Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0061(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0434/2018

Testi mressqa :

A8-0434/2018

Dibattiti :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Votazzjonijiet :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Testi adottati :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Testi adottati
PDF 252kWORD 82k
It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018 - Strasburgu
Kodiċi dwar il-Viżi ***I
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fil-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 810/2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1
(1)  Il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-viża komuni għal żjarat qosra kienet parti integrali fl-istabbiliment ta' żona mingħajr fruntieri interni. Jenħtieġ li l-politika dwar il-viża tibqa' strument essenzjali għall-iffaċilitar tat-turiżmu u tan-negozju, filwaqt li li tkun ta' għajnuna kontra riskji ta' sigurtà u r-riskju tal-migrazzjoni irregolari lejn l-Unjoni.
(1)  Il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-viża komuni għal żjarat qosra kienet parti integrali fl-istabbiliment ta' żona mingħajr fruntieri interni. Politika dwar il-viżi li tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali jenħtieġ li tiffaċilita l-ivvjaġġar ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi lejn l-UE billi tiggarantixxi l-moviment liberu tal-persuni filwaqt li tiżgura s-sigurtà tal-persuni fit-territorju tal-UE. Il-politika komuni dwar il-viżi jenħtieġ li tkun konsistenti ma' politiki oħra tal-Unjoni, inklużi dawk dwar il-libertà tal-moviment, ir-residenza u l-mobbiltà.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)
(2a)   Fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Istati Membri jirrispettaw l-obbligi rispettivi tagħhom fil-qafas tal-liġi internazzjonali, b'mod partikolari tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Istatus tar-Rifuġjati, il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra, il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal u strumenti internazzjonali oħra rilevanti.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Jenħtieġ li l-proċedura tal-applikazzjoni għall-viża tkun kemm jista' jkun faċli għall-applikanti. Jenħtieġ li jkun ċar liema Stat Membru jkun kompetenti li jeżamina applikazzjoni għall-viża b'mod partikolari meta ż-żjara intenzjonata tkun tkopri diversi Stati Membri. Fejn possibbli, l-Istati Membri jenħtieġ li jippermettu li l-formoli tal-applikazzjonijiet jimtlew u jiġi ppreżentati b'mod elettroniku. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti skadenzi għad-diversi passi tal-proċediment b'mod partikolari sabiex il-vjaġġaturi jkollhom iż-żmien biżżejjed biex jippjanaw minn qabel u jevitaw iż-żminijiet meta jkun hemm l-akbar attività fil-konsulati.
(4)  Jenħtieġ li l-proċedura tal-applikazzjoni għall-viża tkun kemm jista' jkun faċli għall-applikanti u bi prezz raġonevoli. Jenħtieġ li jkun ċar liema Stat Membru jkun kompetenti li jeżamina applikazzjoni għall-viża b'mod partikolari meta ż-żjara intenzjonata tkun tkopri diversi Stati Membri. L-Istati Membri jenħtieġ li jippermettu li l-formoli tal-applikazzjonijiet jimtlew u jiġi ppreżentati b'mod elettroniku. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti skadenzi għad-diversi passi tal-proċediment b'mod partikolari sabiex il-vjaġġaturi jkunu jistgħu jippjanaw minn żmien raġonevoli minn qabel u jevitaw iż-żminijiet meta jkun hemm l-akbar attività fil-konsulati. Bħala parti mill-iżvilupp ulterjuri tal-acquis lejn politika tassew komuni dwar il-viżi, il-proċeduri u l-kundizzjonijiet biex jinħarġu l-viżi għandhom ikomplu jiġu armonizzati aktar u l-applikazzjoni uniformi tagħhom għandha tissaħħaħ.
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)
(4a)   L-applikazzjonijiet għal viża u d-deċiżjonijiet dwar applikazzjoni għandhom jiġu eżaminati u meħuda mill-konsulati. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li jkunu preżenti jew rappreżentati minn Stat Membru ieħor fil-pajjiżi terzi fejn iċ-ċittadini jkunu suġġetti għall-ħtieġa ta' viża u li jiżguraw li l-konsulati jkollhom għarfien suffiċjenti tas-sitwazzjoni lokali sabiex tiġi ggarantita l-integrità tal-proċess tal-applikazzjoni għall-viża.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)   Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux obbligati li jżommu l-possibbiltà ta' aċċess dirett għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet fil-konsulat f'postijiet fejn fornitur ta' servizziesterni jkun ingħata mandat li jiġbor l-applikazzjonijiet għall-viża f'ismu, bla ħsara għall-obbligi imposti fuq l-Istati Membri bid-Direttiva 2004/38/KE18, b'mod partikolari l-Artikolu 5(2) tagħha.
imħassar
_________________
18 Id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini ta l-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri, ĠU L 229, 29.6.2004, p.35.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)
(5a)  Jenħtieġ li l-applikanti ma jintalbux jippreżentaw assigurazzjoni medika tal-ivvjaġġar meta jippreżentaw applikazzjoni għal viża għal żjarat qosra. Dan huwa piż sproporzjonat għall-applikanti għal viża u m'hemm l-ebda evidenza li turi li d-detenturi tal-viżi għal żjarat qosra jippreżentaw riskju akbar f'termini ta' nfiq mediku pubbliku fl-Istati Membri miċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi eżentati mill-obbligu tal-viża.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  Jenħtieġ li t-tariffa tal-viża tiżgura li jkun hemm disponibbli riżorsi finanzjarji suffiċjenti sabiex jiġu koperti l-ispejjeż tal-iproċessar tal-viża, inklużi strutturi xierqa u għadd suffiċjenti ta' membri tal-persunal sabiex jiġu żgurati l-kwalità u l-integrità tal-eżaminazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-viża. L-ammont tat-tariffa tal-viża jenħtieġ li jiġi rivedut fuq bażi ta' kull sentejn, abbażi ta' kriterji oġġettivi.
(6)  Jenħtieġ li t-tariffa tal-viża tiżgura li jkun hemm disponibbli riżorsi finanzjarji suffiċjenti sabiex jiġu koperti l-ispejjeż tal-iproċessar tal-viża, inklużi strutturi xierqa u għadd suffiċjenti ta' membri tal-persunal sabiex jiġu żgurati l-kwalità, il-ħeffa u l-integrità tal-eżaminazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-viża. L-ammont tat-tariffa tal-viża jenħtieġ li jiġi rivedut kull sentejn abbażi ta' kriterji ta' valutazzjoni oġġettivi.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)
(6a)   Jenħtieġ li l-proċeduri ta' akkoljenza għall-applikanti jirrispettaw kif xieraq lid-dinjità tal-bniedem u lid-drittijiet fundamentali, kif imsemmi fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali. Jenħtieġ li l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għall-viża jitwettaq mingħajr diskriminazzjoni u b'mod professjonali b'rispett għall-applikanti.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi suġġetti għall-obbligu tal-viża jkunu jistgħu jippreżentaw l-applikazzjoni tagħhom tal-viża fil-post ta' reżidenza tagħhom, anki jekk l-ebda Stat Membru ma jkun preżenti għall-iskop tal-ġbir tal-applikazzjonijiet, jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi esterni jkunu jistgħu jipprovdu s-servizz neċessarju wara l-ħlas ta' tariffa, li tkun teċċedi l-livell massimu ġenerali.
(7)  Sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi suġġetti għall-obbligu tal-viża jkunu jistgħu jippreżentaw l-applikazzjoni tagħhom tal-viża kemm jista' jkun qrib il-post ta' residenza tagħhom, jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi esterni jkunu jistgħu jiġbru l-applikazzjonijiet wara l-ħlas ta' tariffa, li tkun teċċedi l-livell massimu ġenerali.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 8
(8)  Jenħtieġ li jiġu razzjonalizzati arranġamenti ta' rappreżentazzjoni u jenħtieġ li jiġu evitati l-ostakoli quddiem il-konklużjoni ta' tali arranġamenti fost l-Istati Membri. Jenħtieġ li l-Istat Membru rappreżentanti jkun responsabbli għall-proċess kollu kemm hu tal-applikazzjonijiet tal-viża, mingħajr l-involviment tal-Istat Membri rappreżentat.
(8)  Jenħtieġ li jiġu integrati u faċilitati arranġamenti ta' rappreżentazzjoni u jenħtieġ li jiġu evitati l-ostakoli quddiem il-konklużjoni ta' tali arranġamenti fost l-Istati Membri. Jenħtieġ li l-Istat Membru rappreżentanti jkun responsabbli għall-proċess kollu kemm hu tal-applikazzjonijiet tal-viża, mingħajr l-involviment tal-Istat Membri rappreżentat.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  Fil-każ ta' nuqqas ta' kooperazzjoni minn ċerti pajjiżi terzi fejn tidħol ir-riammisjsoni taċ-ċittadini tagħhom li jinqabdu f'sitwazzjoni irregolari, u n-nuqqas ta' dawn il-pajjiżi terzi li jikkooperaw b'mod effettiv fil-proċess ta' ritorn, jenħtieġ li tiġi applikata applikazzjoni restrittiva u temporanja ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 810/2009, abbażi ta' mekkaniżmu trasparenti bbażat fuq kriterji oġġettivi, sabiex titjieb il-kooperazzjoni tal-pajjiż terz ikkonċernat fejn tidħol ir-riammissjoni ta' migranti irregolari.
(11)  Fil-każ ta' kooperazzjoni sodisfaċenti jew ta' nuqqas ta' kooperazzjoni minn ċerti pajjiżi terzi fejn tidħol ir-riammisjsoni taċ-ċittadini tagħhom li jinqabdu f'sitwazzjoni irregolari u nuqqas ta' rieda sodisfaċenti jew in-nuqqas ta' dawn il-pajjiżi terzi li jikkooperaw b'mod effettiv fil-proċess ta' ritorn, jenħtieġ li tiġi applikata applikazzjoni restrittiva u temporanja ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 810/2009, abbażi ta' mekkaniżmu trasparenti bbażat fuq kriterji oġġettivi, sabiex titjieb jew tiġi mħeġġa t-tkomplija tal-kooperazzjoni tal-pajjiż terz ikkonċernat fejn tidħol ir-riammissjoni ta' migranti irregolari.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  Jenħtieġ li l-applikanti li tkun inċaħditilhom viża jkollhom id-dritt ta' appell li, f'ċerti stadju tal-proċedimenti, jenħtieġ li jiggarantixxi appell ġudizzjarju effettiv. Jenħtieġ li tiġi pprovduta informazzjoni aktar dettaljata dwar ir-raġunijiet ta' ċaħda u proċeduri ta' appell fil-każ ta' deċiżjonijiet negattivi fin-notifika taċ-ċaħda.
(12)  Jenħtieġ li l-applikanti li tkun inċaħditilhom viża jkollhom id-dritt ta' appell li, kemm jista' jkun malajr, jiggarantixxi appell ġudizzjarju effettiv. Jenħtieġ li tiġi pprovduta informazzjoni aktar dettaljata dwar ir-raġunijiet ta' ċaħda u proċeduri ta' appell fil-każ ta' deċiżjonijiet negattivi fin-notifika taċ-ċaħda.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)
(13a)   Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva d-drittijiet u l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mit-trattati internazzjonali u mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. L-għan tiegħu, b'mod partikolari, huwa li jiżgura r-rispett sħiħ għad-dritt għall-protezzjoni tad-data personali kif stabbilit fl-Artikolu 16 TFUE, għad-dritt għall-ħajja privata u tal-familja kif stabbilit fl-Artikolu 7, għad-dritt għall-ażil kif stabbilit fl-Artikolu 18 u d-drittijiet tat-tfal kif stabbilit fl-Artikolu 24 tal-Karta msemmija u għall-protezzjoni ta' gruppi vulnerabbli.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 16
(16)  Jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli flessibbli li jippermettu li l-Istati Membri jottimizzaw il-qsim tar-riżorsi u tiżdied il-kopertura konsulari. Il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri (Ċentri ta' Viżi ta' Schengen) tista' tieħu kull forma adattata għaċ-ċirkostanzi lokali sabiex tiżdied il-kopertura ġeografika konsulari, jitnaqqsu l-kosti tal-Istati Membri, tiżdied il-viżibilità tal-Unjoni u jitjieb is-servizz offrut lill-applikanti tal-viża.
(16)  Jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli flessibbli li jippermettu li l-Istati Membri jottimizzaw il-qsim tar-riżorsi u tiżdied il-kopertura konsulari. Il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri (Ċentri ta' Viżi ta' Schengen) tista' tieħu kull forma adattata għaċ-ċirkostanzi lokali sabiex tiżdied il-kopertura ġeografika konsulari, jitnaqqsu l-kosti tal-Istati Membri, tiżdied il-viżibilità tal-Unjoni u jitjieb is-servizz offrut lill-applikanti tal-viża. Il-politika komuni dwar il-viżi għandha tikkontribwixxi għall-ġenerazzjoni tat-tkabbir u tkun koerenti ma' politiki oħrajn tal-Unjoni, bħal dawk relatati mar-relazzjonijiet esterni, il-kummerċ, l-edukazzjoni, il-kultura u t-turiżmu.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 17
(17)  Is-sistemi elettroniċi ta' applikazzjoni tal-viża żviluppati mill-Istati Membri jgħinu biex jiġu ffaċilitati l-proċeduri tal-applikazzjoni għall-applikanti kif ukoll għall-konsulati. Jenħtieġ li tiġi żviluppata soluzzjoni komuni li tippermetti d-diġitizzazzjoni sħiħa, bl-użu sħiħ tal-iżviluppi legali u teknoloġiċi riċenti.
(17)  Is-sistemi elettroniċi ta' applikazzjoni tal-viża żviluppati mill-Istati Membri huma essenzjali biex jiġu ffaċilitati l-proċeduri tal-applikazzjoni għall-applikanti kif ukoll għall-konsulati. Jenħtieġ li tiġi żviluppata soluzzjoni komuni li tippermetti d-diġitizzazzjoni sħiħa sal-2025 fil-forma ta' pjattaforma online u l-viża elettronika tal-UE, b'hekk isir użu sħiħ tal-iżviluppi legali u teknoloġiċi riċenti, biex tkun possibbli applikazzjoni għal viża online biex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet tal-applikanti u jiġu attirati iżjed viżitaturi fiż-żona Schengen. Is-sistema ta' applikazzjoni elettronika għal viża għandha tkun aċċessibbli għalkollox għall-persuni b'diżabilità. Il-garanziji proċedurali sempliċi u integrati jenħtieġ li jissaħħu u jiġu applikati b'mod uniformi.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)
(17a)  Meta japplikaw ir-Regolament (KE) Nru 810/2009, l-Istati Membri jenħtieġ li jirrispettaw l-obbligi rispettivi tagħhom skont il-liġi internazzjonali, b'mod partikolari l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Dwar l-Istatus tar-Rifuġjati, il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti Oħra, il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal u strumenti internazzjonali oħra rilevanti.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)
(27a)   Jixraq li l-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament jiġu adottati. Jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' emendi tekniċi għall-Annessi ta' dan ir-Regolament.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 27b (ġdida)
(27b)   Jenħtieġ li jiġu żviluppati miżuri xierqa għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-armonizzazzjoni tal-ipproċessar tal-applikazzjonijiet tal-viża. Jenħtieġ li l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni jiffukaw ukoll fuq is-sorveljanza tar-rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali mill-Istati Membri matul l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet, kif ukoll tal-applikazzjoni tal-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni u tal-protezzjoni tad-data personali.
Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 1 – paragrafu 1
1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-ħruġ ta' viżi għal soġġorni previsti fit-territorju tal-Istati Membri li ma jeċċedux id-90 jum fi kwalunkwe perjodu ta' 180 jum.;
1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-ħruġ ta' viżi għal soġġorni previsti fit-territorju tal-Istati Membri li ma jeċċedux id-90 jum fi kwalunkwe perjodu ta' 180 jum, u soġġorni previsti minn professjonisti tal-isports u l-kultura sa sena, mingħajr ma joqogħdu għal aktar minn 90 jum fi kwalunkwe Stat Membru fi kwalunkwe perjodu ta' 180 jum.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid)
(1a)  Fl-Artikolu 1, jiżdied il-paragrafu li ġej:
‘3a. Meta japplikaw dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jaġixxu f'konformità sħiħa mad-dritt rilevanti tal-Unjoni, inkluża l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ("il-Karta"), id-dritt internazzjonali rilevanti, inkluża l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Dwar l-Istatus tar-Rifuġjati ("il-Konvenzjoni ta' Ġinevra"), l-obbligi relatati mal-aċċess għall-protezzjoni internazzjonali, b'mod partikolari l-prinċipju ta' non-refoulement u d-drittijiet fundamentali. F'konformità mal-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, id-deċiżjonijiet skont dan ir-Regolament għandhom jittieħdu fuq bażi individwali.";
Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 1 – paragrafu 3b (ġdid)
(1b)  Fl-Artikolu 1, jiżdied il-paragrafu li ġej:
(3b)   Il-Kummissjoni Ewropea għandha tippreżenta applikazzjoni għal viża elettronika, E-visa, sal-2025.
Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 2 – punt 12a (ġdid)
12a.   Professjonisti tal-isport u l-kultura: ċittadini ta' pajjiżi terzi li mhumiex ċittadini tal-Unjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 20(1) tat-Trattat u li jaqgħu taħt il-kategoriji li ġejjin: artisti tal-ispettaklu u l-persunal ta' appoġġ tagħhom, sportivi tal-ogħla livell u l-persunal ta' appoġġ tagħhom u, fejn applikabbli, membri tal-familja ta' dawn il-kategoriji, li kienu f'pożizzjoni biex juru b'mod ċar l-ostakoli amministrattivi u loġistiċi li ġġib magħha l-organizzazzjoni ta' tour jew kompetizzjoni f'diversi Stati Membri fiż-żona Schengen li ddum aktar minn tliet xhur.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 3, paragrafu 5
(3)  fl-Artikolu 3(5), il-punti (b) u (c) huma sostitwiti b'dan li ġej:
(3)  fl-Artikolu 3(5), il-punti (b) u (c) huma sostitwiti b'dan li ġej:
"(b) ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-pussess ta' permess ta' residenza validu maħruġ minn Stat Membru li ma jiħux sehem fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament jew minn Stat Membru li għadu mhux qed japplika d-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen b'mod sħiħ, jew ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu fil-pussess ta' wieħed mill-permessi ta' residenza validi elenkati fl-Anness V maħruġa mill-Andorra, il-Kanada, il-Ġappun, San Marino jew l-Istati Uniti tal-Amerika li jiggarantixxu r-riammissjoni mhux kondizzjonata tad-detentur, jew li huma fil-pussess ta' permess ta' residenza għall-partijiet fil-Karibew tar-Renju tan-Netherlands (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius u Saba);
(c)  ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-pussess ta' viża valida għal Stat Membru li ma jiħux sehem fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament, jew għal Stat Membru li għadu mhux qed japplika d-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen b'mod sħiħ, jew għal pajjiż li huwa parti mill-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea jew għall Kanada, il-Ġappun jew l-Istati Uniti tal-Amerika, jew detenturi ta' viża valida għall-partijiet tal-Karibew tar-Renju tan-Netherlands (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius u Saba), meta jivvjaġġaw lejn il-pajjiż li jkun ħareġ il-viża jew lejn kwalunkwe pajjiż terz ieħor, jew meta, wara li jkunu għamlu użu mill-viża, jirritornaw mill-pajjiż li jkun ħareġ il-viża;”;
Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1b
(b)  jekk iż-żjara tinkludi aktar minn destinazzjoni waħda, jew jekk għandhom jitwettqu diversi żjarat separati f'perjodu ta' xahrejn, l-Istat Membru li t-territorju tiegħu jikkostitwixxi d-destinazzjoni prinċipali taż-żjara(t) fir-rigward tat-tul jew l-għan taż-żjara, magħdudin fi ġranet; jew;
(b)  jekk iż-żjara tinkludi aktar minn destinazzjoni waħda, jew jekk għandhom jitwettqu diversi żjarat separati f'perjodu ta' xahrejn, l-Istat Membru fejn tkun tinsab l-organizzazzjoni jew l-impriża ospitanti, fejn xieraq, jew l-Istat Membru li t-territorju tiegħu jikkostitwixxi d-destinazzjoni prinċipali taż-żjara(t) fir-rigward tat-tul jew l-għan taż-żjara, magħdudin fi ġranet, jew jekk id-destinazzjoni ewlenija ma tkunx tista' tiġi ddeterminata, l-Istat Membru mill-fruntiera esterna li minnha l-applikant ikun beħsiebu jidħol fit-territorju tal-Istati Membri;
Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)
(5a)  Fl-Artikolu 5 jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
‘2a. Jekk l-Istat Membru li huwa kompetenti skont il-punti (a) jew (b) tal-paragrafu 1, la jkun preżenti u lanqas irrappreżentat fil-pajjiż terz fejn l-applikant jippreżenta l-applikazzjoni skont l-Artikolu 10, l-applikant għandu jkun intitolat li jippreżenta l-applikazzjoni:
(a)  fil-konsulat ta' wieħed mill-Istati Membri tal-ewwel dħul, jekk il-punt (a) ma jkunx applikabbli,
(b)  fil-konsulat tal-Istat Membru tal-ewwel dħul, jekk il-punt (a) ma jkunx applikabbli,
(c)  fil-każijiet l-oħra kollha fil-konsulati ta' kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri li huma preżenti fil-pajjiż fejn l-applikant jippreżenta l-applikazzjoni.
Jekk il-konsulat tal-Istat Membru li huwa kompetenti skont il-paragrafu 1 jew il-konsulat tal-Istat Membru msemmi fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu jkun jinsab f'distanza ta' aktar minn 500 km mill-post tar-residenza tal-applikant, jew jekk vjaġġ ta' ritorn bit-trasport pubbliku mill-post tar-residenza tal-applikant ikun jirrikjedi waqfa tul il-lejl, u jekk il-konsulat ta' Stat Membru ieħor ikun jinsab eqreb tal-post tar-residenza tal-applikant, l-applikant għandu jkun intitolat li jippreżenta l-applikazzjoni fil-konsulat ta' dan l-aħħar Stat Membru.";
Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 5 – paragrafu 2b (ġdid)
(5b)  Fl-Artikolu 5 jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
‘2b. Jekk l-Istat Membru li huwa kompetenti skont il-paragrafi 1 jew 2 ikun stabbilixxa, skont l-Artikolu 8, arranġament ta' rappreżentanza ma' Stat Membru ieħor bil-għan li jqis l-applikazzjonijiet u joħroġ il-viżi f'ismu, l-applikant għandu jissottometti l-applikazzjoni tiegħu jew tagħha lill-konsulat tal-Istat Membru rappreżentanti.";
Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt -a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 8 – paragrafu 1
1.  Stat Membru jista' jaqbel li jirrappreżenta Stat Membru ieħor li hu kompetenti skont l-Artikolu 5 għall-fini li jeżamina l-applikazzjonijiet u joħroġ il-viżi f'isem dak l-Istat Membru. Stat Membru jista' wkoll jirrappreżenta Stat Membru wieħed jew aktar b'mod limitat biss għall-ġbir tal-applikazzjonijiet u r-reġistrazzjoni ta' identifikaturi bijometriċi.
‘1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 6, Stat Membru jista' jaqbel li jirrappreżenta Stat Membru ieħor li hu kompetenti skont l-Artikolu 5 għall-fini li jeżamina l-applikazzjonijiet u joħroġ il-viżi f'isem dak l-Istat Membru. Stat Membru jista' wkoll jirrappreżenta Stat Membru wieħed jew aktar b'mod limitat biss għall-ġbir tal-applikazzjonijiet u r-reġistrazzjoni ta' identifikaturi bijometriċi.
Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt ba (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 8 – paragrafu 6
(ba)   fl-Artikolu 8, il-paragrafu 6 huwa emendat
6.  Bil-ħsieb li jkun żgurat li infrastruttura ta' trasport fqira jew distanzi twal f'reġjun speċifiku jew żona ġeografika ma jeħtieġux sforz sproporzjonat min-naħa tal-applikanti tal-viża biex ikollhom aċċess għal konsulat, l-Istati Membri li m'għandhomx konsulat tagħhom stess f'dak ir-reġjun jew dik iż-żona għandhom jimpenjaw ruħhom li jikkonkludu arranġamenti dwar rappreżentanza mal-Istati Membri li għandhom konsulati f'dak ir-reġjun jew dik-iż-żona.
6. Bil-ħsieb li jkun żgurat li infrastruttura ta' trasport fqira jew distanzi twal f'reġjun speċifiku jew żona ġeografika ma jeħtieġux sforz sproporzjonat min-naħa tal-applikanti tal-viża biex ikollhom aċċess għal konsulat, l-Istati Membri li m'għandhomx konsulat tagħhom stess f'dak ir-reġjun jew dik iż-żona għandhom jimpenjaw ruħhom li jikkonkludu arranġamenti dwar rappreżentanza mal-Istati Membri li għandhom konsulati f'dak ir-reġjun jew dik-iż-żona sabiex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni maħluqa bejn ċittadini ta' pajjiżi terzi b'aċċess mhux ugwali għas-servizzi konsulari.
Dan it-tip ta' arranġament jista' wkoll jiġi konkluż mar-rappreżentanza ta' pajjiż membru tal-UE li jkun jinsab f'pajjiż ġar tal-pajjiż terz ikkonċernat jekk dan ikun jinsab eqreb lejn il-post ta' residenza tal-applikant."
Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt a
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 9 – paragrafu 1
L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu ppreżentati mhux aktar minn sitt xhur, u fil-każ ta' baħħara fil-qadi ta' dmirijiethom, mhux aktar tard minn disa' xhur qabel il-bidu taż-żjara prevista u, bħala regola ġenerali, mhux aktar tard minn 15-il jum kalendarju qabel din tibda.;
L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu ppreżentati mhux aktar tard minn disa' xhur qabel il-bidu taż-żjara prevista u, bħala regola ġenerali, mhux aktar tard minn 15-il jum kalendarju qabel din tibda. F'każijiet individwali ġustifikati ta' urġenza, inkluż meta jkun meħtieġ għal raġunijiet professjonali, umanitarji jew ta' interess nazzjonali jew minħabba obbligi internazzjonali, il-konsulat jista' jirrinunzja għal dan il-limitu ta' żmien tal-aħħar.
Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 9 – paragrafu 3
(aa)   L-Artikolu 9, paragrafu 3 huwa emendat kif ġej:
F'każijiet ta' urġenza ġġustifikati, l-applikanti għandhom jitħallew mill-konsulat jippreżentaw l-applikazzjoni tagħhom jew mingħajr appuntament, jew għandu jingħata appuntament minnufih.
"F'każijiet ta' urġenza ġġustifikati, l-applikanti għandhom jitħallew mill-konsulat jippreżentaw l-applikazzjoni tagħhom jew mingħajr appuntament, jew għandu jingħata appuntament minnufih.
F'każ ta' nuqqas ta' tweġiba fil-każ ta' proċedura elettronika matul ix-xahar ta' wara l-preżentazzjoni tal-applikazzjoni, jista' jsir rikors biex l-applikazzjoni tiġi eżaminata f'kull każ."
Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)
(aa)  mir-rappreżentanti legali tal-applikant
Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 – punt a
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 10 – paragrafu 1
L-applikanti għandhom jidhru personalment meta jippreżentaw applikazzjoni għall-ġbir ta' marki tas-swaba', skont l-Artikolu 13(2), (3) u (7) (b).;
Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 13, 42, 43 u 45, l-applikanti jistgħu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom personalment jew b'mezz elettroniku.
Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)
(9a)  fl-Artikolu 13, paragrafu 2, jiżdied is-subparagrafu li ġej:
"Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, l-applikant jista' ma jintalabx minn fornitur ta' servizzi esterni biex jidher fiżikament għal kull applikazzjoni sabiex jinġabru l-identifikaturi bijometriċi kull darba. Sabiex il-fornituri ta' servizzi esterni jkunu jistgħu jivverifikaw li l-identifikaturi bijometriċi jkunu nġabru, l-applikant għandu jingħata riċevuta wara li jkun ġabar l-identifikaturi bijometriċi.";
Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
4.  L-Istati Membri jistgħu jobbligaw lill-applikanti jippreżentaw prova ta' sponsorizzazzjoni u ta' akkomodazzjoni privata, jew it-tnejn li huma billi jimlew formola mfassla minn kull Stat Membru. Dik il-formola għandha tindika b'mod partikolari:
4.  L-Istati Membri jistgħu jobbligaw lill-applikanti jippreżentaw prova ta' sponsorizzazzjoni u ta' akkomodazzjoni privata, jew it-tnejn li huma billi jimlew formola mfassla mill-Kummissjoni. Dik il-formola għandha tindika b'mod partikolari:
Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
Minbarra l-lingwa/i uffiċjali tal-Istat Membru, il-formola għandha titfassal mill-anqas b'lingwa uffiċjali oħra tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Għandu jintbagħat kampjun tal-formola lill-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni għandha tadotta l-formola permezz ta' atti ta' implimentazzjoni skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 52(2). Il-formola għandha tintuża biex jiġu infurmati l-isponsor/il-persuna li stiednet dwar l-ipproċessar tad-data personali tagħhom u r-regoli applikabbli. Minbarra l-lingwa/i uffiċjali tal-Istat Membru, il-formola għandha titfassal mill-anqas b'lingwa uffiċjali oħra tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni.
Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 15
(11)  L-Artikolu 15 huwa emendat kif ġej:
L-Artikolu 15 huwa mħassar
(a)  il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:
Tħassir tal-Assigurazzjoni medika tal-ivvjaġġar
“1. L-applikanti għal viża uniformi għal dħul wieħed għandhom jagħtu prova li jkollhom fil-pussess tagħhom assigurazzjoni medika tal-ivvjaġġar adegwata u valida li tkopri kwalunkwe spiża li tista' tinqala' marbuta mar-ripatrijazzjoni għal raġunijiet mediċi, attenzjoni medika urġenti u/jew trattament ta' emerġenza jew mewt, fi sptar matul is-soġġorn previst tagħhom fit-territorju tal-Istati Membri.”
(b)  fil-paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
“2. L-applikanti għal viża uniformi bi dħul multiplu għandhom jagħtu prova li jkollhom fil-pussess tagħhom assigurazzjoni medika tal-ivvjaġġar adegwata u valida li tkopri l-perijodu tal-ewwel żjara prevista tagħhom.";
Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 16
L-Artikolu 16 huwa emendat kif ġej:
Artikolu 16
Artikolu 16
It-tariffa tal-viża
It-tariffa tal-viża
1.  L-applikanti għandhom iħallsu tariffa tal-viża ta' EUR 80.
1.  L-applikanti għandhom iħallsu tariffa tal-viża ta' EUR 80.
1a.  L-applikanti li d-data tagħhom tkun diġà ġiet irreġistrata fis-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża u li l-identifikaturi bijometriċi tagħhom ikunu miġbura f'konformità mal-Artikolu 13 iħallsu tariffa tal-viża ta' EUR 60.
2.  Tfal mill-età ta' sitt snin sa mhux akbar minn 12-il sena għandhom iħallsu tariffa tal-viża ta' EUR 40.
2.  Tfal mill-età ta' tnax-il sena sa mhux akbar minn tmintax-il sena għandhom iħallsu tariffa tal-viża ta' EUR 40.
2a.  L-applikanti li jiffurmaw parti minn grupp li jivvjaġġa għal skopijiet artistiċi, sportivi jew edukazzjonali għandhom iħallsu tariffa tal-viża ta' EUR 60.
4.  It-tariffa tal-viża għandha tiġi rinunzjata għal applikanti li jagħmlu parti minn waħda mill-kategoriji li ġejjin:
4.  It-tariffa tal-viża għandha tiġi rinunzjata għal applikanti li jagħmlu parti minn waħda mill-kategoriji li ġejjin:
(a)  it-tfal taħt sitt snin;
(a)  it-tfal taħt l-età ta' tnax-il sena;
(b)  it-tfal tal-iskola, l-istudenti, l-istudenti fil-livell postuniversitarju u l-għalliema li jakkumpanjawhom li jagħmlu soġġorni għall-fini ta' studju jew ta' taħriġ edukattiv;
(b)  it-tfal tal-iskola, l-istudenti, l-istudenti fil-livell postuniversitarju u l-għalliema li jakkumpanjawhom li jagħmlu soġġorni għall-fini ta' studju jew ta' taħriġ edukattiv;
(c)  riċerkaturi minn pajjiżi terzi li jivvjaġġaw għall-iskop li jwettqu riċerka xjentifika kif definit fir-Rakkomandazzjoni Nru 2005/761/KE27 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Settembru 2005 biex jiġi ffaċilitat il-ħruġ mill-Istati Membri ta' viżi uniformi ta' soġġorn qasir għal riċerkaturi minn pajjiżi terzi li jivvjaġġaw fil-Komunità għall-iskop li jwettqu riċerka xjentifika [21];
(c)  riċerkaturi minn pajjiżi terzi, kif definiti fid-Direttiva tal-Kunsill 2005/71/KE27, li jivvjaġġaw għall-iskop li jwettqu riċerka xjentifika jew li jipparteċipaw f'xi seminar jew konferenza xjentifika;
(d)  ir-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet bla skop ta' qligħ li m'għandhomx aktar minn tletin sena li jipparteċipaw f'seminars, konferenzi, avvenimenti kulturali u edukattivi, organizzati minn organizzazzjonijiet bla skop ta' qligħ.";
(d)  ir-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet bla skop ta' qligħ li m'għandhomx aktar minn ħamsa u għoxrin sena li jipparteċipaw f'seminars, konferenzi, avvenimenti sportivi, kulturali u edukattivi, organizzati minn organizzazzjonijiet bla skop ta' qligħ.
(e)  il-membri tal-familja ta' ċittadini tal-Unjoni kif msemmija fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2004/38/KE;
5.  It-tariffa tal-viża tista' tiġi rinunzjata għal:
5.  It-tariffa tal-viża tista' tiġi rinunzjata għal:
(a)  tfal mill-età ta' sitt snin sa mhux aktar minn tnax-il sena;
(a)  tfal mill-età ta' tnax-il sena sa mhux aktar minn tmintax-il sena;
(b)  detenturi ta' passaporti diplomatiċi u ta' servizz;
(b)  detenturi ta' passaporti diplomatiċi u ta' servizz;
(c)  parteċipanti li m'għandhomx aktar minn tletin sena li jipparteċipaw f'seminars, konferenzi, avvenimenti sportivi, kulturali u edukattivi, organizzati minn organizzazzjonijiet bla skop ta' qligħ.";
(c)  parteċipanti li m'għandhomx aktar minn ħamsa u għoxrin sena li jipparteċipaw f'seminars, konferenzi, avvenimenti sportivi, kulturali u edukattivi, organizzati minn organizzazzjonijiet bla skop ta' qligħ.
(d)  l-applikanti għal viża b'validità territorjali limitata maħruġa għal raġunijiet umanitarji, għal raġunijiet ta' interess nazzjonali jew minħabba obbligi internazzjonali kif ukoll il-benefiċjarji ta' programm tal-Unjoni dwar ir-risistemazzjoni jew ir-rilokazzjoni.
(e)  għal applikanti għal viża b'validità territorjali limitata.
6.  F'każijiet individwali, l-ammont tat-tariffa tal-viża li għandha tiġi imposta tista' tiġi rinunzjata jew imnaqqsa meta din il-miżura sservi biex tippromwovi interessi kulturali jew sportivi kif ukoll interessi fil-qasam tal-politika estera, il-politika tal-iżvilupp u oqsma oħrajn ta' interess pubbliku vitali jew għal raġunijiet umanitarji.
6.  F'każijiet individwali, l-ammont tat-tariffa tal-viża li għandha tiġi imposta tista' tiġi rinunzjata jew imnaqqsa meta din il-miżura sservi biex tippromwovi interessi kulturali jew sportivi, interessi fil-qasam tal-politika estera, il-politika tal-iżvilupp u oqsma oħrajn ta' interess pubbliku vitali, jew għal raġunijiet umanitarji jew minħabba obbligi internazzjonali.
_________________
_________________
27. Id-Direttiva tal-Kunsill 2005/71/KE tat-12 ta' Ottubru 2005 dwar proċedura speċifika għall-ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-finijiet ta' riċerka xjentifika (ĠU L 289, 3.11.2005, p. 15).
27. Id-Direttiva tal-Kunsill 2005/71/KE tat-12 ta' Ottubru 2005 dwar proċedura speċifika għall-ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-finijiet ta' riċerka xjentifika (ĠU L 289, 3.11.2005, p. 15).
Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 17
(13)  L-Artikolu 17 huwa emendat kif ġej:
Artikolu 17
It-tariffa tas-servizz
1.  Tista' tiġi imposta tariffa għas-servizz addizzjonali minn fornitur estern ta' servizzi kif hemm imsemmi fl-Artikolu 43. It-tariffa għas-servizz għandha tkun proporzjonata għall-ispejjeż magħmula mill-fornitur estern ta' servizz waqt li jwettaq kompitu wieħed jew aktar imsemmijin fl-Artikolu 43(6).
1.  Tista' tiġi imposta tariffa għas-servizz addizzjonali minn fornitur estern ta' servizzi kif hemm imsemmi fl-Artikolu 43. It-tariffa għas-servizz għandha tkun proporzjonata għall-ispejjeż magħmula mill-fornitur estern ta' servizz waqt li jwettaq kompitu wieħed jew aktar imsemmijin fl-Artikolu 43(6).
2.  It-tariffa għas-servizzi għandha tkun speċifikata fl-istrument legali msemmi fl-Artikolu 43(2).
2.  It-tariffa għas-servizzi għandha tkun speċifikata fl-istrument legali msemmi fl-Artikolu 43(2).
3.  Fil-qafas tal-kooperazzjoni lokali ta' Schengen, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tariffa għas-servizz li tintalab lill-applikant tirrifletti debitament is-servizzi offruti mill-fornitur estern tas-servizzi u tkun adattata għaċ-ċirkostanzi lokali. Barra minn hekk, għandu jkollhom l-għan li jarmonizzaw it-tariffa għas-servizzi applikata.
4.  It-tariffa għas-servizzi m'għandhiex taqbeż nofs l-ammont tat-tariffa għall-viża mniżżla fl-Artikolu 16(1) irrispettivament mit-tnaqqis ta' jew l-eżenzjonijiet possibbli mit-tariffa għall-viża kif previst fl-Artikolu 16(2), (4), (5) u (6).
4.  It-tariffa għas-servizzi m'għandhiex taqbeż nofs l-ammont tat-tariffa għall-viża mniżżla fl-Artikolu 16(1) irrispettivament mit-tnaqqis ta' jew l-eżenzjonijiet possibbli mit-tariffa għall-viża kif previst fl-Artikolu 16(2), (4), (5) u (6). Għandha tinkludi l-ispejjeż kollha relatati mas-sottomissjoni tal-applikazzjoni għal viża, inkluża t-trażmissjoni tal-applikazzjoni u d-dokument tal-ivvjaġġar mill-fornitur ta' servizzi esterni lill-konsulat u r-ritorn tad-dokument tal-ivvjaġġar lill-fornitur ta' servizzi esterni.
5.  L-Istat Membru jew l-Istati Membri kkonċernati għandhom iżommu l-possibbiltà għall-applikanti kollha li jippreżentaw l-applikazzjonijiet tagħhom direttament fil-konsulati tagħhom.
5.  L-Istat Membru jew l-Istati Membri kkonċernati għandhom iżommu l-possibbiltà għall-applikanti kollha li jippreżentaw l-applikazzjonijiet tagħhom direttament fil-konsulati tagħhom jew fil-konsulat ta' Stat Membru li miegħu jkollu/jkollhom arranġament ta' rappreżentanza, f'konformità mal-Artikolu 40.
5a.  L-applikant għandu jingħata rċevuta meta jħallas it-tariffa għas-servizz.
Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 19 – paragrafu 3
(13a)  Artikolu 19 – paragrafu 3:
Fejn il-konsulat kompetenti jikkonkludi li l-kondizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 ma jkunux ġew sodisfatti, l-applikazzjoni mhijiex ammissibbli u l-konsulat għandu mingħajr dewmien:
Fejn il-konsulat kompetenti jikkonkludi li l-kondizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 ma jkunux ġew issodisfati, għandu, meta jkun xieraq, jinnotifika lill-applikant billi jindika n-nuqqasijiet u jawtorizza lill-applikant jikkoreġihom. Jekk in-nuqqasijiet ma jiġux ikkoreġuti, l-applikazzjoni mhijiex ammissibbli u l-konsulat għandu mingħajr dewmien:
—  irodd lura l-formola tal-applikazzjoni u d-dokumenti kollha ppreżentati mill-applikant,
—  irodd lura l-formola tal-applikazzjoni u d-dokumenti kollha ppreżentati mill-applikant,
—  jeqred id-data bijometrika miġbura,
—  jeqred id-data bijometrika miġbura,
—  jirrimborsa t-tariffa tal-viża, u
—  jirrimborsa t-tariffa tal-viża, u
—  ma jeżaminax l-applikazzjoni.
—  ma jeżaminax l-applikazzjoni.”
Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 19 – paragrafu 4
(13a)  fl-Artikolu 19, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:
4.  B'deroga, applikazzjoni li ma tissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 tista' titqies ammissibbli għal raġunijiet umanitarji jew għal raġunijiet ta' interess nazzjonali.
"4. B'deroga, applikazzjoni li ma tissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 tista' titqies ammissibbli għal raġunijiet umanitarji, għal raġunijiet ta' interess nazzjonali jew minħabba obbligi internazzjonali.";
Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt a
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 21 – paragrafu 3 – punt e
(a)  fil-paragrafu 3, il-punt (e) jiġi sostitwit b'dan li ġej:
(a)  fil-paragrafu 3, il-punt (e) huwa mħassar.
Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt (c)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 21 – paragrafu 8
8.  Waqt l-eżami ta' applikazzjoni, il-konsulati jistgħu jsejħu lill-applikant għal intervista u jitolbu dokumenti addizzjonali.
8.  Waqt l-eżami ta' applikazzjoni, il-konsulati jistgħu, f'każijiet ġustifikati, isejħu lill-applikant għal intervista, u jitolbu dokumenti addizzjonali. Dawk l-intervisti jistgħu jsiru bl-użu ta' għodod diġitali moderni u mezzi ta' komunikazzjoni mill-bogħod, bħal telefonati awdjo jew vidjo bl-internet. Id-drittijiet fundamentali tal-applikanti għandhom jiġu ggarantiti matul il-proċess.
Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 22 – paragrafu 4
(aa)  il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:
4.  Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri dwar it-tali notifiki.
"4. Il-Kummissjoni għandha tippubblika t-tali notifiki.";
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt a
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 23 – paragrafu 1
L-applikazzjonijiet għandhom jiġu deċiżi fi żmien għaxart (10) jiem kalendarji mid-data li fiha tiġi ppreżentata l-applikazzjoni li tkun ammissibbli skont l-Artikolu 19.
L-applikazzjonijiet għandhom jiġu deċiżi fi żmien għaxart (10) jiem kalendarji mid-data li fiha tiġi ppreżentata l-applikazzjoni li tkun ammissibbli skont l-Artikolu 19, jew fi żmien ħamest (5) ijiem kalendarji għal applikanti tal-viża li d-data tagħhom tkun diġà rreġistrata fis-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża u li l-identifikaturi bijometriċi tagħhom ikunu miġbura f'konformità mal-Artikolu 13.
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt a
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Dan il-perjodu jista' jiġi estiż sa massimu ta' 45 jum kalendarju f'każijiet individwali, b'mod notevoli meta jkun meħtieġ skrutinju ulterjuri tal-applikazzjoni.
Dan il-perjodu jista' jiġi estiż sa massimu ta' 30 jum kalendarju f'każijiet individwali, b'mod notevoli meta jkun meħtieġ skrutinju ulterjuri tal-applikazzjoni.
Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid)
(aa)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"2a. Għandha tittieħed deċiżjoni mingħajr dewmien dwar l-applikazzjonijiet f'każijiet individwali ġġustifikati ta' urġenza, inkluż meta jkun meħtieġ għal raġunijiet professjonali, għal raġunijiet umanitarji, għal raġunijiet ta' interess nazzjonali jew minħabba obbligi internazzjonali.";
Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  L-applikanti li l-konsulati jqisu li jissodisfaw il-kondizzjonijiet għad-dħul u li fil-konfront tagħhom m'hemm l-ebda raġuni għal ċaħda msemmija fl-Artikolu 32 għandhom jingħataw viża skont dan l-Artikolu.
Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 – punt b
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt a
(a)  għal perjodu ta' validità ta' sena, dment li l-applikant ikun kiseb u uża legalment tliet viżi fi żmien is-sentejn ta' qabel;
(a)  għal perjodu ta' validità ta' sena, dment li l-applikant ikun kiseb u uża legalment tliet viżi fi żmien is-sentejn ta' qabel, u fil-każ ta' baħħara fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom, għal perjodu ta' validità ta' sena, dment li l-applikant ikun kiseb u uża legalment żewġ viżi fis-sentejn preċedenti;
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 – punt b
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt b
(b)  għal perjodu ta' validità ta' sentejn dment li l-applikant ikun kiseb u uża legalment viża bi dħul multiplu preċedenti valida għal sena;
(b)  għal perjodu ta' validità ta' sentejn jekk l-applikant ikun kiseb, fis-sentejn preċedenti, viża bi dħul multiplu preċedenti valida għal sena;
Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 – punt b
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt c
(c)  għal perjodu ta' validità ta' ħames snin, dment li l-applikant ikun kiseb u uża skont il-liġi viża bi dħul multiplu preċedenti valida għal sentejn.
(c)  għal perjodu ta' validità ta' ħames snin jekk l-applikant ikun kiseb, fis-sentejn preċedenti, viża bi dħul multiplu preċedenti valida għal sentejn.
Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 – punt c
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 24 – paragrafu 2c
2c.  Bla ħsara għall-paragrafu 2, viża bi dħul multiplu valida għal massimu ta' ħames snin tista' tinħareġ lil applikanti li jagħtu prova tal-ħtieġa jew jiġġustifikaw l-intenzjoni tagħhom li jivvjaġġaw ta' spiss u/jew regolarment dment li jagħtu prova tal-integrità u l-affidabbiltà tagħhom, b'mod partikolari l-użu legali ta' viżi preċedenti, is-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż tal-oriġini u l-intenzjoni ġenwina tagħhom li jitilqu mit-territorju tal-Istati Membri qabel l-iskadenza tal-viża li jkunu applikaw għaliha.
2c.  Bla ħsara għall-paragrafu 2, viża bi dħul multiplu valida għal massimu ta' ħames snin għandha tinħareġ lil applikanti li jagħtu prova tal-ħtieġa jew jiġġustifikaw l-intenzjoni tagħhom li jivvjaġġaw ta' spiss u/jew regolarment, b'mod partikolari minħabba l-istatus okkupazzjonali jew familjari tagħhom, bħal ta' persuni tan-negozju, impjegati taċ-ċivil li jkollhom kuntatt uffiċjali regolari ma' Stati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE, rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jivvjaġġaw għall-finijiet ta' taħriġ edukattiv, seminars u konferenzi, membri tal-familja ta' ċittadini tal-Unjoni, membri tal-familja ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jgħixu legalment fl-Istati Membri, u baħħara, dment li jagħtu prova tal-integrità u l-affidabbiltà tagħhom, b'mod partikolari l-użu legali ta' viżi preċedenti, is-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż tal-oriġini u l-intenzjoni ġenwina tagħhom li jitilqu mit-territorju tal-Istati Membri qabel l-iskadenza tal-viża li jkunu applikaw għaliha.
Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 25a
“Artikolu 25a
“Artikolu 25a
Kooperazzjoni dwar ir-riammissjoni
Kooperazzjoni dwar ir-riammissjoni
1.  L-Artikolu 14(6), l-Artikolu 16(1) u (5), il-punt (b), l-Artikolu 23(1), u l-Artikolu 24(2) ma għandhomx japplikaw għal applikanti jew kategoriji ta' applikanti, li jkunu ċittadini ta' pajjiż terz li jkun meqjus bħala li ma jikkollaborax biżżejjed mal-Istati Membri dwar ir-riammissjoni ta' migranti irregolari, abbażi ta' dejta rilevanti u oġġettiva, f'konformità ma' dan l-Artikolu. Dan l-Artikolu huwa bla ħsara għas-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni permezz tal-Artikolu 24(2d).
1.  Skont il-livelli ta' kooperazzjoni tal-pajjiżi terzi mal-Istati Membri dwar ir-riammissjoni ta' migranti irregolari, ivvalutati abbażi ta' data rilevanti u oġġettiva, l-applikazzjoni tal-Artikolu 16(1a) u (5), punt (b) u tal-Artikolu 24(2) minn hawn 'il quddiem tista' tiġi aġġustata għal kategoriji ta' applikanti jew għall-applikanti kollha biċ-ċittadinanza ta' dak il-pajjiż terz kif speċifikat fil-paragrafu 4.
Dan l-Artikolu huwa bla ħsara għas-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni permezz tal-Artikolu 24(2d).
2.  Il-Kummissjoni għandha regolarment tivvaluta l-kooperazzjoni tal-pajjiżi terzi fir-rigward tar-riammissjoni, fil-kunsiderazzjoni, b'mod partikolari, tal-indikaturi li ġejjin:
2.  Il-Kummissjoni għandha regolarment, tal-inqas darba fis-sena, tivvaluta l-kooperazzjoni tal-pajjiżi terzi rilevanti fir-rigward tar-riammissjoni, b'kunsiderazzjoni, b'mod partikolari, tal-indikaturi li ġejjin:
(a)  l-għadd ta' deċiżjonijiet ta' ritorn maħruġa lil persuni li jkunu qegħdin jirrisjedu illegalment fit-territorju tal-Istati Membri mill-pajjiż terz inkwistjoni;
(a)  l-għadd ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma soġġetti għal deċiżjoni amministrattiva jew ġudizzjarja f'konformità mad-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;
(b)  l-għadd ta' ritorni reali ta' persuni li jkunu nħarġulhom deċiżjonijiet ta' ritorn bħala perċentwal tal-għadd ta' deċiżjonijiet ta' ritorn maħruġa lil ċittadini tal-pajjiż terz inkwistjoni inkluż, fejn xieraq, abbażi ta' ftehimiet ta' riammissjoni tal-Unjoni jew bilaterali, l-għadd ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu għaddew mit-territorju tiegħu;
(c)   l-għadd ta' talbiet ta' riammissjoni aċċettati mill-pajjiż terz bħala perċentwal tal-għadd ta' applikazzjonijiet sottomessi lilu.
(b)  l-għadd ta' talbiet ta' riammissjoni minn Stat Membru aċċettati mill-pajjiż terz bħala perċentwal tal-għadd ta' applikazzjonijiet sottomessi lilu;
(c)  il-livell ta' kooperazzjoni prattika fil-qasam tar-ritorn fid-diversi stadji tal-proċedura ta' ritorn, bħal dawn li ġejjin:
(i)  l-assistenza f'waqtha tal-proċeduri ta' identifikazzjoni;
(ii)  il-forniment u l-aċċettazzjoni tad-dokumenti tal-ivvjaġġar meħtieġa;
Il-Kummissjoni għandha tirrapporta r-riżultati tal-valutazzjoni tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill , li għandhom jiddiskutu l-kwistjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-livell ta' kooperazzjoni mal-pajjiż terz rilevanti għar-riammissjoni ta' migranti irregolari.
B'mod partikolari, għandhom jitqiesu l-elementi li ġejjin biex tiġi vvalutata l-kooperazzjoni ta' pajjiż rigward ir-riammissjoni:
(a)  il-parteċipazzjoni fi proġetti pilota dwar il-migrazzjoni tal-ħaddiema, biex b'hekk jingħata kontribut biex tiġi diżinċentivata l-migrazzjoni irregolari;
(b)  l-isforzi li jista' jintwera li saru biex il-persuni rimpatrijati jiġu reintegrati u biex tiġi żgurati s-sostenibbiltà tar-ritorni;
(c)  l-isforzi li jista' jintwera li saru biex jiġu miġġielda t-traffikar u l-kuntrabandu u l-ksur konsegwenti tad-drittijiet tal-individwi kkonċernati (parteċipazzjoni fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet u f'attivitajiet ta' taħriġ, fosthom dwar il-prevenzjoni tal-abbuż u l-isfruttament).
Il-Parlament għandu jiġi infurmat mill-Kummissjoni dwar il-konklużjonijiet tal-valutazzjoni.
3.  Stat Membru jista' wkoll jinnotifika lill-Kummissjoni jekk jiġi konfrontat bi problemi prattiċi sostanzjali u persistenti fil-kooperazzjoni ma' pajjiż terz fir-riammissjoni ta' migranti irregolari abbażi tal-istess indikaturi bħal dawk elenkati fil-paragrafu 2.
4.  Il-Kummissjoni għandha teżamina kwalunkwe notifika magħmula skont il-paragrafu 3 fi żmien perjodu ta' xahar.
3.  Stat Membru jista' wkoll jinnotifika lill-Kummissjoni jekk josserva problemi sostanzjali u persistenti kif ukoll titjib sostanzjali fil-kooperazzjoni ma' pajjiż terz fir-riammissjoni ta' migranti irregolari abbażi tal-istess indikaturi bħal dawk elenkati fil-paragrafu 2.
Il-Kummissjoni għandha teżamina kwalunkwe notifika magħmula fi żmien perjodu ta' 15-il jum. Il-Kummissjoni għandha tinforma minnufih lill-Kunsill u lill-Parlament dwar ir-riżultati tal-eżami tagħha.
5.   Meta, abbażi tal-analiżi li ssir referenza għaliha fil-paragrafi 2 u 4, il-Kummissjoni tiddeċiedi li pajjiż ma jkunx ikkollabora biżżejjed, u li għalhekk tkun meħtieġa azzjoni, hija tista', anki b'kunsiderazzjoni tar-relazzjonijiet kumplessivi tal-Unjoni mal-pajjiż terz ikkonċernat, tadotta att ta' implimentazzjoni, skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 52(2):
4.   Meta, abbażi tal-analiżi li ssir referenza għaliha fil-paragrafi 2 u 3, filwaqt li jitqiesu r-relazzjonijiet kumplessivi tal-Unjoni mal-pajjiż terz ikkonċernat, speċjalment rigward il-kooperazzjoni fil-qasam tar-riammissjoni, u filwaqt li jitqiesu l-valutazzjoni u d-diskussjonijiet li ssir referenza għalihom fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni tiddeċiedi li pajjiż:
(a)  li jissospendi temporanjament l-applikazzjoni ta', jew tal-Artikolu 14(6), tal-Artikolu 16(5) punt (b), tal-Artikolu 23(1) jew tal-Artikolu 24(2), jew ta' xi wħud minn dawk id-dispożizzjonijiet, jew kollha kemm huma, għaċ-ċittadini kollha tal-pajjiż terz ikkonċernat jew għal ċerti kategoriji minnhom, jew
(a)  jikkoopera b'mod suffiċjenti, għandha tadotta att ta' implimentazzjoni, f'konformità mal-proċedura ta' eżami li ssir referenza għaliha fl-Artikolu 52(2a), għal ċerti kategoriji ta' ċittadini jew għaċ-ċittadini kollha tal-pajjiż terz ikkonċernat li japplikaw għal viża fit-territorju ta' dak il-pajjiż terz:
(i)  li jnaqqas it-tariffa tal-viża skont l-Artikolu 16(2a) u/jew
(ii)  li jnaqqas iż-żmien li fih jittieħdu deċiżjonijiet dwar applikazzjoni, skont l-Artikolu 23(1a), u/jew
(iii)  li jżid il-perjodu ta' validità ta' viżi bi dħul multiplu skont l-aħħar subparagrafu tal-Artikolu 24(2); u/jew
(iv)  li jiffaċilita l-parteċipazzjoni fi proġetti ta' migrazzjoni tal-ħaddiema;
(b)  li japplika t-tariffa tal-viża stabbilita fl-Artikolu 16(2a) għaċ-ċittadini kollha tal-pajjiż terz ikkonċernat jew għal ċerti kategoriji minnhom.
(b)  ma jkunx ikkollabora biżżejjed, hija tista', anki b'kunsiderazzjoni tar-relazzjonijiet kumplessivi tal-Unjoni mal-pajjiż terz ikkonċernat, tadotta att ta' implimentazzjoni, skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 52(2):
(i)  li temporanjament jimmodifika l-applikazzjoni jew tal-Artikolu 14(6) jew tal-Artikolu 23(1), jew li temporanjament jissospendi l-Artikolu 16(5b), l-Artikolu 23(1), jew uħud mid-dispożizzjonijiet tagħhom, jew l-Artikolu 24(2).”
6.  Il-Kummissjoni għandha kontinwament tivvaluta, abbażi tal-indikaturi stabbiliti fil-paragrafu 2, jekk ikunx jista’ jiġi stabbilit li jkun seħħ titjib sinifikanti fil-kooperazzjoni tal-pajjiż terz partikolari fejn tidħol ir-riammissjoni ta’ migranti irregolari u, fil-kunsiderazzjoni ukoll tar-relazzjonijiet kumplessivi tal-Unjoni mal-pajjiż terz ikkonċernat, tista’ tiddeċiedi li tirrevoka jew temenda l-att ta’ implimentazzjoni li ssir referenza għalih fil-paragrafu 5.
7.  Mhux aktar tard minn sitt xhur wara tad-dħul fis-seħħ tal-att ta’ implimentazzjoni li ssir referenza għalih fil-paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress miksub fejn tidħol il-kooperazzjoni dwar ir-riammissjoni ma’ dak il-pajjiż terz.”;
Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 32 – paragrafu 1 – paragrafu a – punt vii
(aa)   fl-Artikolu 32, il-paragrafu 1, punt vii huwa mħassar
(vii)  ma jagħtix prova li għandu assigurazzjoni medika tal-ivvjaġġar adegwata u valida, fejn applikabbli;
Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22 – punt ab (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 32 – paragrafu 2
(ab)  il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:
2.  Deċiżjoni għaċ-ċaħda u r-raġunijiet li fuqhom hi bbażata għandhom jiġu nnotifikati lill-applikant permezz tal-formola standard stabbilita fl-Anness VI.
"2. Deċiżjoni għaċ-ċaħda u r-raġunijiet li fuqhom hi bbażata għandhom jiġu nnotifikati lill-applikant permezz tal-formola standard stabbilita fl-Anness VI b'lingwa li l-applikant jifhem jew li wieħed jista' jissuponi b'mod raġonevoli li jifhem.";
Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22 – punt b
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 32 – paragrafu 3
3.  Jenħtieġ li l-applikanti li tkun inċaħditilhom viża jkollhom id-dritt ta' appell li, f'ċerti stadju tal-proċedimenti, jenħtieġ li jiggarantixxi appell ġudizzjarju effettiv. L-appelli għandhom jinfetħu kontra l-Istat Membru li jkun ħa d-deċiżjoni finali dwar l-applikazzjoni u skont il-liġi nazzjonali ta' dak l-Istat Membru. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-applikanti informazzjoni dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita f'każ ta' appell, kif speċifikat fl-Anness VI.;
3.  Jenħtieġ li l-applikanti li tkun inċaħditilhom viża jkollhom id-dritt ta' appell li, f'ċertu stadju tal-proċedimenti, jenħtieġ li jiggarantixxi appell ġudizzjarju effettiv. L-appelli għandhom jinfetħu kontra l-Istat Membru li jkun ħa d-deċiżjoni finali dwar l-applikazzjoni u skont il-liġi nazzjonali ta' dak l-Istat Membru. L-iskadenza għall-appell għandha tkun ta' mill-inqas 30 jum kalendarju. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-applikanti informazzjoni dettaljata dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita f'każ ta' appell, kif speċifikat fl-Anness VI, b'lingwa li l-applikanti jifhmu jew li wieħed jista' jissuponi b'mod raġonevoli li jifhmu.
Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22 – punt b
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 32 – paragrafu 3a
3a.   Il-formola standard għan-notifika u l-għoti ta' raġunijiet għaċ-ċaħda, annullament jew revoka ta' viża fl-Anness VI għandha tkun disponibbli, bħala minimu, fil-lingwi li ġejjin:
(a)  bil-lingwa/i uffiċjali tal-Istat Membru li għalih tkun qiegħda tintalab viża; kif ukoll
(b)  bil-lingwa/i uffiċjali tal-pajjiż ospitanti;.
Minbarra l-lingwa(i) msemmija fil-punt (a), il-formola tista' titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-applikanti f'waħda jew aktar lingwi uffiċjali oħra tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.
It-traduzzjoni ta' din il-formola bil-lingwa/i uffiċjali tal-pajjiż ospitanti għandha ssir fil-qafas tal-kooperazzjoni lokali ta' Schengen prevista fl-Artikolu 48.
Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 34 – punt 7
(22c)   fl-Artikolu 34, il-paragrafu 7 huwa emendat
7.  Id-detentur tal-viża li l-viża tiegħu tkun ġiet annullata jew revokata għandu jkollu d-dritt tal-appell, sakemm il-viża ma tkunx ġiet revokata fuq it-talba tiegħu skont il-paragrafu 3. L-appelli għandhom jitmexxew kontra l-Istat Membru li jkun ħa d-deċiżjoni dwar l-annullament jew ir-revoka u skont il-liġi nazzjonali ta' dak l-Istat Membru. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-applikanti informazzjoni dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita f'każ ta' appell, kif speċifikat fl-Anness VI.
7. Id-detentur tal-viża li l-viża tiegħu tkun ġiet annullata jew revokata għandu jkollu d-dritt tal-appell, sakemm il-viża ma tkunx ġiet revokata fuq it-talba tiegħu skont il-paragrafu 3. L-appelli għandhom jitmexxew kontra l-Istat Membru li jkun ħa d-deċiżjoni dwar l-annullament jew ir-revoka u skont il-liġi nazzjonali ta' dak l-Istat Membru. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-applikanti informazzjoni dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita f'każ ta' appell, kif speċifikat fl-Anness VI. Jekk il-benefiċjarju tal-viża annullata diġà jkun preżenti fit-territorju ta' Stat Membru, huwa ma jistax ikun is-suġġett ta' deċiżjoni ta' ritorn sakemm il-perjodu tal-appell ma jkunx skada jew id-deċiżjoni finali fir-rigward ta' dan l-appell ma tkunx ġiet notifikata kif xieraq lill-benefiċjarju."
Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 35 - paragrafu 2
(22b)  fl-Artikolu 35, jitħassar il-paragrafu 2;
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 24
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 36a - paragrafu 3
3.  L-Istat Membru kkonċernat għandu jistabbilixxi strutturi xierqa u jiskjera persunal imħarreġ apposta għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għal viża u t-twettiq tal-verifiki kollha u l-valutazzjoni tar-riskju, kif stabbilit fl-Artikolu 21.
3.  L-Istat Membru kkonċernat għandu jistabbilixxi strutturi xierqa u jimpjega persunal imħarreġ apposta għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għal viża u t-twettiq tal-verifiki kollha u l-valutazzjoni tar-riskju, kif stabbilit fl-Artikolu 21. Il-persunal għandu jirċievi taħriġ dwar il-ġestjoni ta' fajls diġitali.
Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 24b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 37 – punt 2
(24b)   fl-Artikolu 37, il-paragrafu 2 huwa emendat
2.  Il-ħażna u l-ġestjoni tal-istickers tal-viża għandhom ikunu suġġetti għal miżuri ta' sigurtà adatti biex jiġu evitati l-frodi jew it-telf. Kull konsulat għandu jżomm kont tal-istokk ta' stickers tal-viża tiegħu u jirreġistra kif intużat kull sticker tal-viża.
2. Il-ħażna u l-ġestjoni tal-istickers tal-viża għandhom ikunu suġġetti għal miżuri ta' sigurtà adatti biex jiġu evitati l-frodi jew it-telf. Kull konsulat għandu jżomm kont tal-istokk ta' stickers tal-viża tiegħu u jirreġistra kif intużat kull sticker tal-viża. Kwalunkwe frodi jew telf sinifikanti jrid jiġi rrappurtat lill-Kummissjoni."
Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 37 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
Il-fajls individwali tal-applikazzjonijiet għandhom jinżammu għal minimu ta' sena mid-data tad-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni, kif issir referenza f-Artikolu 23(1) jew, fil-każ ta' appell, sat-tmiem tal-proċedura ta' appell.";
Il-fajls individwali tal-applikazzjonijiet għandhom jinżammu għal minimu ta' sentejn mid-data tad-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni, kif issir referenza f-Artikolu 23(1) jew, fil-każ ta' appell, sat-tmiem tal-proċedura ta' appell.";
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 38 – paragrafu 4a (ġdid)
(26a)  Fl-Artikolu 38, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
‘4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konsulati għandhom fis-seħħ proċedura tal-ilmenti għall-applikanti għal viża. L-informazzjoni dwar din il-proċedura għandha ssir disponibbli mill-konsulat fuq is-sit web tiegħu u, fejn applikabbli, mill-fornitur ta' servizzi esterni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jinżamm rekord tal-ilmenti.";
Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 39 - paragrafu 1
(26b)   fl-Artikolu 39, il-paragrafu 1 huwa emendat
1.  Il-konsulati tal-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikanti jintlaqgħu b'korteżija.
1. Il-konsulati tal-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikanti jintlaqgħu b'korteżija. L-arranġamenti għall-ilqugħ tal-applikanti u għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet tagħhom għandhom jirrispettaw kif xieraq id-drittijiet fundamentali, kif imsemmija fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u fil-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali. L-ipproċessar tal-applikazzjonijiet tal-viża għandu jsir mingħajr diskriminazzjoni, b'mod professjonali li jirrispetta l-applikanti."
Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 39 - paragrafu 3
(26c)  fl-Artikolu 39, il-paragrafu 3 huwa emendat kif ġej:
3.  Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, il-persunal konsulari m'għandux jiddiskrimina kontra persuni fuq il-bażi tas-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali.
"3. "Fit-twettiq tal-kompiti tagħhom, il-membri tal-persunal konsulari ma għandhomx jiddiskriminaw kontra persuni fuq il-bażi tan-nazzjonalità, tas-sess, tal-ġeneru, tas-sitwazzjoni familjali, tal-oriġini, tar-reliġjon reali jew preżunta, tat-twemmin, tad-diżabbiltà, tal-età jew tal-orjentazzjoni sesswali."
Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 29 – punt d
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 43 - paragrafu 9
9.  L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għall-konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni ta' dejta personali u jiżguraw li l-fornitur ta' servizzi esterni jkun soġġett għal sorveljanza mill-awtoritajiet ta' sorveljanza tal-protezzjoni tad-dejta skont l-Artikolu 51(1) tar-Regolament (UE) 2016/679.
9.  L-Istat Membru jew Stati Membri kkonċernati xorta għandhom ikunu responsabbli għall-konformità mar-regoli, inkluż fir-rigward tar-rispett għad-drittijiet fundamentali, u b'mod partikolari l-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni u tal-protezzjoni ta' dejta personali, u għandhom jiżguraw li l-fornitur ta' servizzi esterni jkun soġġett għal sorveljanza mill-awtoritajiet ta' sorveljanza tal-protezzjoni tad-dejta skont l-Artikolu 51(1) tar-Regolament (UE) 2016/679.
Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 33 – punt b
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 48 – paragrafu 1a – punt c
(c)  jiżguraw traduzzjoni komuni tal-formola tal-applikazzjoni, fejn rilevanti;
(c)  jiżguraw traduzzjoni komuni tal-formola tal-applikazzjoni u tal-formola standard għan-notifika u għall-għoti ta' raġunijiet għal ċaħda, annullament jew revoka ta' viża, fejn rilevanti;
Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 33 – punt d
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 48 - paragrafu 3 – punt b - (vi)
(vi)  ix-xejriet fejn jidħlu ċaħdiet;
(vi)  ix-xejriet taċ-ċaħdiet u r-raġunijiet għalihom;
Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 33 – punt d
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt d
(d)  informazzjoni dwar il-kumpanniji tal-assigurazzjoni li jipprovdu assigurazzjoni medika tal-ivvjaġġar adegwata, inkluża l-verifika tat-tip ta' kopertura u l-ammont possibbli tal-eċċess.";
imħassar
Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 34a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 49
(34a)   L-Artikolu 49 huwa emendat
Artikolu 49
Artikolu 49
Arranġamenti għal Logħob Olimpiku u Logħob Paralimpiku
Arranġamenti għal-Logħob Olimpiku u Paralimpiku u kompetizzjonijiet sportivi internazzjonali oħra ta' livell għoli
L-Istati Membri li jospitaw il-Logħob Olimpiku u l-Logħob Paralimpiku għandhom japplikaw il-proċeduri u l-kondizzjonijiet speċifiċi li jiffaċilitaw il-ħruġ tal-viża kif stabbilit fl-Anness XI.
L-Istati Membri li jospitaw il-Logħob Olimpiku u Paralimpiku u kompetizzjonijiet sportivi internazzjonali oħra ta' livell għoli għandhom japplikaw il-proċeduri u l-kondizzjonijiet speċifiċi li jiffaċilitaw il-ħruġ tal-viża kif stabbilit fl-Anness XI."
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Regolament (KE) Nru 810/2009
Artikolu 50b – paragrafu 1
1.  Atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma ssir l-ebda oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tiddikjara r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta' urġenza.
1.  Atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma ssir l-ebda oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha ssir simultanjament u bla dewmien u għandha tiddikjara r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta' urġenza.
Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1
1.  Tliet snin wara [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tlesti evalwazzjoni tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Din l-evalwazzjoni kumplessiva għandha tinkludi eżami tar-riżultati miksuba meta mqabbla mal-objettivi u dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.
1.  Sentejn wara [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tlesti evalwazzjoni tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Din l-evalwazzjoni kumplessiva għandha tinkludi eżami tar-riżultati miksuba meta mqabbla mal-objettivi u dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.
Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.   Mhux aktar tard minn sena wara [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport ta' evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tneħħija tal-istickers tal-viża u dwar l-introduzzjoni ta' viża diġitali li tippermetti l-ħruġ ta' viża ta' Schengen fil-forma ta' reġistrazzjoni sempliċi fil-VIS u ta' notifika elettronika mibgħuta lill-applikant.
Emenda 78
Proposta għal regolament
Anness IVa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 810/2009
Anness XI
PROĊEDURI U KONDIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI LI JIFFAĊILITAW IL-ĦRUĠ TAL-VIŻI LILL-MEMBRI TAL-FAMILJA OLIMPIKA LI QED TIPPARTEĊIPA FIL-LOGĦOB OLIMPIKU U FIL-LOGĦOB PARALIMPIKU
PROĊEDURI U KONDIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI LI JIFFAĊILITAW IL-ĦRUĠ TAL-VIŻI LILL-MEMBRI TAL-FAMILJA OLIMPIKA U SPORTIVA LI JIPPARTEĊIPAW FIL-LOGĦOB OLIMPIKU, FIL-LOGĦOB PARALIMPIKU U F'KOMPETIZZJONIJIET SPORTIVI TA' LIVELL GĦOLI

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura għan-negozjati interistituzzjonali lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 59(4), ir-raba' subparagrafu (A8-0434/2018).

Aġġornata l-aħħar: 26 ta' Novembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza