Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0061(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0434/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0434/2018

Viták :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Szavazatok :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Elfogadott szövegek
PDF 244kWORD 91k
2018. december 11., Kedd - Strasbourg
Vízumkódex ***I
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

Az Európai Parlament 2018. december 11-én elfogadott módosításai a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  Az Európai Unió rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó közös politikája szerves részét képezi a belső határok nélküli térség kialakításának. A vízumpolitikának a turizmust és az üzleti tevékenységet előmozdító alapvető eszköznek kell maradnia, miközben hozzá kell járulnia a biztonsági kockázatokkal és az EU-ba irányuló irreguláris migráció kockázatával szembeni fellépéshez.
(1)  Az Európai Unió rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó közös politikája szerves részét képezi a belső határok nélküli térség kialakításának. Az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat tiszteletben tartó vízumpolitikának meg kell könnyítenie a harmadik országok állampolgárai számára az EU-ba való utazást, miközben az Unió területén biztosítania kell a személyek szabad mozgását és fenn kell tartania az emberek biztonságát. A közös vízumpolitikának összhangban kell lennie más Uniós szakpolitikákkal, beleértve azokat, amelyek a személyek szabad mozgásához, tartózkodásához és mobilitásához kapcsolódnak.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)   A tagállamoknak e rendelet alkalmazása során tiszteletben kell tartaniuk azon kötelezettségeiket, amelyek a nemzetközi jog – különösen a menekültek jogállásáról szóló ENSZ-egyezmény, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezménye, a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény és más vonatkozó nemzetközi jogi eszközök – értelmében rájuk hárulnak.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A vízumkérelmezési eljárásnak a lehető legegyszerűbbnek kell lenniük a kérelmezők számára. Egyértelművé kell tenni, hogy mely tagállam rendelkezik hatáskörrel a vízumkérelem megvizsgálására, különösen akkor, ha a tervezett látogatás több tagállamot érint. A tagállamoknak a lehetséges mértékben lehetővé kell tenniük a kérelemnyomtatvány elektronikus kitöltését és benyújtását. Meg kell állapítani az eljárás különböző lépéseire vonatkozó határidőket, különösen annak érdekében, hogy az utazók előre tervezhessenek, és elkerülhessék a konzulátusok csúcsidőszakait.
(4)  A vízumkérelmezési eljárásnak a lehető legegyszerűbbnek és elfogadható költségűnek kell lennie a kérelmezők számára. Egyértelművé kell tenni, hogy mely tagállam rendelkezik hatáskörrel a vízumkérelem megvizsgálására, különösen akkor, ha a tervezett látogatás több tagállamot érint. A tagállamoknak a lehetővé kell tenniük a kérelemnyomtatvány elektronikus kitöltését és benyújtását. Meg kell állapítani az eljárás különböző lépéseire vonatkozó határidőket, különösen annak érdekében, hogy az utazók észszerű időben előre tervezhessenek, és elkerülhessék a konzulátusok csúcsidőszakait. Az uniós vívmányok valóban közös vízumpolitika felé történő továbbfejlesztésének részeként tovább kell harmonizálni a vízumkiadásra vonatkozó eljárásokat és feltételeket, valamint meg kell erősíteni azok egységes alkalmazását.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)   A vízumkérelmeket a konzulátusok bírálják el és azokról ők hoznak döntést. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a vízumkötelezettség alá tartozó harmadik országokban képviselettel rendelkezzenek vagy egy másik tagállam képviselje őket, és hogy a konzulátusok megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a helyi helyzetről a vízumkérelem folyamatának integritása érdekében.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)   Nem kell kötelezővé tenni a tagállamoknak, hogy fenntartsák a kérelem konzulátuson történő közvetlen benyújtásának lehetőségét olyan helyeken, ahol külső szolgáltatót bíztak meg a vízumkérelmeknek a konzulátus nevében történő átvételével, nem érintve a 2004/38/EK irányelvben18, és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésében meghatározott tagállami kötelezettségeket.
törölve
_________________
18 Az Európai Parlament és a Tanács 38/2004/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, HL L 229., 2004.6.29., 35. o.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  A kérelmezőknek a rövid távú tartózkodásra irányuló kérelem benyújtásakor nem kell felmutatniuk utazási egészségbiztosítást. Ez ugyanis aránytalan terhet jelentene a vízumkérelmezők számára, és nincs bizonyíték arra, hogy a tagállamok egészségügyi kiadásai tekintetében a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok birtokosai nagyobb kockázatot jelentenének, mint a vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárok.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A vízumdíjnak biztosítania kell, hogy elegendő pénzügyi forrás álljon rendelkezésre a vízumfeldolgozás – ezen belül a vízumkérelmek minőségének és integritásának vizsgálatához szükséges megfelelő struktúrák és elegendő személyzet – költségeinek fedezéséhez. A vízumdíj összegét két évente objektív kritériumok alapján felül kell vizsgálni.
(6)  A vízumdíjnak biztosítania kell, hogy elegendő pénzügyi forrás álljon rendelkezésre a vízumfeldolgozás – ezen belül a vízumkérelem elbírálásának minőségét, gyorsaságát és integritását biztosító megfelelő struktúrák és elegendő személyzet – költségeinek fedezéséhez. A vízumdíj összegét kétévente objektív értékelési kritériumok alapján felül kell vizsgálni.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)   A vízumkérelmezők fogadására vonatkozó rendelkezéseknek tiszteletben kell tartaniuk az emberi méltóságot és az alapvető jogokat az Európai Unió Alapjogi Chartájában és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben leírtak szerint. A vízumkérelmek feldolgozását megkülönböztetés nélkül, szakszerű módon, a kérelmezők tiszteletben tartása mellett kell végrehajtani.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  Annak biztosítására, hogy a vízumkötelezettség alá eső harmadik országbeli állampolgárok akkor is a lakóhelyükön nyújthassák be vízumkérelmüket, ha egyetlen tagállam sem rendelkezik ott a kérelmek átvétele céljából jelenléttel, lehetővé kell tenni külső szolgáltatók számára a szükséges szolgáltatás nyújtását az általános maximális szintet meghaladó összegű díj mellett.
(7)  Annak biztosítására, hogy a vízumkötelezettség alá eső harmadik országbeli állampolgárok a lakóhelyükhöz a lehető legközelebb nyújthassák be vízumkérelmüket, lehetővé kell tenni külső szolgáltatók számára, hogy az általános maximális szintet meghaladó összegű díj feletti összegért feldolgozásra átvegyék a kérelmeket.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A képviseleti megállapodásokat észszerűsíteni kell, és a tagállamok közötti ilyen megállapodások megkötése előtti akadályokat ki kell küszöbölni. A képviselő tagállamnak kell felelnie a vízumkérelmek teljes feldolgozásáért, a képviselt tagállam bevonása nélkül.
(8)  A képviseleti megállapodásokat észszerűsíteni kell és meg kell könnyíteni, és a tagállamok közötti ilyen megállapodások megkötése előtti akadályokat ki kell küszöbölni. A képviselő tagállamnak kell felelnie a vízumkérelmek teljes feldolgozásáért, a képviselt tagállam bevonása nélkül.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Amennyiben egyes harmadik országok nem tanúsítanak együttműködést az elfogott, rendezetlen jogállású állampolgáraik visszafogadása terén, illetve nem működnek együtt hatékonyan a visszatérési eljárásban, objektív kritériumokon alapuló átlátható mechanizmus alapján a 810/2009/EK rendelet egyes rendelkezéseinek korlátozóbb ideiglenes alkalmazását kell bevezetni annak érdekében, hogy az adott harmadik ország megfelelőbb együttműködést folytasson az irreguláris migránsok visszafogadását illetően.
(11)  Annak függvényében, hogy egyes harmadik országok megfelelő együttműködést tanúsítanak-e vagy sem az elfogott, rendezetlen jogállású állampolgáraik visszafogadása terén, illetve hatékonyan együttműködnek-e vagy sem a visszatérési eljárásban, objektív kritériumokon alapuló átlátható mechanizmus alapján a 810/2009/EK rendelet egyes rendelkezéseinek korlátozóbb ideiglenes alkalmazását kell bevezetni annak érdekében, hogy az adott harmadik ország jobb együttműködést folytasson az irreguláris migránsok visszafogadását illetően, illetve azt a jövőben is folytassa.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  A kérelmező, akinek vízumkérelmét elutasították, jogorvoslattal élhet, amelynek az eljárás valamely szakaszában biztosítania kell a bíróság előtti hatékony jogorvoslat lehetőségét. Az elutasításról szóló értesítésben részletesebb tájékoztatást kell nyújtani az elutasítás indokairól és az elutasító határozatokkal szembeni jogorvoslat eljárásairól.
(12)  A kérelmező, akinek vízumkérelmét elutasították, jogorvoslattal élhet, amelynek a lehető legrövidebb időn belül biztosítania kell a bíróság előtti hatékony jogorvoslat lehetőségét. Az elutasításról szóló értesítésben részletesebb tájékoztatást kell nyújtani az elutasítás indokairól és az elutasító határozatokkal szembeni jogorvoslat eljárásairól.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)   E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és szem előtt tartja különösen a nemzetközi egyezmények és az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert jogokat és elveket. E rendelet célja különösen, hogy biztosítsa az EUMSZ 16. cikkében megállapított, a személyes adatok védelméhez fűződő jog, a Charta 7. cikkében megállapított, a magán- és a családi élethez fűződő jog, a 18. cikkében megállapított menedékjog és a 24. cikkében megállapított, a gyermekeket megillető jogok teljes körű tiszteletben tartását és a kiszolgáltatott csoportok védelmét.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  Rugalmas szabályokat kell meghatározni annak érdekében, hogy a tagállamok optimálisan kiaknázhassák az erőforrások megosztását, és fokozódjon a konzuli lefedettség. A tagállamok közötti együttműködés (schengeni vízumközpontok) bármilyen formát ölthet a helyi körülményekhez igazítva, a földrajzi konzuli lefedettség fokozása, a tagállami költségek csökkentése, az Unió láthatóságának fokozása, valamint a vízumkérelmezőknek nyújtott szolgáltatások javítása céljából.
(16)  Rugalmas szabályokat kell meghatározni annak érdekében, hogy a tagállamok optimálisan kiaknázhassák az erőforrások megosztását, és fokozódjon a konzuli lefedettség. A tagállamok közötti együttműködés (schengeni vízumközpontok) bármilyen formát ölthet a helyi körülményekhez igazítva, a földrajzi konzuli lefedettség fokozása, a tagállami költségek csökkentése, az Unió láthatóságának fokozása, valamint a vízumkérelmezőknek nyújtott szolgáltatások javítása céljából. A közös vízumpolitikának elő kell mozdítania a növekedést, és koherensnek kell lennie más uniós szakpolitikákkal, így a külkapcsolatok, a kereskedelem, az oktatás, a kultúra és a turizmus területén meglévő szakpolitikákkal.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  A tagállamok által kifejlesztett elektronikus vízumkérelmezési rendszerek hozzájárulnak ahhoz, hogy a kérelmezési eljárások könnyebbé váljanak a kérelmezők és a konzulátusok számára. A teljes digitalizálást lehetővé tevő közös megoldást kell kidolgozni, teljes mértékben kiaknázva az aktuális jogi fejleményeket és technológiai fejlesztéseket.
(17)  A tagállamok által kifejlesztett elektronikus vízumkérelmezési rendszerek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a kérelmezési eljárások könnyebbé váljanak a kérelmezők és a konzulátusok számára. Egy digitális platform és az uniós e-vízum formájában 2025-ig a teljes digitalizálást lehetővé tevő közös megoldást kell kidolgozni, teljes mértékben kiaknázva az aktuális jogi fejleményeket és technológiai fejlesztéseket annak érdekében, hogy a kérelmezők interneten nyújthassák be a vízumkérelmeket, ami jobban illeszkedik a kérelmezők szükségleteihez és további látogatókat vonz a schengeni térségbe. Az elektronikus vízumkérelmezési rendszert teljes mértékben hozzáférhetővé kell tenni a fogyatékossággal élő személyek számára. Az egyértelmű és korszerűbb eljárási garanciákat meg kell erősíteni és egységesen kell alkalmazni.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
(17a)  A tagállamoknak a 810/2009/EK rendelet alkalmazása során tiszteletben kell tartaniuk azon kötelezettségeiket, amelyek a nemzetközi jog – különösen a menekültek jogállásáról szóló ENSZ-egyezmény, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezménye, a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény és más vonatkozó nemzetközi jogi eszközök – értelmében rájuk hárulnak.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)
(27a)   Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket el kell fogadni. A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet mellékleteinek technikai jellegű módosítása céljából.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
27 b preambulumbekezdés (új)
(27b)   Megfelelő intézkedéseket kell hozni e rendelet nyomon követésére és értékelésére a vízumkérelmek egységes feldolgozásának tekintetében. A nyomon követésnek és az értékelésnek azt is ellenőriznie kell, hogy a kérelmek feldolgozása során a tagállamok tiszteletben tartják az alapvető jogokat, valamint a megkülönböztetésmentesség elvét és a személyes adatok védelmét.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
810/2009/EK rendelet
1 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ez a rendelet létrehozza a tagállamok területén bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumok kiadására vonatkozó eljárásokat és feltételeket.;
(1)  Ez a rendelet létrehozza a tagállamok területén bármely 180 napos időszakban egyazon tagállam területén 90 napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra, valamint a hivatásos sportolók és kulturális szakemberek – bármely 180 napos időszakban egyazon tagállam területén 90 napot meg nem haladó és összességében – egy évet meg nem haladó tervezett tartózkodására jogosító vízumok kiadására vonatkozó eljárásokat és feltételeket.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
810/2009/EK rendelet
1 cikk – 3 a bekezdés (új)
1a.  Az 1. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(3a) E rendelet alkalmazásakor a tagállamok a vonatkozó uniós jog, többek között az Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta), a vonatkozó nemzetközi jog, többek között a menekültek helyzetéről szóló ENSZ-egyezmény (a genfi egyezmény), a nemzetközi védelem biztosításával kapcsolatos kötelezettségek, különösen a visszaküldés tilalmának elve, valamint az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásával járnak el. Az uniós jog általános elveivel összhangban az e rendelet alapján meghozott határozatokat eseti alapon kell meghozni.”
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)
810/2009/EK rendelet
1 cikk – 3 b bekezdés (új)
1b.  Az 1. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Az Európai Bizottság 2025-ig előterjeszti az elektromos vízumkérelmet, az e-vízumot.”
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
810/2009/EK rendelet
2 cikk – 12 a pont (új)
12a.   Hivatásos sportolók és kulturális szakemberek: Olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik a Szerződés 20. cikkének (1) bekezdése értelmében nem uniós polgárok, és a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak: előadóművészek és élsportolók – illetve a hozzájuk tartozó személyzet, valamint adott esetben az e kategóriákba tartozó családtagok –, akik nyilvánvaló módon igazolni tudták, hogy a schengeni térség több tagállamát érintő, három hónapnál hosszabb körút vagy verseny szervezése kapcsán adminisztratív és logisztikai akadályokba ütköztek.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont (új)
810/2009/EK rendelet
3 cikk – 5 bekezdés
3.  a 3. cikk (5) bekezdésének b) és c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
3.  A 3. cikk (5) bekezdésének b) és c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
„b) azok a harmadik országbeli állampolgárok, akik az e rendelet elfogadásából kimaradó vagy a schengeni vívmányokat még nem teljes mértékben alkalmazó tagállam által kibocsátott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, vagy azok a harmadik országbeli állampolgárok, akik Andorra, Kanada, Japán, San Marino vagy az Amerikai Egyesült Államok által kiadott olyan érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, amely birtokosának feltétel nélküli visszatérést biztosít, és amely szerepel az V. mellékletben található jegyzékben, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek a Holland Királyság karibi területeire (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius és Saba);
c)  azok a harmadik országbeli állampolgárok, akik az e rendelet elfogadásában részt nem vevő vagy a schengeni vívmányok rendelkezéseit még nem teljes mértékben alkalmazó tagállam területére, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes felét képező országba, vagy az Amerikai Egyesült Államokba, Kanadába vagy Japánba, vagy a Holland Királyság karibi területeire (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius és Saba) érvényes vízummal rendelkeznek, abban az esetben, amikor a kibocsátó országba vagy egyéb harmadik országba utaznak, illetve amikor a vízum felhasználását követően visszatérnek a kibocsátó országból;”
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
810/2009/EK rendelet
5 cikk – 1 b bekezdés
b)  amennyiben a látogatásnak egynél több úti célja van, vagy ha két hónapon belül több különálló látogatást is terveznek, azon tagállam, amelynek területe a tartózkodás napokban számolt hosszát vagy célját tekintve a látogatás(ok) fő úti célját képezi; vagy
b)  amennyiben a látogatásnak egynél több úti célja van, vagy ha két hónapon belül több különálló látogatást is terveznek, akkor adott esetben vagy az a tagállam, ahol a fogadó szervezet vagy vállalat található, vagy az a tagállam, amelynek területe a tartózkodás napokban számolt hosszát vagy célját tekintve a látogatás(ok) fő úti célját képezi, vagy – amennyiben a fő úti cél nem határozható meg – az a tagállam, amelynek külső határán a kérelmező a tagállamok területére be kíván lépni;
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
810/2009/EK rendelet
5 cikk – 2 a bekezdés (új)
5a.  Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint illetékes tagállam nincs jelen vagy nem rendelkezik képviselettel abban a harmadik országban, amelyben a kérelmező a kérelmet a 10. cikk szerint benyújtja, a kérelmező jogosult arra, hogy kérelmét az alábbi helyszíneken nyújtsa be:
a)  a tervezett látogatás úti célját képező valamely tagállam konzulátusán,
b)  az első beutazás helye szerinti tagállam konzulátusán, amennyiben az a) pont nem alkalmazandó,
c)  minden egyéb esetben azon tagállamok bármelyikének a konzulátusán, amelyekben a kérelmező benyújtja kérelmét.
Amennyiben az (1) bekezdés értelmében illetékes tagállam konzulátusa vagy az e bekezdés első albekezdésében említett tagállam konzulátusa a kérelmező tartózkodási helyétől több mint 500 km-es távolságra található, vagy ha a kérelmező tartózkodási helyétől tömegközlekedéssel történő menettérti utazás éjszakai megszállást tesz szükségessé, és valamely másik tagállam konzulátusa közelebb található a kérelmező tartózkodási helyéhez, a kérelmezőnek joga van kérelmét ezen utóbbi tagállam konzulátusán benyújtani.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
810/2009/EK rendelet
5 cikk – 2 b bekezdés (új)
5b.  Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Ha az (1) vagy (2) bekezdése értelmében illetékes tagállam a 8. cikkel összhangban képviseleti megállapodást köt egy másik tagállammal abból célból, hogy a másik tagállam nevében a kérelmeket megvizsgálja és a vízumokat kiadja, a kérelmezőnek a képviselő tagállam konzulátusához kell benyújtania kérelmét.”
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – -a pont (új)
810/2009/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés
(1)  Egy tagállam megállapodást köthet arról, hogy egy másik, az 5. cikk szerint illetékes tagállamot képvisel abból a célból, hogy az adott tagállam nevében a kérelmeket megvizsgálja és a vízumokat kiadja. A tagállamok kizárólag a kérelmek átvétele és a biometrikus azonosítók felvétele céljából, korlátozott mértékben is képviselhetnek más tagállamokat.
„(1) A 6. cikk sérelme nélkül, egy tagállam megállapodást köthet arról, hogy egy másik, az 5. cikk szerint illetékes tagállamot képvisel abból a célból, hogy az adott tagállam nevében a kérelmeket megvizsgálja és a vízumokat kiadja. A tagállamok kizárólag a kérelmek átvétele és a biometrikus azonosítók felvétele céljából, korlátozott mértékben is képviselhetnek más tagállamokat.”
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b a pont (új)
810/2009/EK rendelet
8 cikk – 6 bekezdés
ba)   a 8. cikk (6) bekezdése a következőképpen módosul
(6)  Annak biztosítása céljából, hogy egy adott régióban vagy földrajzi területen a fejletlen közlekedési infrastruktúra vagy a nagy távolságok miatt a vízumkérelmezőknek ne kelljen aránytalanul nagy erőfeszítést tenniük a konzulátus igénybevételéhez, az ilyen régiókban vagy területeken saját konzulátussal nem rendelkező tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy képviseleti megállapodásokat kössenek azokkal a tagállamokkal, amelyek az adott régiókban vagy területeken rendelkeznek konzulátussal.
(6) Annak biztosítása céljából, hogy egy adott régióban vagy földrajzi területen a fejletlen közlekedési infrastruktúra vagy a nagy távolságok miatt a vízumkérelmezőknek ne kelljen aránytalanul nagy erőfeszítést tenniük a konzulátus igénybevételéhez, az ilyen régiókban vagy területeken saját konzulátussal nem rendelkező tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy képviseleti megállapodásokat kössenek azokkal a tagállamokkal, amelyek az adott régiókban vagy területeken rendelkeznek konzulátussal a harmadik országok állampolgárai közötti konzuli szolgálatokhoz való egyenlőtlen hozzáférésből eredő megkülönböztetés leküzdése érdekében.
Az ilyen típusú megállapodást az érintett harmadik országgal szomszédos Uniós tagállam képviseletével is meg lehet kötni, ha az közelebb van a kérelmező lakóhelyéhez.”
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont
810/2009/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés
A kérelmet a kérelmezők legfeljebb hat hónappal, a tengerészek a feladataik ellátása keretében legfeljebb kilenc hónappal, és főszabályként legalább 15 naptári nappal a tervezett látogatás megkezdése előtt nyújthatják be.;
A kérelmet a kérelmezők legfeljebb kilenc hónappal, és főszabályként legalább 15 naptári nappal a tervezett látogatás megkezdése előtt nyújthatják be. Indokoltan sürgős esetekben, többek között amikor az szakmai okokból, humanitárius alapon, nemzeti érdekből vagy nemzetközi kötelezettségek miatt szükséges, a konzulátus eltekinthet a fent említett határidő betartásától.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a a pont (új)
810/2009/EK rendelet
9 cikk – 3 bekezdés
aa)   a 9. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul
Igazoltan sürgős esetben a konzulátus lehetővé teheti a kérelmezők számára, hogy személyes meghallgatás nélkül is benyújthassák kérelmüket, vagy a meghallgatást azonnal meg kell tartani.
„Igazoltan sürgős esetben a konzulátus lehetővé teheti a kérelmezők számára, hogy személyes meghallgatás nélkül is benyújthassák kérelmüket, vagy a meghallgatást azonnal meg kell tartani.
Amennyiben elektronikus eljárás esetén a kérelem benyújtását követő hónapban nem érkezik válasz, akkor egy olyan jogorvoslati lehetőséggel lehet élni, amely minden esetben megvizsgálja a tanulmányozott kérelmet.”;
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
810/2009/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)
aa)  a kérelmező jogi képviselői által
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont
810/2009/EK rendelet
10 cikk – 1 bekezdés
A kérelmezőnek a 13. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint (7) bekezdésének b) pontja szerint a kérelem benyújtásakor személyesen kell megjelennie ujjnyomatvételre.;
A kérelmező – a 13., 42., 43. és 45. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül – személyesen vagy elektronikus úton nyújthatja be kérelmét.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)
810/2009/EK rendelet
13 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
9a.  A 13. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:
„A (3) bekezdés sérelme nélkül, egy külső szolgáltató nem kérheti fel a kérelmezőt arra, hogy minden egyes kérelem esetében minden alkalommal személyesen jelenjen meg a biometrikus azonosítók felvétele céljából. Annak érdekében, hogy a külső szolgáltatók meggyőződhessenek a biometrikus azonosítók felvételének megtörténtéről, a biometrikus azonosítók felvételét követően átvételi elismervényt kell kiállítani a kérelmező számára.”
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont
810/2009/EK rendelet
14 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
(4)  A tagállamok előírhatják a kérelmezők számára, hogy az egyes tagállamok által megadott formanyomtatvány kitöltésével nyújtsanak be igazolást a költségviselésről, a magánszállás-adásról vagy mindkettőről. A formanyomtatványon fel kell tüntetni különösen:
(4)  A tagállamok előírhatják a kérelmezők számára, hogy a Bizottság által megadott formanyomtatvány kitöltésével nyújtsanak be igazolást a költségviselésről, a magánszállás-adásról vagy mindkettőről. A formanyomtatványon fel kell tüntetni különösen:
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont
810/2009/EK rendelet
14 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
A formanyomtatványt a tagállam hivatalos nyelve(i) mellett az Unió intézményeinek legalább egy másik hivatalos nyelvén is el kell készíteni. A formanyomtatvány mintáját meg kell küldeni a Bizottságnak.
Az 52. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálati eljárásnak megfelelően a Bizottság végrehajtási aktusok révén elfogadja a formanyomtatványt. A formanyomtatványt arra kell felhasználni, hogy tájékoztassa a szponzort vagy meghívó személyt személyes adatainak feldolgozásáról és az alkalmazandó szabályokról. A formanyomtatványt a tagállam hivatalos nyelve(i) mellett az Unió intézményeinek legalább egy másik hivatalos nyelvén is el kell készíteni.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
810/2009/EK rendelet
15 cikk
11.  A 15. cikk a következőképpen módosul:
A 15. cikket el kell hagyni.
a)  az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
Utazási egészségbiztosítás törlése
„(1) Az egyszeri beutazásra jogosító egységes vízumot kérelmezők bizonyítják, hogy megfelelő és érvényes utazási egészségbiztosítással rendelkeznek, amely fedez minden olyan költséget, amely az egészségügyi okból, sürgősségi orvosi ellátás és/vagy sürgősségi kórházi kezelés, vagy elhalálozás miatt történő hazaszállítás kapcsán a tagállamok területén történő tervezett tartózkodásuk során felmerülhet.;”
b)  a (2) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(2) A többszöri beutazásra jogosító egységes vízumot kérelmezőknek bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek az első tervezett tartózkodásuk időtartamára szóló, megfelelő és érvényes utazási egészségbiztosítással.;”
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
810/2009/EK rendelet
16 cikk
A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:
16. cikk
16. cikk
A vízumdíj
„A vízumdíj
(1)  A kérelmezőnek 80 EUR vízumdíjat kell lerónia.
(1)  A kérelmezőnek 80 EUR vízumdíjat kell lerónia.
(1a)   Azoknak a kérelmezőknek, akiknek az adatait már regisztrálták a vízuminformációs rendszerben, és akiknek a biometrikus azonosítóit a 13. cikkel összhangban begyűjtötték, 60 EUR vízumdíjat kell leróniuk.
(2)  A hatodik életévüket betöltött és 12 évesnél fiatalabb gyermekeknek 40 EUR vízumdíjat kell leróniuk.;
(2)  A tizenkettedik életévüket betöltött és 18 évesnél fiatalabb gyermekeknek 40 EUR vízumdíjat kell leróniuk.
(2a)   A sport-, kulturális vagy oktatási céllal utazó csoportba tartozó kérelmezőknek 60 eurós vízumdíjat kell fizetniük.
(4)  A vízumdíjat a következő kategóriák valamelyikéhez tartozó kérelmezők esetében nem kell leróni:
(4)  A vízumdíjat a következő kategóriák valamelyikéhez tartozó kérelmezők esetében nem kell leróni:
a)  hat év alatti gyermekek;
a)  tizenkét év alatti gyermekek;
b)  tanulmányi célból vagy ismeretterjesztő képzés céljából tartózkodó tanulók, hallgatók, posztgraduális képzésben részt vevő hallgatók és kísérőtanárok;
b)  tanulmányi célból vagy ismeretterjesztő képzés céljából tartózkodó tanulók, hallgatók, posztgraduális képzésben részt vevő hallgatók és kísérőtanárok;
c)  harmadik országok kutatói, akik a rövid távú tartózkodásra jogosító egységes vízumok kiadásának a Közösségbe tudományos kutatás céljával harmadik országokból érkező kutatók esetében történő megkönnyítéséről szóló, 2005. szeptember 28-i 2005/761/EK európai parlamenti és tanácsi ajánlásban21 meghatározottak szerinti tudományos kutatás végzése céljából utaznak;
c)  a 2005/71/EK tanácsi irányelvben meghatározottak szerinti harmadik országbeli kutatók, akik tudományos kutatás vagy tudományos szemináriumon vagy konferencián való részvétel céljából utaznak;
d)  a nonprofit szervezetek azon 25 éves, vagy fiatalabb képviselői, akik nonprofit szervezetek által szervezett szemináriumokon, konferenciákon, sport-, kulturális vagy oktatási eseményeken vesznek részt.
d)  a nonprofit szervezetek azon 25 éves, vagy fiatalabb képviselői, akik nonprofit szervezetek által szervezett szemináriumokon, konferenciákon, sport-, kulturális vagy oktatási eseményeken vesznek részt.
e)  az uniós polgárok családtagjai, a 2004/38/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint;
(5)  A vízumdíjtól el lehet tekinteni az alábbiak esetében:
(5)  A vízumdíjtól el lehet tekinteni az alábbiak esetében:
a)  a hatodik életévüket betöltött és tizenkét évesnél fiatalabb gyermekek;
a)  a tizenkettedik életévüket betöltött és tizennyolc évesnél fiatalabb gyermekek;
b)  a diplomata- és szolgálati útlevelek birtokosai;
b)  a diplomata- és szolgálati útlevelek birtokosai;
c)  a nonprofit szervezetek által szervezett szemináriumok, konferenciák, sport-, kulturális vagy oktatási események 25 éves vagy fiatalabb résztvevői.
c)  a nonprofit szervezetek által szervezett szemináriumok, konferenciák, sport-, kulturális vagy oktatási események 25 éves vagy fiatalabb résztvevői.
d)  a humanitárius okokból, nemzeti érdekből vagy nemzetközi kötelezettségből eredően, illetve uniós áttelepítési programok, valamint áthelyezési intézkedések kedvezményezettjei részére kiállított, korlátozott területi érvényességű vízum kérelmezői.
e)  a korlátozott területi érvényességű vízumkérelmezők
(6)  Egyedi esetekben a felszámítandó vízumdíj összege elengedhető vagy csökkenthető, ha ez az intézkedés kulturális, sporttal kapcsolatos, külpolitikai és fejlesztési politikai érdekeket vagy más alapvetően fontos közérdeket vagy humanitárius célokat szolgál.
(6)  Egyedi esetekben a felszámítandó vízumdíj összege elengedhető vagy csökkenthető, ha ez az intézkedés kulturális, sporttal kapcsolatos, külpolitikai és fejlesztési politikai érdekeket vagy más alapvetően fontos közérdeket vagy humanitárius célokat szolgál, vagy nemzetközi kötelezettségek ezt indokolják.”;
_________________
___________________
27 A Tanács 2005/71/EK irányelve (2005. október 12.) a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról (HL L 289., 2005.11.3., 15. o.).
27 A Tanács 2005/71/EK irányelve (2005. október 12.) a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról (HL L 289., 2005.11.3., 15. o.).
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
810/2009/EK rendelet
17 cikk
13.  A 17. cikk a következőképpen módosul:
17. cikk
A szolgáltatási díj
(1)  Külső szolgáltató a 43. cikkben foglaltaknak megfelelően szolgáltatási díjat számíthat fel. A szolgáltatási díjnak arányban kell állnia a külső szolgáltató részéről a 43. cikk (6) bekezdésében említett egy vagy több feladat ellátása során felmerült költségekkel.
(1)  Külső szolgáltató a 43. cikkben foglaltaknak megfelelően szolgáltatási díjat számíthat fel. A szolgáltatási díjnak arányban kell állnia a külső szolgáltató részéről a 43. cikk (6) bekezdésében említett egy vagy több feladat ellátása során felmerült költségekkel.
(2)  A szolgáltatási díjat a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogi eszköz határozza meg pontosan.
(2)  A szolgáltatási díjat a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogi eszköz határozza meg pontosan.
(3)  A helyi schengeni együttműködés keretében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a kérelmezőkkel szemben felszámított szolgáltatási díjak megfelelően tükrözzék a külső szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat, és igazodjanak a helyi körülményekhez. Ezenfelül a tagállamoknak törekedniük kell a szolgáltatási díjak összehangolására.
(4)  A szolgáltatási díj nem haladhatja meg a 16. cikk (1) bekezdésében meghatározott vízumdíj felét, függetlenül a 16. cikk (2), (4), (5) és (6) bekezdése szerinti esetleges vízumdíj-kedvezményektől vagy a vízumdíj fizetése alóli esetleges mentességektől.
(4)  A szolgáltatási díj nem haladhatja meg a 16. cikk (1) bekezdésében meghatározott vízumdíj felét, függetlenül a 16. cikk (2), (4), (5) és (6) bekezdése szerinti esetleges vízumdíj-kedvezményektől vagy a vízumdíj fizetése alóli esetleges mentességektől. Magában kell foglalnia a vízumkérelem benyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget, ideértve a kérelem és az úti okmány külső szolgáltatótól a konzulátusra való továbbítását, valamint az úti okmány külső szolgáltatóhoz való visszajuttatását is.
(5)  Az érintett tagállam(ok) fenntartják annak lehetőségét, hogy konzulátusaikon minden kérelmező közvetlenül benyújthassa kérelmét.
(5)  Az érintett tagállam(ok) fenntartják annak lehetőségét, hogy konzulátusaikon – vagy, a 40. cikkel összhangban, annak a tagállamnak a konzulátusán, amellyel képviseleti megállapodással rendelkezik – minden kérelmező közvetlenül benyújthassa kérelmét.
(5a)  A kérelmező a megfizetett vízumdíjról elismervényt kap.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)
810/2009/EK rendelet
19 cikk – 3 bekezdés
13a.  19 cikk – 3 bekezdés
Amennyiben az illetékes konzulátus úgy találja, hogy az (1) bekezdésben említett feltételek nem teljesültek, a kérelem nem befogadható és a konzulátus késedelem nélkül:
Amennyiben az illetékes konzulátus úgy találja, hogy az (1) bekezdésben említett feltételek nem teljesültek, szükség esetén értesítenie kell a kérelmezőt, tájékoztatnia kell a hiányosságokról és lehetővé kell tennie számára azok orvoslását. A hiányosságok pótlásának elmaradása esetén a kérelem nem befogadható, és a konzulátus késedelem nélkül:
–  visszajuttatja a kérelmező által benyújtott vízumkérdőívet és egyéb dokumentumokat,
–  visszajuttatja a kérelmező által benyújtott vízumkérdőívet és egyéb dokumentumokat,
–  megsemmisíti a felvett biometrikus adatokat,
–  megsemmisíti a felvett biometrikus adatokat,
–  visszatéríti a vízumdíjat, és
–  visszatéríti a vízumdíjat, és
–  nem vizsgálja meg a kérelmet.
–  nem vizsgálja meg a kérelmet.”
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)
810/2009/EK rendelet
19 cikk – 4 bekezdés
13a.  A 19. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(4)  Az előzőektől eltérve, humanitárius okokból vagy nemzeti érdek miatt befogadhatónak tekinthető az (1) bekezdésben foglalt követelményeket nem teljesítő kérelem is.
(4) az előzőektől eltérve, humanitárius okokból, nemzeti érdek vagy nemzetközi kötelezettségek miatt befogadhatónak tekinthető az (1) bekezdésben foglalt követelményeket nem teljesítő kérelem is.”;
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – a pont
810/2009/EK rendelet
21 cikk – 3 bekezdés – e pont
a)  a (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő szöveg lép:
a)  a (3) bekezdésben az e) pontot el kell hagyni.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – c pont
810/2009/EK rendelet
21 cikk – 8 bekezdés
(8)  A kérelem vizsgálata során a konzulátusok indokolt esetben elbeszélgetést folytathatnak a kérelmezővel, és további dokumentumokat kérhetnek.
(8)  A kérelem vizsgálata során a konzulátusok indokolt esetben elbeszélgetést folytathatnak a kérelmezővel, és további dokumentumokat kérhetnek. A konzulátusok ezeket az elbeszélgetéseket modern digitális eszközöket és távolsági kommunikációs megoldásokat, így például internetes hang- és videohívásokat használva is lefolytathatják. A kérelmezők alapvető jogait ezek során tiszteletben kell tartani.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – a a pont (új)
810/2009/EK rendelet
22 cikk – 4 bekezdés
aa)  a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(4)  A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat az említett értesítésekről.
(4) A Bizottság az említett értesítéseket közzéteszi.”;
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – a pont
810/2009/EK rendelet
23 cikk – 1 bekezdés
A 19. cikk értelmében befogadható kérelmekről a kérelem benyújtásától számított 10 naptári napon belül határozni kell.
A 19. cikk értelmében befogadható kérelmekről a kérelem benyújtásától számított 10 naptári napon belül határozni kell vagy öt naptári napon belül az olyan vízumkérelmezők esetében, akiknek az adatait már regisztrálták a vízuminformációs rendszerben, és akiknek a biometrikus azonosítóit a 13. cikkel összhangban már begyűjtötték.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – a pont
810/2009/EK rendelet
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A fenti időtartam egyéni esetekben – különösen amikor a kérelem további vizsgálatára van szükség – legfeljebb 45 naptári napra meghosszabbítható.
A fenti időtartam egyéni esetekben – különösen amikor a kérelem további vizsgálatára van szükség – legfeljebb 30 naptári napra meghosszabbítható.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – a a pont (új)
810/2009/EK rendelet
23 cikk – 2 a bekezdés (új)
aa)  A cikk szövege a következő bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Indokolt egyedi sürgősségi esetekben, például amikor szakmai okokból, humanitárius okokból, nemzeti érdekből vagy nemzetközi kötelezettségek miatt szükséges, a kérelmekről haladéktalanul dönteni kell.”;
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont – a a pont (új)
810/2009/EK rendelet
24 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Azon kérelmezők, akik tekintetében a konzulátus úgy véli, hogy a belépési feltételek teljesülnek, és akikkel kapcsolatban nem áll fenn a 32. cikkben említett elutasítási indokok egyike sem, e cikknek megfelelően vízumot kapnak.
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont – b pont
810/2009/EK rendelet
24 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  egy éves érvényességi időtartamra, amennyiben a kérelmező az előző két éven belül három alkalommal vízumot szerzett, és azokat jogszerűen használta fel;
a)  egy éves érvényességi időtartamra, amennyiben a kérelmező az előző két éven belül három alkalommal vízumot szerzett, és azokat jogszerűen használta fel, és egy éves érvényességi időtartamra tengerészek esetében feladataik ellátása érdekében, amennyiben a kérelmező az előző két éven belül két alkalommal vízumot szerzett, és azokat jogszerűen használta fel;
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont – b pont
810/2009/EK rendelet
24 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  két éves érvényességi időtartamra, amennyiben a kérelmező ezt megelőzően egy éves érvényességi idejű, többszöri beutazásra jogosító vízumot szerzett, és azt jogszerűen használta fel;
b)  két éves érvényességi időtartamra, amennyiben a kérelmező az előző két éven belül egy éves érvényességi idejű, többszöri beutazásra jogosító vízumot szerzett;
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont – b pont
810/2009/EK rendelet
24 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  öt éves érvényességi időtartamra, amennyiben a kérelmező ezt megelőzően két éves érvényességi idejű, többszöri beutazásra jogosító vízumot szerzett, és azt jogszerűen használta fel.;
c)  öt éves érvényességi időtartamra, amennyiben a kérelmező az előző három éven belül két éves érvényességi idejű, többszöri beutazásra jogosító vízumot szerzett;
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont – c pont
810/2009/EK rendelet
24 cikk – 2 c bekezdés
(2c)  A (2) bekezdés sérelme nélkül, legfeljebb 5 évig érvényes, többszöri beutazásra jogosító vízum adható ki az olyan kérelmező számára, aki igazolja, hogy gyakran és/vagy rendszeresen kell utaznia vagy szándékozik utazni, feltéve, hogy a kérelmező igazolja feddhetetlenségét és megbízhatóságát, különösen a korábbi vízumok jogszerű felhasználását, a származási országában fennálló gazdasági helyzetét, valamint azt, hogy valóban szándékában áll az általa kérelmezett vízum lejárta előtt elhagyni a tagállamok területét.
(2c)  A (2) bekezdés sérelme nélkül, legfeljebb 5 évig érvényes, többszöri beutazásra jogosító vízumot kell kiadni az olyan kérelmező számára, aki igazolja, hogy gyakran és/vagy rendszeresen kell utaznia vagy szándékozik utazni, különösen a foglalkozásából eredő vagy családi okból – ilyenek például az üzletemberek és üzletasszonyok, a tagállamokkal és az uniós intézményekkel rendszeres hivatalos kapcsolatban álló köztisztviselők, a civil társadalmi szervezetek képzések, szemináriumok és konferenciák céljából utazó képviselői, uniós polgárok családtagjai, a tagállamokban jogszerűen lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok családtagjai és a tengerészek –, feltéve, hogy a kérelmező igazolja feddhetetlenségét és megbízhatóságát, különösen a korábbi vízumok jogszerű felhasználását, a származási országában fennálló gazdasági helyzetét, valamint azt, hogy valóban szándékában áll az általa kérelmezett vízum lejárta előtt elhagyni a tagállamok területét.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
810/2009/EK rendelet
25 a cikk
„25a. cikk
„25a. cikk
Együttműködés a visszafogadás terén
Együttműködés a visszafogadás terén
(1)  A 14. cikk (6) bekezdése, a 16. cikk (1) bekezdése és (5) bekezdésének b) pontja, a 23. cikk (1) bekezdése és a 24. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó az olyan harmadik ország állampolgárai közé tartozó kérelmezőkre vagy azok kategóriáira, amely e cikkel összhangban, releváns és objektív adatok alapján nem minősül a tagállamokkal kellő mértékben együttműködőnek az irreguláris migránsok visszafogadása terén. E cikk nem érinti a 24. cikk (2d) bekezdése által a Bizottságra ruházott hatásköröket.
(1)  A harmadik országok kormányainak a tagállamokkal való, az irreguláris migránsok visszafogadása terén folytatott, releváns és objektív adatok alapján értékelt együttműködése függvényében a 16. cikk (1a) bekezdését, (5) bekezdésének b) pontját és a 24. cikk (2) bekezdését a jövőben ki lehet terjeszteni az adott harmadik ország állampolgárságával rendelkező kérelmezők a (4) bekezdésben említett egyes csoportjaira, vagy az összes kérelmezőre.
E cikk nem érinti a 24. cikk (2d) bekezdése által a Bizottságra ruházott hatásköröket.
(2)  A Bizottság rendszeresen értékeli a harmadik országok által a visszafogadás terén folytatott együttműködést, figyelembe véve különösen a következő mutatókat.
(2)  A Bizottság rendszeresen, legalább évente egyszer értékeli az érintett harmadik országok által a visszafogadás terén folytatott együttműködést, figyelembe véve különösen a következő mutatókat:
a)  az adott harmadik országból származó, a tagállamok területén illegálisan tartózkodó személyek számára kiadott kiutasítási határozatok száma;
a)  azon harmadik országbeli állampolgárok száma, akik a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban közigazgatási vagy bírósági határozat vagy intézkedés hatálya alatt állnak;
b)  azon személyek száma, akik számára kiutasítási határozatot adtak ki és ténylegesen visszatértek, az adott harmadik ország állampolgárai számára kiadott kiutasítási határozatok számának százalékában kifejezve, beleértve adott esetben uniós vagy kétoldalú visszafogadási egyezmény alapján a területén áthaladó harmadik országbeli állampolgárok számát is;
c)   a harmadik ország által elfogadott visszafogadási kérelmek száma, a számára benyújtott ilyen kérelmek számának százalékában kifejezve.
b)  a harmadik ország által elfogadott tagállamonkénti visszafogadási kérelmek száma, a számára benyújtott ilyen kérelmek számának százalékában kifejezve;
c)  a visszaküldési eljárás különböző szakaszaiban a visszaküldés területén folyó gyakorlati együttműködés szintje, például:
i.  az azonosítási eljárások időben történő lebonyolítása;
ii.  az előírt úti okmányok kiadása és elfogadása;
A Bizottság értékeléséről beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyek a kérdést megvitatják, különös tekintettel a harmadik országgal az irreguláris migránsok visszafogadása terén folytatott együttműködés szintjére.
Különösen a következő elemeket kell figyelembe venni az ország visszafogadással kapcsolatos együttműködésének értékeléséhez:
a)  a munkaerő-migrációval kapcsolatos kísérleti projektekben való részvétel, hozzájárulva ezáltal az illegális migráció csökkentéséhez;
b)  a visszatérő személyek visszailleszkedésére és a visszatérések fenntarthatóságának biztosítására irányuló törekvés;
c)  az emberkereskedelemmel és az embercsempészettel, valamint az érintett személyek jogainak ezekből fakadó megsértésével szembeni egyértelmű fellépés (a kapacitásépítésben és többek között a visszaélések és a kizsákmányolás megelőzésével kapcsolatos képzési tevékenységekben való részvétel);
A Bizottság tájékoztatja a Parlamentet az értékelés megállapításairól.
(3)  Egy tagállam értesítheti a Bizottságot akkor is, ha jelentős és tartós gyakorlati nehézségeket tapasztal egy harmadik országgal az irreguláris migránsok visszafogadása terén folytatott együttműködésben, a (2) bekezdésben felsorolt mutatók alapján.
(3)  Egy tagállam értesítheti a Bizottságot akkor is, ha jelentős és tartós gyakorlati nehézségeket, továbbá jelentős együttműködésbeli javulást tapasztal egy harmadik ország vonatkozásában az irreguláris migránsok visszafogadása terén, a (2) bekezdésben felsorolt mutatók alapján.
(4)   A Bizottság a (3) bekezdés alapján tett minden értesítést egy hónapon belül megvizsgál.
A Bizottság minden értesítést 15 napon belül megvizsgál A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot és a Parlamentet vizsgálatának eredményéről.
(5)   Amennyiben a (2) és (4) bekezdésben említett elemzés alapján a Bizottság úgy dönt, hogy az ország nem kielégítően működik együtt, és ezért intézkedésre van szükség, az Unió és az érintett harmadik ország közötti általános kapcsolatokat is figyelembe véve végrehajtási jogi aktust fogadhat el, az 52. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében:
(4)   Amennyiben a (2) és (3) bekezdésben említett elemzés alapján, figyelembe véve az Unió és az érintett harmadik ország közötti általános – és különösen a visszafogadás terén folytatott együttműködés keretében folytatott – kapcsolatokat, valamint tekintettel a (2) bekezdésben említett értékelés és megbeszélések megállapításaira, a Bizottság úgy határoz, hogy egy ország:
a)  a 14. cikk (6) bekezdése, a 16. cikk (5) bekezdése b) pontja, a 23. cikk (1) bekezdése vagy a 24. cikk (2) bekezdése, vagy e rendelkezések némelyike vagy mindegyike alkalmazásának ideiglenes felfüggesztéséről az érintett harmadik ország valamennyi állampolgára esetében, vagy azok egyes kategóriái esetében, vagy
a)  megfelelően együttműködik, az 52. cikk (2a) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban végrehajtási jogi aktust fogad el a harmadik ország állampolgárainak bizonyos kategóriáira vagy valamennyi olyan állampolgárára vonatkozóan, aki az adott harmadik ország területén vízumot kérelmez:
i.  a 16. cikk (2a) bekezdésével összhangban csökkenti a vízumdíjat;
ii.  a 23. cikk (1a) bekezdésével összhangban csökkenti a kérelmekre vonatkozó határozatok meghozatalának időtartamát;
iii.  a 24. cikk (2) bekezdésének utolsó albekezdésével összhangban meghosszabbítja a többszöri beutazásra jogosító vízumok érvényességi idejét; és/vagy
iv.  elősegíti aa munkaerő-migrációval kapcsolatos projektekben való részvételt;
b)  a 16. cikk (2a) bekezdésében meghatározott vízumdíj alkalmazásáról az érintett harmadik ország valamennyi állampolgára esetében, vagy azok egyes kategóriái esetében.
b)  nem működik együtt kielégítően, az Unió és az érintett harmadik ország közötti általános kapcsolatokat is figyelembe véve végrehajtási jogi aktust fogadhat el, az 52. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében:
i.  ideiglenesen módosíthatja a 14. cikk (6) bekezdésének vagy a 23. cikk (1) bekezdésének alkalmazását, vagy ideiglenesen felfüggesztheti a 16. cikk (5b) bekezdésének, a 23. cikk (1) bekezdésének illetve egyes rendelkezéseiknek, vagy a 24. cikk (2) bekezdésének alkalmazását.
(6)  A Bizottság a (2) bekezdésben meghatározott mutatók alapján folyamatosan értékeli, hogy megállapítható-e jelentős javulás az adott harmadik ország által az irreguláris migránsok visszafogadása tekintetében folytatott együttműködés terén, és – az Unió és az érintett harmadik ország közötti általános kapcsolatokat is figyelembe véve – úgy határozhat, hogy hatályon kívül helyezi vagy módosítja az (5) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktust.
(7)  Az (5) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktus hatálybalépése után legkésőbb hat hónappal a Bizottság jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az adott harmadik ország visszafogadás tekintetében folytatott együttműködése terén elért előrelépésről.”
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – a a pont (új)
810/2009/EK rendelet
32 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii alpont
aa)   a 32. cikk (1) bekezdésének vii. pontját el kell hagyni.
vii.  adott esetben nem szolgál bizonyítékkal arra, hogy megfelelő és érvényes utazási egészségbiztosítása van;
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – a b pont (új)
810/2009/EK rendelet
32 cikk – 2 bekezdés
ab)  a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(2)  Az elutasításról szóló döntést és annak indokait a VI. mellékletben található formanyomtatványon kell közölni a kérelmezővel.
(2) Az elutasításról szóló döntést és annak indokait a VI. mellékletben található formanyomtatványon kell közölni a kérelmezővel, olyan nyelven, amelyet a kérelmező ért vagy amelyről indokoltan feltételezhető, hogy érti.”;
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – b pont
810/2009/EK rendelet
32 cikk – 3 bekezdés
(3)  Azon kérelmezőket, akiknek elutasították a vízumkérelmét, megilleti a jogorvoslati eljárásához való jog, amely eljárás valamely szakaszában biztosítania kell a bíróság előtti hatékony jogorvoslat lehetőségét. A jogorvoslati eljárást a kérelemmel kapcsolatos végső döntést meghozó tagállammal szemben, és ezen tagállam nemzeti jogának megfelelően kell megindítani. A tagállamok részletesen tájékoztatják a kérelmezőket a jogorvoslat esetén követendő, a VI. mellékletben meghatározott eljárásról.;
(3)  Azon kérelmezőket, akiknek elutasították a vízumkérelmét, megilleti a jogorvoslati eljárásához való jog, amely eljárás valamely szakaszában biztosítania kell a bíróság előtti hatékony jogorvoslat lehetőségét. A jogorvoslati eljárást a kérelemmel kapcsolatos végső döntést meghozó tagállammal szemben, és ezen tagállam nemzeti jogának megfelelően kell megindítani. A jogorvoslati határidő legalább 30 naptári nap. A tagállamok részletesen tájékoztatják a kérelmezőket a jogorvoslat esetén követendő, a VI. mellékletben meghatározott eljárásról, olyan nyelven, amelyet a kérelmező ért vagy amelyről indokoltan feltételezhető, hogy érti.
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – b pont
810/2009/EK rendelet
32 cikk – 3 a bekezdés
(3a)   A vízum visszautasításának, megsemmisítésének vagy visszavonásának indokairól szóló VI. mellékletben szereplő formanyomtatványnak legalább a következő nyelveken kell rendelkezésre állnia:
a)  azon tagállam hivatalos nyelve(i), amely esetében vízumkötelezettség áll fenn; és
b)  a fogadó ország hivatalos nyelve(i).
Az a) pontban említett nyelv(ek) mellett a formanyomtatványt hozzáférhetővé lehet tenni az Európai Unió intézményeinek bármely más hivatalos nyelvén is;
A kérdőívnek a fogadó ország hivatalos nyelvére/nyelveire történő fordítását a 48. cikk szerinti helyi schengeni együttműködés keretein belül kell elvégezni.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 c pont (új)
810/2009/EK rendelet
34 cikk – 7 pont
22c.   A 34. cikk (7) bekezdése a következőképpen módosul
(7)  A megsemmisített vagy visszavont vízum birtokosa jogorvoslattal élhet, kivéve ha a vízumot a (3) bekezdéssel összhangban az ő kérésére vonták vissza. A jogorvoslati eljárást a megsemmisítésről vagy visszavonásról szóló döntést meghozó tagállammal szemben, és ezen tagállam nemzeti jogának megfelelően kell lefolytatni. A tagállamok tájékoztatják a kérelmezőket a jogorvoslat esetén követendő, a VI. mellékletben meghatározott eljárásról.
„(7) A megsemmisített vagy visszavont vízum birtokosa jogorvoslattal élhet, kivéve ha a vízumot a (3) bekezdéssel összhangban az ő kérésére vonták vissza.A jogorvoslati eljárást a megsemmisítésről vagy visszavonásról szóló döntést meghozó tagállammal szemben, és ezen tagállam nemzeti jogának megfelelően kell lefolytatni. A tagállamok tájékoztatják a kérelmezőket a jogorvoslat esetén követendő, a VI. mellékletben meghatározott eljárásról. Ha a megsemmisített vízum kedvezményezettje már valamely tagállam területén tartózkodik, az nem képezheti kiutasítási határozat tárgyát mindaddig, amíg a fellebbezési időszak le nem jár, vagy amíg a fellebbezésről nem értesítették megfelelően a kedvezményezettet.”
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 b pont (új)
810/2009/EK rendelet
35 cikk – 2 bekezdés
22b.  A 35. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 24 pont
810/2009/EK rendelet
36a cikk – 3 bekezdés
(3)  Az érintett tagállam megfelelő struktúrákat alakít ki és szakképzett alkalmazottakat rendel ki a vízumkérelmek feldolgozása és a 21. cikkben meghatározott összes ellenőrzés és kockázatelemzés elvégzése céljából.
(3)  Az érintett tagállam megfelelő struktúrákat alakít ki és szakképzett alkalmazottakat rendel ki a vízumkérelmek feldolgozása és a 21. cikkben meghatározott összes ellenőrzés és kockázatelemzés elvégzése céljából. A személyzetet képzés keretében fel kell készíteni a digitális aktakezelésre.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 24 b pont (új)
810/2009/EK rendelet
37 cikk – 2 pont
24b.   A 37. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul
(2)  A csalások és eltűnések megelőzése érdekében a vízumbélyegek tárolására és kezelésére megfelelő biztonsági intézkedéseket kell alkalmazni. Minden konzulátus nyilvántartást vezet a vízumbélyeg-készletéről, és feljegyzi minden egyes vízumbélyeg felhasználási módját.
„(2) A csalások és eltűnések megelőzése érdekében a vízumbélyegek tárolására és kezelésére megfelelő biztonsági intézkedéseket kell alkalmazni. Minden konzulátus nyilvántartást vezet a vízumbélyeg-készletéről, és feljegyzi minden egyes vízumbélyeg felhasználási módját. Bármely komoly csalást vagy veszteséget jelenteni kell a Bizottságnak.”
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 25 pont
810/2009/EK rendelet
37 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
Az egyéni kérelmeket a kérelemre vonatkozó, a 23. cikk (1) bekezdésében említett döntés időpontjától számított legalább egy évig, vagy jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás végéig meg kell őrizni.
Az egyéni kérelmeket a kérelemre vonatkozó, a 23. cikk (1) bekezdésében említett döntés időpontjától számított legalább két évig, vagy jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás végéig meg kell őrizni.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 a pont (új)
810/2009/EK rendelet
38 cikk – 4 a bekezdés (új)
26a.  A 38. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A tagállamok biztosítják, hogy a konzulátusok panasztételi eljárással rendelkezzenek a vízumkérelmezők számára. Az ezen eljárásra vonatkozó információkat a konzulátusnak és adott esetben a külső szolgáltatónak közzé kell tennie honlapján. A tagállamok biztosítják a panaszok nyilvántartását.”;
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 b pont (új)
810/2009/EK rendelet
39 cikk – 1 bekezdés
26b.   A 39. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul
(1)  A tagállamok konzulátusai biztosítják, hogy a kérelmezők udvarias bánásmódban részesüljenek.
„(1) A tagállamok konzulátusai biztosítják, hogy a kérelmezők udvarias bánásmódban részesüljenek. A vízumkérelmezők fogadására és kérelmeik feldolgozására vonatkozó rendelkezéseknek tiszteletben kell tartaniuk az emberi méltóságot és az alapvető jogokat az Európai Unió Alapjogi Chartájában és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben leírtak szerint. A vízumkérelmek feldolgozását megkülönböztetés nélkül, szakszerű módon, a kérelmezők tiszteletben tartása mellett kell végrehajtani.”
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 c pont (új)
810/2009/EK rendelet
39 cikk – 3 bekezdés
26c.  A 39. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:
(3)  Feladatai ellátása során a konzuli személyzet senkivel szemben nem alkalmazhat megkülönböztetést neme, faji vagy etnikai származása, vallása vagy meggyőződése, fogyatékossága, kora vagy szexuális irányultsága alapján.
Feladatai ellátása során a konzulátusi személyzet senkivel szemben nem alkalmazhat megkülönböztetést nemzetisége, neme, családi állapota, származása, vélt vagy valós vallása, meggyőződése, fogyatékossága, kora vagy szexuális irányultsága alapján.
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 pont – d pont
810/2009/EK rendelet
43 cikk – 9 bekezdés
(9)  A tagállamok felelnek a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásáért, és biztosítják, hogy a külső szolgáltatót nyomon kövessék az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkének (1) bekezdése szerinti adatvédelmi felügyeleti hatóságok.
(9)  Az érintett tagállam vagy tagállamok továbbra is felelnek a szabályok betartásáért, különös tekintettel az alapvető jogok tiszteletben tartására és különösen a megkülönböztetésmentesség elvére, valamint a személyes adatok védelmére, és biztosítják, hogy a külső szolgáltatót nyomon kövessék az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkének (1) bekezdése szerinti adatvédelmi felügyeleti hatóságok.
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 33 pont – b pont
810/2009/EK rendelet
48 cikk – 1 a bekezdés – c pont
c)  adott esetben a kérelemnyomtatvány közös fordításának biztosítása;
c)  adott esetben a kérelemnyomtatvány és a formanyomtatvány közös fordításának biztosítása a vízum elutasításáról, megsemmisítéséről vagy visszavonásáról szóló értesítés és indokolás végett;
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 33 pont – d pont
810/2009/EK rendelet
48 cikk – 3 bekezdés – b pont – vi alpont
vi.  az elutasítások tendenciáiról;
vi.  az elutasítások tendenciáiról és okairól;
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 33 pont – d pont
810/2009/EK rendelet
48 cikk – 3 bekezdés – d pont
d)  információ a megfelelő utazási egészségbiztosítást nyújtó biztosítótársaságokról, ideértve a biztosítási típusok és az esetleges többletösszegek ellenőrzését is.
törölve
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 34 a pont (új)
810/2009/EK rendelet
49 cikk
34a.   A 49. cikk a következőképpen módosul
49. cikk
49. cikk
Az olimpiai játékokra és paralimpiai játékokra vonatkozó kivételes rendelkezések
Az olimpiai játékokra és paralimpiai játékokra, valamint más magas szintű nemzetközi sportversenyekre vonatkozó kivételes rendelkezések
Az olimpiai játékokat és paralimpiai játékokat rendező tagállamok a XI. mellékletben meghatározott, a vízumkiadás megkönnyítését szolgáló különös eljárásokat és feltételeket alkalmazzák.
Az olimpiai játékokat és paralimpiai játékokat, valamint más magas szintű nemzetközi sportversenyeket rendező tagállamok a XI. mellékletben meghatározott, a vízumkiadás megkönnyítését szolgáló különös eljárásokat és feltételeket alkalmazzák.
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 35 pont
810/2009/EK rendelet
50 b cikk – 1 bekezdés
(1)  Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.
(1)  Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak haladéktalanul és egyidejűleg küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság [e rendelet hatálybalépésének időpontja] után három évvel értékeli e rendelet alkalmazását. Az átfogó értékelésnek tartalmaznia kell az elért eredményeknek a célkitűzések fényében történő vizsgálatát, valamint e rendelet rendelkezései végrehajtásának a vizsgálatát.
(1)  A Bizottság ... [e rendelet hatálybalépésének időpontja] után két évvel értékeli e rendelet alkalmazását. Az átfogó értékelésnek tartalmaznia kell az elért eredményeknek a célkitűzések fényében történő vizsgálatát, valamint e rendelet rendelkezései végrehajtásának a vizsgálatát.
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)   Legkésőbb egy évvel ... [e rendelet hatálybalépésének időpontját] követően a Bizottság értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a vízumbélyegek eltörléséről és a digitális vízum létrehozásáról, amely lehetővé teszi a schengeni vízum kiadását egy a VIS-ben történő egyszerű regisztráció és a kérelmezőnek küldött elektronikus bejelentés formájában.
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
IV a melléklet (új)
810/2009/EK rendelet
XI melléklet
AZ OLIMPIAI ÉS PARALIMPIAI JÁTÉKOKBAN RÉSZT VEVŐ OLIMPIAI CSALÁD TAGJAINAK SZÓLÓ VÍZUMOK KIADÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK MEGKÖNNYÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KÜLÖNÖS ELJÁRÁSOK ÉS FELTÉTELEK
„XI. MELLÉKLET AZ OLIMPIAI ÉS PARALIMPIAI JÁTÉKOKBAN, VALAMINT MÁS MAGAS SZINTŰ SPORTVERSENYEKEN RÉSZT VEVŐ SPORTOLÓKNAK ÉS CSALÁDTAGJAIKNAK SZÓLÓ VÍZUMOK KIADÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK MEGKÖNNYÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KÜLÖNÖS ELJÁRÁSOK ÉS FELTÉTELEK

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0434/2018).

Utolsó frissítés: 2019. november 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat