Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0061(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0434/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0434/2018

Debates :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Balsojumi :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Pieņemtie teksti
PDF 243kWORD 74k
Otrdiena, 2018. gada 11. decembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Vīzu kodekss ***I
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 11. decembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Eiropas Savienības kopējā īstermiņa vīzu politika ir bijusi būtisks elements telpas bez iekšējām robežām izveidē. Vīzu politikai arī turpmāk vajadzētu būt svarīgam instrumentam, ar ko veicināt tūrismu un uzņēmējdarbību, vienlaikus palīdzot novērst draudus drošībai un neatbilstīgās migrācijas risku Savienībā.
(1)  Eiropas Savienības kopējā īstermiņa vīzu politika ir bijusi būtisks elements telpas bez iekšējām robežām izveidē. Vīzu politikai, kurā ievērotas cilvēktiesības un pamatbrīvības, būtu jāatvieglo trešo valstu valstspiederīgo braucieni uz ES, garantējot pārvietošanās brīvību un vienlaikus arī nodrošinot cilvēku drošību ES teritorijā. Kopējai vīzu politikai vajadzētu būt konsekventai attiecībā pret citām Savienības politikas jomām, piemēram, pārvietošanās brīvības, uzturēšanās un mobilitātes jomā.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
(2a)   Piemērojot šo regulu, dalībvalstīm būtu jāievēro savas saistības, kas paredzētas starptautiskajās tiesībās, jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bēgļa statusu, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērna tiesībām un citos attiecīgos starptautiskos instrumentos.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
4. apsvērums
(4)  Vīzu pieteikumu procedūrai vajadzētu būt pēc iespējas vienkāršai attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem. Būtu precīzi jānosaka, kura dalībvalsts ir kompetenta izskatīt vīzas pieteikumu, īpaši, ja plānotais apmeklējums aptver vairākas dalībvalstis. Ja iespējams, dalībvalstīm būtu jāļauj, ka pieteikuma veidlapas tiek aizpildītas un iesniegtas elektroniski. Būtu jānosaka dažādu procedūras posmu termiņš, īpaši, lai ceļotāji varētu savlaicīgi veikt plānošanu un tiktu novērsti īpaši noslogoti laikposmi konsulātos.
(4)  Vīzu pieteikumu procedūrai vajadzētu būt pēc iespējas vienkāršai un ar samērīgām izmaksām attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem. Būtu precīzi jānosaka, kura dalībvalsts ir kompetenta izskatīt vīzas pieteikumu, īpaši, ja plānotais apmeklējums aptver vairākas dalībvalstis. Dalībvalstīm būtu jāļauj, ka pieteikuma veidlapas tiek aizpildītas un iesniegtas elektroniski. Būtu jānosaka dažādu procedūras posmu termiņš, īpaši, lai ceļotāji varētu saprātīgā termiņā iepriekš veikt plānošanu un tiktu novērsti īpaši noslogoti laikposmi konsulātos. Turpmākajā acquis pārveidē par patiesi kopēju vīzu politiku vēl vairāk vajadzētu saskaņot vīzu izsniegšanas procedūras un nosacījumus un stiprināt vienotu to piemērošanu.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
(4a)   Vīzu pieteikumus un lēmumus saistībā ar kādu pieteikumu izskata un pieņem konsulāti. Dalībvalstīm būtu jānodrošina klātbūtne vai citas dalībvalsts veikta pārstāvēšana trešās valstīs, uz kuru valstspiederīgajiem attiecas vīzas prasība, un jāgādā par to, lai konsulātiem būtu pietiekamas zināšanas par vietējo situāciju nolūkā garantēt vīzas pieteikuma procedūras integritāti.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
(5)   Dalībvalstīm nevajadzētu būt pienākumam nodrošināt tiešas piekļuves iespēju pieteikumu iesniegšanai konsulātā vietās, kur pieņemt vīzas pieteikumus to vārdā ir pilnvarots ārpakalpojumu sniedzējs, neskarot pienākumus, kas dalībvalstīm uzlikti ar Direktīvu 2004/38/EK18 un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu.
svītrots
_________________
18 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā (OV L 229, 29.6.2004., 35. lpp.).
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
(5a)  Pieteikumu iesniedzējiem, kas iesniedz pieteikumu uz īstermiņa vīzu, nebūtu jāpieprasa uzrādīt ceļojuma medicīnisko apdrošināšanu. Tas ir nesamērīgs slogs pieteikumu iesniedzējiem, un nav pierādīts, ka īstermiņa vīzu turētāji radītu lielāku risku sabiedrības medicīnas tēriņiem dalībvalstīs nekā tie trešo valstu valstspiederīgie, kas ir atbrīvoti no vīzas prasības.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Vīzas nodevai būtu jānodrošina, ka ir pieejami pietiekami finanšu resursi, lai segtu izdevumus par vīzu apstrādi, tostarp piemērotu struktūru un pietiekama darbinieku skaita nodrošināšanai, lai garantētu vīzu pieteikumu izskatīšanas kvalitāti un integritāti. Vīzas nodeva būtu jāpārskata reizi divos gados, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem.
(6)  Vīzas nodevai būtu jānodrošina, ka ir pieejami pietiekami finanšu resursi, lai segtu izdevumus par vīzu apstrādi, tostarp piemērotu struktūru un pietiekama darbinieku skaita nodrošināšanai, lai garantētu vīzu pieteikumu izskatīšanas kvalitāti, ātrumu un integritāti. Vīzas nodeva būtu jāpārskata ik pēc diviem gadiem, pamatojoties uz objektīviem vērtēšanas kritērijiem.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
(6a)   Pieteikumu iesniedzēju uzņemšanas kārtībā būtu pienācīgi jāievēro cilvēka cieņa un pamattiesības, kas minētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā. Vīzu pieteikumu apstrāde būtu jāveic bez diskriminācijas, profesionāli un ar cieņu pret pieteikumu iesniedzējiem.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Lai nodrošinātu, ka trešo valstu valstspiederīgie, uz kuriem attiecas vīzas prasība, var iesniegt vīzas pieteikumu savā dzīvesvietā, pat ja neviena dalībvalsts nav pārstāvēta pieteikumu pieņemšanas nolūkos, ārpakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt iespējai sniegt vajadzīgos pakalpojumus par maksu, kas pārsniedz vispārējo maksimālo līmeni.
(7)  Lai nodrošinātu, ka trešo valstu valstspiederīgie, uz kuriem attiecas vīzas prasība, var iesniegt vīzas pieteikumu vistuvāk savai dzīvesvietai, ārpakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt iespējai pieņemt pieteikumus par maksu, kas pārsniedz vispārējo maksimālo līmeni.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
(8)  Pārstāvības pasākumi būtu jāracionalizē, un būtu jāizvairās no šķēršļiem šādu pasākumu noslēgšanai starp dalībvalstīm. Pārstāvošajai dalībvalstij vajadzētu būt atbildīgai par visu vīzas pieteikumu apstrādes procesu, neiesaistot pārstāvēto dalībvalsti.
(8)  Pārstāvības pasākumi būtu jāracionalizē un jāpadara vienkāršāki, un būtu jāizvairās no šķēršļiem šādu pasākumu noslēgšanai starp dalībvalstīm. Pārstāvošajai dalībvalstij vajadzētu būt atbildīgai par visu vīzas pieteikumu apstrādes procesu, neiesaistot pārstāvēto dalībvalsti.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
(11)  Ja dažas trešās valstis nesadarbojas tādu savu valstspiederīgo atpakaļuzņemšanā, kuri aizturēti neatbilstīgās situācijās, un šīs trešās valstis efektīvi nesadarbojas atgriešanas procesā, daži Regulas (EK) Nr. 810/2009 noteikumi, pamatojoties uz pārredzamu mehānismu, kas balstīts uz objektīviem kritērijiem, būtu jāpiemēro ierobežoti un pagaidu kārtā, lai sekmētu sadarbību ar attiecīgo trešo valsti attiecībā uz neatbilstīgu migrantu atpakaļuzņemšanu.
(11)  Ja dažas trešās valstis sadarbojas apmierinoši vai nesadarbojas tādu savu valstspiederīgo atpakaļuzņemšanā, kuri aizturēti neatbilstīgās situācijās, un šīs trešās valstis izrāda pietiekamu vēlmi vai efektīvi nesadarbojas atgriešanas procesā, daži Regulas (EK) Nr. 810/2009 noteikumi, pamatojoties uz pārredzamu mehānismu, kas balstīts uz objektīviem kritērijiem, būtu jāpiemēro ierobežoti un pagaidu kārtā, lai sekmētu sadarbību vai veicinātu tās turpināšanu ar attiecīgo trešo valsti attiecībā uz neatbilstīgu migrantu atpakaļuzņemšanu.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
12. apsvērums
(12)  Pieteikuma iesniedzējiem, kuriem ir atteikta vīza, ir tiesības iesniegt pārsūdzību, kas noteiktā procedūras stadijā garantētu efektīvu pārsūdzību tiesā. Sīkāka informācija par atteikuma iemesliem un pārsūdzības procedūrām negatīvu lēmumu gadījumā būtu jāsniedz paziņojumā par atteikumu.
(12)  Pieteikuma iesniedzējiem, kuriem ir atteikta vīza, vajadzētu būt tiesībām iesniegt pārsūdzību, kas tuvākajā iespējamajā laikā garantētu efektīvu pārsūdzību tiesā. Sīka informācija par atteikuma iemesliem un pārsūdzības procedūrām negatīvu lēmumu gadījumā būtu jāsniedz paziņojumā par atteikumu.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
(13a)   Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un tiesības un principi, kas jo īpaši atzīti starptautiskajos līgumos un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Tās mērķis jo īpaši ir nodrošināt, ka pilnībā tiek ievērotas tiesības uz personas datu aizsardzību, kā noteikts LESD 16. pantā, tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, kā noteikts 7. pantā, tiesības uz patvērumu, kā noteikts 18. pantā, un bērna tiesības, kā noteikts minētās hartas 24. pantā, kā arī neaizsargātu grupu aizsardzība.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
16. apsvērums
(16)  Būtu jānosaka elastīgi noteikumi, kas ļautu dalībvalstīm optimāli koplietot resursus un palielināt konsulāro tvērumu. Dalībvalstu sadarbība (“Šengenas vīzu centri”) varētu notikt jebkādā veidā, to pielāgojot vietējiem apstākļiem, lai palielinātu ģeogrāfisko konsulāro tvērumu, samazinātu dalībvalstu izmaksas, stiprinātu Savienības atpazīstamību un uzlabotu vīzas pieteikumu iesniedzējiem piedāvātos pakalpojumus.
(16)  Būtu jānosaka elastīgi noteikumi, kas ļautu dalībvalstīm optimāli koplietot resursus un palielināt konsulāro tvērumu. Dalībvalstu sadarbība (“Šengenas vīzu centri”) varētu notikt jebkādā veidā, to pielāgojot vietējiem apstākļiem, lai palielinātu ģeogrāfisko konsulāro tvērumu, samazinātu dalībvalstu izmaksas, stiprinātu Savienības atpazīstamību un uzlabotu vīzas pieteikumu iesniedzējiem piedāvātos pakalpojumus. Ar kopējo vīzu politiku būtu jārada izaugsmi veicinoši apstākļi, un tai vajadzētu būt saskanīgai ar citām Savienības politikas jomām, piemēram, tām, kas saistītas ar ārējām attiecībām, tirdzniecību, izglītību, kultūru un tūrismu.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
17. apsvērums
(17)  Dalībvalstu izstrādātas elektroniskās vīzas pieteikumu sistēmas atvieglo pieteikšanās procedūru gan pieteikumu iesniedzējiem, gan konsulātiem. Būtu jāizstrādā kopējs risinājums, kas ļautu panākt pilnīgu digitalizāciju, pilnībā izmantojot jaunākās juridiskās un tehnoloģiskās attīstības tendences.
(17)  Dalībvalstu izstrādātas elektroniskās vīzas pieteikumu sistēmas ir būtiski svarīgas, lai atvieglotu pieteikšanās procedūru gan pieteikumu iesniedzējiem, gan konsulātiem. Būtu līdz 2025. gadam jāizstrādā kopējs risinājums — tiešsaistes platforma un ES e-vīza —, kas nodrošinātu pilnīgu digitalizāciju, pilnībā izmantojot jaunākās juridiskās un tehnoloģiskās attīstības tendences, lai uz vīzu varētu pieteikties tiešsaistē un lai tādējādi apmierinātu pieteikuma iesniedzēju vajadzības un piesaistītu vairāk Šengenas zonas apmeklētāju. Elektroniskajai vīzu pieteikumu sistēmai vajadzētu būt pilnībā pieejamai personām ar invaliditāti. Būtu jānostiprina un vienoti jāpiemēro vienkāršas un efektīvas procesuālās garantijas.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)
(17a)  Piemērojot regulu (EK) Nr. 810/2009, dalībvalstīm būtu jāievēro saistības, kas tām paredzētas starptautiskajās tiesībās, jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bēgļa statusu, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērna tiesībām un citos attiecīgos starptautiskos instrumentos.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)
(27a)   Šīs regulas īstenošanai pieņem vajadzīgos pasākumus. Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz tehniskām izmaiņām šīs regulas pielikumos saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
27.b apsvērums (jauns)
(27b)   Būtu jāizstrādā piemēroti pasākumi šīs regulas uzraudzībai un novērtēšanai attiecībā uz vīzu pieteikumu apstrādes saskaņošanu. Uzraudzībā un novērtēšanā būtu arī jāseko līdzi, vai dalībvalstis pieteikumu apstrādē pilnībā ievēro pamattiesības un vai tiek piemērots nediskriminēšanas princips un personas datu aizsardzība.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
1. pants – 1. punkts
1.  Ar šo regulu paredz nosacījumus un procedūras, lai izsniegtu vīzas plānotām uzturēšanās reizēm dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas nav ilgāks par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā.;
1.  1. Ar šo regulu paredz nosacījumus un procedūras, lai izsniegtu vīzas plānotām uzturēšanās reizēm dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas nav ilgāks par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā, un plānotām uzturēšanās reizēm sporta un kultūras jomas profesionāļiem uz laiku līdz vienam gadam, nevienā atsevišķā dalībvalstī neuzturoties ilgāk par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
1. pants – 3.a punkts (jauns)
(1a)  regulas 1. pantā pievieno šādu punktu:
“3.a Piemērojot šo regulu, dalībvalstis pilnībā ievēro attiecīgos Savienības tiesību aktus, tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (“Harta”), attiecīgos starptautisko tiesību aktus, tostarp Konvenciju par bēgļa statusu (“Ženēvas konvencija”), saistības attiecībā uz starptautiskās aizsardzības pieejamību, jo īpaši neizraidīšanas principu, un pamattiesības. Saskaņā ar vispārējiem Savienības tiesību principiem lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar šo regulu, ir jāpieņem, katru gadījumu izskatot atsevišķi.”;
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
1. pants – 3.b punkts (jauns)
(1b)  regulas 1. pantā pievieno šādu punktu:
(3b)   Eiropas Komisija līdz 2025. gadam nāk klajā ar elektronisko vīzas pieteikumu, e-vīzu.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
2. pants – 12.a punkts (jauns)
12.a   Sporta un kultūras speciālisti: trešo valstu valstspiederīgie, kuri nav Savienības pilsoņi Līguma 20. panta 1. punkta izpratnē un kuri ietilpst šādās kategorijās: izpildītāji un to atbalstošais personāls un augstu sasniegumu sportisti un to atbalstošais personāls (kā arī attiecīgā gadījumā šo personu ģimenes locekļi), kuri ir skaidri pierādījuši, ka pastāv administratīvi un loģistikas šķēršļi, kas kavē tūres vai sacensību organizēšanu vairākās Šengenas zonas dalībvalstīs vairāk nekā trīs mēnešu ilgumā.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
3. pants – 5. punkts
(3)  regulas 3. panta 5. punkta b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:
(3)  regulas 3. panta 5. punkta b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:
“b) trešo valstu valstspiederīgie, kam ir derīga uzturēšanās atļauja, ko izsniegusi dalībvalsts, kura nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, vai dalībvalsts, kura Šengenas acquis noteikumus vēl nepiemēro pilnībā, vai trešo valstu valstspiederīgie, kam ir kāda no V pielikumā uzskaitītajām derīgām uzturēšanās atļaujām, ko izsniegušas Amerikas Savienotās Valstis, Andora, Japāna, Kanāda vai Sanmarīno un kas to turētājiem garantē beznosacījumu atpakaļuzņemšanu, vai kam ir uzturēšanās atļauja Nīderlandes Karalistes teritorijās Karību jūrā (Arubā, Kirasao, Sentmartēnā, Bonairē, Sintēstatiusā un Sabā);
c)  trešo valstu valstspiederīgie, kam ir derīga vīza ceļošanai uz dalībvalsti, kura nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, vai ceļošanai uz dalībvalsti, kas Šengenas acquis noteikumus vēl nepiemēro pilnībā, vai uz valsti, kas ir puse Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu, vai uz Amerikas Savienotajām Valstīm, Japānu vai Kanādu, vai kam ir derīga vīza ceļošanai uz Nīderlandes Karalistes teritorijām Karību jūrā (Arubu, Kirasao, Sentmartēnu, Bonairi, Sintēstatiusu un Sabu), kad attiecīgā persona ceļo uz izsniedzēju valsti vai uz jebkuru citu trešo valsti vai pēc vīzas izmantošanas atgriežas no izsniedzējas valsts;”
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
5. panta 1.b punkts
(b)  ja apmeklējums aptver vairāk par vienu ceļojuma mērķi vai ja divu mēnešu laikposmā ir paredzēts veikt vairākus atsevišķus apmeklējumus – dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas galvenais apmeklējuma mērķis, ja ņem vērā uzturēšanās ilgumu, kas izteikts dienās; vai”;
(b)  ja apmeklējums aptver vairāk par vienu ceļojuma mērķi vai ja divu mēnešu laikposmā ir paredzēts veikt vairākus atsevišķus apmeklējumus — dalībvalsts, kurā attiecīgā gadījumā atrodas uzņemošā organizācija vai uzņēmums, vai dalībvalsts kuras teritorijā atrodas galvenais apmeklējuma mērķis, ja ņem vērā uzturēšanās ilgumu, kas izteikts dienās, vai, ja galveno galamērķi nevar noteikt, dalībvalsts, kuras ārējo robežu pieteikuma iesniedzējs plāno šķērsot, ieceļojot dalībvalstu teritorijā;
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
5. pants – 2.a punkts (jauns)
(5a)  regulas 5. pantā iekļauj šādu punktu:
“2.a Ja dalībvalsts, kas saskaņā ar 1. punkta a) vai b) apakšpunktu ir kompetenta, nav klātesoša vai pārstāvēta trešā valstī, kurā iesniedzējs iesniedz pieteikumu saskaņā ar 10. pantu, pieteikuma iesniedzējam ir tiesības iesniegt pieteikumu:
a)  kādas plānotā apmeklējuma galamērķa dalībvalsts konsulātā,
b)  ja a) apakšpunkts nav piemērojams — tās dalībvalsts konsulātā, kurā ieceļo pirmajā,
c)  pārējos gadījumos — jebkuras tādas dalībvalsts konsulātā, kas ir klātesoša valstī, kurā iesniedzējs iesniedz pieteikumu.
Ja tās dalībvalsts konsulāts, kura ir kompetenta saskaņā ar 1. punktu, vai tās dalībvalsts konsulāts, kura ir minēta šā punkta pirmajā daļā, atrodas vairāk nekā 500 km attālumā no pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas vai ja atgriešanās brauciena laikā ar sabiedrisko transportu no pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas būtu nepieciešams pārnakšņot un ja citas dalībvalsts konsulāts atrodas tuvāk pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietai, pieteikuma iesniedzējam ir tiesības iesniegt pieteikumu konsulātā pēdējā minētajā dalībvalstī.”;
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
5. pants – 2.b punkts (jauns)
(5b)  regulas 5. pantā iekļauj šādu punktu:
“2.b Ja dalībvalsts, kas ir kompetenta saskaņā ar 1. vai 2. punktu, atbilstoši 8. pantam ir vienojusies par pārstāvības pasākumu ar citu dalībvalsti, lai tās vārdā tiktu pārbaudīti iesniegtie pieteikumi un piešķirtas vīzas, pieteikuma iesniedzējs pieteikumu iesniedz pārstāvošās dalībvalsts konsulātā.”;
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
8. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalsts var piekrist pārstāvēt citu dalībvalsti, kas saskaņā ar 5. pantu ir kompetenta, attiecīgās dalībvalsts vārdā izskatīt pieteikumus un izsniegt vīzas. Dalībvalsts var arī ierobežoti pārstāvēt citu dalībvalsti – vienīgi, lai pieņemtu pieteikumus un reģistrētu biometriskos identifikatorus.
“1. Neskarot 6. pantu, dalībvalsts var piekrist pārstāvēt citu dalībvalsti, kas saskaņā ar 5. pantu ir kompetenta, attiecīgās dalībvalsts vārdā izskatīt pieteikumus un izsniegt vīzas. Dalībvalsts var arī ierobežoti pārstāvēt citu dalībvalsti – vienīgi, lai pieņemtu pieteikumus un reģistrētu biometriskos identifikatorus.”;
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
8. pants – 6. punkts
(ba)   regulas 8. panta 6. punktu groza šādi:
6.  Lai pieteikuma iesniedzējiem vājas transporta infrastruktūras vai liela attāluma dēļ konkrētajā reģionā vai ģeogrāfiskajā teritorijā nebūtu jāpieliek nesamērīgas pūles, lai sasniegtu konsulātu, dalībvalstis, kurām nav pārstāvniecības šajā reģionā vai teritorijā, cenšas vienoties par pārstāvības pasākumiem ar dalībvalstīm, kurām šajā reģionā vai teritorijā ir konsulāti.
“6. Lai pieteikuma iesniedzējiem vājas transporta infrastruktūras vai liela attāluma dēļ konkrētajā reģionā vai ģeogrāfiskajā teritorijā nebūtu jāpieliek nesamērīgas pūles, lai sasniegtu konsulātu, dalībvalstis, kurām nav pārstāvniecības šajā reģionā vai teritorijā, cenšas vienoties par pārstāvības pasākumiem ar dalībvalstīm, kurām šajā reģionā vai teritorijā ir konsulāti, lai cīnītos pret diskrimināciju, kas starp trešo valstu valstspiederīgajiem ir radīta ar nevienlīdzīgu piekļuvi konsulārajiem dienestiem.
Šāda veida nolīgumu var noslēgt arī ar ES dalībvalsts pārstāvību, kas atrodas attiecīgās trešās valsts kaimiņvalstī, ja tā atrodas tuvāk pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietai.";
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
9. pants – 1. punkts
“Pieteikumus var iesniegt ne agrāk kā sešus mēnešus, un jūrnieki, kas veic amata pienākumus, ne agrāk kā deviņus mēnešus, un parasti ne vēlāk kā 15 kalendārās dienas pirms plānotā apmeklējuma sākuma.”;
“Pieteikumus var iesniegt ne agrāk kā deviņus mēnešus, un parasti ne vēlāk kā 15 kalendārās dienas pirms plānotā apmeklējuma sākuma. Atsevišķos pamatotos steidzamības gadījumos, tostarp, ja tas ir vajadzīgs profesionālu iemeslu, humānu apsvērumu, valsts interešu vai starptautisku saistību dēļ, konsulāts var neievērot pēdējo minēto termiņu.”;
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
9. pants – 3. punkts
(aa)   regulas 9. panta 3. punktu groza šādi:
Pamatotos steidzamības gadījumos konsulāts pieteikuma iesniedzējiem var atļaut iesniegt pieteikumus, vai nu iepriekš nenosakot apmeklējuma laiku, vai arī viņus pieņemot tūlīt.
Pamatotos steidzamības gadījumos konsulāts pieteikuma iesniedzējiem var atļaut iesniegt pieteikumus, vai nu iepriekš nenosakot apmeklējuma laiku, vai arī viņus pieņemot tūlīt.
Ja elektroniskas procedūras gadījumā atbilde netiek sniegta viena mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas, ir paredzēta pārsūdzības procedūra, kas ļauj nodrošināt pieteikuma izskatīšanu jebkurā gadījumā.";
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
9. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
(aa)  pieteikuma iesniedzēja likumīgie pārstāvji;
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
10. pants – 1. punkts
“Pieteikuma iesniedzēji ierodas personīgi, lai iesniegtu pieteikumu un lai tiktu iegūti viņu pirkstu nospiedumi saskaņā ar 13. panta 2. un 3. punktu un 7. punkta b) apakšpunktu.”;
Neskarot 13., 42., 43. un 45. panta noteikumus, pieteikuma iesniedzēji pieteikumu var iesniegt personīgi vai elektroniski.
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
13. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)
(9a)  regulas 13. panta 2. punktam pievieno šādu daļu:
“Neskarot 3. punktu, ārpakalpojumu sniedzējs nedrīkst prasīt pieteikuma iesniedzējam personiski ierasties katrā pieteikuma iesniegšanas reizē, lai vāktu viņa biometriskos identifikatorus. Lai ārpakalpojumu sniedzēji varētu pārliecināties, ka biometriskie identifikatori ir savākti, pieteikuma iesniedzējam pēc katras biometrisko identifikatoru savākšanas reizes izsniedz kvīti.”;
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
14. pants – 4. punkts – 1. daļa
4.  Dalībvalstis var prasīt pieteikuma iesniedzējiem iesniegt pierādījumu par apņemšanos segt izdevumus un/vai privātu izmitināšanu, vai šos abus, aizpildot veidlapu, ko izstrādā katra dalībvalsts. Minētajā veidlapā jo īpaši norāda:
4.  Dalībvalstis var prasīt pieteikuma iesniedzējiem iesniegt pierādījumu par apņemšanos segt izdevumus un/vai privātu izmitināšanu, vai šos abus, aizpildot veidlapu, ko izstrādā Komisija. Minētajā veidlapā jo īpaši norāda:
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
14. pants – 4. punkts – 2. daļa
Veidlapa ir sagatavota ne tikai dalībvalsts valsts valodā(-s), bet arī vismaz vienā no Savienības iestāžu oficiālajām valodām. Veidlapas paraugu nosūta Komisijai.
Komisija pieņem veidlapu, izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 52. panta 2. punktā. Veidlapu izmanto, lai sponsoru/ielūdzēju informētu par to personas datu apstrādi un piemērojamiem noteikumiem. Veidlapa ir sagatavota ne tikai dalībvalsts valsts valodā(-s), bet arī vismaz vienā no Savienības iestāžu oficiālajām valodām.
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
15. pants
(11)  regulas 15. pantu groza šādi:
regulas 15. pantu svītro
(a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana — svītrojums
“1. Vienotu vīzu pieteikuma iesniedzēji vienai ieceļošanas reizei pierāda, ka viņiem dalībvalstu teritorijā paredzētās uzturēšanās laikam ir pietiekama un derīga ceļojuma medicīniskā apdrošināšana, lai segtu jebkādus izdevumus, kas varētu rasties saistībā ar repatriāciju medicīnisku iemeslu dēļ, lai saņemtu steidzamu medicīnisko palīdzību un ārstēšanos slimnīcā, vai nāves gadījumā.;”
(b)  panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
“2. Pieteikumu iesniedzēji, kas iesniedz vienotu vīzu pieteikumus vairākām ieceļošanas reizēm, pierāda, ka viņiem ir pietiekama un derīga ceļojuma medicīniskā apdrošināšana, kas attiecas uz viņu pirmā plānotā apmeklējuma laiku.;”
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
16. pants
Regulas 16. pantu groza šādi:
16. pants
16. pants
Vīzas nodeva
Vīzas nodeva
1.  Pieteikuma iesniedzēji maksā vīzas nodevu – EUR 80.
1.  Pieteikuma iesniedzēji maksā vīzas nodevu – EUR 80.
1.a   Pieteikumu iesniedzējiem, kuru dati jau ir reģistrēti vīzu informācijas sistēmā un kuru biometriskie identifikatori ir iegūti saskaņā ar 13. pantu, vīzas nodeva ir 60 EUR.
2.  Bērniem no sešu gadu vecuma, kas ir jaunāki par 12 gadiem, vīzas nodeva ir EUR 40.”;
2.  Bērniem no 12 gadu vecuma, kas ir jaunāki par 18 gadiem, vīzas nodeva ir EUR 40.”;
2.a   Pieteikumu iesniedzēji, kas ietilpst grupā, kura ceļo mākslas, sporta vai izglītības pasākumu nolūkā, maksā vīzas nodevu EUR 60 apmērā.
4.  Vīzas nodevu atceļ pieteikuma iesniedzējiem, kas pieder kādai no šīm kategorijām:
4.  Vīzas nodevu atceļ pieteikuma iesniedzējiem, kas pieder kādai no šīm kategorijām:
a)  bērni, kas jaunāki par sešiem gadiem;
a)  bērni, kas jaunāki par divpadsmit gadiem;
b)  skolēni, studenti, pēcdiploma studenti un pavadošie pedagogi, kuru uzturēšanās ir ar mērķi mācīties vai izglītoties;
b)  skolēni, studenti, pēcdiploma studenti un pavadošie pedagogi, kuru uzturēšanās ir ar mērķi mācīties vai izglītoties;
c)  pētnieki no trešām valstīm, kuri ceļo, lai veiktu zinātnisku pētniecību, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumā Nr. 2005/761/EK (2005. gada 28. septembris), lai atvieglinātu dalībvalstu vienotu īstermiņa vīzu izsniegšanu trešo valstu pētniekiem, kuri zinātniskās pētniecības nolūkā pārvietojas Kopienā (21);
c)  pētnieki no trešām valstīm, kā definēts Padomes Direktīvā 2005/71/EK27, kuri ceļo, lai veiktu zinātnisku pētniecību vai piedalītos zinātniskā seminārā vai konferencē;
d)  bezpeļņas organizāciju pārstāvji, jaunāki par 25 gadiem, kas piedalās semināros, konferencēs, sporta, kultūras vai izglītības pasākumos, kurus organizējušas bezpeļņas organizācijas.
d)  bezpeļņas organizāciju pārstāvji, jaunāki par 25 gadiem, kas piedalās semināros, konferencēs, sporta, kultūras vai izglītības pasākumos, kurus organizējušas bezpeļņas organizācijas.
e)  Direktīvas 2004/38/EK 5. panta 2. punktā minētie Eiropas Savienības pilsoņu ģimenes locekļi
5.  Vīzas nodevu var atcelt:
5.  Vīzas nodevu var atcelt:
a)  bērniem no sešu gadu vecuma, kas ir jaunāki par 12 gadiem;
a)  bērniem no divpadsmit gadu vecuma, kas ir jaunāki par 18 gadiem;
b)  diplomātisko un dienesta pasu turētājiem;
b)  diplomātisko un dienesta pasu turētājiem;
c)  bezpeļņas organizāciju rīkotu semināru, konferenču, sporta, kultūras un izglītības pasākumu dalībniekiem, kas ir vecumā līdz 25 gadiem.
c)  bezpeļņas organizāciju rīkotu semināru, konferenču, sporta, kultūras un izglītības pasākumu dalībniekiem, kas ir vecumā līdz 25 gadiem.
d)  vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu pieteikumu iesniedzējiem, ja tā izsniegta humānu apsvērumu, valsts interešu vai starptautisku pienākumu dēļ, kā arī personas, uz kurām attiecas Savienības pārmitināšanas vai pārvietošanas programma.
e)  pieteikumu iesniedzējiem par vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu;
6.  Atsevišķos gadījumos iekasējamo vīzas nodevu var atcelt vai samazināt, ja tas palīdz veicināt kultūras vai sporta intereses, kā arī intereses ārpolitikas un attīstības politikas jomā, kā arī citās svarīgu sabiedrības interešu jomās vai humānu iemeslu dēļ.
6.  Atsevišķos gadījumos iekasējamo vīzas nodevu var atcelt vai samazināt, ja tas palīdz veicināt kultūras vai sporta intereses, intereses ārpolitikas un attīstības politikas jomā, kā arī citās svarīgu sabiedrības interešu jomās, humānu iemeslu dēļ vai starptautisku saistību dēļ.”;
________________
________________
27 Padomes Direktīva 2005/71/EK (2005. gada 12. oktobris) par īpašu procedūru trešo valstu valsts piederīgo uzņemšanai zinātniskās pētniecības nolūkos (OV L 289, 3.11.2005., 15. lpp.).
27 Padomes Direktīva 2005/71/EK (2005. gada 12. oktobris) par īpašu procedūru trešo valstu valsts piederīgo uzņemšanai zinātniskās pētniecības nolūkos (OV L 289, 3.11.2005., 15. lpp.).
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
17. pants
(13)  Regulas 17. pantu groza šādi:
17. pants
Pakalpojumu maksa
1.  “Ārpakalpojumu sniedzēji var iekasēt pakalpojumu maksu, kā paredzēts 43. pantā.”; Pakalpojumu maksa ir samērīga ar izmaksām, kas ārpakalpojuma sniedzējam radušās, pildot vienu vai vairākus 43. panta 6. punktā minētos uzdevumus.
1.  “Ārpakalpojumu sniedzēji var iekasēt pakalpojumu maksu, kā paredzēts 43. pantā.”; Pakalpojumu maksa ir samērīga ar izmaksām, kas ārpakalpojuma sniedzējam radušās, pildot vienu vai vairākus 43. panta 6. punktā minētos uzdevumus.
2.  Pakalpojumu maksu precizē 43. panta 2. punktā minētajā juridiskajā instrumentā.
2.  Pakalpojumu maksu precizē 43. panta 2. punktā minētajā juridiskajā instrumentā.
3.  Vietējā Šengenas sadarbībā dalībvalstis nodrošina, lai no pieteikuma iesniedzēja prasītā pakalpojumu maksa būtu atbilstīga ārpakalpojuma sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī vietējiem apstākļiem. Turklāt tās tiecas saskaņot piemēroto pakalpojumu maksu.
4.  Pakalpojumu maksa nav augstāka par pusi no 16. panta 1. punktā norādītās vīzu nodevas summas neatkarīgi no iespējamiem vīzu nodevas samazinājumiem vai atbrīvojumiem no tās, kā paredzēts 16. panta 2., 4., 5. un 6. punktā.
4.  Pakalpojumu maksa nav augstāka par pusi no 16. panta 1. punktā norādītās vīzu nodevas summas neatkarīgi no iespējamiem vīzu nodevas samazinājumiem vai atbrīvojumiem no tās, kā paredzēts 16. panta 2., 4., 5. un 6. punktā. Tajā ietver visas ar vīzas pieteikuma iesniegšanu saistītās izmaksas, tostarp pieteikuma un ceļošanas dokumenta nosūtīšanu no ārpakalpojumu sniedzēja konsulātam un ceļošanas dokumenta nosūtīšanu atpakaļ ārpakalpojumu sniedzējam.”;
5.  Attiecīgā (-ās) dalībvalsts(-is) saglabā iespēju, ka visi pieteikuma iesniedzēji var pieteikumus iesniegt tieši tās/to konsulātos.
5.  Attiecīgā (-ās) dalībvalsts(-is) saglabā iespēju, ka visi pieteikuma iesniedzēji var pieteikumus iesniegt tieši tās/to konsulātos vai tādas dalībvalsts konsulātā, ar kuru tai ir pārstāvības nolīgums saskaņā ar 40. pantu.
5.a  Pēc pakalpojuma maksas samaksas pieteikuma iesniedzējam izsniedz kvīti.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
19. pants – 3. punkts
(13a)  19. pants – 3. punkts:
Ja kompetentais konsulāts konstatē, ka 1. punktā minētie nosacījumi nav izpildīti, tad pieteikums nav pieņemams, un konsulāts nekavējoties:
Ja kompetentais konsulāts konstatē, ka 1. punktā minētie nosacījumi nav izpildīti, tas attiecīgā gadījumā par to paziņo pieteikuma iesniedzējam, norāda uz trūkumiem pieteikumā un dod iespēju pieteikuma iesniedzējam tos novērst. Ja nepilnības netiek novērstas, tad pieteikums nav pieņemams, un konsulāts nekavējoties:
—  atgriež pieteikuma iesniedzējam pieteikuma veidlapu un visus iesniegtos dokumentus,
—  atgriež pieteikuma iesniedzējam pieteikuma veidlapu un visus iesniegtos dokumentus,
—  iznīcina iegūtos biometriskos datus,
—  iznīcina iegūtos biometriskos datus,
—  atmaksā vīzas nodevu un
—  atmaksā vīzas nodevu un
—  neizskata pieteikumu.
—  neizskata pieteikumu.”
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
19. pants – 4. punkts
(13a)  regulas 19. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
4.  Atkāpjoties no tā, pieteikumu, kas neatbilst 1. punkta prasībām, var uzskatīt par pieņemamu humānu iemeslu dēļ vai ja tas atbilst valsts interesēm.
“4. Atkāpjoties no tā, pieteikumu, kas neatbilst 1. punkta prasībām, var uzskatīt par pieņemamu humānu iemeslu dēļ, tāpēc, ka tas atbilst valsts interesēm, vai starptautisko saistību dēļ.”;
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
21. pants – 3. punkts – e apakšpunkts
(a)  panta 3. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
(a)  panta 3. punkta e) apakšpunktu svītro.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
21. pants – 8. punkts
8.  Izskatot pieteikumu, konsulāts pamatotos gadījumos var veikt pārrunas ar pieteikuma iesniedzēju un lūgt papildu dokumentus.;
8.  Izskatot pieteikumu, konsulāts pamatotos gadījumos var veikt pārrunas ar pieteikuma iesniedzēju un lūgt papildu dokumentus.; Šīs pārrunas var veikt, izmantojot modernus digitālos rīkus un attālinātās saziņas līdzekļus, piemēram, balss vai video zvanus internetā. Procesa laikā garantē pieteikuma iesniedzēju pamattiesības.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
22. pants – 4. punkts
(aa)  panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
4.  Komisija informē dalībvalstis par minētajiem paziņojumiem.
“4. Komisija publicē minētos paziņojumus.”;
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
23. pants – 1. punkts
Lēmumu par pieteikumiem pieņem 10 kalendārajās dienās no tāda pieteikuma iesniegšanas dienas, kas ir pieņemams saskaņā ar 19. pantu.
Lēmumu par pieteikumiem pieņem 10 kalendārajās dienās no tāda pieteikuma iesniegšanas dienas, kas ir pieņemams saskaņā ar 19. pantu, vai 5 kalendārajās dienās attiecībā uz vīzas pieteikumu iesniedzējiem, kuru dati jau ir reģistrēti vīzu informācijas sistēmā un kuru biometriskie identifikatori ir iegūti saskaņā ar 13. pantu.
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
23. pants – 1. punkts – 2. daļa
Atsevišķos gadījumos, īpaši, ja ir nepieciešams pieteikumu sīkāk pārbaudīt, minēto laikposmu var pagarināt, ilgākais, līdz 45 kalendārajām dienām.;
Atsevišķos gadījumos, īpaši, ja ir nepieciešams pieteikumu sīkāk pārbaudīt, minēto laikposmu var pagarināt, ilgākais, līdz 30 kalendārajām dienām.
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
23. pants – 2.a punkts (jauns)
(aa)  pantā iekļauj šādu punktu:
“2.a Lēmumu par pieteikumu pieņem nekavējoties atsevišķos pamatotos steidzamības gadījumos, tostarp, ja tas ir vajadzīgs profesionālu iemeslu, humānu apsvērumu, valsts interešu vai starptautisku saistību dēļ.”;
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
24. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Pieteikumu iesniedzējiem, par kuriem konsulāti uzskata, ka viņu ieceļošanas nosacījumi ir izpildīti, un attiecībā uz kuriem nav pamata atteikumam, kas minēts 32. pantā, izsniedz vīzu saskaņā ar šo pantu.
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
24. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
a)  ar derīguma termiņu uz vienu gadu, ja pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis un likumīgi izmantojis trīs vīzas pēdējo divu gadu laikā;
a)  ar derīguma termiņu uz vienu gadu, ja pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis un likumīgi izmantojis trīs vīzas pēdējo divu gadu laikā, un attiecībā uz jūrniekiem viņu pienākumu izpildē — ar derīguma termiņu uz vienu gadu, ja pieteikuma iesniedzējs iepriekšējo divu gadu laikā ir saņēmis un likumīgi izmantojis divas vīzas;
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
24. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
b)  ar derīguma termiņu uz diviem gadiem, ja pieteikuma iesniedzējs ir iepriekš saņēmis un likumīgi izmantojis vairākkārtējas ieceļošanas vīzu, kas ir derīga vienu gadu;
b)  ar derīguma termiņu uz 2 gadiem, ja pieteikuma iesniedzējs iepriekšējos divos gados ir saņēmis vairākkārtējas ieceļošanas vīzu, kas ir derīga vienu gadu;
Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
24. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
c)  ar derīguma termiņu uz pieciem gadiem, ja pieteikuma iesniedzējs ir iepriekš saņēmis un likumīgi izmantojis vairākkārtējas ieceļošanas vīzu, kas ir derīga divus gadus.”;
c)  ar derīguma termiņu uz pieciem gadiem, ja pieteikuma iesniedzējs iepriekšējos trīs gados ir saņēmis vairākkārtējas ieceļošanas vīzu, kas ir derīga divus gadus;
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
24. pants – 2. c punkts
2.c  Neskarot 2. punktu, vairākkārtējas ieceļošanas vīzu ar derīguma termiņu līdz pieciem gadiem var izsniegt pieteikuma iesniedzējam, kurš pierāda vajadzību vai pamato nolūku ceļot bieži un/vai regulāri, ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējs pierāda savu godīgumu un uzticamību, īpaši iepriekšējo vīzu likumīgu izmantošanu, savu saimniecisko stāvokli izcelsmes valstī un patiesu nodomu atstāt dalībvalstu teritoriju pirms attiecīgās vīzas termiņa beigām, kuram tas ir pieteicies.
2.c  Neskarot 2. punktu, vairākkārtējas ieceļošanas vīzu ar derīguma termiņu līdz pieciem gadiem izsniedz pieteikuma iesniedzējam, kurš pierāda vajadzību vai pamato nolūku ceļot bieži un/vai regulāri, jo īpaši savas profesijas vai ģimenes stāvokļa dēļ, piemēram, uzņēmējiem, ierēdņiem, kas iesaistīti regulārās oficiālās attiecībās ar dalībvalstīm un ES iestādēm, pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuri ceļo izglītojošas apmācības, semināru un konferenču nolūkā, Savienības pilsoņu ģimenes locekļiem, dalībvalstīs likumīgi dzīvojošu trešo valstu valstspiederīgo ģimenes locekļiem un jūrniekiem, ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējs pierāda savu godīgumu un uzticamību, īpaši iepriekšējo vīzu likumīgu izmantošanu, savu saimniecisko stāvokli izcelsmes valstī un patiesu nodomu atstāt dalībvalstu teritoriju pirms attiecīgās vīzas termiņa beigām, kuram tas ir pieteicies.
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
25.a pants
“25.a pants
“25.a pants
Sadarbība atpakaļuzņemšanas jomā
Sadarbība atpakaļuzņemšanas jomā
1.  14. panta 6. punktu, 16. panta 1. punktu un 5. punkta b) apakšpunktu, 23. panta 1. punktu un 24. panta 2. punktu, pamatojoties uz attiecīgiem un objektīviem datiem, saskaņā ar šo pantu nepiemēro pieteikumu iesniedzējiem vai pieteikumu iesniedzēju kategorijām, kas ir tādu trešo valstu valstspiederīgie, par kurām tiek uzskatīts, ka tās nepietiekami sadarbojas ar dalībvalstīm neatbilstīgu migrantu atpakaļuzņemšanas jomā. Šis pants neskar pilnvaras, kas Komisijai piešķirtas saskaņā ar 24. panta 2.d punktu.
1.  Atkarībā no trešās valsts sadarbības līmeņa ar dalībvalstīm neatbilstīgu migrantu atpakaļuzņemšanas jomā, kas novērtēts, pamatojoties uz attiecīgiem un objektīviem datiem, 16. panta 1.a punkta un 5. punkta b) apakšpunkta, kā arī 24. panta 2. punkta piemērošanu var pielāgot attiecībā uz pieteikumu iesniedzēju kategorijām vai visiem pieteikumu iesniedzējiem, kas ir šīs trešās valsts pilsoņi, kā noteikts 4. punktā.
Šis pants neskar pilnvaras, kas Komisijai piešķirtas saskaņā ar 24. panta 2.d punktu.
2.  Komisija regulāri novērtē trešo valstu sadarbību atpakaļuzņemšanas jomā, jo īpaši ņemot vērā šādus rādītājus:
2.  Komisija regulāri un vismaz reizi gadā novērtē attiecīgo trešo valstu sadarbību atpakaļuzņemšanas jomā, jo īpaši ņemot vērā šādus rādītājus:
(a)   atgriešanas lēmumu skaits, kas izdoti attiecīgās trešās valsts personām, kuras nelikumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā;
(a)  trešo valstu valstspiederīgo skaits, par kuriem pieņemts administratīvs vai tiesas nolēmums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/115/EK;
(b)  tādu faktiski atgriezto personu skaits, par kurām izdots atgriešanas lēmums, kas izteikts procentos no attiecīgās trešās valsts valstspiederīgajiem izdotajiem atgriešanas lēmumiem, tostarp, attiecīgā gadījumā, pamatojoties uz Savienības vai divpusējiem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, ieskaitot to trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuri tranzītā šķērsojuši Savienības teritoriju;
(c)  atpakaļuzņemšanas pieprasījumu skaits, ko pieņēmusi trešā valsts, izteikts procentos no attiecīgajai valstij iesniegto šādu pieteikumu skaita.
(b)  atpakaļuzņemšanas pieprasījumu skaits, ko pieņēmusi trešā valsts, katrā dalībvalstī, izteikts procentos no attiecīgajai valstij iesniegto šādu pieteikumu skaita;
(c)  praktiskās sadarbības līmenis atgriešanas jomā dažādos atgriešanas procedūras posmos, piemēram:
i)  savlaicīga palīdzība, kas sniegta personu identificēšanas procedūrās;
ii)  nepieciešamo ceļošanas dokumentu piegāde un pieņemšana.
Komisija novērtējuma rezultātus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei, kas apspriež šo jautājumu, jo īpaši attiecībā uz sadarbības līmeni ar attiecīgo trešo valsti neatbilstīgo migrantu atpakaļuzņemšanas jomā,
Lai novērtētu valsts sadarbību atpakaļuzņemšanas jomā, jo īpaši ņem vērā šādus elementus:
a)  piedalīšanās darbaspēka migrācijas izmēģinājuma projektos, tādējādi palīdzot atturēt no neatbilstīgas migrācijas;
b)  pierādīti centieni reintegrēt personas, kas atgriežas, un nodrošināt atgriešanās ilgtspēju;
c)  pierādīti centieni cīņā pret cilvēku tirdzniecību un kontrabandu un pret iesaistīto personu tiesību pārkāpumiem (līdzdalība spēju veidošanas un apmācības pasākumos, tostarp par vardarbības un ekspluatācijas novēršanu).
Komisija informē Parlamentu par novērtējuma secinājumiem.
3.  Dalībvalsts var arī paziņot Komisijai, ja tā saskaras ar būtiskām un pastāvīgām praktiskām problēmām sadarbībā ar kādu trešo valsti neatbilstīgo migrantu atpakaļuzņemšanas jomā, pamatojoties uz tiem pašiem rādītājiem, kas uzskaitīti 2. punktā.
3.  Dalībvalsts var arī paziņot Komisijai, ja tā novēro būtiskas un pastāvīgas problēmas, kā arī būtiskus uzlabojumus sadarbībā ar kādu trešo valsti neatbilstīgo migrantu atpakaļuzņemšanas jomā, pamatojoties uz tiem pašiem rādītājiem, kas uzskaitīti 2. punktā.
4.  Komisija pārbauda jebkuru saskaņā ar 3. punktu sniegto paziņojumu viena mēneša laikā.
Komisija pārbauda jebkuru šādu paziņojumu 15 dienu laikā. Komisija nekavējoties informē Padomi un Eiropas Parlamentu par savas pārbaudes rezultātiem.
5.  Ja, pamatojoties uz 2. un 4. punktā minēto analīzi, Komisija nolemj, ka valsts nesadarbojas pietiekami un ka tādēļ ir jārīkojas, tā var, ņemot vērā Savienības vispārējās attiecības ar konkrēto trešo valsti un saskaņā ar 52. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru pieņemt īstenošanas aktu, ar ko
4.  Ja, pamatojoties uz 2. un 3. punktā minēto analīzi, ņemot vērā Savienības vispārējās attiecības ar attiecīgo trešo valsti, jo īpaši sadarbībā atpakaļuzņemšanas jomā, un ņemot vērā 2. punktā minēto novērtējumu un apspriedes, Komisija nolemj, ka valsts:
(a)   uz laiku pārtrauc piemērot 14. panta 6. punktu, 16. panta 5. punkta b) apakšpunktu, 23. panta 1. punktu vai 24. panta 2. punktu, vai dažus vai visus minētos noteikumus attiecībā uz visiem attiecīgās trešās valsts pilsoņiem vai dažām to kategorijām, vai
(a)  sadarbojas pietiekami, tā saskaņā ar 52. panta 2.a punktā minēto pārbaudes procedūru pieņem īstenošanas aktu attiecībā uz konkrētām pilsoņu kategorijām vai visiem attiecīgās trešās valsts pilsoņiem, kas iesniedz vīzas pieteikumu minētās trešās valsts teritorijā:
i)  samazinot vīzas nodevu saskaņā ar 16. panta 2.a punktu;
ii)  samazinot laiku, kurā pieņem lēmumus par pieteikumu, saskaņā ar 23. panta 1.a punktu; un/vai
iii)  palielinot vairākkārtējas ieceļošanas vīzu derīguma termiņu saskaņā ar 24. panta 2. punkta pēdējo daļu; un/vai
iv)  atvieglojot līdzdalību darbspēka migrācijas projektos;
(b)  piemēro 16. panta 2.a punktā noteikto vīzas nodevu visiem attiecīgās trešās valsts pilsoņiem vai dažām to kategorijām.
(b)  nesadarbojas pietiekami, tā var, ņemot vērā Savienības vispārējās attiecības ar konkrēto trešo valsti un saskaņā ar 52. panta 2.a punktā minēto pārbaudes procedūru pieņemt īstenošanas aktu, ar ko:
i)  uz laiku pielāgo 14. panta 6. punkta vai 23. panta 1. punkta piemērošanu vai uz laiku aptur 16. panta 5.b punkta vai 23. panta 1. punkta vai dažu to noteikumu piemērošanu, vai 24. panta 2. punkta piemērošanu.”
6.  Komisija, pamatojoties uz 2. punktā noteiktajiem rādītājiem, regulāri novērtē, vai var panākt būtiskus uzlabojumus attiecīgās trešās valsts sadarbībā attiecībā uz neatbilstīgu migrantu atpakaļuzņemšanu un, ņemot vērā Savienības vispārējās attiecības ar attiecīgo trešo valsti, var pieņemt lēmumu atcelt vai grozīt 5. punktā minēto īstenošanas aktu.
7.  Vēlākais sešus mēnešus pēc 5. punktā minētā īstenošanas akta spēkā stāšanās Komisija sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par progresu, kas gūts attiecībā uz šīs trešās valsts sadarbību atpakaļuzņemšanas jomā.”
Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
32. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – vii punkts
(aa)   regulas 32. panta 1. punkta vii) punktu svītro;
vii)  nesniedz pierādījumu, ka viņam ir atbilstoša un derīga ceļojuma medicīniskā apdrošināšana, ja tādai jābūt;
Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
32. pants – 2. punkts
(ab)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2.  Lēmumu par atteikumu un par iemesliem, kas ir tā pamatā, paziņo pieteikuma iesniedzējam, izmantojot VI pielikumā doto standartveidlapu.
“2. Lēmumu par atteikumu un par iemesliem, kas ir tā pamatā, paziņo pieteikuma iesniedzējam, izmantojot VI pielikumā doto standartveidlapu, valodā, kuru viņš saprot vai kuru var pamatoti uzskatīt par viņam saprotamu.”;
Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
32. pants – 3. punkts
3.  Pieteikuma iesniedzējiem, kuriem ir atteikta vīza, ir tiesības iesniegt pārsūdzību, kas noteiktā procedūras stadijā garantē efektīvu pārsūdzību tiesā. Pārsūdzības ceļ pret to dalībvalsti, kas ir pieņēmusi galīgo lēmumu par pieteikumu, un saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Dalībvalstis sniedz pieteikuma iesniedzējiem sīku informāciju par procedūrām, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā, kā norādīts VI pielikumā.”;
3.  Pieteikuma iesniedzējiem, kuriem ir atteikta vīza, ir tiesības iesniegt pārsūdzību, kas noteiktā procedūras stadijā garantē efektīvu pārsūdzību tiesā. Pārsūdzības ceļ pret to dalībvalsti, kas ir pieņēmusi galīgo lēmumu par pieteikumu, un saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Pārsūdzības pieteikuma iesniegšanas termiņš ir vismaz 30 kalendārās dienas. Dalībvalstis sniedz pieteikuma iesniedzējiem sīku informāciju par procedūrām, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā, kā norādīts VI pielikumā, valodā, kuru pieteikuma iesniedzēji saprot vai kuru var pamatoti uzskatīt par viņiem saprotamu.
Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
32. pants – 3.a punkts
3.a   Standartveidlapa vīzas atteikuma, anulēšanas vai atcelšanas paziņošanai un pamatošanai, kas iekļauta VI pielikumā, ir pieejama vismaz šādās valodās:
(a)  tās dalībvalsts valsts valodā(-s), kuras vīzu lūdz; un
(b)  uzņēmējas valsts valsts valodā(-s).
Papildus a) apakšpunktā minētajai(-ām) valodai(-ām) veidlapu var darīt pieejamu arī jebkurā citā Eiropas Savienības iestāžu oficiālajā valodā;
Standartveidlapas tulkojumu uzņēmējas valsts oficiālajā valodā vai valodās sagatavo vietējās Šengenas sadarbības ietvaros, kas paredzēta 48. pantā.
Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
34. pants – 7. punkts
(22c)   regulas 34. panta 7. punktu groza šādi:
7.  Vīzas turētājam, kura vīza ir anulēta vai atcelta, ir tiesības lēmumu pārsūdzēt, ja vien saskaņā ar 3. punktu vīza nav atcelta pēc viņa pieprasījuma. Pārsūdzības vērš pret to dalībvalsti, kas ir pieņēmusi lēmumu par anulēšanu vai atcelšanu, un saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Dalībvalstis sniedz pieteikuma iesniedzējiem informāciju par procedūrām, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā, kā norādīts VI pielikumā.
“7. Vīzas turētājam, kura vīza ir anulēta vai atcelta, ir tiesības lēmumu pārsūdzēt, ja vien saskaņā ar 3. punktu vīza nav atcelta pēc viņa pieprasījuma. Pārsūdzības vērš pret to dalībvalsti, kas ir pieņēmusi lēmumu par anulēšanu vai atcelšanu, un saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Dalībvalstis sniedz pieteikuma iesniedzējiem informāciju par procedūrām, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā, kā norādīts VI pielikumā. Ja anulētās vīzas saņēmējs jau atrodas kādas dalībvalsts teritorijā, par viņu nevar pieņemt nekādu atgriešanas lēmumu, kamēr nav beidzies pārsūdzības termiņš vai kamēr saņēmējam nav pienācīgi paziņots galīgais lēmums attiecībā uz šādu pārsūdzību.";
Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
35. pants – 2. punkts
(22b)  regulas 35. panta 2. punktu svītro;
Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 24. punkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
36.a pants – 3. punkts
3.  Attiecīgā dalībvalsts izveido atbilstošas struktūras un nosūta darbiniekus, kas īpaši apmācīti veikt vīzu pieteikumu apstrādi un visas pārbaudes un riska novērtējumu, kā izklāstīts 21. pantā.
3.  Attiecīgā dalībvalsts izveido atbilstošas struktūras un nosūta darbiniekus, kas īpaši apmācīti veikt vīzu pieteikumu apstrādi un visas pārbaudes un riska novērtējumu, kā izklāstīts 21. pantā. Personālu apmāca digitālo datņu pārvaldības jomā.
Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 24.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
37. pants – 2. punkts
(24b)   regulas 37. panta 2. punktu groza šādi:
2.  Uz vīzu uzlīmju glabāšanu un apstrādi attiecas attiecīgi drošības pasākumi, lai novērstu krāpšanu vai nozaudēšanu. Katrā konsulātā veic vīzas uzlīmju krājuma uzskaiti un reģistrē katras vīzas uzlīmes lietojumu.
“2. Uz vīzu uzlīmju glabāšanu un apstrādi attiecas atbilstīgi drošības pasākumi, lai novērstu krāpšanu vai nozaudēšanu. Katrā konsulātā veic vīzas uzlīmju krājuma uzskaiti un reģistrē katras vīzas uzlīmes lietojumu. Par jebkādu krāpniecību vai ievērojamiem zudumiem ir jāziņo Komisijai.";
Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 25. punkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
37. pants – 3. punkts – 2. daļa
Atsevišķās pieteikuma lietas glabā vismaz vienu gadu no dienas, kad par pieteikumu ir pieņemts 23. panta 1. punktā minētais lēmums, vai, pārsūdzības gadījumā, līdz pārsūdzības procedūras beigām.”
Atsevišķās pieteikuma lietas glabā vismaz divus gadus no dienas, kad par pieteikumu ir pieņemts 23. panta 1. punktā minētais lēmums, vai, pārsūdzības gadījumā, līdz pārsūdzības procedūras beigām.”
Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
38. pants – 4.a punkts (jauns)
(26a)  regulas 38. pantā iekļauj šādu punktu:
“4.a Dalībvalstis nodrošina, ka konsulātiem ir vīzu pieteikumu iesniedzējiem paredzēta sūdzību iesniegšanas kārtība. Informāciju par šo kārtību konsulāts dara pieejamu savā tīmekļa vietnē, un vajadzības gadījumā to dara pieejamu ārpakalpojumu sniedzējs. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek uzturēts sūdzību reģistrs.”;
Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
39. pants – 1. punkts
(26b)   regulas 39. panta 1. punktu groza šādi:
1.  Dalībvalstu konsulāti nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējus pieņem, ievērojot pieklājības normas.
“1. Dalībvalstu konsulāti nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējus pieņem, ievērojot pieklājības normas. Pieteikumu iesniedzēju uzņemšanas un viņu pieteikumu izskatīšanas kārtībā būtu pienācīgi jāievēro pamattiesības, kas minētas ES Pamattiesību hartā un Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā. Vīzas pieteikumu izskatīšana būtu jāveic bez diskriminācijas, profesionāli un ar cieņu pret pieteikumu iesniedzējiem."
Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
39. pants – 3. punkts
(26c)  šādi groza 39. panta 3. punktu:
3.  Veicot savus uzdevumus, konsulārie darbinieki nediskriminē personas dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.
“3. Veicot savus uzdevumus, konsulārie darbinieki nediskriminē personas valstspiederības, dzimuma, dzimtes, ģimenes stāvokļa, izcelsmes, reālās vai iespējamās reliģijas, ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.”
Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29. punkts – d apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
43. pants – 9. punkts
9.  Dalībvalstis ir atbildīgas par noteikumu ievērošanu attiecībā uz personas datu aizsardzību un nodrošina, ka ārpakalpojumu sniedzēju uzrauga personas datu aizsardzības uzraudzības iestādes saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktu.;
9.  Attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis paliek atbildīgas par noteikumu ievērošanu, jo īpaši pamattiesību ievērošanas un konkrēti nediskriminēšanas principa un personas datu aizsardzības jomā, un nodrošina, ka ārpakalpojumu sniedzēju uzrauga personas datu aizsardzības uzraudzības iestādes saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktu.
Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 33. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
48. pants – 1.a punkts – c apakšpunkts
(c)  vajadzības gadījumā nodrošinātu pieteikuma veidlapas kopēju tulkojumu;
(c)  vajadzības gadījumā nodrošinātu pieteikuma veidlapas un atteikuma, anulēšanas vai vīzas atsaukšanas paziņošanas un pamatošanas standartveidlapu kopēju tulkojumu;
Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 33. punkts – d apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
48. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – vi punkts
vi)  par atteikumu tendencēm;
vi)  par atteikumu tendencēm un iemesliem;
Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 33. punkts – d apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
48. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
(d)  ar informāciju par apdrošināšanas sabiedrībām, kas nodrošina pietiekamu ceļojuma medicīnisko apdrošināšanu, tostarp par seguma veida un iespējamās pārsnieguma summas pārbaudi.”;
svītrots
Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 34.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
49. pants
(34a)   49. pants ar grozījumiem
49. pants
49. pants
Pasākumi saistībā ar olimpiskajām spēlēm un paraolimpiskajām spēlēm
Pasākumi saistībā ar olimpiskajām spēlēm un paraolimpiskajām spēlēm un citiem augsta līmeņa starptautiskiem sporta pasākumiem
Dalībvalstis, kas rīko olimpiskās un paraolimpiskās spēles, piemēro XI pielikumā noteiktās īpašās procedūras un nosacījumus, lai atvieglotu vīzu izsniegšanu.
Dalībvalstis, kas rīko olimpiskās un paraolimpiskās spēles un citus augsta līmeņa starptautiskus sporta pasākumus, piemēro XI pielikumā noteiktās īpašās procedūras un nosacījumus, lai atvieglotu vīzu izsniegšanu.
Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Regula (EK) Nr. 810/2009
50.b pants – 1. punkts
1.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un to piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.
1.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un to piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstīgi 2. punktam. Paziņojumu par deleģēto aktu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei vienlaikus un nekavējoties, un izklāsta iemeslus, kādēļ tiek izmantota steidzamības procedūra.
Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts
1.  Trīs gadus pēc [šīs regulas spēkā stāšanās diena] Komisija izvērtē šīs regulas piemērošanu. Šis vispārējais izvērtējums aptver sasniegto rezultātu novērtējumu, salīdzinot tos ar šīs regulas mērķiem un to īstenošanu.
1.  Divus gadus pēc [šīs regulas spēkā stāšanās diena] Komisija izvērtē šīs regulas piemērošanu. Šis vispārējais izvērtējums aptver sasniegto rezultātu novērtējumu, salīdzinot tos ar šīs regulas mērķiem un to īstenošanu.
Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a   Ne vēlāk kā vienu gadu pēc [šīs regulas spēkā stāšanās datums] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei izvērtējuma ziņojumu par vīzas uzlīmju likvidēšanu un digitālas vīzas ieviešanu, kas ļautu izsniegt Šengenas vīzu, vienkārši to reģistrējot vīzu informācijas sistēmā, un pieteikuma iesniedzējam nosūtītu elektronisku paziņojumu.
Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
IVa pielikums (jauns)
Regula (EK) Nr. 810/2009
XI pielikums
ĪPAŠAS PROCEDŪRAS UN NOSACĪJUMI, LAI ATVIEGLOTU VĪZU IZSNIEGŠANU OLIMPISKĀS DELEGĀCIJAS LOCEKĻIEM, KAS PIEDALĀS OLIMPISKAJĀS SPĒLĒS UN PARAOLIMPISKAJĀS SPĒLĒS
ĪPAŠAS PROCEDŪRAS UN NOSACĪJUMI, KURI ATVIEGLOTU VĪZU IZSNIEGŠANU OLIMPISKĀS UN SPORTA DELEGĀCIJAS LOCEKĻIEM, KAS PIEDALĀS OLIMPISKAJĀS SPĒLĒS, PARAOLIMPISKAJĀS SPĒLĒS UN AUGSTA LĪMEŅA SPORTA PASĀKUMOS

(1) Jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai starpiestāžu sarunām saskaņā ar 59. panta 4. punkta ceturto daļu (A8-0434/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 21. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika