Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0406(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0418/2018

Indgivne tekster :

A8-0418/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.15

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0496

Vedtagne tekster
PDF 158kWORD 53k
Tirsdag den 11. december 2018 - Strasbourg
Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi *
P8_TA(2018)0496A8-0418/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0811),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0023/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0418/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændringsforslag
Ændringsforslag 1
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  For at begrænse risikoen for overførsel af svig til andre medlemsstater bør alle de medlemsstater, som opfylder visse betingelser vedrørende omfanget af svig, navnlig med hensyn til karruselsvig, og som kan godtgøre, at andre kontrolforanstaltninger ikke er tilstrækkelige til at bekæmpe denne svig, have ret til at anvende en generel ordning for omvendt betalingspligt.
(4)  For at begrænse risikoen for overførsel af svig til andre medlemsstater bør alle de medlemsstater, som opfylder visse betingelser vedrørende omfanget af svig, navnlig med hensyn til karruselsvig, og som kan godtgøre, at andre kontrolforanstaltninger ikke er tilstrækkelige til at bekæmpe denne svig, have ret til at anvende en generel ordning for omvendt betalingspligt. Desuden bør de skulle godtgøre, at den forventede anslåede gevinst i form af forbedret regelefterlevelse og opkrævning på skatteområdet som følge af indførelsen af den generelle ordning for omvendt betalingspligt opvejer de anslåede samlede ekstra byrder for virksomhederne og skatteforvaltningerne, og at virksomhederne og skatteforvaltningerne ikke påføres omkostninger, der er højere end dem, de ville have som følge af anvendelsen af andre kontrolforanstaltninger.
Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  Samtidig bør medlemsstater, der grænser op til en medlemsstat med tilladelse til at anvende denne ordning og som følge heraf oplever en alvorlig risiko for overførsel af svig til deres eget område, også have ret til at anvende den generelle ordning for omvendt betalingspligt, når andre kontrolforanstaltninger ikke er tilstrækkelige til at bekæmpe denne risiko for svig.
udgår
Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 6
(6)  Hvis en medlemsstat beslutter at anvende den generelle ordning for omvendt betalingspligt, bør ordningen anvendes for alle leveringer af varer og tjenesteydelser over en fast faktureringsværdi. Den generelle ordning for omvendt betalingspligt bør ikke være begrænset til en bestemt sektor.
(6)  Hvis en medlemsstat beslutter at anvende den generelle ordning for omvendt betalingspligt, bør ordningen anvendes for alle ikkegrænseoverskridende leveringer af varer og tjenesteydelser over et fastlagt beløb pr. transaktion. Den generelle ordning for omvendt betalingspligt bør ikke være begrænset til en bestemt sektor.
Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  For at kunne vurdere, om indførelsen af den generelle ordning for omvendt betalingspligt i én medlemsstat fører til, at svig overføres til andre medlemsstater, og for at kunne vurdere graden af eventuelle forstyrrelser af det indre markeds funktionsmåde er det hensigtsmæssigt at fastsætte en specifik forpligtelse til udveksling af oplysninger mellem medlemsstater, der anvender den generelle ordning for omvendt betalingspligt, og øvrige medlemsstater. Alle sådanne udvekslinger af oplysninger bør være omfattet af de gældende bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger og fortrolighed. Disse bestemmelser fastsætter undtagelser og begrænsninger for beskyttelse af medlemsstaternes og Unionens interesser på beskatningsområdet.
Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199c – stk. 1 – afsnit 1
Indtil den 30. juni 2022 kan en medlemsstat anvende en generel ordning for omvendt betalingspligt og bestemme, at momsen påhviler den afgiftspligtige person, til hvem der foretages levering af varer og tjenesteydelser med en faktureringsværdi på over 10 000 EUR, uanset artikel 193.
Indtil den 30. juni 2022 kan en medlemsstat anvende en generel ordning for omvendt betalingspligt og bestemme, at momsen påhviler den afgiftspligtige person, til hvem der foretages levering af varer og tjenesteydelser med en faktureringsværdi på over 25 000 EUR, uanset artikel 193.
Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199c – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
a)  den har et momsgab, angivet som en andel af den samlede skyldige moms, der ligger mindst 5 procentpoint over medianmomsgabet i EU
a)  den havde i 2014, i henhold til metoden og tallene i Kommissionens endelige rapport af 23. august 2016 om momsgab, et momsgab, angivet i procent af samlet skyldig moms, mindst 15 procentpoint over medianmomsgabet i EU,
Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199c – stk. 1 – afsnit 2 – litra b
b)  over 25 % af medlemsstatens samlede momsgab skyldes karruselsvig
b)  i henhold til den konsekvensanalyse, der ledsagede det lovgivningsforslag, som danner grundlag for denne artikel, udgjorde karruselsvig i det år, der er anført i den i litra a) omhandlede rapport, over 25 % af medlemsstatens samlede momsgab og
Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199c – stk. 1 – afsnit 2 – litra c
c)  medlemsstaten kan godtgøre, at andre kontrolforanstaltninger ikke er tilstrækkelige til at bekæmpe karruselsvig inden for sit område.
c)  den godtgør, at andre kontrolforanstaltninger ikke er tilstrækkelige til at bekæmpe karruselsvig på dens område, navnlig ved at anføre de anvendte kontrolforanstaltninger og de nærmere grunde til deres manglende effektivitet samt grundene til, at det administrative momssamarbejde har vist sig utilstrækkeligt, og
Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199c – stk. 1 – afsnit 2 – litra c a (nyt)
ca)  den godtgør, at den forventede anslåede gevinst i form af forbedret regelefterlevelse og opkrævning på skatteområdet som følge af indførelsen af den generelle ordning for omvendt betalingspligt opvejer de anslåede samlede ekstra byrder for virksomhederne og skatteforvaltningerne med mindst 25 %, og
Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199c – stk. 1 – afsnit 2 – litra c b (nyt)
cb)  den godtgør, at virksomhederne og skatteforvaltningerne som følge af indførelsen af den generelle ordning for omvendt betalingspligt ikke påføres omkostninger, der er højere end dem, de ville have haft som følge af anvendelsen af andre kontrolforanstaltninger.
Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199c – stk. 1 – afsnit 3
Sammen med den anmodning, der er nævnt i stk. 4, vedlægger medlemsstaten en beregning af momsgabet foretaget efter den metode og med de data, der findes i Kommissionens senest offentliggjorte rapport om momsgabet.
Sammen med den anmodning, der er nævnt i stk. 4, vedlægger medlemsstaten en beregning af momsgabet foretaget efter den metode og med de tal, der findes i Kommissionens offentliggjorte rapport om momsgab, jf. andet afsnit, litra a).
Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199c – stk. 2
2.  Indtil den 30. juni 2022 kan en medlemsstat bestemme, at momsen påhviler den afgiftspligtige person, til hvem der foretages levering af varer og tjenesteydelser med en faktureringsværdi på over 10 000 EUR, hvis medlemsstaten:
udgår
a)  deler grænse med en medlemsstat, der har tilladelse til at anvende den generelle ordning for omvendt betalingspligt
b)  fastslår, at der er en alvorlig risiko for overførsel af svig til sit område som følge af nabomedlemsstatens tilladelse til at anvende den generelle ordning for omvendt betalingspligt
c)  kan godtgøre, at andre kontrolforanstaltninger ikke er tilstrækkelige til at bekæmpe svig inden for sit område.
Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199c – stk. 3
3.  De medlemsstater, som anvender den generelle ordning for omvendt betalingspligt, indfører en passende og effektiv pligt til elektronisk indberetning for alle afgiftspligtige personer, og særligt for afgiftspligtige personer, der leverer eller modtager varer eller tjenesteydelser, for hvilke denne ordning anvendes.
3.  Medlemsstater, som anvender den generelle ordning for omvendt betalingspligt, indfører en passende og effektiv pligt til elektronisk indberetning for alle afgiftspligtige personer, og særligt for afgiftspligtige personer, der leverer eller modtager varer eller tjenesteydelser, for hvilke denne ordning finder anvendelse, for at sikre, at ordningen fungerer og overvåges effektivt.
Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199c – stk. 4 – afsnit 1 – litra a
a)  en detaljeret redegørelse for, at betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt
a)  en detaljeret redegørelse for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt,
Ændringsforslag 15
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199c – stk. 4 – afsnit 1 – litra b
b)  startdatoen for anvendelse af den generelle ordning for omvendt betalingspligt og ordningens varighed
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199c – stk. 4 – afsnit 1 – litra c
c)  hvilke foranstaltninger der træffes for at underrette afgiftspligtige personer om anvendelsen af den generelle ordning for omvendt betalingspligt
c)  hvilke foranstaltninger der træffes for at underrette afgiftspligtige personer om anvendelsen af den generelle ordning for omvendt betalingspligt, og
Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199c – stk. 4 – afsnit 1 – litra d
d)  en detaljeret beskrivelse af de ledsageforanstaltninger, der er nævnt i stk. 3.
d)  en detaljeret beskrivelse af de ledsageforanstaltninger, der er nævnt i stk. 2.
Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199c – stk. 7 – afsnit 1
De medlemsstater, som anvender den generelle ordning for omvendt betalingspligt, indsender senest to år efter at være begyndt at anvende den pågældende ordning en foreløbig rapport til Kommissionen. Denne rapport skal indeholde en detaljeret vurdering af ordningens effektivitet.
Medlemsstater, der anvender den generelle ordning for omvendt betalingspligt, indgiver i elektronisk format til alle medlemsstater:
a)  navnene på personer, der i løbet af de 12 måneder før datoen for anvendelse af den generelle ordning for omvendt betalingspligt har været genstand for enten en strafferetlig eller en administrativ sag på grund af momssvig
b)  navnene på personer, herunder i tilfælde af juridiske personer navnene på deres direktører, hvis momsregistrering i deres medlemsstat blev afsluttet efter indførelsen af den generelle ordning for omvendt betalingspligt, og
c)  navnene på personer, herunder i tilfælde af juridiske personer navnene på deres direktører, der har undladt at indgive en momsangivelse i to på hinanden følgende afgiftsperioder efter indførelsen af den generelle ordning for omvendt betalingspligt.
Oplysningerne i litra a) og b) indgives senest tre måneder efter indførelsen af den generelle ordning for omvendt betalingspligt og ajourføres hver tredje måned derefter. Oplysningerne i litra c) indgives senest ni måneder efter indførelsen af den generelle ordning for omvendt betalingspligt og ajourføres hver tredje måned derefter.
Medlemsstater, som anvender den generelle ordning for omvendt betalingspligt, indgiver senest et år efter begyndelsen af anvendelsen af den pågældende ordning en foreløbig rapport til Kommissionen. Denne rapport skal indeholde en detaljeret vurdering af ordningens effektivitet.
Ændringsforslag 19
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199c – stk. 8 – afsnit 1
De medlemsstater, der ikke anvender den generelle ordning for omvendt betalingspligt, indsender senest den 30. juni 2019 en foreløbig rapport til Kommissionen om virkningerne på deres område af, at andre medlemsstater anvender ordningen, for så vidt som den generelle ordning for omvendt betalingspligt er blevet anvendt mindst et år inden denne dato i en given medlemsstat.
Medlemsstater, der ikke anvender ordningen, indgiver en foreløbig rapport til Kommissionen om indvirkningen på deres område af, at andre medlemsstater anvender den generelle ordning for omvendt betalingspligt. En sådan rapport indgives til Kommissionen senest tre måneder efter, at den generelle ordning for omvendt betalingspligt er blevet anvendt i et år i en given medlemsstat.
Ændringsforslag 20
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199c – stk. 10 – litra a
a)  udviklingen i momsgabet
udgår
Ændringsforslag 21
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2
Den anvendes indtil den 30. september 2022
Den anvendes indtil den 30. juni 2022.
Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik