Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0061(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0434/2018

Pateikti tekstai :

A8-0434/2018

Debatai :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Balsavimas :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Priimti tekstai
PDF 244kWORD 69k
Antradienis, 2018 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Vizų kodeksas ***I
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

2018 m. gruodžio 11 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Europos Sąjungos bendra trumpalaikio buvimo vizų politika yra neatsiejama erdvės be vidaus sienų kūrimo dalis. Vizų politika ir toliau turėtų būti pagrindinė priemonė siekiant sudaryti palankesnes turizmo ir verslo sąlygas, drauge šalinant saugumo pavojus ir neteisėtos migracijos į Sąjungą riziką;
(1)  Europos Sąjungos bendra trumpalaikio buvimo vizų politika yra neatsiejama erdvės be vidaus sienų kūrimo dalis. Vizų politika, kuria atsižvelgiama į žmogaus teises ir pagrindines laisves, turėtų palengvinti trečiųjų šalių piliečių keliones į ES ir kartu užtikrinti laisvą asmenų judėjimą ir jų saugumą ES teritorijoje. Bendra vizų politika turėtų būti suderinta su kitų sričių Sąjungos politika, įskaitant politiką, susijusią su judėjimo, apsigyvenimo ir judumo laisve;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)   taikydamos šį reglamentą valstybės narės turėtų paisyti savo atitinkamų įsipareigojimų, prisiimtų pagal tarptautinę teisę, pirmiausia pagal Jungtinių Tautų konvenciją dėl pabėgėlių statuso, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir kitus susijusius tarptautinius dokumentus;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  prašymų išduoti vizą procedūra asmenims, teikiantiems prašymus išduoti vizą, turėtų būti kuo paprastesnė. Turėtų būti aišku, kuri valstybė narė kompetentinga nagrinėti prašymą išduoti vizą, ypač, kai numatoma lankytis keliose valstybėse narėse. Valstybės narės turėtų, kai tai įmanoma, leisti prašymų išduoti vizą formas užpildyti ir pateikti elektroninėmis priemonėmis. Turėtų būti nustatyti skirtingų procedūros etapų terminai, visų pirma tam, kad keliautojai galėtų planuoti kelionę iš anksto ir išvengtų didžiausio aktyvumo konsulatuose laikotarpių;
(4)  prašymų išduoti vizą procedūra asmenims, teikiantiems prašymus išduoti vizą, turėtų būti kuo paprastesnė ir prieinamos kainos. Turėtų būti aišku, kuri valstybė narė kompetentinga nagrinėti prašymą išduoti vizą, ypač kai numatoma lankytis keliose valstybėse narėse. Valstybės narės turėtų leisti prašymų išduoti vizą formas užpildyti ir pateikti elektroninėmis priemonėmis. Turėtų būti nustatyti skirtingų procedūros etapų terminai, visų pirma tam, kad keliautojai galėtų planuoti kelionę likus pakankamai laiko ir išvengtų didžiausio aktyvumo konsulatuose laikotarpių. Toliau plėtojant acquis, kad būtų sukurta tikrai bendra vizų politika, vizų išdavimo procedūros ir sąlygos turėtų būti dar labiau suderintos ir suvienodintas jų taikymas;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)   prašymus išduoti vizą ir sprendimus dėl tokių prašymų nagrinėja ir priima konsulatai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jos dalyvautų arba joms atstovautų kita valstybė narė trečiosiose šalyse, kurių piliečiams taikomas vizos reikalavimas, ir užtikrinti, kad konsulatai turėtų pakankamai žinių apie vietos padėtį, kad būtų galima užtikrinti prašymo suteikti vizą procedūros vientisumą;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)   valstybės narės neturėtų būti įpareigotos toliau sudaryti galimybę prašymus pateikti tiesiogiai konsulate tose vietovėse, kur išorės paslaugų teikėjui jų vardu suteikti įgaliojimai priimti prašymus išduoti vizą, nedarant poveikio valstybių narių įsipareigojimams, nustatytiems Direktyva 2004/38/EB18, visų pirma jos 5 straipsnio 2 dalimi;
Išbraukta.
_________________
18 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (OL L 229, 2004 6 29, p. 35).
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  prašymą išduoti trumpalaikę vizą pateikiantiems asmenims neturėtų būti taikomas reikalavimas pateikti sveikatos draudimą. Tai neproporcingai didelė našta prašymą išduoti vizą teikiantiems asmenims ir nėra jokių įrodymų, kad trumpalaikių vizų turėtojai keltų didesnę riziką, susijusią su viešosiomis medicinos išlaidomis valstybėse narėse, palyginti su trečiųjų šalių piliečiais, kuriems netaikomas vizų reikalavimas;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  vizos mokesčiu turėtų būti užtikrinti pakankami finansiniai ištekliai prašymų išduoti vizą tvarkymo išlaidoms padengti, be kita ko, deramoms struktūroms ir pakankamam darbuotojų skaičiui garantuoti, kad būtų užtikrinama prašymų išduoti vizą nagrinėjimo procedūrų kokybė ir vientisumas. Vizos mokesčio dydis turėtų būti peržiūrimas kas dvejus metus remiantis objektyviais kriterijais;
(6)  vizos mokesčiu turėtų būti užtikrinti pakankami finansiniai ištekliai prašymų išduoti vizą tvarkymo išlaidoms padengti, be kita ko, deramoms struktūroms ir pakankamam darbuotojų skaičiui garantuoti, kad būtų užtikrinama prašymų išduoti vizą nagrinėjimo procedūrų kokybė, sparta ir vientisumas. Vizos mokesčio dydis turėtų būti peržiūrimas kas dvejus metus remiantis objektyviais vertinimo kriterijais;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)   prašymus išduoti vizą teikiančių asmenų priėmimo tvarka turėtų būti nustatoma užtikrinant deramą pagarbą žmogiškajam orumui ir pagrindinėms teisėms, įvardytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje. Prašymai išduoti vizą turėtų būti nagrinėjami nediskriminuojant, profesionaliai, gerbiant prašymus išduoti vizą teikiančius asmenis;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  siekiant užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiai, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą, prašymą išduoti vizą galėtų pateikti savo gyvenamosios vietos šalyje, net jei nė viena valstybė narė šiuo tikslu nerenka prašymų išduoti vizą, išorės paslaugų teikėjams turėtų būti leista teikti būtinas paslaugas imant mokestį, viršijantį bendrą didžiausią lygį;
(7)  siekiant užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiai, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą, prašymą išduoti vizą galėtų pateikti šalyje, esančioje kuo arčiau jų gyvenamosios vietos, išorės paslaugų teikėjams turėtų būti leista priimti prašymus imant mokestį, viršijantį bendrą didžiausią lygį;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  atstovavimo susitarimai turėtų būti supaprastinti ir turėtų būti vengiama sudaryti kliūtis tokių valstybių narių susitarimų sudarymui. Atstovaujančioji valstybė narė turėtų atsakyti už visą prašymų išduoti vizą tvarkymo procedūrą nedalyvaujant atstovaujamajai valstybei narei;
(8)  atstovavimo susitarimai turėtų būti supaprastinti, palengvinti ir turėtų būti vengiama sudaryti kliūtis tokių valstybių narių susitarimų sudarymui. Atstovaujančioji valstybė narė turėtų atsakyti už visą prašymų išduoti vizą tvarkymo procedūrą nedalyvaujant atstovaujamajai valstybei narei;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  jeigu tam tikros trečiosios šalys nebendradarbiauja sulaikytų neteisėtai esančių savo piliečių readmisijos srityje ir veiksmingai nebendradarbiauja grąžinimo procese, siekiant gerinti atitinkamos trečiosios šalies bendradarbiavimą neteisėtų migrantų grąžinimo srityje tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 810/2009 nuostatų taikymas turėtų būti laikinai ribojamas remiantis skaidriu mechanizmu, pagrįstu objektyviais kriterijais;
(11)  jeigu tam tikros trečiosios šalys pakankamai bendradarbiauja arba nebendradarbiauja sulaikytų neteisėtai esančių savo piliečių readmisijos srityje ir rodo norą veiksmingai tinkamai bendradarbiauti arba nebendradarbiauja grąžinimo procese, siekiant gerinti arba paskatinti tolesnį atitinkamos trečiosios šalies bendradarbiavimą neteisėtų migrantų grąžinimo srityje tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 810/2009 nuostatų taikymas turėtų būti laikinai ribojamas remiantis skaidriu mechanizmu, pagrįstu objektyviais kriterijais;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  prašymą išduoti vizą pateikę asmenys, kuriems buvo atsisakyta išduoti vizą, turėtų turėti teisę pateikti apeliacinį skundą, kuriuo tam tikroje procedūros stadijoje garantuojama teisė kreiptis į teismą. Pranešime apie atsisakymą išduoti vizą turėtų būti pateikta išsamesnės informacijos apie atsisakymo priežastis ir nurodytos procedūros, pagal kurias neigiamo sprendimo atveju teikiamas skundas;
(12)  prašymą išduoti vizą pateikę asmenys, kuriems buvo atsisakyta išduoti vizą, turėtų turėti teisę pateikti apeliacinį skundą, – tai turėtų garantuoti veiksmingą ir greitą skundo nagrinėjimą. Pranešime apie atsisakymą išduoti vizą turėtų būti pateikta išsamios informacijos apie atsisakymo priežastis ir nurodytos procedūros, pagal kurias neigiamo sprendimo atveju teikiamas skundas;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)   šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, visų pirma pripažintų tarptautinėse sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Juo visų pirma siekiama užtikrinti visišką pagarbą teisei į asmens duomenų apsaugą, kaip nustatyta SESV 16 straipsnyje, teisei į privatų ir šeimos gyvenimą, kaip nustatyta 7 straipsnyje, teisei į prieglobstį, kaip nustatyta 18 straipsnyje, vaiko teisėms, nustatytoms Chartijos 24 straipsnyje, ir pažeidžiamų gyventojų apsaugai;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  turėtų būti parengtos lanksčios taisyklės, kad valstybės narės galėtų optimaliai dalytis ištekliais ir plėsti konsulinį atstovavimą. Valstybės narės galėtų vykdyti įvairių formų bendradarbiavimą (Šengeno vizų centrai), pritaikytą prie vietos aplinkybių, kuriuo siekiama plėsti geografinį konsulinį atstovavimą, mažinti valstybių narių sąnaudas, didinti Sąjungos matomumą ir gerinti prašymus išduoti vizą pateikiantiems asmenims teikiamas paslaugas;
(16)  turėtų būti parengtos lanksčios taisyklės, kad valstybės narės galėtų optimaliai dalytis ištekliais ir plėsti konsulinį atstovavimą. Valstybės narės galėtų vykdyti įvairių formų bendradarbiavimą (Šengeno vizų centrai), pritaikytą prie vietos aplinkybių, kuriuo siekiama plėsti geografinį konsulinį atstovavimą, mažinti valstybių narių sąnaudas, didinti Sąjungos matomumą ir gerinti prašymus išduoti vizą pateikiantiems asmenims teikiamas paslaugas. Bendra vizų politika turėtų būti prisidedama prie ekonomikos augimo ir ji turėtų derėti su kitose srityse, pavyzdžiui, išorės santykių, prekybos, švietimo, kultūros ir turizmo, vykdoma Sąjungos politika;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  valstybių narių sukurtos elektroninės prašymų išduoti vizas sistemos padeda lengvinti vizų išdavimo procedūras prašymus teikiantiems asmenims ir konsulatams. Iki galo išnaudojant pastarojo meto teisinius ir technologinius pokyčius, turėtų būti surastas būdas, leidžiantis pasinaudoti visiško skaitmeninimo galimybėmis;
(17)  valstybių narių sukurtos elektroninės prašymų išduoti vizas sistemos yra labai svarbios palengvinant vizų išdavimo procedūras prašymus teikiantiems asmenims ir konsulatams. Iki galo išnaudojant pastarojo meto teisinius ir technologinius pokyčius, iki 2025 m. turėtų būti surastas būdas (sukurta interneto platforma ir parengta elektroninės ES vizos tvarka), leidžiantis pasinaudoti visiško skaitmeninimo galimybėmis, taip sudarant galimybę prašymus išduoti vizą teikti internetu, siekiant patenkinti prašymus teikiančių asmenų poreikius ir pritraukti daugiau lankytojų į Šengeno erdvę. Turėtų būti sudarytos visapusiškos galimybės neįgaliesiems naudotis elektronine prašymų išduoti vizas sistema. Turėtų būti stiprinamos ir vienodai taikomos nesudėtingos ir paprastos procedūrinės garantijos;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)  valstybės narės, taikydamos Reglamentą (EB) Nr. 810/2009, turėtų paisyti atitinkamų savo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, visų pirma pagal Jungtinių Tautų konvenciją dėl pabėgėlių statuso, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir kitus susijusius tarptautinius dokumentus;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(27a)   reikia nustatyti tinkamas šio reglamento įgyvendinimo priemones. Įgaliojimai priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl šio reglamento priedų techninių pakeitimų turėtų būti suteikti Komisijai;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(27b)   turėtų būti priimtos tinkamos šio reglamento taikymo stebėsenos ir vertinimo priemonės, susijusios su prašymų išduoti vizą nagrinėjimo suderinimu. Vykdant stebėseną ir vertinimą, taip pat turi būti siekiama stebėti, kad nagrinėdamos prašymus valstybės narės visapusiškai paisytų pagrindinių teisių, taikytų nediskriminavimo principą ir užtikrintų asmens duomenų apsaugą;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
1 straipsnio 1 dalis
1.  Šiuo reglamentu nustatomos sąlygos ir procedūros, taikomos išduodant vizas numatomam buvimui valstybių narių teritorijoje, neviršijančiam 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.
1.  Šiuo reglamentu nustatomos sąlygos ir procedūros, taikomos išduodant vizas numatomam buvimui valstybių narių teritorijoje, neviršijančiam 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, taip pat numatomam sporto ir kultūros specialistų iki vienų metų buvimui, vienos valstybės narės teritorijoje būnant ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)
1a)  1 straipsnis papildomas šia dalimi:
„3a. Taikydamos šį reglamentą, valstybės narės veikia visapusiškai laikydamosi atitinkamos Sąjungos teisės, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija), atitinkamos tarptautinės teisės, įskaitant Ženevos konvenciją dėl pabėgėlių statuso (toliau – Ženevos konvencija), su galimybe gauti tarptautinę apsaugą susijusių įpareigojimų, visų pirma negrąžinimo principo, ir pagrindinių teisių. Laikantis bendrų Sąjungos teisės principų, pagal šį reglamentą priimami sprendimai turi būti priimami atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.“;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
1 straipsnio 3 b dalis (nauja)
1b)  1 straipsnis papildomas šia dalimi:
„3b) Europos Komisija ne vėliau kaip 2025 m. pristato elektroninę prašymų išduoti vizas sistemą ir elektroninę vizą;“;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
2 straipsnio 12 a punktas (naujas)
12a.   Sporto ir kultūros specialistai: trečiųjų šalių piliečiai, kurie nėra Sąjungos piliečiai pagal Sutarties 20 straipsnio 1 dalį, ir kurie priskiriami šioms kategorijoms: scenos menininkai ir jų pagalbinis personalas, aukščiausio lygio sportininkai ir jų pagalbinis personalas, ir, jei taikytina, šių kategorijų asmenų šeimos nariai, kurie aiškiai parodė, kad, rengiant ilgiau nei tris mėnesius trunkančias gastroles ar varžybas keliose Šengeno erdvės valstybėse narėse, susiduriama su administracinėmis ir logistinėmis kliūtimis.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
3 straipsnio 5 dalis
3)  3 straipsnio 5 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:
3)  3 straipsnio 5 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:
„b) trečiųjų šalių piliečiams, turintiems valstybės narės, nedalyvaujančios priimant šį reglamentą, ar valstybės narės, kol kas taikančios ne visas Šengeno acquis nuostatas, išduotą galiojantį leidimą gyventi, arba trečiųjų šalių piliečiams, turintiems vieną iš V priede nurodytų Andoros, Kanados, Japonijos, San Marino arba Jungtinių Amerikos Valstijų išduotų galiojančių leidimų gyventi, kuriuo jo turėtojui užtikrinama besąlyginė readmisija, arba turintiems leidimą gyventi Nyderlandų Karalystei priklausančiose Karibų salyno dalyse (Aruboje, Kiurasao, San Martene, Bonere, Sint Eustatijuse ir Saboje);
c)  trečiųjų šalių piliečiams, turintiems valstybės narės, nedalyvaujančios priimant šį reglamentą, arba valstybės narės, kol kas taikančios ne visas Šengeno acquis nuostatas, arba Europos ekonominės erdvės susitarimo šalies, arba Kanados, Japonijos arba Jungtinių Amerikos Valstijų išduotą galiojančią vizą, arba Nyderlandų Karalystei priklausančių Karibų salyno dalių (Arubos, Kiurasao, San Marteno, Bonero, Sint Eustatijaus ir Sabos) išduotą galiojančią vizą, kai jie vyksta į vizą išdavusią šalį ar į bet kurią kitą trečiąją šalį arba pasinaudoję viza grįžta iš ją išdavusios šalies;“;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
5 straipsnio 1 b dalis
b)  jei ketinama apsilankyti daugiau nei vienoje valstybėje narėje arba per dviejų mėnesių laikotarpį numatomi keli apsilankymai, valstybė narė, kurios teritorija yra pagrindinis apsilankymo (-ų) tikslas, atsižvelgiant į buvimo trukmę, apskaičiuotą dienomis, arba.
b)  jei ketinama apsilankyti daugiau nei vienoje valstybėje narėje arba per dviejų mėnesių laikotarpį numatomi keli apsilankymai, valstybė narė, kurioje yra priimančiosios organizacijos arba įmonės buveinė, arba prireikus valstybė narė, kurios teritorija yra pagrindinis apsilankymo (-ų) tikslas, atsižvelgiant į buvimo trukmę, apskaičiuotą dienomis, arba, jeigu pagrindinio apsilankymo (-ų) tikslo nustatyti negalima, valstybė narė, kurios išorės sieną prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina kirsti, kad atvyktų į valstybių narių teritoriją;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)
5a)  5 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„2a. Jeigu valstybė narė, kuri yra kompetentinga pagal 1 dalies a arba b punktą, neturi atstovo ir jai nėra atstovaujama trečiojoje šalyje, kurioje asmuo pateikia prašymą pagal 10 straipsnį, prašymą išduoti vizą teikiantis asmuo turi teisę prašymą pateikti:
a)  valstybės narės, kuri yra numatomo apsilankymo tikslas, konsulate;
b)  valstybės narės, į kurią vykstama pirmiausia, konsulate, jei a punktas netaikytinas;
c)  visais kitais atvejais – bet kurios valstybės narės, kuriai atstovaujama šalyje, kurioje asmuo pateikia prašymą, konsulate.
Jeigu valstybės narės, kompetentingos pagal 1 dalies nuostatas, konsulatas arba šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos valstybės narės konsulatas yra didesniu nei 500 km atstumu nuo prašymą teikiančio asmens gyvenamosios vietos, arba jeigu keliaujant į abi puses viešuoju transportu iš prašymą teikiančio asmens gyvenamosios vietos tektų sustoti nakvynės, o kitos valstybės narės konsulatas yra arčiau prašymą teikiančio asmens gyvenamosios vietos, jis gali pateikti prašymą šios valstybės narės konsulate.“;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)
5b)  5 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„2b. Jei pagal 1 arba 2 dalį kompetentinga valstybė narė, vadovaudamasi 8 straipsniu, sudarė atstovavimo susitarimą su kita valstybe nare, kad ši nagrinėtų prašymus ir išduotų vizas jos vardu, prašymą teikiantis asmuo pateikia prašymą atstovaujančiosios valstybės narės konsulatui.“;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
8 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybė narė gali sutikti atstovauti kitai valstybei narei, kuri yra kompetentinga pagal 5 straipsnį, nagrinėjant prašymus ir išduodant vizas tos valstybės narės vardu. Valstybė narė taip pat gali ribotai atstovauti kitai valstybei narei tik prašymų priėmimo ir biometrinių identifikatorių registravimo tikslais.
„1. Nedarant poveikio 6 straipsniui, valstybė narė gali sutikti atstovauti kitai valstybei narei, kuri yra kompetentinga pagal 5 straipsnį, nagrinėjant prašymus ir išduodant vizas tos valstybės narės vardu. Valstybė narė taip pat gali ribotai atstovauti kitai valstybei narei tik prašymų priėmimo ir biometrinių identifikatorių registravimo tikslais.“;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
8 straipsnio 6 dalis
ba)   8 straipsnio 6 dalis iš dalies pakeičiama taip:
6.  Siekiant užtikrinti, kad dėl blogos transporto infrastruktūros ar didelių atstumų konkrečiame regione ar geografiniame rajone prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims nebūtų pernelyg sunku pasiekti konsulatą, valstybės narės, neturinčios konsulato tame regione ar zonoje, stengiasi sudaryti susitarimus dėl atstovavimo su valstybėmis narėmis, kurios turi konsulatus tame regione arba rajone.
„6. Siekiant užtikrinti, kad dėl blogos transporto infrastruktūros ar didelių atstumų konkrečiame regione ar geografiniame rajone prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims nebūtų pernelyg sunku pasiekti konsulatą, valstybės narės, neturinčios konsulato tame regione ar zonoje, stengiasi sudaryti susitarimus dėl atstovavimo su valstybėmis narėmis, kurios turi konsulatus tame regione arba rajone, kad nebūtų diskriminuojami trečiųjų šalių piliečiai suteikiant nevienodas galimybes gauti konsulines paslaugas.
Tokio tipo susitarimai gali būti sudaromi ir su ES valstybės narės atstovybe atitinkamos trečiosios šalies kaimyninėje šalyje, jeigu ji yra arčiau prašymą išduoti vizą teikiančio asmens gyvenamosios vietos.“;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
9 straipsnio 1 dalis
Prašymai gali būti pateikiami ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki numatomo apsilankymo pradžios (jūrininkų prašymai, susiję su jų pareigų atlikimu, – ne anksčiau kaip prieš devynis mėnesius) ir likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki numatomo apsilankymo pradžios.;
Prašymai gali būti pateikiami ne anksčiau kaip prieš devynis mėnesius ir likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki numatomo apsilankymo pradžios. Pagrįstais atskirais skubiais atvejais, be kita ko, kai tai būtina dėl profesinių ar humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų ar tarptautinių įsipareigojimų, konsulatas gali netaikyti minėto laikotarpio.;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
9 straipsnio 3 dalis
aa)   9 straipsnio 3 dalis iš dalies pakeičiama taip:
Pagrįstais skubos atvejais konsulatas gali leisti prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims pateikti jį nesusitarus dėl susitikimo arba susitikimas paskiriamas nedelsiant.
Pagrįstais skubos atvejais konsulatas gali leisti prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims pateikti jį nesusitarus dėl susitikimo arba susitikimas paskiriamas nedelsiant.
Jeigu atsakymas negaunamas vykdant elektroninę procedūrą per mėnesį po prašymo pateikimo, nustatoma galimybė pateikti skundą siekiant, kad prašymas būtų išnagrinėtas bet kokiu atveju.“;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
9 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)
aa)  prašymą išduoti vizą teikiančio asmens įgaliotieji atstovai,
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
10 straipsnio 1 dalis
Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys asmeniškai atvyksta, kad būtų paimti jų pirštų atspaudai, kaip nurodyta 13 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 7 dalies b punkte.
Nepažeidžiant 13, 42, 43 ir 45 straipsnių nuostatų, prašymą išduoti vizą teikiantys asmenys gali jį pateikti asmeniškai arba elektroniniu būdu.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
13 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
9a)  13 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:
„Nedarant poveikio 3 daliai, išorės paslaugų teikėjas negali prašyti prašymą teikiančio asmens atvykti nagrinėjant kiekvieną prašymą, kad kiekvieną kartą patikrintų biometrinius identifikatorius. Kad išorės paslaugų teikėjai galėtų patikrinti, ar buvo paimti biometriniai identifikatoriai, prašymą teikiančiam asmeniui, paėmus jo biometrinius identifikatorius, išduodamas kvitas.“;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
14 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
4.  Valstybės narės gali reikalauti, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys pateiktų užpildytą rėmimo ir (arba) asmens apgyvendinimo įrodymo formą, kurią nustato kiekviena valstybė narė. Toje formoje visų pirma nurodoma:
4.  Valstybės narės gali reikalauti, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys pateiktų užpildytą rėmimo ir (arba) asmens apgyvendinimo įrodymo formą, kurią nustato Komisija. Toje formoje visų pirma nurodoma:
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
14 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Forma parengiama ne tik valstybės narės oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis), bet ir mažiausiai viena kita oficialiąja Sąjungos institucijų kalba. Formos pavyzdys perduodamas Komisijai.
Komisija patvirtina formą, priimdama įgyvendinimo aktus pagal 52 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Forma naudojama siekiant informuoti rėmėją / kviečiantį asmenį apie asmens duomenų tvarkymą ir galiojančias taisykles. Forma parengiama ne tik valstybės narės oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis), bet ir mažiausiai viena kita oficialiąja Sąjungos institucijų kalba.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
15 straipsnis
11)  15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
15 straipsnis išbraukiamas.
a)  1 dalis pakeičiama taip:
Sveikatos draudimo kelionės metu reikalavimo panaikinimas
„1. Prašymą išduoti vienodą vizą, kurią turint leidžiama atvykti vieną kartą, pateikiantys asmenys įrodo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu padengti išlaidoms, galinčioms susidaryti dėl grąžinimo dėl sveikatos priežasčių, skubios gydytojo apžiūros ir skubios pagalbos ligoninėje arba mirties jų numatomo buvimo valstybių narių teritorijoje metu.;“
b)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
„2. Prašymą išduoti vienodą vizą, kurią turint leidžiama atvykti daug kartų, pateikiantys asmenys įrodo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, kuris apima jų pirmo numatomo apsilankymo laikotarpį.“
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
16 straipsnis
16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
16 straipsnis
16 straipsnis
Vizos mokestis
Vizos mokestis
1.  Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys moka 80 EUR mokestį.
1.  Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys moka 80 EUR mokestį.
1a.  Prašymą išduoti vizą teikiantys asmenys, kurių duomenys jau yra įregistruoti Vizų informacinė sistemoje, o biometriniai identifikatoriai yra paimti pagal 13 straipsnį, moka 60 EUR vizos mokestį.
2.  Vaikams nuo šešerių iki 12 metų vizos mokestis yra 40 EUR.;
2.  Vaikams nuo 12 iki 18 metų vizos mokestis yra 40 EUR.
2a.  prašymą teikiantys asmenys, kurie priklauso grupei, keliaujančiai meno, sporto ar švietimo tikslais, moka 60 EUR vizos mokestį.
4.  Reikalavimas mokėti vizos mokestį netaikomas prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, priklausantiems vienai iš šių kategorijų:
4.  Reikalavimas mokėti vizos mokestį netaikomas prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, priklausantiems vienai iš šių kategorijų:
a)  vaikams iki šešerių metų;
a)  vaikams iki dvylikos metų;
b)  moksleiviams, studentams, magistrantams bei doktorantams ir lydintiesiems mokytojams, vykstantiems į kelionę studijų arba pedagoginio mokymo tikslu;
b)  moksleiviams, studentams, magistrantams bei doktorantams ir lydintiesiems mokytojams, vykstantiems į kelionę studijų arba pedagoginio mokymo tikslu;
c)  trečiųjų šalių mokslo darbuotojams, keliaujantiems mokslinių tyrimų vykdymo tikslais, kaip apibrėžta 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje Nr. 2005/761/EB27 siekiant supaprastinti valstybių narių vykdomą vienodų trumpalaikių vizų išdavimą trečiųjų šalių mokslo darbuotojams, keliaujantiems Bendrijoje mokslinių tyrimų vykdymo tikslais (21);
c)  trečiųjų šalių mokslo darbuotojams, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 2005/71/EB27, keliaujantiems mokslinių tyrimų vykdymo arba dalyvavimo moksliniame seminare arba konferencijoje tikslais;
d)  ne pelno organizacijų atstovams, jaunesniems nei 25 metų amžiaus, dalyvaujantiems seminaruose, konferencijose, sporto, kultūriniuose ar švietimo renginiuose, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos.
d)  ne pelno organizacijų atstovams, jaunesniems nei 25 metų amžiaus, dalyvaujantiems seminaruose, konferencijose, sporto, kultūriniuose ar švietimo renginiuose, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos;
e)  Sąjungos piliečių šeimos nariams, kaip nurodyta Direktyvos 2004/38/EB 5 straipsnio 2 dalyje.
5.  Reikalavimas mokėti vizos mokestį gali būti netaikomas:
5.  Reikalavimas mokėti vizos mokestį gali būti netaikomas:
a)  vaikams nuo šešerių iki 12 metų amžiaus;
a)  vaikams nuo 12 iki 18 metų amžiaus;
b)  diplomatinių ir tarnybinių pasų turėtojams;
b)  diplomatinių ir tarnybinių pasų turėtojams;
c)  seminarų, konferencijų, sporto, kultūrinių ar švietimo renginių, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos, dalyviams, jaunesniems nei 25 metų.
c)  seminarų, konferencijų, sporto, kultūrinių ar švietimo renginių, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos, dalyviams, jaunesniems nei 25 metų;
d)  asmenims, prašantiems išduoti riboto teritorinio galiojimo vizas dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų ar tarptautinių įsipareigojimų, taip pat asmenims, kuriems taikomos perkėlimo į Sąjungą ar perkėlimo Sąjungoje programos;
e)  asmenims, prašantiems išduoti riboto teritorinio galiojimo vizas.
6.  Atskirais atvejais mokėtina vizos mokesčio suma gali būti neimama arba sumažinama, kai šia priemone skatinami kultūriniai ar sportiniai interesai bei interesai užsienio politikos bei vystymosi politikos srityse, kitose esminių visuomeninės svarbos interesų srityse arba dėl humanitarinių priežasčių.
6.  Atskirais atvejais mokėtina vizos mokesčio suma gali būti neimama arba sumažinama, kai šia priemone skatinami kultūriniai ar sportiniai interesai, interesai užsienio politikos ir vystymosi politikos srityse, kitose esminių visuomeninės svarbos interesų srityse, dėl humanitarinių priežasčių arba tarptautinių įsipareigojimų.“;
________________
________________
27 2005 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 2005/71/EB dėl konkrečios įleidimo trečiųjų šalių piliečiams atvykti mokslinių tyrimų tikslais tvarkos (OL L 289, 2005 11 3, p. 15).
27 2005 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 2005/71/EB dėl konkrečios įleidimo trečiųjų šalių piliečiams atvykti mokslinių tyrimų tikslais tvarkos (OL L 289, 2005 11 3, p. 15).
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
17 straipsnis
13)  17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
„17 straipsnis
Aptarnavimo mokestis
1.  43 straipsnyje nurodytas išorės paslaugų teikėjas gali imti aptarnavimo mokestį. Aptarnavimo mokestis yra proporcingas išlaidoms, kurių išorės paslaugų teikėjas turėjo vykdydamas vieną ar daugiau 43 straipsnio 6 dalyje nurodytų užduočių.
1.  43 straipsnyje nurodytas išorės paslaugų teikėjas gali imti aptarnavimo mokestį. Aptarnavimo mokestis yra proporcingas išlaidoms, kurių išorės paslaugų teikėjas turėjo vykdydamas vieną ar daugiau 43 straipsnio 6 dalyje nurodytų užduočių.
2.  Aptarnavimo mokestis nustatomas 43 straipsnio 2 dalyje nurodytame teisiniame dokumente.
2.  Aptarnavimo mokestis nustatomas 43 straipsnio 2 dalyje nurodytame teisiniame dokumente.
3.  Vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, valstybės narės užtikrina, kad iš prašymą išduoti vizą teikiančio asmens imamas aptarnavimo mokestis tinkamai atspindėtų išorės paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas ir būtų pritaikytas vietos aplinkybėms. Be to, jos turi siekti suvienodinti taikomą aptarnavimo mokestį.
4.  Aptarnavimo mokestis neturi viršyti pusės 16 straipsnio 1 dalyje nustatytos vizos mokesčio sumos, neatsižvelgiant į galimą sumažintą vizos mokestį ar galimas vizos mokesčio taikymo išimtis, kaip numatyta 16 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalyse.
4.  Aptarnavimo mokestis neturi viršyti pusės 16 straipsnio 1 dalyje nustatytos vizos mokesčio sumos, neatsižvelgiant į galimą sumažintą vizos mokestį ar galimas vizos mokesčio taikymo išimtis, kaip numatyta 16 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalyse. Jis apima visas išlaidas, susijusias su prašymo išduoti vizą pateikimu, įskaitant prašymo ir kelionės dokumento persiuntimą iš išorės paslaugų teikėjo konsulatui ir kelionės dokumento grąžinimą išorės paslaugų teikėjui.“
5.  Atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) turėtų būti palikta galimybė visiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims leisti tiesiogiai pateikti prašymus jos (jų) konsulatuose.
5.  Atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) išsaugoma galimybė visiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims tiesiogiai teikti prašymus jos (jų) konsulatuose arba valstybės narės, su kuria ji yra sudariusi atstovavimo susitarimą pagal 40 straipsnį, konsulate.
5a.  Prašymą išduoti vizą teikiančiam asmeniui už sumokėtą aptarnavimo mokestį išduodamas kvitas.“;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
19 straipsnio 3 dalis
13a)  19 straipsnio 3 dalis:
Kai kompetentingas konsulatas nustato, kad neįvykdytos 1 dalyje nurodytos sąlygos, prašymas yra nepriimtinas ir konsulatas nedelsdamas:
Kai kompetentingas konsulatas nustato, kad neįvykdytos 1 dalyje nurodytos sąlygos, jis tinkamais atvejais apie tai informuoja prašymą išduoti vizą pateikusį asmenį, nurodo trūkumus ir leidžia prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui juos ištaisyti. Jeigu trūkumai neištaisomi, prašymas yra nepriimtinas ir konsulatas nedelsdamas:
–  grąžina prašymo formą bei dokumentus, kuriuos pateikė prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo,
–  grąžina prašymo formą bei dokumentus, kuriuos pateikė prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo,
–  sunaikina paimtus biometrinius duomenis,
–  sunaikina paimtus biometrinius duomenis,
–  grąžina vizos mokestį, ir
–  grąžina vizos mokestį, ir
–  prašymo toliau nenagrinėja.
–  prašymo toliau nenagrinėja.“;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
19 straipsnio 4 dalis
13a)  19 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
4.  Taikant nukrypti leidžiančias nuostatas, 1 dalyje nustatytų reikalavimų neatitinkantis prašymas gali būti laikomas priimtinu dėl humanitarinių motyvų ar nacionalinių interesų.
4. Taikant nukrypti leidžiančias nuostatas, 1 dalyje nustatytų reikalavimų neatitinkantis prašymas gali būti laikomas priimtinu dėl humanitarinių motyvų, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų.“;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
21 straipsnio 3 dalies e punktas
a)  3 dalies e punktas pakeičiamas taip:
a)  3 dalies e punktas išbraukiamas.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
21 straipsnio 8 dalis
8.  Nagrinėdami prašymus konsulatai gali pagrįstais atvejais surengti pokalbį su prašymą išduoti vizą pateikusiu asmeniu ir paprašyti pateikti papildomus dokumentus.
8.  Nagrinėdami prašymus konsulatai gali pagrįstais atvejais surengti pokalbį su prašymą išduoti vizą pateikusiu asmeniu ir paprašyti pateikti papildomus dokumentus. Tie pokalbiai gali būti rengiami naudojant šiuolaikines skaitmenines technologijas ir nuotolinio ryšio priemones, tokias kaip balso arba vaizdo skambučiai internetu. Šio proceso metu turi būti užtikrintos pagrindinės prašymus išduoti vizą pateikusių asmenų teisės.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto -a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
22 straipsnio 4 dalis
aa)  4 dalis pakeičiama taip:
4.  Komisija informuoja valstybes nares apie tokius pranešimus.
„4. Komisija paskelbia tokius pranešimus.“;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
23 straipsnio 1 dalis
Sprendimas dėl prašymų priimamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo, kuris yra priimtinas pagal 19 straipsnį, pateikimo datos.
Sprendimas dėl prašymų priimamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo, kuris yra priimtinas pagal 19 straipsnį, pateikimo datos arba per penkias kalendorines dienas nuo prašymo pateikimo datos, jeigu prašymą išduoti vizą pateikusio asmens duomenys jau yra įregistruoti Vizų informacinėje sistemoje, o biometriniai identifikatoriai yra paimti pagal 13 straipsnį.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
23 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Atskirais atvejais, visų pirma, kai prašymą reikia išnagrinėti išsamiau, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki ne daugiau kaip 45 kalendorinių dienų.
Atskirais atvejais, visų pirma, kai prašymą reikia išnagrinėti išsamiau, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)
aa)  įterpiama ši dalis:
„2a. Sprendimas dėl prašymų priimamas nedelsiant pagrįstais atskirais skubiais atvejais, be kita ko, kai tai būtina dėl profesinių priežasčių, humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų.“;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
24 straipsnio 1a dalis (nauja)
1a.  Prašymą išduoti vizą teikiantiems asmenims, kurie, konsulatų manymu, tenkina atvykimo sąlygas ir kurių atžvilgiu nėra 32 straipsnyje nurodytų atsisakymo išduoti vizą priežasčių, viza išduodama pagal šį straipsnį.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
24 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  vienerių metų galiojimo laikotarpiui, su sąlyga, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo per paskutinius dvejus metus gavo tris vizas ir jomis teisėtai naudojosi;
a)  vienerių metų galiojimo laikotarpiui, jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo per paskutinius dvejus metus gavo tris vizas ir jomis teisėtai naudojosi, jūrininkų atveju – prašymai, susiję su jų pareigų atlikimu, vienų metų galiojimo laikotarpiui, jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo per paskutinius dvejus metus gavo dvi vizas ir jomis teisėtai naudojosi;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
24 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  dvejų metų galiojimo laikotarpiui, su sąlyga, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo gavo vienerius metus galiojančią daugkartinę vizą ir ja teisėtai naudojosi;
b)  dvejų metų galiojimo laikotarpiui, jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo per paskutinius dvejus metus gavo vienus metus galiojančią daugkartinę vizą;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
24 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  penkerių metų galiojimo laikotarpiui, su sąlyga, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo gavo dvejus metus galiojančią daugkartinę vizą ir ja teisėtai naudojosi.;
c)  penkerių metų galiojimo laikotarpiui, jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo per paskutinius trejus metus gavo dvejus metus galiojančią daugkartinę vizą;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
24 straipsnio 2 c dalis
2c.  Nepažeidžiant 2 dalies, prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui, kuris įrodo būtinybę arba pagrindžia ketinimą keliauti dažnai ir (arba) reguliariai, su sąlyga, kad jis įrodo savo sąžiningumą ir patikimumą, visų pirma teisėtą naudojimąsi ankstesnėmis vizomis, savo ekonominę padėtį kilmės šalyje ir nuoširdų ketinimą išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos vizos galiojimo laikotarpio pabaigos, gali būti išduota daugkartinė viza, kurios galiojimo laikotarpis neviršija penkerių metų.
2c.  Nepažeidžiant 2 dalies, prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui, kuris įrodo būtinybę arba pagrindžia ketinimą keliauti dažnai ir (arba) reguliariai, visų pirma dėl profesinės ar šeiminės padėties, pavyzdžiui, verslininkams, reguliarius ryšius su valstybėmis narėmis ir Bendrijos institucijomis palaikantiems valstybės tarnautojams, pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, keliaujantiems mokymo, seminarų ir konferencijų tikslais, Sąjungos piliečių šeimos nariams, trečiųjų šalių piliečių, teisėtai gyvenančių valstybėse narėse, šeimos nariams, taip pat jūrininkams, jei jie įrodo savo sąžiningumą ir patikimumą, visų pirma teisėtą naudojimąsi ankstesnėmis vizomis, savo ekonominę padėtį kilmės šalyje ir nuoširdų ketinimą išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos vizos galiojimo laikotarpio pabaigos, išduodama daugkartinė viza, kurios galiojimo laikotarpis neviršija penkerių metų.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
25 a straipsnis
„25a straipsnis
„25a straipsnis
Bendradarbiavimas readmisijos srityje
Bendradarbiavimas readmisijos srityje
1.  14 straipsnio 6 dalis, 16 straipsnio 1 dalis ir 5 dalies b punktas, 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 2 dalis netaikomi prašymą išduoti vizą pateikusiems asmenims arba tokių kategorijų asmenims, kurie yra trečiosios šalies, kurios bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis neteisėtų migrantų readmisijos srityje pagal šį straipsnį yra laikomas nepakankamu remiantis tinkamais ir objektyviais duomenimis, piliečiai. Šiuo straipsniu nepažeidžiami Komisijai pagal 24 straipsnio 2d dalį suteikti įgaliojimai.
1.  Priklausomai nuo trečiųjų valstybių bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis lygmens nelegalių migrantų readmisijos srityje, vertinant remiantis tinkamais ir objektyviais duomenimis, 16 straipsnio 1a dalies ir 5 dalies b punkto ir 24 straipsnio 2 dalies taikymas atitinkamai gali būti išplėstas kitų kategorijų asmenims arba visiems asmenims, kurie yra tos trečiosios šalies, piliečiai, kaip nurodyta 4 dalyje.
Šiuo straipsniu nepažeidžiami Komisijai pagal 24 straipsnio 2d dalį suteikti įgaliojimai.
2.  Komisija reguliariai vertina bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis readmisijos srityje, visų pirma atsižvelgdama į šiuos rodiklius:
2.  Komisija reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, vertina bendradarbiavimą su susijusiomis trečiosiomis šalimis readmisijos srityje, visų pirma atsižvelgdama į šiuos rodiklius:
a)  priimtų sprendimų grąžinti neteisėtai valstybių narių teritorijoje esančius susijusios trečiosios šalies piliečius skaičių;
a)   trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių yra priimtas administracinis arba teismo sprendimas, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/115/EB, skaičius;
b)  faktinį grąžintų asmenų, dėl kurių priimtas sprendimas grąžinti, skaičių, išreikštą kaip susijusios trečiosios šalies piliečių, dėl kurių priimtas sprendimas gražinti, procentinė dalis, įskaitant, kai tinkama, pagal Sąjungos ar dvišalius readmisijos susitarimus trečiųjų šalių piliečių, vykusių tranzitu per jos teritoriją, skaičių;
c)   trečiosios šalies patenkintų readmisijos prašymų skaičių, išreikštą kaip tokių jai pateiktų prašymų procentinė dalis.
b)   trečiosios šalies patenkintų valstybės narės readmisijos prašymų skaičių, išreikštą kaip tokių jai pateiktų prašymų procentinė dalis;
c)  praktinio bendradarbiavimo grąžinimo srityje lygį įvairiais grąžinimo procedūros etapais, kaip antai:
i)  laiku suteiktą pagalbą nustatant tapatybę;
ii)  reikiamų kelionės dokumentų rengimą ir priėmimą;
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai praneša savo vertinimo rezultatus, o Parlamentas ir Taryba šį klausimą apsvarsto, visų pirma atsižvelgdami į bendradarbiavimo su atitinkamomis trečiosiomis valstybėmis lygmenį nelegalių migrantų readmisijos srityje.
Vertinant valstybės bendradarbiavimą readmisijos srityje visų pirma atsižvelgiama į šiuos veiksnius:
a)  dalyvavimas bandomuosiuose projektuose darbo jėgos migracijos srityje, tokiu būdu mažinant paskatas neteisėtai migracijai;
b)  įrodytos pastangos iš naujo integruoti grįžusius migrantus ir užtikrinti, kad grįžimas būtų tvarus;
c)  įrodytos pastangos kovoti su prekyba žmonėmis ir neteisėtu jų gabenimu, taip pat tame dalyvaujančių asmenų teisių pažeidimais (dalyvavimas gebėjimų stiprinimo ir mokymo veikloje, įskaitant kovą su piktnaudžiavimu ir išnaudojimu).
Komisija turi informuoti Parlamentą apie vertinimo išvadas.
3.  Valstybė narė, remdamasi 2 dalyje išvardytais tais pačiais rodikliais, taip pat gali pranešti Komisijai apie didelius ir nuolatinius praktinius sunkumus, kylančius bendradarbiaujant su trečiąja šalimi neteisėtų migrantų readmisijos srityje.
3.  Valstybė narė, remdamasi tais pačiais 2 dalyje išvardytais rodikliais, taip pat gali pranešti Komisijai, jei ji pastebi reikšmingų nuolatinių problemų arba reikšmingą bendradarbiavimo su trečiąja valstybe pagerėjimą neteisėtų migrantų readmisijos srityje.
4.  Komisija pagal 3 dalį pateiktus pranešimus išnagrinėja per vieną mėnesį.
Komisija pateiktus pranešimus išnagrinėja per 15 dienų. Komisija nedelsdama informuoja Tarybą ir Europos Parlamentą apie savo tyrimo rezultatus.
5.  Jeigu remdamasi 2 ir 4 dalyje pateikta analize Komisija nusprendžia, kad šalis nepakankamai bendradarbiauja ir kad todėl būtina imtis veiksmų, atsižvelgdama į bendrus Sąjungos ryšius su susijusia trečiąja šalimi, laikydamasi 52 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros ji gali priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo:
4.   Jeigu remdamasi 2 ir 3 dalyse pateikta analize ir atsižvelgdama į bendrus Sąjungos santykius su atitinkama trečiąja šalimi, visų pirma į bendradarbiavimą readmisijos srityje, ir atsižvelgdama į 2 dalyje nurodytą vertinimą ir diskusijas Komisija nusprendžia, kad valstybė:
a)  tos trečiosios šalies piliečiams ar tam tikroms jų kategorijoms laikinai sustabdomas visų arba kai kurių 14 straipsnio 6 dalies, 16 straipsnio 5 dalies b punkto, 23 straipsnio 1 dalies arba 24 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymas, arba
a)  pakankamai bendradarbiauja, ji priima įgyvendinimo aktą laikydamasi 52 straipsnio 2a dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros dėl tam tikrų susijusios trečiosios valstybės piliečių kategorijų arba visų piliečių, kurie teikia prašymą išduoti vizą tos trečiosios valstybės teritorijoje:
i)  ir sumažina vizos mokestį pagal 16 straipsnio 2a dalį
ii)  sutrumpina laikotarpį, per kurį turi būti priimti sprendimai dėl prašymų pagal 23 straipsnio 1a dalį;
iii)  pailgina daugkartinių vizų galiojimo laiką pagal 24 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą ir (arba)
iv)  palengvina dalyvavimą darbo jėgos migracijos projektuose;
b)  susijusios trečiosios šalies piliečiams arba tam tikroms jų kategorijoms taikomas 16 straipsnio 2a dalyje nustatytas vizos mokestis.
b)   nepakankamai bendradarbiauja, ji gali, atsižvelgdama į bendrus Sąjungos ryšius su susijusia trečiąja šalimi, laikydamasi 52 straipsnio 2a dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo:
i)  laikinai pakeičiamas 14 straipsnio 6 dalies arba 23 straipsnio 1 dalies taikymas arba laikinai sustabdomas visų arba kai kurių 16 straipsnio 5b dalies, 23 straipsnio 1 dalies arba 24 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymas.“
6.  Komisija, remdamasi 2 dalyje nustatytais rodikliais, nuolat vertina, ar atitinkamos trečiosios šalies bendradarbiavimas neteisėtų migrantų readmisijos srityje pastebimai pagerėjo, ir, atsižvelgdama į bendrus Sąjungos santykius su atitinkama trečiąja šalimi, gali nuspręsti panaikinti arba iš dalies pakeisti 5 dalyje nurodytą įgyvendinimo aktą.
7.  Ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams po 5 dalyje nurodyto įgyvendinimo akto įsigaliojimo, Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie tos trečiosios šalies pažangą, susijusią su bendradarbiavimu readmisijos srityje.“
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
32 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis
aa)   32 straipsnio 1 dalies vii punktas išbraukiamas.
vii)  nepateikia įrodymo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, kai to reikalaujama;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 punkto a b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
32 straipsnio 2 dalis
ab)  2 dalis pakeičiama taip:
2.  Sprendimas dėl atsisakymo, nurodant jo priežastis, prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui pranešamas naudojant VI priede nustatytą standartinę formą.
2. Sprendimas dėl atsisakymo, nurodant jo priežastis, prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui pranešamas naudojant VI priede nustatytą standartinę formą ta kalba, kurią prašymą pateikęs asmuo supranta arba pagrįstai manoma, kad turi suprasti.“;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
32 straipsnio 3 dalis
3.  Prašymą išduoti vizą pateikę asmenys, kuriems buvo atsisakyta išduoti vizą, turi teisę apskųsti tokį sprendimą; ši procedūra turi užtikrinti, kad tam tikroje procedūros stadijoje būtų galima kreiptis į teismą. Apeliaciniai skundai pateikiami prieš valstybę narę, kuri priėmė galutinį sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės teisę. Valstybės narės prašymą išduoti vizą pateikusiems asmenims suteikia išsamią informaciją apie apeliacinių skundų teikimo procedūrą, kaip nurodyta VI priede.
3.  Prašymą išduoti vizą pateikę asmenys, kuriems buvo atsisakyta išduoti vizą, turi teisę apskųsti tokį sprendimą; ši procedūra turi užtikrinti, kad tam tikroje procedūros stadijoje būtų galima kreiptis į teismą. Apeliaciniai skundai pateikiami prieš valstybę narę, kuri priėmė galutinį sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės teisę. Apeliacinio skundo terminas yra ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų. Valstybės narės prašymą išduoti vizą pateikusiems asmenims suteikia išsamią informaciją apie apeliacinių skundų teikimo procedūrą, kaip nurodyta VI priede, ta kalba, kurią jie supranta arba pagrįstai manoma, kad turėtų suprasti.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
32 straipsnio 3 a dalis
3a.   Standartinė VI priede nurodyta pranešimo apie atsisakymą išduoti vizą ir jo pagrindimo, pranešimo apie vizos panaikinimą arba atšaukimą forma pateikiama bent jau šiomis kalbomis:
a)  valstybės narės, kurios vizos prašoma, oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) ir
b)  priimančiosios šalies oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis).
Be a punkte nurodytos (-ų) kalbos (-ų), gali būti naudojama bet kuria kita Europos Sąjungos institucijų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) parengta forma.
Prašymo formos vertimas į priimančiosios šalies oficialiąją (-iąsias) kalbą (-as) parengiamas laikantis 48 straipsnyje nustatytos bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygmeniu tvarkos.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 22 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
34 straipsnio 7 punktas
22c)   34 straipsnio 7 dalis iš dalies keičiama taip:
7.  Vizos turėtojai, kurių viza buvo panaikinta ar atšaukta, turi teisę pateikti apeliacinį skundą, išskyrus atvejus, kai viza buvo atšaukta vizos turėtojo prašymu pagal 3 dalį. Apeliaciniai skundai pateikiami prieš valstybę narę, kuri priėmė sprendimą dėl vizos panaikinimo arba atšaukimo, pagal tos valstybės narės teisę. Valstybės narės prašymą išduoti vizą pateikusiems asmenims suteikia informaciją apie apeliacinių skundų teikimo procedūrą, kaip nurodyta VI priede.
7. Vizos turėtojai, kurių viza buvo panaikinta ar atšaukta, turi teisę pateikti apeliacinį skundą, išskyrus atvejus, kai viza buvo atšaukta vizos turėtojo prašymu pagal 3 dalį. Apeliaciniai skundai pateikiami prieš valstybę narę, kuri priėmė sprendimą dėl vizos panaikinimo arba atšaukimo, pagal tos valstybės narės teisę. Valstybės narės prašymą išduoti vizą pateikusiems asmenims suteikia informaciją apie apeliacinių skundų teikimo procedūrą, kaip nurodyta VI priede. Jeigu panaikintos vizos turėtojas jau yra tam tikros valstybės narės teritorijoje, negali būti priimtas joks sprendimas jį sugrąžinti, kol nepasibaigs apeliacinio skundo pateikimo terminas arba kol jam nebus deramai įteiktas galutinis sprendimas dėl to skundo.“;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
35 straipsnio 2 dalis
22b)  35 straipsnio 2 dalis išbraukiama;
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 24 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
36a straipsnio 3 dalis
3.  Atitinkama valstybė narė sukuria deramas struktūras ir skiria specialiai parengtus darbuotojus, kurie tvarko vizų prašymus ir atlieka visus patikrinimus ir rizikos įvertinimą, kaip nustatyta 21 straipsnyje.
3.  Atitinkama valstybė narė sukuria deramas struktūras ir skiria specialiai parengtus darbuotojus, kurie tvarko vizų prašymus ir atlieka visus patikrinimus ir rizikos įvertinimą, kaip nustatyta 21 straipsnyje. Darbuotojams turi būti rengiami skaitmeninių rinkmenų valdymo kursai.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 24 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
37 straipsnio 2 punktas
24b)   37 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:
2.  Vizų įklijų saugojimui ir tvarkymui taikomos tinkamos saugumo priemonės, siekiant išvengti klastojimo arba jų praradimo. Kiekvienas konsulatas veda turimų vizų įklijų atsargų apskaitą ir registruoja kiekvienos vizos įklijos panaudojimo atvejį.
2. Vizų įklijų saugojimui ir tvarkymui taikomos tinkamos saugumo priemonės, siekiant išvengti klastojimo arba jų praradimo. Kiekvienas konsulatas veda turimų vizų įklijų atsargų apskaitą ir registruoja kiekvienos vizos įklijos panaudojimo atvejį. Apie bet kokį klastojimą arba praradimą turi būti pranešta Komisijai.“;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 25 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
37 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Asmenų prašymų bylos saugomos mažiausiai vienerius metus nuo sprendimo dėl prašymo priėmimo dienos, nurodytos 23 straipsnio 1 dalyje, arba, apeliacinio skundo atveju, iki apeliacinio skundo nagrinėjimo procedūros pabaigos.
Asmenų prašymų bylos saugomos mažiausiai dvejus metus nuo sprendimo dėl prašymo priėmimo dienos, nurodytos 23 straipsnio 1 dalyje, arba, apeliacinio skundo atveju, iki apeliacinio skundo nagrinėjimo procedūros pabaigos.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
38 straipsnio 4 a dalis (nauja)
26a)  38 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„4a. Valstybės narės užtikrina, kad konsulatai būtų įdiegę skundų teikimo procedūrą, skirtą prašymus išduoti vizas teikiantiems asmenims. Informaciją apie šią procedūrą konsulatai ir, kai tinkama, išorės paslaugų teikėjai pateikia savo interneto svetainėse. Valstybės narės užtikrina, kad būtų saugomas skundų registras.“;
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
39 straipsnio 1 dalis
26b)   39 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:
1.  Valstybių narių konsulatai užtikrina, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys būtų mandagiai aptarnaujami.
1. Valstybių narių konsulatai užtikrina, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys būtų mandagiai aptarnaujami. Prašymus išduoti vizą teikiančių asmenų priėmimo tvarka turėtų būti nustatoma tinkamai paisant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvardytų pagrindinių teisių. Prašymai išduoti vizą turėtų būti nagrinėjami nediskriminuojant, profesionaliai, gerbiant prašymus išduoti vizą teikiančius asmenis.“;
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 26 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
39 straipsnio 3 dalis
26c)  39 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:
3.  Atlikdamas savo užduotis, konsulinės įstaigos personalas nediskriminuoja asmenų dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos.
„3. Atlikdamas savo užduotis, konsulinis personalas nediskriminuoja asmenų dėl pilietybės, biologinės lyties, socialinės lyties, šeiminės padėties, kilmės, tikrosios ar tariamos religijos, tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 29 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
43 straipsnio 9 dalis
9.  Valstybės narės atsako už tai, kad būtų laikomasi asmens duomenų apsaugos taisyklių, ir užtikrina, kad išorės paslaugų teikėjo veiklos stebėseną pagal Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalį vykdytų duomenų apsaugos priežiūros institucijos.
9.  Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) visada atsako už tai, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių apsaugos nuostatų, visų pirma nediskriminavimo principo ir asmens duomenų apsaugos taisyklių, ir užtikrina, kad išorės paslaugų teikėjo veiklos stebėseną pagal Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalį vykdytų duomenų apsaugos priežiūros institucijos.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 33 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
48 straipsnio 1 a dalies c punktas
c)  užtikrinti bendrą prašymo formos vertimą raštu, jei reikia;
c)  užtikrinti bendrą prašymo formos ir standartinės pranešimo apie atsisakymą išduoti vizą, vizos panaikinimą ar atšaukimą ir jo pagrindimo formos vertimą raštu, jei reikia;
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 33 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
48 straipsnio 3 dalies b punkto vi papunktis
vi)  tendencijas, susijusias su atsisakymais išduoti vizas;
vi)  tendencijas, susijusias su atsisakymais išduoti vizas, ir atsisakymų priežastis;
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 33 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
48 straipsnio 3 dalies d punktas
d)  informacija apie draudimo bendroves, draudžiančias tinkamu sveikatos draudimu kelionės metu, įskaitant draudimo rūšies ir galimos perteklinės sumos tikrinimą.
Išbraukta.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
49 straipsnis
34a)   49 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
49 straipsnis
49 straipsnis
Tvarka, taikoma olimpinių ir parolimpinių žaidynių atveju
Tvarka, taikoma olimpinių ir parolimpinių žaidynių, taip pat kitų aukšto lygio tarptautinių sporto varžybų atveju
Valstybės narės, kuriose rengiamos olimpinės ir parolimpinės žaidynės, taiko specialias procedūras ir sąlygas, kurios padeda supaprastinti vizų išdavimą, kaip nustatyta XI priede.
Valstybės narės, kuriose rengiamos olimpinės ir parolimpinės žaidynės ir kitos aukšto lygio tarptautinės sporto varžybos, taiko specialias procedūras ir sąlygas, kurios padeda supaprastinti vizų išdavimą, kaip nustatyta XI priede.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 35 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
50 b straipsnio 1 dalis
1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.
1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešimas apie deleguotąjį aktą Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiamas vienu metu ir nedelsiant; jame nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis
1.  Praėjus trejiems metams nuo [šio reglamento įsigaliojimo data] Komisija pateikia šio reglamento taikymo įvertinimo ataskaitą. Atliekant šį bendrą vertinimą nagrinėjami tikslų įgyvendinimo rezultatai ir šio reglamento nuostatų įgyvendinimo rezultatai.
1.  Praėjus dvejiems metams nuo [šio reglamento įsigaliojimo data] Komisija pateikia šio reglamento taikymo įvertinimo ataskaitą. Atliekant šį bendrą vertinimą nagrinėjami tikslų įgyvendinimo rezultatai ir šio reglamento nuostatų įgyvendinimo rezultatai.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   Ne vėliau kaip praėjus vieniems metams nuo [šio reglamento įsigaliojimo data] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo įvertinimo ataskaitą, kurioje apžvelgia vizų įklijų panaikinimą ir skaitmeninių vizų sistemos diegimą, kai Šengeno vizos išduodamos paprasčiausiai įregistruojant VIS ir išsiunčiant elektroninį pranešimą prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
IV a priedas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009
XI priedas
XI PRIEDAS
SPECIALIOS PROCEDŪROS IR SĄLYGOS, SUPAPRASTINANČIOS VIZŲ IŠDAVIMĄ OLIMPIEČIAMS, DALYVAUJANTIEMS OLIMPINĖSE IR PAROLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE I
„XI PRIEDAS. SPECIALIOS PROCEDŪROS IR SĄLYGOS, SUPAPRASTINANČIOS VIZŲ IŠDAVIMĄ OLIMPIEČIŲ IR KITŲ SPORTININKŲ, DALYVAUJANČIŲ OLIMPINĖSE IR PAROLIMPINSE ŽAIDYNĖSE ARBA KITOSE AUKŠTO LYGIO TARPTAUTINĖSE VARŽYBOSE, ŠEIMŲ NARIAMS“

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0434/2018).

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika