Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0406(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0418/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0418/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/12/2018 - 5.15

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0496

Usvojeni tekstovi
PDF 161kWORD 53k
Utorak, 11. prosinca 2018. - Strasbourg
Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga *
P8_TA(2018)0496A8-0418/2018

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. prosinca 2018. o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2016)0811),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0023/2017),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0418/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.
(4)  Kako bi se ograničio rizik od preusmjeravanja prijevara među državama članicama, svim državama članicama koje ispunjavaju određene kriterije u pogledu razine prijevara, posebno kružnih prijevara, i koje mogu dokazati da se drugim kontrolnim mjerama ne mogu dostatno boriti protiv tih prijevara, trebalo bi odobriti primjenu GRCM-a.
(4)  Kako bi se ograničio rizik od preusmjeravanja prijevara među državama članicama, svim državama članicama koje ispunjavaju određene kriterije u pogledu razine prijevara, posebno kružnih prijevara, i koje mogu dokazati da se drugim kontrolnim mjerama ne mogu dostatno boriti protiv tih prijevara, trebalo bi odobriti primjenu GRCM-a. Usto bi morale dokazati da je procijenjeni dobitak od ispunjenja poreznih obveza i ubiranja poreza koji se očekuje kao posljedica uvođenja GRCM-a veći od procijenjenog ukupnog dodatnog opterećenja za poduzeća i porezne uprave te da poduzeća i porezne uprave neće snositi troškove koji su viši od onih koji nastaju primjenom drugih kontrolnih mjera.
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.
(5)  Osim toga, i susjednim državama članicama koje se suočavaju s ozbiljnim rizikom od preusmjeravanja prijevara na svoje državno područje zbog odobravanja tog mehanizma u drugoj državi članici trebalo bi omogućiti primjenu GRCM-a ako bi druge kontrolne mjere bile nedostatne za suzbijanje rizika od tih prijevara.
Briše se.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.
(6)  Ako se države članice odluče za GRCM trebale bi ga primjenjivati na sve isporuke robe i usluga iznad utvrđenog praga po računu. GRCM ne bi trebao biti ograničen na određeni sektor.
(6)  Ako se države članice odluče za GRCM, trebale bi ga primjenjivati na sve isporuke robe i usluga koje nisu prekogranične iznad utvrđenog praga po transakciji. GRCM ne bi trebao biti ograničen na određeni sektor.
Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7.a)  Kako bi se moglo ocijeniti dovodi li uvođenje GRCM-a u jednoj državi članici do preusmjeravanja prijevara prema drugim državama članicama i kako bi se mogla procijeniti razina mogućih poremećaja u funkcioniranju unutarnjeg tržišta, prikladno je osigurati posebnu obvezu razmjene informacija među državama članicama koje primjenjuju GRCM i ostalim državama članicama. Sve takve razmjene informacija trebale bi podlijegati primjenjivim odredbama o zaštiti osobnih podataka i povjerljivosti. Tim odredbama predviđena su izuzeća i ograničenja radi zaštite interesa država članica i Unije u području oporezivanja.
Amandman 5
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 199.c – stavak 1. – podstavak 1.
Odstupajući od članka 193., države članice do 30. lipnja 2022. mogu općim mehanizmom obrnute naplate (GRCM) odrediti da je osoba odgovorna za plaćanje PDV-a porezni obveznik kojem se isporučuju roba i usluge iznad praga od 10 000 EUR po računu.
Odstupajući od članka 193., države članice do 30. lipnja 2022. mogu općim mehanizmom obrnute naplate (GRCM) odrediti da je osoba odgovorna za plaćanje PDV-a porezni obveznik kojem se isporučuju roba i usluge iznad praga od 25 000 EUR po računu.
Amandman 6
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 199.c – stavak 1. – podstavak 2. − točka a
(a)  njezin jaz PDV-a , izražen kao postotak ukupne porezne obveze u pogledu PDV-a, mora biti najmanje 5 posto veći od srednje vrijednosti jaza PDV-a u Zajednici;
(a)  u skladu s metodom i podacima navedenima u završnom izvješću za 2016. od 23. kolovoza 2016. o jazu PDV-a koje je objavila Komisija, zabilježila je 2014. jaz PDV-a, izražen kao postotak ukupne porezne obveze u pogledu PDV-a, najmanje 15 postotnih bodova veći od srednje vrijednosti jaza PDV-a u Zajednici;
Amandman 7
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 199.c – stavak 1. – podstavak 2. – točka b
(b)  razina kružnih prijevara unutar ukupnog jaza PDV-a mora biti viša od 25 % te
(b)  u godini obuhvaćenoj izvješćem iz točke (a), na temelju procjene učinka koja je priložena zakonodavnom prijedlogu za taj članak, razina kružnih prijevara unutar ukupnog jaza PDV-a mora biti viša od 25 % te
Amandman 8
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 199.c – stavak 1. – podstavak 2. – točka c.
(c)  mora dokazati da druge kontrolne mjere nisu dostatne za borbu protiv kružnih prijevara na njezinu državnom području.
(c)  mora dokazati da druge kontrolne mjere nisu dostatne za borbu protiv kružnih prijevara na njezinu državnom području, konkretno navodeći primijenjene kontrolne mjere i konkretne razloge za njihov manjak učinkovitosti, kao i razloge zbog kojih se upravna suradnja u području PDV-a pokazala nedostatnom; te
Amandman 9
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 199.c – stavak 1. – podstavak 2. – točka ca (nova)
(ca)  mora dokazati da je procijenjeni dobitak od ispunjenja poreznih obveza i ubiranja poreza koji se očekuje kao posljedica uvođenja GRCM-a najmanje 25 % veći od procijenjenog ukupnog dodatnog opterećenja za poduzeća i porezne uprave; te
Amandman 10
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 199.c – stavak 1. – podstavak 2. – točka cb (nova)
(cb)  mora dokazati da poduzeća i porezne uprave zbog uvođenja GRCM-a neće snositi troškove koji su viši od onih koji nastaju primjenom drugih kontrolnih mjera.
Amandman 11
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 199.c – stavak 1. – podstavak 3.
Države članice zahtjevu iz stavka 4. prilažu izračun jaza PDV-u u skladu s metodom i podacima dostupnima u najnovijem izvješću o jazu PDV-u, koji objavljuje Komisija.
Države članice zahtjevu iz stavka 4. prilažu izračun jaza PDV-a u skladu s metodom i podacima dostupnima u izvješću o jazu PDV-a, koji je objavila Komisija, kako je navedeno u drugom podstavku točki (a).
Amandman 12
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 199.c – stavak 2.
2.  Do 30. lipnja 2022. država članica može odrediti da je osoba odgovorna za plaćanje PDV-a porezni obveznik kojem se isporučuju roba i usluge iznad praga od 10 000 EUR po računu ako ta država članica:
Briše se.
(a)  ima zajedničku granicu s državom članicom kojoj je odobrena primjena GRCM-a;
(b)  dokaže da postoji ozbiljan rizik od preusmjeravanja prijevara na njezino državno područje zbog odobravanja GRCM-a toj državi članici te
(c)  dokaže da druge kontrolne mjere nisu dostatne za borbu protiv prijevara na njezinu državnom području.
Amandman 13
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 199.c – stavak 3.
3.  Države članice koje primjenjuju GRCM utvrđuju primjerene i učinkovite obveze elektroničkog izvješćivanja za sve porezne obveznike, prije svega za porezne obveznike koji isporučuju ili primaju robu ili usluge na koje se mehanizam primjenjuje.
3.  Države članice koje primjenjuju GRCM utvrđuju primjerene i učinkovite obveze elektroničkog izvješćivanja za sve porezne obveznike, prije svega za porezne obveznike koji isporučuju ili primaju robu ili usluge na koje se taj mehanizam primjenjuje, kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje i praćenje primjene GRCM-a.
Amandman 14
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 199.c – stavak 4. – podstavak 1. − točka a
(a)  detaljno obrazloženje da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ili 2.;
(a)  detaljno obrazloženje da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1.; i
Amandman 15
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 199.c – stavak 4. – podstavak 1. – točka b
(b)  datum početka primjene GRCM-a i razdoblje koje obuhvaća;
(b)  datum početka primjene GRCM-a i razdoblje koje obuhvaća; i
Amandman 16
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 199.c – stavak 4. – podstavak 1. – točka c.
(c)  mjere koje će se poduzeti kako bi se porezne obveznike obavijestilo o uvođenju mogućnosti primjene GRCM-a te
(c)  mjere koje će se poduzeti kako bi se porezne obveznike obavijestilo o uvođenju mogućnosti primjene GRCM-a te
Amandman 17
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 199.c – stavak 4. – podstavak 1. – točka d
(d)  detaljan opis popratnih mjera iz stavka 3.
(d)  detaljan opis popratnih mjera iz stavka 2.
Amandman 18
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 199.c – stavak 7. – podstavak 1.
Države članice koje primjenjuju GRCM podnose privremeno izvješće Komisiji najkasnije dvije godine nakon početka primjene GRCM-a. To izvješće sadržava detaljnu procjenu učinkovitosti GRCM-a.
Države članice koje primjenjuju GRCM dostavljaju u elektroničkom obliku svim državama članicama:
(a)  imena osoba protiv kojih se, unutar dvanaest mjeseci prije datuma početka primjene GRCM-a, vodi postupak, kazneni ili upravni, zbog prijevara u vezi s PDV-om
(b)  imena osoba, u slučaju pravnih osoba i imena njihovih direktora, čiji je upis u sustav PDV-a u toj državi članici izbrisan nakon uvođenja GRCM-a te
(c)  imena osoba, u slučaju pravnih osoba i imena njihovih direktora, koje nakon uvođenja GRCM-a nisu prijavile PDV za dva uzastopna porezna razdoblja.
Informacije iz točaka (a) i (b) podnose se najkasnije tri mjeseca nakon uvođenja GRCM-a i ažuriraju svaka tri mjeseca nakon toga. Informacije iz točke (c) podnose se najkasnije devet mjeseci od uvođenja GRCM-a i ažuriraju svaka tri mjeseca nakon toga.
Države članice koje primjenjuju GRCM podnose privremeno izvješće Komisiji najkasnije jednu godinu nakon početka primjene GRCM-a. To izvješće sadržava detaljnu procjenu učinkovitosti GRCM-a.
Amandman 19
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 199.c – stavak 8. – podstavak 1.
Države članice koje ne primjenjuju mehanizam najkasnije 30. lipnja 2019. podnose privremeno izvješće Komisiji u pogledu učinka koji primjena GRCM-a u drugim državama članicama ima na njihovu državnom području ako se GRCM do tada primjenjuje najmanje godinu dana u nekoj državi članici.
Države članice koje ne primjenjuju taj mehanizam podnose privremeno izvješće Komisiji u pogledu učinka koji primjena GRCM-a u drugim državama članicama ima na njihovo državno područje. Takvo se izvješće podnosi Komisiji u roku od tri mjeseca nakon što prođe jedna godina od početka primjenjivanja GRCM-a u nekoj državi članici.
Amandman 20
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 199.c – stavak 10. – točka a
(a)  kretanje jaza PDV-a;
Briše se.
Amandman 21
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2.
Primjenjuje se do 30. rujna 2022.
Primjenjuje se do 30. lipnja 2022.
Posljednje ažuriranje: 7. listopada 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti