Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0061(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0434/2018

Predkladané texty :

A8-0434/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Prijaté texty
PDF 251kWORD 75k
Utorok, 11. decembra 2018 - Štrasburg
Vízový kódex ***I
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 11. decembra 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Spoločná politika Európskej únie v oblasti krátkodobých víz bola neoddeliteľnou súčasťou vytvárania priestoru bez vnútorných hraníc. Vízová politika by mala zostať kľúčovým nástrojom na uľahčenie cestovného ruchu a podnikania a zároveň by mala pomôcť čeliť bezpečnostným rizikám a riziku neregulárnej migrácie do Únie.
(1)  Spoločná politika Európskej únie v oblasti krátkodobých víz bola neoddeliteľnou súčasťou vytvárania priestoru bez vnútorných hraníc. Vízová politika rešpektujúca ľudské práva a základné slobody by mala uľahčiť cestovanie štátnych príslušníkov tretích krajín do Únie, pričom zaručí slobodu pohybu osôb a zároveň zaistí bezpečnosť osôb na území Únie. Spoločná vízová politika by mala byť v súlade s ostatnými politikami Únie vrátane tých, ktoré sa týkajú slobody pohybu, pobytu a mobility.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)   Pri uplatňovaní tohto nariadenia by členské štáty mali rešpektovať svoje príslušné záväzky podľa medzinárodného práva, najmä Dohovoru Organizácie Spojených národov o právnom postavení utečencov, Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru Organizácie Spojených národov proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa a ďalších príslušných medzinárodných nástrojov.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Postup podávania žiadosti o vízum by mal byť pre žiadateľov čo najjednoduchší. Malo by byť jasné, ktorý členský štát je príslušný preskúmať žiadosť o vízum, najmä ak sa plánovaná návšteva týka viacerých členských štátov. Ak je to možné, členské štáty by mali umožňovať elektronické vyplňovanie a podávanie formulárov žiadostí. Pre jednotlivé fázy postupu by sa mali stanoviť lehoty, a to najmä preto, aby sa cestujúcim umožnilo plánovať vopred a vyhnúť sa obdobiam zvýšeného záujmu o víza na konzulátoch.
(4)  Postup podávania žiadosti o vízum by mal byť pre žiadateľov čo najjednoduchší a čo najmenej nákladný. Malo by byť jasné, ktorý členský štát je príslušný preskúmať žiadosť o vízum, najmä ak sa plánovaná návšteva týka viacerých členských štátov. Členské štáty by mali umožňovať elektronické vyplňovanie a podávanie formulárov žiadostí. Pre jednotlivé fázy postupu by sa mali stanoviť lehoty, a to najmä preto, aby sa cestujúcim umožnilo plánovať v dostatočnom predstihu a vyhnúť sa obdobiam zvýšeného záujmu o víza na konzulárnych úradoch. V rámci ďalšieho vývoja acquis smerom ku skutočne spoločnej vízovej politike by sa postupy a podmienky vydávania víz mali ešte viac zharmonizovať a malo by sa posilniť ich jednotné uplatňovanie.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)   Konzulárne úrady skúmajú žiadosti o víza a prijímajú rozhodnutia týkajúce sa týchto žiadostí. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli prítomné alebo zastúpené iným členským štátom v tretích krajinách, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti, a aby konzulárne úrady mali dostatočné vedomosti o miestnej situácii s cieľom zaručiť integritu procesu podania žiadosti o víza.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)   Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov podľa smernice 2004/38/ES18, a najmä jej článku 5 ods. 2, by členské štáty nemali byť povinné zachovať možnosť priameho prístupu na účely podávania žiadostí na konzulárnom úrade na miestach, kde bol zhromažďovaním žiadostí o víza v jeho mene poverený externý poskytovateľ služieb.
vypúšťa sa
_________________
18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (Ú. v. EÚ L 229, 29.6.2004, s. 35).
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Od žiadateľov by sa pri podávaní žiadosti o udelenie krátkodobého víza nemalo vyžadovať predloženie cestovného zdravotného poistenia. Pre žiadateľov o udelenie víza to predstavuje neprimeranú záťaž a neexistuje žiaden dôkaz o tom, že by držitelia krátkodobých víz predstavovali z hľadiska výdavkov verejného zdravotníctva v členských štátoch väčšie riziko než štátni príslušníci tretích krajín oslobodení od vízovej povinnosti.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Vízový poplatok by mal zabezpečiť dostatočné finančné zdroje na pokrytie výdavkov na spracovávanie žiadostí o víza vrátane vhodných štruktúr a dostatočného počtu zamestnancov na zabezpečenie kvality a integrity preskúmania žiadostí o víza. Výška vízového poplatku by sa mala revidovať každé dva roky na základe objektívnych kritérií.
(6)  Vízový poplatok by mal zabezpečiť dostatočné finančné zdroje na pokrytie výdavkov na spracovávanie žiadostí o víza vrátane vhodných štruktúr a dostatočného počtu zamestnancov na zabezpečenie kvality, rýchlosti a integrity preskúmania žiadostí o víza. Výška vízového poplatku by sa mala revidovať každé dva roky na základe objektívnych hodnotiacich kritérií.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)   Postupy prijímania žiadateľov by mali náležite rešpektovať ľudskú dôstojnosť a základné práva, ako sa uvádza v Charte základných práv Európskej únie a v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Spracovanie žiadostí o víza by sa malo vykonávať bez diskriminácie, a to profesionálnym spôsobom rešpektujúcim žiadateľov.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  S cieľom zaistiť, aby štátni príslušníci tretích krajín, ktorí podliehajú vízovej povinnosti, mohli podať žiadosť o vízum v krajine svojho bydliska aj vtedy, ak na účely zhromažďovania žiadostí nie je prítomný žiadny členský štát, malo by sa umožniť pôsobenie externých poskytovateľov služieb, ktorí by poskytovali potrebnú službu za poplatok presahujúci všeobecnú maximálnu úroveň.
(7)  S cieľom zaistiť, aby štátni príslušníci tretích krajín, ktorí podliehajú vízovej povinnosti, mohli podať žiadosť o vízum čo najbližšie k miestu svojho bydliska, malo by sa umožniť pôsobenie externých poskytovateľov služieb, ktorí by zbierali žiadosti za poplatok presahujúci všeobecnú maximálnu úroveň.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Dohody o zastúpení by sa mali zjednodušiť, pričom je potrebné predchádzať prekážkam, ktoré bránia uzavretiu takýchto dohôd medzi členskými štátmi. Zastupujúci členský štát by mal byť zodpovedný za celý proces spracovania žiadostí o víza bez zapojenia zastupovaného členského štátu.
(8)  Dohody o zastúpení by sa mali zjednodušiť a uľahčiť, pričom je potrebné predchádzať prekážkam, ktoré bránia uzavretiu takýchto dohôd medzi členskými štátmi. Zastupujúci členský štát by mal byť zodpovedný za celý proces spracovania žiadostí o víza bez zapojenia zastupovaného členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  V prípade nedostatočnej spolupráce určitých tretích krajín, pokiaľ ide o readmisiu ich štátnych príslušníkov zadržaných v neregulárnej situácii, a neochoty týchto tretích krajín účinne spolupracovať počas procesu návratu, by sa malo pristúpiť k reštriktívnemu a dočasnému uplatňovaniu určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 810/2009 na základe transparentného mechanizmu vychádzajúceho z objektívnych kritérií s cieľom zlepšiť spoluprácu danej tretej krajiny v oblasti readmisie neregulárnych migrantov.
(11)  V prípade uspokojivej alebo nedostatočnej spolupráce určitých tretích krajín, pokiaľ ide o readmisiu ich štátnych príslušníkov zadržaných v neregulárnej situácii, a uspokojivej ochoty alebo neochoty týchto tretích krajín účinne spolupracovať počas procesu návratu by sa malo pristúpiť k reštriktívnemu a dočasnému uplatňovaniu určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 810/2009 na základe transparentného mechanizmu vychádzajúceho z objektívnych kritérií s cieľom zlepšiť spoluprácu danej tretej krajiny v oblasti readmisie neregulárnych migrantov alebo nabádať na pokračovanie tejto spolupráce.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Žiadatelia, ktorým bolo udelenie víza zamietnuté, by mali mať právo na odvolanie, ktoré by v určitej fáze konania zaručovalo účinný súdny opravný prostriedok. V oznámení o zamietnutí by mali byť uvedené podrobnejšie informácie o dôvodoch zamietnutia a postupoch pre odvolanie voči zamietavým rozhodnutiam.
(12)  Žiadatelia, ktorým bolo udelenie víza zamietnuté, by mali mať právo na odvolanie, ktoré by zaručovalo účinný a rýchly súdny opravný prostriedok. V oznámení o zamietnutí by mali byť uvedené podrobné informácie o dôvodoch zamietnutia a postupoch pre odvolanie voči zamietavým rozhodnutiam.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)   Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava práva a zásady uznané najmä medzinárodnými zmluvami a Chartou základných práv Európskej únie. Jeho cieľom je zabezpečiť najmä úplné rešpektovanie práva na ochranu osobných údajov podľa článku 16 ZFEÚ, práva na súkromný a rodinný život podľa článku 7, práva na azyl podľa článku 18 a práva dieťaťa podľa článku 24 charty, ako aj ochranu zraniteľnej verejnosti.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Mali by sa stanoviť pružné pravidlá, ktoré by členským štátom umožnili optimalizovať spoločné využívanie zdrojov a rozšíriť konzulárne pokrytie. Spolupráca medzi členskými štátmi („schengenskými vízovými centrami“) by mohla mať akúkoľvek formu, ktorá je vhodná vzhľadom na miestne podmienky s cieľom rozšíriť geografické konzulárne pokrytie, znížiť náklady členských štátov, zviditeľniť Úniu a zlepšiť služby poskytované žiadateľom o vízum.
(16)  Mali by sa stanoviť pružné pravidlá, ktoré by členským štátom umožnili optimalizovať spoločné využívanie zdrojov a rozšíriť konzulárne pokrytie. Spolupráca medzi členskými štátmi („schengenskými vízovými centrami“) by mohla mať akúkoľvek formu, ktorá je vhodná vzhľadom na miestne podmienky s cieľom rozšíriť geografické konzulárne pokrytie, znížiť náklady členských štátov, zviditeľniť Úniu a zlepšiť služby poskytované žiadateľom o vízum. Spoločná vízová politika by mala prispievať k vytváraniu rastu a byť v súlade s ostatnými politikami Únie, a to napríklad v oblastiach, ako sú vonkajšie vzťahy, obchod, vzdelávanie, kultúra a cestovný ruch.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Systémy elektronického podávania žiadostí o vízum, ktoré vyvinuli členské štáty, prispievajú k uľahčeniu postupu podávania žiadosti pre žiadateľov i konzuláty. Malo by sa vyvinúť spoločné riešenie, ktoré umožní úplnú digitalizáciu, a to s plným využitím nedávneho pokroku dosiahnutého v právnej a technologickej oblasti.
(17)  Systémy elektronického podávania žiadostí o vízum, ktoré vyvinuli členské štáty, sú nevyhnutné na uľahčenie postupu podávania žiadosti pre žiadateľov i konzulárne úrady. Do roku 2025 by sa malo vyvinúť spoločné riešenie vo forme online platformy a elektronického víza EÚ, ktoré zabezpečí úplnú digitalizáciu, čím sa v plnom rozsahu využije nedávny pokrok dosiahnutý v právnej a technologickej oblasti, aby sa v záujme zohľadnenia potrieb žiadateľov a prilákania väčšieho počtu návštevníkov do schengenského priestoru umožnilo podávanie žiadostí o víza online. Elektronický systém podávania žiadostí o víza by mal byť plne prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím. Mali by sa posilniť a jednotne uplatňovať jasné a zjednodušené procesné záruky.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)  Pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 810/2009 by členské štáty mali dodržiavať svoje príslušné povinnosti podľa medzinárodného práva, najmä Dohovoru OSN o právnom postavení utečencov, Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru OSN proti mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovoru OSN o právach dieťaťa a iných relevantných medzinárodných nástrojov.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)
(27a)   Mali by sa prijať opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia. Komisia by mala byť splnomocnená prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa technických zmien príloh k tomuto nariadeniu.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 b (nové)
(27b)   Mali by sa vypracovať vhodné opatrenia na monitorovanie a hodnotenie tohto nariadenia týkajúce sa harmonizácie spracovania žiadostí o víza. Monitorovanie a hodnotenie by sa malo zamerať aj na kontrolu úplného dodržiavania základných práv zo strany členských štátov pri spracúvaní žiadostí, ako aj uplatňovania zásady nediskriminácie a ochrany osobných údajov.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 1 – odsek 1
1.  Týmto nariadením sa stanovujú podmienky a postupy udeľovania víz na plánované pobyty na území členských štátov, ktorých dĺžka nepresahuje 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.
1.  Týmto nariadením sa stanovujú podmienky a postupy udeľovania víz na plánované pobyty na území členských štátov, ktorých dĺžka nepresahuje 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia, a na plánované pobyty odborníkov v oblasti športu a kultúry až na jeden rok bez toho, aby zostali viac ako 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia v ktoromkoľvek členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 1 – odsek 3 a (nový)
(1a)  V článku 1 sa dopĺňa tento odsek:
„3a. Členské štáty pri uplatňovaní tohto nariadenia konajú v plnom súlade s príslušným právom Únie vrátane Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), príslušným medzinárodným právom vrátane Dohovoru OSN o právnom postavení utečencov (ďalej len „Ženevský dohovor“), so záväzkami súvisiacimi s prístupom k medzinárodnej ochrane, najmä zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia, a základnými právami. V súlade so všeobecnými zásadami práva Únie sa rozhodnutia podľa tohto nariadenia prijímajú na individuálnom základe.“
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 1 – odsek 3 b (nový)
(1b)  V článku 1 sa dopĺňa tento odsek:
„3b. Komisia do roku 2025 predstaví elektronickú žiadosť o vízum, e-visa.“
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 2 – bod 12 a (nový)
12a.   Odborníci v oblasti športu a kultúry: štátni príslušníci tretích krajín, ktorí nie sú občanmi Únie v zmysle článku 20 ods. 1 zmluvy a patria do týchto kategórií: výkonní umelci a ich podporní zamestnanci, elitní športovci a ich podporní zamestnanci a v prípade potreby aj rodinní príslušníci týchto kategórií, ktorí boli schopní jasne preukázať administratívne a logistické prekážky pri organizácii turné alebo súťaže vo viacerých členských štátoch v schengenskom priestore trvajúcich viac ako tri mesiace.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a (nové)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 3 – odsek 5
3.  V článku 3 ods. 5 sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:
3.  V článku 3 ods. 5 sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:
„b) štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú držiteľmi platného povolenia na pobyt vydaného členským štátom, ktorý sa nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, alebo členským štátom, ktorý ešte v plnej miere neuplatňuje ustanovenia schengenského acquis, alebo štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú držiteľmi jedného z platných povolení na pobyt uvedených v prílohe V, ktoré vydala Andorra, Kanada, Japonsko, San Maríno alebo Spojené štáty americké a ktoré zaručujú ich bezpodmienečnú readmisiu, alebo ktorí sú držiteľmi povolenia na pobyt pre časti Holandského kráľovstva v Karibiku (Aruba, Curaçao, Svätý Martin, Bonaire, Svätý Eustach a Saba);
c)  štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú držiteľmi platného víza do členského štátu, ktorý sa nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, alebo členského štátu, ktorý ešte v plnej miere neuplatňuje ustanovenia schengenského acquis, alebo krajiny, ktorá je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Kanady, Japonska alebo Spojených štátov amerických alebo držiteľmi platného víza pre časti Holandského kráľovstva v Karibiku (Aruba, Curaçao, Svätý Martin, Bonaire, Svätý Eustach a Saba), pokiaľ cestujú do krajiny, ktorá vízum vydala, alebo akejkoľvek inej tretej krajiny, alebo ktorí sa po použití víza vracajú z krajiny, ktorá vízum vydala;“
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 5 – odsek 1 - písmeno b
b)  ak návšteva zahŕňa viac ako jednu destináciu alebo ak sa má počas obdobia dvoch mesiacov uskutočniť viacero samostatných návštev, ten členský štát, ktorého územie predstavuje hlavnú destináciu návštevy(návštev) vzhľadom na dĺžku pobytu počítanú v dňoch alebo
b)  ak návšteva zahŕňa viac ako jednu destináciu alebo ak sa má počas obdobia dvoch mesiacov uskutočniť viacero samostatných návštev, ten členský štát, v ktorom sa prípadne nachádza hostiteľská organizácia alebo podnik, alebo členský štát, ktorého územie predstavuje hlavnú destináciu návštevy (návštev) vzhľadom na dĺžku pobytu počítanú v dňoch, alebo ak nie je možné stanoviť hlavné miesto určenia, členský štát, cez ktorého vonkajšie hranice má žiadateľ v úmysle vstúpiť na územie členských štátov;
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 5 – odsek 2 a (nový)
(5a)  V článku 5 sa vkladá tento odsek:
„2a. Ak členský štát, ktorý je na to v súlade s odsekom 1 písm. a) alebo b) oprávnený, nie je v tretej krajine, v ktorej žiadateľ podá v súlade s článkom 10 žiadosť, ani prítomný, ani zastúpený, žiadateľ má právo podať žiadosť:
a)  na konzulárnom úrade jedného z členských štátov určenia plánovanej cesty,
b)  na konzulárnom úrade členského štátu prvého vstupu, ak sa neuplatňuje písmeno a),
c)  vo všetkých ostatných prípadoch na konzulárnom úrade ktoréhokoľvek členského štátu, ktorý je v krajine, v ktorej žiadateľ podá žiadosť, prítomný.
Ak sa konzulárny úrad členského štátu, ktorý je na to v súlade s odsekom 1 oprávnený, alebo konzulárny úrad členského štátu uvedeného v prvom pododseku tohto odseku nachádzajú vo vzdialenosti viac ako 500 km od miesta bydliska žiadateľa, alebo ak by si spiatočná cesta prostriedkom verejnej dopravy z miesta bydliska žiadateľa vyžadovala prenocovanie a ak sa bližšie k jeho miestu bydliska nachádza konzulárny úrad iného členského štátu, žiadateľ je oprávnený podať žiadosť na konzulárnom úrade tohto členského štátu.“
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 5 – odsek 2 b (nový)
(5b)  V článku 5 sa vkladá tento odsek:
„2b. Ak členský štát, ktorý je na to v súlade s odsekom 1 alebo 2 oprávnený, uzatvoril v súlade s článkom 8 dohodu o zastúpení na účely posudzovania žiadostí a udeľovania víz vo svojom mene s iným členským štátom, žiadateľ podáva žiadosť na konzulárnom úrade zastupujúceho členského štátu.“
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno -a (nové)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 8 – odsek 1
1.  Členský štát môže súhlasiť, že bude zastupovať iný členský štát, ktorý je oprávnený podľa článku 5, na účely skúmania žiadostí a udeľovania víz v mene tohto členského štátu. Členský štát môže tiež v obmedzenej forme zastupovať iný členský štát výhradne na účely zhromažďovania žiadostí a registrácie biometrických identifikátorov.
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 6, členský štát môže súhlasiť, že bude zastupovať iný členský štát, ktorý je oprávnený podľa článku 5, na účely skúmania žiadostí a udeľovania víz v mene tohto členského štátu. Členský štát môže tiež v obmedzenej forme zastupovať iný členský štát výhradne na účely zhromažďovania žiadostí a registrácie biometrických identifikátorov.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 8 – odsek 6
ba)   V článku 8 sa odsek 6 mení takto:
6.  Aby sa zabezpečilo, že slabá dopravná infraštruktúra alebo dlhé vzdialenosti v určitých regiónoch alebo geografických oblastiach si od žiadateľov nevyžiadajú neprimeranú námahu o získanie prístupu ku konzulárnemu úradu, členské štáty, ktoré nemajú svoj konzulárny úrad v tomto regióne alebo v tejto oblasti, sa usilujú o uzavretie dohôd o zastúpení s inými členskými štátmi, ktorých konzulárny úrad sa v tomto regióne alebo v tejto oblasti nachádza.
6. Aby sa zabezpečilo, že slabá dopravná infraštruktúra alebo dlhé vzdialenosti v určitých regiónoch alebo geografických oblastiach si od žiadateľov nevyžiadajú neprimeranú námahu o získanie prístupu ku konzulárnemu úradu, členské štáty, ktoré nemajú svoj konzulárny úrad v tomto regióne alebo v tejto oblasti, sa usilujú o uzavretie dohôd o zastúpení s inými členskými štátmi, ktorých konzulárny úrad sa v tomto regióne alebo v tejto oblasti nachádza, s cieľom bojovať proti diskriminácii vytvorenej medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín v dôsledku nerovného prístupu ku konzulárnym službám.
Takáto dohoda môže byť uzavretá aj so zastúpením členského štátu EÚ, ktorý sa nachádza v susednej krajine príslušnej tretej krajiny, ak je bližšie k bydlisku žiadateľa.“
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 9 – odsek 1
Žiadosti sa môžu podávať najviac dvanásť mesiacov a v prípade námorníkov pri výkone ich povinností najviac deväť mesiacov pred začiatkom plánovanej návštevy a spravidla najneskôr 15 kalendárnych dní pred týmto začiatkom.
Žiadosti sa môžu podávať najviac deväť mesiacov pred začiatkom plánovanej návštevy a spravidla najneskôr 15 kalendárnych dní pred týmto začiatkom. V jednotlivých odôvodnene naliehavých prípadoch vrátane prípadov, keď je to nevyhnutné z odborných dôvodov, humanitárnych dôvodov, z dôvodov národného záujmu alebo z dôvodu medzinárodných záväzkov, konzulárny úrad môže od tohto časového obmedzenia upustiť.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 9 – odsek 3
aa)   V článku 9 sa odsek 3 mení takto:
V odôvodnených a naliehavých prípadoch môže konzulárny úrad žiadateľom umožniť podanie žiadosti buď bez stretnutia alebo sa stretnutie uskutoční bezodkladne.
V odôvodnených a naliehavých prípadoch môže konzulárny úrad žiadateľom umožniť podanie žiadosti buď bez stretnutia alebo sa stretnutie uskutoční bezodkladne.
Pri neodpovedaní v rámci elektronického postupu v mesiaci nasledujúcom po podaní žiadosti sa poskytuje náprava, aby sa skúmaná žiadosť preskúmala v každom prípade.“
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 9 – odsek 4 – písmeno a a (nové)
aa)  právny zástupca žiadateľa;
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 10 – odsek 1
Žiadatelia podávajú žiadosť osobne, aby im mohli byť odobraté odtlačky prstov v súlade s článkom 13 ods. 2, 3 a ods. 7 písm. b).
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 13, 42, 43 a 45, žiadatelia môžu podať svoju žiadosť osobne alebo elektronicky.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
(9a)  V článku 13 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:
„Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, externý poskytovateľ služieb nesmie požadovať, aby sa žiadateľ dostavil osobne vždy, keď podáva žiadosť, aby sa mu zakaždým odobrali biometrické identifikátory. Aby mohli externí poskytovatelia služieb overiť, či boli odobraté biometrické identifikátory, žiadateľovi bude po ich odobratí vydané potvrdenie.“
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 14 – odsek 4 – pododsek 1
4.  Členské štáty môžu od žiadateľov vyžadovať, aby vyplnením formulára vypracovaného každým členským štátom poskytli dôkaz o finančnej podpore a súkromnom ubytovaní alebo o obidvoch. Vo formulári sú predovšetkým uvedené tieto údaje:
4.  Členské štáty môžu od žiadateľov vyžadovať, aby vyplnením formulára vypracovaného Komisiou poskytli dôkaz o finančnej podpore a súkromnom ubytovaní alebo o obidvoch. Vo formulári sú predovšetkým uvedené tieto údaje:
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 14 – odsek 4 – pododsek 2
Formulár sa okrem úradného jazyka alebo úradných jazykov členského štátu vypracuje aspoň v jednom ďalšom úradnom jazyku inštitúcií Únie. Vzor formulára sa zašle Komisii.
Komisia prijme formulár prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 52 ods. 2. Formulár sa používa na informovanie sponzora/pozývajúcej osoby o spracovaní osobných údajov a o platných pravidlách. Formulár sa okrem úradného jazyka alebo úradných jazykov členského štátu vypracuje aspoň v jednom ďalšom úradnom jazyku inštitúcií Únie.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 15
(11)  Článok 15 sa mení takto:
Článok 15 sa vypúšťa.
a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:
Vypustenie cestovného zdravotného poistenia
„1. Žiadatelia o jednotné vízum na jeden vstup preukážu, že majú primerané a platné cestovné zdravotné poistenie, ktoré pokryje všetky výdavky, ktoré by počas ich plánovaného pobytu na území členských štátov mohli vzniknúť v súvislosti s repatriáciou zo zdravotných dôvodov, z dôvodov naliehavého lekárskeho ošetrenia a naliehavej nemocničnej liečby alebo úmrtia.“
b)  V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:
„2. Žiadatelia o jednotné vízum na viac vstupov preukážu, že majú primerané a platné cestovné zdravotné poistenie na dobu prvej zamýšľanej návštevy.“
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 16
Článok 16 sa nahrádza takto:
Článok 16
Článok 16
Vízový poplatok
Vízový poplatok
1.  Žiadatelia zaplatia vízový poplatok vo výške 80 EUR.
1.  Žiadatelia zaplatia vízový poplatok vo výške 80 EUR.
1a.  Žiadatelia, ktorých údaje sú už zaregistrované vo vízovom informačnom systéme a ktorých biometrické identifikátory sa zbierajú v súlade s článkom 13, platia vízový poplatok vo výške 60 EUR.
2.  Deti vo veku od šiestich rokov až do dovŕšenia 12 rokov zaplatia vízový poplatok vo výške 40 EUR.
2.  Deti vo veku od 12 rokov až do dovŕšenia 18 rokov zaplatia vízový poplatok vo výške 40 EUR.
2a.   Žiadatelia, ktorí sú súčasťou skupiny cestujúcej na športové, kultúrne alebo vzdelávacie účely, platia vízový poplatok vo výške 60 EUR.
4.  Od vízového poplatku sú oslobodení žiadatelia, ktorí patria do jednej z nasledujúcich kategórií:
4.  Od vízového poplatku sú oslobodení žiadatelia, ktorí patria do jednej z nasledujúcich kategórií:
a)   deti mladšie ako šesť rokov;
a)   deti vo veku do 12 rokov;
b)   žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí sa zúčastňujú pobytov na účely štúdia alebo vzdelávacích školení;
b)   žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí sa zúčastňujú pobytov na účely štúdia alebo vzdelávacích školení;
c)   výskumní pracovníci z tretích krajín, ktorí cestujú na účely uskutočňovania vedeckého výskumu podľa odporúčania Európskeho parlamentu a Rady 2005/761/ES27 z 28. septembra 2005 o uľahčení vydávania jednotných krátkodobých víz členskými štátmi výskumným pracovníkom z tretích krajín, ktorí sa pohybujú v Spoločenstve s cieľom uskutočňovať vedecký výskum (21);
c)   výskumní pracovníci z tretích krajín, ako sú vymedzení v smernici Rady 2005/71/ES27, ktorí cestujú na účely uskutočňovania vedeckého výskumu alebo účasti na vedeckom seminári alebo vedeckej konferencii;
d)   zástupcovia neziskových organizácií do veku 25 rokov vrátane zúčastňujúci sa na seminároch, konferenciách, športových, kultúrnych, alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú neziskové organizácie.
d)   zástupcovia neziskových organizácií do veku 25 rokov vrátane zúčastňujúci sa na seminároch, konferenciách, športových, kultúrnych, alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú neziskové organizácie;
e)  rodinní príslušníci občanov Únie uvedení v článku 5 ods. 2 smernice 2004/38/ES.
5.  Od vízového poplatku môžu byť oslobodení:
5.  Od vízového poplatku môžu byť oslobodení:
a)   deti vo veku od šiestich do dvanástich rokov;
a)   deti vo veku od 12 do 18 rokov;
b)   držitelia diplomatických a služobných pasov;
b)   držitelia diplomatických a služobných pasov;
c)   osoby do veku 25 rokov vrátane zúčastňujúce sa na seminároch, konferenciách, športových, kultúrnych, alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú neziskové organizácie.
c)   osoby do veku 25 rokov vrátane zúčastňujúce sa na seminároch, konferenciách, športových, kultúrnych, alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú neziskové organizácie;
d)  žiadatelia o vízum s obmedzenou územnou platnosťou udelené z humanitárnych dôvodov, z dôvodov národného záujmu alebo z dôvodu plnenia medzinárodných záväzkov, ako aj príjemcovia programu Únie v oblasti presídlenia alebo premiestnenia;
e)  žiadatelia o víza s obmedzenou územnou platnosťou.
6.  V jednotlivých prípadoch sa môže vízový poplatok odpustiť alebo znížiť, ak to slúži na podporu kultúrnych alebo športových záujmov, záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a ostatných oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych dôvodov.
6.  V jednotlivých prípadoch sa môže vízový poplatok odpustiť alebo znížiť, ak to slúži na podporu kultúrnych alebo športových záujmov, záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a ostatných oblastí zásadného verejného záujmu, alebo z humanitárnych dôvodov alebo z dôvodu plnenia medzinárodných záväzkov.
________________
________________
27 Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu (Ú. v. EÚ L 289, 3.11.2005, s. 15).
27 Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu (Ú. v. EÚ L 289, 3.11.2005, s. 15).
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 17
(13)  Článok 17 sa nahrádza takto:
Článok 17
Poplatok za služby
1.  Externý poskytovateľ služieb uvedený v článku 43 môže vyberať poplatok za služby. Poplatok za služby je primeraný nákladom, ktoré externému poskytovateľovi služieb vznikli pri vykonávaní jednej alebo viacerých úloh uvedených v článku 43 ods. 6.
1.  Externý poskytovateľ služieb uvedený v článku 43 môže vyberať poplatok za služby. Poplatok za služby je primeraný nákladom, ktoré externému poskytovateľovi služieb vznikli pri vykonávaní jednej alebo viacerých úloh uvedených v článku 43 ods. 6.
2.  Poplatok za služby sa stanoví v právnom nástroji uvedenom v článku 43 ods. 2.
2.  Poplatok za služby sa stanoví v právnom nástroji uvedenom v článku 43 ods. 2.
3.  Členské štáty v rámci miestnej schengenskej spolupráce zabezpečia, aby poplatok za služby účtovaný žiadateľovi riadne zohľadňoval služby, ktoré ponúka externý poskytovateľ služieb, a aby bol prispôsobený miestnym podmienkam. Okrem toho bude ich cieľom harmonizácia uplatneného poplatku za služby.
3.  Členské štáty v rámci miestnej schengenskej spolupráce zabezpečia, aby poplatok za služby účtovaný žiadateľovi riadne zohľadňoval služby, ktoré ponúka externý poskytovateľ služieb, a aby bol prispôsobený miestnym podmienkam. Okrem toho bude ich cieľom harmonizácia uplatneného poplatku za služby.
4.  Poplatok za služby nesmie byť vyšší ako polovica vízového poplatku stanoveného v článku 16 ods. 1 bez ohľadu na možné zľavy alebo výnimky z vízového poplatku ustanovené v článku 16 ods. 2, 4, 5 a 6.
4.  Poplatok za služby nesmie byť vyšší ako polovica vízového poplatku stanoveného v článku 16 ods. 1 bez ohľadu na možné zľavy alebo výnimky z vízového poplatku ustanovené v článku 16 ods. 2, 4, 5 a 6. Zahŕňa všetky náklady súvisiace s podaním žiadosti o udelenie víza vrátane odovzdania žiadosti a cestovného dokladu externým poskytovateľom služieb konzulárnemu úradu a vrátenia cestovného dokladu externému poskytovateľovi služieb.
5.  Dotknuté členské štáty zachovajú možnosť, aby všetci žiadatelia mohli podávať žiadosti priamo na ich konzulárnych úradoch.
5.  Dotknuté členské štáty zachovajú možnosť, aby všetci žiadatelia mohli podávať žiadosti priamo na ich konzulárnych úradoch alebo na konzulárnych úradoch členského štátu, s ktorým majú uzatvorenú dohodu o zastúpení, v súlade s článkom 40.
5a.  Žiadateľ dostane potvrdenie o zaplatení poplatku za služby.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 19 – odsek 3
(13a)  Článok 19 – odsek 3:
Ak oprávnený konzulárny úrad zistí, že sa podmienky uvedené v odseku 1 nesplnili, žiadosť je neprípustná a konzulárny úrad bezodkladne:
Ak oprávnený konzulárny úrad zistí, že sa podmienky uvedené v odseku 1 nesplnili, v prípade potreby informuje o tom žiadateľa, uvedie nedostatky a požiada žiadateľa o ich opravu. Ak sa tieto nedostatky neopravia, žiadosť je neprípustná a konzulárny úrad bezodkladne:
–  vráti formulár žiadosti a všetky dokumenty, ktoré predložil žiadateľ,
–  vráti formulár žiadosti a všetky dokumenty, ktoré predložil žiadateľ,
–  zničí zozbierané biometrické údaje,
–  zničí zozbierané biometrické údaje,
–  vráti vízový poplatok a
–  vráti vízový poplatok a
–  žiadosť nepreskúma.
–  žiadosť nepreskúma.“
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 19 – odsek 4
(13a)  V článku 19 sa odsek 4 nahrádza takto:
4.  Odchylne od predchádzajúcich ustanovení sa môže žiadosť, ktorá nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, považovať za prípustnú z humanitárnych dôvodov alebo z dôvodov národného záujmu.
4. Odchylne od predchádzajúcich ustanovení sa môže žiadosť, ktorá nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, považovať za prípustnú z humanitárnych dôvodov, z dôvodov národného záujmu alebo z dôvodu plnenia medzinárodných záväzkov.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 21 – odsek 3 – písmeno e
a)  V odseku 3 sa písmeno e) nahrádza takto:
a)  V odseku 3 sa písmeno e) vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 21 – odsek 8
8.  Počas skúmania žiadosti môžu konzulárne úrady v odôvodnených prípadoch uskutočniť pohovor so žiadateľom a vyžiadať si dodatočné doklady.
8.  Počas skúmania žiadosti môžu konzulárne úrady v odôvodnených prípadoch uskutočniť pohovor so žiadateľom a vyžiadať si dodatočné doklady. Tieto pohovory sa môžu uskutočniť s využitím moderných digitálnych nástrojov a prostriedkov komunikácie na diaľku, akými sú hovory alebo videohovory cez internet. V rámci tohto procesu musia byť zaručené základné práva žiadateľov.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 22 – odsek 4
aa)  Odsek 4 sa nahrádza takto:
4.  Komisia informuje o takýchto oznámeniach členské štáty.
4. Komisia takéto oznámenia uverejní.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 23 – odsek 1
O žiadosti prípustnej podľa článku 19 sa rozhodne do 10 kalendárnych dní odo dňa jej podania.
O žiadosti prípustnej podľa článku 19 sa rozhodne do 10 kalendárnych dní odo dňa jej podania alebo do piatich kalendárnych dní pre žiadateľov o víza, ktorých údaje sú už zaregistrované vo vízovom informačnom systéme a ktorých biometrické identifikátory sa zbierajú v súlade s článkom 13.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2
Túto lehotu možno v jednotlivých prípadoch predĺžiť najviac na 45 kalendárnych dní, najmä ak je potrebné ďalšie preskúmanie žiadosti.
Túto lehotu možno v jednotlivých prípadoch predĺžiť najviac na 30 kalendárnych dní, najmä ak je potrebné ďalšie preskúmanie žiadosti.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 23 – odsek 2 a (nový)
aa)  Vkladá sa tento odsek:
„2a. V konkrétnych odôvodnených naliehavých prípadoch, okrem iného ak je to potrebné z profesionálnych dôvodov, z humanitárnych dôvodov, z dôvodov národného záujmu alebo z dôvodu plnenia medzinárodných záväzkov, sa o žiadostiach rozhodne bezodkladne.“
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 17 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 24 – odsek 1 a (nový)
1a.  Žiadateľom, ktorí podľa konzulárnych úradov spĺňajú podmienky vstupu a v ktorých prípade neexistujú dôvody na zamietnutie uvedené v článku 32, sa vydá vízum v súlade s týmto článkom.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 17 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 24 – odsek 2 – písmeno a
a)  na dobu platnosti jeden rok za predpokladu, že žiadateľ počas predchádzajúcich dvoch rokov získal a v súlade s právom využil tri víza;
a)  na dobu platnosti jeden rok za predpokladu, že žiadateľ počas predchádzajúcich dvoch rokov získal a v súlade s právom využil tri víza, a v prípade námorníkov pri výkone ich povinností na dobu platnosti jeden rok za predpokladu, že žiadateľ počas predchádzajúcich dvoch rokov získal a v súlade s právom využil dve víza;
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 17 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 24 – odsek 2 – písmeno b
b)  na dobu platnosti dva roky za predpokladu, že žiadateľ získal a v súlade s právom využil predchádzajúce vízum na viac vstupov platné jeden rok;
b)  na dobu platnosti dva roky, ak žiadateľ počas predchádzajúcich dvoch rokov získal vízum na viac vstupov platné jeden rok;
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 17 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 24 – odsek 2 – písmeno c
c)  na dobu platnosti päť rokov za predpokladu, že žiadateľ získal a v súlade s právom využil predchádzajúce vízum na viac vstupov platné dva roky.
c)  na dobu platnosti päť rokov, ak žiadateľ počas predchádzajúcich troch rokov získal predchádzajúce vízum na viac vstupov platné dva roky.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 17 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 24 – odsek 2c
2c.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, možno vízum na viac vstupov platné maximálne päť rokov udeliť žiadateľom, ktorí preukážu potrebu alebo odôvodnia svoj zámer častého a/alebo pravidelného cestovania, za predpokladu, že preukážu svoju bezúhonnosť a spoľahlivosť, najmä využitie predchádzajúcich víz v súlade s právom, svoju ekonomickú situáciu v krajine pôvodu a skutočný úmysel opustiť územie členských štátov pred skončením platnosti víza, o ktoré žiadali.
2c.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, sa vízum na viac vstupov platné maximálne päť rokov udelí žiadateľom, ktorí preukážu potrebu alebo odôvodnia svoj zámer častého a/alebo pravidelného cestovania, a to najmä v dôsledku svojho pracovného postavenia alebo rodinnej situácie, ak ide napríklad o podnikateľov, štátnych úradníkov, ktorí sú zapojení do pravidelných oficiálnych kontaktov s členskými štátmi a inštitúciami Európskej únie, zástupcov organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov a konferencií, rodinných príslušníkov občanov Európskej únie, rodinných príslušníkov štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov, a námorníkov, za predpokladu, že preukážu svoju bezúhonnosť a spoľahlivosť, najmä využitie predchádzajúcich víz v súlade s právom, svoju ekonomickú situáciu v krajine pôvodu a skutočný úmysel opustiť územie členských štátov pred skončením platnosti víza, o ktoré žiadali.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 25a
Článok 25a
Článok 25a
Spolupráca v oblasti readmisie
Spolupráca v oblasti readmisie
1.  Článok 14 ods. 6, článok 16 ods. 1, článok 16 ods. 5 písm. b), článok 23 ods. 1 a článok 24 ods. 2 sa nevzťahujú na žiadateľov ani kategórie žiadateľov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, ktorá sa na základe relevantných a objektívnych údajov považuje podľa tohto článku za krajinu nespolupracujúcu dostatočne s členskými štátmi v oblasti readmisie neregulárnych migrantov.
1.  V závislosti od úrovne spolupráce tretích krajín s členskými štátmi v oblasti readmisie neregulárnych migrantov posúdenej na základe relevantných a objektívnych údajov sa uplatňovanie článku 16 ods. 1a a ods. 5 písm. b) a článku 24 ods. 2 môže následne upraviť pre kategórie žiadateľov alebo všetkých žiadateľov so štátnou príslušnosťou tejto tretej krajiny, ako sa uvádza v odseku 4.
Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté právomoci prenesené na Komisiu na základe článku 24 ods. 2d.
Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté právomoci prenesené na Komisiu na základe článku 24 ods. 2d.
2.  Komisia pravidelne posudzuje spoluprácu tretích krajín v oblasti readmisie, pričom berie do úvahy predovšetkým tieto ukazovatele:
2.  Komisia pravidelne, prinajmenšom raz ročne, posudzuje spoluprácu príslušných tretích krajín v oblasti readmisie, pričom berie do úvahy predovšetkým tieto ukazovatele:
a)  počet rozhodnutí o návrate vydaných osobám z danej tretej krajiny, ktoré sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov;
a)   počet štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje správne alebo súdne rozhodnutie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES;
b)  počet skutočných návratov osôb, ktorým boli vydané rozhodnutia o návrate, ako percento z počtu rozhodnutí o návrate vydaných občanom danej tretej krajiny, prípadne vrátane, na základe readmisných dohôd s Úniou alebo dvojstranných readmisných dohôd, počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prechádzali cez jej územie;
c)  počet žiadostí o readmisiu akceptovaných treťou krajinou ako percento z počtu takýchto žiadostí, ktoré jej boli predložené.
b)   počet žiadostí o readmisiu členského štátu akceptovaných treťou krajinou ako percento z počtu takýchto žiadostí, ktoré jej boli predložené;
c)  úroveň praktickej spolupráce v oblasti návratov v rôznych fázach konania o návrate, ako napríklad:
i)  včasná pomoc pri postupoch identifikácie;
ii)  vydanie a prijatie potrebných cestovných dokladov.
Komisia predloží správu o výsledkoch svojho posúdenia Európskemu parlamentu a Rade, ktoré prerokujú túto záležitosť, najmä pokiaľ ide o úroveň spolupráce s príslušnou treťou krajinou pri readmisii neregulárnych migrantov.
Pri posudzovaní spolupráce krajiny v oblasti readmisie sa zohľadňujú najmä tieto prvky:
a)  účasť na pilotných projektoch v oblasti migrácie pracovnej sily, čím prispieva k oslabovaniu stimulov neregulárnej migrácie;
b)  preukázané úsilie o opätovné začlenenie navrátilcov a zabezpečenie udržateľnosti návratov;
c)  preukázané úsilie o boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu a z toho vyplývajúcemu porušovaniu práv dotknutých osôb (účasť na činnostiach týkajúcich sa budovania kapacít a odbornej prípravy vrátane predchádzania zneužívaniu a vykorisťovaniu).
Komisia informuje Parlament o záveroch posúdenia.
3.  Členský štát môže Komisii na základe rovnakých ukazovateľov ako sú tie, ktoré sú uvedené v odseku 2 oznámiť, že čelí podstatným a pretrvávajúcim praktickým problémom pri spolupráci s treťou krajinou v oblasti readmisie neregulárnych migrantov.
3.  Členský štát môže Komisii na základe rovnakých ukazovateľov ako sú tie, ktoré sú uvedené v odseku 2, oznámiť, že zistil podstatné a pretrvávajúce problémy, ako aj že zaznamenal podstatné zlepšenie spolupráce s treťou krajinou v oblasti readmisie neregulárnych migrantov.
4.   Komisia preskúma každé oznámenie podľa odseku 3 v lehote jedného mesiaca.
Komisia preskúma každé oznámenie v lehote 15 dní. Komisia bezodkladne informuje Radu a Európsky parlament o výsledkoch svojho preskúmania.
5.   Ak na základe analýzy uvedenej v odsekoch 2 a 4 Komisia rozhodne, že niektorá krajina spolupracuje nedostatočne a že je preto potrebné prijať opatrenia, môže s prihliadnutím na celkové vzťahy Únie s danou treťou krajinou prijať vykonávací akt v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 52 ods. 2, ktorým sa:
4.  Ak na základe analýzy uvedenej v odsekoch 2 a 3 Komisia, s prihliadnutím na celkové vzťahy Únie s danou treťou krajinou, najmä v oblasti readmisie, a s ohľadom na posúdenie a diskusie uvedené v odseku 2, rozhodne, že niektorá krajina:
a)   dočasne pozastaví uplatňovanie článku 14 ods. 6, článku 16 ods. 5 písm. b), článku 23 ods. 1 alebo článku 24 ods. 2 alebo niektorých či všetkých týchto ustanovení na všetkých štátnych príslušníkov dotknutej tretej krajiny alebo na určité kategórie týchto štátnych príslušníkov alebo
a)  v dostatočnej miere spolupracuje, prijme vykonávací akt v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 52 ods. 2a pre určité kategórie štátnych príslušníkov alebo pre všetkých štátnych príslušníkov príslušnej tretej krajiny, ktorí žiadajú o vízum na území danej tretej krajiny, ktorým sa:
i)  znižuje vízový poplatok podľa článku 16 ods. 2a;
ii)  skracuje čas, v ktorom sa prijmú rozhodnutia o žiadosti podľa článku 23 ods. 1a;
iii)  predlžuje obdobie platnosti víz na viac vstupov v súlade s článkom 24 ods. 2 posledným pododsekom, a/alebo
iv)  uľahčuje účasť na projektoch v oblasti migrácie pracovnej sily;
b)  uplatní vízový poplatok stanovený v článku 16 ods. 2a na všetkých štátnych príslušníkov dotknutej tretej krajiny alebo na určité kategórie týchto štátnych príslušníkov.
b)   spolupracuje nedostatočne, môže s prihliadnutím na celkové vzťahy Únie s danou treťou krajinou prijať vykonávací akt v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 52 ods. 2a, ktorým sa:
i)   dočasne upraví uplatňovanie článku 14 ods. 6 alebo článku 23 ods. 1 alebo dočasne pozastaví uplatňovanie článku 16 ods. 5b, článku 23 ods. 1 alebo niektorých z ich ustanovení, alebo článku 24 ods. 2.“
6.  Komisia nepretržite na základe ukazovateľov stanovených v odseku 2 posudzuje, či možno konštatovať výrazné zlepšenie spolupráce danej tretej krajiny v oblasti readmisie neregulárnych migrantov, a môže s prihliadnutím na celkové vzťahy Únie s dotknutou treťou krajinou rozhodnúť o zrušení alebo zmene vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 5.
7.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku dosiahnutom v prípade spolupráce danej tretej krajiny v oblasti readmisie, a to najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 5.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 32 – odsek 1 – písmeno a – bod vii
aa)   V článku 32 ods. 1 sa vypúšťa bod vii).
vii)  v prípade potreby neposkytne doklad o primeranom a platnom cestovnom zdravotnom poistení;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 – písmeno a b (nové)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 32 – odsek 2
ab)  odsek 2 sa nahrádza takto:
2.  Rozhodnutie o zamietnutí a dôvody, na ktorom sa zakladá, sa žiadateľovi oznámia prostredníctvom štandardného formulára uvedeného v prílohe VI.
2. Rozhodnutie o zamietnutí a dôvody, na ktorom sa zakladá, sa žiadateľovi oznámia prostredníctvom štandardného formulára uvedeného v prílohe VI v jazyku, ktorému rozumie alebo o ktorom možno odôvodnene predpokladať, že mu rozumie.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 32 – odsek 3
3.  Žiadatelia, ktorým bolo udelenie víza zamietnuté, majú právo na odvolanie, ktoré v určitej fáze konania zaručuje účinný súdny opravný prostriedok. Odvolanie sa podáva proti členskému štátu, ktorý prijal konečné rozhodnutie o žiadosti, a v súlade s vnútroštátnym právom tohto členského štátu. Členské štáty poskytnú žiadateľom podrobné informácie týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať v prípade odvolania, ako sa uvádza v prílohe VI.
3.  Žiadatelia, ktorým bolo udelenie víza zamietnuté, majú právo na odvolanie, ktoré v určitej fáze konania zaručuje účinný súdny opravný prostriedok. Odvolanie sa podáva proti členskému štátu, ktorý prijal konečné rozhodnutie o žiadosti, a v súlade s vnútroštátnym právom tohto členského štátu. Lehota na podanie odvolania je najmenej 30 kalendárnych dní. Členské štáty poskytnú žiadateľom podrobné informácie týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať v prípade odvolania, ako sa uvádza v prílohe VI, v jazyku, ktorému žiadateľ rozumie alebo o ktorom sa odôvodnene predpokladá, že mu rozumie.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 32 – odsek 3 a
3a.   Štandardný formulár na oznamovanie dôvodov zamietnutia, zrušenia alebo odvolania víza podľa prílohy VI je k dispozícii minimálne v týchto jazykoch:
a)  v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu, o ktorého vízum sa žiada, a
b)  v úradnom jazyku alebo jazykoch hostiteľskej krajiny.
Okrem jazyka alebo jazykov uvedených v písmene a) môže byť formulár k dispozícii aj v akomkoľvek inom úradnom jazyku či úradných jazykoch inštitúcií Európskej únie.
Preklad tohto formulára do úradného jazyka alebo jazykov hostiteľskej krajiny sa vyhotoví v rámci miestnej schengenskej spolupráce stanovenej v článku 48.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 34 – bod 7
(22c)   V článku 34 sa odsek 7 mení takto:
7.  Držiteľ víza, ktorého vízum bolo zrušené alebo odvolané, má právo na odvolanie, pokiaľ vízum nebolo odvolané na jeho žiadosť podľa odseku 3. Odvolanie sa podáva proti členskému štátu, ktorý prijal rozhodnutie o zrušení alebo odvolaní víza, a v súlade s vnútroštátnym právom tohto členského štátu. Členské štáty poskytujú žiadateľovi informácie týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať v prípade odvolania, ako sa uvádza v prílohe VI.
7. Držiteľ víza, ktorého vízum bolo zrušené alebo odvolané, má právo na odvolanie, pokiaľ vízum nebolo odvolané na jeho žiadosť podľa odseku 3. Odvolanie sa podáva proti členskému štátu, ktorý prijal rozhodnutie o zrušení alebo odvolaní víza, a v súlade s vnútroštátnym právom tohto členského štátu. Členské štáty poskytujú žiadateľovi informácie týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať v prípade odvolania, ako sa uvádza v prílohe VI. Ak sa príjemca zrušeného víza už nachádza na území členského štátu, nemôže byť predmetom rozhodnutia o návrate až do uplynutia lehoty na odvolanie, alebo kým nebolo príjemcovi náležite oznámené konečné rozhodnutie vo vzťahu k tomuto odvolaniu.“
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 35 – odsek 2
(22b)  V článku 35 sa vypúšťa odsek 2.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 24
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 36a – odsek 3
3.  Dotknutý členský štát vytvorí vhodné štruktúry a zabezpečí personál osobitne vyškolený na spracovávanie žiadostí o víza a na vykonávanie všetkých overovaní a hodnotení rizika uvedených v článku 21.
3.  Dotknutý členský štát vytvorí vhodné štruktúry a zabezpečí personál osobitne vyškolený na spracovávanie žiadostí o víza a na vykonávanie všetkých overovaní a hodnotení rizika uvedených v článku 21. Tento personál absolvuje odbornú prípravu o správe digitálnych súborov.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 24 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 37 – bod 2
(24b)   V článku 37 sa odsek 2 mení takto:
2.  Skladovanie vízových nálepiek a zaobchádzanie s nimi podlieha primeraným bezpečnostným opatreniam, aby sa predišlo podvodom alebo stratám. Každý konzulárny úrad vedie záznam o svojej zásobe vízových nálepiek a zaznamenáva účel použitia každej vízovej nálepky.
2. Skladovanie vízových nálepiek a zaobchádzanie s nimi podlieha primeraným bezpečnostným opatreniam, aby sa predišlo podvodom alebo stratám. Každý konzulárny úrad vedie záznam o svojej zásobe vízových nálepiek a zaznamenáva účel použitia každej vízovej nálepky. Akýkoľvek podvod alebo výrazná strata sa musí oznámiť Komisii.“
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 37 – odsek 3 – pododsek 2
Jednotlivé spisy žiadostí sa uchovávajú najmenej jeden rok odo dňa prijatia rozhodnutia o žiadosti, ako sa uvádza v článku 23 ods. 1 alebo, v prípade odvolania, do ukončenia odvolacieho konania.
Jednotlivé spisy žiadostí sa uchovávajú najmenej dva roky odo dňa prijatia rozhodnutia o žiadosti, ako sa uvádza v článku 23 ods. 1, alebo v prípade odvolania do ukončenia odvolacieho konania.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 38 – odsek 4 a (nový)
(26a)  V článku 38 sa vkladá tento odsek:
„4a. Členské štáty zabezpečia, že konzulárne úrady zavedú pre žiadateľov o udelenie víza postup vybavovania sťažností. Konzulárny úrad a v prípade potreby externý poskytovateľ služieb sprístupnia informácie o tomto postupe na svojom webovom sídle. Členské štáty zabezpečia, aby sa uchovávali záznamy o sťažnostiach.“
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 39 – odsek 1
(26b)   V článku 39 sa odsek 1 mení takto:
1.  Konzulárne úrady členských štátov zabezpečia, aby sa so žiadateľmi zaobchádzalo úctivo.
1. Konzulárne úrady členských štátov zabezpečia, aby sa so žiadateľmi zaobchádzalo úctivo. Postupy prijímania žiadateľov a spracovania ich žiadostí by mali náležite rešpektovať základné práva, ako sa uvádzajú v Charte základných práv Európskej únie a v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Spracovanie žiadostí o víza by sa malo vykonávať bez diskriminácie, a to profesionálnym spôsobom rešpektujúcim žiadateľov.“
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 39 – odsek 3
(26c)  V článku 39 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  Pracovníci konzulárnych úradov vykonávajú svoje povinnosti tak, aby nedochádzalo k diskriminácii na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.
3. Pracovníci konzulárnych úradov vykonávajú svoje povinnosti tak, aby nedochádzalo k diskriminácii na základe štátnej príslušnosti, pohlavia, rodu, rodinnej situácie, pôvodu, skutočného alebo predpokladaného náboženstva, viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 – písmeno d
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 43 – odsek 9
9.  Členské štáty zodpovedajú za dodržiavanie pravidiel o ochrane osobných údajov a zabezpečia, aby bol externý poskytovateľ služieb monitorovaný zo strany dozorných orgánov pre ochranu údajov podľa článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.
9.  Príslušný členský štát alebo príslušné členské štáty aj naďalej zodpovedajú za dodržiavanie pravidiel, a to aj v oblasti dodržiavania základných práv, a najmä zásady nediskriminácie a ochrany osobných údajov, a zabezpečia, aby bol externý poskytovateľ služieb monitorovaný zo strany dozorných orgánov pre ochranu údajov podľa článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 33 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 48 – odsek 1a – písmeno c
c)  zabezpečiť spoločný preklad formulára žiadosti, ak je to relevantné;
c)  zabezpečiť spoločný preklad formulára žiadosti a štandardného formulára na oznámenie a odôvodnenie zamietnutia, zrušenia alebo odvolania víza, ak je to relevantné;
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 33 – písmeno d
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 48 – odsek 3 – písmeno b – bod vi)
vi)  trendoch týkajúcich sa zamietnutí;
vi)  trendoch a motívoch týkajúcich sa zamietnutí;
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 33 – písmeno d
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 48 – odsek 3 – písmeno d
d)  informácie o poisťovniach poskytujúcich vhodné cestovné zdravotné poistenie vrátane overenia druhu poistného krytia a možného prekročenia sumy.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 34 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 49
(34a)   Článok 49 sa mení takto:
Článok 49
Článok 49
Ustanovenia o výnimkách vo vzťahu k olympijským hrám a paralympijským hrám
Ustanovenia o výnimkách vo vzťahu k olympijským a paralympijským hrám a iným medzinárodným športovým súťažiam na vysokej úrovni
Členské štáty, ktoré organizujú olympijské a paralympijské hry, uplatňujú osobitné postupy a podmienky na uľahčenie udeľovania víz ustanovené v prílohe XI.
Členské štáty, ktoré organizujú olympijské a paralympijské hry a iné medzinárodné športové súťaže na vysokej úrovni, uplatňujú osobitné postupy a podmienky na uľahčenie udeľovania víz ustanovené v prílohe XI.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 50b – odsek 1
1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.
1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu zaslanom súčasne a bezodkladne Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1
1.  Tri roky po [dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] predloží Komisia hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia. Toto celkové hodnotenie zahŕňa preskúmanie dosiahnutých výsledkov v porovnaní s cieľmi, ako aj preskúmanie vykonávania ustanovení tohto nariadenia.
1.  Dva roky po [dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] predloží Komisia hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia. Toto celkové hodnotenie zahŕňa preskúmanie dosiahnutých výsledkov v porovnaní s cieľmi, ako aj preskúmanie vykonávania ustanovení tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 a (nový)
2a.   Najneskôr jeden rok po [dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o zrušení vízových nálepiek a o zavedení digitálnych víz umožňujúcich vydávanie schengenských víz vo forme jednoduchej registrácie vo VIS a elektronického oznámenia zaslaného žiadateľovi.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Príloha IV a (nová)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Príloha XI
PRÍLOHA XI OSOBITNÉ POSTUPY A PODMIENKY ZJEDNODUŠENÉHO UDEĽOVANIA VÍZ ČLENOM OLYMPIJSKEJ RODINY, KTORÍ SA ZÚČASTŇUJÚ NA OLYMPIJSKÝCH ALEBO PARALYMPIJSKÝCH HRÁCH
PRÍLOHA XI OSOBITNÉ POSTUPY A PODMIENKY ZJEDNODUŠENÉHO UDEĽOVANIA VÍZ ČLENOM OLYMPIJSKEJ A ŠPORTOVEJ RODINY, KTORÍ SA ZÚČASTŇUJÚ NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH, PARALYMPIJSKÝCH HRÁCH A ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽIACH NA VYSOKEJ ÚROVNI

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0434/2018).

Posledná úprava: 21. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia