Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0061(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0434/2018

Teksty złożone :

A8-0434/2018

Debaty :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Głosowanie :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Teksty przyjęte
PDF 257kWORD 82k
Wtorek, 11 grudnia 2018 r. - Strasburg
Kodeks wizowy ***I
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 11 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Wspólna polityka Unii Europejskiej w zakresie wiz krótkoterminowych jest integralną częścią procesu tworzenia obszaru bez granic wewnętrznych. Polityka wizowa powinna pozostać kluczowym narzędziem wspomagającym turystykę i ułatwiającym prowadzenie działalności gospodarczej, które jednocześnie pomaga eliminować ryzyko związane z bezpieczeństwem oraz ryzyko migracji nieuregulowanej do UE.
(1)  Wspólna polityka Unii Europejskiej w zakresie wiz krótkoterminowych jest integralną częścią procesu tworzenia obszaru bez granic wewnętrznych. Polityka wizowa przewidująca przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności powinna ułatwiać podróże obywateli państw trzecich do UE, a jednocześnie gwarantować swobodę przemieszczania się osób i zapewniać bezpieczeństwo osób na terytorium UE. Wspólna polityka wizowa powinna być spójna z innymi politykami Unii, w tym z polityką w obszarach swobody przemieszczania się, pobytu i mobilności.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)
(2a)   Stosując niniejsze rozporządzenie, państwa członkowskie powinny przestrzegać zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, w szczególności z Konwencji ONZ dotyczącej statusu uchodźców, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości, Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, Konwencji ONZ o prawach dziecka oraz innych odnośnych instrumentów międzynarodowych.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Procedura składania wniosków wizowych powinna być możliwie jak najprostsza dla osób ubiegających się o wizę. Należy wyraźnie określić, które państwo członkowskie jest właściwe do rozpatrzenia wniosku o wizę, zwłaszcza w przypadkach gdy planowana wizyta obejmuje kilka państw członkowskich. W miarę możliwości państwa członkowskie powinny zezwalać na wypełnianie i składanie wniosków wizowych drogą elektroniczną. Należy określić terminy różnych etapów procedury, w szczególności po to, aby umożliwić osobom podróżującym planowanie wyprzedzeniem i unikanie okresów szczytowych w konsulatach.
(4)  Procedura składania wniosków wizowych powinna być możliwie jak najprostsza i jak najmniej kosztowna dla osób ubiegających się o wizę. Należy wyraźnie określić, które państwo członkowskie jest właściwe do rozpatrzenia wniosku o wizę, zwłaszcza w przypadkach gdy planowana wizyta obejmuje kilka państw członkowskich. Państwa członkowskie powinny zezwalać na wypełnianie i składanie wniosków wizowych drogą elektroniczną. Należy określić terminy różnych etapów procedury, w szczególności po to, aby umożliwić osobom podróżującym planowanie ze stosownym wyprzedzeniem i unikanie okresów szczytowych w konsulatach. W ramach dalszego rozwoju dorobku prawnego w kierunku wypracowania prawdziwie wspólnej polityki wizowej należy jeszcze bardziej zharmonizować procedury i warunki wydawania wiz oraz egzekwować ich jednolite stosowanie.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
(4a)   Konsulaty rozpatrują wnioski wizowe i podejmują decyzje z nimi związane. Państwa członkowskie powinny zapewnić swoją obecność lub reprezentację przez inne państwo członkowskie w państwie trzecim, którego obywatele są objęci obowiązkiem wizowym, oraz dbać o to, by konsulaty w wystarczającym stopniu znały lokalną sytuację w celu zagwarantowania integralności procedury składania wniosku wizowego.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)   Państwa członkowskie nie powinny być zobowiązane do utrzymywania bezpośredniego dostępu umożliwiającego składanie wniosków w konsulatach, w miejscach, w których usługodawca zewnętrzny został upoważniony do przyjmowania wniosków wizowych w jego imieniu, bez uszczerbku dla obowiązków nałożonych na państwa członkowskie na mocy dyrektywy 2004/38/WE18, w szczególności jej art. 5 ust. 2.
skreśla się
_________________
18 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, Dz.U. L 229 z 29.6.2004, s. 35.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)  Od osób ubiegających się o wizę krótkoterminową nie powinno się wymagać przedstawienia wraz z wnioskiem wizowym podróżnego ubezpieczenia medycznego. Jest to nieproporcjonalne obciążenie dla osób ubiegających się o wizę i nie ma dowodów na to, że posiadacze wiz krótkoterminowych stwarzają większe ryzyko pod względem publicznych wydatków na opiekę zdrowotną w państwach członkowskich niż obywatele państw trzecich zwolnieni z obowiązku wizowego.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Opłata wizowa powinna zapewnić dostępność wystarczających zasobów finansowych na pokrycie wydatków związanych z rozpatrywaniem wniosków wizowych, w tym odpowiednimi strukturami i wystarczającą liczbą pracowników, by zagwarantować jakość i integralność procesu rozpatrywania wniosków wizowych. Co dwa lata należy przeprowadzać przegląd wysokości opłaty wizowej na podstawie obiektywnych kryteriów.
(6)  Opłata wizowa powinna zapewnić dostępność wystarczających zasobów finansowych na pokrycie wydatków związanych z rozpatrywaniem wniosków wizowych, w tym odpowiednimi strukturami i wystarczającą liczbą pracowników, by zagwarantować jakość, szybkość i integralność procesu rozpatrywania wniosków wizowych. Co dwa lata należy przeprowadzać przegląd wysokości opłaty wizowej na podstawie obiektywnych kryteriów oceny.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
(6a)   Przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o wizę powinno odbywać się z należytym poszanowaniem godności ludzkiej i praw podstawowych, zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rozpatrywanie wniosków wizowych powinno odbywać się bez dyskryminacji, w sposób profesjonalny i taktowny wobec osób ubiegających się o wizę.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  W celu zapewnienia obywatelom państw trzecich podlegającym obowiązkowi wizowemu możliwości złożenia wniosku wizowego ich miejscu zamieszkania, nawet jeżeli żadne państwo członkowskie nie jest obecne do celów zbierania wniosków, należy umożliwić usługodawcom zewnętrznym świadczenie niezbędnych usług za opłatą przekraczającą ogólny maksymalny pułap.
(7)  W celu zapewnienia obywatelom państw trzecich podlegającym obowiązkowi wizowemu możliwości złożenia wniosku wizowego jak najbliżej ich miejsca zamieszkania, należy umożliwić usługodawcom zewnętrznym zbieranie wniosków za opłatą przekraczającą ogólny maksymalny pułap.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Należy udoskonalić porozumienia o reprezentacji oraz unikać przeszkód w ich zawieraniu między państwami członkowskimi. Reprezentujące państwo członkowskie powinno być odpowiedzialne za przeprowadzanie całej procedury rozpatrywania wniosków wizowych bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.
(8)  Należy udoskonalić i ułatwiać porozumienia o reprezentacji oraz unikać przeszkód w ich zawieraniu między państwami członkowskimi. Reprezentujące państwo członkowskie powinno być odpowiedzialne za przeprowadzanie całej procedury rozpatrywania wniosków wizowych bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  W przypadku braku współpracy ze strony niektórych państw trzecich w zakresie readmisji zatrzymanych obywateli o nieuregulowanym statusie oraz braku skutecznej współpracy tych państw trzecich w ramach procesu powrotu, należy w sposób restrykcyjny i tymczasowy stosować niektóre przepisy rozporządzenia (WE) nr 810/2009 na podstawie przejrzystego mechanizmu opartego na obiektywnych kryteriach w celu zacieśnienia współpracy z danym państwem trzecim w zakresie readmisji migrantów o nieuregulowanym statusie.
(11)  W przypadku zadowalającej współpracy lub braku współpracy ze strony niektórych państw trzecich w zakresie readmisji zatrzymanych obywateli o nieuregulowanym statusie oraz zadowalającej chęci lub braku skutecznej współpracy tych państw trzecich w ramach procesu powrotu, należy w sposób restrykcyjny i tymczasowy stosować niektóre przepisy rozporządzenia (WE) nr 810/2009 na podstawie przejrzystego mechanizmu opartego na obiektywnych kryteriach w celu zacieśnienia lub zachęcania do kontynuacji współpracy z danym państwem trzecim w zakresie readmisji migrantów o nieuregulowanym statusie.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Osobom ubiegającym się o wizę, którym odmówiono wydania wizy, powinno przysługiwać prawo do odwołania się od takiej decyzji, co na pewnym etapie postępowania powinno zagwarantować możliwość skutecznego odwołania się na drodze sądowej. W powiadomieniu o odmowie należy podać bardziej szczegółowe informacje na temat podstaw odmowy i procedur odwoływania się od decyzji odmownych.
(12)  Osobom ubiegającym się o wizę, którym odmówiono wydania wizy, powinno przysługiwać prawo do odwołania się od takiej decyzji, co powinno zagwarantować możliwość skutecznego odwołania się na drodze sądowej w jak najkrótszym czasie. W powiadomieniu o odmowie należy podać szczegółowe informacje na temat podstaw odmowy i procedur odwoływania się od decyzji odmownych.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
(13a)   Niniejsze rozporządzenie szanuje prawa podstawowe i jest zgodne z prawami i zasadami uznanymi w szczególności w traktatach międzynarodowych i Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Jego celem jest w szczególności zapewnienie pełnego poszanowania prawa do ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 16 TFUE, prawa do życia prywatnego i rodzinnego, o którym mowa w art. 7, prawa do azylu, o którym mowa w art. 18, praw dziecka, o których mowa w art. 24 wspomnianej karty, oraz ochrony osób podatnych na zagrożenia.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  Należy ustanowić elastyczne przepisy umożliwiające państwom członkowskim optymalizację dzielenia się zasobami oraz zwiększania opieki konsularnej. Współpraca państw członkowskich („centra wizowe Schengen”) mogłaby przybierać dowolną formę dostosowaną do warunków lokalnych, tak aby zwiększać geograficzny zasięg opieki konsularnej, ograniczać koszty ponoszone przez państwa członkowskie, zwiększyć widoczność Unii oraz usprawniać usługi oferowane osobom ubiegającym się o wizę.
(16)  Należy ustanowić elastyczne przepisy umożliwiające państwom członkowskim optymalizację dzielenia się zasobami oraz zwiększania opieki konsularnej. Współpraca państw członkowskich („centra wizowe Schengen”) mogłaby przybierać dowolną formę dostosowaną do warunków lokalnych, tak aby zwiększać geograficzny zasięg opieki konsularnej, ograniczać koszty ponoszone przez państwa członkowskie, zwiększyć widoczność Unii oraz usprawniać usługi oferowane osobom ubiegającym się o wizę. Wspólna polityka wizowa powinna się przyczyniać do wzrostu gospodarczego oraz być spójna z innymi politykami Unii w takich obszarach, jak stosunki zewnętrzne, handel, edukacja, kultura i turystyka.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Elektroniczne systemy składania wniosków opracowane przez państwa członkowskie ułatwiają procedury składania wniosków wizowych osobom ubiegającym się o wizę i konsulatom. Należy opracować wspólne rozwiązane umożliwiające pełną cyfryzację oraz w pełni wykorzystujące najnowsze osiągnięcia prawne i technologiczne.
(17)  Elektroniczne systemy składania wniosków opracowane przez państwa członkowskie mają podstawowe znaczenie dla ułatwiania procedury składania wniosków wizowych osobom ubiegającym się o wizę i konsulatom. Do 2025 r. należy opracować zapewniające pełną cyfryzację wspólne rozwiązanie w postaci platformy internetowej oraz unijnej wizy elektronicznej – co pozwoli w pełni wykorzystać najnowsze osiągnięcia prawne i technologiczne – aby umożliwić składanie wniosków o wizę za pośrednictwem internetu z myślą o potrzebach osób ubiegających się o wizę oraz o przyciągnięciu większej liczby odwiedzających do strefy Schengen. Elektroniczny system składania wniosków wizowych powinien być w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Należy wzmocnić i stosować w jednolity sposób uproszczone i usprawnione gwarancje proceduralne.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)
(17a)  Stosując rozporządzenie (WE) nr 810/2009, państwa członkowskie powinny przestrzegać zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, w szczególności z Konwencji ONZ dotyczącej statusu uchodźców, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, Konwencji ONZ o prawach dziecka oraz innych odnośnych instrumentów międzynarodowych.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)
(27a)   Należy przyjąć środki niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia. W celu wprowadzania zmian technicznych do załączników do niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 b (nowy)
(27b)   Należy przyjąć stosowne środki pozwalające monitorować i oceniać niniejsze rozporządzenie w odniesieniu do harmonizacji rozpatrywania wniosków wizowych. Monitorowanie i ocena powinny również mieć na celu kontrolowanie pełnego przestrzegania praw podstawowych przez państwa członkowskie przy rozpatrywaniu wniosków oraz stosowania zasady niedyskryminacji i ochrony danych osobowych.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 1 – akapit 1
1.  W niniejszym rozporządzeniu określa się warunki i tryb wydawania wiz na planowane pobyty na terytorium państw członkowskich nieprzekraczające 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.”;
1.  W niniejszym rozporządzeniu określa się warunki i tryb wydawania wiz na planowane pobyty na terytorium państw członkowskich nieprzekraczające 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, a także na planowane maksymalnie roczne pobyty osób zawodowo zajmujących się sportem i kulturą, podczas których nie przebywają one na terytorium żadnego pojedynczego państwa członkowskiego dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)
1a)  w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3a. Stosując niniejsze rozporządzenie, państwa członkowskie w pełni przestrzegają odpowiednich przepisów prawa Unii, w tym Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”), odpowiedniego prawa międzynarodowego, w tym Konwencji ONZ dotyczącej statusu uchodźców (zwanej dalej „konwencją genewską”), zobowiązań związanych z dostępem do ochrony międzynarodowej, w szczególności zasady non-refoulement, oraz praw podstawowych. Zgodnie z zasadami ogólnymi prawa Unii decyzje na podstawie niniejszego rozporządzenia podejmuje się w sposób indywidualny.”;
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 1 – ustęp 3 b (nowy)
1b)  w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
3b.   Do 2025 r. Komisja Europejska przedstawi elektroniczny wniosek o wizę – e-wizę.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera d
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 2 – punkt 12 a (nowy)
12a.   „osoby zawodowo zajmujące się sportem i kulturą” oznaczają obywateli państw trzecich, którzy nie są obywatelami Unii w rozumieniu art. 20 ust. 1 Traktatu i którzy należą do następujących kategorii: artyści wykonawcy oraz personel im towarzyszący, sportowcy wyczynowi oraz personel im towarzyszący oraz, w stosownych przypadkach, członkowie rodzin osób należących do tych kategorii, i którzy byli w stanie wyraźnie wykazać przeszkody administracyjne i logistyczne związane z organizacją trwającej dłużej niż trzy miesiące trasy koncertowej lub turnieju w kilku państwach członkowskich strefy Schengen;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 3 – ustęp 5
3)   art. 3 ust. 5 lit. b) i c) otrzymują brzmienie:
3)   w art. 3 ust. 5 lit. b) i c) otrzymują brzmienie:
„b) obywatele państw trzecich posiadający ważny dokument pobytowy wydany przez państwo członkowskie, które nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, lub przez państwo członkowskie, które nie stosuje jeszcze w pełni przepisów dorobku Schengen, lub obywatele państw trzecich posiadający jeden z ważnych dokumentów pobytowych wymienionych w załączniku V wydany przez Andorę, Kanadę, Japonię, San Marino lub Stany Zjednoczone Ameryki, gwarantujący nieograniczone prawo readmisji ich posiadacza, bądź posiadający dokument pobytowy karaibskiej części Królestwa Niderlandów (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius i Saba);
c)  obywatele państw trzecich posiadający wizę ważną w państwie członkowskim, które nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, lub w państwie członkowskim, które nie stosuje jeszcze w pełni przepisów dorobku Schengen, lub w państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub w Kanadzie, Japonii lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, bądź posiadacze wizy ważnej w karaibskiej części Królestwa Niderlandów (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius i Saba), podczas podróży do państwa wydającego wizę lub do dowolnego innego państwa trzeciego, bądź podczas powrotu z państwa wydającego wizę po wykorzystaniu wizy;”;
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b
b)  jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe lub w okresie dwóch miesięcy ma się odbyć kilka odrębnych wizyt – państwo członkowskie, którego terytorium stanowi główne miejsce docelowe wizyty lub wizyt pod względem długości pobytu liczonego w dniach; lub”;
b)  jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe lub w okresie dwóch miesięcy ma się odbyć kilka odrębnych wizyt – państwo członkowskie, w którym ma siedzibę organizacja przyjmująca lub przedsiębiorstwo przyjmujące, w stosownych przypadkach, lub państwo członkowskie, którego terytorium stanowi główne miejsce docelowe wizyty lub wizyt pod względem długości pobytu liczonego w dniach, lub, w przypadku gdy nie można określić głównego miejsca docelowego, państwo członkowskie, przez którego granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę ma zamiar wjechać na terytorium państw członkowskich;
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)
5a)  w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Jeżeli państwo członkowskie właściwe zgodnie z ust. 1 lit. a) lub b) nie ma swojej placówki ani nie jest reprezentowane w państwie trzecim, w którym osoba ubiegająca się o wizę składa wniosek zgodnie z art. 10, osoba ubiegająca się o wizę jest uprawniona do złożenia wniosku:
a)  w konsulacie jednego z państw członkowskich będących celem planowanej wizyty;
b)  w konsulacie państwa członkowskiego, do którego następuje pierwszy wjazd, jeśli lit. a) nie ma zastosowania;
c)  we wszystkich innych przypadkach – w konsulacie dowolnego państwa członkowskiego, które ma swoją placówkę w państwie, w którym osoba ubiegająca się o wizę składa wniosek.
Jeżeli konsulat państwa członkowskiego właściwy zgodnie z ust. 1 lub konsulat państwa członkowskiego, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, znajdują się w odległości ponad 500 km od miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wizę lub jeżeli podróż w obie strony transportem publicznym z miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wizę wymagałaby noclegu oraz jeżeli konsulat innego państwa członkowskiego znajduje się bliżej miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wizę, osoba ubiegająca się o wizę jest uprawniona do złożenia wniosku w konsulacie tego państwa członkowskiego.”;
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)
5b)  w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2b. Jeżeli państwo członkowskie właściwe zgodnie z ust. 1 lub 2 zawarło z innym państwem członkowskim na mocy art. 8 porozumienie o reprezentacji w celu rozpatrywania wniosków i wydawania wiz w jego imieniu, osoba ubiegająca się o wizę składa wniosek w konsulacie reprezentującego państwa członkowskiego.”;
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera -a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Państwo członkowskie może zgodzić się reprezentować w zakresie rozpatrywania wniosków i wydawania wiz inne państwo członkowskie będące państwem właściwym zgodnie z art. 5. Państwo członkowskie może również reprezentować inne państwo członkowskie w ograniczonym zakresie, to jest wyłącznie przyjmować wnioski i pobierać identyfikatory biometryczne.
„1. Nie naruszając przepisów art. 6, państwo członkowskie może zgodzić się reprezentować w zakresie rozpatrywania wniosków i wydawania wiz inne państwo członkowskie będące państwem właściwym zgodnie z art. 5. Państwo członkowskie może również reprezentować inne państwo członkowskie w ograniczonym zakresie, to jest wyłącznie przyjmować wnioski i pobierać identyfikatory biometryczne.”;
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 8 – ustęp 6
ba)   w art. 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6.  Z myślą o zapobieżeniu temu, by słaba infrastruktura transportowa lub znaczne odległości w danym regionie lub na danym obszarze geograficznym stanowiły dla osób ubiegających się o wizę znacznej przeszkody w dotarciu do konsulatu, państwa członkowskie, które nie mają swojego konsulatu w danym regionie lub na danym obszarze, starają się zawrzeć porozumienia o reprezentacji z państwami członkowskimi, które mają konsulaty w danym regionie lub na danym obszarze.
„6. Z myślą o zapewnieniu, aby słaba infrastruktura transportowa lub znaczne odległości w danym regionie lub na danym obszarze geograficznym nie stanowiły dla osób ubiegających się o wizę znacznej przeszkody w dotarciu do konsulatu, państwa członkowskie, które nie mają swojego konsulatu w danym regionie lub na danym obszarze, starają się zawrzeć porozumienia o reprezentacji z państwami członkowskimi, które mają konsulaty w danym regionie lub na danym obszarze, aby przeciwdziałać dyskryminacji obywateli państw trzecich wynikającej z nierównego dostępu do usług konsularnych.
Tego rodzaju porozumienie można również zawrzeć z przedstawicielstwem państwa członkowskiego UE znajdującym się w kraju sąsiadującym z danym państwem trzecim, jeśli przedstawicielstwo to znajduje się bliżej miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wizę.”
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 9 – ustęp 1
„Wnioski można składać nie wcześniej niż sześć miesięcy, a w przypadku marynarzy wykonujących swoje obowiązki nie wcześniej niż dziewięć miesięcy przed rozpoczęciem planowanej wizyty oraz, co do zasady, nie później niż 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem wizyty.”;
Wnioski można składać nie wcześniej niż dziewięć miesięcy przed rozpoczęciem planowanej wizyty oraz, co do zasady, nie później niż 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem wizyty. W uzasadnionych nagłych przypadkach, w tym gdy jest to konieczne z przyczyn zawodowych, humanitarnych, z uwagi na interes narodowy lub ze względu na zobowiązania międzynarodowe, konsulat może znieść to ostatnie ograniczenie.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 9 – ustęp 3
aa)   w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
W uzasadnionych pilnych przypadkach konsulat może zezwolić osobie ubiegającej się o wizę na złożenie wniosku bez uprzedniego umówienia się na spotkanie albo spotkanie odbywa się natychmiast.
„W uzasadnionych pilnych przypadkach konsulat może zezwolić osobie ubiegającej się o wizę na złożenie wniosku bez uprzedniego umówienia się na spotkanie albo spotkanie odbywa się natychmiast.
W przypadku braku odpowiedzi w ramach procedury elektronicznej w ciągu miesiąca od złożenia wniosku przewiduje się środki odwoławcze umożliwiające uzyskanie rozpatrzenia wniosku w każdym przypadku.”
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera a a (nowa)
aa)  przez przedstawiciela prawnego osoby ubiegającej się o wizę
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 10 – ustęp 1
„Osoba ubiegająca się o wizę składa wniosek osobiście w celu pobrania odcisków palców zgodnie z art. 13 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ust. 7 lit. b).”;
„Nie naruszając przepisów art. 13, 42, 43 i 45 osoba ubiegająca się o wizę może złożyć wniosek osobiście lub drogą elektroniczną.”;
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
9a)  w art. 13 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Nie naruszając przepisów ust. 3, usługodawca zewnętrzny nie wymaga od osoby ubiegającej się o wizę osobistego stawiennictwa w związku z każdym wnioskiem w celu ponownego pobrania identyfikatorów biometrycznych. Aby umożliwić usługodawcom zewnętrznym sprawdzenie, czy identyfikatory biometryczne zostały pobrane, osobie ubiegającej się o wizę wydawane jest potwierdzenie po pobraniu identyfikatorów biometrycznych.”;
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 1
4.  Państwa członkowskie mogą wymagać od osoby ubiegającej się o wizę wypełnienia formularza opracowanego przez każde z państw członkowskich jako dowodu pokrywania kosztów pobytu przez inną osobę lub zakwaterowanie u osoby prywatnej bądź mogą wymagać obu tych dowodów. W formularzu tym podaje się w szczególności:
4.  Państwa członkowskie mogą wymagać od osoby ubiegającej się o wizę wypełnienia formularza opracowanego przez Komisję jako dowodu pokrywania kosztów pobytu przez inną osobę lub zakwaterowanie u osoby prywatnej bądź mogą wymagać obu tych dowodów. W formularzu tym podaje się w szczególności:
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 2
Poza językiem(-ami) urzędowym(-i) państwa członkowskiego formularz jest sporządzany w co najmniej jednym innym języku urzędowym instytucji Unii. Wzór formularza przesyła się Komisji.
Komisja przyjmuje formularz w drodze aktów wykonawczych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 52 ust. 2. Formularza używa się do poinformowania sponsora / osoby zapraszającej o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz o mających zastosowanie przepisach. Poza językiem(-ami) urzędowym(-i) państwa członkowskiego formularz jest sporządzany w co najmniej jednym innym języku urzędowym instytucji Unii.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 15
11)  w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się art. 15.
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Skreślenie podróżnego ubezpieczenia medycznego
„1. Osoby ubiegające się o wizę jednolitą na jeden wyjazd wykazują, że posiadają odpowiednie, ważne podróżne ubezpieczenie medyczne pokrywające wszelkie wydatki, które podczas ich planowanego pobytu na terytorium państw członkowskich mogą wyniknąć w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią.”;
b)  ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„2. Osoby ubiegające się o wizę jednolitą uprawniającą do wielokrotnego wjazdu wykazują, że posiadają odpowiednie, ważne podróżne ubezpieczenie medyczne obejmujące okres ich pierwszej planowanej wizyty.”;
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 16
Artykuł 16 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 16
Artykuł 16
Opłata wizowa
Opłata wizowa
1.  Osoba ubiegająca się o wizę uiszcza opłatę wizową w wysokości 80 EUR.
1.  Osoba ubiegająca się o wizę uiszcza opłatę wizową w wysokości 80 EUR.
1a.  Osoby ubiegające się o wizę, których dane są już zarejestrowane w VIS, a ich identyfikatory biometryczne zostały pobrane zgodnie z art. 13, uiszczają opłatę wizową w wysokości 60 EUR.
2.  Dzieci w wieku od lat sześciu do poniżej lat 12 uiszczają opłatę wizową w wysokości 40 EUR.”;
2.   Dzieci w wieku od 12 do 18 lat uiszczają opłatę wizową w wysokości 40 EUR.
2a.  Osoby ubiegające się o wizę, wchodzące w skład grupy podróżującej w celach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych, uiszczają opłatę wizową w wysokości 60 EUR.
4.  Opłatę wizową znosi się względem osób ubiegających się o wizę należących do jednej z następujących kategorii:
4.  Opłatę wizową znosi się względem osób ubiegających się o wizę należących do jednej z następujących kategorii:
a)  dzieci poniżej 6 roku życia;
a)  dzieci w wieku do 12 lat;
b)  uczniowie, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich i towarzyszący nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia studiów lub udziału w szkoleniach;
b)  uczniowie, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich i towarzyszący nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia studiów lub udziału w szkoleniach;
c)  naukowcy z państw trzecich podróżujący w celu prowadzenia badań naukowych zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu 2005/761/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w celu ułatwienia wydawania przez państwa członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw trzecich podróżujących w ramach Wspólnoty w celu prowadzenia badań naukowych21;
c)  naukowcy z państw trzecich, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Rady 2005/71/WE27, podróżujący w celu prowadzenia badań naukowych lub biorący udział w seminarium naukowym bądź konferencji;
d)  przedstawiciele organizacji niekomercyjnych w wieku do lat 25 uczestniczący w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne.
d)  przedstawiciele organizacji niekomercyjnych w wieku do lat 25 uczestniczący w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne.
e)  członkowie rodziny obywateli Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE.
5.  Opłatę wizową można znieść względem:
5.  Opłatę wizową można znieść względem:
a)  dzieci w wieku od lat sześciu do poniżej lat 12;
a)  dzieci w wieku od 12 do 18 lat;
b)  posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych;
b)  posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych;
c)  osób w wieku do lat 25 uczestniczących w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne.
c)  osób w wieku do lat 25 uczestniczących w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne.
d)  osób ubiegających się o wizę o ograniczonej ważności terytorialnej wydawaną z przyczyn humanitarnych, z uwagi na interes państwowy lub zobowiązania międzynarodowe, a także beneficjentów unijnego programu przesiedleń lub relokacji;
e)  osób wnioskujących o wydanie wizy o ograniczonej ważności terytorialnej.
6.  W indywidualnych przypadkach można odstąpić od poboru opłaty wizowej lub obniżyć jej wysokość, jeżeli służy to interesom kulturalnym lub sportowym, jak również interesom w dziedzinie polityki zagranicznej, polityki na rzecz rozwoju lub w innych dziedzinach ważnych z punktu widzenia interesu publicznego lub z przyczyn humanitarnych.
6.  W indywidualnych przypadkach można odstąpić od poboru opłaty wizowej lub obniżyć jej wysokość, jeżeli służy to interesom kulturalnym lub sportowym, interesom w dziedzinie polityki zagranicznej, polityki na rzecz rozwoju lub w innych dziedzinach ważnych z punktu widzenia interesu publicznego lub z przyczyn humanitarnych lub z uwagi na zobowiązania międzynarodowe.”;
_________________
27 Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych (Dz.U. L 289 z 3.11.2005, s. 15).
_________________
27 Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych (Dz.U. L 289 z 3.11.2005, s. 15).
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 17
13)  Artykuł 17 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 17
Opłata za usługę
1.  Usługodawca zewnętrzny, o którym mowa w art. 43, może pobierać opłatę za usługę. Opłata za usługę jest proporcjonalna do kosztów ponoszonych przez usługodawcę zewnętrznego przy wykonywaniu jednej lub wielu czynności, o których mowa w ust. 43 ust. 6.
1.  Usługodawca zewnętrzny, o którym mowa w art. 43, może pobierać opłatę za usługę. Opłata za usługę jest proporcjonalna do kosztów ponoszonych przez usługodawcę zewnętrznego przy wykonywaniu jednej lub wielu czynności, o których mowa w ust. 43 ust. 6.
2.  Opłata za usługę zostaje określona w akcie prawnym, o którym mowa w art. 43 ust. 2.
2.  Opłata za usługę zostaje określona w akcie prawnym, o którym mowa w art. 43 ust. 2.
3.  W ramach lokalnej współpracy schengeńskiej państwa członkowskie zapewniają, aby opłata za usługę pobierana od osoby ubiegającej się o wizę we właściwy sposób odpowiadała usługom oferowanym przez usługodawców zewnętrznych oraz lokalnym warunkom. Ponadto dążą one do ujednolicenia pobieranej opłaty za usługę.
4.  Opłata za usługę wynosi maksymalnie połowę opłaty wizowej określonej w art. 16 ust. 1, bez względu na ewentualne zniżki lub zwolnienia z opłaty wizowej przewidziane w art. 16 ust. 2, 4, 5 i 6.
4.  Opłata za usługę wynosi maksymalnie połowę opłaty wizowej określonej w art. 16 ust. 1, bez względu na ewentualne zniżki lub zwolnienia z opłaty wizowej przewidziane w art. 16 ust. 2, 4, 5 i 6. Obejmuje ona wszystkie koszty związane ze złożeniem wniosku wizowego, w tym przekazanie wniosku oraz dokumentu podróży przez usługodawcę zewnętrznego do konsulatu oraz zwrot dokumentu podróżnego usługodawcy zewnętrznemu.
5.  Dane państwo(-a) członkowskie utrzymuje(-ją) możliwość składania przez wszystkie osobom ubiegające się o wizę wniosków bezpośrednio w swoich konsulatach.
5.  Dane państwo(-a) członkowskie utrzymuje() możliwość składania wniosków przez wszystkie osoby ubiegające się o wizę bezpośrednio w swoich konsulatach lub w konsulacie państwa członkowskiego, z którym zawarły porozumienie o reprezentacji zgodnie z art. 40.
5a.  Osoba ubiegająca się o wizę otrzymuje potwierdzenie po uiszczeniu opłaty za usługę.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 19 – ustęp 3
13a)  Artykuł 19 – ustęp 3
Jeżeli właściwy konsulat stwierdzi, że warunki, o których mowa w ust. 1, nie zostały spełnione, wniosek uznaje się za niedopuszczalny i niezwłocznie:
Jeżeli właściwy konsulat stwierdzi, że warunki, o których mowa w ust.1, nie zostały spełnione, w stosownym przypadku powiadamia o tym wnioskodawcę, wskazując niedociągnięcia i umożliwiając mu ich usunięcie. Jeżeli niedociągnięcia nie zostaną usunięte, wniosek zostanie uznany za niedopuszczalny i konsulat niezwłocznie:
–  zwraca osobie ubiegającej się o wizę wniosek i wszystkie przedstawione dokumenty,
–  zwraca osobie ubiegającej się o wizę wniosek i wszystkie przedstawione dokumenty,
–  niszczy pobrane dane biometryczne,
–  niszczy pobrane dane biometryczne,
–  zwraca opłatę wizową, oraz
–  zwraca opłatę wizową, oraz
–  nie rozpatruje wniosku.
–  nie rozpatruje wniosku.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 19 – ustęp 4
13a)  art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4.  Na zasadzie odstępstwa wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, można uznać za dopuszczalny z przyczyn humanitarnych lub z uwagi na interes państwowy.
„4. Na zasadzie odstępstwa wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, można uznać za dopuszczalny z przyczyn humanitarnych, z uwagi na interes państwowy lub zobowiązania międzynarodowe.”;
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera e
a)   ust. 3 lit. e) otrzymuje brzmienie:
a)   w ust. 3 skreśla się lit. e);
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 21 – ustęp 8
8.  Podczas rozpatrywania wniosku konsulaty mogą w uzasadnionych przypadkach przeprowadzić rozmowę z osobą ubiegającą się o wizę i zażądać dodatkowych dokumentów.”;
8.  Podczas rozpatrywania wniosku konsulaty mogą w uzasadnionych przypadkach przeprowadzić rozmowę z osobą ubiegającą się o wizę i zażądać dodatkowych dokumentów. Rozmowy te mogą być prowadzone przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych i zdalnych środków komunikacji, takich jak rozmowy głosowe lub wideo przez internet. W czasie procesu zagwarantowane są prawa podstawowe osób ubiegających się o wizę.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 22 – ustęp 4
aa)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4.   Komisja informuje państwa członkowskie o takich zgłoszeniach.
4. Komisja publikuje takie zgłoszenia.”;
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 23 – ustęp 1
Decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, który jest dopuszczalny zgodnie z art. 19.
Decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, który jest dopuszczalny zgodnie z art. 19, lub w terminie pięciu dni kalendarzowych w przypadku osób ubiegających się o wizę, których dane są już zarejestrowane w VIS, a ich identyfikatory biometryczne zostały pobrane zgodnie z art. 13.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 2
W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 45 dni kalendarzowych, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku.”;
W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni kalendarzowych, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)
aa)  dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Decyzje w sprawie wniosków podejmuje się niezwłocznie w uzasadnionych, indywidualnych nagłych przypadkach, w tym gdy jest to niezbędne z przyczyn zawodowych, humanitarnych, z uwagi na interes państwowy lub zobowiązania międzynarodowe.”;
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Osoba ubiegająca się o wizę, która zdaniem konsulatu spełnia warunki wjazdu i w odniesieniu do której nie ma powodów udzielenia odmowy zgodnie z art. 32, otrzymuje wizę zgodnie z tym artykułem.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera a
a)  na okres ważności wynoszący jeden rok, pod warunkiem że osoba ubiegająca się o wizę otrzymała i legalnie wykorzystała trzy wizy w ciągu ostatnich dwóch lat;
a)  na okres ważności wynoszący jeden rok, pod warunkiem że osoba ubiegająca się o wizę otrzymała i legalnie wykorzystała trzy wizy w ciągu ostatnich dwóch lat, a w przypadku marynarzy wykonujących swoje obowiązki – na okres ważności wynoszący jeden rok, pod warunkiem że osoba ubiegająca się o wizę otrzymała i legalnie wykorzystała dwie wizy w ciągu ostatnich dwóch lat;
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera b
b)  na okres ważności wynoszący dwa lata, pod warunkiem że osoba ubiegająca się o wizę otrzymała i legalnie wykorzystała poprzednią wizę wielokrotnego wjazdu ważną przez rok;
b)  na okres ważności wynoszący dwa lata, pod warunkiem że osoba ubiegająca się o wizę otrzymała w ciągu poprzednich dwóch lat wizę wielokrotnego wjazdu ważną przez rok;
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera c
c)  na okres ważności wynoszący pięć lat, pod warunkiem że osoba ubiegająca się o wizę otrzymała i legalnie wykorzystała poprzednią wizę wielokrotnego wjazdu ważną przez dwa lata.”;
c)  na okres ważności wynoszący pięć lat, pod warunkiem że osoba ubiegająca się o wizę otrzymała w ciągu poprzednich trzech lat poprzednią wizę wielokrotnego wjazdu ważną przez dwa lata;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 24 – ustęp 2 c
2c.  Bez uszczerbku dla ust. 2 wizę wielokrotnego wjazdu ważną przez okres do pięciu lat można wydać osobie ubiegającej się o wizę, która wykaże potrzebę lub uzasadni zamiar częstego lub regularnego podróżowania, pod warunkiem że udowodni, iż jest osobą uczciwą i wiarygodną, a w szczególności, że prawidłowo korzystała z wcześniejszych wiz, wskaże, jaka jest jej sytuacja finansowa w państwie pochodzenia i czy rzeczywiście zamierza opuścić terytorium państwa członkowskiego, zanim wygaśnie ważność wizy, o którą się ubiega.
2c.  Bez uszczerbku dla ust. 2 wizę wielokrotnego wjazdu ważną przez okres do pięciu lat wydaje się osobie ubiegającej się o wizę, która wykaże potrzebę lub uzasadni zamiar częstego lub regularnego podróżowania, w szczególności z uwagi na swoją sytuację zawodową lub rodzinną, co dotyczy na przykład przedsiębiorców, urzędników służby cywilnej mających regularne oficjalne kontakty z państwami członkowskimi i instytucjami unijnymi, przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego podróżujących w celu uczestniczenia w szkoleniach, seminariach i konferencjach, członków rodzin obywateli Unii, członków rodziny obywateli państw trzecich, którzy legalnie mieszkają w państwie członkowskim, a także marynarzy, pod warunkiem że udowodni, iż jest osobą uczciwą i wiarygodną, a w szczególności, że prawidłowo korzystała z wcześniejszych wiz, wskaże, jaka jest jej sytuacja finansowa w państwie pochodzenia i czy rzeczywiście zamierza opuścić terytorium państwa członkowskiego, zanim wygaśnie ważność wizy, o którą się ubiega.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 25 a
„Artykuł 25a
„Artykuł 25a
Współpraca w zakresie readmisji
Współpraca w zakresie readmisji
1.   Art. 14 ust. 6, art. 16 ust. 1 i art. 16 ust. 5 lit. b), art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 2 nie mają zastosowania do osób ubiegających się o wizę lub kategorii tych osób, które są obywatelami państwa trzeciego uznawanego za państwo, które nie współpracuje w wystarczającym stopniu z państwami członkowskimi w zakresie readmisji migrantów o nieuregulowanym statusie, na podstawie odpowiednich i obiektywnych danych, zgodnie z niniejszym artykułem. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień przyznanych Komisji na mocy art. 24 ust. 2d.
1.   W zależności od poziomu współpracy państw trzecich z państwami członkowskimi w zakresie readmisji migrantów o nieuregulowanym statusie, ocenionego na podstawie odpowiednich i obiektywnych danych, zastosowanie art. 16 ust. 1a i ust. 5 lit. b) oraz art. 24 ust. 2 poniżej można dostosować do kategorii osób ubiegających się o wizę lub wszystkich osób ubiegających się o wizę posiadających obywatelstwo tego państwa trzeciego, jak określono w ust. 4.
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień przyznanych Komisji na mocy art. 24 ust. 2d.
2.   Komisja dokonuje regularnej oceny współpracy państw trzecich w zakresie readmisji, uwzględniając w szczególności następujące wskaźniki:
2.   Komisja dokonuje regularnie, co najmniej raz w roku, oceny współpracy odnośnych państw trzecich w zakresie readmisji, uwzględniając w szczególności następujące wskaźniki:
a)   liczbę decyzji nakazujących powrót wydanych osobom z danego państwa trzeciego nielegalnie przebywającym na terytorium państw członkowskich;
a)  liczbę obywateli państw trzecich podlegających decyzji administracyjnej lub sądowej zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
b)   liczbę faktycznych powrotów osób, którym wydano decyzje nakazujące powrót, jako odsetek liczby decyzji nakazujących powrót wydanych obywatelom danego państwa trzeciego, w tym w stosownych przypadkach na podstawie unijnych i dwustronnych umów o readmisji – liczby obywateli państwa trzeciego, którzy przejechali tranzytem przez terytorium danego państwa;
c)   liczbę wniosków o readmisję przyjętych przez państwo trzecie jako odsetek liczby takich wniosków złożonych w tym państwie.
b)  liczbę wniosków o readmisję złożonych przez jedno państwo członkowskie i przyjętych przez państwo trzecie jako odsetek liczby takich wniosków złożonych w tym państwie;
c)  poziomy praktycznej współpracy w dziedzinie powrotów na poszczególnych etapach procedury powrotu, np.:
(i)  niezwłoczną pomoc w procedurach identyfikacji;
(ii)  wydawanie i zatwierdzanie niezbędnych dokumentów podróży.
Komisja przedstawia wyniki swojej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, które omawiają tę kwestię, w szczególności w odniesieniu do poziomu współpracy z danym państwem trzecim w zakresie readmisji migrantów o nieuregulowanym statusie.
Dokonując oceny współpracy danego państwa w zakresie readmisji, uwzględnia się w szczególności następujące elementy:
a)  udział w projektach pilotażowych dotyczących migracji zarobkowej, a tym samym przyczynianie się do zniechęcania do nieuregulowanej migracji;
b)  wykazane starania na rzecz reintegracji osób powracających i zapewnienia trwałości powrotów;
c)  wykazane starania na rzecz walki z handlem ludźmi i przemytem ludzi oraz z odnośnymi naruszeniami praw osób zaangażowanych (udział w budowaniu zdolności i działaniach szkoleniowych, w tym w zakresie zapobiegania nadużyciom i wykorzystywaniu).
Komisja przekazuje Parlamentowi wnioski z przeprowadzonej oceny.
3.   Państwo członkowskie może również powiadomić Komisję, jeżeli doświadczy poważnych i utrzymujących się problemów praktycznych w związku ze współpracą z państwem trzecim w zakresie readmisji migrantów o nieuregulowanym statusie na podstawie tych samych wskaźników, co wskaźniki wymienione w ust. 2.
3.   Państwo członkowskie może również powiadomić Komisję, jeżeli stwierdzi poważne i utrzymujące się problemy, a także istotne usprawnienia w zakresie współpracy z państwem trzecim w zakresie readmisji migrantów o nieuregulowanym statusie na podstawie tych samych wskaźników, co wskaźniki wymienione w ust. 2.
4.  Komisja zbada każde zgłoszenie dokonane na mocy ust. 3 w terminie jednego miesiąca.
Komisja zbada każde zgłoszenie w terminie 15 dni. O wynikach badania Komisja niezwłocznie informuje Radę i Parlament.
5.   Jeżeli na podstawie analizy, o której mowa w ust. 2 i 4, Komisja uzna, że dane państwo nie współpracuje w wystarczającym stopniu i w związku z tym konieczne jest podjęcie działań, może ona, uwzględniając także ogólne stosunki Unii z danym państwem trzecim, przyjąć akt wykonawczy, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 52 ust. 2:
4.   Jeżeli na podstawie analizy, o której mowa w ust. 2 i 3, biorąc pod uwagę ogólne stosunki Unii z danym państwem trzecim, szczególnie we współpracy w dziedzinie readmisji, oraz biorąc pod uwagę ocenę i dyskusje, o których mowa w ust. 2, Komisja zdecyduje, że dane państwo:
a)   czasowo zawieszający stosowanie art. 14 ust. 6, art. 16 ust. 5 lit. b), art. 23 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 albo niektórych bądź wszystkich tych przepisów wobec wszystkich obywateli danego państwa trzeciego lub niektórych kategorii tych obywateli, lub
a)   współpracuje w wystarczającym stopniu, przyjmuje ona – zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 52 ust. 2a, dla niektórych kategorii obywateli lub dla wszystkich obywateli danego państwa trzeciego ubiegających się o wizę na terytorium tego państwa trzeciego – akt wykonawczy w celu:
(i)  obniżenia opłaty wizowej zgodnie z art. 16 ust. 2a;
(ii)  skrócenia terminu podejmowania decyzji w sprawie wniosku zgodnie z art. 23 ust. 1a;
(iii)  wydłużenia okresu ważności wiz wielokrotnego wjazdu zgodnie z art. 24 ust. 2 ostatni akapit; lub
(iv)  ułatwienia udziału w projektach dotyczących migracji zarobkowej;
b)   wprowadzający opłatę wizową określoną w art. 16 ust. 2a, którą nakłada się na wszystkich obywateli danego państwa trzeciego lub niektóre kategorie tych obywateli.
b)   nie współpracuje w wystarczającym stopniu, może ona przyjąć – uwzględniając także ogólne stosunki Unii z danym państwem trzecim oraz zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 52 ust. 2 – akt wykonawczy w celu:
(i)  tymczasowej modyfikacji stosowania art. 14 ust. 6 lub art. 23 ust. 1 bądź czasowego zawieszenia art. 16 ust. 5b, art. 23 ust. 1 lub niektórych ich postanowień lub art. 24 ust. 2.
6.  Na podstawie wskaźników wymienionych w ust. 2 Komisja stale ocenia, czy możliwe jest osiągnięcie znaczącej poprawy współpracy z danym państwem trzecim w zakresie readmisji migrantów o nieuregulowanym statusie, oraz uwzględniając również ogólne stosunki Unii z danym państwem trzecim, może podjąć decyzję o uchyleniu lub zmianie aktu wykonawczego, o którym mowa w ust. 5.
7.  Najpóźniej sześć miesięcy po wejściu w życie aktu wykonawczego, o którym mowa w ust. 5, Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z postępów we współpracy z państwem trzecim w zakresie readmisji.”
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a – podpunkt vii
aa)   w art. 32 skreśla się ust. 1 ppkt (vii);
(vii)  w przypadkach gdy ma to zastosowanie – nie dostarcza dowodu na posiadanie odpowiedniego, ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego;
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 – litera a b (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 32 – ustęp 2
ab)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  Decyzję w sprawie odmowy oraz powody odmowy przedstawia się osobie ubiegającej się o wizę na standardowym formularzu określonym w załączniku VI.
„2. Decyzję w sprawie odmowy oraz powody odmowy przedstawia się osobie ubiegającej się o wizę na standardowym formularzu określonym w załączniku VI w języku, który osoba ta rozumie lub w języku, co do którego można racjonalnie przypuszczać, że jest dla niej zrozumiały.”;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 32 – ustęp 3
3.  Osobom ubiegającym się o wizę, którym odmówiono wydania wizy, przysługuje prawo do odwołania się od takiej decyzji, co na pewnym etapie postępowania gwarantuje możliwość skutecznego odwołania się na drodze sądowej. Postępowanie odwoławcze wnosi się przeciwko państwu członkowskiemu, które podjęło ostateczną decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie udzielają osobom ubiegającym się o wizę szczegółowych informacji dotyczących trybu postępowania w przypadku odwołania, o którym mowa w załączniku VI.;
3.  Osobom ubiegającym się o wizę, którym odmówiono wydania wizy, przysługuje prawo do odwołania się od takiej decyzji, co na pewnym etapie postępowania gwarantuje możliwość skutecznego odwołania się na drodze sądowej. Postępowanie odwoławcze wnosi się przeciwko państwu członkowskiemu, które podjęło ostateczną decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego. Termin odwołania wynosi przynajmniej 30 dni kalendarzowych. Państwa członkowskie udzielają osobom ubiegającym się o wizę szczegółowych informacji dotyczących trybu postępowania w przypadku odwołania, o którym mowa w załączniku VI w języku zrozumiałym przez te osoby lub co do którego można zasadnie przypuszczać, że jest dla nich zrozumiały.;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 32 – ustęp 3 a
3a.   Standardowy formularz do powiadomień o odmowie wydania wizy, o jej unieważnieniu lub cofnięciu oraz do uzasadnień określony w załączniku VI jest dostępny co najmniej w następujących językach:
a)  w języku(-ach) urzędowym(-ych) państwa członkowskiego, do którego wiza jest przedmiotem wniosku; oraz
b)  w języku(-ach) urzędowym(-ych) kraju przyjmującego.
Oprócz formularza w językach wymienionych w lit. a) można też udostępnić formularz we wszystkich innych językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej.
Tłumaczenie formularza na język(-i) urzędowy(-e) państwa, w którym znajduje się konsulat, jest dokonywane w ramach lokalnej współpracy schengeńskiej przewidzianej w art. 48.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 34 – ustęp 7
22c)   art. 34 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7.  Posiadaczowi wizy, która została unieważniona lub cofnięta, przysługuje prawo do odwołania się od odnośnej decyzji, chyba że wiza została cofnięta na jego wniosek zgodnie z ust. 3. Postępowanie odwoławcze prowadzone jest przeciwko państwu członkowskiemu, które podjęło decyzję w sprawie unieważnienia lub cofnięcia wizy, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie udzielają osobom ubiegającym się o wizę informacji dotyczących trybu postępowania w przypadku odwołania, jak określono w załączniku VI.
„7. Posiadaczowi wizy, która została unieważniona lub cofnięta, przysługuje prawo do odwołania się od odnośnej decyzji, chyba że wiza została cofnięta na jego wniosek zgodnie z ust. 3. Postępowanie odwoławcze prowadzone jest przeciwko państwu członkowskiemu, które podjęło decyzję w sprawie unieważnienia lub cofnięcia wizy, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie udzielają osobom ubiegającym się o wizę informacji dotyczących trybu postępowania w przypadku odwołania, jak określono w załączniku VI. Jeśli beneficjent unieważnionej wizy znajduje się już na terytorium państwa członkowskiego, nie można podjąć w stosunku do niego decyzji nakazującej powrót do czasu upłynięcia terminu odwołania lub należytego powiadomienia beneficjenta o ostatecznej decyzji dotyczącej odwołania.”
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 35 – ustęp 2
22b)  w art. 35 skreśla się ust. 2;
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 24
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 36 a – ustęp 3
3.  Dane państwo członkowskie tworzy odpowiednie struktury i wysyła specjalnie przeszkolony personel do rozpatrywania wniosków wizowych oraz przeprowadzania wszelkich weryfikacji i ocen ryzyka określonych w art. 21.
3.  Dane państwo członkowskie tworzy odpowiednie struktury i wysyła specjalnie przeszkolony personel do rozpatrywania wniosków wizowych oraz przeprowadzania wszelkich weryfikacji i ocen ryzyka określonych w art. 21. Personel przechodzi szkolenie z zakresu cyfrowego zarządzania aktami.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 24 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 37 – ustęp 2
24b)   art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  Aby zapobiec oszustwom lub utracie naklejek wizowych, należy je przechowywać i posługiwać się nimi zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa. Każdy konsulat prowadzi ewidencję zapasów naklejek wizowych i odnotowuje sposób wykorzystania każdej naklejki wizowej.
„2. Aby zapobiec oszustwom lub utracie naklejek wizowych, należy je przechowywać i posługiwać się nimi zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa. Każdy konsulat prowadzi ewidencję zapasów naklejek wizowych i odnotowuje sposób wykorzystania każdej naklejki wizowej. Należy zgłaszać Komisji wszystkie znaczące przypadki oszustwa lub utraty naklejek.”
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 25
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 37 – ustęp 3 – akapit 2
Akta każdego wniosku przechowuje się przez okres co najmniej roku, licząc od dnia wydania decyzji w sprawnie wniosku, o której mowa w art. 23 ust. 1, lub – w przypadku odwołania – do momentu zakończenia postępowania odwoławczego.”;
Akta każdego wniosku przechowuje się przez okres co najmniej dwóch lat, licząc od dnia wydania decyzji w sprawnie wniosku, o której mowa w art. 23 ust. 1, lub – w przypadku odwołania – do momentu zakończenia postępowania odwoławczego.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 38 – ustęp 4 a (nowy)
26a)  w art. 38 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4a. Państwa członkowskie dopilnowują, aby konsulaty dysponowały procedurą składania zażaleń w odniesieniu do wiz. Informacje o tej procedurze są udostępniane przez konsulat na jego stronie internetowej, a w stosownych przypadkach przez usługodawcę zewnętrznego. Państwa członkowskie dopilnowują, aby prowadzony był rejestr zażaleń.”;
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 39 – ustęp 1
26b)   art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.  Konsulaty państw członkowskich zapewniają osobom ubiegającym się o wizę uprzejmą obsługę.
„1. Konsulaty państw członkowskich zapewniają osobom ubiegającym się o wizę uprzejmą obsługę. Przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o wizę i rozpatrywanie tych wniosków powinno odbywać się z poszanowaniem praw podstawowych, zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rozpatrywanie wniosków wizowych powinno odbywać się bez dyskryminacji, w sposób profesjonalny i z poszanowaniem osób ubiegających się o wizę.”
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 39 – ustęp 3
26c)  art. 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.  Podczas pełnienia obowiązków służbowych pracownicy konsularni nie dyskryminują nikogo ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, wiarę lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
„3. Podczas pełnienia obowiązków służbowych pracownicy konsularni nie dyskryminują nikogo ze względu na narodowość, płeć, płeć kulturową, sytuację rodzinną, pochodzenie, domniemaną lub rzeczywistą religię, wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.”;
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 29 – litera d
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 43 – ustęp 9
9.  Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zapewniają, aby usługodawca zewnętrzny podlegał monitorowaniu przez organy nadzorujące ochronę danych zgodnie z art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679.”;
9.  Dane państwo(-a) członkowskie jest () odpowiedzialne za zgodność z przepisami, w szczególności w zakresie przestrzegania praw podstawowych, a przede wszystkim zasady niedyskryminacji, oraz dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zapewnia(-ją), aby usługodawca zewnętrzny podlegał monitorowaniu przez organy nadzorujące ochronę danych zgodnie z art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679.”;
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 33 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 48 – ustęp 1 a – litera c
c)  zapewnienia w stosownych przypadkach wspólnego tłumaczenia formularza wniosku;
c)  zapewnienia w stosownych przypadkach wspólnego tłumaczenia formularza wniosku lub standardowego formularza do powiadomień o odmowie wydania wizy, o jej unieważnieniu lub cofnięciu oraz do uzasadnień;
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 33 – litera d
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 48 – ustęp 3 – litera b – podpunkt vi
(vi)  tendencji w zakresie odmów;
(vi)  tendencji w zakresie odmów i ich uzasadnień;
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 33 – litera d
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 48 – ustęp 3 – litera d
d)  informacjami dotyczącymi towarzystw ubezpieczeniowych oferujących odpowiednie podróżne ubezpieczenie medyczne, w tym weryfikacji zakresu ubezpieczenia i ewentualnej franszyzy.”;
skreśla się
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 34 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 49
34a)   art. 49 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 49
„Artykuł 49
Ustalenia w odniesieniu do igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich
Ustalenia w odniesieniu do igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich oraz innych międzynarodowych zawodów sportowych na wysokim szczeblu
Państwa członkowskie organizujące igrzyska olimpijskie lub paraolimpijskie stosują szczególne procedury i warunki ułatwiające wydawanie wiz, określone w załączniku XI.
Państwa członkowskie organizujące igrzyska olimpijskie lub paraolimpijskie lub inne międzynarodowe zawody sportowe na wysokim szczeblu stosują szczególne procedury i warunki ułatwiające wydawanie wiz, określone w załączniku XI.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Artykuł 50 b – ustęp 1
1.  Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
1.  Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, jednocześnie i bezzwłocznie podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
1.  Trzy lata po [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przygotuje ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia. Ta ogólna ocena zawiera analizę osiągniętych wyników w stosunku do celów rozporządzenia oraz analizę wprowadzenia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia.
1.  Dwa lata po [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przygotuje ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia. Ta ogólna ocena zawiera analizę osiągniętych wyników w stosunku do celów rozporządzenia oraz analizę wprowadzenia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   Najpóźniej rok po [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze zniesienia naklejek wizowych i wdrożenia wiz cyfrowych umożliwiających wydawanie wiz Schengen w postaci zwykłej rejestracji w VIS oraz powiadomienia elektronicznego przesłanego do osoby ubiegającej się o wizę.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 810/2009
Załącznik XI
ZAŁĄCZNIK XI SZCZEGÓLNE PROCEDURY I WARUNKI UŁATWIAJĄCE WYDAWANIE WIZ CZŁONKOM RODZINY OLIMPIJSKIEJ BIORĄCYM UDZIAŁ W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH I PARAOLIMPIJSKICH
„ZAŁĄCZNIK XI SZCZEGÓLNE PROCEDURY I WARUNKI UŁATWIAJĄCE WYDAWANIE WIZ CZŁONKOM RODZINY OLIMPIJSKIEJ I RODZINY SPORTOWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH I PARAOLIMPIJSKICH ORAZ ZAWODACH SPORTOWYCH NA WYSOKIM SZCZEBLU”

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0434/2018).

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności