Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0061(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0434/2018

Predložena besedila :

A8-0434/2018

Razprave :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Glasovanja :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Sprejeta besedila
PDF 226kWORD 79k
Torek, 11. december 2018 - Strasbourg
Vizumski zakonik ***I
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 11. decembra 2018, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
(1)  Skupna politika Evropske unije v zvezi z vizumi za kratkoročno bivanje je neločljivo povezana z oblikovanjem območja brez notranjih meja. Vizumska politika bi morala ostati bistveno orodje za spodbujanje turizma in poslovanja, obenem pa pomagati pri odpravljanju varnostnih tveganj in tveganja nedovoljenih migracij v Unijo.
(1)  Skupna politika Evropske unije v zvezi z vizumi za kratkoročno bivanje je neločljivo povezana z oblikovanjem območja brez notranjih meja. Vizumska politika, pri kateri se spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine, bi morala spodbujati potovanje državljanov tretjih držav v EU, obenem pa zagotavljati svobodo gibanja in varnost ljudi na ozemlju EU. Skupna vizumska politika bi morala biti usklajena z drugimi politikami Unije, tudi s tistimi na področju svobode gibanja, prebivanja in mobilnosti.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)   Države članice bi morale pri uporabi te uredbe spoštovati svoje obveznosti v okviru mednarodnega prava, zlasti Konvencije Združenih narodov o statusu beguncev, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, Konvencije Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah ter drugih ustreznih mednarodnih instrumentov.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Prosilcem bi moral biti na voljo čim bolj enostaven postopek za izdajo vizuma. Pojasniti bi bilo treba, katera država članica je pristojna za obravnavo vloge za izdajo vizuma, zlasti kadar načrtovano potovanje zajema več držav članic. Države članice bi morale, kadar je to mogoče, omogočiti, da se obrazci izpolnijo in vložijo v elektronski obliki. Treba bi bilo določiti roke za različne faze postopka, predvsem zato, da se potnikom omogoči, da načrtujejo vnaprej in se izognejo obdobjem, ko se oddaja večje število vlog.
(4)  Prosilcem bi moral biti na voljo čim bolj enostaven in stroškovno sprejemljiv postopek za izdajo vizuma. Pojasniti bi bilo treba, katera država članica je pristojna za obravnavo vloge za izdajo vizuma, zlasti kadar načrtovano potovanje zajema več držav članic. Države članice bi morale omogočiti, da se obrazci izpolnijo in vložijo v elektronski obliki. Treba bi bilo določiti roke za različne faze postopka, predvsem zato, da se potnikom omogoči, da potovanje pravočasno načrtujejo in se izognejo obdobjem, ko se oddaja večje število vlog. V okviru nadaljnjega razvoja pravnega reda za oblikovanje resnično skupne vizumske politike bi bilo treba še bolj harmonizirati postopke in pogoje za izdajo vizumov ter okrepiti njihovo enotno uporabo.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)   Vloge za izdajo vizuma in odločitve o prošnjah pregledujejo in sprejemajo konzulati. Države članice bi morale zagotoviti, da so zastopane v tretjih državah, v katerih za državljane velja vizumska obveznost, ali da jih tam zastopa druga država članica, poskrbeti pa bi morali tudi, da konzulati dovolj dobro poznajo lokalne razmere, da lahko pravilno izvedejo celoten postopek za pridobitev vizuma.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
(5)   Države članice ne bi smele biti obvezane, da ohranijo možnost neposrednega dostopa za oddajo vlog na konzulatu na območjih, na katerih je bil v imenu konzulata pooblaščen zunanji ponudnik storitev, brez poseganja v obveznosti, ki jo državam članicam nalaga Direktiva 2004/38/ES18, zlasti člen 5(2) Direktive.
črtano
_________________
18 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (UL L 229, 29.6.2004, str. 35).
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)  Od prosilcev se ne bi smelo zahtevati, da ob vložitvi vloge za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje predložijo potovalno zdravstveno zavarovanje. To je zanje nesorazmerna obremenitev, poleg tega pa ni dokazov, da bi imetniki vizumov za kratkoročno bivanje pomenili večje tveganje za javne izdatkov za zdravstvo v državah članicah kot državljani tretjih držav, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  Vizumska taksa bi morala zagotoviti, da je na voljo dovolj finančnih sredstev za pokritje stroškov obravnave vlog za izdajo vizuma, vključno z ustreznimi strukturami in zadostnim osebjem, da se zagotovi kakovostna in celovita obravnava vlog za izdajo vizuma. Znesek vizumske takse bi bilo treba pregledati vsaki dve leti na podlagi objektivnih meril.
(6)  Vizumska taksa bi morala zagotoviti, da je na voljo dovolj finančnih sredstev za pokritje stroškov obravnave vlog za izdajo vizuma, vključno z ustreznimi strukturami in zadostnim osebjem, da se zagotovi kakovostna, hitra in celovita obravnava vlog za izdajo vizuma. Znesek vizumske takse bi bilo treba pregledati vsaki dve leti na podlagi objektivnih ocenjevalnih meril.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)   Pri sprejemu prosilcev bi bilo treba dosledno spoštovati človekovo dostojanstvo in temeljne pravice, kot je navedeno v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vloge za izdajo vizumov bi se morale obravnavati brez diskriminacije, strokovno in spoštljivo do prosilcev.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)  Za zagotovitev, da državljani tretjih držav, za katere velja vizumska obveznost, lahko oddajo svojo vlogo za izdajo vizumov v kraju svojega prebivališča, tudi če tam nobena država članica ne zbira vlog za izdajo vizumov, bi morali zunanji ponudniki storitev imeti možnost, da zagotovijo potrebne storitve ob plačilu taks, ki presega splošno najvišjo vrednost.
(7)  Za zagotovitev, da državljani tretjih držav, za katere velja vizumska obveznost, lahko oddajo svojo vlogo za izdajo vizuma čim bliže kraju svojega prebivališča, bi morali imeti zunanji ponudniki storitev možnost, da vloge zbirajo proti plačilu takse, ki presega splošno najvišjo vrednost.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
(8)  Ureditve zastopanja bi bilo treba poenostaviti in se izogibati oviram za sklenitev takih ureditev zastopanja med državami članicami. Država članica zastopnica bi morala biti odgovorna za izvedbo celotnega postopka obravnave vlog za izdajo vizuma, ne da bi v njem sodelovala zastopana država članica.
(8)  Ureditve zastopanja bi bilo treba poenostaviti in olajšati, pri čemer se je treba izogibati oviram za sklenitev takih ureditev zastopanja med državami članicami. Država članica zastopnica bi morala biti odgovorna za izvedbo celotnega postopka obravnave vlog za izdajo vizuma, ne da bi v njem sodelovala zastopana država članica.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  V primeru pomanjkanja sodelovanja nekaterih tretjih držav pri ponovnem sprejemu njihovih državljanov, ki so bili prijeti zaradi neurejenega statusa, in njihovega učinkovitega sodelovanja v postopku vračanja, bi se morale na podlagi preglednega mehanizma, ki temelji na objektivnih merilih, uporabiti nekatere omejitvene in začasne določbe Uredbe (ES) št. 810/2009, da se okrepi sodelovanje določene tretje države na področju ponovnega sprejema migrantov brez urejenega statusa.
(11)  V primeru zadovoljivega sodelovanja ali pomanjkanja sodelovanja nekaterih tretjih držav pri ponovnem sprejemu njihovih državljanov, ki so bili prijeti zaradi neurejenega statusa, in njihove pripravljenosti ali nepripravljenosti za učinkovito sodelovanje v postopku vračanja, bi se morale na podlagi preglednega mehanizma, ki temelji na objektivnih merilih, uporabiti nekatere omejitvene in začasne določbe Uredbe (ES) št. 810/2009, da se okrepi ali spodbudi nadaljnje sodelovanje dane tretje države na področju ponovnega sprejema migrantov brez urejenega statusa.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
(12)  Prosilci, katerim se izdaja vizuma zavrne, bi morali imeti pravico do pritožbe, ki bi morala v določeni fazi postopka zagotavljati učinkovito pravno sredstvo. V priglasitvi zavrnitve bi morale biti navedene podrobnejše informacije o razlogih za zavrnitev in postopki za pritožbe zoper negativno odločitev.
(12)  Prosilci, katerim se izdaja vizuma zavrne, bi morali imeti pravico do pritožbe, ki bi morala zagotavljati učinkovito in pravočasno pravno sredstvo. V priglasitvi zavrnitve bi morale biti navedene podrobnejše informacije o razlogih za zavrnitev in postopki za pritožbe zoper negativno odločitev.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)   Ta uredba spoštuje temeljne pravice ter upošteva pravice in načela, ki jih priznavajo zlasti mednarodne pogodbe ter Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Njen namen je zlasti zagotoviti, da se v celoti spoštujejo pravica do varstva osebnih podatkov iz člena 16 PDEU, pravica do zasebnega in družinskega življenja iz člena 7, pravica do azila iz člena 18 in otrokove pravice iz člena 24 navedene listine ter zaščitijo ranljive osebe.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
(16)  Treba bi bilo sprejeti prilagodljiva pravila, ki bi državam članicam omogočala, da optimizirajo souporabo virov in povečajo konzularno zastopanost. Sodelovanje med državami članicami („schengenski vizumski centri“) bi lahko potekalo v kakršni koli obliki, prilagojeni lokalnim razmeram, da bi se povečala zemljepisna konzularna zastopanost, zmanjšali stroški držav članic, povečala prepoznavnost Evropske unije in izboljšale storitve, ki so na voljo prosilcem za vizum.
(16)  Treba bi bilo sprejeti prilagodljiva pravila, ki bi državam članicam omogočala, da optimizirajo souporabo virov in povečajo konzularno zastopanost. Sodelovanje med državami članicami („schengenski vizumski centri“) bi lahko potekalo v kakršni koli obliki, prilagojeni lokalnim razmeram, da bi se povečala zemljepisna konzularna zastopanost, zmanjšali stroški držav članic, povečala prepoznavnost Evropske unije in izboljšale storitve, ki so na voljo prosilcem za vizum. Skupna vizumska politika bi morala prispevati k rasti in biti usklajena z drugimi politikami Unije, kot so tiste na področju zunanjih odnosov, trgovine, izobraževanja, kulture in turizma.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
(17)  Sistemi za elektronsko obravnavo vlog za izdajo vizumov, ki jih razvijejo države članice, pripomorejo k lajšanju postopkov za izdajo vizumov za prosilce in konzulate. Treba bi bilo razviti skupno rešitev, ki bi omogočala popolno digitalizacijo in v celoti izkoristila nedavne pravni razvoj in tehnološke dosežke.
(17)  Sistemi za elektronsko obravnavo vlog za izdajo vizumov, ki jih razvijejo države članice, so bistveni za lajšanje postopkov za izdajo vizumov za prosilce in konzulate. Do leta 2025 bi bilo treba oblikovati skupno rešitev v obliki spletne platforme in e-vizuma EU, ki bi zagotavljala popolno digitalizacijo, s čimer bi v celoti izkoristili nedavni pravni razvoj in tehnološke dosežke ter omogočili spletno oddajo vlog za izdajo vizumov, kar bi razbremenilo prosilce in privabilo na schengensko območje več obiskovalcev. Sistem za elektronsko oddajo vlog za izdajo vizumov bi moral biti docela dostopen za invalide. Enostavna in racionalizirana postopkovna jamstva bi se morala okrepiti in enotno izvajati.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)
(17a)  Države članice bi morale pri uporabi Uredbe (ES) št. 810/2009 spoštovati svoje obveznosti v okviru mednarodnega prava, zlasti Ženevske konvencije o statusu beguncev, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, Konvencije Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah ter drugih ustreznih mednarodnih instrumentov.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)
(27a)   Sprejmejo se potrebni ukrepi za izvajanje te uredbe. Pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije bi se moralo prenesti na Komisijo za namene tehničnih sprememb prilog k tej uredbi.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 b (novo)
(27b)   Sprejeti bi bilo treba ustrezne ukrepe za spremljanje in ocenjevanje te uredbe v zvezi s harmonizacijo obravnave vlog za izdajo vizumov. Pri spremljanju in ocenjevanju bi bilo treba spremljati tudi, ali države članice pri obravnavi vlog v celoti spoštujejo temeljne pravice ter uporabljajo načelo nediskriminacije in varujejo osebne podatke.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 1 – odstavek 1
1.  Ta uredba določa pogoje in postopke za izdajo vizumov za načrtovano bivanje na ozemlju držav članic, ki ne presega 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni.;
1.  Ta uredba določa pogoje in postopke za izdajo vizumov za načrtovano bivanje na ozemlju držav članic, ki ne presega 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni, in načrtovano bivanje poklicnih športnikov in kulturnih delavcev za največ eno leto, pri čemer njihovo bivanje v eni sami državi članici ne presega 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)
(1a)  v členu 1 se doda naslednji odstavek:
„3a. Države članice morajo pri uporabi te uredbe v celoti izpolnjevati ustrezno pravo Unije, vključno z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina), ustreznim mednarodnim pravom, vključno s Konvencijo Združenih narodov o statusu beguncev (v nadaljnjem besedilu: Ženevska konvencija), obveznostmi za zagotavljanje mednarodne zaščite, zlasti načelom nevračanja, in temeljnimi pravicami. V skladu s splošnimi načeli prava Unije se odločitve v skladu s to uredbo sprejmejo za vsak primer posebej.“;
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 1 – odstavek 3 b (novo)
(1b)  v členu 1 se doda naslednji odstavek:
„3b. Evropska komisija do leta 2025 predstavi elektronsko vlogo za izdajo vizumov.“;
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka d
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 2 – točka 12 a (novo)
12a.   „poklicni športniki in kulturni delavci“ pomeni državljane tretjih držav, ki niso državljani Unije v smislu člena 20(1) Pogodbe in spadajo v eno od naslednjih kategorij: uprizoritveni umetniki in njihovo podporno osebje, vrhunski športniki in njihovo podporno osebje ter po potrebi njihovi družinski člani, ki lahko jasno dokažejo upravne in logistične ovire pri organizaciji več kot tri mesece trajajoče turneje ali turnirja v več državah članicah schengenskega območja.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 3 – odstavek 5
(3)  v členu 3(5) se točki (b) in (c) nadomestita z naslednjim:
(3)  v členu 3(5) se točki (b) in (c) nadomestita z naslednjim:
„(b) državljane tretjih držav z veljavnim dovoljenjem za prebivanje, ki ga je izdala država članica, ki ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ali država članica, ki določb schengenskega pravnega reda še ne uporablja v celoti, ali državljane tretjih držav z enim od veljavnih dovoljenj za prebivanje iz Priloge V, ki so ga izdale Andora, Kanada, Japonska, San Marino ali Združene države Amerike, ki jamčijo za brezpogojni ponovni sprejem imetnika, ali ki imajo dovoljenje za prebivanje na karibskih območjih Kraljevine Nizozemske (Aruba, Curaçao, Sveti Martin, Bonaire, Sveti Evstahij in Saba);
(c)  državljane tretjih držav z veljavnim vizumom za državo članico, ki ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ali za državo članico, ki določb schengenskega pravnega reda še ne uporablja v celoti, ali za državo, ki je pogodbenica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, ali za Kanado, Japonsko ali Združene države Amerike, ali za imetnike z veljavnim vizumom za karibska območja Kraljevine Nizozemske (Aruba, Curaçao, Sveti Martin, Bonaire, Sveti Evstahij in Saba), kadar potujejo v državo, ki je izdala vizum, ali v katero koli drugo tretjo državo, ali kadar se po uporabi vizuma vračajo iz države, ki je izdala vizum;“;
Sprememba 28
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 5 – odstavek 1 b
(b)  država članica, ozemlje katere je glede na dolžino ali namen bivanja, ki se računa v dnevih, glavni cilj potovanja, če ima prosilec več kot en cilj, ali če naj bi v obdobju dveh mesecev večkrat obiskal njeno ozemlje, ali“;
(b)  država članica, v kateri je sedež organizacije ali podjetja, ali, kadar je ustrezno, država članica, ozemlje katere je glede na dolžino ali namen bivanja, ki se računa v dnevih, glavni cilj potovanja, če ima prosilec več kot en cilj, ali če naj bi v obdobju dveh mesecev večkrat obiskal njeno ozemlje, ali, če ni mogoče določiti glavnega cilja, država članica, katere zunanjo mejo namerava prosilec prestopiti, da bi vstopil na ozemlje držav članic;
Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)
(5a)  v členu 5 se vstavi naslednji odstavek:
„2a. Če država članica, ki je pristojna v skladu s točko (a) ali (b) odstavka 1, ni niti prisotna niti zastopana v tretji državi, v kateri prosilec oddaja vlogo v skladu s členom 10, lahko prosilec vlogo odda:
(a)  na konzulatu ene od namembnih držav članic načrtovanega obiska;
(b)  na konzulatu države članice prvega vstopa, če ni mogoče uporabiti točke (a);
(c)  v vseh drugih primerih na konzulatu katere koli države članice, ki je prisotna v državi, v kateri prosilec odda vlogo.
Če je konzulat države članice, ki je pristojna v skladu z odstavkom 1, ali konzulat države članice iz prvega pododstavka tega odstavka od kraja prebivališča prosilca oddaljen več kot 500 km ali če bi povratno potovanje z javnim prevozom iz kraja prebivališča prosilca zahtevalo prenočevanje in je konzulat druge države članice bliže kraju prebivališča prosilca, ima ta pravico oddati vlogo za izdajo vizuma na konzulatu te države članice.“;
Sprememba 30
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 5 – odstavek 2 b (novo)
(5b)  v členu 5 se vstavi naslednji odstavek:
„2b. Če je država članica, ki je pristojna na podlagi odstavka 1 ali odstavka 2, v skladu s členom 8 sklenila z drugo državo članico dogovor o zastopanju, po katerem lahko ta v njenem imenu obravnava vloge in izdaja vizume, prosilec vlogo odda na konzulatu države članice zastopnice.“;
Sprememba 31
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka -a (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 8 – odstavek 1
1.  Država članica lahko izrazi pripravljenost, da bo zastopala drugo državo članico, ki je pristojna v skladu s členom 5, in sicer da bi v imenu te države članice obravnavala vloge in izdajala vizume. Poleg tega lahko država članica v omejenem obsegu zastopa drugo državo članico samo za sprejem vlog in vnos biometričnih identifikatorjev.
1.  Brez poseganja v člen 6 lahko država članica izrazi pripravljenost, da bo zastopala drugo državo članico, ki je pristojna v skladu s členom 5, in sicer da bi v imenu te države članice obravnavala vloge in izdajala vizume. Poleg tega lahko država članica v omejenem obsegu zastopa drugo državo članico samo za sprejem vlog in vnos biometričnih identifikatorjev.
Sprememba 32
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b a (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 8 – odstavek 6
(ba)   v členu 8 se spremeni točka 6:
6.  Da prosilcem za izdajo vizuma zaradi slabe prometne infrastrukture ali velikih razdalj v določeni regiji oziroma na določenem zemljepisnem območju dostop do konzulatov ne bi bil nesorazmerno otežen, si države članice, ki v tej regiji ali na tem območju nimajo konzulatov, prizadevajo skleniti sporazume o zastopanju z drugimi državami članicami, ki v tej regiji ali na tem območju imajo konzulate.
6. Da prosilcem za izdajo vizuma zaradi slabe prometne infrastrukture ali velikih razdalj v določeni regiji oziroma na določenem zemljepisnem območju dostop do konzulatov ne bi bil nesorazmerno otežen, si države članice, ki v tej regiji ali na tem območju nimajo konzulatov, prizadevajo skleniti sporazume o zastopanju z drugimi državami članicami, ki v tej regiji ali na tem območju imajo konzulate, s tem pa prepreči diskriminacija med državljani tretjih držav na podlagi neenakega dostopa do konzularnih storitev.
Taki sporazumi se lahko sklenejo tudi s predstavništvom države članice EU v sosednji državi dane tretje države, če je ta bliže domu prosilca.“;
Sprememba 33
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 9 – odstavek 1
Vloge se oddajo največ šest mesecev pred začetkom načrtovanega potovanja, pomorščaki, ki opravljajo svoje naloge, pa svoje vloge oddajo največ devet mesecev pred začetkom načrtovanega potovanja in praviloma najmanj 15 koledarskih dni pred začetkom takega potovanja.
Vloge se oddajo največ devet mesecev pred začetkom načrtovanega potovanja in praviloma najmanj 15 koledarskih dni pred začetkom takega potovanja. Konzulatu tega roka v posameznih upravičenih nujnih primerih ni treba upoštevati, na primer iz službenih ali humanitarnih razlogov, zaradi nacionalnega interesa ali mednarodnih obveznosti.
Sprememba 34
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 9 – odstavek 3
(aa)   člen 9(3) se spremeni:
V utemeljenih nujnih primerih lahko konzulat prosilcem dovoli, da oddajo vlogo ne da bi se naročili ali pa so na obisk naročeni takoj.
„V utemeljenih nujnih primerih lahko konzulat prosilcem dovoli, da oddajo vlogo ne da bi se naročili ali pa so na obisk naročeni takoj.
Za primer ko v enem mesecu od oddaje vloge ne bi bilo odgovora, se v elektronskem postopku predvidi pravno sredstvo, s katerim se omogoči, da se vloga v vsakem primeru pregleda.“
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 9 – odstavek 4 – točka a a (novo)
(aa)  zakoniti predstavniki prosilca;
Sprememba 36
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 10 – odstavek 1
„Prosilci vlogo oddajo osebno zaradi odvzema prstnih odtisov v skladu s členom 13(2), (3) in (7)(b).“;
Brez poseganja v določbe členov 13, 42, 43 in 45 lahko prosilci oddajo vlogo osebno ali v elektronski obliki.
Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)
(9a)  v členu 13(2) se doda naslednji pododstavek:
„Brez poseganja v odstavek 3 zunanji ponudnik storitev od prosilca ne sme zahtevati, da se zaradi zbiranja biometričnih podatkov osebno zglasi za vsako vlogo. Da bi lahko zunanji ponudniki storitev potrdili, da so bili biometrični identifikatorji zbrani, se prosilcu po pridobitvi biometričnih identifikatorjev izda potrdilo.“;
Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 14 – odstavek 4 – pododstavek 1
4.  Države članice lahko zahtevajo, da prosilci predložijo dokazilo o plačilu stroškov ali dokazilo o zasebni nastanitvi ali oboje z izpolnitvijo obrazca, ki ga sestavi vsaka država članica. Na tem obrazcu se navede zlasti:
4.  Države članice lahko zahtevajo, da prosilci predložijo dokazilo o plačilu stroškov ali dokazilo o zasebni nastanitvi ali oboje z izpolnitvijo obrazca, ki ga sestavi Komisija. Na tem obrazcu se navede zlasti:
Sprememba 39
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 14 – odstavek 4 – pododstavek 2
Obrazec se pripravi v uradnem(-ih) jeziku(-ih) države članice in vsaj v enem od ostalih uradnih jezikov institucij Unije. Vzorec obrazca se pošlje Komisiji.
Komisija sprejme obrazec z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda iz člena 52(2). Obrazec se uporablja za obveščanje sponzorja/osebe, ki vabi, o obdelavi njegovih osebnih podatkov in veljavnih pravilih. Obrazec se pripravi v uradnem(-ih) jeziku(-ih) države članice in vsaj v enem od ostalih uradnih jezikov institucij Unije.
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 15
(11)  člen 15 se spremeni:
člen 15 se črta
(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
Črtanje potovalnega zdravstvenega zavarovanja
„1. Prosilci za enotni vizum za enkratni vstop dokažejo, da imajo sklenjeno ustrezno in veljavno potovalno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške, ki bi utegnili nastati v zvezi z repatriacijo iz zdravstvenih razlogov, nujno medicinsko pomočjo in nujnim zdravljenjem v bolnišnici ali zaradi smrti med načrtovanim bivanjem na ozemlju držav članic.“;
(b)  v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:
„2. Prosilci za enotni vizum za večkratni vstop dokažejo, da imajo sklenjeno ustrezno in veljavno potovalno zdravstveno zavarovanje, ki krije obdobje prvega načrtovanega potovanja.“;
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 16
člen 16 se nadomesti z naslednjim:
Člen 16
Člen 16
Vizumska taksa
Vizumska taksa
1.  Prosilci plačajo vizumsko takso v višini 80 EUR.
1.  Prosilci plačajo vizumsko takso v višini 80 EUR.
1a.  Prosilci, katerih podatki so že zajeti v vizumskem informacijskem sistemu in katerih biometrični identifikatorji so bili zbrani v skladu s členom 13, plačajo vizumsko takso v višini 60 EUR.
2.  Otroci od šestega do dvanajstega leta starosti plačajo vizumsko takso v višini 40 EUR.“;
2.  Za otroke od dvanajstega do osemnajstega leta starosti se plača vizumska taksa v višini 40 EUR.
2a.  Prosilci, ki so člani skupine, ki potuje v umetniške, športne ali izobraževalne namene, plačajo vizumsko takso v višini 60 EUR.
4.  Prosilci, ki sodijo v eno od naslednjih kategorij, so oproščeni plačila vizumske takse:
4.  Prosilci, ki sodijo v eno od naslednjih kategorij, so oproščeni plačila vizumske takse:
(a)  otroci do šest let;
(a)  otroci do dvanajstega leta;
(b)  učenci, dijaki in študentje, podiplomski študentje in učitelji spremljevalci, ki se za bivanje odločijo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja;
(b)  učenci, dijaki in študentje, podiplomski študentje in učitelji spremljevalci, ki se za bivanje odločijo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja;
(c)  raziskovalci iz tretjih držav, ki potujejo zaradi opravljanja znanstvenih raziskav, kakor je opredeljeno v Priporočilu št. 2005/761/ES27 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 za olajšanje izdaje enotnih vizumov, ki jih države članice izdajajo za kratkoročno bivanje raziskovalcem iz tretjih držav, ki potujejo znotraj Skupnosti z namenom izvajanja znanstvenih raziskav [21];
(c)  raziskovalci iz tretjih držav, kot so opredeljeni v Direktivi Sveta 2005/71/ES27, ki potujejo zaradi opravljanja znanstvenih raziskav oziroma se udeležujejo znanstvenega seminarja ali konference;
(d)  predstavniki neprofitnih organizacij, stari 25 let ali mlajši, ki se udeležujejo seminarjev, konferenc, športnih, kulturnih ali izobraževalnih dogodkov, ki jih organizirajo neprofitne organizacije.
(d)  predstavniki neprofitnih organizacij, stari 25 let ali mlajši, ki se udeležujejo seminarjev, konferenc, športnih, kulturnih ali izobraževalnih dogodkov, ki jih organizirajo neprofitne organizacije;
(e)  družinski člani državljanov Unije v skladu s členom 5(2) Direktive 2004/38/ES.
5.  Plačila vizumske takse so lahko oproščeni:
5.  Plačila vizumske takse so lahko oproščeni:
(a)  otroci med šestim in 12 letom starosti;
(a)  otroci med dvanajstim in osemnajstim letom starosti;
(b)  imetniki diplomatskih in službenih potnih listov;
(b)  imetniki diplomatskih in službenih potnih listov;
(c)  udeleženci seminarjev, konferenc, športnih, kulturnih ali izobraževalnih dogodkov, ki jih organizirajo neprofitne organizacije, stari 25 let ali mlajši.
(c)  udeleženci seminarjev, konferenc, športnih, kulturnih ali izobraževalnih dogodkov, ki jih organizirajo neprofitne organizacije, stari 25 let ali mlajši;
(d)  prosilci za vizum z omejeno krajevno veljavnostjo, ki se izda iz humanitarnih razlogov ali zaradi nacionalnih interesov ali mednarodnih obveznosti, ter upravičenci programa Unije za preselitev ali premestitev;
(e)  prosilci za vizum z omejeno krajevno veljavnostjo.
6.  V posameznih primerih se znesek vizumske takse, ki se zaračuna, lahko oprosti ali zniža, kadar ta ukrep pomaga spodbujati kulturne ali športne interese ter interese na področju zunanje politike, razvojne politike in na drugih področjih ključnega javnega pomena ali iz humanitarnih razlogov.
6.  V posameznih primerih se znesek vizumske takse, ki se zaračuna, lahko oprosti ali zniža, kadar ta ukrep pomaga spodbujati kulturne ali športne interese, interese na področju zunanje politike, razvojne politike in na drugih področjih ključnega javnega pomena ali iz humanitarnih razlogov ali zaradi mednarodnih obveznosti.“;
___________________
___________________
27 Direktiva Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005 o posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja (UL L 289, 3.11.2005, str. 15).
27 Direktiva Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005 o posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja (UL L 289, 3.11.2005, str. 15).
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 17
(13)  člen 17 se nadomesti z naslednjim:
Člen 17
Pristojbina za storitve
1.  Zunanji ponudnik storitev lahko v skladu s členom 43 zaračuna pristojbino za storitve. Pristojbina za storitve je sorazmerna s stroški, ki jih ima zunanji ponudnik storitev pri opravljanju ene ali več nalog iz člena 43(6).
1.  Zunanji ponudnik storitev lahko v skladu s členom 43 zaračuna pristojbino za storitve. Pristojbina za storitve je sorazmerna s stroški, ki jih ima zunanji ponudnik storitev pri opravljanju ene ali več nalog iz člena 43(6).
2.  Ta pristojbina za storitve se določi v pravnem instrumentu iz člena 43(2).
2.  Ta pristojbina za storitve se določi v pravnem instrumentu iz člena 43(2).
3.  Države članice v okviru schengenskega sodelovanja na lokalni ravni zagotovijo, da je pristojbina za storitve, ki se zaračuna prosilcu, sorazmerna s storitvami, ki jih ponuja zunanji ponudnik storitev, in prilagojena lokalnim okoliščinam. Poleg tega si države članice prizadevajo za harmonizacijo veljavnih pristojbin za storitve.
4.  Ne glede na morebitno zmanjšanje ali oprostitev vizumske takse iz člena 16(2), (4), (5) in (6) pristojbina za storitve ne presega polovice vizumske takse, določene v členu 16(1).
4.  Ne glede na morebitno zmanjšanje ali oprostitev vizumske takse iz člena 16(2), (4), (5) in (6) pristojbina za storitve ne presega polovice vizumske takse, določene v členu 16(1). Pristojbina za storitve vključuje vse stroške, povezane z vložitvijo vloge za izdajo vizuma, tudi tiste, ki nastanejo, ko zunanji ponudnik storitev konzulatu posreduje potno listino, in pri vrnitvi listine zunanjemu ponudniku storitev.
5.  Država(-e) članica(-e) ohrani(-jo) možnost za vse prosilce, da vloge predložijo neposredno na svojih konzulatih.
5.  Države članice ohranijo možnost za vse prosilce, da vloge predložijo neposredno na njihovih konzulatih ali na konzulatu države članice, s katero imajo sklenjen sporazum o zastopanju v skladu s členom 40.
5a.  Prosilec prejme potrdilo o plačilu pristojbine za storitve.“;
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 19 – odstavek 3
(13a)  Člen 19 – odstavek 3
Če pristojni konzulat ugotovi, da pogoji iz odstavka 1 niso izpolnjeni, vloga ni dopustna in konzulat takoj:
Če pristojni konzulat ugotovi, da pogoji iz odstavka 1 niso izpolnjeni, o tem po potrebi uradno obvesti prosilca, navede pomanjkljivosti in prosilcu omogoči, da jih odpravi. Če pomanjkljivosti niso odpravljene, vloga ni dopustna in konzulat takoj:
–  vrne obrazec in vse dokumente, ki jih je prosilec predložil,
–  vrne obrazec in vse dokumente, ki jih je prosilec predložil,
–  uniči zbrane biometrične podatke,
–  uniči zbrane biometrične podatke,
–  povrne vizumsko takso in
–  povrne vizumsko takso in
–  ne obravnava vloge.
–  ne obravnava vloge.“;
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 19 – odstavek 4
(13a)  v členu 19 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:
4.  Vloga, ki ne izpolnjuje zahtev iz odstavka 1, lahko z odstopanjem od te določbe zaradi humanitarnih razlogov ali nacionalnega interesa šteje za dopustno.
4. Vloga, ki ne izpolnjuje zahtev iz odstavka 1, lahko z odstopanjem od te določbe iz humanitarnih razlogov ali zaradi nacionalnih interesov ali mednarodnih obveznosti šteje za dopustno.“;
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka a
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 21 – odstavek 3 – točka e
(a)  v odstavku 3 se točka (e) nadomesti z naslednjim:
(a)  v odstavku 3 se točka (e) črta.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka c
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 21 – odstavek 8
8.  Med obravnavo vloge lahko konzulati v utemeljenih primerih opravijo razgovor s prosilcem in zahtevajo dodatne dokumente.
8.  Med obravnavo vloge lahko konzulati v utemeljenih primerih opravijo razgovor s prosilcem in zahtevajo dodatne dokumente. Ti razgovori se lahko vodijo z uporabo sodobnih digitalnih orodij in sredstev za komunikacijo na daljavo, kot so glasovni ali video klici prek interneta. Med postopkom se spoštujejo temeljne pravice prosilcev.
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 22 – odstavek 4
(aa)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:
4.  Komisija s tovrstnimi uradnimi obvestili seznani države članice.
4. Komisija tovrstna uradna obvestila objavi.“;
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka a
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 23 – odstavek 1
Odločitev o vlogi se sprejme v 10 koledarskih dneh od datuma oddaje vloge, ki je dopustna v skladu s členom 19.
Odločitev o vlogi se sprejme v 10 koledarskih dneh od datuma oddaje vloge, ki je dopustna v skladu s členom 19, ali v petih koledarskih dneh v primeru prosilcev, katerih podatki so že registrirani v vizumskem informacijskem sistemu in katerih biometrični identifikatorji so bili zbrani v skladu s členom 13.
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka a
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2
Ta rok se lahko v posameznih primerih podaljša na največ 45 koledarskih dni, zlasti kadar je treba vlogo dodatno pregledati.
Ta rok se lahko v posameznih primerih podaljša na največ 30 koledarskih dni, zlasti kadar je treba vlogo dodatno pregledati.
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 23 – odstavek 2 a (novo)
(aa)  vstavi se naslednji odstavek:
„2a. O vlogi se v utemeljenih posameznih primerih odloča nemudoma, tudi kadar je to potrebno iz službenih in humanitarnih razlogov ali zaradi nacionalnih interesov ali spoštovanja mednarodnih obveznosti.“;
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 24 – odstavek 1a (novo)
1a.  Konzulati prosilcem, za katere menijo, da izpolnjujejo pogoje za vstop, in za katere ne obstajajo razlogi za zavrnitev, kot so določeni v členu 32, izdajo vizum v skladu s tem členom.
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka b
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 24 – odstavek 2 – točka a
(a)  za obdobje veljavnosti enega leta, če je prosilec pridobil in zakonito uporabil tri vizume v preteklih dveh letih;
(a)  za obdobje veljavnosti enega leta, če je prosilec pridobil in zakonito uporabil tri vizume v preteklih dveh letih, v primeru pomorščakov med opravljanjem njihovih nalog pa za obdobje veljavnosti enega leta, pod pogojem, da je prosilec pridobil in zakonito uporabil dva vizuma v predhodnih dveh letih;
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka b
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 24 – odstavek 2 – točka b
(b)  za obdobje dveh let, če je prosilec pridobil in zakonito uporabil predhoden vizum za večkratni vstop, veljaven eno leto;
(b)  za obdobje dveh let, če je prosilec v preteklih dveh letih pridobil vizum za večkratni vstop, veljaven eno leto.
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka b
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 24 – odstavek 2 – točka c
(c)  za obdobje petih let, če je prosilec pridobil in zakonito uporabil predhoden vizum za večkratni vstop, veljaven dve leti.;
(c)  za obdobje petih let, če je prosilec v preteklih treh letih pridobil vizum za večkratni vstop, veljaven dve leti.;
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka c
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 24 – odstavek 2 c
2c.  Z odstopanjem od odstavka 2 se lahko vizum za večkratni vstop, ki velja do pet let, izda prosilcu, ki dokaže, da mora pogosto in/ali redno potovati, ali utemelji namero, da bo pogosto in/ali redno potoval, če dokaže svojo poštenost in zanesljivost, ekonomski položaj v matični državi in dejansko namero, da zapusti ozemlje držav članic pred iztekom veljavnosti vizuma, za katerega je zaprosil.
2c.  Z odstopanjem od odstavka 2 se vizum za večkratni vstop, ki velja do pet let, izda prosilcu, ki dokaže, da mora pogosto in/ali redno potovati, ali utemelji namero, da bo pogosto in/ali redno potoval, zlasti zaradi svojega poklicnega ali družinskega statusa, kot v primeru poslovnežev, uradnikov, ki redno potujejo na uradne obiske v države članice in institucije EU, predstavnikov organizacij civilne družbe, ki potujejo zaradi strokovnega izobraževanja, seminarjev in konferenc, družinskih članov državljanov Unije, družinskih članov državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državah članicah, in pomorščakov, če dokažejo svojo poštenost in zanesljivost, ekonomski položaj v matični državi in dejansko namero, da zapustijo ozemlje držav članic pred iztekom veljavnosti vizuma, za katerega so zaprosili.
Sprememba 57
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 25 a
„Člen 25a
„Člen 25a
Sodelovanje na področju ponovnega sprejema
Sodelovanje na področju ponovnega sprejema
1.  Člen 14(6), člen 16(1) in (5)(b), člen 23(1) in člen 24(2) se ne uporabljajo za prosilce ali kategorije prosilcev, ki so državljani tretje države, za katero se na podlagi zadevnih in objektivnih podatkov šteje, da ne sodeluje v zadostni meri z državami članicami pri ponovnem sprejemu migrantov brez urejenega statusa v skladu s tem členom. Ta člen ne posega v pristojnosti, ki jih Komisiji podeljuje člen 24(2d).
1.  Glede na raven sodelovanja tretjih držav pri ponovnem sprejemu migrantov brez urejenega statusa z državami članicami, ki se oceni na podlagi ustreznih in objektivnih podatkov, se lahko uporaba člena 16(1a) in (5)(b) ter člena 24(2) odslej prilagaja kategorijam prosilcev ali vsem prosilcem z državljanstvom te tretje države, kot je določeno v odstavku 4.
Ta člen ne posega v pristojnosti, ki jih Komisiji podeljuje člen 24(2d).
2.  Komisija redno ocenjuje sodelovanje tretjih držav na področju ponovnega sprejema, ob upoštevanju zlasti naslednjih kazalnikov:
2.  Komisija redno, vsaj enkrat letno, ocenjuje ustrezno sodelovanje tretjih držav na področju ponovnega sprejema, pri čemer upošteva zlasti naslednje kazalnike:
(a)  število odločb o vrnitvi, izdanih osebam iz zadevne tretje države, ki nezakonito prebivajo na ozemlju držav članic;
(a)  število državljanov tretjih držav, za katere v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta velja upravna ali sodna odločba;
(b)  število dejanskih vrnitev oseb, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi, kot odstotek števila odločb o vrnitvi, izdanih državljanom zadevne tretje države, vključno po potrebi in na podlagi zakonodaje Unije ali dvostranskih sporazumov o ponovnem sprejemu s številom državljanov tretjih držav, ki so potovali prek njenega ozemlja;
(c)   število s strani tretje države sprejetih prošenj za ponovni sprejem kot odstotek števila predloženih takih prošenj.
(b)   število s strani tretje države sprejetih prošenj države članice za ponovni sprejem kot odstotek števila predloženih takih prošenj;
(c)  stopnje praktičnega sodelovanja na področju vračanja v različnih fazah postopka vračanja, kot so:
(i)  pravočasna pomoč pri postopkih identifikacije,
(ii)  dostava in sprejemanje potrebnih potnih listin.
Komisija sporoči rezultate svoje ocene Evropskemu parlamentu in Svetu, ki se o tem pogovorita, zlasti o ravni sodelovanja z ustrezno tretjo državo pri ponovnem sprejemu migrantov brez urejenega statusa.
Pri oceni sodelovanja države pri ponovnem sprejemu se obravnavajo predvsem naslednji dejavniki:
(a)  udeležba v pilotnih projektih na področju migracij, s čimer se prispeva k odvračanju od nedovoljenih migracij;
(b)  dokazana prizadevanja za ponovno vključitev oseb v postopku vračanja in trajnost vrnitev;
(c)  dokazana prizadevanja za boj proti trgovini z ljudmi in tihotapljenju ter tako povzročenim kršitvam pravic vpletenih posameznikov (sodelovanje pri krepitvi zmogljivosti in usposabljanju, tudi o preprečevanju zlorab in izkoriščanja).
Komisija o ugotovitvah ocene obvesti Evropski parlament.
3.  Država članica lahko Komisijo uradno obvesti o večjih in trajnih praktičnih težavah pri sodelovanju s tretjo državo na področju ponovnega sprejema migrantov brez urejenega statusa na podlagi enakih kazalnikov, kot so določeni v odstavku 2.
3.  Država članica lahko Komisijo uradno obvesti tudi o večjih in trajnih težavah ter bistvenem izboljšanju sodelovanja s tretjo državo na področju ponovnega sprejema migrantov brez urejenega statusa na podlagi istih kazalnikov, kot so določeni v odstavku 2.
4.  Komisija v roku enega meseca preuči vsako obvestilo v skladu z odstavkom 3.
Komisija vsako obvestilo preuči v roku 15 dni. O rezultatih tega pregleda nemudoma obvesti Svet in Evropski parlament.
5.   Kadar Komisija na podlagi analize iz odstavkov 2 in 4 odloči, da država ne sodeluje v zadostni meri in da je zato potrebno ukrepanje, lahko ob upoštevanju splošnih odnosov Unije z zadevno tretjo državo sprejme izvedbeni akt v skladu s postopkom pregleda iz člena 52(2):
4.   Kadar se Komisija na podlagi analize iz odstavkov 2 in 3 in ob upoštevanju splošnih odnosov Unije s to tretjo državo, zlasti pri sodelovanju na področju ponovnega sprejema, ter ob upoštevanju ocene in razprav iz odstavka 2 odloči, da država:
(a)  o začasni opustitvi uporabe člena 14(6), točke (b) člena 16(5), člena 23(1) ali člena 24(2) oziroma nekaterih ali vseh teh določb za vse državljane zadevne tretje države ali za nekatere kategorije njenih državljanov, ali
(a)   sodeluje v zadostni meri, sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 52(2a) izvedbeni akt za nekatere kategorije državljanov ali za vse državljane te tretje države, ki zaprosijo za vizum na ozemlju te tretje države, s katerim:
(i)  zniža vizumsko takso iz člena 16(2a);
(ii)  skrajša čas za sprejetje odločitve o vlogi v skladu s členom 23 (1a);
(iii)  podaljša obdobje veljavnosti vizumov za večkratni vstop v skladu z zadnjim pododstavkom člena 24(2); in/ali
(iv)  olajša sodelovanje v projektih v zvezi z delovno migracijo;
(b)   o uporabi vizumske takse iz člena 16 (2a) za vse državljane zadevne tretje države ali za določene kategorije njenih državljanov.
(b)  ne sodeluje v zadostni meri, lahko ob upoštevanju splošnih odnosov Unije s to tretjo državo sprejme izvedbeni akt v skladu s postopkom pregleda iz člena 52(2), s katerim:
(i)  začasno opusti uporabo člena 14(6) ali člena 23(1) ali začasno opusti člen 16 (5b), člen 23(1) ali nekatere njunih določb ali člen 24(2).“;
6.  Komisija na podlagi kazalnikov iz odstavka 2 redno ocenjuje, ali je mogoče ugotoviti znatno izboljšanje sodelovanja določene tretje države na področju ponovnega sprejema migrantov brez urejenega statusa, in ob upoštevanju splošnih odnosov Unije z zadevno tretjo državo lahko odloči, da razveljavi ali spremeni izvedbeni akt iz odstavka 5.
7.  Najpozneje šest mesecev po začetku veljavnosti izvedbenega akta iz odstavka 5 Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o napredku, doseženem v navedeni tretji državi glede sodelovanja na področju ponovnega sprejema.“;
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 32 – odstavek 1 – točka a – točka vii
(aa)   v prvem odstavku člena 32 se črta točka (vii)
(vii)  ne predloži dokazila, da ima ustrezno in veljavno potovalno zdravstveno zavarovanje, kjer je primerno;
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka a b (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 32 – odstavek 2
(ab)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
2.  Prosilec je o sklepu o zavrnitvi in razlogih za zavrnitev obveščen s pomočjo standardnega obrazca iz Priloge VI.
2. Prosilec je o sklepu o zavrnitvi in razlogih za zavrnitev obveščen s pomočjo standardnega obrazca iz Priloge VI v jeziku, ki ga razume ali za katerega se lahko upravičeno domneva, da ga razume.“;
Sprememba 60
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka b
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 32 – odstavek 3
3.  Prosilci, katerim se izdaja vizuma zavrne, bi morali imeti pravico do pritožbe, ki bi morala v določeni fazi postopka zagotavljati učinkovito pravno sredstvo. Pritožbe se vložijo zoper državo članico, ki je sprejela končno odločitev o vlogi, v skladu z nacionalnim pravom te države članice. Države članice prosilcem zagotovijo podrobne informacije o postopku, v skladu s katerim je treba ravnati v primeru pritožbe, kakor je navedeno v Prilogi VI.
3.  Prosilci, katerim se izdaja vizuma zavrne, bi morali imeti pravico do pritožbe, ki bi morala v določeni fazi postopka zagotavljati učinkovito pravno sredstvo. Pritožbe se vložijo zoper državo članico, ki je sprejela končno odločitev o vlogi, v skladu z nacionalnim pravom te države članice. Rok za pritožbo je vsaj 30 koledarskih dni. Države članice prosilcem zagotovijo podrobne informacije o postopku, v skladu s katerim je treba ravnati v primeru pritožbe, kakor je navedeno v Prilogi VI, v jeziku, ki ga prosilci razumejo ali za katerega se lahko upravičeno domneva, da ga razumejo.
Sprememba 61
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka b
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 32 – odstavek 3 a
3a.   Standardni obrazec za obveščanje in utemeljevanje zavrnitve, razveljavitve ali preklica vizuma, kakor je opredeljen v Prilogi VI, je na voljo vsaj v naslednjih jezikih:
(a)  v uradnem jeziku/uradnih jezikih države članice, za katero se zahteva vizum; in
(b)  v uradnem jeziku/uradnih jezikih države gostiteljice.
Poleg jezika/jezikov iz točke (a) je lahko obrazec na voljo tudi v katerem koli drugem uradnem jeziku institucij Evropske unije.;
Obrazec se v uradni jezik/uradne jezike države gostiteljice prevede v skladu s schengenskim sodelovanjem na lokalni ravni iz člena 48.
Sprememba 62
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 c (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 34 – točka 7
(22c)   v členu 34 se spremeni odstavek 7:
7.  Imetnik vizuma, čigar vizum je bil razveljavljen ali preklican, se lahko pritoži, razen če je bil vizum v skladu z odstavkom 3 preklican na zahtevo imetnika vizuma. Pritožbe se vložijo zoper državo članico, ki je sprejela odločitev o razveljavitvi ali preklicu, v skladu z nacionalnim pravom te države članice. Države članice zagotovijo prosilcem informacije o postopku, v skladu s katerim je treba ravnati v primeru pritožbe, kakor je navedeno v Prilogi VI.
7. Imetnik vizuma, čigar vizum je bil razveljavljen ali preklican, se lahko pritoži, razen če je bil vizum v skladu z odstavkom 3 preklican na zahtevo imetnika vizuma. Pritožbe se vložijo zoper državo članico, ki je sprejela odločitev o razveljavitvi ali preklicu, v skladu z nacionalnim pravom te države članice. Države članice zagotovijo prosilcem informacije o postopku, v skladu s katerim je treba ravnati v primeru pritožbe, kakor je navedeno v Prilogi VI. Če je imetnik razveljavljenega vizuma že na ozemlju države članice, sklepa o vrnitvi ni mogoče sprejeti do preteka roka za pritožbo ali ustreznega obvestila prejemniku o končnem izidu pritožbe.“;
Sprememba 63
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 b (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 35 – odstavek 2
(22b)  v členu 35 se črta odstavek 2;
Sprememba 64
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 24
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 36a – odstavek 3
3.  Zadevna država članica vzpostavi ustrezne strukture in napoti posebej usposobljeno osebje za obravnavo vlog za izdajo vizuma za izvajanje vseh preverjanj in ocene tveganja, kakor je določeno v členu 21.
3.  Zadevna država članica vzpostavi ustrezne strukture in napoti posebej usposobljeno osebje za obravnavo vlog za izdajo vizuma za izvajanje vseh preverjanj in ocene tveganja, kakor je določeno v členu 21. Za osebje se zagotovi usposabljanje o digitalnem upravljanju datotek.
Sprememba 65
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 24 b (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 37 – točka 2
(24b)   v členu 37 se spremeni odstavek 2:
2.  Za shranjevanje vizumskih nalepk in ravnanje z njimi se uporabljajo ustrezni varnostni ukrepi, da se preprečijo goljufije ali izguba. Na vsakem konzulatu se vodi evidenca vizumskih nalepk in register o tem, kako je bila vsaka vizumska nalepka uporabljena.
2. Za shranjevanje vizumskih nalepk in ravnanje z njimi se uporabljajo ustrezni varnostni ukrepi, da se preprečijo goljufije ali izguba. Na vsakem konzulatu se vodi evidenca vizumskih nalepk in register o tem, kako je bila vsaka vizumska nalepka uporabljena. Vsaka pomembnejša goljufija ali izguba se sporoči Komisiji.“;
Sprememba 66
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 37 – odstavek 3 – pododstavek 2
Posamezen spis se hrani najmanj eno leto od datuma sprejetja odločitve o vlogi v skladu s členom 23(1) ali v primeru pritožbe do konca postopka pritožbe.
Posamezen spis se hrani najmanj dve leti od datuma sprejetja odločitve o vlogi v skladu s členom 23(1) ali v primeru pritožbe do konca postopka pritožbe.
Sprememba 67
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26 a (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 38 – odstavek 4 a (novo)
(26a)  v členu 38 se vstavi naslednji odstavek:
„4a. Države članice zagotovijo, da konzulati predvidijo pritožbeni postopek za prosilce za vizum. Informacije o tem postopku so na voljo na spletnem mestu konzulata ali po potrebi prek zunanjega ponudnika storitev. Države članice zagotovijo, da se vodi evidenca pritožb.“;
Sprememba 68
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26 b (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 39 – odstavek 1
(26b)   v členu 39 se odstavek 1 spremeni:
1.  Konzulati držav članic zagotovijo, da so prosilci prijazno sprejeti.
1. Konzulati držav članic zagotovijo, da so prosilci prijazno sprejeti. Pri sprejemu prosilcev in obdelavi njihovih prošenj je treba ustrezno spoštovati temeljne pravice, kot so navedene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Prošnje za vizume je treba obravnavati brez diskriminacije ter strokovno in s spoštljivo do vlagateljev.“;
Sprememba 88
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26 c (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 39 – odstavek 3
(26c)  v členu 39 se odstavek 3 spremeni:
3.  Pri opravljanju svojih nalog konzularno osebje z osebami ne ravna diskriminatorno na podlagi spola, rasne ali etnične pripadnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.
„3. Pri opravljanju svojih nalog konzularno osebje z osebami ne ravna diskriminatorno na podlagi državljanstva, spola, družbenega spola, družinskega statusa, pripadnosti, dejanske ali domnevne vere, prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.
Sprememba 70
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 – točka d
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 43 – odstavek 9
9.  Države članice so odgovorne za skladnost s predpisi o varstvu osebnih podatkov in zagotovijo, da nadzorni organi držav članic za varstvo podatkov spremljajo zunanje ponudnike storitev v skladu s členom 51(1) Uredbe (EU) 2016/679.
9.  Zadevna država članica oziroma države članice so odgovorne za skladnost s predpisi, vključno s spoštovanjem temeljnih pravic, predvsem pa načela nediskriminacije in varstva osebnih podatkov, in zagotovijo, da nadzorni organi držav članic za varstvo podatkov spremljajo zunanje ponudnike storitev v skladu s členom 51(1) Uredbe (EU) 2016/679.
Sprememba 71
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 33 – točka b
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 48 – odstavek 1 a – točka (c)
(c)  zagotovijo skupni prevod obrazca za vlogo, kjer je to potrebno;
(c)  zagotovijo skupni prevod obrazca za vlogo in standardnega obrazca za obveščanje in utemeljevanje zavrnitve, razveljavitve ali preklica vizuma, kjer je to potrebno;
Sprememba 72
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 33 – točka d
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 48 – odstavek 3 – točka (b) – (vi)
(vi)  trendih zavrnitve vstopa;
(vi)  trendih zavrnitve vstopa in razlogih za zavrnitev;
Sprememba 73
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 33 – točka d
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 48 – odstavek 3 – točka d
(d)  podatke o zavarovalnicah, ki zagotavljajo ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, vključno s preverjanjem vrste kritja in možnimi presežnimi zneski.“;
črtano
Sprememba 74
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 34 a (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 49
(34a)   člen 49 se spremeni:
Člen 49
Člen 49
Ureditve v zvezi z olimpijskimi in para-olimpijskimi igrami
Ureditve v zvezi z olimpijskimi in para-olimpijskimi igrami in drugimi mednarodnimi športnimi prireditvami na visoki ravni
Države članice, ki gostijo olimpijske igre in para-olimpijske igre, uporabijo posebne postopke in pogoje iz Priloge XI, ki olajšujejo izdajo vizumov.
Države članice, ki gostijo olimpijske igre in para-olimpijske igre in druge mednarodne športne prireditve na visoki ravni, uporabijo posebne postopke in pogoje iz Priloge XI, ki olajšujejo izdajo vizumov.“;
Sprememba 75
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Uredba (ES) št. 810/2009
Člen 50 b – odstavek 1
1.  Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.
1.  Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu o delegiranem aktu, ki se sočasno in nemudoma pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu, se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.
Sprememba 76
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1
1.  Komisija tri leta po [datumu začetka veljavnosti te uredbe] pripravi oceno izvajanja te uredbe. V okviru te skupne ocene se bodo preučili rezultati, doseženi glede na zastavljene cilje, in izvajanje določb te uredbe.
1.  Komisija dve leti po ... [datum začetka veljavnosti te uredbe] pripravi oceno izvajanja te uredbe. V okviru te skupne ocene se bodo preučili rezultati, doseženi glede na zastavljene cilje, in izvajanje določb te uredbe.
Sprememba 77
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)
2a.   Komisija najpozneje eno leto po ... [datum začetka veljavnosti te uredbe] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži ocenjevalno poročilo o ukinitvi vizumskih nalepk in uvedbi digitalnih vizumov, s katerimi bo mogoče schengenske vizume izdajati z enostavno registracijo v sistemu VIS in pošiljanjem elektronskega obvestila prosilcu.
Sprememba 78
Predlog uredbe
Priloga IV a (novo)
Uredba (ES) št. 810/2009
Priloga XI
POSEBNI POSTOPKI IN POGOJI ZA POENOSTAVLJENO IZDAJO VIZUMOV ČLANOM OLIMPIJSKE DRUŽINE, KI SODELUJEJO NA OLIMPIJSKIH IN PARAOLIMPIJSKIH IGRAH
POSEBNI POSTOPKI IN POGOJI ZA POENOSTAVLJENO IZDAJO VIZUMOV ČLANOM OLIMPIJSKE IN ŠPORTNE DRUŽINE, KI SODELUJEJO NA OLIMPIJSKIH IN PARAOLIMPIJSKIH IGRAH TER ŠPORTNIH PRIREDITVAH NA VISOKI RAVNI

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0434/2018).

Zadnja posodobitev: 21. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov