Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0061(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0434/2018

Texte depuse :

A8-0434/2018

Dezbateri :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Voturi :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Texte adoptate
PDF 240kWORD 79k
Marţi, 11 decembrie 2018 - Strasbourg
Codul de vize ***I
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 11 decembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Politica comună a Uniunii Europene în domeniul vizelor de scurtă ședere a făcut parte integrantă din instituirea unui spațiu fără frontiere interne. Politica în domeniul vizelor ar trebui să rămână un instrument esențial de facilitare a turismului și a activităților economice, contribuind în același timp la combaterea riscurilor la adresa securității și a riscului de migrație neregulamentară în Uniune.
(1)  Politica comună a Uniunii Europene în domeniul vizelor de scurtă ședere a făcut parte integrantă din instituirea unui spațiu fără frontiere interne. O politică în domeniul vizelor care să respecte drepturile omului și libertățile sale fundamentale ar trebui să faciliteze călătoriile resortisanților din țările terțe către UE, garantând libera circulație a persoanelor și asigurând în același timp securitatea persoanelor pe teritoriul UE. Politica comună în domeniul vizelor ar trebui să fie în concordanță cu alte politici ale Uniunii, în special cu cele care vizează libertatea de circulație, șederea și mobilitatea.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
(2a)   La aplicarea prezentului regulament, statele membre ar trebui să-și respecte obligațiile care le incumbă în temeiul dreptului internațional, în special în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind statutul refugiaților, al Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, al Convenției internaționale privind drepturile civile și politice, al Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, al Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului, precum și în temeiul altor instrumente internaționale relevante.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Procedura de depunere a cererilor de viză ar trebui să fie cât mai simplă posibil pentru solicitanți. Ar trebui să fie clar care este statul membru competent să examineze o cerere de viză, în special atunci când vizita preconizată include mai multe state membre. În cazul în care este posibil, statele membre ar trebui să permită completarea și transmiterea pe cale electronică a formularelor de cerere. Ar trebui stabilite termene pentru diversele etape ale procedurii, în special pentru a le permite călătorilor să își planifice deplasarea și să evite perioadele de vârf în consulate.
(4)  Procedura de depunere a cererilor de viză ar trebui să fie cât mai simplă și la costuri cât mai rezonabile pentru solicitanți. Ar trebui să fie clar care este statul membru competent să examineze o cerere de viză, în special atunci când vizita preconizată include mai multe state membre. Statele membre ar trebui să permită completarea și transmiterea pe cale electronică a formularelor de cerere. Ar trebui stabilite termene pentru diversele etape ale procedurii, în special pentru a le permite călătorilor să își planifice deplasarea în timp util și să evite perioadele de vârf în consulate. Pentru a contribui la evoluția acquis-ului în direcția unei politici cu adevărat comune a vizelor, ar trebui armonizate în mai mare măsură procedurile și condițiile pentru eliberarea vizelor și ar trebui consolidată aplicarea lor uniformă.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)   Cererile de viză sunt examinate de consulate, care iau deciziile referitoare la acestea. Statele membre ar trebui să se asigure că sunt prezente sau că sunt reprezentate de un alt stat membru în țările terțe în care resortisanții au obligația de a deține viză și că, pentru a garanta integritatea procedurii de solicitare a vizelor, consulatele dispun de cunoștințe suficiente cu privire la situația locală.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Statele membre nu ar trebui să aibă obligația de a menține posibilitatea accesului direct pentru depunerea cererilor la consulat în locurile în care un prestator extern de servicii a fost mandatat să colecteze cererile de viză în numele său, fără a se aduce atingere obligațiilor impuse statelor membre prin Directiva 2004/38/CE 18, în special la articolul 5 alineatul (2).
eliminat
_________________
18 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, JO L 229, 29.6.2004, p. 35.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  Solicitanților nu ar trebui să li se ceară să prezinte o asigurare medicală de călătorie în cazul în care depun o cerere pentru o viză de scurtă ședere. Această asigurare a reprezintă o sarcină disproporționată pentru solicitanții de viză și nu există nicio dovadă că titularii vizelor de scurtă ședere prezintă un risc mai ridicat în ceea ce privește cheltuielile publice de asistență medicală în statele membre decât resortisanții unor țări terțe care sunt exonerați de obligația de a deține viză.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Taxa de viză ar trebui să asigure faptul că sunt disponibile resurse financiare suficiente pentru a acoperi cheltuielile de prelucrare a cererilor de viză, inclusiv structuri corespunzătoare și personal suficient care să garanteze calitatea și integritatea examinării cererilor de viză. Cuantumul taxei de viză ar trebui să fie revizuit o dată la doi ani, pe baza unor criterii obiective.
(6)  Taxa de viză ar trebui să asigure faptul că sunt disponibile resurse financiare suficiente pentru a acoperi cheltuielile de prelucrare a cererilor de viză, inclusiv structuri corespunzătoare și personal suficient care să garanteze calitatea, rapiditatea și integritatea examinării cererilor de viză. Cuantumul taxei de viză ar trebui să fie revizuit o dată la doi ani, pe baza unor criterii obiective de evaluare.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
(6a)   Procedurile de primire a solicitanților ar trebui să respecte în mod corespunzător demnitatea umană și drepturile fundamentale, astfel cum sunt menționate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Prelucrarea cererilor de viză ar trebui să se efectueze fără discriminare, cu profesionalism, respectându-i pe solicitanți.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Pentru a se asigura faptul că resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține viză pot să își depună cererile de viză la locul lor de reședință, chiar și în cazul în care niciun stat membru nu este prezent în scopul colectării cererilor, ar trebui să se permită prestatorilor externi de servicii să furnizeze serviciul necesar în schimbul unei taxe care să depășească nivelul maxim general.
(7)  Pentru a se asigura faptul că resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține viză pot să își depună cererile de viză cât mai aproape de locul lor de reședință, ar trebui să se permită prestatorilor externi de servicii să colecteze cererile în schimbul unei taxe care să depășească nivelul maxim general.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Înțelegerile de reprezentare ar trebui să fie raționalizate și obstacolele din calea încheierii unor astfel de înțelegeri între statele membre ar trebui să fie evitate. Statul membru reprezentant ar trebui să fie responsabil cu întregul proces de prelucrare a cererilor de viză, fără implicarea statului membru reprezentat.
(8)  Înțelegerile de reprezentare ar trebui să fie raționalizate și facilitate, iar obstacolele din calea încheierii unor astfel de înțelegeri între statele membre ar trebui să fie evitate. Statul membru reprezentant ar trebui să fie responsabil cu întregul proces de prelucrare a cererilor de viză, fără implicarea statului membru reprezentat.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  În cazul în care anumite țări terțe nu cooperează în materie de readmisie a propriilor resortisanți aflați într-o situație neregulamentară care au fost reținuți și nu cooperează în mod eficace în cadrul procesului de returnare, ar trebui ca, pe baza unui mecanism transparent întemeiat pe criterii obiective, anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 810/2009 să se aplice în mod restrictiv și cu titlu temporar pentru a consolida cooperarea țării terțe în cauză în materie de readmisie a migranților în situație neregulamentară.
(11)  În cazul unei cooperări satisfăcătoare sau al lipsei de cooperare din partea anumitor țări terțe în materie de readmisie a propriilor resortisanți aflați într-o situație neregulamentară care au fost reținuți, precum și în cazul unei bune cooperări sau al lipsei de cooperare eficace a respectivelor țări terțe în cadrul procesului de returnare, ar trebui ca, pe baza unui mecanism transparent întemeiat pe criterii obiective, anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 810/2009 să se aplice în mod restrictiv și cu titlu temporar pentru a consolida și pentru a încuraja continuarea cooperării țării terțe în cauză în materie de readmisie a migranților în situație neregulamentară.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Solicitanții cărora li s-a refuzat eliberarea unei vize ar trebui să aibă dreptul de a exercita o cale de atac, care să le garanteze, într-o anumită etapă a procedurii, o cale de atac jurisdicțională efectivă. În notificarea refuzului ar trebui să se furnizeze informații mai detaliate privind motivele de refuz și procedurile de exercitare a unei căi de atac împotriva deciziilor negative.
(12)  Solicitanții cărora li s-a refuzat eliberarea unei vize ar trebui să aibă dreptul de a exercita o cale de atac, care să le garanteze o cale de atac jurisdicțională efectivă și promptă. În notificarea refuzului ar trebui să se furnizeze informații detaliate privind motivele de refuz și procedurile de exercitare a unei căi de atac împotriva deciziilor negative.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
(13a)   Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și este în concordanță cu drepturile și principiile recunoscute în special de tratatele internaționale și de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În mod specific, regulamentul urmărește asigurarea respectării depline a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, astfel cum este prevăzut la articolul 16 din TFUE, a dreptului la viață privată și de familie, astfel cum este prevăzut la articolul 7, a dreptului de azil, astfel cum este prevăzut la articolul 18, și a drepturilor copilului, astfel cum sunt prevăzute la articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene menționată anterior, precum și protecția persoanelor vulnerabile.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Ar trebui să se instituie norme flexibile pentru a permite statelor membre să optimizeze punerea în comun a resurselor și să sorească acoperirea consulară. Cooperarea dintre statele membre (centrele de vize Schengen) ar putea lua orice formă adaptată circumstanțelor locale pentru a spori acoperirea geografică a consulatelor, pentru a reduce costurile suportate de statele membre, pentru a accentua vizibilitatea Uniunii și pentru a îmbunătăți serviciile oferite solicitanților de viză.
(16)  Ar trebui să se instituie norme flexibile pentru a permite statelor membre să optimizeze punerea în comun a resurselor și să sorească acoperirea consulară. Cooperarea dintre statele membre (centrele de vize Schengen) ar putea lua orice formă adaptată circumstanțelor locale pentru a spori acoperirea geografică a consulatelor, pentru a reduce costurile suportate de statele membre, pentru a accentua vizibilitatea Uniunii și pentru a îmbunătăți serviciile oferite solicitanților de viză. Politica comună a vizelor ar trebui să contribuie la generarea creșterii și să fie coerentă cu alte politici ale Uniunii, cum ar fi, de exemplu, politicile în materie de relații externe, comerț, educație, cultură și turism.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Sistemele electronice de depunere a cererilor de viză dezvoltate de statele membre contribuie la facilitarea, pentru solicitanți și pentru consulate, a procedurilor de depunere a cererilor. Ar trebui să se dezvolte o soluție comună care să permită digitalizarea integrală, valorificând pe deplin evoluțiile juridice și tehnologice recente.
(17)  Sistemele electronice de depunere a cererilor de viză dezvoltate de statele membre sunt esențiale pentru facilitarea, pentru solicitanți și pentru consulate, a procedurilor de depunere a cererilor. Ar trebui să se dezvolte o soluție comună care să asigure digitalizarea integrală până în 2025 sub forma unei platforme online și a unei vize electronice a UE, valorificând pe deplin evoluțiile juridice și tehnologice recente, pentru a permite cererile de viză online astfel încât să se răspundă la nevoile solicitanților și să se atragă mai mulți vizitatori în spațiul Schengen. Ar trebui ca sistemul electronic de depunere a cererilor de viză să fie pe deplin accesibil persoanelor cu dizabilități. Ar trebui ca garanțiile procedurale simple și raționalizate să fie consolidate și să fie aplicate uniform.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)
(17a)  În aplicarea Regulamentului (CE) nr. 810/2009, statele membre ar trebui să-și respecte obligațiile care le incumbă în temeiul dreptului internațional, în special Convenția Organizației Națiunilor Unite privind statutul refugiaților, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Convenția internațională privind drepturile civile și politice, Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului, precum și alte instrumente internaționale relevante.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)
(27a)   Ar trebui să se adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament. Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește modificările tehnice aduse anexelor la prezentul regulament.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 27 b (nou)
(27b)   Ar trebui să se elaboreze măsuri adecvate pentru monitorizarea și evaluarea prezentului regulament în ceea ce privește armonizarea prelucrării cererilor de viză. Ar trebui, de asemenea, ca monitorizarea și evaluarea să vizeze asigurarea respectării depline de către statele membre a drepturilor fundamentale în cadrul prelucrării cererilor, precum și aplicarea principiului nediscriminării și protecția datelor cu caracter personal.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 1 – alineatul 1
1.  Prezentul regulament stabilește condițiile și procedurile de eliberare a vizelor pentru șederile preconizate pe teritoriul statelor membre care nu depășesc 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile.
1.  Prezentul regulament stabilește condițiile și procedurile de eliberare a vizelor de ședere preconizate pe teritoriul statelor membre pentru o perioadă care să nu depășească 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile, precum și a vizelor de ședere preconizate pentru profesioniștii din domeniul culturii și al sportului pentru o perioadă de cel mult un an, dar care să nu depășească 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile în niciun stat membru.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)
(1a)  La articolul 1 se adaugă următorul alineat:
„3a. În aplicarea prezentului regulament, statele membre respectă pe deplin dreptul relevant al Uniunii, inclusiv Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”), dreptul internațional relevant, inclusiv Convenția privind statutul refugiaților a Organizației Națiunilor Unite (denumită în continuare „Convenția de la Geneva”), obligațiile legate de accesul la protecție internațională, în special principiul nereturnării și drepturile fundamentale. În conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii, deciziile în temeiul prezentului regulament se adoptă în mod individual.”
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 1 – alineatul 3 b (nou)
(1b)  La articolul 1 se adaugă următorul alineat:
(3b)   Comisia Europeană prezintă procedura electronică de depunere a cererilor de viză, E-viză, până în 2025.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 2 – punctul 12 a (nou)
12a.   «profesioniști din domeniul culturii și al sportului»: resortisanți ai țărilor terțe care nu sunt cetățeni ai Uniunii în sensul articolului 20 alineatul (1) din tratat și care fac parte din categoriile următoare: artiștii din domeniul artelor spectacolului și personalul auxiliar al acestora, sportivii de performanță și personalul lor auxiliar și, dacă este cazul, membrii familiei persoanelor din categoriile menționate, care au fost în măsură să demonstreze în mod clar obstacolele administrative și logistice legate de organizarea unui turneu sau a unei competiții în mai multe state membre din spațiul Schengen pentru o perioadă mai mare de trei luni.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 3 – alineatul 5
(3)  La articolul 3 alineatul (5), literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:
(3)  La articolul 3 alineatul (5), literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:
„(b) resortisanții țărilor terțe care dețin un permis de ședere valabil eliberat de un stat membru care nu participă la adoptarea prezentului regulament sau de un stat membru care nu aplică încă integral dispozițiile acquis-ului Schengen sau resortisanții țărilor terțe care dețin unul dintre permisele de ședere valabile enumerate în anexa V, eliberate de Andorra, Canada, Japonia, San Marino sau Statele Unite ale Americii, care îi garantează titularului un drept de readmisie necondiționat sau care dețin un permis de ședere pentru părțile din Caraibi care aparțin Regatului Țărilor de Jos (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint Eustatius și Saba);
(c)  resortisanții țărilor terțe care dețin o viză valabilă pentru un stat membru care nu participă la adoptarea prezentului regulament sau pentru un stat membru care nu aplică încă integral dispozițiile acquis-ului Schengen sau pentru o țară care este parte la Acordul privind Spațiul Economic European sau pentru Canada, Japonia ori Statele Unite ale Americii sau titularii unei vize valabile pentru părțile din Caraibi care aparțin Regatului Țărilor de Jos (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint Eustatius și Saba), atunci când călătoresc în țara emitentă sau în orice altă țară terță, sau atunci când se întorc din țara emitentă, după ce au utilizat viza;”
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 5 – alineatul 1 b
(b)  dacă vizita include mai multe destinații sau dacă urmează să se efectueze mai multe vizite separate în cursul unei perioade de două luni, statul membru al cărui teritoriu constituie principala destinație a vizitei (vizitelor) din punctul de vedere al duratei șederii, calculată în zile, sau;
(b)  dacă vizita include mai multe destinații sau dacă urmează să se efectueze mai multe vizite separate în cursul unei perioade de două luni, statul membru în care se află organizația sau întreprinderea gazdă, după caz, sau statul membru al cărui teritoriu constituie principala destinație a vizitei (vizitelor) din punctul de vedere al duratei șederii, calculată în zile, sau, dacă destinația principală nu poate fi stabilită, statul membru a cărui frontieră externă urmează să fie traversată de solicitant pentru a intra pe teritoriul statelor membre;
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)
(5a)  La articolul 5, se introduce următorul alineat:
„2a. Dacă statul membru competent în conformitate cu alineatul (1) litera (a) sau (b) fie nu este prezent, fie nu este reprezentat în țara terță în care solicitantul depune cererea de viză în conformitate cu articolul 10 , solicitantul are dreptul de a depune cererea de viză:
(a)  la consulatul statului membru al primei intrări, dacă litera (a) nu este aplicabilă;
(b)  la consulatul statului membru al primei intrări, dacă litera (a) nu este aplicabilă;
(c)  în toate celelalte cazuri, la consulatele oricăruia dintre statele membre care sunt prezente în țara în care solicitantul depune cererea.
În cazul în care consulatul statului membru care este competent în conformitate cu alineatul (1) sau consulatul statului membru menționat la primul paragraf din prezentul alineat sunt situate la o distanță mai mare de 500 km de locul de reședință al solicitantului sau în cazul în care deplasarea dus-întors cu mijloacele de transport public de la locul de reședință al solicitantului necesită o cazare peste noapte, iar consulatul unui alt stat membru se află mai aproape de locul de reședință al solicitantului, solicitantul are dreptul să își depună cererea la consulatul celui din urmă stat membru.”
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)
(5b)  La articolul 5, se introduce următorul alineat:
„2b. Dacă statul membru competent în conformitate cu alineatul (1) sau (2) a încheiat, în conformitate cu articolului 8, un acord de reprezentare cu un alt stat membru cu scopul de a examina cererile și de a elibera vizele în numele său, solicitantul depune cererea la consulatul statului membru reprezentant.”
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 8 – alineatul 1
1.  Un stat membru poate conveni să reprezinte un alt stat membru competent în conformitate cu articolul 5, în scopul de a examina cereri și de a elibera vize în numele statului membru respectiv. Un stat membru poate, de asemenea, reprezenta, în anumite limite, alt stat membru numai pentru colectarea cererilor și înregistrarea elementelor biometrice de identificare.
„1. Fără a aduce atingere articolului 6, un stat membru poate conveni să reprezinte un alt stat membru competent în conformitate cu articolul 5, în scopul de a examina cereri și de a elibera vize în numele statului membru respectiv. Un stat membru poate, de asemenea, reprezenta, în anumite limite, alt stat membru numai pentru colectarea cererilor și înregistrarea elementelor biometrice de identificare.”
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 8 – alineatul 6
(ba)   la articolul 8, alineatul (6) se modifică după cum urmează:
6.  În vederea garantării faptului că accesul solicitanților de viză la un consulat nu presupune un efort disproporționat cauzat de infrastructurile de transport deficitare sau de distanțele lungi dintr-o anumită regiune sau zonă geografică, statele membre care nu au propriul consulat în regiunea sau zona respectivă trebuie să depună eforturi pentru a încheia înțelegeri de reprezentare cu statele membre care au consulate în acea regiune sau zonă.
6. În vederea garantării faptului că accesul solicitanților de viză la un consulat nu presupune un efort disproporționat cauzat de infrastructurile de transport deficitare sau de distanțele lungi dintr-o anumită regiune sau zonă geografică, statele membre care nu au propriul consulat în regiunea sau zona respectivă trebuie să depună eforturi pentru a încheia înțelegeri de reprezentare cu statele membre care au consulate în acea regiune sau zonă, pentru a combate discriminarea produsă între resortisanții țărilor terțe prin accesul inegal la serviciile consulare.
Acest tip de înțelegere poate fi încheiat și cu reprezentanța unui stat membru al UE situat într-o țară învecinată cu țara terță în cauză, dacă aceasta se află mai aproape de domiciliul solicitantului.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 9 – alineatul 1
Cererile se pot depune cu cel mult șase luni, și în cazul navigatorilor în exercițiul funcțiunii cu cel mult nouă luni, înainte de începerea vizitei preconizate și, ca regulă, cel târziu cu 15 zile calendaristice înainte de începerea acesteia.;
Cererile se pot depune cu cel mult nouă luni înainte de începerea vizitei preconizate și, ca regulă, cel târziu cu 15 zile calendaristice înainte de începerea acesteia. În cazuri particulare de urgență justificată, inclusiv atunci când este necesar din motive profesionale, umanitare sau de interes național ori în virtutea unor obligații internaționale, consulatul poate face excepție de la acest din urmă termen.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 9 – alineatul 3
(aa)   La articolul 9, alineatul (3) se modifică după cum urmează:
În cazuri de urgență justificate, consulatul poate permite solicitanților să-și depună cererile fără programare prealabilă sau cu acordarea unei programări pe loc.
În cazuri de urgență justificate, consulatul poate permite solicitanților să-și depună cererile fără programare prealabilă sau cu acordarea unei programări pe loc.
Dacă în cazul unei proceduri electronice nu este furnizat un răspuns în luna care urmează depunerii cererii, este prevăzută o cale de atac care să permită examinarea cererii în orice situație.”
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 9 – alineatul 4 – litera aa (nouă)
(aa)  de către reprezentanții legali ai solicitantului;
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 10 – alineatul 1
Solicitanții trebuie să se prezinte personal la depunerea unei cereri pentru prelevarea amprentelor digitale, în conformitate cu articolul 13 alineatele (2) și (3) și cu alineatul (7) litera (b).;
Fără a aduce atingere dispozițiilor articolelor 13, 42, 43 și 45, solicitanții pot depune cererea personal sau pe cale electronică.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
(9a)  La articolul 13 alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:
„Fără a aduce atingere alineatului (3), un prestator extern de servicii nu îi poate cere solicitantului să se prezinte personal pentru fiecare cerere cu scopul de a colecta de fiecare dată elementele biometrice de identificare. Pentru a permite prestatorilor externi de servicii să verifice dacă au fost colectate elementele biometrice de identificare, solicitantului i se eliberează o chitanță după colectarea elementelor biometrice de identificare.”
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 14 – alineatul 4 – paragraful 1
4.  Statele membre pot cere solicitanților să prezinte dovada unui angajament de luare în întreținere și de cazare privată ori a ambelor prin completarea unui formular întocmit de fiecare stat membru. Formularul respectiv indică, în special:
4.  Statele membre pot cere solicitanților să prezinte dovada unui angajament de luare în întreținere și de cazare privată ori a ambelor prin completarea unui formular întocmit de Comisie. Formularul respectiv indică, în special:
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 14 – alineatul 4 – paragraful 2
Pe lângă limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) statului membru, formularul se redactează în cel puțin o altă limbă oficială a instituțiilor Uniunii. Un model al formularului se trimite Comisiei.
Comisia adoptă formularul prin acte de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 52 alineatul (2). Formularul se utilizează pentru a informa persoana care își ia angajamentul de luare în întreținere/face invitația cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal și la normele aplicabile. Pe lângă limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) statului membru, formularul se redactează în cel puțin o altă limbă oficială a instituțiilor Uniunii.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 15
(11)  Articolul 15 se modifică după cum urmează:
Articolul 15 se elimină.
(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
Eliminarea asigurării medicale de călătorie
„1. Solicitanții de viză uniformă cu o singură intrare trebuie să facă dovada faptului că dețin o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare și valabilă care acoperă toate eventualele cheltuieli pe care le-ar putea genera repatrierea din motive medicale, tratamentele medicale de urgență și spitalizarea de urgență sau decesul, pe durata șederii lor preconizate pe teritoriul statelor membre.;”
(b)  la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„2. Solicitanții de viză uniformă cu intrări multiple trebuie să facă dovada faptului că dețin o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare și valabilă care acoperă perioada primei lor vizite preconizate.”
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 16
Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 16
Articolul 16
Taxa de viză
Taxa de viză
1.  Solicitanții achită o taxă de viză în valoare de 80 EUR.
1.  Solicitanții achită o taxă de viză în valoare de 80 EUR.
1a.  Solicitanții ale căror date sunt deja înregistrate în Sistemul de informații privind vizele și ale căror elemente biometrice de identificare sunt colectate în conformitate cu articolul 13 plătesc o taxă de viză în valoare de 60 EUR.
2.  Copiii, de la împlinirea vârstei de șase ani și până la împlinirea vârstei de 12 ani, achită o taxă de viză în valoare de 40 EUR.;
2.  Copiii, de la împlinirea vârstei de 12 ani și până la împlinirea vârstei de 18 ani, achită o taxă de viză în valoare de 40 EUR.
2a.  Solicitanții care fac parte dintr-un grup care călătorește în scopuri sportive, culturale sau educaționale achită o taxă de viză în valoare de 60 EUR.
4.  Solicitanții de viză aparținând uneia dintre următoarele categorii sunt scutiți de la plata taxei de viză:
4.  Solicitanții de viză aparținând uneia dintre următoarele categorii sunt scutiți de la plata taxei de viză:
(a)  copiii cu vârsta sub șase ani;
(a)  copiii cu vârsta sub doisprezece ani;
(b)  elevii, studenții, absolvenții care urmează cursuri postuniversitare și profesorii însoțitori a căror ședere are drept scop studiile sau formarea educațională;
(b)  elevii, studenții, absolvenții care urmează cursuri postuniversitare și profesorii însoțitori a căror ședere are drept scop studiile sau formarea educațională;
(c)  cercetători din țări terțe care se deplasează în scopul desfășurării cercetării științifice, astfel cum au fost definiți în Recomandarea 2005/761/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 septembrie 2005 de facilitare a eliberării de către statele membre de vize uniforme de scurtă ședere pentru cercetătorii din țări terțe care călătoresc în cadrul Comunității în scopul desfășurării cercetării științifice (21);
(c)  cercetătorii din țări terțe, astfel cum au fost definiți în Directiva 2005/71/CE a Consiliului, care călătoresc în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică sau al participării la un seminar științific sau la o conferință;”;
(d)  reprezentanții organizațiilor non-profit cu vârsta de 25 de ani sau sub 25 de ani care participă la seminarii, conferințe, evenimente sportive, culturale sau educaționale, organizate de organizații non-profit.
(d)  reprezentanții organizațiilor non-profit cu vârsta de 25 de ani sau sub 25 de ani care participă la seminarii, conferințe, evenimente sportive, culturale sau educaționale, organizate de organizații non-profit.
(e)  membrii de familie ai cetățenilor Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 2 din Directiva 2004/38/CE ;
5.  Pot fi scutiți de la plata taxei de viză:
5.  Pot fi scutiți de la plata taxei de viză:
(a)  copiii cu vârsta mai mare de șase ani și mai mică de 12 ani;
(a)  copiii cu vârsta mai mare de doisprezece ani și mai mică de 18 ani;
(b)  titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu;
(b)  titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu;
(c)  participanții cu vârsta de 25 de ani sau sub 25 de ani la seminarii, conferințe, evenimente sportive, culturale sau educaționale, organizate de organizații non-profit.
(c)  participanții cu vârsta de 25 de ani sau sub 25 de ani la seminarii, conferințe, evenimente sportive, culturale sau educaționale, organizate de organizații non-profit.
(d)  solicitanții unei vize cu valabilitate teritorială limitată eliberate din motive umanitare, din rațiuni de interes național sau în virtutea unor obligații internaționale, precum și beneficiarii programelor de reinstalare sau relocare ale Uniunii;
(e)  solicitanții unei vize cu valabilitate teritorială limitată.
6.  În cazuri particulare, se poate renunța la perceperea taxei de viză sau valoarea acesteia poate fi redusă dacă acest lucru contribuie la promovarea unor interese de ordin cultural sau sportiv, precum și a unor interese din domeniul politicii externe, al politicii de dezvoltare și alte domenii de interes public vital sau din motive umanitare.
6.  În cazuri particulare, se poate renunța la perceperea taxei de viză sau valoarea acesteia poate fi redusă dacă acest lucru contribuie la promovarea unor interese de ordin cultural sau sportiv, interese din domeniul politicii externe, al politicii de dezvoltare și alte domenii de interes public vital sau din motive umanitare sau datorită anumitor obligații internaționale.
________________
________________
27 Directiva 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură specială de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică (JO L 289, 3.11.2005, p. 15).
27 Directiva 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură specială de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică (JO L 289, 3.11.2005, p. 15).
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 17
(13)  Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 17
Taxa pentru servicii
1.  Un prestator extern de servicii menționat la articolul 43 poate să perceapă o taxă pentru servicii.; Taxa pentru servicii este proporțională cu costurile suportate de prestatorul extern de servicii în îndeplinirea uneia sau a mai multor sarcini menționate la articolul 43 alineatul (6).
1.  Un prestator extern de servicii menționat la articolul 43 poate să perceapă o taxă pentru servicii. Taxa pentru servicii este proporțională cu costurile suportate de prestatorul extern de servicii în îndeplinirea uneia sau a mai multor sarcini menționate la articolul 43 alineatul (6).
2.  Această taxă pentru servicii este prevăzută în instrumentul juridic menționat la articolul 43 alineatul (2).
2.  Această taxă pentru servicii este prevăzută în instrumentul juridic menționat la articolul 43 alineatul (2).
3.  În cadrul cooperării locale Schengen, statele membre se asigură că taxa pentru servicii aplicată solicitantului reflectă în mod corespunzător serviciile oferite de prestatorii externi de servicii și este adaptată circumstanțelor locale. În plus, statele membre urmăresc armonizarea taxelor aplicate pentru servicii.
4.  Taxa pentru servicii nu depășește jumătate din cuantumul taxei de viză prevăzut la articolul 16 alineatul (1), indiferent de posibilele reduceri ale taxei de viză sau scutiri de la plata acesteia prevăzute la articolul 16 alineatele (2), (4), (5) și (6).
4.  Taxa pentru servicii nu depășește jumătate din cuantumul taxei de viză prevăzut la articolul 16 alineatul (1), indiferent de posibilele reduceri ale taxei de viză sau scutiri de la plata acesteia prevăzute la articolul 16 alineatele (2), (4), (5) și (6). Aceasta include toate costurile legate de depunerea cererii de viză, inclusiv transmiterea cererii și a documentului de călătorie de la prestatorul extern de servicii către consulat și returnarea documentului de călătorie la prestatorul extern de servicii.
5.  Statul membru (statele membre) în cauză menține (mențin) posibilitatea pentru toți solicitanții de a depune cereri direct la consulatele acestuia (acestora).
5.  Statul membru (statele membre) în cauză menține (mențin) posibilitatea pentru toți solicitanții de a depune cereri direct la consulatele acestuia (acestora) sau la consulatul statului membru cu care a fost încheiată o înțelegere de reprezentare, în conformitate cu articolul 40.
5a.  Solicitantului i se eliberează o chitanță la achitarea taxei pentru servicii.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 19 – alineatul 3
(13a)  Articolul 19 – alineatul 3
Atunci când consulatul competent consideră că nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1), cererea este considerată ca fiind inadmisibilă, iar consulatul efectuează fără întârziere următoarele acțiuni:
Atunci când consulatul competent consideră că nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1), acesta informează, atunci când este cazul, solicitantul, îi indică deficiențele și îi dă posibilitatea să le remedieze. Dacă deficiențele nu sunt remediate, cererea este considerată ca fiind inadmisibilă, iar consulatul efectuează fără întârziere următoarele acțiuni:
—  returnează formularul de cerere și orice documente prezentate de solicitant;
—  returnează formularul de cerere și orice documente prezentate de solicitant;
—  distruge datele biometrice colectate;
—  distruge datele biometrice colectate;
—  rambursează taxa de viză; și
—  rambursează taxa de viză; și
—  nu examinează cererea.
—  nu examinează cererea.”;
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 19 – alineatul 4
(13a)  La articolul 19, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
4.  Prin derogare, o cerere care nu îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (1) poate fi considerată admisibilă din motive de ordin umanitar sau de interes național.
„4. Prin derogare, o cerere care nu îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (1) poate fi considerată admisibilă din motive de ordin umanitar, de interes național sau datorită anumitor obligații internaționale.”
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 21 – alineatul 3 – litera e
(a)  la alineatul (3), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:
(a)  la alineatul (3), litera (e) se elimină.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 21 – alineatul 8
8.  În timpul examinării unei cereri, consulatele pot, în cazuri justificate, să realizeze un interviu cu solicitantul și să solicite documente suplimentare.
8.  În timpul examinării unei cereri, consulatele pot, în cazuri justificate, să realizeze un interviu cu solicitantul și să solicite documente suplimentare. Interviurile pot fi organizate prin intermediul unor instrumente digitale moderne și al unor mijloace de comunicare la distanță, precum apelurile de voce și video prin internet. Pe parcursul procesului, se garantează drepturile fundamentale ale solicitanților.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 22 – alineatul 4
(aa)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
4.  Comisia informează statele membre cu privire la astfel de notificări.
„4. Comisia publică aceste notificări.”;
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 23 – alineatul 1
Deciziile cu privire la cereri se iau în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii unei cereri care este admisibilă în conformitate cu articolul 19.
Statele membre decid cu privire la cereri în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii unei cereri admisibile în conformitate cu articolul 19 sau în termen de 5 zile calendaristice pentru solicitanții de viză ale căror date sunt deja înregistrate în Sistemul de informații privind vizele și ale căror elemente biometrice de identificare sunt colectate în conformitate cu articolul 13.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2
Această perioadă poate fi prelungită la cel mult 45 de zile calendaristice în cazuri individuale, în special atunci când este necesară o verificare suplimentară a cererii.;
Această perioadă poate fi prelungită la cel mult 30 de zile calendaristice în cazuri individuale, în special atunci când este necesară o verificare suplimentară a cererii.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)
(aa)  Se introduce următorul alineat:
„2a. Cererile sunt soluționate fără întârziere în cazuri individuale de urgență justificată, inclusiv atunci când este necesar din motive profesionale, umanitare ori de interes național sau în virtutea unor obligații internaționale.”;
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 24 – alineatul 1a (nou)
1a.  Pentru solicitanții în cazul cărora consulatele consideră că îndeplinesc condițiile de intrare și că nu există niciun motiv pentru refuz conform articolului 32, se eliberează viza în conformitate cu prezentul articol.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 24 – alineatul 2 – litera a
(a)  pentru o perioadă de valabilitate de un an, cu condiția ca solicitantul să fi obținut și să fi utilizat în mod legal trei vize în cei doi ani anteriori;
(a)  pentru o perioadă de valabilitate de un an, cu condiția ca solicitantul să fi obținut și să fi utilizat în mod legal trei vize în cei doi ani anteriori, precum și în cazul navigatorilor în exercițiul funcțiunii, pentru o perioadă de valabilitate de un an, cu condiția ca solicitantul să fi obținut și să fi utilizat două vize în mod legal în ultimii doi ani;
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 24 – alineatul 2 – litera b
(b)  pentru o perioadă de valabilitate de doi ani, cu condiția ca solicitantul să fi obținut și să fi utilizat în mod legal o viză anterioară cu intrări multiple cu o perioadă de valabilitate de un an;
(b)  pentru o perioadă de valabilitate de 2 ani, dacă solicitantul a obținut în cursul celor doi ani anteriori o viză cu intrări multiple cu o perioadă de valabilitate de un an;
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 24 – alineatul 2 – litera c
(c)  pentru o perioadă de valabilitate de cinci ani, cu condiția ca solicitantul să fi obținut și să fi utilizat în mod legal o viză anterioară cu intrări multiple cu o perioadă de valabilitate de doi ani.;
(c)  pentru o perioadă de valabilitate de 2 ani, dacă solicitantul a obținut în cursul celor trei ani anteriori o viză cu intrări multiple cu o perioadă de valabilitate de doi ani.;
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 24 – alineatul 2 c
2c.  Fără a se aduce atingere alineatului (2), solicitanților care dovedesc necesitatea sau își justifică intenția de a călători frecvent și/sau cu regularitate li se poate elibera o viză cu intrări multiple cu o perioadă de valabilitate de până la cinci ani, cu condiția ca respectivii solicitanți să facă dovada integrității lor și a faptului că sunt persoane de încredere, în special a utilizării legale a vizelor anterioare, a situației lor economice în țara de origine și a intenției lor reale de a părăsi teritoriul statelor membre înainte de expirarea vizei solicitate.
2c.  Fără a se aduce atingere alineatului (2), solicitanților care dovedesc necesitatea sau își justifică intenția de a călători frecvent și/sau cu regularitate li se eliberează o viză cu intrări multiple cu o perioadă de valabilitate de până la cinci ani, în special datorită situației lor profesionale sau familiale, cum ar fi oamenii de afaceri, funcționarii publici implicați în contacte oficiale regulate cu statele membre și instituțiile UE, reprezentanții organizațiilor societății civile care călătoresc în scopul formării educaționale sau al participării la seminarii și conferințe, membrii familiilor cetățenilor Uniunii, membrii familiilor resortisanților țărilor terțe care au reședința legală în statele membre și navigatorii, cu condiția ca respectivii solicitanți să facă dovada integrității lor și a faptului că sunt persoane de încredere, în special a utilizării legale a vizelor anterioare, a situației lor economice în țara de origine și a intenției lor reale de a părăsi teritoriul statelor membre înainte de expirarea vizei solicitate.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 25 a
Articolul 25a
Articolul 25a
Cooperarea în materie de readmisie
Cooperarea în materie de readmisie
1.  Articolul 14 alineatul (6), articolul 16 alineatul (1) și alineatul (5) litera (b), articolul 23 alineatul (1) și articolul 24 alineatul (2) nu se aplică solicitanților sau categoriilor de solicitanți care sunt resortisanți ai unei țări terțe despre care se consideră că nu cooperează îndeajuns cu statele membre în materie de readmisie a migranților în situație neregulamentară, pe baza unor date relevante și obiective, în conformitate cu prezentul articol.
1.  În funcție de nivelul de cooperare ale țărilor terțe în ceea ce privește readmisia migranților aflați în situație nereglementară, evaluată pe baza unor date relevante și obiective, aplicarea articolul 16 alineatul (1a) și alienatul (5) litera (b) și a articolul 24 alineatul (2) de mai jos poate fi adaptată pentru categoriile de solicitanți sau pentru toți solicitanții resortisanți ai țării terțe respective, astfel cum se prevede la alineatul (4).
Prezentul articol nu aduce atingere competențelor conferite Comisiei prin articolul 24 alineatul (2d).
Prezentul articol nu aduce atingere competențelor conferite Comisiei prin articolul 24 alineatul (2d).
2.  Comisia evaluează în mod regulat cooperarea țărilor terțe în materie de readmisie, ținând seama, în special, de următorii indicatori:
2.  Comisia evaluează în mod regulat, cel puțin o dată pe an, cooperarea țărilor terțe relevante în materie de readmisie, ținând seama, în special, de următorii indicatori:
(a)  numărul de decizii de returnare emise pentru persoanele din țara terță în cauză aflate în situație de ședere ilegală pe teritoriul statelor membre;
(a)  numărul de resortisanți ai unor țări terțe care fac obiectul unei decizii administrative sau judiciare, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
(b)  numărul de returnări efective ale persoanelor pentru care s-au emis decizii de returnare ca procent din numărul de decizii de returnare emise pentru resortisanții țării terțe în cauză, inclusiv, dacă este cazul, în temeiul acordurilor de readmisie ale Uniunii sau bilaterale, numărul de resortisanți ai țărilor terțe care i-au tranzitat teritoriul;
(c)  numărul de cereri de readmisie acceptate de țara terță în cauză ca procent din numărul de astfel de cereri care i-au fost înaintate.
(b)  numărul cererilor de readmisie per stat membru acceptate de țara terță în cauză ca procent din numărul de astfel de cereri care i-au fost înaintate.
(c)  nivelul cooperării practice în domeniul returnării, în diferitele etape ale procedurii de returnare, cum ar fi:
i.  asistența în timp util pentru procedurile de identificare;
ii.  eliberarea și acceptarea documentelor de călătorie necesare;
Comisia transmite rezultatele evaluării sale Parlamentului European și Consiliului, care discută chestiunea, în special în ceea ce privește nivelul de cooperare cu țara terță relevantă în ceea ce privește readmisia migranților în situație neregulamentară.
În special, pentru evaluarea cooperării unei țări în materie de readmisie, se iau în considerare următoarele elemente:
a)  participarea la proiecte pilot privind migrația forței de muncă, contribuind astfel la descurajarea migrației clandestine;
b)  eforturi demonstrate pentru reintegrarea persoanelor returnate și asigurarea viabilității returnărilor;
c)  eforturi dovedite de combatere a traficului de persoane, a contrabandei și a încălcărilor rezultante ale drepturilor persoanelor implicate (participarea la activități de consolidare a capacităților și de formare, inclusiv cu privire la prevenirea abuzurilor și a exploatării).
Comisia informează Parlamentul cu privire la concluziile evaluării.
3.  Un stat membru poate, de asemenea, să notifice Comisiei dacă se confruntă cu probleme practice grave și persistente în ceea ce privește cooperarea cu o țară terță în materie de readmisie a migranților în situație neregulamentară, pe baza indicatorilor enumerați la alineatul (2).
3.  Un stat membru poate, de asemenea, să notifice Comisiei dacă observă probleme grave și persistente precum și cooperare substanțială îmbunătățită întâlnită cu o țară terță în materie de readmisie a migranților în situație neregulamentară, pe baza indicatorilor enumerați la alineatul (2).
4.  Comisia examinează în termen de o lună orice notificare transmisă în temeiul alineatului (3).
Comisia examinează în termen de 15 zile orice notificare transmisă. Comisia informează imediat Consiliul și Parlamentul European cu privire la rezultatele examinării sale.
5.  În cazul în care, pe baza analizei menționate la alineatele (2) și (4), Comisia decide că o țară nu cooperează îndeajuns și că, prin urmare, este necesar să se ia măsuri, Comisia poate, ținând seama și de relațiile globale ale Uniunii cu țara terță în cauză, să adopte un act de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 52 alineatul (2):
4.  În cazul în care, pe baza analizei menționate la alineatele (2) și (3), ținând seama de relațiile globale ale Uniunii cu țara terță în cauză, în special în ceea ce privește cooperarea în domeniul readmisiei, precum și de evaluarea și discuțiile menționate la alineatul (2) , Comisia decide că o țară:
(a)  de suspendare temporară a aplicării fie a articolului 14 alineatul (6), a articolului 16 alineatul (5) litera (b), a articolului 23 alineatul (1) sau a articolului 24 alineatul (2), fie a unora dintre aceste dispoziții sau a tuturor acestor dispoziții, pentru toți resortisanții țării terțe în cauză ori pentru anumite categorii ale acestora, sau
(a)  cooperează suficient, atunci adoptă un act de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 52 alineatul (2a), pentru anumite categorii de resortisanți sau pentru toți resortisanții țării terțe în cauză care solicită o viză pe teritoriul respectivei țări terțe:
i.  reducând taxa de viză în conformitate cu articolul 16 alineatul (2a);
ii.  reducând termenul de luare a deciziilor cu privire la cereri, în conformitate cu articolul 23 alineatul (1a);
iii.  mărind perioada de valabilitate a vizelor cu intrări multiple, în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) ultimul paragraf; și/sau
iv.  facilitând participarea la proiectele privind migrația forței de muncă.
(b)   de aplicare a taxei de viză prevăzute la articolul 16 alineatul (2a) pentru toți resortisanții țării terțe în cauză sau pentru anumite categorii ale acestora.
(b)   nu cooperează îndeajuns, atunci Comisia poate, ținând seama și de relațiile globale ale Uniunii cu țara terță în cauză, să adopte un act de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 52 alineatul (2a):
i.  modificând temporar aplicarea articolului 14 alineatul (6) sau a articolului 23 alineatul (1) sau suspendând temporar articolul 16 alineatul (5b), articolul 23 alineatul (1), sau unele dintre dispozițiile acestora, ori articolul 24 alineatul (2)
6.  Comisia evaluează în mod continuu, pe baza indicatorilor prevăzuți la alineatul (2), dacă se poate stabili înregistrarea unei îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește cooperarea țării terțe în cauză în materie de readmisie a migranților în situație neregulamentară și, ținând seama, de asemenea, de relațiile globale ale Uniunii cu țara terță în cauză, Comisia poate decide să abroge sau să modifice actul de punere în aplicare menționat la alineatul (5).
7.  Cel târziu la șase luni de la intrarea în vigoare a actului de punere în aplicare menționat la alineatul (5), Comisia are obligația de a prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la progresele înregistrate în ceea ce privește cooperarea cu respectiva țară terță în materie de readmisie.”
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 32 – alineatul 1 – litera a – punctul vii
(aa)   la articolul 32 alineatul (1), punctul (vii) se elimină.
(vii)  nu dovedește că deține o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare și valabilă, după caz;
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a b (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 32 – alineatul 2
(ab)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  Decizia de respingere și motivele pe care se întemeiază se comunică solicitantului cu ajutorul formularului tipizat care figurează în anexa VI.
2. Decizia de respingere și motivele pe care se întemeiază se comunică solicitantului cu ajutorul formularului tipizat care figurează în anexa VI într-o limbă pe care solicitantul o înțelege sau se poate presupune în mod rezonabil că o înțelege.”;
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 32 – alineatul 3
3.  Solicitanții cărora li s-a refuzat eliberarea unei vize ar trebui să aibă dreptul de a exercita o cale de atac, care să le garanteze, într-o anumită etapă a procedurii, o cale de atac jurisdicțională efectivă. Calea de atac se introduce împotriva statului membru care a luat decizia finală cu privire la cerere și în conformitate cu dreptul național al respectivului stat membru. Statele membre furnizează solicitanților informații detaliate privind procedura care trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac, astfel cum se precizează în anexa VI.;
3.  Solicitanții cărora li s-a refuzat eliberarea unei vize au dreptul de a exercita o cale de atac care garantează, într-o anumită etapă a procedurii, o cale de atac jurisdicțională efectivă. Calea de atac se introduce împotriva statului membru care a luat decizia finală cu privire la cerere și în conformitate cu dreptul național al respectivului stat membru. Termenul pentru introducerea unei căi de atac este de cel puțin 30 de zile calendaristice. Statele membre furnizează solicitanților informații detaliate privind procedura care trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac, astfel cum se precizează în anexa VI, într-o limbă pe care o înțeleg solicitanții sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înțeleg.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 32 – alineatul 3 a
3a.   Formularul tipizat pentru notificarea și motivarea refuzului, a anulării sau a revocării unei vize menționate la anexa VI este disponibil, cel puțin, în următoarele limbi:
(a)  limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) statului membru pentru care se solicită viză; și
(b)  limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) țării-gazdă.
Pe lângă limba (limbile) menționată (menționate) la litera (a), formularul poate fi disponibil și în orice altă (alte) limbă (limbi) oficială (oficiale) a(le) instituțiilor Uniunii Europene;
În cadrul cooperării locale Schengen prevăzute la articolul 48, se efectuează o traducere a respectivului formular în limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) țării gazdă.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 34 – punctul 7
(22c)   la articolul 34, alineatul (7) se modifică după cum urmează:
7.  Un titular de viză a cărui viză a fost anulată sau revocată are dreptul să exercite o cale de atac, cu excepția situației în care viza a fost revocată la cererea acestuia, în conformitate cu alineatul (3). Calea de atac este îndreptată împotriva statului membru care a luat decizia de anulare și de revocare și în conformitate cu legislația națională a respectivului stat membru. Statele membre furnizează solicitanților informații referitoare la procedura care trebuie urmată în situația exercitării unei căi de atac, astfel cum se precizează în anexa VI.
„7. Un titular de viză a cărui viză a fost anulată sau revocată are dreptul să exercite o cale de atac, cu excepția situației în care viza a fost revocată la cererea acestuia, în conformitate cu alineatul (3). Calea de atac este îndreptată împotriva statului membru care a luat decizia de anulare sau de revocare și în conformitate cu legislația națională a respectivului stat membru. Statele membre furnizează solicitanților informații referitoare la procedura care trebuie urmată în situația exercitării unei căi de atac, astfel cum se precizează în anexa VI. În cazul în care beneficiarul vizei anulate este deja prezent pe teritoriul unui stat membru, acesta nu poate face obiectul unei decizii de returnare până la încheierea perioadei în care poate fi exercitată o cale de atac sau până când decizia finală cu privire la această cale de atac nu a fost notificată în mod corespunzător beneficiarului.”
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 35 – alineatul 2
(22b)  la articolul 35, alineatul (2) se elimină;
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 36a – alineatul 3
3.  Statul membru în cauză instituie structuri adecvate și detașează membri ai personalului special instruiți pentru prelucrarea cererilor de viză și pentru efectuarea tuturor verificărilor și a evaluării riscului, astfel cum se prevede la articolul 21.
3.  Statul membru în cauză instituie structuri adecvate și detașează membri ai personalului special instruiți pentru prelucrarea cererilor de viză și pentru efectuarea tuturor verificărilor și a evaluării riscului, astfel cum se prevede la articolul 21. Personalul este instruit pentru a gestiona fișierele digitale.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 37 – punctul 2
(24b)   la articolul 37, alineatul (2) se modifică după cum urmează:
2.  Păstrarea și utilizarea autocolantelor de viză sunt supuse unor măsuri adecvate de siguranță, pentru a se evita fraudele sau pierderea acestora. Fiecare consulat păstrează un inventar al stocului de autocolante de viză și înregistrează informații referitoare la modul în care a fost utilizat fiecare autocolant de viză.
„2. Păstrarea și utilizarea autocolantelor de viză sunt supuse unor măsuri adecvate de siguranță, pentru a se evita fraudele sau pierderea acestora. Fiecare consulat păstrează un inventar al stocului de autocolante de viză și înregistrează informații referitoare la modul în care a fost utilizat fiecare autocolant de viză. Orice fraudă sau pierdere semnificativă trebuie raportată Comisiei.”
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 37 – alineatul 3 – paragraful 2
Fiecare dosar de cerere se păstrează pentru o perioadă de cel puțin un an, cu începere de la data deciziei privind cererea, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (1), sau, în cazul exercitării unei căii de atac, până la încheierea procedurii de exercitare a căii de atac.
Fiecare dosar de cerere se păstrează pentru o perioadă de cel puțin doi ani, cu începere de la data deciziei privind cererea, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (1), sau, în cazul exercitării unei căii de atac, până la încheierea procedurii de exercitare a căii de atac.”
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 38 – alineatul 4 a (nou)
(26a)  La articolul 38, se introduce următorul alineat:
„4a. Statele membre se asigură că consulatele dispun de o procedură de reclamații pentru solicitanții de vize. Informațiile cu privire la această procedură sunt publicate de consulate pe site-ul lor internet și, dacă este cazul, de prestatorul extern de servicii. Statele membre se asigură că reclamațiile sunt înregistrate.”;
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 39 – alineatul 1
(26b)   la articolul 39, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
1.  Consulatele statelor membre asigură întâmpinarea cu amabilitate a solicitanților.
„1. Consulatele statelor membre asigură întâmpinarea cu amabilitate a solicitanților. Procedurile de primire a solicitanților și cele referitoare la prelucrarea cererilor acestora ar trebui să respecte în mod corespunzător drepturile fundamentale, astfel cum sunt menționate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Prelucrarea cererilor de viză ar trebui să se efectueze fără discriminare, cu profesionalism, respectându-i pe solicitanți.”
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 39 – alineatul 3
(26c)  la articolul 39, alineatul (3) se modifică după cum urmează:
3.  În exercitarea funcțiunilor sale, personalul consular nu discriminează persoanele pe motive legate de sex, rasă sau origine etnică, religie ori credință, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.
„3. În exercitarea funcțiunilor sale, personalul consular nu discriminează persoanele pe motive legate de naționalitate, sex, gen, situație familială, origine, religie reală sau presupusă, credință, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.”
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 43 – alineatul 9
9.  Statele membre sunt responsabile de respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal și se asigură că prestatorul extern de servicii face obiectul monitorizării de către autoritățile de supraveghere a protecției datelor în temeiul articolului 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.;
9.  Statul membru sau statele membre în cauză rămân responsabile de respectarea normelor privind, în special, respectarea drepturilor fundamentale și, în mod deosebit, principiul nediscriminării și al protecției datelor cu caracter personal și se asigură că prestatorul extern de servicii face obiectul monitorizării de către autoritățile de supraveghere a protecției datelor în temeiul articolului 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 33 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 48 – alineatul 1 a – litera c
(c)  asigurării unei traduceri comune a formularului de cerere, dacă este cazul;
(c)  asigurării unei traduceri comune a formularului de cerere și a formularului tipizat pentru notificarea și motivarea refuzului, anularea sau revocarea unei vize, dacă este cazul;
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 33 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 48 – alineatul 3 – litera b – punctul vi
(vi)  tendințele în materie de refuzuri;
(vi)  tendințele în materie de refuzuri și motivele acestora;
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 33 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 48 – alineatul 3 – litera d
(d)  informații privind societățile de asigurare care furnizează asigurări medicale de călătorie corespunzătoare, inclusiv verificarea tipului de acoperire și eventualele sume excedentare.;
eliminat
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 34 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 49
(34a)   Articolul 49 se modifică după cum urmează:
Articolul 49
„Articolul 49
Înțelegeri relative la Jocurile Olimpice și Paralimpice
Înțelegeri relative la Jocurile Olimpice și Paralimpice și la alte competiții sportive internaționale de înalt nivel
Statele membre care găzduiesc Jocuri Olimpice sau Paralimpice aplică procedurile și condițiile specifice de facilitare a eliberării vizelor prevăzute în anexa XI.
Statele membre care găzduiesc Jocuri Olimpice sau Paralimpice sau alte competiții sportive internaționale de nivel înalt aplică procedurile și condițiile specifice de facilitare a eliberării vizelor prevăzute în anexa XI.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 50 b – alineatul 1
1.  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.
1.  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat se transmite simultan și fără întârziere Parlamentului European și Consiliului și prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1
1.  În termen de trei ani de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia efectuează o evaluare a aplicării prezentului regulament. Această evaluare globală include o examinare a rezultatelor obținute în raport cu obiectivele și a punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament.
1.  În termen de doi ani de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia efectuează o evaluare a aplicării prezentului regulament. Această evaluare globală include o examinare a rezultatelor obținute în raport cu obiectivele și a punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)
2a.   În termen de cel mult un an de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare cu privire la eliminarea autocolantelor de viză și la introducerea vizelor digitale care permit eliberarea unei vize Schengen sub forma unei simple înregistrări în VIS și a unei notificări electronice transmise solicitantului.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Anexa IV a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Anexa XI
ANEXA XI PROCEDURI ȘI CONDIȚII SPECIFICE DE FACILITARE A ELIBERĂRII VIZELOR PENTRU MEMBRII FAMILIEI OLIMPICE CARE PARTICIPĂ LA JOCURILE OLIMPICE ȘI PARALIMPICE
ANEXA XI PROCEDURI ȘI CONDIȚII SPECIFICE DE FACILITARE A ELIBERĂRII VIZELOR PENTRU MEMBRII FAMILIEI OLIMPICE ȘI SPORTIVE CARE PARTICIPĂ LA JOCURILE OLIMPICE SAU PARALIMPICE SAU LA ALTE COMPETIȚII SPORTIVE DE NIVEL ÎNALT”

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0434/2018).

Ultima actualizare: 26 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate