica, Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i druge relevantne međunarodne instrumente.
Amandman 4.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)   Postupak podnošenja zahtjeva za vizu trebao bi biti što jednostavniji za podnositelje zahtjeva. Trebalo bi razjasniti koja je država članica nadležna za razmatranje zahtjeva za vizu, posebno kada se planira boravak u više država članica. Kad je to moguće, države članice trebale bi omogućiti elektroničko popunjavanje i podnošenje obrazaca zahtjeva. Trebalo bi utvrditi rokove za različite faze postupka, posebno kako bi se putnicima omogućilo planiranje unaprijed i izbjegavanje vrhunca sezone u konzulatima.
(4)   Postupak podnošenja zahtjeva za vizu trebao bi biti što jednostavniji i imati razumnu cijenu za podnositelje zahtjeva. Trebalo bi razjasniti koja je država članica nadležna za razmatranje zahtjeva za vizu, posebno kada se planira boravak u više država članica. Države članice trebale bi omogućiti elektroničko popunjavanje i podnošenje obrazaca zahtjeva. Trebalo bi utvrditi rokove za različite faze postupka, posebno kako bi se putnicima omogućilo pravovremeno planiranje i izbjegavanje vrhunca sezone u konzulatima. Kao dio daljnjeg razvoja pravne stečevine prema uistinu zajedničkoj viznoj politici trebalo bi dodatno uskladiti postupke i uvjete za izdavanje viza te bi se trebala osnažiti njihova jedinstvena primjena.
Amandman 6.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4a)  Konzulati razmatraju zahtjeve za izdavanje viza i donose odluke o tim zahtjevima. Države članice trebale bi osigurati da su u trećim zemljama čijim državljanima je potrebna viza nazočne ili da ih zastupa druga država članica te osigurati da su konzulati dovoljno upoznati s lokalnim prilikama kako bi se zajamčio integritet postupka podnošenja zahtjeva za vizu.
Amandman 7.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Države članice ne bi trebale biti obvezne zadržati mogućnost izravnog pristupa za podnošenje zahtjeva u konzulatu na mjestima gdje je vanjski pružatelj usluga ovlašten za prikupljanje zahtjeva za vizu u njegovo ime, ne dovodeći u pitanje obveze koje su državama članicama propisane Direktivom 2004/38/EZ18, osobito njezinim člankom 5. stavkom 2.
Briše se.
_________________
18 Direktiva Vijeća 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, SL L 229, 29.6.2004., str. 35.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)  Od podnositelja zahtjeva ne bi trebalo tražiti dokumente o putnom zdravstvenom osiguranju pri podnošenju zahtjeva za vizu za kratkotrajni boravak. To je nerazmjerno opterećenje za podnositelje zahtjeva za vizu te nema dokaza da nositelji viza za kratkotrajni boravak predstavljaju veći rizik za javne zdravstvene izdatke u državama članicama od državljana trećih zemalja kojima viza nije potrebna.
Amandman 9.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)   Viznom pristojbom trebalo bi se osigurati dovoljno financijskih sredstava za pokrivanje troškova obrade vize, uključujući odgovarajuće strukture i dovoljan broj osoblja da se osigura kvalitetno i cjelovito razmatranje zahtjeva za vizu. Iznos vizne pristojbe trebalo bi revidirati svake dvije godine na temelju objektivnih kriterija.
(6)   Viznom pristojbom trebalo bi se osigurati dovoljno financijskih sredstava za pokrivanje troškova obrade vize, uključujući odgovarajuće strukture i dovoljan broj osoblja da se osigura kvalitetno, brzo i cjelovito razmatranje zahtjeva za vizu. Iznos vizne pristojbe trebalo bi revidirati svake dvije godine na temelju objektivnih kriterija za procjenu.
Amandman 10.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6a)  Aranžmanima za prihvat podnositelja zahtjeva trebaju se na odgovarajući način poštovati ljudsko dostojanstvo i temeljna prava, kako je navedeno u Povelji Europske unije o temeljnim pravima i Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Zahtjeve za vizu treba obrađivati na nediskriminirajući i na profesionalan način i pritom poštovati podnositelje zahtjeva.
Amandman 11.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)   Kako bi se osiguralo da državljani trećih zemalja kojima je potrebna viza mogu podnijeti zahtjev za vizu u svojoj zemlji boravišta čak i ako u njoj ni jedna država članica ne prikuplja zahtjeve, vanjskim pružateljima usluga trebalo bi omogućiti da pruže potrebnu uslugu uz naplatu pristojbe koja prelazi opći najviši iznos.
(7)   Kako bi se osiguralo da državljani trećih zemalja kojima je potrebna viza mogu podnijeti zahtjev za vizu što bliže svojem mjestu boravišta , vanjskim pružateljima usluga trebalo bi omogućiti prikupljanje zahtjeva uz naplatu pristojbe koja prelazi opći najviši iznos..
Amandman 12.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)   Ugovore o zastupanju trebalo bi pojednostavniti te bi trebalo izbjegavati prepreke sklapanju takvih ugovora između država članica. Država članica zastupateljica trebala bi biti nadležna za cjelokupnu obradu zahtjeva za vizu, bez sudjelovanja zastupane države članice.
(8)   Ugovore o zastupanju trebalo bi pojednostavniti i olakšati njihovu primjenu, te bi trebalo izbjegavati prepreke sklapanju takvih ugovora između država članica. Država članica zastupateljica trebala bi biti nadležna za cjelokupnu obradu zahtjeva za vizu, bez sudjelovanja zastupane države članice.
Amandman 14.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)   Ako neke treće zemlje ne surađuju u pogledu ponovnog prihvata svojih državljana uhićenih u nezakonitoj situaciji i ako s tim trećim zemljama ne postoji uspješna suradnja u postupku vraćanja, trebalo bi pribjeći restriktivnoj i privremenoj primjeni određenih odredaba Uredbe (EZ) br. 810/2009 u okviru transparentnog mehanizma i na temelju objektivnih kriterija kako bi se poboljšala suradnja predmetne treće zemlje u pogledu ponovnog prihvata nezakonitih migranata.
(11)   Ako neke treće zemlje ne surađuju dostatno ili uopće u pogledu ponovnog prihvata svojih državljana uhićenih u nezakonitoj situaciji te ako te treće zemlje pokažu dostatnu spremnost za suradnju odnosno ako s njima ne postoji uspješna suradnja u postupku vraćanja, trebalo bi pribjeći restriktivnoj i privremenoj primjeni određenih odredaba Uredbe (EZ) br. 810/2009 u okviru transparentnog mehanizma i na temelju objektivnih kriterija kako bi se poboljšala suradnja predmetne treće zemlje u pogledu ponovnog prihvata nezakonitih migranata ili kako bi se ta suradnja nastavila.
Amandman 15.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)   Podnositelji kojima je viza odbijena trebali bi imati pravo žalbe kojom bi se u određenoj fazi postupka morao osigurati učinkovit pravni lijek. Detaljnije informacije o razlozima odbijanja i postupcima žalbe na negativne odluke trebalo bi pružiti u obavijesti o odbijanju.
(12)   Podnositelji kojima je viza odbijena trebali bi imati pravo žalbe kojom bi se u određenoj fazi postupka morao osigurati učinkovit i hitan pravni lijek. Detaljnije informacije o razlozima odbijanja i postupcima žalbe na negativne odluke trebalo bi pružiti u obavijesti o odbijanju.
Amandman 17.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13a)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i ona je u prvom redu usklađena s pravima i načelima priznatima međunarodnim ugovorima i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Ovom Uredbom posebno se nastoji osigurati puno poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka iz članka 16. UFEU-a, prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života iz članka 7., prava na azil iz članka 18. i prava djeteta iz članka 24. Povelje te zaštitu ranjivih skupina.
Amandman 18.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)   Trebalo bi utvrditi fleksibilna pravila kako bi se državama članica omogućilo optimalno dijeljenje resursa i proširenje konzularne mreže. Suradnja među državama članicama („schengenski vizni centri”) može se provoditi u bilo kojem obliku prilagođenom lokalnim prilikama u cilju povećanja geografske pokrivenosti konzularnom mrežom, smanjenja troškova država članica, povećanja vidljivosti Unije i poboljšanja usluga koje se nude podnositeljima zahtjeva za vizu.
(16)   Trebalo bi utvrditi fleksibilna pravila kako bi se državama članica omogućilo optimalno dijeljenje resursa i proširenje konzularne mreže. Suradnja među državama članicama („schengenski vizni centri”) može se provoditi u bilo kojem obliku prilagođenom lokalnim prilikama u cilju povećanja geografske pokrivenosti konzularnom mrežom, smanjenja troškova država članica, povećanja vidljivosti Unije i poboljšanja usluga koje se nude podnositeljima zahtjeva za vizu. Zajedničkom viznom politikom trebalo bi se doprinositi poticanju rasta, a ona bi trebala biti usklađena s politikama Unije, primjerice, u području vanjskih odnosa, trgovine, obrazovanja, kulture i turizma.
Amandman 19.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)   Elektronički sustavi za podnošenje zahtjeva za vizu koje su razvile države članice podnositeljima zahtjeva i konzulatima olakšavaju podnošenje zahtjeva. Trebalo bi razviti zajedničko rješenje koje omogućuje potpunu digitalizaciju uz puno oslanjanje na novija pravna i tehnološka postignuća.
(17)   Elektronički sustavi za podnošenje zahtjeva za vizu koje su razvile države članice ključni su za olakšavanje podnošenja zahtjeva za podnositelje zahtjeva i konzulate. Trebalo bi razviti zajedničko rješenje koje osigurava potpunu digitalizaciju do 2025. u obliku internetske platforme i e-vize EU-a, čime bi se u potpunosti iskoristila novija pravna i tehnološka postignuća, kako bi podnošenje zahtjeva za vizu na internetu bilo usklađeno s potrebama podnositelja zahtjeva i kako bi se privuklo više posjetitelja u schengensko područje. Elektronički sustav za podnošenje zahtjeva za vizu trebao bi biti u potpunosti dostupan osobama s invaliditetom. Potrebno je ojačati i jednako provoditi jasna i pojednostavljena postupovna jamstva.
Amandman 20.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.a (nova)
(17a)  Pri primjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 države članice trebale bi poštovati svoje obveze u okviru međunarodnog prava, posebno Konvenciju Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica, Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i druge relevantne međunarodne instrumente.
Amandman 21.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.a (nova)
(27a)  Moraju se poduzeti potrebne mjere za provedbu ove Uredbe. Ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba prenijeti na Komisiju kako bi se mogle usvojiti tehničke izmjene priloga Uredbi.
Amandman 22.
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.b (nova)
(27b)  Trebalo bi donijeti odgovarajuće mjere za praćenje i evaluaciju ove Uredbe kada je riječ o usklađivanju obrade zahtjeva za izdavanje viza. Praćenje i evaluacija trebali bi se također služiti za kontrolu punog poštovanja temeljnih prava u državama članicama pri obradi zahtjeva te primjenu načela nediskriminacije i zaštite osobnih podataka.
Amandman 23.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 1. – stavak 1.
1.   Ova Uredba utvrđuje postupke i uvjete za izdavanje viza za planirani boravak na području država članica koji ne prelazi 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.”;
1.   Ova Uredba utvrđuje postupke i uvjete za izdavanje viza za planirani boravak na području država članica koji ne prelazi 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, i za slučajeve kada stručnjaci u području sporta i kulture namjeravaju na području država članica boraviti do jedne godine, a da pritom u pojedinoj državi članici ne ostanu duže od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.”;
Amandman 24.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 1. – stavak 3.a (novi)
(1a)  U članku 1. dodaje se sljedeći stavak:
„3a. Pri provedbi ove Uredbe države članice djeluju potpuno usklađeno s relevantnim pravom Unije, uključujući Povelju Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”), relevantnim međunarodnim pravom, uključujući Konvenciju Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica („Ženevska konvencija”), obvezama u vezi s međunarodnom zaštitom, osobito s načelom zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, i temeljnim pravima. U skladu s općim načelima prava Unije odluke sukladne s ovom Uredbom donose se na pojedinačnoj osnovi.”;
Amandman 25.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 1. – stavak 3.b (novi)
(1b)  U članku 1. dodaje se sljedeći stavak:
(3b)  Europska komisija će do 2025. predstaviti zahtjev za elektroničku vizu (e-viza).
Amandman 26.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka d
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 2. – točka 12.a (nova)
12.a  Stručnjaci u području kulture i sporta: Državljani trećih zemalja koji nisu građani Unije u smislu članka 20. stavka 1. Ugovora i koji se ubrajaju u sljedeće kategorije: Umjetnici koji nastupaju i njihovo prateće osoblje, vrhunski sportaši i njihovo prateće osoblje te, prema potrebi, članovi obitelji tih kategorija, koji su jasno dokazali postojanje administrativnih i logističkih prepreka u organizaciji turneje ili natječaja u više država članica u schengenskom prostoru u trajanju duljem od tri mjeseca.
Amandman 27.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 3. – stavak 5.
(3)   u članku 3. stavku 5. točke (b) i (c) zamjenjuju se sljedećim:
(3)   u članku 3. stavku 5. točke (b) i (c) zamjenjuju se sljedećim:
„(b) državljani trećih zemalja koji imaju valjanu dozvolu boravka koju je izdala država članica koja ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe ili država članica koja još ne primjenjuje u potpunosti odredbe schengenske pravne stečevine ili državljani trećih zemalja koji imaju jedu od valjanih dozvola boravka iz Priloga V. koju je izdala Andora, Kanada, Japan, San Marino ili Sjedinjene Američke Države kojom se nositelju jamči bezuvjetan ponovni prihvat, ili imaju dozvolu boravka za karipsko područje Kraljevine Nizozemske, (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius i Saba);
(c)  državljani trećih zemalja koji imaju valjanu vizu za državu članicu koja ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe, ili za državu članicu koja još ne primjenjuje u potpunosti odredbe schengenske pravne stečevine, ili za zemlju koja je stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, ili za Kanadu, Japan ili Sjedinjene Američke Države, ili nositelji valjane vize za karipsko područje Kraljevine Nizozemske (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius i Saba), kad putuju u zemlju koja je izdala vizu ili koju drugu treću zemlju ili kad se nakon što su iskoristili vizu vraćaju iz zemlje koja je izdala vizu;”;
Amandman 28.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 5. – stavak 1.b
(b)   ako posjet uključuje više od jednog odredišta, ili ako se planira više odvojenih posjeta u razdoblju od dva mjeseca, država članica čije je državno područje glavno odredište posjeta u smislu duljine boravka, izračunate u danima; ili”;
(b)   ako posjet uključuje više od jednog odredišta, ili ako se planira više odvojenih posjeta u razdoblju od dva mjeseca, država članica u kojoj se nalazi organizacija ili poduzeće domaćin, ako je to primjenjivo, ili država članica čije je državno područje glavno odredište posjeta u smislu duljine boravka, izračunatog u danima ili, ako se ne može utvrditi glavno odredište, država članica preko čije vanjske granice podnositelj zahtjeva namjerava ući na područje država članica;
Amandman 29.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 5. – stavak 2.a (novi)
(5a)  U članku 5. umeće se sljedeći stavak:
„2a. Ako država članica koja je nadležna u skladu s točkom (a) ili točkom (b) stavka 1. nije nazočna i nije zastupana u trećoj zemlji u kojoj podnositelj predaje zahtjev u skladu s člankom 10., podnositelj ima pravo podnijeti zahtjev:
(a)  u konzulatu jedne od država članica koje su odredište planiranog posjeta,
(b)  u konzulatu države članice prvog ulaska, ako nije primjenjiva točka (a),
(c)  u svim drugim slučajevima u konzulatima bilo koje države članice koji se nalaze u zemlji u kojoj podnositelj predaje zahtjev.
Ako je konzulat države članice koja je nadležna u skladu sa stavkom 1. ili konzulat države članice iz prvog podstavka ovog stavka udaljen više od 500 km od mjesta boravka podnositelja zahtjeva ili ako bi za povratno putovanje javnim prijevozom od mjesta boravka bilo potrebno noćenje i ako se konzulat druge države članice nalazi na manjoj udaljenosti od mjesta boravka podnositelja zahtjeva, podnositelj zahtjeva ima pravo predati zahtjev u konzulatu te države članice.”;
Amandman 30.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.b (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 5. – stavak 2.b (novi)
(5b)  U članku 5. umeće se sljedeći stavak:
„2.b Ako je država članica koja je nadležna u skladu sa stavkom 1. ili stavkom 2. s drugom državom članicom zaključila ugovor o zastupanju u skladu s člankom 8. kako bi ta druga država članica u njezino ime razmotrila zahtjeve i izdala vize, podnositelj predaje svoj zahtjev u konzulatu države članice zastupateljice.”;
Amandman 31.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 6.– podtočka -a (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 8. – stavak 1.
1.  Država članica može izraziti spremnost da zastupa drugu državu članicu koja je nadležna u skladu s člankom 5. u svrhu razmatranja zahtjeva i izdavanja viza u ime te druge države članice. Država članica također može u ograničenom opsegu zastupati drugu državu članicu samo za prikupljanje zahtjeva i uzimanje biometrijskih podataka.
„1. Ne dovodeći u pitanje članak 6., država članica može izraziti spremnost da zastupa drugu državu članicu koja je nadležna u skladu s člankom 5. u svrhu razmatranja zahtjeva i izdavanja viza u ime te druge države članice. Država članica također može u ograničenom opsegu zastupati drugu državu članicu samo za prikupljanje zahtjeva i uzimanje biometrijskih podataka.”;
Amandman 32.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka ba (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 8 – stavak 6.
(ba)   Članak 8. stavak 6. mijenja se kako slijedi:
6.  Radi osiguranja da loša prometna infrastruktura ili velike udaljenosti u posebnim regijama ili zemljopisnim područjima ne prouzroče nepotrebne napore podnositeljima zahtjeva da dođu do konzulata, države članice koje nemaju svoje konzulate u toj regiji ili području nastojat će zaključiti ugovore o zastupanju s državama članicama koje imaju konzulate u toj regiji ili području.
6.  Radi osiguranja da loša prometna infrastruktura ili velike udaljenosti u posebnim regijama ili zemljopisnim područjima ne prouzroče nepotrebne napore podnositeljima zahtjeva da dođu do konzulata, države članice koje nemaju svoje konzulate u toj regiji ili području nastojat će zaključiti ugovore o zastupanju s državama članicama koje imaju konzulate u toj regiji ili području kako bi se suzbila diskriminacija državljana trećih zemalja zbog neravnopravnog pristupa konzularnim uslugama.
Takvi se sporazumi mogu sklopiti i s predstavništvom države članice EU-a u susjednoj zemlji dotične treće zemlje ako je bliža domu podnositelja zahtjeva.
Amandman 33.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka a
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 9. – stavak 1.
„Zahtjevi se mogu podnijeti najranije šest mjeseci, a za pomorce koji obavljaju svoje dužnosti najranije devet mjeseci prije početka planiranog posjeta, te u pravilu najkasnije 15 kalendarskih dana prije početka planiranog posjeta.;
„Zahtjevi se mogu podnijeti najranije devet mjeseci prije početka planiranog posjeta, te u pravilu najkasnije 15 kalendarskih dana prije početka planiranog posjeta. U opravdanim hitnim pojedinačnim slučajevima, među ostalim kad je to potrebno iz poslovnih razloga, humanitarnih razloga, zbog nacionalnog interesa ili međunarodnih obveza, konzulat može ukinuti navedeni rok od 15 kalendarskih dana.;
Amandman 34.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka aa (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 9. – stavak 3.
(aa)   Članak 9. stavak 3. mijenja se kako slijedi:
U slučajevima kad je opravdano hitno postupanje, konzulat može podnositeljima zahtjeva dozvoliti predaju zahtjeva bez prethodno dogovorenog sastanka ili im može omogućiti da se sastanak održi odmah.
„U slučajevima kad je opravdano hitno postupanje, konzulat može podnositeljima zahtjeva dozvoliti predaju zahtjeva bez prethodno dogovorenog sastanka ili im može omogućiti da se sastanak održi odmah.
U elektroničkom postupku predviđa se pravno sredstvo, u slučaju da u roku od jednog mjeseca od podnošenja zahtjeva ne stigne odgovor, koje u svakom slučaju omogućuje razmatranje zahtjeva.”
Amandman 35.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka b
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 9. – stavak 4. – točka aa (nova)
(aa)  zakonski predstavnici podnositelja zahtjeva
Amandman 36.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 8. − podtočka a
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 10. – stavak 1.
„Podnositelji zahtjev podnose osobno radi uzimanja otisaka prstiju u skladu s člankom 13. stavcima 2. i 3. te stavkom 7. točkom (b).;
Ne dovodeći u pitanje odredbe članaka 13., 42., 43. i 45. podnositelji zahtjev mogu podnijeti osobno ili elektroničkim putem.
Amandman 37.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 13. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)
(9a)  U članku 13. stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:
„Ne dovodeći u pitanje stavak 3., vanjski pružatelj usluge ne mora tražiti od podnositelja zahtjeva da se osobno pojavi radi svakog zahtjeva kako bi se svaki put prikupili biometrijski podaci. Kako bi se vanjskim pružateljima usluga omogućilo da provjere biometrijske podatke, podnositelju zahtjeva izdaje se potvrda nakon prikupljanja biometrijskih podataka.”;
Amandman 38.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka a
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 14. – stavak 4. – podstavak 1.
4.  Države članice mogu zatražiti od podnositelja da podnesu dokaz o plaćanju troškova ili privatnom smještaju ili oba ispunjavanjem obrasca koji sastavlja svaka država članica. Taj obrazac posebno navodi:
4.  Države članice mogu zatražiti od podnositelja da podnesu dokaz o plaćanju troškova ili privatnom smještaju ili oba ispunjavanjem obrasca koji sastavlja Komisija. Taj obrazac posebno navodi:
Amandman 39.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka a
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 14. – stavak 4. – podstavak 2.
Osim službenog/službenih jezika države članice, obrazac mora biti sastavljen na barem još jednom drugom službenom jeziku institucija Unije. Uzorak obrasca dostavlja se Komisiji.
Komisija donosi obrazac na temelju provedbenih akata u skladu s postupkom pregleda iz članka 52. stavka 2. Obrazac se koristi za obavještavanje sponzora/osobe koja poziva o obradi njihovih osobnih podataka i o primjenjivim pravilima. Osim službenog/službenih jezika države članice, obrazac mora biti sastavljen na barem još jednom drugom službenom jeziku institucija Unije.
Amandman 40.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 15.
(11)  članak 15. mijenja se kako slijedi:
članak 15. briše se.
(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
brisanje putno zdravstvenog osiguranja
“1. Podnositelji zahtjeva za jedinstvenu vizu za jedan ulazak dokazuju da imaju odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje koje pokriva sve troškove koji mogu nastati u vezi s: vraćanjem u domovinu iz zdravstvenih razloga, hitnom medicinskom pomoći i hitnim bolničkim liječenjem ili smrti tijekom njihova boravka na području država članica.;”
(b)  u stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:
“2. Podnositelji zahtjeva za jedinstvenu vizu za višekratni ulazak dokazuju da imaju odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje koje pokriva razdoblje prvog planiranog posjeta.;”
Amandman 41.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 16.
članak 16. zamjenjuje se sljedećim:
Članak 16.
„Članak 16.
Vizna pristojba
Vizna pristojba
1.  Podnositelji plaćaju viznu pristojbu od 80 eura.”
1.  Podnositelji plaćaju viznu pristojbu od 80 eura.”
1.a   podnositelji zahtjeva čiji su podaci već uneseni u vizni informacijski sustav i čiji su biometrijski identifikatori prikupljeni u skladu s člankom 13. plaćaju viznu pristojbu od 60 EUR.
2.  Djeca od šeste do dvanaeste godine plaćaju viznu pristojbu od 40 eura;
2.  Djeca od dvanaeste do osamnaeste godine plaćaju viznu pristojbu od 40 eura.
2.a   podnositelji zahtjeva koji čine dio grupe koja putuje u sportske, kulturne ili obrazovne svrhe plaćaju viznu pristojbu od 60 EUR.
4.  Vizna se pristojba ne naplaćuje za podnositelje koji pripadaju nekoj od sljedećih kategorija:
4.  Vizna se pristojba ne naplaćuje za podnositelje koji pripadaju nekoj od sljedećih kategorija:
(a)  djeca do šest godina starosti;
(a)  djeca mlađa od dvanaest godina;
(b)  školska djeca, studenti, studenti na poslijediplomskim studijima te prateći nastavnici koji poduzimaju boravke u svrhu studija ili stručne izobrazbe;
(b)  školska djeca, studenti, studenti na poslijediplomskim studijima te prateći nastavnici koji poduzimaju boravke u svrhu studija ili stručne izobrazbe;
(c)  istraživači iz trećih zemalja koji putuju u svrhu provođenja znanstvenog istraživanja kako je utvrđeno u Preporuci br. 2005/761/EZ27 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005. za olakšavanje izdavanja jedinstvenih kratkotrajnih viza koje države članice izdaju za istraživače iz trećih zemalja koji putuju unutar Zajednice u svrhu provedbe znanstvenog istraživanja (21);
(c)  istraživači iz trećih zemalja, kako je određeno Direktivom Vijeća 2005/71/EZ27, koji putuju u svrhu provođenja znanstvenog istraživanja ili sudjelovanja na znanstvenom seminaru ili konferenciji;
(d)  predstavnici neprofitnih organizacija stari 25 godina ili mlađi koji sudjeluju na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima koja organiziraju neprofitne organizacije.
(d)  predstavnici neprofitnih organizacija stari 25 godina ili mlađi koji sudjeluju na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima koja organiziraju neprofitne organizacije.
(e)  članovi obitelji državljana Unije iz članka 5. stavka 2. Direktive 2004/38/EZ;
5.  Od obveze plaćanja vizne pristojbe mogu se osloboditi:
5.  Od obveze plaćanja vizne pristojbe mogu se osloboditi:
(a)  djeca između šest i 12 godina starosti;
(a)  djeca između dvanaest i 18 godina starosti;
(b)  nositelji diplomatskih i službenih putovnica;
(b)  nositelji diplomatskih i službenih putovnica;
(c)  sudionici seminara, konferencija, sportskih, kulturnih ili obrazovnih događanja stari 25 godina ili mlađi;
(c)  sudionici seminara, konferencija, sportskih, kulturnih ili obrazovnih događanja stari 25 godina ili mlađi;
(d)  podnositelji zahtjeva za vizu s ograničenom područnom valjanošću koja je izdana iz humanitarnih razloga, iz razloga nacionalnog interesa ili zbog međunarodnih obveza te korisnici programa Unije za preseljenje ili premještanje.”;
(e)  podnositelji zahtjeva za vize s ograničenom područnom valjanošću
6.  U pojedinačnim slučajevima, svota vizne pristojbe koja se naplaćuje, može se ne naplatiti ili umanjiti, ako to pridonosi promidžbi kulturnih ili sportskih interesa kao i interesa u području vanjske politike, razvojne politike i drugim područjima važnog javnog interesa ili iz humanitarnih razloga.
6.  U pojedinačnim slučajevima, svota vizne pristojbe koja se naplaćuje, može se ne naplatiti ili umanjiti, ako to pridonosi promidžbi kulturnih ili sportskih interesa, interesa u području vanjske politike, razvojne politike ili drugih područja važnog javnog interesa ili iz humanitarnih razloga i zbog međunarodnih obveza.”;
________________
________________
27 Direktiva Vijeća 2005/71/EZ od 12. listopada 2005. o posebnom postupku za ulazak državljana trećih zemalja u svrhu znanstvenog istraživanja (SL L 289, 3.11.2005., str. 15.).
27 Direktiva Vijeća 2005/71/EZ od 12. listopada 2005. o posebnom postupku za ulazak državljana trećih zemalja u svrhu znanstvenog istraživanja (SL L 289, 3.11.2005., str. 15.).
Amandman 42.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 13.
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 17.
(13)  Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:
Članak 17.
Pristojba za uslugu
1.  Vanjski pružatelj usluga iz članka 43. može naplaćivati pristojbu za uslugu. Pristojba za uslugu razmjerna je troškovima koje ima vanjski pružatelj usluga u obavljanju jednog ili više zadataka iz članka 43. stavka 6.
1.  Vanjski pružatelj usluga iz članka 43. može naplaćivati pristojbu za uslugu. Pristojba za uslugu razmjerna je troškovima koje ima vanjski pružatelj usluga u obavljanju jednog ili više zadataka iz članka 43. stavka 6.
2.  Pristojba za uslugu utvrđuje se u pravnom instrumentu iz članka 43. stavka 2.
2.  Pristojba za uslugu utvrđuje se u pravnom instrumentu iz članka 43. stavka 2.
3.  U sklopu schengenske suradnje na lokalnoj razini države članice osiguravaju da pristojba za uslugu naplaćena podnositelju valjano odražava uslugu koju nudi vanjski pružatelj usluga te da je prilagođena lokalnim okolnostima. Isto tako, one će nastojati uskladiti pristojbu za uslugu koja se primjenjuje.
4.  Pristojba za uslugu ne smije prelaziti polovicu vizne pristojbe iz članka 16. stavka 1., bez obzira na moguća smanjenja ili izuzeća od naplate vizne pristojbe, kako je utvrđeno u članku 16. stavku 2., 4., 5. i 6.
4.  Pristojba za uslugu ne smije prelaziti polovicu vizne pristojbe iz članka 16. stavka 1., bez obzira na moguća smanjenja ili izuzeća od naplate vizne pristojbe, kako je utvrđeno u članku 16. stavku 2., 4., 5. i 6. Ona obuhvaća sve troškove povezane s podnošenjem zahtjeva za vizu, uključujući troškove koji nastaju kad vanjski pružatelj usluga konzulatu šalje zahtjev i putne isprave kao i troškove vraćanja putne isprave vanjskom pružatelju usluga.”
5.  Konkretna država članica/države članice zadržava mogućnost za sve podnositelje da zahtjev podnose izravno u njenim/njihovim konzulatima.
5.  Konkretna država članica/države članice zadržava mogućnost za sve podnositelje da zahtjev podnose izravno u njenim/njihovim konzulatima ili u konzulatu države članice s kojom imaju sporazum o zastupanju u skladu s člankom 40.
5.a  Podnositelju zahtjeva izdaje se potvrda nakon plaćanja pristojbe za uslugu.
Amandman 43.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 13.a (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 19. – stavak 3.
(13a)  Članak 19. – stavak 3:
Kada nadležni konzulat utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1., zahtjev nije dopušten, a konzulat bez odgode:
Kada nadležni konzulat utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1., o tome, kada je to potrebno, obavještava podnositelja, navodi nedostatke i podnositelju omogućuje da ih ispravi. Ako nedostaci nisu ispravljeni, zahtjev nije dopušten, a konzulat bez odgode:
—  vraća obrazac zahtjeva i sve isprave koje je podnositelj priložio,
—  vraća obrazac zahtjeva i sve isprave koje je podnositelj priložio,
—  uništava uzete biometrijske podatke,
—  uništava uzete biometrijske podatke,
—  vraća viznu pristojbu, te
—  vraća viznu pristojbu, te
—  ne razmatra zahtjev.
—  ne razmatra zahtjev.
Amandman 44.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 13.a (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 19. – stavak 4.
(13a)  u članku 19. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:
4.  Iznimno, zahtjev koji ne ispunjava uvjete iz stavka 1. može se smatrati dopuštenim iz humanitarnih razloga ili razloga nacionalnog interesa.
”4. Iznimno, zahtjev koji ne ispunjava uvjete iz stavka 1. može se smatrati dopuštenim iz humanitarnih razloga, razloga nacionalnog interesa ili zbog međunarodnih obveza.”;
Amandman 45.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. − podtočka a
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 21. – stavak 3. – točka e
(a)  u stavku 3. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:
(a)  u stavku 3. točka (e) briše se.
Amandman 46.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 21.– stavak 8.
8.  Tijekom razmatranja zahtjeva konzulati mogu u opravdanim slučajevima obaviti razgovor s podnositeljem i zatražiti dodatne isprave.
8.  Tijekom razmatranja zahtjeva konzulati mogu u opravdanim slučajevima obaviti razgovor s podnositeljem i zatražiti dodatne isprave. Ti razgovori mogu se provoditi koristeći se modernim digitalnim alatima i sredstvima komunikacije na daljinu, kao što su govorni ili video pozivi putem interneta. Temeljna prava podnositelja zahtjeva zajamčena su tijekom postupka.
Amandman 47.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 15. – podtočka aa (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 22. – stavak 4.
(aa)  stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:
4.  Komisija informira države članice o takvim obavijestima.
”4. Komisija objavljuje takve obavijesti.”;
Amandman 48.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 16. − podtočka a
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 23. – stavak 1.
O zahtjevima se odlučuje u roku do 10 kalendarskih dana od datuma podnošenja zahtjeva koji je dopušten u skladu s člankom 19.
O zahtjevima se odlučuje u roku do 10 kalendarskih dana od datuma podnošenja zahtjeva koji je dopušten u skladu s člankom 19., ili u roku od pet kalendarskih dana za podnositelje zahtjeva za vizu čiji su podaci već uneseni u vizni informacijski sustav i čiji su biometrijski identifikatori prikupljeni u skladu s člankom 13.
Amandman 49.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 16. − podtočka a
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 23. – stavak 1. – podstavak 2.
To se razdoblje može produljiti na najviše 45 kalendarskih dana u pojedinačnim slučajevima, posebno kada je potrebno zahtjev dodatno razmotriti.
To se razdoblje može produljiti na najviše 30 kalendarskih dana u pojedinačnim slučajevima, posebno kada je potrebno zahtjev dodatno razmotriti.
Amandman 50.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 16. – podtočk aa (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 23. – stavak 2.a (novi)
(aa)  dodaje se sljedeći stavak:
„2a. Bez odgode se odlučuje o zahtjevima u opravdanim pojedinačnim hitnim slučajevima, među ostalim, kada je to potrebno iz poslovnih razloga, humanitarnih razloga, iz razloga nacionalnog interesa ili zbog međunarodnih obveza.”;
Amandman 51.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 17. – podtočka aa (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 24. – stavak 1.a (novi)
1.a  Podnositeljima za koje konzulati smatraju da ispunjavaju uvjete za ulazak i za koje ne postoje razlozi za odbijanje u smislu članka 32. izdaje se viza u skladu s ovim člankom.
Amandman 52.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 17. – podtočka b
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 24. – stavak 2. – točka a
(a)  s rokom valjanosti od godinu dana, pod uvjetom da je podnositelj dobio i zakonito koristio tri vize unutar prethodne dvije godine;
(a)  s rokom valjanosti od godinu dana, pod uvjetom da je podnositelj dobio i zakonito koristio tri vize unutar prethodne dvije godine, a za pomorce koji obavljanju svoje dužnosti, s rokom valjanosti od jedne godine, pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva dobio i zakonito koristio dvije vize u prethodne dvije godine;
Amandman 53.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 17. – podtočka b
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 24.– stavak 2. – točka b
(b)  s rokom valjanosti od dvije godine, pod uvjetom da je podnositelj dobio i zakonito koristio prethodnu vizu za višekratni ulazak s rokom valjanosti od godinu dana;
(b)  s rokom valjanosti od dvije godine, ako je podnositelj u protekle dvije godine dobio vizu za višekratni ulazak s rokom valjanosti od jedne godine;
Amandman 54.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 17. – podtočka b
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 24. – stavak 2. – točka c
(c)  s rokom valjanosti od pet godina, pod uvjetom da je podnositelj dobio i zakonito koristio prethodnu vizu za višekratni ulazak s rokom valjanosti od dvije godine.”;
(c)  s rokom valjanosti od pet godina, ako je podnositelj u protekle tri godine dobio prethodnu vizu za višekratni ulazak s rokom valjanosti od dvije godine.”;
Amandman 55.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 17. – potočka c
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 24. – stavak 2. (novi)
2.c  Iznimno od stavka 2., viza za višekratni ulazak s rokom valjanosti do pet godina može se izdati podnositeljima koji su dokazali potrebu ili opravdali namjeru da često i/ili redovito putuju pod uvjetom da su dokazali svoje poštenje i pouzdanost, osobito zakonitim korištenjem prethodnih viza, svoju financijsku situaciju u zemlji podrijetla ili svoju stvarnu namjeru da napuste područje država članica prije isteka vize koju su zatražili.
2.c  Iznimno od stavka 2., viza za višekratni ulazak s rokom valjanosti do pet godina izdaje se podnositeljima koji su dokazali potrebu ili opravdali namjeru da često i/ili redovito putuju, osobito iz poslovnih ili obiteljskih razloga, kao što su poslovni ljudi, državni službenici koji imaju službene veze s državama članicama i institucijama EU-a, predstavnici organizacija civilnog društva koji putuju zbog strukovne izobrazbe, seminara i konferencija, članovi obitelji građana Unije, članovi obitelji državljana trećih zemalja koje zakonito borave u državama članicama te pomorci, pod uvjetom da su dokazali svoje poštenje i pouzdanost, osobito zakonitim korištenjem prethodnih viza, svoju financijsku situaciju u zemlji podrijetla ili svoju stvarnu namjeru da napuste područje država članica prije isteka vize koju su zatražili.
Amandman 57.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 18.
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 25.a
„Članak 25.a
„Članak 25.a
Suradnja u pogledu ponovnog prihvata
Suradnja u pogledu ponovnog prihvata
1.  Članak 14. stavak 6., članak 16. stavak 1. i stavak 5. točka (b), članak 23. stavak 1. i članak 24. stavak 2. ne primjenjuju se na kategorije podnositelja, koji su državljani treće zemlje za koju se smatra da ne surađuje u dovoljnoj mjeri s državama članicama u ponovnom prihvatu nezakonitih migranata na temelju relevantnih i objektivnih podataka u skladu s ovim člankom. Ovim se člankom ne dovode u pitanje ovlasti dodijeljene Komisiji na temelju članka 24. stavka 2.d.
1.   Ovisno o razini suradnje trećih zemalja s državama članicama u pogledu ponovnog prihvata nezakonitih migranata, procijenjenoj na temelju relevantnih i objektivnih podataka, primjena članka 16. stavka 1.a i stavka 5. točke (b) te članka 24. stavka 2. može se prilagoditi za kategorije podnositelja ili sve podnositelje koji su državljani te treće zemlje, kako je navedeno u stavku 4.
Ovim se člankom ne dovode u pitanje ovlasti dodijeljene Komisiji na temelju članka 24. stavka 2.d.
2.  Komisija redovito ocjenjuje suradnju trećih zemalja u ponovnom prihvatu uzimajući u obzir posebice sljedeće pokazatelje:
2.   Komisija redovito, barem jednom godišnje, ocjenjuje suradnju predmetnih trećih zemalja u ponovnom prihvatu uzimajući u obzir posebice sljedeće pokazatelje:
(a)  broj odluka o vraćanju izdanih osobama koje nezakonito borave na području država članica iz predmetne treće zemlje;
(a)   broj državljana trećih zemalja koji su predmet upravne ili sudske odluke u skladu s Direktivom 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;
(b)  broj stvarno vraćenih osoba kojima je izdana odluka o vraćanju kao postotak broja odluka o vraćanju izdanih državljanima predmetne treće zemlje uključujući, prema potrebi, na temelju sporazuma Unije o ponovnom prihvatu ili bilateralnih sporazuma o ponovnom prihvatu, broj državljana trećih zemalja koji su prošli kroz njezino državno područje;
(c)  broj zahtjeva za ponovni prihvat koje je treća zemlja prihvatila kao postotak broja takvih zahtjeva koji su joj podneseni.
(b)  broj zahtjeva za ponovni prihvat koje je uputila neka država članica a treća zemlja prihvatila, kao postotak broja takvih zahtjeva koji su joj podneseni;
(c)  razinu praktične suradnje u području vraćanja u različitim fazama postupka vraćanja, poput:
i.  pravovremene pomoći u postupcima identifikacije;
ii.  dostave i prihvaćanja nužnih putnih isprava;
Komisija o rezultatima svoje ocjene izvješćuje Europski parlament i Vijeće koji raspravljaju o tom pitanju, posebno s obzirom na razinu suradnje predmetne treće zemlje u pogledu ponovnog prihvata nezakonitih migranata.
Sljedeći elementi posebno se razmatraju pri ocjenjivanju suradnje neke zemlje u pogledu ponovnog prihvata:
(a)  sudjelovanje u pilot-projektima o migracijama radne snage, čime se pridonosi odvraćanju od nezakonitih migracija;
(b)  dokazano ulaganje napora u reintegraciju vraćenih osoba i održivost vraćanja;
(c)  dokazano ulaganje napora u borbu protiv trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi i povezanih kršenja prava time zahvaćenih osoba (sudjelovanje u aktivnostima izgradnje kapaciteta i osposobljavanja, uključujući o sprječavanju zlostavljanja i iskorištavanja).
Komisija obavješćuje Parlament o zaključcima ocjenjivanja.
3.  Država članica može obavijestiti Komisiju i o velikim i trajnim praktičnim problemima u suradnji s trećom zemljom u pogledu ponovnog prihvata nezakonitih migranata na temelju istih pokazatelja kao što su oni navedeni u stavku 2.
3.   Država članica može obavijestiti Komisiju ako primijeti velike i trajne probleme u suradnji s trećom zemljom u pogledu ponovnog prihvata nezakonitih migranata, ali i o tome da je primijećeno veliko poboljšanje u suradnji, na temelju istih pokazatelja kao što su oni navedeni u stavku 2.
4.  Komisija ispituje svaku obavijest poslanu u skladu sa stavkom 3. u roku od jednog mjeseca.
Komisija ispituje svaku takvu obavijest u roku od 15 dana. Komisija smjesta obavješćuje Parlament i Vijeće o rezultatima ispitivanja.
5.  Ako na temelju analize iz stavaka 2. i 4. utvrdi da zemlja ne surađuje dovoljno i da je stoga potrebno poduzeti mjere, Komisija može, uzimajući u obzir i cjelokupne odnose Unije s predmetnom trećom zemljom, donijeti provedbeni akt u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 52. stavka 2.:
4.   Ako na temelju analize iz stavaka 2. i 3., uzimajući u obzir cjelokupne odnose Unije s predmetnom trećom zemljom, a posebno u pogledu suradnje u području ponovnog prihvata, te uzimajući u obzir ocjenu i ishod rasprave iz stavka 2., Komisiji utvrdi da zemlja:
(a)  o privremenoj suspenziji primjene članka 14. stavka 6., članka 16. stavka 5. točke (b), članka 23. stavka 1. ili članka 24. stavka 2. ili nekih ili svih tih odredaba na sve državljane predmetne treće zemlje ili na određene kategorije tih državljana, ili
(a)  surađuje dovoljno, Komisija donosi provedbeni akt u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 52. stavka 2. za određene kategorije državljana ili za sve državljane predmetne treće zemlje koji podnose zahtjev za vizu na teritoriju te treće zemlje kojim se:
i.  smanjuje vizna pristojba, u skladu s člankom 16 stavkom 2;
ii.  skraćuje rok unutar kojeg se donosi odluka o zahtjevu, u skladu s člankom 23. stavkom 1.a;
iii.  produljuje razdoblje valjanosti viza za višekratni ulazak, u skladu s posljednjim podstavkom članka 24. stavka 2.; i/ili
iv.  olakšava sudjelovanje u projektima migracije radne snage;
(b)  o primjeni vizne pristojbe iz članka 16. stavka 2.a na sve državljane predmetne treće zemlje ili na određene kategorije tih državljana.
(b)  ne surađuje dovoljno, Komisija može, uzimajući u obzir i cjelokupne odnose Unije s predmetnom trećom zemljom, donijeti provedbeni akt u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 52. stavka 2.:
i.  o privremenoj izmjeni primjene ili članka 14. stavka 6. ili članka 23. stavka 1. ili privremenoj suspenziji članka 16. stavka 5. točke (b), članka 23. stavka 1., ili nekih odredbi iz tih članaka, ili članka 24. stavka 2.“
6.  Komisija na temelju pokazatelja iz stavka 2. redovito procjenjuje može li se utvrditi da je suradnja s određenom trećom zemljom u pogledu ponovnog prihvata nezakonitih migranata znatno poboljšana te, uzimajući u obzir i cjelokupne odnose Unije s predmetnom trećom zemljom, može odlučiti staviti provedbeni akt iz stavka 5. izvan snage ili ga izmijeniti.
7.  Najmanje šest mjeseci nakon stupanja na snagu provedbenog akta iz stavka 5. Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o napretku ostvarenom u suradnji s navedenom trećom zemljom u pogledu ponovnog prihvata.”
Amandman 58.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 22. – podtočka aa (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 32. – stavak 1. – točka a – podtočka vii.
(aa)   u članku 32. stavku 1. briše se točka (vii)
vii.  ne podnese dokaz da ima odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje, ako je primjenjivo;
Amandman 59.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 22. – podtočka ab (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 32. – stavak 2.
(ab)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
2.  O odluci o odbijanju i razlozima na kojima je zasnovana podnositelja se obavješćuje korištenjem standardnog obrasca iz Priloga VI.
”2. O odluci o odbijanju i razlozima na kojima je zasnovana podnositelja se obavješćuje korištenjem standardnog obrasca iz Priloga VI. na jeziku koji podnositelj razumije ili za koji se opravdano pretpostavlja da ga razumije.”;
Amandman 60.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 22. – podtočka b
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 32. – stavak 3.
3.  Podnositelji kojima je viza odbijena imaju pravo žalbe kojom se u određenoj fazi postupka osigurava učinkovit pravni lijek. Žalbe se pokreću protiv države članice koja je donijela konačnu odluku o zahtjevu, a u skladu s nacionalnim pravom te države članice. Države članice dostavljaju podnositelju detaljne informacije o postupanju u slučaju žalbe, kako je navedeno u Prilogu VI.
3.  Podnositelji kojima je viza odbijena imaju pravo žalbe kojom se u određenoj fazi postupka osigurava učinkovit pravni lijek. Žalbe se pokreću protiv države članice koja je donijela konačnu odluku o zahtjevu, a u skladu s nacionalnim pravom te države članice. Rok za podnošenje žalbe je najmanje 30 kalendarskih dana. Države članice dostavljaju podnositelju detaljne informacije o postupanju u slučaju žalbe, kako je navedeno u Prilogu VI., na jeziku koji podnositelj razumije ili se opravdano pretpostavlja da razumije.;
Amandman 61.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 22. – podtočka b
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 32. – stavak 3.a
3.a   Standardni obrazac za obavješćivanje i pružanje obrazloženja o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize iz Priloga VI. dostupan je barem u na sljedećim jezicima:
(a)  službenom jeziku/jezicima države članice za koju se viza traži; te
(b)  službenom jeziku/jezicima zemlje domaćina.
Uz jezik/jezike iz točke (a), obrazac može biti dostupan na bilo kojem drugom službenom jeziku/jezicima institucija Europske unije.;
Prijevod toga obrasca na službeni jezik/jezike zemlje domaćina obavlja se u skladu sa schengenskom suradnjom na lokalnoj razini iz članka 48.
Amandman 62.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 22.c (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 34. – točka 7.
(22c)   u članku 34. stavak 7. mijenja se kako slijedi:
7.  Nositelj vize koja je poništena ili ukinuta ima pravo žalbe, osim ako je viza ukinuta na njegov zahtjeva u skladu sa stavkom 3. Žalbe se ulažu protiv države članice koja je donijela odluku o poništenju ili ukidanju, a u skladu s nacionalnim pravom te države članice. Države članice dostavljaju podnositelju informacije o postupanju u slučaju žalbe, kako je navedeno u Prilogu VI.
”7. Nositelj vize koja je poništena ili ukinuta ima pravo žalbe, osim ako je viza ukinuta na njegov zahtjeva u skladu sa stavkom 3. Žalbe se ulažu protiv države članice koja je donijela odluku o poništenju ili ukidanju, a u skladu s nacionalnim pravom te države članice. Države članice dostavljaju podnositelju informacije o postupanju u slučaju žalbe, kako je navedeno u Prilogu VI. Ako se primatelj poništene vize već nalazi na državnom području države članice, odluka o vraćanju ne smije se donijeti sve dok ne istekne rok za podnošenje žalbe ili dok primatelj ne bude propisno obaviješten o konačnoj odluci o žalbi.”
Amandman 63.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 22.b (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 35. – stavak 2.
(22b)  u članku 35. briše se stavak 2.
Amandman 64.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 24.
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 36.a – stavak 3.
3.  Predmetna država članica uspostavlja odgovarajuće strukture i raspoređuje posebno osposobljeno osoblje za obradu zahtjeva za vizu i obavljanje svih provjera i procjena rizika kako je utvrđeno u članku 21.
3.  Predmetna država članica uspostavlja odgovarajuće strukture i raspoređuje posebno osposobljeno osoblje za obradu zahtjeva za vizu i obavljanje svih provjera i procjena rizika kako je utvrđeno u članku 21. Osoblje pohađa osposobljavanje u području upravljanja digitalnim datotekama.
Amandman 65.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 24.b (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 37. – točka 2.
(24b)   u članku 37. stavak 2. mijenja se kako slijedi:
2.  Pohranjivanje i postupanje s naljepnicama viza predmet je odgovarajućih sigurnosnih mjera radi sprječavanja prijevara ili gubitka. Svaki konzulat vodi evidenciju svojih naljepnica viza i evidentira kako je svaka naljepnica vize iskorištena.
”2. Pohranjivanje i postupanje s naljepnicama viza predmet je odgovarajućih sigurnosnih mjera radi sprječavanja prijevara ili gubitka. Svaki konzulat vodi evidenciju svojih naljepnica viza i evidentira kako je svaka naljepnica vize iskorištena. Sve prijevara ili veći gubitak moraju se prijaviti Komisiji.”
Amandman 66.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 25.
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 37. – stavak 3. – podstavak 2.
Pojedinačni predmeti zahtjeva čuvaju se najmanje jednu godinu od datuma odluke o zahtjevu iz članka 23. stavka 1. ili, u slučaju žalbe, do završetka žalbenog postupka.
Pojedinačni predmeti zahtjeva čuvaju se najmanje dvije godine od datuma odluke o zahtjevu iz članka 23. stavka 1. ili, u slučaju žalbe, do završetka žalbenog postupka.
Amandman 67.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 26.a (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 38. – stavak 4.a (novi)
(26a)  U članku 38. umeće se sljedeći stavak:
„4a. Države članice jamče da podnositeljima zahtjeva za vizu u konzulatima na raspolaganju stoji postupak za pritužbu. Informacije o tom postupku pruža konzulat na svojoj internetskoj stranici ili, po potrebi, vanjski pružatelj usluga.”; Države članice jamče da se vodi evidencija o pritužbama.”;
Amandman 68.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 26.b (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 39. – stavak 1.
(26b)   u članku 39. stavak 1. mijenja se kako slijedi:
1.  Konzulati država članica osiguravaju da podnositelji zahtjeva budu ljubazno primljeni.
1.  Konzulati država članica osiguravaju da podnositelji zahtjeva budu ljubazno primljeni. Postupcima za prihvat podnositelja zahtjeva i za obradu njihovih zahtjeva trebalo bi na odgovarajući način poštovati ljudsko dostojanstvo i temeljna prava, kako je navedeno u Povelji Europske unije o temeljnim pravima i Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Zahtjeve za vizu treba obrađivati na nediskriminirajući i profesionalan način i pritom se s poštovanjem odnositi prema podnositeljima zahtjeva.
Amandman 88
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 26.c (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 39.– stavak 3.
(26c)  U članku 39. stavak 3. mijenja se kako slijedi:
3.  U obavljanju svojih poslova konzularno osoblje ne smije diskriminirati osobe na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, dobi ili seksualne orijentacije
„U obavljanju svojih poslova konzularno osoblje ne smije diskriminirati osobe na temelju nacionalnosti, spola, porijekla, vjere ili pretpostavljene vjere, uvjerenja , invalidnosti, dobi ili seksualne orijentacije.”
Amandman 70.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 29. – podtočka d
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 43. – stavak 9.
9.  Države članice odgovorne su za poštovanje pravila o zaštiti osobnih podataka i osiguravaju da nadzorna tijela za zaštitu podataka nadziru vanjskog pružatelja usluga u skladu s člankom 51. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/679.”;
9.  Predmetne Države članice odgovorne su i dalje za poštovanje pravila, uključujući u pogledu poštovanja temeljnih prava, a posebno načela nediskriminacije i zaštite osobnih podataka, te osiguravaju da nadzorna tijela za zaštitu podataka nadziru vanjskog pružatelja usluga u skladu s člankom 51. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/679.”;
Amandman 71.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 33. – podtočka b
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 48. – stavak 1.a – točka (c)
(c)  osiguravanju zajedničkog prijevoda obrasca zahtjeva, ako je to potrebno;
(c)  osiguravanju zajedničkog prijevoda obrasca zahtjeva te standardnog obrasca za obavještavanje i pružanje obrazloženja o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize, ako je to potrebno;
Amandman 72.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 33. – podtočka d
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 48. – stavak 3. – točka (b) . (vi.)
vi.  trendovima u odbijanju viza;
vi.  trendovima u odbijanju viza i razlozima odbijanja;
Amandman 73.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 33. – podtočka d
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 48. – stavak 3. – točka d
(d)  informacije o osiguravajućim društvima koja nude odgovarajuće putno zdravstveno osiguranje, uključujući provjeravanje vrste pokrića i mogući udio vlastitog sudjelovanja.”;
Briše se.
Amandman 74.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 34.a (nova)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 49.
(34a)   Članak 49. mijenja se kako slijedi:
Članak 49.
Članak 49.
Odredbe o olimpijskim i paraolimpijskim igrama
Odredbe o olimpijskim i paraolimpijskim igrama i međunarodnim sportskim natjecanjima visoke razine
Države članice koje su domaćini olimpijskih i paraolimpijskih igara primjenjuju posebne postupke i uvjete koji olakšavaju izdavanje viza iz Priloga XI.
Države članice koje su domaćini olimpijskih i paraolimpijskih igara i drugih međunarodnih sportskih natjecanja visoke razine primjenjuju posebne postupke i uvjete koji olakšavaju izdavanje viza iz Priloga XI.
Amandman 75.
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 35.
Uredba (EZ) br. 810/2009
Članak 50.b – stavak 1.
1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.
1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Priopćenje o delegiranom aktu Europskom parlamentu i Vijeću upućuje se istovremeno i bez odgode, a u njemu se navode razlozi za primjenu hitnog postupka.
Amandman 76.
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1.
1.  Tri godine nakon [datuma stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija izrađuje izvješće o ocjeni primjene ove Uredbe. Ta sveukupna ocjena uključuje razmatranje rezultata postignutih ciljeva i provedbe odredaba ove Uredbe.
1.  Dvije godine nakon [datuma stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija izrađuje izvješće o ocjeni primjene ove Uredbe. Ta sveukupna ocjena uključuje razmatranje rezultata postignutih ciljeva i provedbe odredaba ove Uredbe.
Amandman 77.
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2.a (novi)
2.a   Najkasnije godinu dana od [dana stupanja na snagu ove Uredbe], Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o ocjeni napretka ukidanja naljepnica viza i uvođenja digitalne vize kojom će se omogućiti izdavanje schengenske vize jednostavnim unošenjem u VIS te slanjem elektroničke obavijesti podnositelju zahtjeva.
Amandman 78.
Prijedlog uredbe
Prilog IV.a (novi)
Uredba (EZ) br. 810/2009
Prilog XI.
POSEBNI POSTUPCI I UVJETI ZA OLAKŠANO IZDAVANJE VIZA ČLANOVIMA OLIMPIJSKE OBITELJI KOJI SUDJELUJU NA OLIMPIJSKIM I PARAOLIMPIJSKIM IGRAMA
POSEBNI POSTUPCI I UVJETI ZA OLAKŠANO IZDAVANJE VIZA ČLANOVIMA OLIMPIJSKE I SPORTSKE OBITELJI KOJI SUDJELUJU NA OLIMPIJSKIM IGRAMA, PARAOLIMPIJSKIM IGRAMA I SPORTSKIM NATJECANJIMA VISOKE RAZINE

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0434/2018).

Posljednje ažuriranje: 21. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti