Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0061(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0434/2018

Ingivna texter :

A8-0434/2018

Debatter :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Antagna texter :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Antagna texter
PDF 222kWORD 73k
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Viseringskodex ***I
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 11 december 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Europeiska unionens gemensamma politik om korttidsviseringar har varit en väsentlig del av skapandet av ett område utan inre gränser. Viseringspolitiken bör förbli ett viktigt verktyg för att underlätta turism och näringslivsverksamhet samtidigt som den bidrar till att motverka säkerhetsrisker och risken för irreguljär migration till unionen.
(1)  Europeiska unionens gemensamma politik om korttidsviseringar har varit en väsentlig del av skapandet av ett område utan inre gränser. En viseringspolitik med respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna bör underlätta tredjelandsmedborgares resor till EU samtidigt som den garanterar den fria rörligheten och säkerheten för personer på EU:s territorium. Den gemensamma viseringspolitiken bör ligga i linje med unionens övriga politik, till exempel när det gäller fri rörlighet och bosättning.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
(2a)   Vid tillämpningen av denna förordning bör medlemsstaterna fullgöra sina respektive skyldigheter enligt internationell rätt, särskilt FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, FN:s konvention om barnets rättigheter och andra relevanta internationella instrument.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Förfarandet för att ansöka om en visering bör vara så enkelt som möjligt för de sökande. Det bör vara klart vilken medlemsstat som är behörig att pröva en viseringsansökan, särskilt om den planerade vistelsen omfattar flera medlemsstater. Om det går, bör medlemsstaterna erbjuda en möjlighet att fylla i och lämna in ansökningsformulär elektroniskt. Det bör fastställas frister för de olika etapperna i förfarandet, särskilt så att resenärer kan planera i förväg och undvika högsäsong på konsulaten.
(4)  Förfarandet för att ansöka om en visering bör vara så enkelt och rimligt i fråga om kostnader som möjligt för de sökande. Det bör vara klart vilken medlemsstat som är behörig att pröva en viseringsansökan, särskilt om den planerade vistelsen omfattar flera medlemsstater. Medlemsstaterna bör erbjuda en möjlighet att fylla i och lämna in ansökningsformulär elektroniskt. Det bör fastställas frister för de olika etapperna i förfarandet, i synnerhet för att resenärerna ska kunna planera i god tid och undvika högsäsong på konsulaten. Som en del av den fortsatta utvecklingen av regelverket mot en verkligt gemensam viseringspolitik bör förfarandena och villkoren för utfärdande av viseringar ytterligare harmoniseras och deras enhetliga tillämpning stärkas.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
(4a)   Konsulaten prövar viseringsansökningar och fattar beslut om ansökningar. Medlemsstaterna bör säkerställa att de är närvarande eller företräds av en annan medlemsstat i tredjeländer vars medborgare omfattas av viseringskravet, och se till att konsulaten har tillräckliga kunskaper om de lokala förhållandena för att säkerställa integriteten i förfarandet för att ansöka om visering.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)   Medlemsstaterna bör inte vara skyldiga att bibehålla möjligheten till direkt åtkomst för inlämnande av ansökningar till konsulatet på platser där en extern tjänsteleverantör har fått i uppdrag att ta emot viseringsansökningar på dess vägnar, dock utan att detta påverkar tillämpningen av de skyldigheter som medlemsstaterna åläggs genom direktiv 2004/38/EG18, framför allt artikel 5.2.
utgår
_________________
18Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (EUT L 229, 29.6.2004, s. 35).
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)  Sökande bör inte vara skyldiga att visa upp en medicinsk reseförsäkring när de inger en ansökan om visering för kortare vistelse. Det utgör en oproportionerlig börda för viseringssökande och det finns inga belägg för att innehavare av viseringar för kortare vistelse skulle innebära en större risk i fråga om offentliga sjukvårdsutgifter i medlemsstaterna än tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskrav.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Viseringsavgiften bör säkerställa att tillräckliga ekonomiska resurser finns tillgängliga för att täcka kostnaderna för handläggning av viseringar, bland annat lämpliga strukturer och tillräckligt med personal för att säkerställa att granskningen av viseringsansökningar präglas av tillräcklig kvalitet och integritet. Viseringsavgiftens belopp bör ses över vartannat år på grundval av objektiva kriterier.
(6)  Viseringsavgiften bör säkerställa att tillräckliga ekonomiska resurser finns tillgängliga för att täcka kostnaderna för handläggning av viseringar, bland annat lämpliga strukturer och tillräckligt med personal för att säkerställa att granskningen av viseringsansökningar präglas av kvalitet, skyndsamhet och integritet. Viseringsavgiftens storlek bör ses över vartannat år på grundval av objektiva bedömningskriterier.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
(6a)   Arrangemangen för att ta emot sökande bör vara utformade så att de vederbörligen respekterar människors värde och grundläggande rättigheter, såsom de anges i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Handläggningen av viseringsansökningarna bör genomföras utan diskriminering och på ett professionellt sätt som respekterar de sökande.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  För att säkerställa att tredjelandsmedborgare som måste inneha visering kan lämna in sin ansökan i det land där de är bosatta, även om ingen medlemsstat är närvarande för att kunna ta emot ansökningar, bör externa tjänsteleverantörer ha möjlighet att tillhandahålla de tjänster som krävs för en högre avgift än det allmänna maximibeloppet.
(7)  För att säkerställa att tredjelandsmedborgare som måste inneha visering kan lämna in sin ansökan så nära sin bosättningsort som möjligt, bör externa tjänsteleverantörer ha möjlighet att ta emot viseringsansökningar för en högre avgift än det allmänna maximibeloppet.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Överenskommelser om representation bör vara smidiga och hinder för att ingå sådana överenskommelser mellan medlemsstaterna bör undvikas. Den representerande medlemsstaten bör vara ansvarig för hela handläggningen av viseringsansökningar, utan inblandning av den representerade medlemsstaten.
(8)  Överenskommelser om representation bör vara enkla och smidiga, och hinder för att ingå sådana överenskommelser mellan medlemsstaterna bör undvikas. Den representerande medlemsstaten bör vara ansvarig för hela handläggningen av viseringsansökningar, utan inblandning av den representerade medlemsstaten.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Om vissa tredjeländer inte samarbetar kring återtagande av sina medborgare som grips i en irreguljär situation och dessa länder inte samarbetar effektivt i återvändandeprocessen, bör vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 810/2009 tillämpas restriktivt och tillfälligt på grundval av en öppen mekanism baserad på objektiva kriterier för att förbättra det berörda tredjelandets samarbete kring återtagande av irreguljära migranter.
(11)  Om vissa tredjeländer för ett tillfredsställande samarbete eller inte samarbetar kring återtagande av sina medborgare som grips i en irreguljär situation och dessa länder visar en tillfredsställande vilja att samarbeta eller inte samarbetar effektivt i återvändandeprocessen, bör vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 810/2009 tillämpas restriktivt och tillfälligt på grundval av en öppen mekanism baserad på objektiva kriterier för att förbättra det berörda tredjelandets samarbete kring återtagande av irreguljära migranter eller uppmuntra det till fortsatt samarbete.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Sökande som fått avslag på sin viseringsansökan bör ha rätt att överklaga, vilket i ett visst stadium i förfarandet bör garantera ett effektivt rättsligt överklagande. Mer detaljerad information om grunderna för avslag och förfarandena för överklagande av negativa beslut bör tillhandahållas i underrättelsen om avslag.
(12)  Sökande som fått avslag på sin viseringsansökan bör ha rätt att överklaga, vilket bör garantera ett effektivt och snabbt rättsligt överklagande. Detaljerad information om grunderna för avslag och förfarandena för överklagande av negativa beslut bör tillhandahållas i underrättelsen om avslag.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
(13a)   Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheterna och efterlever de rättigheter och principer som erkänns särskilt i internationella fördrag och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Den syftar särskilt till att säkerställa full respekt för rätten till skydd av personuppgifter enligt artikel 16 i EUF-fördraget, samt rätten till privatliv och familjeliv enligt artikel 7, rätten till asyl enligt artikel 18 och barnets rättigheter enligt artikel 24 i ovannämnda stadga, samt skydd för utsatta grupper.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Flexibla bestämmelser bör införas för att göra det möjligt för medlemsstaterna att optimera resurssamordningen och stärka den konsulära täckningen. Samarbetet mellan medlemsstaterna (s.k. viseringscentrum för Schengenområdet) bör kunna ta sig vilken form som helst som är lämpad för de lokala förhållandena i syfte att öka konsulatens geografiska täckning, sänka medlemsstaternas kostnader, synliggöra Europeiska unionen och förbättra den service som erbjuds viseringssökande.
(16)  Flexibla bestämmelser bör införas för att göra det möjligt för medlemsstaterna att optimera resurssamordningen och stärka den konsulära täckningen. Samarbetet mellan medlemsstaterna (s.k. viseringscentrum för Schengenområdet) bör kunna ta sig vilken form som helst som är lämpad för de lokala förhållandena i syfte att öka konsulatens geografiska täckning, sänka medlemsstaternas kostnader, synliggöra Europeiska unionen och förbättra den service som erbjuds viseringssökande. Den gemensamma viseringspolitiken bör bidra till att skapa tillväxt och vara förenlig med annan unionspolitik, till exempel när det gäller yttre förbindelser, handel, utbildning, kultur och turism.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  Elektroniska viseringsansökningssystem som utvecklats av medlemsstaterna bidrar till att underlätta förfarandena för sökande och konsulat. En gemensam lösning som möjliggör fullständig digitalisering bör utvecklas, med fullt utnyttjande av den senaste rättsliga och tekniska utvecklingen.
(17)  Elektroniska viseringsansökningssystem som utvecklats av medlemsstaterna är väsentliga för att underlätta förfarandena för sökande och konsulat. En gemensam lösning som säkerställer fullständig digitalisering bör utvecklas senast 2025 i form av en onlineplattform och en e-visering för EU, för ett fullständigt utnyttjande av den senaste rättsliga och tekniska utvecklingen, så att viseringsansökningar online kan tillgodose sökandenas behov och locka fler besökare till Schengenområdet. Det elektroniska viseringsansökningssystemet bör vara fullt tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Enkla och smidiga förfarandegarantier bör stärkas och tillämpas enhetligt.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
(17a)  Vid tillämpningen av förordning (EG) nr 810/2009 bör medlemsstaterna fullgöra sina respektive förpliktelser enligt internationell rätt, särskilt FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, FN:s konvention om barnets rättigheter och andra relevanta internationella instrument.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)
(27a)   De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör vidtas. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen med avseende på att införa tekniska ändringar i bilagorna till denna förordning.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 27b (nytt)
(27b)   Lämpliga åtgärder bör antas för övervakning och utvärdering av denna förordning i fråga om harmonisering av handläggningen av viseringsansökningar. Övervakningen och utvärderingen bör även syfta till att kontrollera att de grundläggande rättigheterna till fullo respekteras av medlemsstaterna vid handläggningen av ansökningarna, samt att principen om icke-diskriminering och skyddet av personuppgifter tillämpas.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 1 – punkt 1
”1. Genom denna förordning inrättas villkor och förfaranden för utfärdande av viseringar för planerade vistelser på medlemsstaternas territorium som inte varar längre än 90 dagar under en 180-dagarsperiod.”
”1. Genom denna förordning inrättas villkor och förfaranden för utfärdande av viseringar för planerade vistelser på medlemsstaternas territorium som inte varar längre än 90 dagar under en 180-dagarsperiod, och planerade vistelser för yrkesutövare inom idrott och kultur i upp till ett år utan att vistelsen i en viss medlemsstat överskrider 90 dagar under en 180-dagarsperiod.”
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 1 – punkt 3a (ny)
(1a)  I artikel 1 ska följande punkt läggas till:
”3a. Vid tillämpningen av denna förordning ska medlemsstaterna handla i full överensstämmelse med relevant unionsrätt, däribland Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan), relevant folkrätt, däribland Förenta nationernas konvention om flyktingars rättsliga ställning (nedan kallad Genèvekonventionen), de skyldigheter som följer av tillträde till internationellt skydd, särskilt principen om non-refoulement, och de grundläggande rättigheterna. I enlighet med de allmänna principerna i unionsrätten ska beslut enligt denna förordning fattas på individuell grund.”
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 1 – punkt 3b (ny)
(1b)  I artikel 1 ska följande punkt läggas till:
3b.   Kommissionen ska lägga fram en elektronisk viseringsansökan, e-visering, senast 2025.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led d
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 2 – punkt 12a (nytt)
12a.   yrkesutövare inom idrott och kultur: tredjelandsmedborgare som inte är unionsmedborgare i den mening som avses i artikel 20.1 i fördraget och som hör till någon av följande kategorier: utövande konstnärer och deras stödpersonal, elitidrottare och deras stödpersonal samt i förekommande fall dessa kategoriers familjemedlemmar, som tydligt har kunnat visa på administrativa och logistiska hinder i samband med anordnande av en turné eller en tävling i flera av Schengenområdets medlemsstater under mer än tre månader.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 3 – punkt 5
(3)  I artikel 3.5 ska leden b och c ersättas med följande:
(3)  I artikel 3.5 ska leden b och c ersättas med följande:
”b) Tredjelandsmedborgare med giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av en medlemsstat som inte deltar i antagandet av denna förordning eller av en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut, eller tredjelandsmedborgare med något av de giltiga uppehållstillstånd i förteckningen i bilaga V som utfärdats av Andorra, Kanada, Japan, San Marino eller Förenta staterna och garanterar innehavarens ovillkorliga rätt till återinresa, eller med ett uppehållstillstånd för de västindiska delarna av Konungariket Nederländerna (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius och Saba).
c)  Tredjelandsmedborgare med giltig visering för en medlemsstat som inte deltar i antagandet av denna förordning, för en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut eller för ett land som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för Kanada, Japan eller Förenta staterna, eller innehavare av en giltig visering för de västindiska delarna av Konungariket Nederländerna (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius och Saba), när dessa reser till det utfärdande landet eller till ett annat tredjeland, eller när de återvänder från det utfärdande landet efter att ha använt viseringen.”
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 5 – punkt 1 – led b
”b) om besöket omfattar fler än ett mål, eller om flera separata besök kommer att företas inom en tvåmånadersperiod, den medlemsstat vars territorium utgör huvudmålet för resan eller resorna vad avser vistelsens längd, räknat i dagar, eller”
”b) om besöket omfattar fler än ett mål, eller om flera separata besök kommer att företas inom en tvåmånadersperiod, den medlemsstat där värdorganisationen eller företaget ligger, i förekommande fall, eller den medlemsstat vars territorium utgör huvudmålet för resan eller resorna vad avser vistelsens längd, räknat i dagar, eller, om inget huvudmål kan fastställas, den medlemsstat vars yttre gräns den sökande avser att passera för att resa in på medlemsstaternas territorium,”
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 5 – punkt 2a (ny)
(5a)  I artikel 5 ska följande punkt läggas till:
”2a. Om den medlemsstat som är behörig enligt punkt 1 a eller b varken är närvarande eller har representation i det tredjeland där den sökande lämnar in ansökan i enlighet med artikel 10, har den sökande rätt att lämna in ansökan
a)  vid konsulatet för en av de medlemsstater som utgör målet för det planerade besöket,
b)  vid konsulatet för medlemsstaten för första inresa, om led a inte är tillämpligt,
c)  i alla andra fall vid konsulatet för någon av de medlemsstater som är närvarande i det land där den sökande lämnar in ansökan.
Om konsulatet för den behöriga medlemsstaten enligt punkt 1 eller konsulatet för den medlemsstat som avses i första stycket i denna punkt ligger mer än 500 km från den sökandes bostadsort eller om en tur-och-retur-resa med kollektivtrafik från den sökandes bostadsort skulle kräva en övernattning och om en annan medlemsstats konsulat ligger närmare den sökandes bostadsort, ska den sökande ha rätt att lämna in ansökan vid den sistnämnda medlemsstatens konsulat.”
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 5 – punkt 2b (ny)
(5b)  I artikel 5 ska följande punkt läggas till:
”2b. Om den enligt punkterna 1 eller 2 behöriga medlemsstaten i överensstämmelse med artikel 8 har ingått en överenskommelse om representation med en annan medlemsstat när det gäller att pröva ansökningar och utfärda viseringar på dess vägnar ska den sökande lämna in sin ansökan till den representerande medlemsstatens konsulat.”
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 8 – punkt 1
1.  En medlemsstat kan samtycka till att representera en annan medlemsstat som enligt artikel 5 är behörig att pröva ansökningar och utfärda viseringar på den medlemsstatens vägnar. En medlemsstat kan också företräda en annan medlemsstat begränsat till att endast ta emot ansökningar och registrera biometriska kännetecken.
1. Utan att det påverkar artikel 6 kan en medlemsstat samtycka till att representera en annan medlemsstat som enligt artikel 5 är behörig att pröva ansökningar och utfärda viseringar på den medlemsstatens vägnar. En medlemsstat kan också företräda en annan medlemsstat begränsat till att endast ta emot ansökningar och registrera biometriska kännetecken.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 8 – punkt 6
(ba)   I artikel 8 ska följande punkt 6 ändras:
6.  För att säkerställa att dålig transportinfrastruktur eller långa avstånd i en specifik region eller ett specifikt geografiskt område inte kräver en oproportionerlig ansträngning från sökandenas sida för att kunna få tillgång till ett konsulat, ska de medlemsstater som saknar eget konsulat i den regionen eller i det området bemöda sig om att ingå överenskommelser om representation med medlemsstater som har konsulat i den regionen eller i det området.
6. För att säkerställa att dålig transportinfrastruktur eller långa avstånd i en specifik region eller ett specifikt geografiskt område inte kräver en oproportionerlig ansträngning från sökandenas sida för att kunna få tillgång till ett konsulat, ska de medlemsstater som saknar eget konsulat i den regionen eller i det området bemöda sig om att ingå överenskommelser om representation med medlemsstater som har konsulat i den regionen eller i det området i syfte att bekämpa diskriminering mellan tredjelandsmedborgare på grund av olika tillgång till konsulära tjänster.
Sådana överenskommelser får även ingås med en EU-medlemsstats representation i ett grannland till det berörda tredjelandet om den ligger närmre den sökandes hem.”
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led a
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 9 – punkt 1
Ansökningar kan lämnas in tidigast sex månader, eller för sjömän vid tjänsteutövning tidigast nio månader, före den tidpunkt då det planerade besöket kommer att inledas, och i regel senast 15 kalenderdagar före den tidpunkten.
Ansökningar kan lämnas in tidigast nio månader före den tidpunkt då det planerade besöket kommer att inledas, och i regel senast 15 kalenderdagar före den tidpunkten. I enskilda motiverade nödsituationer, bland annat om det är nödvändigt av yrkesskäl, av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser, får konsulatet bortse från den sistnämnda tidsfristen.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 9 – punkt 3
(aa)   I artikel 9 ska följande punkt 3 ändras:
I motiverade brådskande fall får konsulatet tillåta att sökande antingen lämnar in ansökan utan avtalat besök, eller omedelbart meddela tid för besök.
I motiverade brådskande fall får konsulatet tillåta att sökande antingen lämnar in ansökan utan avtalat besök, eller omedelbart meddela tid för besök.
Om det i ett elektroniskt förfarande inte har kommit något svar inom en månad efter det att ansökan lämnats in ska det finnas rättsmedel som gör det möjligt att ändå pröva ansökan.”
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led b
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 9 – punkt 4 – led aa (nytt)
(aa)  av sökandens rättsliga ombud,
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8 – led a
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 10 – punkt 1
Sökande ska infinna sig personligen när de lämnar in en ansökan för att lämna fingeravtryck, i enlighet med artikel 13.2, 13.3 och 13.7 b.
Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 13, 42, 43 och 45 får sökande lämna in sina ansökningar personligen eller elektroniskt.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
(9a)  I artikel 13.2 ska följande stycke läggas till:
”Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 får en extern tjänsteleverantör inte begära att den sökande ska infinna sig personligen för varje ansökan i syfte att samla in biometriska kännetecken vid varje tillfälle. För att externa tjänsteleverantörer ska kunna kontrollera att biometriska kännetecken har samlats in ska ett kvitto utfärdas till den sökande efter att de biometriska kännetecknen samlats in.”
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led a
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 14 – punkt 4 – stycke 1
”4. Medlemsstaterna får kräva att sökanden, genom att fylla i ett formulär som utformats av varje medlemsstat, styrker ett sponsoråtagande, privat inkvartering eller bådadera. Detta formulär ska särskilt ange följande: ”
”4. Medlemsstaterna får kräva att sökanden, genom att fylla i ett formulär som utformats av kommissionen, styrker ett sponsoråtagande, privat inkvartering eller bådadera. Detta formulär ska särskilt ange följande: ”
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led a
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2
Utöver medlemsstatens officiella språk ska formuläret även upprättas på minst ett annat av de officiella språken vid Europeiska unionens institutioner. Ett provexemplar av formuläret ska översändas till kommissionen.
Kommissionen ska anta formuläret genom genomförandeakter i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 52.2. Formuläret ska användas för att informera sponsorn/den inbjudande personen om behandlingen av dennes personuppgifter och de tillämpliga reglerna. Utöver medlemsstatens officiella språk ska formuläret även upprättas på minst ett annat av de officiella språken vid Europeiska unionens institutioner.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 15
(11)  Artikel 15 ska ändras på följande sätt:
Artikel 15 ska utgå.
a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:
Medicinsk reseförsäkring utgår
”1. Personer som ansöker om enhetlig visering för en inresa ska styrka att de har lämplig och giltig medicinsk reseförsäkring som täcker eventuella kostnader som kan uppstå i samband med hemtransport av medicinska skäl, brådskande läkarhjälp och akut sjukhusvård eller vid dödsfall under den planerade vistelsen på medlemsstaternas territorium.”
(b)  I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:
”2. Personer som ansöker om enhetlig visering för flera inresor ska styrka att de har lämplig och giltig medicinsk reseförsäkring som täcker tiden för deras första planerade resa.”
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 16
Artikel 16 ska ersättas med följande:
Artikel 16
Artikel 16
Viseringsavgift
Viseringsavgift
”1. Sökande ska betala en viseringsavgift på 80 EUR.
1.  Sökande ska betala en viseringsavgift på 80 EUR.
1a.   Sökande vars uppgifter redan har registrerats i Informationssystemet för viseringar och vars biometriska kännetecken har samlats in i enlighet med artikel 13 ska betala en viseringsavgift på 60 EUR.
2.  Barn mellan sex och tolv år ska betala en viseringsavgift på 40 EUR.
2.  Barn mellan 12 och 18 år ska betala en viseringsavgift på 40 EUR.
2a.   Sökande som ingår i en grupp som reser i syften som avser idrott, kultur eller utbildning ska betala en viseringsavgift på 60 EUR.
4.  Viseringsavgiften ska inte tas ut för sökande som tillhör någon av följande kategorier:
4.  Viseringsavgiften ska inte tas ut för sökande som tillhör någon av följande kategorier:
a)  Barn under sex år.
a)  Barn under tolv år.
b)  Skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.
b)  Skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.
c)  Forskare från tredjeländer som reser i syfte att bedriva vetenskaplig forskning i enlighet med definitionen i Europaparlamentets och rådets rekommendation nr 2005/761/EG27 av den 28 september 2005 om att underlätta medlemsstaternas utfärdande av enhetliga viseringar för kortare vistelse till forskare från tredjeländer vilka reser inom gemenskapen i syfte att bedriva forskning (21).
c)  Forskare från tredjeländer, enligt definitionen i rådets direktiv 2005/71/EG27, som reser i syfte att bedriva vetenskaplig forskning eller delta i ett forskningsseminarium eller en forskningskonferens.
d)  Företrädare för ideella organisationer, som är 25 år eller yngre, som deltar i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer.
d)  Företrädare för ideella organisationer, som är 25 år eller yngre, som deltar i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer.
e)  Familjemedlemmar till unionsmedborgare i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2004/38/EG.
5.  Undantag från viseringsavgift kan beviljas för
5.  Undantag från viseringsavgift kan beviljas för
a)  barn mellan sex och tolv år,
a)  barn mellan 12 och 18 år,
b)  innehavare av diplomatpass och tjänstepass,
b)  innehavare av diplomatpass och tjänstepass,
c)  personer som är 25 år eller yngre och som deltar i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer.
c)  personer som är 25 år eller yngre och som deltar i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer,
d)  personer som ansöker om visering med territoriellt begränsad giltighet som utfärdats av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser och personer som omfattas av unionens vidarebosättnings- eller omplaceringsprogram,
e)  personer som ansöker om visering med territoriellt begränsad giltighet.
6.  Det är tillåtet att i enskilda fall avstå från att ta ut viseringsavgiften eller sänka den om en sådan åtgärd syftar till att främja kultur- eller idrottsintressen, utrikespolitiska, utvecklingspolitiska och andra väsentliga allmänintressen eller av humanitära skäl.
6.  Det är tillåtet att i enskilda fall avstå från att ta ut viseringsavgiften eller sänka den om en sådan åtgärd syftar till att främja kultur- eller idrottsintressen, utrikespolitiska, utvecklingspolitiska och andra väsentliga allmänintressen, eller av humanitära skäl eller på grund av internationella förpliktelser.
_______________
27 Rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (EUT L 289, 3.11.2005, s. 15).
_______________
27 Rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (EUT L 289, 3.11.2005, s. 15).
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 17
(13)  Artikel 17 ska ändras enligt följande:
Artikel 17
Serviceavgift
1.  ”En serviceavgift får tas ut av en extern tjänsteleverantör som avses i artikel 43. Serviceavgiften ska stå i proportion till de kostnader som den externa tjänsteleverantören ådrar sig vid utförandet av en eller flera av de uppgifter som anges i artikel 43.6.
1.  ”En serviceavgift får tas ut av en extern tjänsteleverantör som avses i artikel 43. Serviceavgiften ska stå i proportion till de kostnader som den externa tjänsteleverantören ådrar sig vid utförandet av en eller flera av de uppgifter som anges i artikel 43.6.
2.  Denna serviceavgift ska specificeras i det rättsliga instrument som anges i artikel 43.2.
2.  Denna serviceavgift ska specificeras i det rättsliga instrument som anges i artikel 43.2.
3.  Inom ramen för det lokala Schengensamarbetet ska medlemsstaterna se till att den serviceavgift som tas ut från en sökande vederbörligen återspeglar de tjänster som tillhandahålls av den externa tjänsteleverantören och är anpassad till lokala omständigheter. De ska dessutom sträva efter att harmonisera den gällande serviceavgiften.
4.  Serviceavgiften får inte vara högre än halva viseringsavgiften enligt artikel 16.1, oberoende av eventuella sänkningar av och undantag från viseringsavgiften enligt artikel 16.2, 16.4, 16.5 och 16.6.
4.  Serviceavgiften får inte vara högre än halva viseringsavgiften enligt artikel 16.1, oberoende av eventuella sänkningar av och undantag från viseringsavgiften enligt artikel 16.2, 16.4, 16.5 och 16.6. Den ska inkludera alla kostnader i samband med viseringsansökan, bland annat för översändande av ansökan och resehandlingen från den externa tjänsteleverantören till konsulatet och för återsändande av resehandlingen till den externa tjänsteleverantören.
5.  Den eller de berörda medlemsstaterna ska bibehålla möjligheten för samtliga sökande att lämna in ansökningarna direkt vid medlemsstatens/medlemsstaternas konsulat.
5.  Den eller de berörda medlemsstaterna ska bibehålla möjligheten för samtliga sökande att lämna in ansökningarna direkt vid medlemsstatens/medlemsstaternas konsulat eller vid ett konsulat tillhörande en medlemsstat med vilken en överenskommelse om representation har ingåtts i enlighet med artikel 40.
5a.  Den sökande ska erhålla ett kvitto vid betalningen av serviceavgiften.”
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 19 – punkt 3
(13a)  Artikel 19 – punkt 3
När det behöriga konsulatet finner att villkoren i punkt 1 inte har uppfyllts, ska ansökan inte anses möjlig att ta upp till prövning och konsulatet ska utan dröjsmål
När det behöriga konsulatet finner att villkoren i punkt 1 inte har uppfyllts, ska det vid behov underrätta den sökande, ange bristerna och låta den sökande rätta till dem. Om bristerna inte rättas till ska ansökan inte anses möjlig att ta upp till prövning och konsulatet ska utan dröjsmål
–  återsända ansökningsformuläret och de dokument som sökanden lämnat in,
–  återsända ansökningsformuläret och de dokument som sökanden lämnat in,
–  förstöra de biometriska uppgifter som tagits upp,
–  förstöra de biometriska uppgifter som tagits upp,
–  betala tillbaka viseringsavgiften, och
–  betala tillbaka viseringsavgiften, och
–  inte pröva ansökan.
–  inte pröva ansökan.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 19 – punkt 4
(13a)  Artikel 19.4 ska ersättas med följande:
4.  Med avvikelse från detta kan en ansökan som inte uppfyller kraven i punkt 1 ändå tas upp till prövning av humanitära skäl eller av hänsyn till nationella intressen.
4. Med avvikelse från detta ska en ansökan som inte uppfyller kraven i punkt 1 ändå tas upp till prövning av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14 – led a
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 21 – punkt 3 – led e
(a)  I punkt 3 ska led e ersättas med följande:
(a)  I punkt 3 ska led e utgå.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14 – led c
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 21 – punkt 8
”8. Under prövningen av en ansökan kan konsulaten i motiverade fall intervjua den sökande och begära ytterligare handlingar.”
”8. Under prövningen av en ansökan kan konsulaten i motiverade fall intervjua den sökande och begära ytterligare handlingar. Dessa intervjuer kan genomföras med hjälp av moderna digitala verktyg och teknik för distanskommunikation, t.ex. röst- eller videosamtal via internet. De sökandes grundläggande rättigheter ska garanteras under processen.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 22 – punkt 4
(aa)  Punkt 4 ska ersättas med följande:
4.  Kommissionen ska meddela medlemsstaterna sådana underrättelser.
4. Kommissionen ska offentliggöra sådana underrättelser.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16 – led a
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 23 – punkt 1
Beslut om ansökningar ska fattas inom 10 kalenderdagar från det att en ansökan som kan tas upp till prövning enligt artikel 19 lämnas in.
Beslut om ansökningar ska fattas inom 10 kalenderdagar från det att en ansökan som kan tas upp till prövning enligt artikel 19 lämnas in eller inom fem kalenderdagar för viseringssökande vars uppgifter redan har registrerats i Informationssystemet för viseringar och vars biometriska kännetecken har samlats in i enlighet med artikel 13.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16 – led a
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2
Denna period kan förlängas med upp till 45 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när ansökan behöver granskas ytterligare.
Denna period kan förlängas med upp till 30 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när ansökan behöver granskas ytterligare.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 23 – punkt 2a (ny)
(aa)  Följande punkt ska införas:
”2a. Beslut om ansökningar ska fattas utan dröjsmål i enskilda motiverade nödsituationer, också om det är nödvändigt av yrkesskäl, av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser.”
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 17 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 24 – punkt 1a (ny)
1a.  Sökande som konsulaten anser uppfyller villkoren för inresa och beträffande vilka inga av de skäl till avslag som avses i artikel 32 föreligger ska få en visering utfärdad i enlighet med denna artikel.”
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 1 –led 17 – led b
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 24 – punkt 2 – led a
a)  För en giltighetsperiod på ett år, förutsatt att den sökande har beviljats och lagligt använt sig av tre viseringar inom de senaste två åren.
a)  För en giltighetsperiod på ett år, förutsatt att den sökande har beviljats och lagligt använt sig av tre viseringar inom de senaste två åren, och för sjömän vid tjänsteutövning för en giltighetsperiod på ett år, förutsatt att den sökande har beviljats och lagligt använt sig av två viseringar inom de senaste två åren.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 17 – led b
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 24 – punkt 2 – led b
b)  För en giltighetsperiod på två år, förutsatt att den sökande har beviljats och lagligt använt sig av en tidigare visering för flera vistelser med ett års giltighet.
b)  För en giltighetsperiod på två år om den sökande under de föregående två åren beviljats en visering för flera vistelser med ett års giltighet.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 17 – led b
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 24 – punkt 2 – led c
c)  För en giltighetsperiod på fem år, förutsatt att den sökande har beviljats och lagligt använt sig av en tidigare visering för flera vistelser med två års giltighet.”
c)  För en giltighetsperiod på fem år om den sökande under de föregående tre åren beviljats en visering för flera vistelser med två års giltighet.”
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 17 – led c
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 24 – punkt 2c
2c.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 kan en visering för flera inresor med en giltighetstid på upp till fem år utfärdas till sökande som har bevisat behovet av eller motiverar sin avsikt att resa ofta och/eller regelbundet, förutsatt att de bevisar sin integritet och tillförlitlighet, i synnerhet genom laglig användning av tidigare viseringar, deras ekonomiska situation i ursprungslandet och deras ärliga avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan giltighetstiden löper ut för den visering de har ansökt om.
2c.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska en visering för flera inresor med en giltighetstid på upp till fem år utfärdas till sökande som har bevisat behovet av eller motiverar sin avsikt att resa ofta och/eller regelbundet, som exempelvis personer som reser i affärer, statstjänstemän som regelbundet står i officiell kontakt med medlemsstater och EU-institutioner, företrädare för det civila samhällets organisationer som reser i samband med yrkesutbildning, seminarier och konferenser, familjemedlemmar till unionsmedborgare, familjemedlemmar till tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i medlemsstaterna samt sjömän, förutsatt att de bevisar sin integritet och tillförlitlighet, i synnerhet genom laglig användning av tidigare viseringar, sin ekonomiska situation i ursprungslandet och sin ärliga avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan giltighetstiden löper ut för den visering de har ansökt om.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 25a
”Artikel 25a
Artikel 25a
Samarbete kring återtagande
Samarbete kring återtagande
1.  Artiklarna 14.6, 16.1, 16.5 b, 23.1 och 24.2 ska inte tillämpas på de sökande eller kategorier av sökande som är medborgare i ett tredjeland som inte anses samarbeta tillräckligt med medlemsstaterna kring återtagande av irreguljära migranter, på grundval av relevanta och objektiva uppgifter, i enlighet med denna artikel. Denna artikel påverkar inte de befogenheter som tilldelas kommissionen genom artikel 24.2d.
1.  Beroende på tredjeländernas grad av samarbete med medlemsstaterna kring återtagande av irreguljära migranter, bedömd på grundval av relevanta och objektiva uppgifter, får tillämpningen av artiklarna 16.1a, 16.5 b och 24.2 i det följande anpassas för kategorier av sökande eller alla sökande som är medborgare i det tredjelandet i enlighet med punkt 4.
Denna artikel påverkar inte de befogenheter som tilldelas kommissionen genom artikel 24.2d.
2.  Kommissionen ska regelbundet bedöma tredjeländernas samarbete kring återtagande, med beaktande av i synnerhet följande:
2.  Kommissionen ska regelbundet, minst en gång per år, bedöma relevanta tredjeländers samarbete kring återtagande, med beaktande av i synnerhet följande:
(a)  Antalet återvändandebeslut som utfärdas till det berörda tredjelandets medborgare som vistas olagligt på medlemsstaternas territorium.
(a)  Antalet tredjelandsmedborgare som är föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG.
(b)  Antalet faktiska återvändanden av personer som blivit föremål för återvändandebeslut som en procentandel av antalet återvändandebeslut som utfärdats till det berörda tredjelandets medborgare, i tillämpliga fall även på grundval av unionens eller bilaterala återtagandeavtal det antal tredjelandsmedborgare som transiterat genom territoriet.
(c)   Antalet ansökningar om återtagande som godkänts av tredjelandet som en procentandel av antalet sådana ansökningar som lämnats in till landet i fråga.
(b)  Antalet ansökningar om återtagande per medlemsstat som godkänts av tredjelandet som en procentandel av antalet sådana ansökningar som lämnats in till landet i fråga.
(c)  Det praktiska samarbetet inom området för återvändande i de olika skedena av återvändandeförfarandet, bland annat vad gäller
i)  stödjande av identifieringsförfaranden i rätt tid,
ii)  leverans och godtagande av nödvändiga resehandlingar.
Kommissionen ska rapportera om resultaten av sin bedömning till Europaparlamentet och rådet, som ska diskutera frågan, särskilt när det gäller graden av samarbete med det berörda tredjelandet kring återtagande av irreguljära migranter.
Följande faktorer ska särskilt beaktas vid bedömningen av ett lands samarbete kring återtagande:
a)  Deltagande i pilotprojekt för arbetskraftsmigration, för att på så sätt minska incitamenten till irreguljär migration.
b)  Påtagliga insatser för att återintegrera återvändande och säkerställa återvändandets hållbarhet.
c)  Påtagliga insatser för att bekämpa olaglig handel och smuggling och påföljande kränkningar av de berörda personernas rättigheter (deltagande i kapacitetsuppbyggnad och utbildningsverksamhet, inbegripet förhindrande av missbruk och exploatering).
Kommissionen ska underrätta parlamentet om slutsatserna av bedömningen.
3.  En medlemsstat får också underrätta kommissionen om den ställs inför stora och ihållande praktiska problem i samarbetet med ett tredjeland kring återtagande av irreguljära migranter på grundval av samma indikatorer som anges i punkt 2.
3.  En medlemsstat får också underrätta kommissionen om den observerar stora och ihållande problem liksom väsentliga förbättringar i samarbetet med ett tredjeland kring återtagande av irreguljära migranter på grundval av samma indikatorer som anges i punkt 2.
4.   Kommissionen ska granska eventuella underrättelser som görs enligt punkt 3 inom en månad.
Kommissionen ska granska eventuella underrättelser inom 15 dagar. Kommissionen ska omedelbart underrätta rådet och parlamentet om resultaten av sin granskning.
5.   Om kommissionen utifrån den analys som avses i punkterna 2 och 4 anser att ett land inte samarbetar tillräckligt och att åtgärder därför krävs får den, även med beaktande av unionens allmänna förbindelser med det berörda tredjelandet, anta en genomförandeakt i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 52.2 för att
4.   Om kommissionen, utifrån den analys som avses i punkterna 2 och 3, även med beaktande av unionens allmänna förbindelser med det berörda tredjelandet, särskilt samarbetet kring återtagande, och av den bedömning och de diskussioner som avses i punkt 2, anser att ett land
(a)  tillfälligt upphäva tillämpningen av någon, några eller samtliga av artiklarna 14.6, 16.5 b, 23.1 och 24.2 på alla medborgare i det berörda tredjelandet eller vissa kategorier av dessa, eller
(a)  samarbetar tillräckligt, ska den anta en genomförandeakt i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 52.2a för vissa kategorier av medborgare eller för alla medborgare i det berörda tredjelandet som ansöker om visering på det tredjelandets territorium, för att
i)  sänka viseringsavgiften i enlighet med artikel 16.2a,
ii)  minska den tid inom vilken beslut om en ansökan ska fattas i enlighet med artikel 23.1a,
iii)  utöka giltighetstiden för viseringar för flera inresor i enlighet med artikel 24.2 sista stycket, och/eller
iv)  underlätta deltagande i projekt för arbetskraftsmigration,
b)  tillämpa den viseringsavgift som fastställs i artikel 16.2a på alla medborgare i det berörda tredjelandet eller vissa kategorier av dessa.
(b)   inte samarbetar tillräckligt får den, även med beaktande av unionens allmänna förbindelser med det berörda tredjelandet, anta en genomförandeakt i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 52.2a för att
i)  tillfälligt ändra tillämpningen av antingen artikel 14.6 eller artikel 23.1, eller tillfälligt upphäva artikel 16.5 b, artikel 23.1, eller någon av deras bestämmelser, eller artikel 24.2
6.  På grundval av de indikatorer som anges i punkt 2 ska kommissionen fortlöpande utvärdera om betydande förbättringar kan skönjas i det berörda tredjelandets samarbete kring återtagande av irreguljära migranter varpå den, med beaktande även av unionens allmänna förbindelser med det berörda tredjelandet, kan besluta att upphäva eller ändra den genomförandeakt som avses i punkt 5.
7.  Senast sex månader efter ikraftträdandet av den genomförandeakt som avses i punkt 5 ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om framstegen i det berörda tredjelandets samarbete kring återtagande.”
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 32 – punkt 1 – led a – led vii
(aa)   I artikel 32.1 ska led vii utgå.
vii)  inte har tillhandahållit bevis på innehav av lämplig och giltig medicinsk reseförsäkring, i tillämpliga fall,
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22 – led ab (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 32 – punkt 2
(ab)  Punkt 2 ska ersättas med följande:
2.  Ett beslut om avslag och uppgift om de skäl som ligger till grund för avslaget ska meddelas sökande med hjälp av standardformuläret i bilaga VI.
2. Ett beslut om avslag och uppgift om de skäl som ligger till grund för avslaget ska meddelas sökande med hjälp av standardformuläret i bilaga VI på ett språk som sökanden förstår eller rimligen kan antas förstå.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22 – led b
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 32 – punkt 3
”3. Sökande som fått avslag på sin viseringsansökan ska ha rätt att överklaga, vilket i ett visst stadium i förfarandet ska garantera ett effektivt rättsligt överklagande. Överklaganden ska riktas mot den medlemsstat som fattade det slutliga beslutet om ansökan och i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning. Medlemsstaterna ska tillhandahålla sökande detaljerad information om hur de ska förfara för att överklaga ett beslut, i enlighet med vad som anges i bilaga VI.”
”3. Sökande som fått avslag på sin viseringsansökan ska ha rätt att överklaga, vilket i ett visst stadium i förfarandet ska garantera ett effektivt rättsligt överklagande. Överklaganden ska riktas mot den medlemsstat som fattade det slutliga beslutet om ansökan och i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning. Tidsfristen för överklagande ska vara minst 30 kalenderdagar. Medlemsstaterna ska tillhandahålla sökande detaljerad information om hur de ska förfara för att överklaga ett beslut, i enlighet med vad som anges i bilaga VI, på ett språk som sökanden förstår eller rimligen kan antas förstå.”
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22 – led b
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 32 – punkt 3a
3a.   Standardformuläret för underrättelse om och grunder för avslag, upphävande eller återkallande av visering enligt bilaga VI ska åtminstone finnas tillgängligt på
(a)  det eller de officiella språken i den medlemsstat som viseringsansökan avser, och
(b)  det eller de officiella språken i värdlandet.
Utöver de språk som avses i led a kan formuläret göras tillgängligt på alla andra officiella språk vid Europeiska unionens institutioner.
En översättning av detta formulär till det eller de officiella språken i värdlandet ska utarbetas inom ramen för det lokala Schengensamarbete som föreskrivs i artikel 48.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22c (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 34 – punkt 7
(22c)   I artikel 34 ska punkt 7 ändras.
7.  En viseringsinnehavare vars visering har upphävts eller återkallats ska ha rätt att överklaga, såvida inte viseringen återkallades på dennes begäran i enlighet med punkt 3. Överklaganden ska riktas mot den medlemsstat som fattade beslutet om upphävandet eller återkallandet och i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning. Medlemsstaterna ska tillhandahålla sökanden information om hur de ska förfara för att överklaga ett beslut, i enlighet med vad som anges i bilaga VI.
7. En viseringsinnehavare vars visering har upphävts eller återkallats ska ha rätt att överklaga, såvida inte viseringen återkallades på dennes begäran i enlighet med punkt 3.Överklaganden ska riktas mot den medlemsstat som fattade beslutet om upphävandet eller återkallandet och i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning. Medlemsstaterna ska tillhandahålla sökanden information om hur de ska förfara för att överklaga ett beslut, i enlighet med vad som anges i bilaga VI. Om mottagaren av en visering som har upphävts redan befinner sig på en medlemsstats territorium kan denne inte bli föremål för ett återvändandebeslut så länge tidsfristen för överklagande inte har löpt ut och det slutliga beslutet om överklagandet inte har meddelats mottagaren på vederbörligt sätt.”
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22b (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 35 – punkt 2
(22b)  I artikel 35 ska punkt 2 utgå.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 24
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 36a – punkt 3
3.  Den berörda medlemsstaten ska inrätta lämpliga strukturer och utplacera särskilt utbildad personal för att handlägga viseringsansökningar och genomföra all kontroll och riskbedömning i enlighet med artikel 21.
3.  Den berörda medlemsstaten ska inrätta lämpliga strukturer och utplacera särskilt utbildad personal för att handlägga viseringsansökningar och genomföra all kontroll och riskbedömning i enlighet med artikel 21. Personalen ska få utbildning i digital ärendehantering.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 1 – 24b (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 37 – punkt 2
(24b)   I artikel 37 ska punkt 2 ändras.
2.  Förvaringen och hanteringen av viseringsmärken ska omfattas av fullgoda säkerhetsåtgärder för att undvika bedrägeri och förluster. Varje konsulat ska registrera lagret av viseringsmärken och registrera hur varje viseringsmärke har använts.
2. Förvaringen och hanteringen av viseringsmärken ska omfattas av fullgoda säkerhetsåtgärder för att undvika bedrägeri och förluster. Varje konsulat ska registrera lagret av viseringsmärken och registrera hur varje viseringsmärke har använts. Alla bedrägerier eller betydande förluster ska meddelas till kommissionen.”
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 25
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 37 – punkt 3 – stycke 2
Individuella ansökningsakter ska bevaras i minst ett år från dagen för beslutet om ansökan enligt artikel 23.1, eller, när det gäller överklaganden, tills överklagandeförfarandet har slutförts.
Individuella ansökningsakter ska bevaras i minst två år från dagen för beslutet om ansökan enligt artikel 23.1, eller, när det gäller överklaganden, tills överklagandeförfarandet har slutförts.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – 26a (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 38 – punkt 4a (ny)
(26a)  I artikel 38 ska följande punkt införas:
”4a. Medlemsstaterna ska säkerställa att konsulaten har ett klagomålsförfarande för viseringssökande. Konsulatet, och i tillämpliga fall den externa tjänsteleverantören, ska publicera information om detta förfarande på sin webbplats. Medlemsstaterna ska säkerställa att det förs ett register över klagomål.”
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26b (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 39 – punkt 1
(26b)   i artikel 39 ska punkt 1 ändras
1.  Medlemsstaternas konsulat ska se till att sökandena bemöts på ett hövligt sätt.
”1. Medlemsstaternas konsulat ska se till att sökandena bemöts på ett hövligt sätt. Arrangemangen för att ta emot sökande och handläggningen av deras ansökningar bör vara utformade på ett sådant sätt att de visar vederbörlig respekt för de grundläggande rättigheterna såsom de omnämns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Handläggningen av viseringsansökningarna bör genomföras utan diskriminering och på ett professionellt sätt som respekterar de sökande.”
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26c (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 39 – punkt 3
(26c)  Artikel 39.3 ska ersättas med följande:
3.   Konsulär personal får under utförandet av sina arbetsuppgifter inte diskriminera någon på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion, övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
”3. Konsulär personal får under utförandet av sina arbetsuppgifter inte diskriminera någon på grund av nationalitet, kön, könsidentitet, familjesituation, ursprung, faktisk eller förmodad religionstillhörighet, övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.”
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 29 – led d
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 43 – punkt 9
9.  Medlemsstaterna ska ansvara för efterlevnaden av reglerna om skydd av personuppgifter och säkerställa att den externa tjänsteleverantören är föremål för dataskyddsmyndigheternas övervakning i enlighet med artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679.
9.  Den eller de berörda medlemsstaterna ska fortsatt ansvara för efterlevnaden av reglerna, inklusive i fråga om respekten för de grundläggande rättigheterna och i synnerhet principen om icke-diskriminering och om skydd av personuppgifter samt ska säkerställa att den externa tjänsteleverantören är föremål för dataskyddsmyndigheternas övervakning i enlighet med artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 33 – led b
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 48 – punkt 1a – led c
c)  i tillämpliga fall säkerställa en gemensam översättning av ansökningsformuläret,
c)  i tillämpliga fall säkerställa en gemensam översättning av ansökningsformuläret och standardformuläret för underrättelse om och motivering av avslag, upphävande eller återkallande av visering,
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 33 – led d
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 48 – punkt 3 – led b – led vi
vi)  trender när det gäller avslag.
vi)  trender och skäl när det gäller avslag.
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 33 – led d
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 48 – punkt 3 – led d
d)  Uppgifter om försäkringsbolag som tillhandahåller lämplig medicinsk reseförsäkring, inklusive kontroll av typen av täckning och eventuella självriskbelopp.
utgår
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 34a (nytt)
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 49
(34a)   Artikel 49 ska ersättas med följande
Artikel 49
”Artikel 49
Arrangemang i samband med de olympiska och paralympiska spelen
Arrangemang i samband med de olympiska och paralympiska spelen och andra internationella idrottstävlingar på hög nivå.
Medlemsstater som står värd för de olympiska och paralympiska spelen ska tillämpa de särskilda förfaranden och villkor för ett enklare utfärdande av viseringar som föreskrivs i bilaga XI.
Medlemsstater som står värd för de olympiska och paralympiska spelen och andra internationella idrottstävlingar på hög nivå ska tillämpa de särskilda förfaranden och villkor för ett enklare utfärdande av viseringar som föreskrivs i bilaga XI.
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 35
Förordning (EG) nr 810/2009
Artikel 50b – punkt 1
1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.
1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska ske samtidigt och utan dröjsmål och innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1
1.  Tre år efter [dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska kommissionen lägga fram en utvärdering av tillämpningen av denna förordning. Denna övergripande utvärdering ska inbegripa en granskning av de resultat som uppnåtts jämfört med målen och av genomförandet av förordningens bestämmelser.
1.  Två år efter [dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska kommissionen lägga fram en utvärdering av tillämpningen av denna förordning. Denna övergripande utvärdering ska inbegripa en granskning av de resultat som uppnåtts jämfört med målen och av genomförandet av förordningens bestämmelser.
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)
2a.   Senast ett år efter [dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska kommissionen lägga fram en bedömningsrapport till Europaparlamentet och rådet om avskaffandet av viseringsmärken och införandet av en digital visering som möjliggör ett utfärdande av en Schengenvisering i form av en enkel registrering i VIS och ett elektroniskt meddelande till sökanden.
Ändring 78
Förslag till förordning
Bilaga IVa (ny)
Förordning (EG) nr 810/2009
Bilaga XI
SÄRSKILDA FÖRFARANDEN OCH VILLKOR FÖR ATT UNDERLÄTTA UTFÄRDANDET AV VISERINGAR FÖR MEDLEMMAR I DEN OLYMPISKA FAMILJEN SOM DELTAR I OLYMPISKA SPELEN ELLER PARALYMPISKA SPELEN
SÄRSKILDA FÖRFARANDEN OCH VILLKOR FÖR ATT UNDERLÄTTA UTFÄRDANDET AV VISERINGAR FÖR MEDLEMMAR I IDROTTSFAMILJEN SOM DELTAR I OLYMPISKA SPELEN, PARALYMPISKA SPELEN ELLER ANDRA IDROTTSTÄVLINGAR PÅ HÖG NIVÅ

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0434/2018).

Senaste uppdatering: 21 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy